Phân tích tình hình cho vay vốn hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

72 138 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:09

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại họ cK in h tế H PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Thúy Lớp: K43B TC-NH Niên khóa: 2009 - 2013 Giáo viên hướng dẫn: NCS Phạm Thị Thanh Xuân Huế, tháng 05 năm 2013 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân Trong suốt bốn năm học tập trường Đại Học Kinh Tế Huế, tiếp nhận uế nhiều kiến thức, kinh nghiệm học tập sống Quá trình thực tập H dịp để áp dụng lý tế thuyết học cách thiết thực h Để có kiến thức kết thực tập ngày in hôm nay, trước tiên xin gửi lời cảm ơn sâu cK sắc đến toàn thể giảng viên trường Đại Học Kinh Tế Huế, giảng viên họ giảng dạy lớp K43B TC-NH Đặc biệt, xin cảm ơn chân thành đến cô Phạm Thị Thanh Đ ại Xuân-người cô trực tiếp giúp đỡ, góp ý hướng dẫn cách tận tình giúp vượt qua khó khăn để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Ban Lãnh Đạo, phòng ban thuộc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình nói chung SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân anh chị nhân viên phận Kế hoạch nghiệp vụ nói riêng hướng dẫn, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn! uế Huế, tháng 05 năm 2013 H Sinh viên thực tế Nguyễn Thị Ngọc Thúy in h LỜI CAM ĐOAN cK Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu riêng thực trình thực tập tốt nghiệp Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Lệ Thủy Các thành đạt họ khóa luận từ tình nghiên cứu, phân tích Đề tài có sử dụng thông tin số liệu, tham khảo khóa Đ ại luận trích dẫn đầy đủ SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DN Chính trị - Xã hội cK CT-XH in h DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT họ DTTS Doanh nghiệp Dân tộc thiểu số Đối tượng sách ĐVT Đơn vị tính Đ ại ĐTCS GQVL Giải việc làm HĐUT Hợp đồng ủy thác HĐUN Hợp đồng ủy nhiệm HSSV Học sinh sinh viên LĐ-TBXH Lao động - thương binh xã hội Ngđ Ngàn đồng NHTM Ngân hàng thương mại PGD NHCSXH Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân Sản xuất kinh doanh Trđ Triệu đồng TK-VV Tiết kiệm-vay vốn TTCN Tiểu thủ công nghiệp TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân VBLT Văn liên tịch VSMTNT Vệ sinh môi trường nông thôn XĐGN Xóa đói giảm nghèo Đ ại họ cK in h tế H uế SXKD SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu uế Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU tế 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm nghèo đói in h 1.1.2 Tiêu chí phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo 1.1.3 Tín dụng hộ nghèo cK 1.1.3.1 Khái niệm 1.1.3.2 Vai trò tín dụng hộ nghèo 1.1.4 Khái quát NHCSXH Việt Nam họ 1.1.4.1 Sự đời NH CSXH Việt Nam 1.1.4.2 Chức nhiệm vụ NHCSXH Việt Nam Đ ại 1.1.4.3 Đối tượng phục vụ NHCSXH Việt Nam 1.1.5 Chương trình Cho vay hộ nghèo 11 1.1.6 Các tiêu đánh giá hiệu tín dụng hộ nghèo 13 1.1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng hộ nghèo 15 1.2 Cơ sở thực tiễn .16 1.2.1 Tình hình nghèo đói Việt Nam 16 1.2.2 Tình hình nghèo đói địa bàn 18 1.2.2.1 Tình hình nghèo đói tỉnh Quảng Bình 18 1.2.2.2 Tình hình nghèo đói huyện Lệ Thủy 19 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHO VAY VỐN HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN LỆ THỦY 20 2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu đối tượng điều tra .20 2.1.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu: Huyện Lệ Thủy 20 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 2.1.1.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội 20 2.2 Khái quát PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy .22 uế 2.3 Đánh giá hoạt động tín dụng PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy .23 2.3.1 Về nguồn vốn 23 H 2.3.2 Về tình hình sử dụng vốn 28 2.3.2.1 Tình hình dư nợ giai đoạn 2002-2012 28 tế 2.3.2.2 Tình hình cho vay, thu nợ năm 2012 35 2.4 Đánh giá hoạt động cho vay vốn hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy h giai đoạn 2010-2012 37 in 2.4.1 Tình hình cho vay- thu nợ hộ nghèo từ năm 2010-2012 37 cK 2.4.2 Tình hình dư nợ, cho vay 39 2.4.4 Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn 41 2.4.5 Quy mô vay vốn hộ nghèo từ năm 2010-2012 42 họ 2.4.6 Tình hình hộ nghèo qua chương trình tín dụng năm 2012 43 2.5 Hiệu tín dụng chương trình cho vay hộ nghèo .44 Đ ại 2.5.1 Hiệu từ phía NH .44 2.5.2 Hiệu từ phía hộ nghèo 47 2.6 Những khó khăn, tồn nguyên nhân 48 2.6.1 Từ phía địa phương .48 2.6.2 Từ phía tổ chức CT-XH 48 2.6.3 Từ phía NH 49 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY VỐN HỘ NGHÈO 53 3.1 Giải pháp phía NH 53 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân 3.1.1 NHCSXH cần xây dựng hệ thống tiêu đánh giá xếp hạng chất lượng tín dụng nội .53 3.1.2 NHCSXH cần chủ động công tác huy động vốn đa dạng hoá nguồn vốn .53 3.1.3 Hoàn thiện công tác tổ chức, tăng cường sở vật chất, trì tốt hoạt động điểm giao dịch 53 3.1.4 Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ủy thác hộ nghèo thông qua uế tổ chức CT-XH 54 3.1.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho NHCSXH 55 H 3.1.6 Cho vay đối tượng, tính toán, cân đối nguồn vốn cho vay cho xã, kịp thời, phù hợp với chu kì SXKD, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn cao 56 tế 3.1.7 Thực cho vay ưu đãi hộ cận nghèo 56 3.2 Giải pháp phía tổ chức Hội .56 h 3.2.1 Xây dựng chương trình hoạt động: 56 in 3.2.2 Bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo .57 cK 3.3 Giải pháp phía hộ nghèo 57 3.3.1 Lên kế hoạch SXKD rõ ràng, tính toán nhu cầu thị trường trước vay vốn 57 họ 3.3.2 Sử dụng vốn vay mục đích, có ý thức sử dụng vốn vay có hiệu quả, hoàn trả hạn 58 Đ ại 3.3.3 Tìm tòi, áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào SXKD .58 PHẦN III: KẾT LUẬN .59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG Trang  Sơ đồ Sơ đồ quy trình cho vay hộ nghèo 13  Biểu đồ uế Biểu đồ 1: Tăng trưởng nguồn vốn qua 10 năm hoạt động ( giai đoạn 2002-2012) .26 Biểu đồ 2: Kết cấu nguồn vốn năm 2012(ĐVT:%) .26 H Biểu đồ 3: Tăng trưởng dư nợ qua 10 năm hoạt động (giai đoạn 2002-2012) 30 Biểu đồ 4: Kết cấu dư nợ năm 2012 (ĐVT: %) 30 h tế Biểu đồ 5: Doanh số cho vay- thu nợ hộ nghèo từ năm 2010-2012 37 in  Bảng Bảng 1: Tiêu chí phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo khu vực Bộ LĐ-TBXH cK Bảng 2: Đối tượng phục vụ NHCSXH Việt Nam 10 Bảng 3: Tỷ lệ hộ nghèo Việt Nam từ năm 2004-2011 .16 họ Bảng 4: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo huyện Lệ Thủy từ năm 2010-2012 19 Bảng 5: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn qua 10 năm hoạt động ( giai đoạn 2003-2012) 25 Bảng 6: Tổng nguồn vốn tổ chức Hội nhận ủy thác đến thời điểm 31/12/2012 27 Đ ại Bảng 7: Tốc độ tăng trưởng dư nợ qua 10 năm hoạt động (giai đoạn 2002-2012) .29 Bảng 8: Phân loại dư nợ chương trình cho vay theo đơn vị nhận ủy thác năm 2012 33 Bảng 9: Doanh số cho vay, thu nợ năm 2012 35 Bảng 10: Doanh số cho vay- thu nợ hộ nghèo từ năm 2010-2012 37 Bảng 11: Dư nợ cho vay hộ nghèo từ năm 2010-2012 39 Bảng 12: Vòng quay vốn tín dụng từ năm 2010-2012 40 Bảng 13: Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn từ năm 2010-2012 41 Bảng 14: Quy mô vay vốn hộ nghèo từ năm 2010-2012 42 Bảng 15: Tình hình hộ nghèo qua chương trình tín dụng năm 2012 43 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình hoạt động chương trình cho vay vốn hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy giai đoạn 2010-2012 Mục tiêu đề tài: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng sách đói nghèo - Đánh giá kết hoạt động cho vay vốn hộ nghèo Từ rút số nguyên uế nhân, tồn công tác tín dụng H - Đề xuất số định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo tế Để thực mục tiêu đó, đề tài tiến hành thu thập số liệu từ báo cáo nguồn có liên quan báo cáo PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy năm 2010, năm h 2011, năm 2012; báo cáo Phòng LĐ-TBXH, báo cáo UBND huyện, Tổng cục thống in kê, tham khảo sách báo, luận văn, viết internet, liên quan đến đề tài Sau đó, tiến hành phân tích, tổng hợp, thống kê sử dụng bảng biểu minh cK hoạ để đánh giá tình hình cho vay vốn hộ nghèo Quá trình nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Lệ Thủy họ ba năm trở lại có xu hướng giảm cao, nguồn vốn phục vụ hộ nghèo có tăng đáng kể song hạn chế nhiều hộ nghèo cần giúp đỡ, công tác tín dụng bộc lộ yếu định Tuy nhiên, Đ ại so với cố gắng, nỗ lực từ phía ngân hàng hộ nghèo, nhìn chung, công tác tín dụng PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy thực ngày tốt Biểu tỷ lệ nợ hạn giảm thấp, số lượt giải ngân gia tăng với mức vốn vay cao, chất lượng sống người nghèo ổn định, cải thiện Trên sở đó, đề tài đưa số giải pháp nhằm giải vấn đề hạn chế từ phía ngân hàng, tổ chức hội, hộ nghèo nâng cao hiệu chương trình cho vay vốn hộ nghèo địa bàn SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân lùi, hạn chế Trật tự, an ninh xã hội giữ vững Tất góp phần tạo mặt đời sống kinh tế xã hội nông thôn 2.6 Những khó khăn, tồn nguyên nhân 2.6.1 Từ phía địa phương - Tăng trưởng kinh tế chưa ổn định: Tăng trưởng kinh tế năm 2012 9,5% cao song chưa đạt kế kế hoạch đạt (10% -11%) Việc chuyển dịch cấu kinh tế có chuyển biến chậm, nội ngành nông nghiệp Một số uế xã đặc biệt khó khăn chưa quan tâm mức xã Kim Thủy, Ngân Thủy - Phần lớn ngân sách phụ thuộc vào ngân sách Tỉnh: Trong cấu H nguồn vốn NH, nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ chiếm tỷ lệ nhỏ có vai trò quan trọng việc hỗ trợ huy động vốn Tuy nhiên, hỗ trợ tế từ phía ngân sách huyện, đặc biệt tỉnh hạn chế - Cơ sở hạ tầng chưa đầu tư đồng bộ: Cơ sở hạ tầng sở hạ h tầng thiết yếu điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt chưa tới hết với in vùng sâu, vùng xa, miền núi hẻo lánh cK - Thiếu liên kết, phối hợp chặt chẽ từ phía quyền-người dân-NH để tạo phát triển bền vững: kết hợp có nghĩa vô quan trọng công tác XĐGN Tỷ lệ thoát nghèo tái nghèo trở lại cao giai đoạn họ vấn đề nan giải Có vốn làm ăn hộ lại điều kiện, hội sản xuất, kinh doanh có hệ thống Sản phẩm sản xuất không tìm kiếm Đ ại đầu ra, thị trường tiêu thụ Vì thế, có vốn làm ăn người nghèo chưa thoát nghèo có thoát nghèo tình trạng tái nghèo lớn 2.6.2 Từ phía tổ chức CT-XH - Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm thiếu chuẩn xác, bình xét cảm tính nhiều: Đối với việc rà soát hộ nghèo nay, thực theo Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo năm, bổ sung tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 Tuy nhiên, việc rà soát hộ nghèo khó áp dụng, đặc biệt số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc dễ dẫn đến sai sót, dẫn đến trông chờ vào định cộng đồng thôn Có nghĩa bình xét hộ nghèo cảm tính, SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân bình xét chính.Việc thành lập tổ TK-VV tổ chức Hội nhận ủy thác thành lập nên có đưa đối tượng hộ nghèo vào tổ người gia đình Việc bình xét mức vay, thời gian vay chưa vào mục đích xin vay, nhu cầu vốn, chu kỳ SXKD dẫn đến tình trạng cho vay dàn trải, cào bằng; thời hạn cho vay chưa phù hợp với chu kỳ SXKD, sớm hay muộn gây thiệt hại cho việc làm ăn Trong thực tế có trường hợp tổ ngại trách nhiệm, sợ uy tín tổ, tổ chức Hội nên ưu tiên xét duyệt cho thành viên có khả chi trả Nhu cầu vốn không giải kịp thời uế cao Việc xét duyệt hộ nghèo chưa thật xác dẫn đến cho vay thiếu, sai đối tượng H - Các tổ TK-VV hoạt động chồng chéo, chưa phát huy hết hiệu quả: Vì tổ TK-VV tổ chức Hội nhận ủy thác thành lập nên tồn tượng tế tổ viên thuộc quản lý không tổ Một số tổ tham gia họp tổ tiến hành thủ tục vay vốn, sau không trì sinh hoạt định kỳ sinh hoạt h mang tính hình thức nên công tác tuyên truyền, phổ biến sách tín dụng ưu in đãi chưa phổ biến rộng rãi, thấu đáo tới hộ nghèo Ở xã vùng sâu, vùng xa, cK vùng đồng bào dân tộc, không tổ trưởng tổ TK-VV lực yếu nên việc quản lý theo dõi sổ sách chưa xác, kịp thời, thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên nên ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng họ 2.6.3 Từ phía NH - Nguồn vốn chủ yếu cân đối từ TW Nguồn vốn nhận ủy thác địa Đ ại phương tăng trưởng thấp, chủ yếu từ ngân sách huyện, ngân sách cấp tỉnh chưa bố trí nguồn để chuyển vốn cho NH - Công tác huy động vốn chưa cao: Nguồn vốn huy động địa phương TW cấp bù chiếm tỷ lệ thấp gần 2% tổng nguồn vốn Nguồn vốn huy động chủ yếu tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK-VV Việc huy động tiền gửi có mức lãi suất với NHTM địa bàn NH chưa có hình thức quảng cáo, ưu đãi nên chưa thu hút khách hàng Vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư tổ chức, cá nhân vốn huy động theo chương trình, dự án chủ đầu tư trả lãi cấp bù lãi suất nguồn huy động vốn quan trọng chưa trọng SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân - Nhu cầu vay lớn nguồn vốn hạn chế: Nhu cầu vay vốn hộ nghèo thường xuyên có số lượng lớn Với nguồn vốn theo mức cố định từ TW chuyển năm nguồn vốn huy động ỏi địa phương, NH khó khăn công tác giải ngân vốn cho cho phù hợp - Các chương trình cho vay ưu đãi phần lớn tài sản đảm bảo Vì thế, việc trả nợ phụ thuộc nhiều vào ý thức hộ vay, phối hợp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở tổ chức Hội, quyền địa phương cán NH uế - Chương trình cho vay hộ cận nghèo chưa quan tâm, giải kịp thời: Năm 2011 năm bắt đầu vào áp dụng tiêu chí phân loại hộ nghèo, hộ cận H nghèo theo định số 09/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng năm 2011 Là đối tượng cho vay phát sinh NHCSXH hộ nghèo tế xét duyệt cho vay thời gian dài trước nên chương trình cho vay hộ cận nghèo triển khai chậm Một nguyên nhân gây tái nghèo, h xóa nghèo bền vững hộ cận nghèo thiếu vốn sản xuất Những năm qua, Chính in phủ tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận nguồn vốn, gắn với việc cK hướng dẫn cách làm ăn, thực có hiệu sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, lại thiếu sách tín dụng hộ cận nghèo Trong đối tượng chiếm tỷ lệ không nhỏ Trên địa bàn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 13,55% tỷ lệ hộ cận họ nghèo chiếm 11,61% Mặt khác, hộ cận nghèo đủ điều kiện cần thiết để tiếp cận nguồn vốn các NHTM Do đó, cần có quan tâm thiết thực Đ ại đến đối tượng hộ cận nghèo để đối tượng phát triển kinh tế bền vững không tái nghèo trở lại - Chương trình cho vay hộ nghèo tập trung chủ yếu với mục đích SXKD, chưa phát triển cho vay với mục đích khác Mục đích cho vay vốn hộ nghèo SXKD phục vụ cho sinh hoạt sửa chữa nhà ở, mắc điện nhánh rẽ, cho vay chi phí học tập Những mục đích góp phần ổn định sống hộ nghèo chưa trọng chương trình tín dụng - Việc xử lý nợ hạn dễ dãi: Trong thực tế, công tác xử lý nợ hạn phát sinh nhiều vấn đề: việc đôn đốc, kiếm tra chưa thường xuyên dẫn đến tỷ lệ nợ hạn tăng cao; có nợ hạn, hộ thường có thái độ ỷ lại vào SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân việc gia hạn nợ, làm thủ tục cho vay lưu vụ dễ dàng; nợ hạn không xử lý làm thủ tục không thu hồi vốn - Đội ngũ cán trẻ thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế: Cán trẻ NH chiếm số lượng lớn.Tuy có trình độ, có sức trẻ nhiệt tình đa số đào tạo lý thuyết, thiếu kinh nghiệm sống, kinh nghiệm tín dụng thực tế Điều gây không khó khăn công tác cho vay Kỹ nghiệp vụ chưa chắn, xử lý tình thực tế lúng túng, chưa sâu bám sát địa bàn uế nên chưa nắm rõ đối tượng cho vay 2.6.4 Từ phía hộ nghèo, hộ cận nghèo H - Thoát nghèo đồng nghĩa với việc người nghèo bị khóa vốn: Số họ thoát nghèo mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo lớn, tỷ lệ hộ tái nghèo năm tế cao Nguyên nhân chủ yếu chuẩn nghèo cận nghèo nước ta thấp Hộ nghèo nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ h 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống, thành thị có mức thu nhập bình quân từ in 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống; hộ cận nghèo cK nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng, thành thị hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng “Vượt ngưỡng” thu nhập (dù 1.000 đồng) từ hộ nghèo họ “nâng cấp” lên thành hộ thoát nghèo Trên giấy tờ, nghèo thoát đời sống không ổn định, qua đợt bão lũ, dịch bệnh, thiên tai hay đau ốm Đ ại nguyên nhân bất khả kháng phát sinh thường xuyên hộ trở lại mức sống trước Điều quan trọng hơn, nằm diện thoát nghèo, người nghèo bị khóa vốn Điều có nghĩa hộ không đủ tiêu chuẩn để vay vốn ưu đãi; NHTM họ bị từ chối lãi suất cao, tài sản đảm bảo, chấp Vừa thoát nghèo lại có nguy tái nghèo cao - Trình độ sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ: Bên cạnh số hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo không hộ nghèo, hộ dồng bào DTTS vay vốn trình độ sản xuất, kinh doanh mang tính nhỏ lẻ, tự phát, dễ phát sinh, dễ phát sinh rủi ro, sử dụng vốn hiệu thấp Đa số hộ nghèo trình độ thấp, quen với lối canh tác truyền thống, tính phụ thuộc vào thời SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân tiết cao, bỏ sức nhiều mà suất lao động không đáng bao Mặt khác , việc tiếp cận tiến khoa học công nghệ chậm, chưa phát triển Mô hình sản xuất mang tính cá thể chiếm chủ yếu, hộ vừa sản xuất vừa tự tìm kiếm đầu ra, thị trường cho sản phẩm Điều đem lại khó khăn cho không hộ Tính nhỏ lẻ sản xuất mang lại nhiều rủi ro khiến hoạt động hiệu Với cách làm, cách nghĩ khó thay đổi việc hỗ trợ vốn không phát huy hết vai trò việc XĐGN địa bàn uế - Có thái độ chây ỳ, ỷ lại vào nguồn vốn sách, chưa phân biệt rõ tín dụng sách với sách hỗ trợ từ phía nhà nước: Vì chương trình cho vay H hộ nghèo sách tín dụng ưu đãi mà Đảng Nhà nước hỗ trợ giúp XĐGN, nâng cao đời sống kinh tế-xã hội nên giúp đỡ vay vốn, số tế hộ thường có thái độ chây ỳ, ý thức làm ăn, hoàn trả vốn vay hạn Còn có nhầm lẫn tín dụng sách sách Nhà nước chăm lo cho h đời sống người nghèo Tín dụng sách cho vay không hoàn lại mà in hỗ trợ với lãi suất ưu đãi, phù hợp với hộ nghèo Việc khác với việc hộ cK nghèo hưởng sách, chế độ ưu tiên Nhà nước cấp hay trao tặng Chính thái độ cách nghĩ lệch lạc khiến cho hiệu sử dụng đồng vốn ưu đãi Đ ại họ chưa mong đợi SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY VỐN HỘ NGHÈO 3.1 Giải pháp phía NH 3.1.1 NHCSXH cần xây dựng hệ thống tiêu đánh giá xếp hạng chất lượng tín dụng nội - NHCSXH cần xây dựng hệ thống tiêu đánh giá xếp hạng chất lượng uế tín dụng nội Định kỳ đột xuất đơn vị thuộc hệ thống NHCSXH vào tiêu để phân tích tình hình tín dụng đơn vị nhằm đề H biện pháp thích hợp nâng cao chất lượng - Căn để xây dựng hệ thống tiêu đánh giá xếp hạng chất lượng tín tế dụng nội là: Hồ sơ pháp lý khách hàng hộ nghèo tổ TK-VV; Các tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, tài sản, khả thực h nghĩa vụ theo cam kết khách hàng; Mức độ tín nhiệm tổ giao in dịch với NHCSXH; Các nhân tố môi trường, kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới chất lượng, cK hiệu hoạt động khách hàng - Sử dụng phương pháp chấm điểm cho đối tượng khách hàng tổ TK-VV hộ nghèo nguồn vốn họ 3.1.2 NHCSXH cần chủ động công tác huy động vốn đa dạng hoá Đ ại Tăng cường huy động vốn, đặc biệt tiền gửi lãi suất thấp tiền gửi không lấy lãi tổ chức, cá nhân làm từ thiện, nhận tài trợ, ủy thác tổ chức, cá nhân hay theo chương trình, dự án chủ đầu tư trả lãi cấp bù lãi suất bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo Chú trọng tới hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ vay vốn cách đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến lợi ích từ tiền gửi tiết kiệm mang lại 3.1.3 Hoàn thiện công tác tổ chức, tăng cường sở vật chất, trì tốt hoạt động điểm giao dịch - Với số lượng cán bộ, nhân viên khiêm tốn cần có phân công, quán triệt cụ thể chức năng, nhiệm vụ phòng ban để làm tốt công việc SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân - Tăng cường đầu tư phương tiện, thiết bị khoa học công nghệ, đặc biệt ứng dụng phần mềm nước giới để hỗ trợ đắc lực cho hoạt động xử lý, ghi chép, ưu trữ liệu cách nhanh chóng, thuận tiện Việc cho phép mở rộng giao dịch tín dụng cắt giảm biên chế hành để đầu tư cho mạng lưới cán chuyên quản lý trực tiếp đến địa bàn dân cư - Duy trì hoạt động đặn điểm giao dịch xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn cho vay, tổ chức tốt mạng lưới giao dịch xã, uế thực chủ trương giải ngân trực tiếp đến hộ, bước hoàn thiện nguyên tắc quản lý công khai lĩnh vực tín dụng sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo H tiếp cận với dịch vụ tài NH 3.1.4 Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ủy thác hộ nghèo thông qua tế tổ chức CT-XH - Thực thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, đốc thúc tổ chức CT- h XH tổ TK-VV làm tốt vai trò mình: Tổ TK-VV coi trợ thủ đắc đối in với NH Tổ TK-VV hoạt động tốt chất lượng tín dụng theo nâng cao cK Do vậy, phải tăng cường kiểm tra, giám sát để tổ có ý thức làm việc hiệu - Kiểm tra, xem xét xử lý nợ hạn: Tỷ lệ nợ hạn NH phản ánh chất lượng tín dụng NH Do đó, khâu xử lý nợ hạn có vai trò quan trọng họ Việc xem xét kéo dài thời gian hoàn vốn cho hộ nghèo hoàn cảnh gặp khó khăn tín hiệu tích cực song phải kiểm tra, đánh giá chặt chẽ kĩ càng, Đ ại tránh tình trạng cho gia hạn nợ, cho vay lưu vụ dễ dàng khiến người dân chây ỳ, ỷ lại không chịu hoàn trả vốn thời hạn Đồng thời cần có đôn đốc kịp thời tổ chức Hội tổ TK-VV để công tác xử lý nợ tiến hành triệt để, nhanh chóng, đảm bảo hạn chế đến mức thấp tình trạng đọng vốn dân - Tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho tổ chức Hội: hướng dẫn tổ chức Hội thực HDUT tổ vay vốn thực HĐUN, tập trung chủ yếu vào cách thức thành lập tổ vay vốn, quy trình cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, đối chiếu dư nợ trực tiếp hộ vay, phát tiền giả, cách thức lưu trữ, xếp hồ sơ, xử lý nợ xấu SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân 3.1.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho NHCSXH - Tiếp thu kịp thời văn bản, nghiệp vụ mới, nghị Chính phủ liên quan tới chuyên môn: Các văn bản, định có điều chỉnh thường xuyên, có điểm nhỏ Tuy nhiên, thay đổi nhằm tiến đến phù hợp, hoàn thiện cho văn bản, định trước Việc tiếp thu kịp thời văn bản, nghiệp vụ phát sinh giúp cán bộ, nhân viên xử lý linh hoạt tình thực tế xảy ra, phục vụ tốt công tác nâng cao chất lượng tín dụng, không uế cho vay thiếu, cho vay sai đối tượng - Có buổi địa bàn để nắm rõ tình hình thực tế, phổ biến, đạo cụ thể cho H dân hiểu, dân biết: Việc cho vay hộ nghèo không đơn hình thức xét duyệt cho vay NHTM Chương trình cho vay hộ nghèo cho vay với lãi suất ưu đãi tế với việc giải ngân số lượng vốn lớn đến nhiều hộ vay vốn Đa số hộ nghèo nông dân, trình độ thấp nên hoạt động cho vay phải chăm lo chu h đáo từ khâu xem xét, giải ngân, thu hồi vốn Công tác tín dụng NH phần lớn liên in kết chặt chẽ với quyền sở tổ chức Hội địa phương Vì thế, tăng cK cường thâm nhập địa bàn, hiểu rõ tình hình thực tế tạo mối quan hệ tốt đẹp với quyền tổ chức CT-XH, phổ biến, trình bày cách rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu cho người dân hiểu quy trình cho vay, lợi ích nghĩa vụ từ việc vay vốn Tất họ điều góp phần nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo - Thực đợt tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội Đ ại ngũ cán nhân viên: Công tác tập huấn thường xuyên, định kỳ cho cán tín dụng đặc biệt mạng lưới cán trực tiếp giao dịch với người vay vốn, tạo gần gũi, hiểu biết lẫn người vay người cho vay Mục tiêu đặt qua đợt tập huấn, đào tạo có đội ngũ cán tinh thông nghiệp vụ, linh hoạt công tác điều hành, thành thục kĩ Chú trọng đến việc đào tạo cán bộ, nhân viên chất lượng cao, có tâm huyết với người nghèo, dễ thích nghi với đổi phát triển nhanh khoa học công nghệ - Có chế độ khen thưởng kịp thời, đối tượng để khuyến khích, nâng cao hiệu công việc: Thưởng phạt lúc, kịp thời, đối tượng biện pháp hữu hiệu công tác quản lý, tổ chức Có chế độ khen thưởng phù hợp góp phần SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân nâng cao hiệu suất hoạt động, khuyến khích thái độ làm việc tích cực đội ngũ cán nhân viên 3.1.6 Cho vay đối tượng, tính toán, cân đối nguồn vốn cho vay cho xã, kịp thời, phù hợp với chu kì SXKD, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn cao - Cho vay đối tượng: việc xác định đối tượng, xem xét nhu cầu cần thiết vốn vay coi vấn đề cốt lõi đảm bảo đồng vốn có sử dụng mục đích hay không, có phát huy giá trị uế - Cân đối nguồn vốn vay phù hợp: Vì huyện có tới 26 xã, thị trấn nên cần cân đối nguồn vốn, đảm bảo không để thiếu, để sót nhu cầu vay vốn hộ nghèo đồng H thời phù hợp với nguồn vốn NH Đối với xã có nhiều nguồn vay, cần xem xét tránh tình trạng có hộ vay nhiều lại có hộ không vay nguồn tế hộ vay nhiều, hộ vay Ngoài ra, NH nên có tính toán cụ thể để lịch trình giải ngân phù hợp với thời vụ SXKD người dân nhằm phát huy hiệu h đồng vốn in - Tạo điều kiện nâng cao mức vốn cho vay: Mức cho vay phù hợp cK Tuy nhiên, với mức cho vay trung bình mô hình sản xuất nhỏ chăn nuôi heo, bò, trồng rau, trồng lúa chủ yếu Vì người nghèo có vốn tự có số tiền duyệt vay thấp nên khó mở rộng sản xuất Mặt khác, biến động giá họ nguyên vật liệu đầu vào thị trường lớn Do đó, việc nâng cao mức cho vay phù hợp hoàn toàn hợp lý Đ ại 3.1.7 Thực cho vay ưu đãi hộ cận nghèo Cho vay hộ cận nghèo chương trình bắt đầu vào hoạt động NHCSXH Đây đối tượng có thu nhập mức sống thấp, đứng sau hộ nghèo chiếm tỷ lệ nhỏ Vì hai đối tượng tương đồng chất nên cần áp dụng sách, biện pháp tích cực chương trình cho vay hộ nghèo vào cho vay hộ cận nghèo, đưa chương sớm phát triển 3.2 Giải pháp phía tổ chức Hội 3.2.1 Xây dựng chương trình hoạt động: - Kiểm tra, đối chiếu nợ, giám sát sở theo định kì: Kiểm tra, đôn đốc hoạt động tổ TK-VV thuộc phạm vi tổ chức Hội quản lý Giám sát trình sử SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân dụng vốn hộ Phối hợp với Ban quản lý tổ TK-VV đôn đốc người vay trả nợ gốc, trả lãi theo định kỳ Thông báo kịp thời cho NH trường hợp sử dụng vốn vay bị rủi ro nguyên nhân khách quan thiên tai, dịch bệnh,…và rủi ro chủ quan sử dụng vốn sai mục đích để có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời - Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt, phổ biến sách, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm từ phía hội viên tổ để tạo đoàn kết, tinh thần dân chủ giúp đỡ phát triển sản xuất, ổn định đời sống uế 3.2.2 Bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo Việc bình xét hộ cận nghèo, hộ nghèo từ phía tổ TK-VV để H NHCSXH xét duyệt cho vay phù hợp Vì thế, cần thực nghiêm túc việc bình xét nội tổ, vào tiêu chuẩn thu nhập lấy ý kiến phản hồi tế thành viên để có bình xét công bằng, minh bạch, không bình xét sai đối tượng Việc bình xét mức vay, mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn vay, đối tượng vay vốn thuộc h hộ nghèo hay hộ cận nghèo hay không phải đưa bàn bạc công khai in họp sở nhu cầu sử dụng vốn hộ, chu kỳ SXKD, luân chuyển vốn vay cK Tránh tình trạng xé mỏng chia số tiền cho vay, đồng thời gian vay vốn 3.3 Giải pháp phía hộ nghèo vay vốn họ 3.3.1 Lên kế hoạch SXKD rõ ràng, tính toán nhu cầu thị trường trước Vốn vay phát huy tối đa giá trị mà hộ có kế hoạch Đ ại sản xuất, kinh doanh hiệu Vì vậy, trước vay vốn từ NHCSXH, hộ nên có tính toán cụ thể, trồng gì, nuôi gì, số lượng bao nhiêu, chất lượng đầu vào nào, cần áp dụng biện pháp khoa học kĩ thuật cho phù hợp Khi chắn kế hoạch làm ăn tay, họ lường trước rủi ro xảy ra, xử lý linh hoạt tình gặp phải Xác định xác chi phí bỏ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm tốt sở để hộ nghèo đạt hiệu mong muốn SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân 3.3.2 Sử dụng vốn vay mục đích, có ý thức sử dụng vốn vay có hiệu quả, hoàn trả hạn Việc sử dụng vốn mục đích cam kết phát huy hiệu sử dụng vốn vay mà tạo niềm tin, uy tín NH cho vay, tạo điều kiện cho lần vay Các hộ nên tự nâng cao tinh thần tự giác, ý thức vươn lên thoát nghèo, không nên có thái độ ỷ lại, chây ỳ 3.3.3 Tìm tòi, áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào SXKD uế - Một kế hoạch sản xuất, kinh doanh có hiệu cao không phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư mà định việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật H Ngày với tốc dộ phát triển khoa học công nghệ, thói quen canh tác truyền thống không phù hợp Muốn đạt suất, chất lượng cao đòi hỏi người dân tế phải có tìm hiểu cụ thể, thường xuyên, tiếp thu vận dụng vào sản sức lao động h xuất, kinh doanh Điều vừa đem lại sản lượng cao vừa tiết kiệm thời gian, chi phí in - Cần đầu tư mức vào ngành nghề trọng điểm, hiệu cao, mở rộng Đ ại họ cK quy mô sản xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân PHẦN III: KẾT LUẬN Từ mục tiêu nghiên cứu đặt ra, đề tài tập trung làm rõ tình hình cho vay vốn hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy giai đoạn 2010-2012 Cùng với việc tìm hiểu lý thuyết để có sở hệ thống hóa lý luận hoạt động tín dụng sách, trình nghiên cứu phần nắm bắt tình hình thực tế việc cho vay hộ nghèo địa bàn Kết đạt là: uế Phân tích vấn đề tín dụng sách vai trò hộ H nghèo huyện Lệ Thủy nay, tính tất yếu đời NHCSXH Khái quát đánh giá tiêu hiệu tín dụng diễn biến hoạt tế động chương trình cho vay hộ nghèo thời kỳ ba năm 2010-2012 Chỉ số nguyên nhân, tồn cần tiếp tục nghiên cứu, từ đưa số h giải pháp có tính khả thi để nâng cao chất lượng tín dụng in Trong trình phân tích đánh giá, đề tài gặp phải số hạn chế định Do điều kiện địa hình hộ nghèo sống rải rác vùng sâu, vùng xa nhiều nên cK việc sâu, sát thực tế chưa đảm bảo dẫn tới không tránh khỏi sai sót số liệu Từ tình hình thực tế ghi nhận với số liệu cung cấp, đề tài họ dừng lại việc phân tích tình hình hoạt động chương trình cho vay hộ nghèo thời kì ba năm trở lại đây, tính chất chiều sâu đề tài chưa cao Nguồn số liệu thiếu sót nên tiêu đánh giá hiệu tín dụng chưa thật đầy đủ, đặc biệt Đ ại tiêu tỷ lệ vốn so với nhu cầu Những đề xuất viết đóng góp nhỏ tổng thể giải pháp đẩy mạnh hiệu tín dụng hộ nghèo Các giải pháp phát huy hiệu có nỗ lực cố gắng từ phía PGD NHCSXH huyện kết hợp đồng cấp, ngành, tổ chức có liên quan trình thực Trên sở làm được, dự kiến thời gian tới: - Đề tài tập trung khai thác chương trình cho vay cụ thể để có phân tích rõ ràng, hoàn thiện Từ nhìn khái quát chương trình tín dụng, đề tài tiến hành tìm hiểu, đánh giá cận cảnh Cách phân tích cho thấy kết hợp chặt chẽ SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân từ phía quyền sở, NH phía hộ nghèo vay vốn nhằm đảm bảo phát triển bền vững Một chương trình cho vay vốn hộ nghèo đạt hiệu cao, có giá trị thực tiễn mà hộ nghèo tự chủ động đồng vốn cho vay đồng thời hỗ trợ tích cực từ phía quyền địa phương - Nghiên cứu hiệu tín dụng thực giải pháp đề xuất - Việc cho vay vốn hộ cận nghèo áp dụng giai đoạn gần Quyết định Thủ tướng phủ số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 nên số liệu Đ ại họ cK in h tế H hộ cận nghèo làm rõ thêm đề tài nghiên cứu uế hạn chế Với việc hoàn thiện số liệu, đưa vào đánh giá chương trình cho vay vốn SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo phòng LĐ-TBXH huyện Lệ Thủy năm 2010, 2011, 2012 Báo cáo kinh tế xã hội huyện Lệ Thủy năm 2012 Báo cáo “Tổng kết thực ủy thác cho vay qua tổ chức Hội đoàn thể năm 2012 chương trình phối hợp thực năm 2013” liên ngành NHCSXH-Hội phụ nữ - Hội cựu chiến binh - Đoàn niên huyện Lệ Thủy ngày 04/01/2013 uế Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2012-2015 H Báo cáo khảo sát hiệu đầu tư cho vay hộ nghèo năm 2012 PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy tế Báo cáo phân loại dư nợ chương trình cho vay theo đơn vị nhận ủy thác năm 2012 PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy in PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy h Báo cáo kết doanh số cho vay-thu nợ-thu lãi tất chương trình Chỉ thị thủ tướng phủ Số: 09/2004/CT-TTg việc nâng cao lực cK hiệu hoạt động NHCSXH Diễn biến nguồn vốn dư nợ qua 10 năm hoạt động ( giai đoạn 2002-2012) họ PGD NHCSXH 10 Đề án hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất lao động giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009-2020 Đ ại 11 Kết khảo sát mức sống dân cư năm 2010 Tổng cục thống kê 12 Luận văn cao học Kinh tế Huế, Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng hộ nghèo NHCSXH tỉnh Quảng Bình, Trần Văn Tài, 2011 Luận văn cao học Kinh tế Hồ Chí Minh, Tín dụng NHCSXH với công tác XĐGN Lâm Đồng, Phạm Thị Châu, 2007 Luận văn tốt nghiệp đại học Kinh tế Huế, Tác động vốn vay NH CSXH đến XĐGN huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế, Lê Văn Minh, 2011 Luận văn tốt nghiệp đại học Kinh tế Huế, Tín dụng NHCSXH XĐGN thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Phạm Thị Minh Hồng, 2011 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS Phạm Thị Thanh Xuân 13 Luật tổ chức tín dụng ngày 25/12/2001 Luật tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 14 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 Chính phủ tín dụng người nghèo đối tượng sách khác 15 Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo 16 Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng năm uế 2011 ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 17 Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 NH Nhà nước Việt Nam quy H định chi tiết sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ 61 huyện nghèo Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ tế 18 Thông tin NHCSXH Việt Nam, số chuyên đề kỉ niệm 10 năm thành lập NHCSXH, xuân Quý Tỵ, 2013 h 19 Văn hướng dẫn nghiệp vụ NHCSXH in 20 Văn số 153/NHCSXH-KHNV ngày 21/3/2003 hướng dẫn nghiệp vụ ủy cK thác cho vay tổ chức tín dụng 21 Văn sè 676/NHCS-TD: V/v sửa đổi số điểm văn số 316/NHCSKH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo 22/4/2007 họ 22 Văn số 2934/NHCS-TDNN: V/v sửa đổi, bổ sung nghiệp vụ phát hành Biên lai thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm tổ viên Tổ TK-VV toán hoa Đ ại hồng cho Tổ TK-VV 2/12/2011 23 Văn số 253/NHCS-KHTD: V/v chấn chỉnh công tác xử lý nợ nâng cao chất lượng tín dụng ngày 9/4/2012 24 Website: www.vbsp.org.vn, www.baoquangbinh.vn, www.quangbinh.gov.vn, taichinhvietnam.net, thuvienluanvan.com SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thúy-K43BTC-NH 62
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay vốn hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Phân tích tình hình cho vay vốn hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Phân tích tình hình cho vay vốn hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay