Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

76 149 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:09

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Các số liệu, phân tích kết đề cập kh a luận hoàn toàn trung thực c nguồn gốc rõ ràng Sinh viên Nguyễn Văn Huy Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến h c s Nguyễn Việt Đức, người tận tình giảng d y, bảo năm học qua, người thầy trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực h a luận ôi xin chân thành cảm ơn tất Quý Thầy Cô trường Đ i học Kinh tế nghiệm uế truyền đ t cho kiến thức, kinh quí báu suốt bốn năm đ i học ôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể anh ch cán b nhân viên t i phòng Khách hàng cá nhân nói riêng t i hi nhánh gân hàng ông Thương Nam Th a Thiên Huế nói chung nhiệt tình giúp đỡ nhiều trình thực tập trình thu thập tài liệu để hoàn thành luận văn t lần xin chân thành cảm ơn uế, tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Văn uy Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức MỤC LỤC L i L I CẢ Ơ ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU Ồ ix DANH MỤC Á KÍ H ỆU, CHỮ VIẾT TẮT x TÓ H TẮT GH Ê – ẶT VẤ ỨU Ề TÀ xi Ề 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài H – NỘ DU G VÀ KẾT QUẢ GH Ê HƯƠ G 1: Ơ SỞ Í THUYẾT VỀ H G HÀ G THƯƠ G ỨU TÍ H RỦ R TÍ DỤNG TẠI ẠI 1.1 Những vấn đề chung tín dụng rủi ro tín dụng 1.1.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.2 Khái niệm, phân loại, nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.2.4 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 1.1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng 1.2 Phân tích rủi ro tín dụng ngân hàng Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 1.2.1 Mục tiêu việc phân tích rủi ro với ngân hàng 1.2.2 Các tiêu định lượng để phân tích rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng 1.2.1.2 Tỷ lệ dư nợ tín dụng tổng tài sản (hệ số rủi ro tín dụng) 1.2.1.3 Tỷ lệ nợ hạn 10 1.2.1.4 Tỷ lệ nợ xấu 13 1.2.1.5 Vòng quay vốn tín dụng 13 1.2.1.6 Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 15 1.2.3.1 Khả tài khách hàng vay 15 1.2.3.2 Kinh nghiệm khách hàng vay 15 1.2.3.3 Việc sử dụng vốn vay 15 1.2.3.4 Tài sản đảm bảo 16 1.2.3.5 Kinh nghiệm, trình độ cán tín dụng 16 1.2.3.6 Sự kiểm tra, giám sát khoản vay cán tín dụng 16 1.2.4 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 16 1.2.4.1 Nh m dấu hiệu phát sinh rủi ro từ khách hàng 16 1.2.4.2 Nh m dấu hiệu từ ngân hàng 17 1.3 Cơ sở thực nghiệm 18 HƯƠ G 2: THỰC TRẠ G VÀ H TÍ H RỦ R HÀ G T Ô G THƯƠ G H HÁ H TÍ DỤNG TẠ G THỪ TH Ê HUẾ 19 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế 19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 19 2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động 20 2.1.3 Tổng quan tình hình toàn hệ thống Vietinbank giai đoạn 2008-2012 21 2.1.3.1 Tổng tài sản 21 2.1.3.2 Vốn chủ sở hữu 22 2.1.3.3 Tiền gửi khách hàng 23 2.1.3.4 Lợi nhuận sau thuế 24 Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 2.1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 26 2.1.4.1 Tình hình huy động vốn 26 2.1.4.2 Tình hình kết hoạt động kinh doanh 28 2.2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế 31 2.2.1 Tình hình cho vay chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 31 2.2.2 Phân tích tiêu đánh giá rủi ro tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 35 2.2.2.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng 35 2.2.2.2 Tỷ lệ dư nợ tổng tài sản (hệ số rủi ro tín dụng) 37 2.2.1.4 Tỷ lệ nợ xấu 40 2.2.1.5 Vòng quay vốn tín dụng 43 2.2.1.6 Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng 44 2.2.3 So sánh tiêu đánh giá rủi ro tín dụng Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế với chi nhánh ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Thủy 45 2.2.3.1 Khái quát ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Thủy 45 2.2.3.2 So sánh tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng 46 2.2.3.3 So sánh tỷ lệ dư nợ tín dụng tổng tài sản (hệ số rủi ro tín dụng) 47 2.2.3.4 So sánh tỷ lệ nợ hạn 48 2.2.3.5 So sánh tỷ lệ nợ xấu 50 2.2.3.6 So sánh vòng quay vốn tín dụng 51 2.2.3.7 So sánh tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng 52 2.3 Đánh giá chung tình hình rủi ro tín dụng giai đoạn 2008-2012 chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế 52 HƯƠ G 3: Ị H HƯỚ G VÀ GIẢM THIỂU RỦ THƯƠ G H R HÁ H TÍ Á GẢ HÁ Ể HÒ G DỤNG TẠ G HÀ G T GỪ VÀ Ô G THỪ TH Ê HUẾ 54 Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 3.1 Định hướng thời gian tới Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế 54 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 54 3.1.2 Định hướng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên vấn đề rủi ro tín dụng 55 3.2 Các giải pháp để phòng ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế 55 3.2.1 Nh m giải pháp phía ngân hàng 56 3.2.1.1 Công tác thẩm định trước cấp tín dụng 56 3.2.1.2 Công tác kiểm tra, giám sát thu hồi nợ gốc, lãi sau cấp tín dụng 56 3.2.1.3 Đánh giá lại hồ sơ vay vốn khách hàng 57 3.2.1.4 Phát triển toàn diện đội ngũ cán tín dụng 57 3.2.1.5 Hoàn thiện, đổi theo hướng đại qui trình tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 58 2.2 Nh m giải pháp phía khách hàng 58 3.2.2.1 Áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng khoa học, hợp lí 58 3.2.2.2 Hỗ trợ, tư vấn kịp thời, đắn cho khách hàng 59 3.2.2.3 Cân nhắc hỗ trợ lãi suất, ân hạn trả nợ cần thiết cho khách hàng 59 H – KẾT LUẬN 60 Đánh giá kết đạt đề tài 60 Những hạn chế, thiếu s t đề tài 60 Hướng phát triển đề tài tương lai 61 DANH MỤ TÀ ỆU THAM KHẢO 62 Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 So sánh tổng tài sản Vietinbank với số ngân hàng TMCP lớn giai đoạn 2008-2012 21 Bảng 2.2 So sánh vốn chủ sở hữu Vietinbank với số ngân hàng TMCP lớn giai đoạn 2008-2012 22 Bảng 2.3 So sánh tiền gửi khách hàng Vietinbank với số ngân hàng TMCP lớn giai đoạn 2008-2012 23 Bảng 2.4 So sánh lợi nhuận sau thuế Vietinbank với số ngân hàng TMCP lớn giai đoạn 2008-2012 24 Bảng 2.5 Nguồn vốn huy động phân theo loại tiền gửi chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 26 Bảng 2.6 Nguồn vốn huy động phân theo thời hạn chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 27 Bảng 2.7 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 28 Bảng 2.8 Dư nợ cho vay chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế 32 giai đoạn 2008-2012 32 Bảng 2.9.Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 35 Bảng 2.10.Hệ số rủi ro tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 37 Bảng 2.11.Tỷ lệ nợ hạn chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế 38 giai đoạn 2008-2012 38 Bảng 2.12.Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế 40 giai đoạn 2008-2012 40 Bảng 2.13 Nợ hạn theo nh m chi nhánh Vietinbank Nam 42 Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 42 Bảng 2.14 Vòng quay vốn tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam 43 Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 43 Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Bảng 2.15 Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 44 Bảng 2.16 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế Agribank Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 46 Bảng 2.17 Hệ số rủi ro tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế Agribank Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 47 Bảng 2.18 Tỷ lệ nợ hạn chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế Agribank Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 48 Bảng 2.19 Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế Agribank Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 50 Bảng 2.20 Vòng quay vốn tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam 51 Thừa Thiên Huế Agribank Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 51 Bảng 2.21 Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế Agribank Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 52 Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức DANH MỤC BIỂU Ồ Biểu đồ 2.1 Lợi nhuận sau thuế Vietinbank, Vietcombank, ACB, Eximbank 25 MBBank lớn giai đoạn 2008-2012 25 Biểu đồ 2.2 Tỷ trọng phần doanh thu Vietinbank Nam 29 TT-Huế từ 2008-2012 29 Biểu đồ 2.3 Tỷ trọng phần chi phí Vietinbank Nam TT-Huế từ 20082012 30 Biểu đồ 2.4 Lợi nhuận trước thuế Vietinbank Nam TT-Huế từ 2008-2012 30 Biểu đồ 2.5 Dư nợ cho vay theo thời hạn Vietinbank Nam TT-Huế từ 2008-2012 Biểu đồ 2.6 Dư nợ cho vay theo đối tượng Vietinbank Nam TT-Huế từ 2008-2012 Biểu đồ 2.7 Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế Vietinbank Nam 35 TT-Huế từ 2008-2012 35 Biểu đồ 2.8 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng Vietinbank Nam 36 TT-Huế từ 2008-2012 36 Biểu đồ 2.9 Hệ số rủi ro tín dụng Vietinbank Nam TT-Huế từ 2008-2012 38 Biểu đồ 2.10 Tỷ lệ nợ hạn Vietinbank Nam TT-Huế từ 2008-2012 39 Biểu đồ 2.11 Tỷ lệ nợ xấu Vietinbank Nam TT-Huế từ 2008-2012 41 Biểu đồ 2.12 Tỷ trọng nh m nợ nợ hạn Vietinbank Nam 42 TT-Huế từ 2008-2012 42 Biểu đồ 2.13 Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng Vietinbank Nam 45 TT-Huế từ 2008-2012 45 Biểu đồ 2.14 Hệ số rủi ro tín dụng Vietinbank Nam TT-Huế Agribank 47 Hương Thủy từ 2008-2012 47 Biểu đồ 2.15 Tỷ lệ nợ hạn Vietinbank Nam TT-Huế Agribank 49 Hương Thủy từ năm 2008-2012 49 Biểu đồ 2.16 Tỷ lệ nợ xấu Vietinbank Nam TT-Huế Agribank Hương Thủy 50 từ năm 2008-2012 50 Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng ix Khóa luận tốt nghiệp D H GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Ụ Á KÍ H ỆU, HỮ V ẾT TẮT T DNTD Dư nợ tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị HT Hương Thủy KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KNBĐRRTD Khả bù đắp rủi ro tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NTTH Nam Thừa Thiên Huế TGCKH Tiền gửi c kì hạn TGKKH Tiền gửi không kì hạn TLDPRR Trích lập dự phòng rủi ro TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Huế Thừa Thiên Huế TTS Tổng tài sản VNĐ Việt Nam đồng VQVTD Vòng quay vốn tín dụng Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 2.2.3.5 So sánh tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.19 Tỷ lệ nợ xấu củ c rb k Hươ Ve T ủy b k mT T ê Hu đoạn 2008-2012 ăm ăm ăm ăm ăm Tỷ lệ ợ xấu 2008 2009 2010 2011 2012 Vietinbank NTTH 1,25% 1,22% 1,19% 1,69% 0,68% Agribank HT 1,34% 1,23% 1,23% 1,74% 1,31% (Nguồn: Phòng khách hàng ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, phòng kinh doanh ngân hàng Agribank Thị xã Hương Thủy) Tỷ lệ nợ xấu 2,00% 1,74% 1,50% 1,34% 1,00% 1,25% 1,23% 1,69% 1,23% 1,22% 1,31% 1,19% 0,68% 0,50% 0,00% Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Vietinbank NTTH Năm 2011 Agribank HT Biểu đồ 2.16 Tỷ lệ nợ xấu Vietinbank Nam TT-Hu t Năm 2012 rb k Hươ T ủy ăm 2008-2012 Qua bảng 2.19 biểu đồ 2.15, c thể nhận xét tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn năm vừa qua mức thấp so với tỷ lệ nợ xấu chi nhánh Agribank Hương Thủy Tính chung toàn hệ thống, tỷ lệ nợ xấu Agribank cao nhiều so với Vietinbank Đơn cử năm 2012, theo số liệu từ báo cáo tài ngân hàng, nợ xấu Agribank chiếm 5,8% tổng dư nợ cho vay số tương tự Vietinbank 1,46% Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Một cách toàn diện, thông qua tỷ lệ nợ xấu giai đoạn năm qua c thể thấy công tác quản trị rủi ro ngân hàng thương mại địa bàn thị xã Hương Thủy chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế hay Agribank Hương Thủy thực tốt, thể qua việc tỷ lệ nợ xấu hai chi nhánh thấp so với toàn hệ thống Agribank Vietinbank Bên cạnh yếu tố đạo từ Hội sở chính, nỗ lực cán tín dụng phần khác đến từ đặc thù hoạt động hai ngân hàng vùng thị xã nên dư nợ cho vay mức thấp nhiều so với ngân hàng hoạt động địa bàn thành phố c lượng khách hàng lớn, từ đ , rủi ro tín dụng giảm song kèm theo lợi nhuận kh đạt ngân hàng thành phố 2.2.3.6 So sánh vòng quay vốn tín dụng Bả Th 2.20 Vò qu y ố T ê Hu í dụng củ c rb k Hươ T ủy Ve b k m đoạn 2008-2012 ăm ăm ăm ăm ăm 2008 2009 2010 2011 2012 VQVTD Vietinbank NTTH 2,01 1,97 2,10 2,09 2,04 VQVTD Agribank HT 0,96 0,99 1,03 0,94 0,92 ỉ (Nguồn: Phòng khách hàng ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, phòng kinh doanh ngân hàng Agribank Thị xã Hương Thủy) So với chi nhánh Agribank Hương Thủy, chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế c vòng quay vốn tín dụng cao gấp đôi Vòng quay vốn tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế thường vào khoảng vòng/năm Agribank Hương Thủy vào khoảng lần/năm Về bản, vòng quay vốn tín dụng cao chứng tỏ thu hồi nợ ngân hàng nhanh Như vậy, tốc độ luân chuyển vốn, thu hồi nợ Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế vượt trội so với Agribank Hương Thủy Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến vòng quay vốn tín dụng Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế c xu hướng đẩy mạnh khoản cho vay ngắn hạn Trong đ , Agribank Hương Thủy c Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức xu hướng trọng vào khoản cho vay dài hạn nên thời gian thu hồi vốn ngân hàng chậm 2.2.3.7 So sánh tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng Bảng 2.21 Tỷ lệ khả ă T ê Hu Th bù đ p rủ ro í dụng củ c rb k Hươ T ủy Ve b k m đoạn 2008-2012 Đơn vị tính: Tỷ đồng ăm ăm ăm ăm ăm 2008 2009 2010 2011 2012 Nợ hạn Vietinbank NTTH 1,93 2,17 2,70 4,33 2,66 Nợ hạn Agribank HT 6,15 5,26 5,89 8,44 7,69 TLDPRR Vietinbank NTTH 1,31 1,49 1,92 3,13 2,22 TLDPRR Agribank HT 2,01 2,83 3,12 3,41 4,12 67,88% 68,66% 71,11% 72,29% 83,46% 32,69% 53,76% 52,94% 40,38% 53,55% ỉ Tỷ lệ K B RRTD V e b k NTTH Tỷ lệ K B RRTD rb k HT (Nguồn: Phòng khách hàng ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, phòng kinh doanh ngân hàng Agribank Thị xã Hương Thủy) So với chi nhánh Agribank Hương Thủy, chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế c tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng cao hẳn qua năm giai đoạn 2008-2012 C hai nguyên nhân dẫn tới điều Thứ số nợ hạn Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế thấp nhiều so với nợ hạn Agribank Hương Thủy Thứ hai chủ trương tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro toàn hệ thống Vietinbank năm qua Đánh đổi lại với việc trích lập dự phòng rủi ro cao lợi nhuận ngân hàng c phần bị giảm 2.3 c á ác u Ve b k ề ì mT ì rủ ro í dụ ro đoạ 2008-2012 T ê Hu Nhìn chung, giai đoạn 2008-2012, chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế thực tốt việc kiểm soát khống chế rủi ro tín dụng mức thấp với tỉ Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức lệ nợ xấu mức 2%, tỉ lệ nợ hạn mức 2,5%, vòng quay vốn tín dụng ổn định mức xấp xỉ vòng/năm, khả bù đắp rủi ro tín dụng ngày tăng với mục tiêu hầu hết khoản nợ hạn trích lập dự phòng Chi nhánh đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng tương đối cao qua năm song song với mục tiêu tăng trưởng tín dụng, chi nhánh nỗ lực hoạt động để tăng trưởng phải theo hướng vững an toàn So với chi nhánh ngân hàng thương mại lớn khác địa bàn chi nhánh Agribank Hương Thủy, Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế kiểm soát khống chế rủi ro tín dụng tốt giai đoạn năm vừa qua, đặc biệt tỉ lệ nợ xấu, tỉ lệ nợ hạn, tỉ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng, vòng quay vốn tín dụng Những thành đạt chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 động lực để chi nhánh tiếp tục phát triển năm tới Tuy nhiên, với tình hình kh khăn chung kinh tế n i chung ngành ngân hàng nay, chi nhánh cần phải tiếp tục nỗ lực nhiều hoạt động mình, đ c việc kiểm soát khống chế rủi ro tín dụng Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức HƯƠ G 3: Ị H HƯỚ G VÀ Á G Ả HÁ Ể HÒ G GỪ VÀ G ẢM THIỂU RỦ R G HÀ G T DỤNG TẠ 3.1 V ệt Nam ị H HÁ H ướ ro mT TÍ Ô G THƯƠ G THỪ TH Ê HUẾ củ â T ô ươ T ê Hu 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Sau 25 năm kể từ ngày tách từ NHNN, Vietinbank tiếp tục giữ vững vị ngân hàng thương mại hàng đầu Đối mặt với thách thức lớn tương lai tình hình kinh tế ngành ngân hàng gặp nhiều kh khăn, Ngân hàng Công thương Việt Nam n i chung chi nhánh Ngân hàng Công thương Nam Thừa Thiên Huế đề định hướng phát triển sau: - Nâng cao, phát triển thêm lực hoạt động thông qua phát triển tài chính, công nghệ quản trị rủi ro theo hướng bền vững, đại - Đổi tư quản trị, điều hành theo chuẩn mực, qui trình đại, khoa học giới hoạt động Ngân hàng - Tập trung phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế, tận dụng nguồn lực để hoàn thành tốt tiêu kinh doanh năm 2013 toàn hệ thống Vietinbank tổng tài sản tăng 10%, nguồn vốn huy động tăng 8%, dư nợ tín dụng đầu tư tăng 12%, nợ xấu 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 5%, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chủ lực việc thực thi sách tiền tệ quốc gia - Tập trung thực việc tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng đại, nâng cao lực tài chính, lực cạnh tranh, nâng cấp mô hình tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu tới năm 2015, đưa Vietinbank trở thành tập đoàn tài lớn mạnh với phương châm: ““An toàn Hiệu - Hiện đại - Tăng trưởng bền vững” Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 3.1.2 Định hướng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên vấn đề rủi ro tín dụng Từ định hướng chung hệ thống, Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế chuẩn bị bước đổi toàn diện theo hướng đại, xây dựng máy quản trị rủi ro vững chắc, cân mục tiêu lợi nhuận với khống chế rủi ro tín dụng, đảm bảo cho rủi ro tín dụng mức thấp c thể Hiện nay, Vietinbank NHTM c tỉ lệ nợ xấu thấp toàn ngành (1,46%) - Từ tháng 1/2013, khối quản lí rủi ro Ngân hàng Vietinbank Việt Nam thức thành lập Chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế theo sát đạo từ khối công tác kiểm soát, khống chế phòng ngừa rủi ro tín dụng - Xuất phát từ nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng thực tế, kết hợp với kinh nghiệm nhận biết rủi ro, chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế tập trung vào công tác phòng ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng theo hai hướng tiếp cận: từ phía ngân hàng từ phía khách hàng - Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện qui trình tín dụng từ trước, sau cấp tín dụng - Áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng linh hoạt, kết hợp với thẩm định yếu tố phi tài chính, thông tin liên quan khách hàng để định đắn, xác hoạt động tín dụng - Đẩy mạnh nâng cao chất lượng cán tín dụng, cán quản lí rủi ro thông qua kh a học, kh a đào tạo đợt tra, kiểm tra chuyên môn, lực định kì 3.2 T ác ô ả p áp để p ò ươ c mT ảm ểu rủ ro í dụ â T ê Hu Từ thực tế phân tích rủi ro tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế định hướng phát triển đề ra, chi nhánh cần thực số giải pháp để phòng ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 3.2.1 Nhóm giải pháp phía ngân hàng 3.2.1.1 Công tác thẩm định trước cấp tín dụng Nếu công tác thẩm định trước cấp tín dụng thực xác, đắn hồ sơ c độ rủi ro cao bị loại, nghĩa tránh rủi ro tín dụng từ đầu - Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn từ khách hàng, cán tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế cần kiểm tra kĩ lưỡng tính đầy đủ, hợp pháp giấy tờ theo quy định Vietinbank pháp luật Cán tín dụng cần phải phát kịp thời sai s t giấy tờ c dấu hiệu làm giả, mạo danh, lừa đảo Cần c cẩn trọng công tác thực tế hoạt động tín dụng c trường hợp khách hàng cố tình lừa đảo tinh vi cách phối hợp với đường dây làm giả sổ đỏ, sổ hồng sử dụng loại bút mà viết, chữ viết c thể tự động biến sau khoảng thời gian - Khi thẩm định dự án, phương án kinh doanh khách hàng cần phải c phân tích nghiên cứu toàn diện, sâu sắc tính khả thi khả sinh lời dự án, phương án kinh doanh Tính toán mức vốn cần thiết cho dự án để cấp tín dụng phù hợp, ý yêu cầu khách hàng phải c phần vốn tự c tham gia vào dự án 3.2.1.2 Công tác kiểm tra, giám sát thu hồi nợ gốc, lãi sau cấp tín dụng - Cán tín dụng chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế cần thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng định kỳ hàng tháng, theo dõi tình hình tài sản đảm bảo nhằm phát kịp thời sai phạm khách hàng so với hợp đồng tín dụng ký kết Nếu c dấu hiệu sử dụng vốn sai mục đích so với vay vốn phát khách hàng c dấu hiệu lừa đảo, không c ý muốn khả trả nợ, cán tín dụng cần phối hợp cùng cán c trách nhiệm chi nhánh xử lí kịp thời - Cán tín dụng cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả lãi nợ gốc hạn C thể áp dụng cách thức gọi điện thoại, gửi email báo trước khách hàng để khách hàng kịp chuẩn bị đủ tiền trả cho ngân hàng Thực tế cho thấy biện pháp c hiệu với khách hàng c thiện ý trả nợ, vấn đề khách hàng bận việc không nhớ ngày đến hạn trả nợ gốc lãi số tiền cần trả để chuẩn bị kịp thời Vì thế, cán tín dụng cần khéo léo kịp Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức thời công tác Ngoài ra, chi nhánh nên lập kế hoạch trả nợ chi tiết riêng cho khách hàng để khách hàng chủ động nghĩa vụ trả nợ lãi 3.2.1.3 Đánh giá lại hồ sơ vay vốn khách hàng - Ngay từ lúc tiếp nhận hồ sơ vay vốn kí hợp đồng tín dụng sau trình giải ngân, chi nhánh cần theo dõi, đánh giá lại hồ sơ vay vốn khách hàng Thực tốt công tác chấm điểm, xếp loại tín dụng làm cho định cho vay mức cho vay phù hợp, tránh việc định cho vay sai lầm - Trong trình hoàn trả nợ gốc lãi vay khách hàng, chi nhánh c thể vào đ để phân loại, đánh giá thiện chí khả trả nợ khách hàng Khi kết thúc hợp đồng tín dụng, sở cho việc đánh giá lại cách hệ thống lưu hồ sơ khách hàng hệ thống thông tin tín dụng nội ngân hàng Càng c nhiều khách hàng c lịch sử giao dịch với ngân hàng tốt làm giảm thiểu nguy rủi ro tín dụng cho chi nhánh 3.2.1.4 Phát triển toàn diện đội ngũ cán tín dụng - Cán tín dụng giữ vai trò tối quan trọng việc phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng Vì thế, chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế cần tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán tín dụng c tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, trình độ chuyên môn tốt, kĩ giao tiếp xử lí tình với khách hàng xuất sắc c thể đáp ứng yêu cầu mảng tín dụng thời kỳ cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại - Cán tín dụng chi nhánh chắn phải c đủ lực, chuyên môn kinh nghiệm để giải vấn đề phát sinh trình cấp tín dụng Cần c hiểu biết tình hình phát triển kinh tế địa phương, tính khả thi dự án, phương án kinh doanh tài sản đảm bảo - Cán tín dụng phải c khả phân tích, dự báo khả sinh lợi dự án, phương án kinh doanh khách hàng C đánh giá khả tài khách hàng để hoàn trả vốn gốc lãi vay hạn, tránh phát sinh rủi ro tín dụng - Cán công nhân viên chi nhánh, đặc biệt cán tín dụng cán thuộc phòng quản lí rủi ro phải c uy tín quan hệ xã hội, phân công khách Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức hàng, địa bàn cho cán chi nhánh nên cân nhắc khả giao tiếp, xử lý tình cán tín dụng để c phương án phân công công việc thích hợp, tạo điều kiện cho người c thể phát huy điểm mạnh - Rủi ro tín dụng tiềm ẩn khâu trình cấp tín dụng, cán tín dụng phải sáng suốt, cẩn trọng trường hợp; cần phải tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ tín dụng; tuyệt đối không nhận lợi ích mặt vật chất từ khách hàng dẫn tới sai lầm đánh giá, phân loại khách hàng - Phía chi nhánh cần phải c quy định khen thưởng, kỷ luật kịp thời, thỏa đáng, người, việc nhằm động viên, khích lệ cán công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ c biện pháp phê bình, xử lí thích hợp, hợp tình hợp lí với người làm phát sinh rủi ro tín dụng Từ đ tạo động lực tinh thần lớn để cán công nhân viên phấn đấu c trách nhiệm cao để phòng ngừa rủi ro nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chi nhánh 3.2.1.5 Hoàn thiện, đổi theo hướng đại qui trình tín dụng quản trị rủi ro tín dụng - Chi nhánh cần đ ng g p ý kiến, phản hồi để xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá tín dụng toàn hệ thống Vietinbank Thiết lập qui trình cấp qui dụng khoa học, rõ ràng để tránh rủi ro phát sinh yếu tố người - Đẩy mạnh công tác kiểm soát rủi ro nội qua việc giám sát, đôn đốc kịp thời từ ban giám đốc với cán tín dụng - Chi nhánh phải phối hợp hiệu quả, hợp tác với tra từ Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm soát nội công tác kiểm tra ngân hàng, đặc biệt bối cảnh nợ xấu tiềm ẩn - Tăng cường kênh thông tin phục vụ cho công tác thẩm định tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng CIC, hệ thống thông tin tín dụng nội riêng Vietinbank 2.2 Nhóm giải pháp phía khách hàng 3.2.2.1 Áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng khoa học, hợp lí - Rủi ro tín dụng c khả phát sinh ngân hàng chấp nhận cho khách hàng không tốt vay vốn Vì thế, từ đầu, chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Thiên Huế cần áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng mang tính khoa học, hợp lí cập nhật để đánh giá, phân loại khách hàng - Hệ thống chấm điểm tín dụng tốt giúp giúp cán tín dụng c sở định tín dụng xác mặt lựa chọn khách hàng, số vốn giải ngân đánh giá khả tài chính, khả trả nợ khách hàng 3.2.2.2 Hỗ trợ, tư vấn kịp thời, đắn cho khách hàng - Nhiều khách hàng vay vốn, dù c ý thức trả nợ tốt song chưa c nhiều kinh nghiệm kinh doanh, quản lí vốn vay khả tài chưa tốt nên bị lâm vào tình trạng kh khăn Cán tín dụng từ trước đ phải thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, tư vấn kịp thời cho khách hàng để tránh tình trạng đ xảy ra, khiến rủi ro tín dụng theo đ mà phát sinh - Trong trình tiếp xúc khách hàng từ trước giải ngân, cán tín dụng cần c tư vấn, phân tích cho khách hàng mặt dự án, phương án kinh doanh Nếu khách hàng không ý thức nắm rõ yếu tố chung cần cho kinh doanh đặc thù riêng ngành nghề xin vay vốn kinh doanh chi nhánh phải từ chối cho vay trường hợp đ 3.2.2.3 Cân nhắc hỗ trợ lãi suất, ân hạn trả nợ cần thiết cho khách hàng - Trong thời buổi kh khăn nay, ngân hàng cần phải chung tay chia sẻ kh khăn với khách hàng Nếu khách hàng tốt gặp phải kh khăn, thua lỗ sản xuất kinh doanh, dẫn tới việc hoàn trả nợ gốc lãi vay hạn cho ngân hàng chi nhánh c thể cân nhắc xem xét hỗ trợ giảm lãi suất ân hạn trả nợ gốc, lãi vay cho khách hàng - Thực tế cho thấy c nhiều trường hợp khách hàng vượt qua kh khăn nhờ hỗ trợ kịp thời, hợp lí từ phía ngân hàng Sau đ , khách hàng c đủ khả thực nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc lãi vay cho ngân hàng Tuy nhiên, khách hàng rơi vào trường hợp nhánh cần chuẩn bị sẵn sàng biện pháp mạnh tay cần thiết lí tài sản đảm bảo viện tới pháp luật cần thiết Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức H ák – KẾT LUẬN đạ củ đề Sau trình thực đề tài với định hướng phân tích rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Vietinbank chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế để từ đ đề giải pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng cho chi nhánh, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng chi nhánh phát triển theo hướng ổn định, an toàn, đề tài hoàn thành nội dung sau: - Hệ thống h a, làm rõ sở lí luận khái niệm phân tích, tín dụng, khía cạnh rủi ro tín dụng khái niệm, cách phân loại, nguyên nhân, hậu quả, mục tiêu việc phân tích rủi ro tín dụng, yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng việc xây dựng, lựa chọn thước đo để đánh giá rủi ro tín dụng - Qua phân tích thấy thực trạng rủi ro tín Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế Lồng ghép song song vào trình phân tích đ việc nguyên nhân làm phát sinh rủi ro tín dụng chi nhánh - Trên sở lí luận rủi ro tín dụng, thực trạng rủi ro tín dụng nguyên nhân làm phát sinh rủi ro tín dụng chi nhánh, đề tài đưa giải pháp nhằm phòng ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế Đây giải pháp thiết thực, khả thi mang tính thực tế cao ữ c , u só củ đề Trong nghiên cứu khoa học, khiếm khuyết mức độ khác điều kh tránh khỏi Bên cạnh kết tích cực đạt được, đề tài đ số hạn chế thiếu s t định Những thiếu s t xuất phát từ yếu tố sau: - Rủi ro tín dụng lĩnh vực phức tạp, liên quan đến nhiều khâu qui trình tín dụng Các khía cạnh rủi ro tín dụng chí thường xuyên làm đau đầu xuất nhiều tranh cãi nhà kinh tế học chuyên gia đầu ngành - Hạn chế mặt thời gian thực đề tài kiến thức thân Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức - Bản thân chưa c nhiều kinh nghiệm thực tế lĩnh vực ngân hàng n i chung hoạt động tín dụng n i riêng Giữa thực tế lí thuyết tồn khoảng cách không nhỏ qua thời gian thực tập ngắn, đề tài c thể c số thiếu s t cần hoàn thiện thêm tương lai Hướ p r ể củ đề ro ươ l Rủi ro tín dụng nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nợ hạn, nợ xấu, vấn đề n ng hoạt động ngân hàng Vì thế, việc phân tích kĩ lưỡng, toàn diện rủi ro tín dụng ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tạo thêm sở cho chi nhánh thực tốt công tác quản trị, kiểm soát rủi ro tín dụng Từ đ , chi nhánh Vietinbank chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế c thể tạo tảng phát triển hoạt động tín dụng ổn định, bền vững an toàn, phòng ngừa hạn chế tới mức thấp rủi ro tín dụng phát sinh Trong tương lai, đề tài c thể phát triển thêm cách đào sâu thêm vào vấn đề nghiên cứu, khắc phục thiếu s t tồn Đề tài c thể xây dựng, bổ sung thêm tiêu thích hợp khác cho việc đánh giá rủi ro tín dụng Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 61 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤ TÀ T GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức ỆU THAM KHẢO Vệ Hoàng Văn Châu (2011), Làm để viết tốt luận văn khoa học?, Trường Đại Học Ngoại Thương, Hà Nội Trương Quốc Doanh (2007), Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam –Thực trạng giải pháp phòng ngừa, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị Ngân hàng, NXB Lao động Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Khánh (2010), Phân tích rủi ro khách hàng cá nhân NHTM cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Thừa Thiên Huế Nguyễn Minh Kiều (2008), Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Trương Đông Lộc & Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ, Tạp chí ngân hàng, số 5, trang 38-41 Ngân hàng Nhà nước, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN, Thông tư 02/2013/TT-NHNN, Thông tư 13/2010/TT-NHNN, Thông tư số 19/2010/TT-NHNN, Thông tư 22/2011/TT-NHNN Thái Ngọc Nương (2009), Phân tích rủi ro tín dụng số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long chi nhánh Sóc Trăng, Cần Thơ 10 Vũ Thị Nguyên Thuận (2009), Phân tích rủi ro hoạt động tín dụng NHTM cổ phần ACB, Thừa Thiên Huế 11 Nguyễn Toàn Trung (2010), Phân tích rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 62 Khóa luận tốt nghiệp T GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Anh 12 Funso & Kolade & Ojo (2012), Credit risk and commercial banks performance in Nigeria: A panel model approach, Australian Journal of Business and Management Research 13 Jiménez & Saurina (2003), Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk 14 Young (2012), The use of key risk indicators by banks as an operational risk management tools: A South African perspective ác bà t: 15 http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/infographic-tinh-hinh-cho-vay-va-no-xaucua-cac-nhtm-nam-2012-20130225040857186ca34.chn 16 http://investor.vietinbank.vn/SymbolCompare.aspx 17 http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Thuc-trang-no-xau-tai-cacngan-hang-Viet-Nam-va-giai-phap-thao-go/16290.tctc 18 http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/sap-co-mot-con-so-no-xau-chinh-xac201303200714347034ca34.chn 19 http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/thi-truong-ngan-hangmot-nam-nhieu-bien-co-2725207.html ác webs e: + Ebank.vnexpress.net + Saga.vn + Businessdictionary.com + Dantri.com.vn + Cafef.vn + Vneconomy.vn + Sbv.gov.vn + Vietinbank.vn Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Ộ G H À Xà HỘ HỦ GHĨ V ỆT Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Huế, ngày tháng năm 20… H ẾU XÁ HẬ S H V Ê THỰ TẬ ĐƠN VỊ: Xác nhận sinh viên:……………………………………… Sinh ngày: Lớp Trường Thực tập tại: Từ ngày …… /……./……… đến ngày …… /……./……… Về ầ , độ, ý ức ổ c ức kỷ luậ : ………………… ………………… ………………… Về ữ cô ệc o: ………………… ………………… ………………… K đạ được: ………………… ………………… ………………… ………………… XÁ HẬ Ủ Nguyễn Văn Huy - K43A Tài Ngân hàng à H Ạ Ơ VỊ THỰ TẬ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay