Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

84 125 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:08

GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn công trình nghiên cứu thực cá nhân thực hướng dẫn trực tiếp Thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Việt Đức Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Huế, ngày 18 tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Hải Linh SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh i GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp Sau thời gian dài thực tập nỗ lực làm cuối khoá luận tốt nghiệp hoàn thành Đạt kết nhờ có giúp đỡ tận tình thầy cô, gia đình, bạn bè đơn vị thực tập Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế, quý thầy cô giáo hướng dẫn, giảng dạy cung cấp kiến thức phương pháp năm học vừa qua Những kiến thức học không tảng cho trình nghiên cứu đề tài mà hành trang quý giá cho sau Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo ThS Nguyễn Việt Đức, người dành nhiều thời gian công sức trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành khoá luận Bên cạnh đó, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cô chú, anh chị nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt thời gian thực tập chi nhánh Cuối muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người thân bên tôi, quan tâm động viên giúp đỡ thời gian qua Mặc dù có nhiều cố gắng hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm thực tế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót, mong quan tâm, đóng góp ý kiến thầy cô bạn đọc để đề tài hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hải Linh SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh ii GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ vii Danh mục sơ đồ viii Danh mục chữ viết tắt ix Tóm tắt đề tài x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG .4 1.1 Tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Phân loại tín dụng 1.1.3 Chức vai trò tín dụng 1.2 Rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái quát rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Phân loại 1.2.2 Rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng .7 1.2.2.1 Khái niệm 1.2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh iii Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức 1.2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 1.2.2.4 Những dấu hiệu nhận dạng rủi ro tín dụng 12 1.2.2.5 Hậu rủi ro tín dụng 14 1.2.2.6 Các tiêu đo lường mức độ rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Cơ sở thực nghiệm 17 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 19 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị .19 2.1.1 Sơ lược thành phố Đông Hà 19 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội địa phương ảnh hưởng đến ngân hàng: 19 2.1.2.1 Thuận lợi 19 2.1.2.2 Khó khăn 20 2.1.3 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 21 2.1.4 Quá trình hình thành, phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 21 2.1.5 Mô hình tổ chức Agribank Đông Hà 22 2.1.6 Tình hình sử dụng lao động 24 2.1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2008 - 2012 .27 2.1.7.1 Tình hình huy động vốn .27 2.1.7.2 Tình hình cấu tài sản Có 29 2.1.7.3 Kết hoạt động kinh doanh 31 2.1.8 Doanh số cho vay 34 2.1.9 Doanh số thu nợ 37 2.2 Phân tích rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị qua năm 2008 - 2012 40 2.2.1 Tỷ lệ nợ hạn 40 2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu 42 SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh iv Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức 2.2.3 Hệ số thu nợ 45 2.2.4 Vòng quay vốn tín dụng .47 2.2.5 Hệ số rủi ro tín dụng .48 2.2.6 Hệ số nợ có khả vốn 49 2.2.7 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 50 2.3 So sánh số tiêu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị từ năm 2010 - 2012 51 2.4 Đánh giá chung 53 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 56 3.1.Tăng cường công tác thu nợ, phân loại xử lý nợ trích lập 56 3.2 Tiếp tục nâng cao chất lượng khách hàng 57 3.3 Thực biện pháp phân tán rủi ro tín dụng .58 3.3.1 Đa dạng hoá danh mục đầu tư tín dụng 58 3.3.2 Thực cho vay đồng tài trợ .58 3.3.3 Thực bảo hiểm tín dụng 58 3.4 Một số giải pháp khác 59 PHẦN III: KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh v GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tình hình lao động Agribank Đông Hà từ 2008 đến 2012 24 Bảng 2: Chênh lệch huy động vốn tiền gửi năm 2008 đến 2012 Agribank Đông Hà 28 Bảng 3: Cơ cấu tài sản Có Agribank Đông Hà từ 2008 đến 2012 29 Bảng 4: Kết hoạt động kinh doanh Agribank Đông Hà năm 2008 - 2012 31 Bảng 5: Doanh số cho vay Agribank Đông Hà 2008 - 2012 34 Bảng 6: Doanh số thu nợ Agribank Đông Hà năm 2008 - 2012 37 Bảng 7: Nợ hạn theo nhóm nợ Agribank Đông Hà 2008 - 2012 40 Bảng 8: Tỷ lệ nợ hạn theo thời hạn tín dụng Agribank Đông Hà 2008 - 2012 41 Bảng 9: Tỷ lệ nợ xấu Agribank Đông Hà 2008 - 1012 43 Bảng 10: Nợ xấu theo nhóm nợ Agribank Đông Hà 2008 -2012 45 Bảng 11: Hệ số thu nợ Agribank Đông Hà 2008 - 2012 45 Bảng 12: Vòng quay vốn tín dụng Agribank Đông Hà 2008 - 2012 47 Bảng 13: Hệ số rủi ro tín dụng Agribank Đông Hà 2008 - 2012 48 Bảng 14: Hệ số nợ có khả vốn 2008 - 2012 49 Bảng 15: Mức trích lập dự phòng rủi ro theo quy định ngân hàng nhà nước 50 Bảng 16: Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng Agribank Đông Hà 2008 - 2012 .50 Bảng 17: So sánh số tiêu đánh giá rủi ro tín dụng Agribank Đông Hà Vietinbank Quảng Trị 52 Bảng 18: Đánh giá chung tình hình hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Agribank Đông Hà từ 2008 đến 2012 53 SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh vi Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tình hình lao động theo trình độ Agribank Đông Hà 2008-2012 25 Biểu đồ 2: Tình hình lao động theo giới tính Agribank Đông Hà 2008-2012 .26 Biều đồ 3: Tình hình huy động vốn Agribank Đông Hà 2008 - 2012 .27 Biểu đồ 4: Tỷ trọng tài sản không sinh lời sinh lời Agribank Đông Hà qua năm 2008 – 2012 30 Biểu đồ 5: Kết hoạt động kinh doanh Agribank Đông Hà 2008 - 2012 32 Biểu đồ 6: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng Agribank 35 Biểu đồ 7: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế Agribank Đông Hà 2008 - 2012 36 Biểu đồ 8: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng Agribank Đông Hà 2008 - 2012 38 Biểu đồ 9: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế Agribank Đông Hà 2008 – 2012 39 Biểu đồ 10: Nợ hạn theo nhóm nợ Agribank Đông Hà 2008 - 2012 40 Biểu đồ 11: Tỷ lệ nợ hạn Agribank Đông Hà 2008 - 2012 42 Biểu đồ 12: Nợ xấu theo thời hạn tín dụng Agribank Đông Hà 2008-2012 44 Biểu đồ 13: Tỷ trọng nhóm nợ tổng nợ xấu Agribank Đông Hà .45 Biểu đồ 14: Vòng quay vốn tín dụng Agribank Đông Hà 2008 - 2012 47 Biểu đồ 15: So sánh mức trích lập rủi ro theo quy định quỹ dự phòng rủi ro ngân hàng năm 2008 - 2012 51 SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh vii GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Các loại rủi ro kinh doanh ngân hàng .6 Sơ đồ 2: Phân loại rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng .7 Sơ đồ 3: Các hình thức rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng .8 Sơ đồ 4: Sơ đồ tổ chức Agibank Đông Hà 23 Sơ đồ 5: Sơ đồ tổ chức tai phòng giao dịch Agribank Đông Hà .23 SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh viii GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ĐẦY ĐỦ VIẾT TẮT Agribank Đông Hà Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Agribank Quảng Trị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị Agribank Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp GTVT Giao thông vận tải HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hoạt động tín dụng KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TC-NH Tài - Ngân hàng TMCP Thương mại cổ phần Vietinbank Quảng Trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh ix GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: “Phân tích rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Nội bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tín dụng rủi ro tín dụng, cụ thể chương trình bày khái niệm, phân loại, vai trò chức tín dụng, khái niệm, phân loại, nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, dấu hiệu nhận dạng rủi ro tín dụng hậu rủi ro tín dụng gây cho ngân hàng Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Gồm: Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Đông Hà hiểu biết Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị như: Quá trình hình thành phát triển, hoạt động chủ yếu, cấu tổ chức, kết hoạt động kinh doanh đạt năm 2008-2012 Đi sâu vào tìm hiểu, phân tích, đánh giá tình hình rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Trong đó, phân tích tình hình rủi ro tín dụng thông qua tiêu đo lường tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu Từ đó, đánh giá chung rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Đưa số biện pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh x GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN Tín dụng hoạt động tạo lợi nhuận cho NH, đặc biệt cho vay Hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro gây hậu vô lớn Vì vậy, nghiên cứu rủi ro tín dụng, tìm hiểu thực tế từ đưa biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng quan trọng Về đề tài giải vấn đề sau: - Hệ thống kiến thức liên quan đến tín dụng rủi ro tín dụng - Khái quát đặc điểm địa phương, hoạt động tình hình kinh doanh Chi nhánh - Mô tả thực trạng rủi ro tín dụng Chi nhánh qua tiêu chí đánh giá - Đánh giá mức độ rủi ro mà NH đối mặt - Nêu số giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Tuy đạt kết vậy, đề tài không tránh khỏi hạn chế sau: - Số liệu xin từ ngân hàng mang tính xác tương đối Bên cạnh đó, để so sánh, dù xin số liệu hạn chế số năm - Chưa phản ánh đầy đủ thực trạng hạn chế số liệu, thời gian trình thực tập điều kiện thực tế với NH - Những đánh giá rủi ro tín dụng Chi nhánh mang tính chủ quan, đảm bảo tính xác Cuối hướng phát triển đề tài: - Bên cạnh phân tích rủi ro tín dụng qua tiêu đo lường rủi ro trình bày đề tài, thực nghiên cứu tình hình rủi ro qua khảo sát KH để biết nhân tố ảnh hưởng tác động đến rủi ro tín dụng SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh 60 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh PGS TS Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị ngân hàng, NXB Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh Peter Rose (2000), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh TS Phương Kỳ Sơn (2001), Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hằng (2013), Nợ xấu ngân hàng Việt Nam năm nhìn lại, Tạp chí Ngân hàng, Số 6, tr 20 - 26 PGS TS Trương Đông Lộc, ThS Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ, Tạp chí Ngân hàng, Số 5, tr 38 - 41 ThS Nguyễn Thuỳ Trang (2012), Rủi ro hoạt động ngân hàng - Nhìn từ góc độ đạo đức, Tạp chí Ngân hàng, Số 23, tr 30 - 33 Nguyễn Văn Hoàng (2004), Phân tích tình hình rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng, Luận văn tốt nghiệp, Đà Nẵng Phạm Vĩnh Phúc (2008), Rủi ro tín dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Cần Thơ, Cần Thơ 10 Nguyễn Thị Kim Chi (2007), Phân tích rủi ro tín dụng cho vay hộ nông dân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bến Tre – Chi nhánh Mỏ Cày, Luận văn tốt nghiệp, Bến Tre 11 Nguyễn Thị Hải Đường (2008), Phân tích rủi ro tín dụng cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Cần Thơ, Luận văn tốt nghiệp, Cần Thơ 12 Thái Ngọc Nương (2009), Phân tích rủi ro tín dụng số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng sông Cửu Long chi nhánh Sóc Trăng, Luận văn tốt nghiệp, Cần Thơ SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh 61 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức 13 Đào Hồng Hạnh (2005), Một số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 14 Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Khánh Ly (2007), Phân tích thực trạng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Lông Hồ, Luận văn tốt nghiệp, Cần Thơ 16 Các văn - Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 28/1/2013 - Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 21/8/2010 - Nghị 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 16 Một số trang web - http://agribank.quangtri.gov.vn - http://www.agribank.com.vn - http://sbv.gov.vn - http://voer.edu.vn - http://saga.vn SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh 62 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 1: PHÂN LOẠI NỢ (Theo Thông tư 2/2013/TT-NHNN ngày 21/1/2013) Điều 10 Phân loại nợ cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thực phân loại nợ (trừ khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng) theo 05 nhóm sau: a) Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: (i) Nợ hạn đánh giá có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi hạn; (ii) Nợ hạn 10 ngày đánh giá có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi bị hạn thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi lại thời hạn; (iii) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản Điều b) Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm: (i) Nợ hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; (ii) Nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu; (iii) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản khoản Điều c) Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm: (i) Nợ hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; (ii) Nợ gia hạn nợ lần đầu; (iii) Nợ miễn giảm lãi khách hàng không đủ khả trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; (iv) Nợ thuộc trường hợp sau đây: - Nợ khách hàng bên bảo đảm tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước không cấp tín dụng theo quy định pháp luật; - Nợ bảo đảm cổ phiếu tổ chức tín dụng công ty tổ chức tín dụng tiền vay sử dụng để góp vốn vào tổ chức tín dụng khác sở tổ chức tín dụng cho vay nhận tài sản bảo đảm cổ phiếu tổ chức tín dụng nhận vốn góp; - Nợ bảo đảm cấp với điều kiện ưu đãi giá trị vượt SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức 5% vốn tự có tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cấp cho khách hàng thuộc đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định pháp luật; - Nợ cấp cho công ty con, công ty liên kết tổ chức tín dụng doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát có giá trị vượt tỷ lệ giới hạn theo quy định pháp luật; - Nợ có giá trị vượt giới hạn cấp tín dụng, trừ trường hợp phép vượt giới hạn, theo quy định pháp luật; - Nợ vi phạm quy định pháp luật cấp tín dụng, quản lý ngoại hối tỷ lệ bảo đảm an toàn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; - Nợ vi phạm quy định nội cấp tín dụng, quản lý tiền vay, sách dự phòng rủi ro tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước (v) Nợ thu hồi theo kết luận tra; (vi) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản khoản Điều d) Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: (i) Nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; (ii) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn 90 ngày theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu; (iii) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; (iv) Khoản nợ quy định điểm c (iv) khoản Điều hạn từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có định thu hồi; (v) Nợ phải thu hồi theo kết luận tra thời hạn thu hồi đến 60 ngày mà chưa thu hồi được; (vi) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản khoản Điều đ) Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: (i) Nợ hạn 360 ngày; (ii) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu; (iii) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai hạn theo thời hạn trả nợ SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức cấu lại lần thứ hai; (iv) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể chưa bị hạn hạn; (v) Khoản nợ quy định điểm c (iv) khoản Điều hạn 60 ngày kể từ ngày có định thu hồi; (vi) Nợ phải thu hồi theo kết luận tra thời hạn thu hồi 60 ngày mà chưa thu hồi được; (vii) Nợ khách hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước công bố đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước bị phong tỏa vốn tài sản; (viii) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản Điều Nợ phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp trường hợp sau đây: a) Đối với nợ hạn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp (kể nhóm 1) đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: (i) Khách hàng trả đầy đủ phần nợ gốc lãi bị hạn kể lãi áp dụng nợ gốc hạn) nợ gốc lãi kỳ hạn trả nợ thời gian tối thiểu 03 (ba) tháng nợ trung dài hạn, 01 (một) tháng nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc lãi bị hạn; (ii) Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng trả nợ; (iii) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước có đủ sở thông tin, tài liệu đánh giá khách hàng có khả trả đầy đủ nợ gốc lãi lại thời hạn b) Đối với nợ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp (kể nhóm 1) đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: (i) Khách hàng trả đầy đủ nợ gốc lãi theo thời hạn trả nợ cấu lại thời gian tối thiểu 03 tháng nợ trung dài hạn, 01 (một) tháng nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc lãi theo thời hạn cấu lại; (ii) Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng trả nợ; SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức (iii) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước có đủ sở thông tin, tài liệu để đánh giá khách hàng có khả trả đầy đủ nợ gốc lãi lại thời hạn cấu lại Nợ phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao trường hợp sau đây: a) Xảy biến động bất lợi môi trường, lĩnh vực kinh doanh tác động tiêu cực trực tiếp đến khả trả nợ khách hàng (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, môi trường kinh tế); b) Các tiêu khả sinh lời, khả toán, tỷ lệ nợ vốn, dòng tiền, khả trả nợ khách hàng suy giảm liên tục có biến động lớn theo chiều hướng suy giảm qua 03 lần đánh giá, phân loại nợ liên tục; c) Khách hàng không cung cấp đầy đủ, kịp thời trung thực thông tin tài theo yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước để đánh giá khả trả nợ khách hàng d) Khoản nợ phân loại vào nhóm 2, nhóm 3, nhóm theo quy định điểm a, b c khoản từ 01 (một) năm trở lên không đủ điều kiện phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp đ) Nợ mà hành vi cấp tín dụng bị xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật Phân loại cam kết ngoại bảng khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng: a) Phân loại cam kết ngoại bảng: (i) Phân loại vào nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá khách hàng có khả thực đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết (ii) Phân loại vào nhóm trở lên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá khách hàng khả thực nghĩa vụ theo cam kết (iii) Phân loại vào nhóm trở lên cam kết ngoại bảng thuộc trường hợp quy định điểm c (iv) khoản Điều b) Phân loại khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng: (i) Ngày hạn tính từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thực nghĩa vụ theo cam kết SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức (ii) Khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng phân loại sau: - Phân loại vào nhóm hạn 30 ngày; - Phân loại vào nhóm hạn từ 30 ngày đến 90 ngày; - Phân loại vào nhóm hạn từ 90 ngày trở lên Trường hợp khoản trả thay phân loại vào nhóm rủi ro thấp nhóm mà cam kết ngoại bảng trả thay phân loại theo quy định điểm a (ii), điểm a (iii) khoản phải chuyển vào nhóm mà cam kết ngoại bảng phân loại Điều 11 Phân loại nợ cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo 05 nhóm sau: a) Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi hạn Các cam kết ngoại bảng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá khách hàng có khả thực đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết b) Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả trả nợ Các cam kết ngoại bảng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá khách hàng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết có dấu hiệu suy giảm khả thực cam kết c) Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá khả thu hồi nợ gốc lãi đến hạn Các khoản nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá có khả tổn thất Các cam kết ngoại bảng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá khách hàng khả thực đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết d) Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá có khả tổn thất cao Các cam kết ngoại bảng mà khả khách hàng không thực cam kết SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức cao đ) Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá không khả thu hồi, vốn Các cam kết ngoại bảng mà khách hàng không khả thực nghĩa vụ cam kết Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thực phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy định khoản Điều phải Ngân hàng Nhà nước chấp thuận văn đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: a) Có Hệ thống xếp hạng tín dụng nội phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro khoản nợ có thời gian thử nghiệm tối thiểu 01 năm; b) Có sách dự phòng rủi ro theo quy định khoản Điều Thông tư này; c) Có sách quản lý rủi ro tín dụng, mô hình giám sát rủi ro tín dụng, phương pháp xác định, đo lường rủi ro tín dụng (trong bao gồm cách thức đánh giá khả trả nợ khách hàng theo hợp đồng tín dụng, tài sản bảo đảm, khả thu hồi nợ) quản lý nợ; d) Phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) việc phê duyệt, thực kiểm tra thực Hệ thống xếp hạng tín dụng nội sách dự phòng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước tính độc lập phận quản lý rủi ro Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước gửi trực tiếp đường bưu điện cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) 01 hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phân loại nợ theo khoản Điều khoản Điều Thông tư này, gồm văn sau: a) Văn chi nhánh ngân hàng nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép áp dụng sách dự phòng rủi ro ngân hàng nước theo quy định khoản Điều Thông tư này; văn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép thực phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính quy định khoản SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Điều này, phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện quy định khoản Điều này; b) Bản sách dự phòng rủi ro ngân hàng nước trường hợp quy định khoản Điều Thông tư này; hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, sách dự phòng rủi ro, sách quản lý rủi ro tín dụng dự thảo văn hướng dẫn thực phân loại nợ, cam kết ngoại bảng trích lập dự phòng rủi ro tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước trường hợp quy định khoản Điều Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định khoản Điều này, Ngân hàng Nhà nước có văn chấp thuận cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn nêu rõ lý Hằng năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phải đánh giá lại Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, sách dự phòng rủi ro, sách quản lý rủi ro tín dụng cho phù hợp với tình hình thực tế quy định pháp luật Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước chấp thuận thực phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy định khoản Điều phải đồng thời thực phân loại nợ cam kết ngoại bảng theo quy định Điều 10 Thông tư Trường hợp kết phân loại khoản nợ cam kết ngoại bảng theo quy định Điều 10 khoản Điều khác khoản nợ, cam kết ngoại bảng phải phân loại vào nhóm có mức độ rủi ro cao Thời gian tối thiểu phải thực phân loại nợ cam kết ngoại bảng đồng thời theo Điều 10 Điều 11 Thông tư 05 (năm) năm kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước chấp thuận SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khoá luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 2: TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG (Theo Thông tư 2/2013/TT-NHNN ngày 21/1/2013) Điều 12 Mức trích lập dự phòng cụ thể Số tiền dự phòng cụ thể phải trích khách hàng tính theo công thức sau: Trong đó: - R: Tổng số tiền dự phòng cụ thể phải trích khách hàng; - : tổng số tiền dự phòng cụ thể khách hàng từ số dư nợ thứ đến thứ n Ri: số tiền dự phòng cụ thể phải trích khách hàng số dư nợ gốc khoản nợ thứ i Ri xác định theo công thức: Ri = (Ai - Ci) x r Trong đó: Ai: Số dư nợ gốc thứ i; Ci: giá trị khấu trừ tài sản bảo đảm, tài sản cho thuê tài (sau gọi chung tài sản bảo đảm) khoản nợ thứ i; r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể theo nhóm quy định khoản Điều Trường hợp Ci > Ai Ri tính Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể nhóm nợ sau: a) Nhóm 1: 0%; b) Nhóm 2: 5%; c) Nhóm 3: 20%; d) Nhóm 4: 50%; đ) Nhóm 5: 100% Tài sản bảo đảm để khấu trừ tính số tiền dự phòng cụ thể (R) quy định khoản Điều phải đáp ứng đầy đủ điều kiện sau: a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo hợp đồng bảo đảm theo quy định pháp luật khách hàng không thực nghĩa vụ theo cam kết; b) Thời gian xử lý tài sản bảo đảm theo dự kiến không 01 (một) năm tài SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức sản bảo đảm bất động sản không 02 (hai) năm tài sản bảo đảm bất động sản, kể từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước có quyền thực xử lý tài sản bảo đảm; c) Tài sản bảo đảm phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật giao dịch bảo đảm; d) Tài sản bảo đảm quy định điểm d khoản Điều phải định giá tổ chức có chức thẩm định giá theo quy định pháp luật trường hợp sau đây: (i) Tài sản bảo đảm có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên khoản nợ khách hàng người có liên quan tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định Điều 127 Luật tổ chức tín dụng (ii) Tài sản bảo đảm có giá trị từ 200 tỷ đồng trở lên, trừ trường hợp quy định điểm d(i) khoản Trường hợp tổ chức có chức thẩm định giá không đủ khả định giá tổ chức có chức thẩm định giá định giá tài sản bảo đảm quy định điểm d(i), d(ii) khoản này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thực định giá theo quy định nội quy định điểm h khoản Điều Thông tư Trường hợp tài sản bảo đảm không đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định điểm a, b, c, d khoản giá trị khấu trừ tài sản bảo đảm phải coi không Giá trị khấu trừ tài sản bảo đảm xác định tích số giá trị tài sản bảo đảm quy định khoản Điều với tỷ lệ khấu trừ loại tài sản bảo đảm quy định khoản Điều Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước tự xác định tỷ lệ khấu trừ loại tài sản bảo đảm sở đánh giá khả thu hồi xử lý tài sản bảo đảm không vượt tỷ lệ khấu trừ tối đa loại tài sản bảo đảm quy định khoản Điều Giá trị tài sản bảo đảm xác định sau: a) Vàng miếng: Giá mua vào trụ sở doanh nghiệp, tổ chức tín dụng sở hữu nhãn hiệu vàng miếng thời điểm cuối ngày trước ngày trích lập dự phòng cụ thể Trường hợp giá mua vào không niêm yết giá trị vàng miếng xác SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức định theo quy định điểm d khoản b) Trái phiếu Chính phủ niêm yết Sở giao dịch chứng khoán: Giá tham chiếu Sở giao dịch chứng khoán thời điểm cuối ngày trước ngày trích lập dự phòng cụ thể thời điểm gần trước ngày trích lập dự phòng cụ thể (nếu giá tham chiếu thời điểm cuối ngày trước ngày trích lập dự phòng cụ thể); c) Chứng khoán doanh nghiệp (kể tổ chức tín dụng) phát hành niêm yết Sở giao dịch chứng khoán: Giá tham chiếu Sở giao dịch chứng khoán thời điểm cuối ngày trước ngày trích lập dự phòng cụ thể thời điểm gần trước ngày trích lập dự phòng cụ thể (nếu giá tham chiếu thời điểm cuối ngày trước ngày trích lập dự phòng cụ thể); Chứng khoán chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá khác doanh nghiệp (kể tổ chức tín dụng) phát hành: tính theo mệnh giá d) Động sản, bất động sản loại tài sản bảo đảm khác: Giá trị tài sản bảo đảm định giá tổ chức có chức thẩm định giá theo quy định pháp luật quy định điểm d khoản Điều giá trị tài sản bảo đảm định giá theo quy định nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước quy định điểm h khoản Điều Thông tư Trường hợp văn định giá tài sản bảo đảm giá trị tài sản bảo đảm phải coi không; đ) Tài sản cho thuê tài (giá trị tài sản cho thuê tài theo hợp đồng cho thuê tài trừ tiền thuê phải trả): số tiền thuê lại theo hợp đồng thời điểm trích lập dự phòng cụ thể giá trị định giá tổ chức có chức thẩm định giá theo quy định pháp luật Tỷ lệ khấu trừ tối đa tài sản bảo đảm: a) Tiền gửi khách hàng Đồng Việt Nam: 100%; b) Vàng miếng, trừ vàng miếng quy định điểm i khoản này; tiền gửi khách hàng ngoại tệ: 95%; c) Trái phiếu Chính phủ, công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng phát hành; thẻ tiết kiệm, chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khác phát hành: - Có thời hạn lại năm: 95%; SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức - Có thời hạn lại từ năm đến năm: 85%; - Có thời hạn lại năm: 80% d) Chứng khoán tổ chức tín dụng khác phát hành niêm yết Sở giao dịch chứng khoán: 70%; đ) Chứng khoán doanh nghiệp khác phát hành niêm yết Sở giao dịch chứng khoán: 65%; e) Chứng khoán chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá, trừ khoản quy định điểm c khoản này, tổ chức tín dụng có đăng ký niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán phát hành: 50%; Chứng khoán chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá, trừ khoản quy định điểm c khoản này, tổ chức tín dụng đăng ký niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán phát hành: 30%; g) Chứng khoán chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá doanh nghiệp có đăng ký niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán phát hành: 30%; Chứng khoán chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá doanh nghiệp đăng ký niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán phát hành: 10%; h) Bất động sản: 50%; i) Vàng miếng giá niêm yết, vàng khác loại tài sản bảo đảm khác: 30% Điều 13 Mức trích lập dự phòng chung Số tiền dự phòng chung phải trích xác định 0,75% tổng số dư khoản nợ từ nhóm đến nhóm 4, trừ khoản sau đây: a) Tiền gửi quy định điểm i khoản Điều Thông tư này; b) Khoản cho vay, mua có kỳ hạn giấy tờ có giá tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khác Việt Nam Căn kết tra, giám sát thông tin tín dụng có liên quan, Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước trích lập dự phòng chung khoản quy định điểm a, điểm b khoản Điều SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức phù hợp với mức độ rủi ro Điều 14 Bổ sung hoàn nhập số tiền dự phòng Trường hợp số tiền dự phòng cụ thể dự phòng chung lại quý trước nhỏ số tiền dự phòng cụ thể dự phòng chung phải trích quý trích lập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phải trích bổ sung phần chênh lệch thiếu Trường hợp số tiền dự phòng cụ thể dự phòng chung lại quý trước lớn số tiền dự phòng cụ thể dự phòng chung phải trích quý trích lập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phải hoàn nhập phần chênh lệch thừa SVTH: Nguyễn Thị Hải Linh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay