Phân tích lợi ích - chi phí mô hình xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su -công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị

80 187 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:06

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ h tế H uế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP họ PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM NGUYỄN HỮU NHÂN Tr ườ ng Đ ại HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU QUẢNG TRỊ KHÓA HỌC 2010 – 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ h tế H uế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY họ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮUHẠN MỘT Đ ại THÀNH VIÊN CAO SU QUẢNG TRỊ Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Hữu Nhân Th.S Võ Việt Hùng ng Sinh viên thực Lớp: K44KTTNMT Tr ườ Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, 5/2014 LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp phần quan trọng thể kết nghiên cứu thân năm học tập gắn bó giảng đường đại học Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, nổ lực thân, uế nhận nhiều hỗ trợ, giúp đỡ quý thầy cô giáo, anh chị công ty gia đình bạn bè thân hữu tế H Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cô giáo, thầy giáo trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy cô giáo khoa kinh tế phát triển truyền đạt kiến thức kỹ cần thiết suốt năm đại học Đây kiến thức tảng phục vụ cho nghề nghiệp sau thân em h Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Thạc sỹ Võ Việt Hùng tận in tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian thực tập làm khóa luận tốt cK nghiệp Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo, phòng ban, cô chú, anh chị nhà máy chế biến mũ – công ty TNHH MTV Quảng Trị tạo điều kiện giúp đỡ họ Xin gửi lời cám ơn đến tất bạn bè người thân giúp đỡ hoàn thiện khóa luận thành công tốt đẹp Đ ại Do kiến thức kinh nghiệm hạn chế, đề tài không tránh khỏi sai sót, mong nhận góp ý thầy cô giáo để hoàn thiện tốt Tr ườ ng Huế, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Hữu Nhân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC .i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iv uế DANH MỤC BẢNG BIỂU v TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .vi tế H PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát in h 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu cK Phạm vi nghiên cứu .3 4.1 Phạm vi nghiên cứu 4.1.1 Phạm vi không gian .3 họ 4.1.2 Phạm vi thời gian 4.2 Đối tượng nghiên cứu .3 Đ ại Phương pháp nghiên cứu .3 5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 5.2 Phương pháp phân tích số liệu ng 5.2.1 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ườ CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 1.1 Cơ sở lý luận CBA .5 Tr 1.1.1 Khái niệm CBA .5 1.1.2 Mục đích sử dụng CBA 1.1.3 Các bước tiến hành CBA .6 1.1.4 Các tiêu sử dụng để phân tích CBA 1.1.5 Bản chất phân tích lợi ích – chi phí 11 1.1.6 Nước thải quản lý nước thải 12 SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT i KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng 1.1.6.1 Một số khái niệm 12 1.1.6.2 Quản lý nước thải .13 1.1.6.3 Đặc điểm nước thải công nghiệp chế biến mủ cao su 14 1.1.6.4 Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan nước thải công nghiệp 16 uế 1.1.7 Dự án đầu tư đánh giá hiệu dự án đầu tư mặt môi trường 16 1.1.7.1 Khái niệm đánh giá hiệu dự án đầu tư môi trường 16 tế H 1.1.7.2 Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu dự án đầu tư môi trường .16 1.2 Cơ sở thực tiển CBA 18 1.2.1 Đánh giá trạng XLNT giới thiệu số công nghệ XLNT mủ cao su Việt Nam .18 in h 1.2.1.1 Hiện trạng xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Việt Nam 18 cK 1.2.1.2 Hiện trạng thực định 64/ QĐ – TTg phủ 19 CHƯƠNG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH-CHI PHÍ MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU QUẢNG TRỊ 25 họ 2.1 Phân tích chi phí mô hình XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị 25 Đ ại 2.1.1 Nhận dạng chi phí 25 2.1.2 Phân tích chi phí 26 2.1.2.1 Chi phí đầu tư ban đầu 26 ng 2.1.2.2 Chi phí vận hành hệ thống XLNT nhà máy chế biến mủ cao su-công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị 27 ườ 2.1.2.3 Chi phí xã hội môi trường 29 2.2 Phân tích lợi ích mô hình XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH Tr MTV cao su Quảng Trị 31 2.2.1 Nhận dạng lợi ích 31 2.2.2 Lợi ích mặt xã hội môi trường 34 2.3 Phân tích lợi ích – chi phí mô hình XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị .36 2.3.1 Tổng hợp tính toán chi tiêu 36 SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT ii KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng 2.3.1.1 Giá trị ròng (NPV - Net Present Value) 36 2.3.1.2 Chỉ tiêu tỷ số lợi ích/chi phí ( B/C ) 39 2.4 Phân tích độ nhạy 39 2.4.1 Xem xét tiêu NPV, B/C thay đổi theo suất chiết khấu 40 uế 2.4.2 Phân tích độ nhạy giá thành XLNT thay đổi .40 2.4.2 Tỉ lệ hoàn vốn nội (IRR - Internal rate of Return) 41 tế H CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 43 3.1 số vấn đề tồn giải pháp chung cho việc XLNT nhà máy chế biến mủ cao su nước 43 3.1.1 Những vấn đề tồn việc xử lý nước thải công ty chế biến mủ in h cao su nước 43 3.1.2 Dự báo tình hình xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su cK tương lai .45 3.2 Định hướng mô hình XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH cao su Quảng Trị tương lai 45 họ 3.3 Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho mô hình xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ Cao su Quảng Trị 46 Đ ại PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 Kết luận 49 Kiến nghị 50 ng TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC .25 ườ Phụ lục Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .25 Phụ lục 2: Tổng quan công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị .31 Tr Phụ lục 3: Vài nét hệ thống XLNT nhà máy chế biến mủ cao su Quảng Trị 34 Phụ lục 4: Một số công nghệ áp dụng xử lý nước thải chế biến mủ Cao su áp dụng Việt Nam 38 Phụ lục 5: số hình ảnh hệ thống XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị .41 SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT iii KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chỉ tiêu số lợi ích chi phí BOD Nhu cầu oxi sinh học BTNMT Bảo vệ môi trường BTNMT Bộ tài nguyên môi trường CBA Phân tích lợi ích chi phí COD Nhu cầu oxi hóa học CTCS Công ty cao su DRC Hàm lượng mủ khô HDPE Ống thoát nước HDPE IRR Tỷ số hoàn vốn nội MIRR Tỷ lệ hoàn vốn nội thay đổi MNPV Hiện giá biên cK in h tế H uế B/C Giá trị ròng (Net Present Value) NPVB Giá ròng chi phí NPVC Giá ròng lợi ích Chỉ số đo độ hoạt động ion hiđrô Đ ại pH họ NPV Quy chuẩn Việt Nam SNRU Tên bể SNRU SVR Chủng loại mủ cao su Tr ườ ng QCVN TCT Tổng công ty TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên UASB Bể xử lý nước thải WTP Giá kinh tế XLNT Xử lý nước thải SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT ` iv KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Mối quan hệ NPV, B/C, IRR mặt kinh tế với lựa chọn dự án 11 Bảng 1.2 Thành phần hóa học nước thải chế biến cao su (mg/l) 15 Bảng 1.3 Hiện trang hệ thống XLNT công ty khu vực Đông Nam Bộ 20 uế Bảng 1.4 Hiện trang hệ thống XLNT công ty khu vực Đông Nam Bộ(tt) 21 Bảng 1.5 Hiện trang hệ thống XLNT công ty khu vực Đông Nam Bộ(tt) 22 tế H Bảng 1.6 Hiện trạng hệ thống XLNT công ty khu vực Đông Nam Bộ (tt) 23 Bảng 1.7 Hiện trạng hệ thống xử lý nước thải công ty khu vực Tây Nguyên duyên hải miền Trung .24 Bảng 2.1 Phân loại chi phí vận hành hệ thống XLNT 27 in h Bảng 2.2 Tính chi phí công nhân quản lý 28 Bảng 2.3 Chi phí năm hệ thống XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công cK ty TNHH MTV cao su Quảng Trị 29 Bảng 2.4 Lợi ích tổng quát từ hoạt động hệ thống XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị 31 họ Bảng 2.5 Lượng thải nhà máy ngày đêm mức COD 33 Bảng 2.6 Đơn giá tương ứng với hàm lượng COD có nước thải 33 Đ ại Bảng 2.7 Doanh thu năm hệ thống XLNT nhà máy chế biến – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị 33 Bảng 2.8 Doanh thu – chi phí năm hệ thống XLNT nhà máy chế biến mủ ng cao su– công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị với mức lãi suất 8%/năm 37 Bảng 2.9 Xem xét thay đổi NPV B/C suất chiết khấu tăng 1% 40 ườ Bảng 2.10 Xem xét thay đổi NPV B/C suất chiết khấu giảm 1% 40 Bảng 2.11: Xem xét thay đổi NPV B/C giá XLNT thay đổi 1000 đồng 41 Tr Bảng Cơ cấu nhân hệ thống XLNT nhà máy chế biến công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị 34 Bảng Kết xử lý nước thải sản xuất công nghệ mương oxi hóa 39 Bảng Kết xử lý nước thải sản xuất công nghệ hồ 40 SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT v KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Trong thời gian thực tập nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị, chọn để tài “ Phân tích lợi ích - chi phí mô hình xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su - công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên uế cao su Quảng Trị”  Mục tiêu nghiên cứu tế H - Tìm hiểu đặc trưng nước thải quy trình vận hành XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị - Phân tích lợi ích chi phí mô hình XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị in h - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu XLNT nhà máy chế biến  Phương pháp nghiên cứu cK mủ cao su - Phương pháp tổng quan tài liệu - Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu họ - Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Đ ại  Kết nghiên cứu - Khái quát tình hình phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Quảng Trị Mô tả hiên trạng XLNT, đặc trưng nước thải chế biến mủ cao su, tìm ng hiểu hệ thống thu gom, XLNT, quy trình vận hành hệ thống - Phân tích lợi ích chi phí kinh tế - xã hội, môi trường việc đầu tư xây dựng ườ hệ thống XLNT nhà máy chế biến mủ cao su - công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị - Tổng hợp tính toán tiêu kinh tế dự án Tr - Nhận diện lợi ích chi phí khi đưa hế thống XLNT vào hoạt động sở đưa giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng việc XLNT nhà máy SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT vi KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài “Môi trường vấn đề liên quan đến môi trường đề tài bàn luận cách sâu sắc kế hoạch phát triển bền vững quốc gia uế giới Trái đất – nhà chung bị đe dọa suy thoái cạn kiệt dần nguồn tài nguyên, nguồn gốc biến đổi môi trường giới tế H ngày hoạt động kinh tế - xã hội Các hoạt động này, mặt cải thiện chất lượng sống người môi trường, mặt khác đem lại hàng loạt vấn đề như: khan hiếm, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm suy thoái chất lượng môi trường khắp nơi giới”1 in h Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị nói chung nhà máy chế biến mủ cao su– công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị nói riêng, Việt Nam nước có lợi phát cK triển cao su so với nước khác giới Nhờ phát huy tiềm năng, năm qua cao su có đóng góp đáng kể vào phát triển đất nước chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Tính đến cuối năm họ 2013 tổng diện tích cao su trồng khắp vùng miền đất nước đạt 915.000 ,2 có 56% đưa vào khai thác, Việt Nam đứng thứ giới diện tích Đ ại trồng cao su, đứng thứ sản lượng đứng thứ xuất Ngành cao su tạo công ăn việc làm cho trăm nghìn lao động trung du, miền núi, vùng dân tộc Chiến lược phát triển ngành cao su đến 2015 tầm nhìn 2020 Thủ tướng ng Chính phủ phê duyệt 2009, theo đến năm 2020 tổng diện tích cao su nước đạt ổn định 800.000 ha.3 ườ Theo xu hướng phát triển chung giới nhu cầu tiêu thụ cao su ngày tăng cao su sử dụng hầu hết lĩnh vực từ nhu cầu sinh hoạt Tr ngày đến nhu cầu nhiên liệu công nghiệp xuất Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế điều kiện cần không bền vững không kết hợp yếu tố môi trường - xã hội Ở nước ta, ước tính hàng năm ngành chế biến mủ cao su thải khoảng triệu m3 nước thải Lượng nước thải có nồng độ chất hữu dễ bị Theo đồ án XLNT nhà máy chế biến mủ cao su Theo báo cáo ngành cao su thiên nhiên 2013 Theo định số 124/QĐ – TTg thủ Tướng Chính Phủ SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Năm 2001 công ty đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dượng hệ thống xử lý nước thải theo phương pháp lý hóa kết hợp với sinh học với thổng công suất nhà máy chế biến 14 – 15 DRC/ngày Năm 2007 công suất nhà máy chế biến tăng so với thiết kế ban đầu (công uế suất ban đầu nhà máy 4500 DRC/năm ) nên hệ thống xử lý bị tải không đáp ứng yêu cầu chất lượng nước thải Được đồng ý Tập đoàn công tế H nghiệp cao su Việt Nam công ty cao su Quảng trị đầu tư tỷ đồng để cải tạo nâng cấp hệ thống XLNT Hệ thống XLNT liên danh nhà thầu: Công ty môi trường hàn trình xanh in Tổng công suất xử lý: 1500 m3/ngày đêm h thực Chất lượng nước thải đầu ra: Đạt theo TCVN 5945 – 2005 giới hạn B cK Công ty hợp đồng với trung tâm quan trắc giám sát môi trường tỉnh Quảng Trị năm lần tiến hành đo kiểm tra giám sát môi trường nhà máy chế biến mủ Tr ườ ng Đ ại họ cao su lập báo cáo định kỳ gửi cho quan chức tỉnh theo quy định SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Phụ lục 2: Tổng quan công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị, tiền thân công ty cao su Bình Trị Thiên, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thành lập ngày 17 tháng 11 năm 1984 uế Thực lộ trình xếp đổi doanh nghiệp Nhà nước, ngày 04 tháng năm 2010, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam ban hành tế H định số 99/QĐ-HĐQTCSVN phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty cao su Quảng Trị thành Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị Ngày 13 tháng năm 2012 công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị long trọng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động in h Ngành nghề sản xuất kinh doanh: - Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến xuất cao su thiên nhiên; thụ sản phẩm cho cao su tiểu điền; cK - Dịch vụ khoa học kỹ thuật, cung cấp gỗ ghép, giống cao su, thu mua tiêu - Nhận gia công chế biến cao su cho cá nhân, đơn vị ; - Chế biến gỗ; họ - Sản xuất phân bón hữu vi sinh chuyên dùng cho cao su; Đ ại - Khách sạn, du lịch Tên gọi đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU QUẢNG TRỊ ng Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Tên tiếng Anh: QUANGTRI RUBBER COMPANY LIMITED ườ Tên viết tắt tiếng Anh: QTR Trụ sở chính: 264 – Hùng Vương- Phường Đông Lương- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị Tr Điện thoại: (053) 3854803 , FAX: (053) 3853816, Email: Caosuqtri@gmail.com SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT GVHD: Th.S Võ Việt Hùng in h tế H uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP cK  Tình hình khai thác sản xuất mủ cao su địa bàn Tỉnh Quảng Trị Năm 2013 tình hình sản xuất kinh doanh công ty TNHH MTVcao su Quảng Trị gặp nhiều khó khăn giá mủ cao su giảm, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến họ chất lượng mủ; đặc biệt bão số 9, 10 gây thiệt hại nặng 700 Cao su… Sản lượng mủ khai thác năm 2013 đạt 2.522,1 tấn, đạt 100,9% KH Tập đoàn công Đ ại nghiệp cao su Việt Nam giao; suất vườn bình quân 0,8 tấn/ha Tổng doanh thu năm 2013 đạt 161,7 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2012 Lợi nhuận trước thuế ước đạt 31 tỷ đồng, nộp ngân sách 16,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu ng đồng/người/tháng Năm 2013 công ty trồng mới, tái canh 439,01 theo đạo ườ Tập đoàn lựa chọn giống thích nghi với điều kiện thời tiết khí hậu Mặc dù gặp khó khăn người lao động hưởng đầy đủ chế độ, sách Tr BHYT, BHXH cho người lao động; chi trả 6,2 tỷ đồng tiền ăn ca 5,1 tỷ đồng bồi dưỡng độc hại cho cán công nhân lao động Hiện nay, công ty góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần lĩnh vực trồng cao su, trồng rừng phân vi sinh; đặc biệt dự án trồng cao su tỉnh Salavan (Lào) với diện tích 990 hoàn thành thủ tục cấp phép đầu tư nước bạn Lào SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Năm 2014, Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị phấn đấu đạt doanh thu 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 16 tỷ đồng Tập trung nguồn lực để năm tới nâng diện tích cao su lên 8.000- 10.000 ha; tâm lý, tái canh từ 700- 1.000 Phấn đấu đưa sản lượng khai thác đạt 2.300 uế tấn, suất bình quân đạt 0,8 tấn/ha; thu mua 2.000 mủ cao su tiểu điền, chế Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H biến đạt 4.300 mủ loại SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Phụ lục 3: Vài nét hệ thống XLNT nhà máy chế biến mủ cao su Quảng Trị  Vị trí địa lý: Địa điểm mô hình XLNT nhà máy chế biến công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị nằm phía Bắc nhà máy chế biến mủ thuộc địa phận thôn Tân Lịch xã Gio uế Bình huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị - Phía Nam giáp với đường 75 tế H - Phía Bắc giáp với xóm thôn Tân Lịch xã Gio Bình - Phía Tây giáp với đập tràn sông Trục Khê - Phía Đông giáp với thôn thôn Tân Lịch xã Gio Bình  Quy mô diện tích: 3500 m2 in h  Cơ cấu nhân sự: Hệ thống XLNT nhà máy chế biến công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị cK công ty môi trường hành trình xanh Việt Nam xây dựng chuyển giao coog nghệ cho cán công nhân chuyên trách nhà máy chế biến mủ cao su trực tiếp quản lý vận hành Hiện nhà máy hoạt động với công nhân gồm nhân viên văn phòng họ nhân viên quản lý vận hành hệ thống XLNT Bảng Cơ cấu nhân hệ thống XLNT nhà máy chế biến công ty TNHH Đ ại MTV cao su Quảng Trị Năm Nhân Sự Năm Năm Năm Năm Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2 1 2 2 4 3 ng -Nhân viên văn phòng -Quản lý vận hành xử lý ườ nước thải TỔNG Tr (Nguồn: nhà máy chế biến mủ cao su - công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị,2014 )  Phương pháp xử lý nước thải - Các hạng mục hệ thống XLNT Hệ thống XLNT nhà máy chế biến công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị bao gồm hạng mục sau đây: SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng o Tiền xử lý: Bao gồm bể gạn mủ & bể tuyển để loại bỏ phần chất rắn, keo lơ lửng có nước thải, để giảm tải cho trình xử lý sinh học Phần mủ thu hồi tiền xử lý tái sử dụng Nhà máy chế biến o Hồ xử lý yếm khí 2: Dùng bể ôxy hoá chất ô nhiễm hữu có nồng uế độ cao nhờ vi khuẩn kỵ khí Giúp giảm tải cho trình xử sinh học môi trường thuận lợi cho vi sinh vật kị khí phát triển tốt tế H Ngoài thông số pH, COD, N, P, kiềm kiểm soát chặt chẽ để tạo o Hồ phản ứng sinh học SNRU 2: Dùng để oxy hóa COD, BOD đồng thời với trình Nitrification Denitrification Hồ SNRU 1và2 lắp đặt hệ thống phân phối khí dạng treo Khí cấp gián đoạn thông qua van điều khiển in h o Hồ hoàn tất: Nước thải trước xả thải môi trường lưu lại hồ hoàn tất Hồ hoàn tất sục khí liên tục để tránh cặn lắng hồ Nước thải - Mô tả dây chuyền xử lý cK khỏi hồ hoàn tất thải môi trường hoàn toàn đạt TCVN 5945-2005 loại B Nước thải từ nhà máy chế biến – công ty cao su Quảng Trị dẫn song họ chắn rác kết hợp lắng cát hữu sau vào bể gạn mủ Bể gạn mủ có nhiệm vụ: Điều hoà lưu lượng lưu lượng nước thải không đồng ngày gạn mủ Mủ Đ ại chất lơ lửng bề mặt bể thu gom tái sử dụng Nước thải sau bơm sang bể tuyển Bể tuyển lắp đặt hệ thống cấp khí Mục đích bể tuyển nhằm tách chất lơ lửng mà bể gạn mủ chưa tách ng Mủ thu gom tái sử dụng Nước thải sau bể tuyển tự chảy sang hồ yếm khí 1và Hồ yếm khí 1và cải tạo từ thổi khí hữu Hồ thổi khí ườ xây kè đá hồ chia làm hồ yếm khí riêng biệt 1và Để chuyển đổi công từ hồ thổi sang hồ yếm khí, hồ không cung cấp khí Tr phủ kín lớp HDPE bề mặt Hồ yếm khí 1và vận hành theo chế độ nối tiếp Việc vận hành hồ yếm khí theo chế độ nối tiếp tăng hiệu xử lý nhiều so với phương án sử dụng hồ yếm khí Tại nước thải có nồng độ chất hữu ô nhiễm cao xử lý sinh học yếm khí nhằm giảm nồng độ chất ô nhiễm, giảm tải cho trình xử lý sau Để trình xử lý yếm khí đạt hiệu cao, trình diễn bể yếm khí kiểm soát nghiêm ngặt nhờ SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng thiết bị kiểm soát Nước thải trước vào hồ yếm khí thiết bị kiểm soát pH online đo liên tục Nếu pH không nằm giải thích hợp cho trình xử lý yếm khí thiết bị đo pH báo trung tâm điều khiển bật bơm định lượng axit kiềm để đưa pH nước thải điều kiện tối ưu cho trình xử lý Khí thải uế thu gom đốt bỏ, tránh gây ô nhiễm mùi cho xung quanh Nước thải sau xử lý yếm khí hồ yếm khí 1và tự chảy sang hồ tế H SNRU 1và nối tiếp Hồ SNRU 1và cải tạo từ hồ lắng hồ làm thoáng tự nhiên Tại bể SNRU 1và lắp đặt hệ thống phân phối khí dạng treo cấp khí gián đoạn thông qua van điều khiển Công nghệ xử lý SNRU EDI thiết kế chuyển giao công nghệ loại bỏ in h nitơ qua bước trung gian NOx: Nitrification – Denitrification Hai trình kết hợp bể gọi SNRU Tại bể SNRU, trình sục khí có chu kỳ cK đảm bảo trì trạng thái hiếu khí thiếu khí trình khử nitơ tương ứng xẩy Nước thải sau xử lý hồ SNRU 1và hoàn toàn đạt tiêu chuẩn theo TCVN 5945-2005 loại B họ Nước thải từ hồ SNRU2 tự chảy sang Hồ hoàn tất Nước thải khỏi hồ hoàn tất hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn môi trường TCVN5945-2005 loại B phép xả Đ ại môi trường Bùn từ bể Yếm khí bơm sân phơi bùn để tách nước làm giảm thể tích định kỳ đưa làm nguyên liệu cho nhà máy phân bón công ty ng Mô hình hệ thống XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH Tr ườ MTV cao su Quảng Trị SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Mô hình XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị Bể gạn Yếm khí tế H nhà máy uế Bể tuyển Nước thải từ Bể sục khí số số h Bể sục khí cK in Hồ hoàn tất Tr ườ ng Đ ại họ (Nguồn: Nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị) SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Phụ lục 4: Một số công nghệ áp dụng xử lý nước thải chế biến mủ Cao su áp dụng Việt Nam Hiện nay, hầu hết nhà máy chế biến cao su nước ta sử dụng phương pháp sinh học sử dụng phương pháp kết hợp hóa lý sinh học để xử lý uế nước thải: Một số công nghệ xử lý nước thải công nghệ bùn hoạt tính, mương oxy hóa công nghệ hồ, bể sục khí, hồ ổn định, bể tuyển nỗi, bể yếm khí tế H UASB, bề thổi khí, bể luân phiên, bể lọc sinh học Ngoài ra, công nghệ bể tảo cao tải Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam triển khai áp dụng số nhà máy Qua thực tiễn, công nghệ nêu có số ưu khuyết điểm áp dụng in h  Bể sục khí Thường lắp đặt từ đến máy sục khí bề mặt Các máy sục khí có cK thể mắc song song nối tiếp vận hành luân phiên Bể sục khí bố trí sau hồ yếm khí  Hồ ổn định họ Gồm có hồ yếm khí hồ tùy nghi hồ hiếu khí Chúng bố trí nối tiếp hệ thống XLNT hoàn chỉnh Đ ại  Bể truyền Được đưa vào hệ thống XLNT nhằm loại bỏ hạt cao su chưa đông tụ nước thải thô Bể truyền thằng sau bề gạn sơ bộ, bể truyền nỗi ng thường kèm theo thiết bị sục khí, thiết bị gạn pha trộn hóa chất  Bể UASB ườ Được đặt sau bể gạn hay bể tuyển nỗi Bể chia làm nhiều ngăn, dòng nước vào bể từ lên khỏi bể bên bề mặt để trì lớp Tr bùn hạt trạng thái lơ lững bể  Công nghệ mương oxi hóa Đây công nghệ áp dụng ổn định đạt hiệu cao xử lý nước thải Cao su Công nghệ mương oxy hóa thường sử dụng cho nước thải có nồng độ ô nhiễm cao, đặc biệt cho nước thải có hàm lượng amoniac cao Tuy nhiên, việc áp dụng vận hành công nghệ cần có công nhân có trình độ chi phí vận hành SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng cao việc bảo trình bảo dưỡng hệ thống cao Do đó, công nghệ thích hợp để xử lý nước thải dây chuyền mủ ly tâm mủ tờ Bảng Kết xử lý nước thải sản xuất công nghệ mương oxi hóa Trước xử lý Sau xử lý Hiệu suất % pH 5,6 6,8 TDS (mg/l ) 3384 1312 SS 2171 101 COD(mg/l ) 2164 155 BOD(mg/l ) 1275 47 Tổng N 351 VS(mg/l ) 1383 77 94 N – NH3(mg/l ) 261 146 44 uế Chỉ tiêu in h tế H 61 93 96 46 họ cK 189 95 (Nguồn: Phòng khoa học, viện nghiên cứu cao su Việt Nam,2013)  Công nghệ bùn hoạt tính yếm khí Đ ại Công nghệ bùn hoạt tính hiếu khí áp dụng rộng rãi nhà máy chế biến Cao su Công nghệ thường sử dụng cho nước thải có nồng độ ô nhiễm Cao Để xử lý hàm lượng amoniac, hệ thống XLNT áp dụng công nghệ ng cần thêm công đoạn kỵ khí Việc áp dụng vận hành công nghệ đòi hỏi công nhân có trình độ chi phí vận hành Cao Ngoài ra, việc bảo trì bảo dưỡng công ườ nghệ phức tạp chi phí Cao Công nghệ thích hợp cho xử lý nước thải chế biến cốm tinh từ mủ nước cho nước thải chế biến mủ tờ Tr  Công nghệ hồ Đây công nghệ tốn chi phí nhất, đặc biệt chi phí vận hành Tuy nhiên, công nghệ đòi hỏi diện tích xây dựng lớn, gây mùi hôi làm ô nhiễm nước ngầm không kè hồ Công nghệ thích hợp với nước thải có nồng độ ô nhiễm thấp không nên gần khu dân cư Vì vậy, công nghệ SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng thích hợp cho xử lý nước thải dây chuyền chế biến mủ cốm tạp nhà máy phải khu vực xa dân cư Việc áp dụng công nghệ cho xử lý loại nước thải cao su khác Nhưng diện tích xây dựng lớn gây mùi hôi lan tỏa diện rộng Chỉ tiêu Trước xử lý Sau xử lý pH 4,8 7,8 uế Bảng Kết xử lý nước thải sản xuất công nghệ hồ TDS(mg/l ) 818 359 56 COD(mg/l ) 4849 529 89 BOD(mg/l ) 3524 153 96 Tổng N 602 N – NH3 466 h tế H Hiệu suất % in 202 134 66 71 cK (Nguồn: Viện nghiên cứu cao su Việt Nam, 2013)  Công nghệ Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam họ Công nghệ Viện bao gồm bể yếm khí kết hợp bẩy cao su bể tảo cao tải Trong tương lai, công nghệ chiếm ưu chi phí vận hành bảo trì bảo dưỡng Tuy nhiên, công nghệ cần vốn đầu tư ban đầu diện Đ ại tích xây dựng lớn Công nghệ thích hợp cho xử lý nước thải có nồng độ ô Tr ườ ng nhiễm cao nước thải mủ cốm tinh, mủ tờ mủ cốm tạp SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Phụ lục 5: số hình ảnh hệ thống XLNT nhà máy chế biến mủ cao su – công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Hình SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Hình 2: SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Hình 3: Hình 4: SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SVTH: Nguyễn Hữu Nhân – K44KTTNMT
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích lợi ích - chi phí mô hình xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su -công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị, Phân tích lợi ích - chi phí mô hình xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su -công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị, Phân tích lợi ích - chi phí mô hình xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su -công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay