Phân tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân – Huế

160 487 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:04

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ại họ cK in h PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI BỘ Đ TẠI KHÁCH SẠN DUY TÂN – HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Diệp Thị Thu Trang Th.S Phạm Phương Trung Lớp: K44 – QTKD TH Niên khóa: 2010-2014 Huế, tháng năm 2014 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn! Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế Với quan tâm, dạy dỗ bảo tận tình chu đáo thầy cô suốt năm học vừa qua truyền cho em kiến thức bổ ích , đến em hoàn thành tốt khóa luận, Đề tài: “Phân tích hoạt động Marketing nội khách sạn Duy Tân – Huế” Để có kết em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy tốt khóa luận thời gian qua tế H uế giáo –ThS Phạm Phương Trung quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành Không thể không nhắc tới đạo Ban lãnh đạo khách sạn giúp đỡ nhiệt tình anh chị phận Lễ tân, tạo điều kiện thuận ại họ cK in h lợi cho em suốt thời gian thực tập khách sạn Duy Tân – Huế Với điều kiện thời gian có hạn kinh nghiệm hạn chế sinh viên thực tập, khóa luận không tránh thiếu sót, em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức mình, phục vụ tốt công tác thực tế sau Đ Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên Diệp Thị Thu Trang Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp ii GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Lời cảm ơn! i Mục lục iii Danh mục bảng biểu vii Danh mục hình vẽ ix Danh mục biểu đồ x PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý chọn đề tài tế H uế 2.Câu hỏi nghiên cứu 3.Mục tiêu nghiên cứu 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu ại họ cK in h 6.Cấu trúc báo cáo nghiên cứu 7.Quy trình nghiên cứu PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Một số định nghĩa, khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm Marketing nội Đ 1.1.1.2 Khái niệm khách sạn đặc điểm kinh doanh khách sạn 10 1.1.2 Một số lý thuyết Marketing nội 11 1.1.2.1 Nội dung Marketing nội 11 1.1.2.2 Tầm quan trọng Marketing nội 12 1.1.2.3 Mối quan hệ Marketing nội với loại hình Marketing khác 13 1.1.3 Phân định nội dung nghiên cứu 14 1.1.3.1 Mục tiêu, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp 14 1.1.3.2 Chiến lược quản trị nguồn nhân lực 15 Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp iii GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp 1.1.3.3 Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phương pháp đo lường 16 1.1.3.4 Giao tiếp nội 16 1.1.3.5 Tạo giá trị cho nhân viên 17 1.1.3.6 Môi trường làm việc 19 1.2 Các nghiên cứu liên quan 21 1.2.1 Các nghiên cứu mô hình có liên quan 21 1.2.2 Mô hình đề xuất 26 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI BỘ tế H uế TẠI KHÁCH SẠN DUY TÂN 27 2.1 Tổng quan khách sạn Duy Tân Huế 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khách sạn 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ khách sạn Duy Tân 29 ại họ cK in h 2.1.2.1 Chức nhiệm vụ khách sạn Duy Tân 29 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban khách sạn 30 2.1.2.3 Tình hình nguồn lực khách sạn qua ba năm 2011 – 2013 32 2.1.2.4 Tình hình trang bị sở vật chất khách sạn Duy Tân qua ba năm 2011 – 2013 43 2.1.2.5 Một số kết tình hình khách lưu trú khách sạn Duy Tân năm 2011-2013 43 Đ 2.1.2.6 Một số kết tình hình kinh doanh khách sạn Duy Tân năm 2011-2013 45 2.2 Phân tích thực trạng Marketing nội ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ khách sạn Duy Tân 47 2.2.1 Các chiến lược, mục tiêu định hướng phát triển tương lai mà khách sạn Duy Tân hướng đến 47 2.2.2 Thực trạng quản lý nguồn nhân lực khách sạn Duy Tân 48 2.2.3 Các công cụ hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn Duy Tân 50 2.2.4 Hiệu giao tiếp nội 55 Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp iv GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp 2.2.5 Tạo giá trị cho nhân viên 56 2.2.6 Môi trường làm việc 60 2.3 Phân tích hoạt động Marketing nội khách sạn Duy Tân 61 2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 61 2.3.2 Rút trích nhân tố thuộc hoạt động Marketing nội khách sạn Duy Tân 64 2.3.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo 69 2.3.4 Kiểm định tính phân phối chuẩn số liệu 72 2.3.5 Phân tích hoạt động Marketing nội thông qua đánh giá tế H uế nhân viên khách sạn Duy Tân - Huế 73 2.3.5.1 Phân tích mục tiêu, chiến lược định hướng phát triển tương lai thông qua đánh giá nhân viên khách sạn Duy Tân – Huế 73 ại họ cK in h 2.3.5.2 Phân tích chiến lược quản trị nguồn nhân lực thông qua đánh giá nhân viên khách sạn Duy Tân – Huế 76 2.3.5.3 Phân tích hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phương pháp đo lường thông qua đánh giá nhân viên khách sạn Duy Tân – Huế 79 2.3.5.4 Phân tích hoạt động giao tiếp nội thông qua đánh giá nhân viên khách sạn Duy Tân – Huế 81 Đ 2.3.5.5.Phân tích hoạt động tạo giá trị cho nhân viên thông qua đánh giá nhân viên khách sạn Duy Tân – Huế 84 2.3.5.6 Phân tích môi trường làm việc thông qua đánh giá nhân viên khách sạn Duy Tân – Huế 87 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI BỘ TẠI KHÁCH SẠN DUY TÂN 90 3.1 Định hướng phát triển khách sạn Duy Tân 90 3.2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing nội khách sạn Duy Tân Huế 90 Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp v GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp 3.2.1 Mục tiêu, chiến lược định hướng phát triển tương lai khách sạn 90 3.2.2 Xây dựng hệ thống chiến lược quản lý nguồn nhân lực 91 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phương pháp đo lường 93 3.2.4 Nâng cao hiệu giao tiếp nội khách sạn 94 3.2.5 Các giải pháp áp dụng hệ thống khuyến khích, phúc lợi xã hội để tạo giá trị cho nhân viên 95 3.2.6 Tạo môi trường làm việc động tích cực cho nhân tế H uế viên 97 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 1.Kết luận 98 Các kết đạt 98 1.2 Những tồn nguyên nhân 99 1.3 Kết luận nghiên cứu 99 ại họ cK in h 1.1 2.Kiến nghị 100 2.1 Kiến nghị với Nhà nước 100 2.2 Kiến nghị với Tổng cục Du lịch 101 2.3 Kiến nghị với ban lãnh đạo khách sạn Duy Tân 101 Đ TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp vi GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tỷ lệ bảng hỏi điều tra phận Bảng 2: Tình hình lao động khách sạn Duy Tân qua năm 2011 - 2013 34 Bảng Tình hình sở vật chất khách sạn Duy Tân năm 20112013 43 Bảng Một số kết tình hình khách nội địa lưu trú khách sạn Duy Tân năm 2011-2013 44 Bảng Một số kết tình hình kinh doanh khách sạn Duy Tân năm 2011-2013 45 tế H uế Bảng 6: Yêu cầu nhân viên lễ tân Khách sạn Duy Tân (theo quan sát đánh giá cá nhân) 49 Bảng 7: Tiêu chuẩn giao tiếp nhân viên Lễ tân 53 Bảng 8: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 67 ại họ cK in h Bảng 9: Kiểm định độ tin cậy thang đo 71 Bảng 10: Kiểm định Sample Kolmogorov-Smirnov 73 Bảng 11 Điểm trung bình đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “Mục tiêu, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp” 74 Bảng 12: Kết kiểm định đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “Mục tiêu, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp” 75 Đ Bảng 13: Kiểm định One Sample T-Test nhóm nhân tố “Chiến lược quản lý nguồn nhân lực” 76 Bảng 14: Kết kiểm định đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “Chiến lược quản lý nguồn nhân lực” 77 Bảng 15 Điểm trung bình đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phương pháp đo lường” 79 Bảng 16: Kết kiểm định đánh giá nhân viên “Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phương pháp đo lường” khách sạn Duy Tân 80 Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp vii GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp Bảng 17 Điểm trung bình đánh giá nhân viên hoạt động “Giao tiếp nội bộ” khách sạn Duy Tân 81 Bảng 18: Kết kiểm định đánh giá nhân viên “Giao tiếp nội bộ” khách sạn Duy Tân 82 Bảng 19 Điểm trung bình đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “Tạo giá trị cho nhân viên” 84 Bảng 20: Kiểm định đánh giá nhân viên hoạt động “Tạo giá trị cho nhân viên” khách sạn Duy Tân 86 Bảng 21 Kết kiểm định One_Sample T_test 87 tế H uế Bảng 22: Kết kiểm định đánh giá nhân viên Đ ại họ cK in h nhóm nhân tố “Môi trường làm việc” 88 Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp viii GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Quy trình nghiên cứu Hình 2: Mô hình nghiên cứu A.Vijaya Kameswan .22 Hình 3: Mô hình đề xuất hoạt động Marketing nội khách sạn Duy Tân 26 Hình 4: Tổ chức máy quản lý khách sạn Duy Tân 30 Đ ại họ cK in h tế H uế Hình 5: Sơ đồ quy trình tuyển dụng nhân khách sạn Duy Tân 48 Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp ix GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ lệ nhóm giới tính mẫu điều tra 61 Biểu đồ : Tỷ lệ nhóm độ tuổi mẫu điều tra 62 Biểu đồ : Tỷ lệ nhóm trình độ học vấn mẫu điều tra 63 Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ : Tỷ lệ nhóm kinh nghiệm làm việc mẫu điều tra 63 Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp x GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp  Đối với nhóm nhân viên phân theo kinh nghiệm làm việc 5.5 504 618 tế H Chisquare 3 Df 065 977 Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: kinh nghiem lam viec uế bo phan lam viec co ban mo ta cong viec 7.243 Test Statisticsa,b bo phan lam hieu vi tri va tam viec co he lam viec theo dung quan cua thong tieu nhung tieu chuan cong viec voi chuan ro chat luong dich vu khach san rang ma cong viec yeu cau 205 2.344 1.786 Kết kiểm định nhân tố “Giao tiếp nội bộ” in h 5.5.1 Thống kê mô tả Đ ại h ọc K Descriptive Statistics Minimu Maximu N m m nam bat duoc day du thong tin 145 2.00 5.00 ve cong viec cua minh nhan duoc day du thong tin ve 145 2.00 5.00 chinh sach co su thay doi co su minh bach truyen 145 2.00 5.00 dat thong tin giua cac bo phan viec trao doi thong tin giua cac 145 2.00 5.00 nhan vien duoc khuyen khich to chuc nhieu cuoc doi thoai, 145 2.00 5.00 hoi nghi de tham khao y kien nhan vien giao tiep giua lanh dao va nhan 145 2.00 5.00 vien khong co rao can Valid N (listwise) 145 SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp Std Mean Deviation 3.7655 64565 3.5862 74149 3.7448 62115 3.9793 78589 3.9379 73806 3.7517 70249 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp 5.5.2 Kiểm định Kruskal – Wallis  Đối với nhóm nhân viên phân theo giới tính Test Statisticsa,b uế Chisquare Df 147 Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: gioi tinh tế H nhan duoc co su minh nam bat day du bach duoc day du thong tin ve truyen dat thong tin ve chinh sach thong tin cong viec co su giua cac bo cua minh thay doi phan 2.103 006 355 viec trao to chuc doi thong nhieu cuoc tin giua doi thoai, giao tiep cac nhan hoi nghi de giua lanh vien duoc tham khao y dao va nhan khuyen kien nhan vien khong khich vien co rao can 531 3.497 1.793 551 466 061 181 in h 938 K  Đối với nhóm nhân viên phân theo độ tuổi Đ ại h ọc Test Statisticsa,b viec trao doi to chuc nhan duoc co su minh thong tin nhieu cuoc nam bat day du bach giua cac doi thoai, giao tiep duoc day du thong tin ve truyen dat nhan vien hoi nghi de giua lanh thong tin ve chinh sach thong tin duoc tham khao y dao va nhan cong viec co su giua cac bo khuyen kien nhan vien khong cua minh thay doi phan khich vien co rao can 775 1.497 2.472 2.482 265 2.565 Chisquare Df 855 Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: tuoi 683  SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp 480 478 966 464 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp  Đối với nhóm nhân viên phân theo trình độ học vấn Chisquare 4 Df 436 635 Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: trinh hoc van 898 411 701 h tế H 341 uế Test Statisticsa,b viec trao doi to chuc nhan duoc co su minh thong tin nhieu cuoc nam bat day du bach giua cac doi thoai, giao tiep duoc day du thong tin ve truyen dat nhan vien hoi nghi de giua lanh thong tin ve chinh sach thong tin duoc tham khao y dao va nhan cong viec co su giua cac bo khuyen kien nhan vien khong cua minh thay doi phan khich vien co rao can 3.786 2.556 4.514 1.077 3.964 2.187 in  Đối với nhóm nhân viên phân theo kinh nghiệm làm việc Đ ại h ọc K Test Statisticsa,b viec trao doi to chuc nhan duoc co su minh thong tin nhieu cuoc nam bat day du bach giua cac doi thoai, giao tiep duoc day du thong tin ve truyen dat nhan vien hoi nghi de giua lanh thong tin ve chinh sach thong tin duoc tham khao y dao va nhan cong viec co su giua cac bo khuyen kien nhan vien khong cua minh thay doi phan khich vien co rao can 10.853 949 3.608 3.274 1.162 4.707 Chisquare 3 Df 013 814 Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: kinh nghiem lam viec SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp 307 351 762 195 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp 5.6 Kết kiểm định nhân tố “Tạo giá trị cho nhân viên” 5.6.1 Thống kê mô tả Std Mean Deviation 3.5793 97659 3.5931 90903 3.7172 83086 3.5724 90327 3.7448 97025 3.7379 99318 3.8483 93787 Đ ại h ọc K in h tế H uế Descriptive Statistics Minimu Maximu N m m nhan duoc su khuyen khich, dong 145 1.00 5.00 vien cua cap tren muc luong nhan duoc tuong xung 145 1.00 5.00 voi ket qua cong viec thuc hien tot cac chinh sach luong 145 1.00 5.00 thuong, phuc loi tao thang danh gia nhan vien 145 2.00 5.00 minh bach nhan vien duoc xem nhu mot 145 1.00 5.00 phan quan co nhieu co hoi thang tien va phat 145 1.00 5.00 trien nghe nghiep ban lanh dao danh gia dung ket 145 1.00 5.00 qua va nang luc lam viec cua nhan vien Valid N (listwise) 145 SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp 5.6.2 Kiểm định Kruskal – Wallis  Đối với nhóm nhân viên phân theo giới tính tế H uế Test Statisticsa,b Asymp Sig ọc 320 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: gioi tinh ại h Df 683 Đ Chi-square K in h ban lanh dao muc luong danh gia dung nhan duoc su nhan duoc thuc hien tot nhan vien duoc co nhieu co hoi ket qua va khuyen khich, tuong xung voi cac chinh sach tao thang danh xem nhu mot thang tien va nang luc lam dong vien cua ket qua cong luong thuong, gia nhan vien phan quan phat trien nghe viec cua nhan cap tren viec phuc loi minh bach nghiep vien 988 166 039 131 488 002 015 SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp 1 1 843 718 485 964 901 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp  Đối với nhóm nhân viên phân theo độ tuổi Test Statisticsa,b Đ a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: tuoi 499 SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp 746 K 950 ọc Df Asymp Sig ại h Chi-square in h tế H uế ban lanh dao muc luong danh gia dung nhan duoc su nhan duoc thuc hien tot nhan vien duoc co nhieu co hoi ket qua va khuyen khich, tuong xung voi cac chinh sach tao thang danh xem nhu mot thang tien va nang luc lam dong vien cua ket qua cong luong thuong, gia nhan vien phan quan phat trien nghe viec cua nhan cap tren viec phuc loi minh bach nghiep vien 353 2.373 1.230 5.941 1.915 239 1.164 115 590 971 762 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp  Đối với nhóm nhân viên phân theo trình độ học vấn uế Test Statisticsa,b a Kruskal Wallis Test K ọc Asymp Sig 281 4 4 4 485 549 079 228 168 273 ại h Df Đ Chi-square in h tế H ban lanh dao muc luong danh gia dung nhan duoc su nhan duoc thuc hien tot nhan vien duoc co nhieu co hoi ket qua va khuyen khich, tuong xung voi cac chinh sach tao thang danh xem nhu mot thang tien va nang luc lam dong vien cua ket qua cong luong thuong, gia nhan vien phan quan phat trien nghe viec cua nhan cap tren viec phuc loi minh bach nghiep vien 5.066 3.454 3.051 8.375 5.632 6.451 5.146 b Grouping Variable: trinh hoc van SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp  Đối với nhóm nhân viên phân theo kinh nghiệm làm việc uế Test Statisticsa,b 806 K 430 ại h Df Asymp Sig ọc Chi-square in h tế H ban lanh dao muc luong danh gia dung nhan duoc su nhan duoc thuc hien tot nhan vien duoc co nhieu co hoi ket qua va khuyen khich, tuong xung voi cac chinh sach tao thang danh xem nhu mot thang tien va nang luc lam dong vien cua ket qua cong luong thuong, gia nhan vien phan quan phat trien nghe viec cua nhan cap tren viec phuc loi minh bach nghiep vien 2.763 981 462 1.085 2.228 328 542 Đ a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: kinh nghiem lam viec SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp 927 781 526 955 910 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp 5.7 Kết kiểm định nhân tố “Môi trường làm việc” 5.7.1 Kiểm định One Sample T – Test One-Sample Statistics cong viec lanh dao ton lang nghe y kien nhan vien Deviation Mean 4.1931 60434 05019 145 4.0483 75766 06292 145 4.0897 73520 06105 145 145 3.9310 ại họ cK in h bau khong lam viec sach se, thoang mat Std Error Mean tế H uế moi truong lam viec an toan dong nghiep luon chia se voi Std N 80498 06685 One-Sample Test Test Value = t Mean Difference 144 000 144 df 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 19310 0939 2923 444 04828 -.0761 1726 144 144 08966 -.0310 2103 144 304 -.06897 -.2011 0632 Đ moi truong lam viec 3.848 an toan dong nghiep luon chia se voi 767 cong viec lanh dao ton lang nghe y kien 1.468 nhan vien bau khong lam viec sach se, thoang -1.032 mat Sig (2tailed) SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp 5.7.2 Kiểm định One Way ANOVA  Đối với nhóm nhân viên phân theo giới tính Sig .432 544 655 ại họ cK in h tế H uế Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 duoc trang bi day du 621 143 trang thiet bi de thuc hien cong viec dong nghiep luon 370 143 chia se voi cong viec lanh dao ton 200 143 lang nghe y kien nhan vien bau khong lam 5.229 143 viec sach se, thoang mat Between Groups Within Groups Total dong nghiep Between luon chia se voi Groups cong Within viec Groups Total lanh dao ton Between lang nghe Groups y kien nhan Within vien Groups Total bau khong Between lam viec sach Groups Đ duoc trang bi day du trang thiet bi de thuc hien cong viec ANOVA Sum of Squares df 253 024 Mean Square 253 71.512 143 500 71.766 1.307 144 1.307 81.355 143 569 82.662 265 144 265 77.569 143 542 77.834 1.482 144 1.482 SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp F 507 Sig .478 2.298 132 489 485 2.308 131 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp se, thoang mat Within Groups Total 91.828 143 93.310 144 642 Kiểm định Kruskal – Wallis tiêu chí “Bầu không khí làm việc sẽ, thoáng mát” tế H uế Test Statisticsa,b bau khong lam viec sach se, thoang mat 1.900 Chi-square Df 168 Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: gioi tinh  Đối với nhóm nhân viên phân theo độ tuổi Đ ại họ cK in h Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 duoc trang bi day du 1.348 141 trang thiet bi de thuc hien cong viec dong nghiep luon 2.034 141 chia se voi cong viec lanh dao ton 2.083 141 lang nghe y kien nhan vien bau khong lam 702 141 viec sach se, thoang mat SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp Sig .261 112 105 552 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp ANOVA Sum of Squares 512 df 499 SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp Sig .798 867 460 318 812 404 750 576 175 548 ại họ cK in h Đ Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 duoc trang bi day du 233 140 trang thiet bi de thuc hien cong viec dong nghiep luon 226 140 chia se voi cong viec lanh dao ton 135 140 lang nghe y kien nhan vien F 338 505 tế H uế duoc trang bi day Between du trang thiet bi de Groups thuc hien cong viec Within 71.253 141 Groups Total 71.766 144 dong nghiep luon Between 1.498 chia se voi Groups cong viec Within 81.165 141 Groups Total 82.662 144 lanh dao ton Between 524 lang nghe y kien Groups nhan vien Within 77.311 141 Groups Total 77.834 144 bau khong lam Between 796 viec sach se, thoang Groups mat Within 92.514 141 Groups Total 93.310 144  Đối với nhóm nhân viên phân theo trình độ học vấn Mean Square 171 265 656 Sig .920 924 969 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp Sig .920 924 969 805 tế H uế Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 duoc trang bi day du 233 140 trang thiet bi de thuc hien cong viec dong nghiep luon 226 140 chia se voi cong viec lanh dao ton 135 140 lang nghe y kien nhan vien bau khong lam 405 140 viec sach se, thoang mat ại họ cK in h ANOVA Sum of Squares df 3.059 Between Groups Within Groups Total dong nghiep Between luon chia se voi Groups cong Within viec Groups Total lanh dao ton Between lang nghe Groups y kien nhan Within vien Groups Total bau khong Between lam viec sach Groups se, thoang mat Within Groups Total Đ duoc trang bi day du trang thiet bi de thuc hien cong viec Mean Square 765 68.707 140 491 71.766 2.395 144 599 80.267 140 573 82.662 3.303 144 826 74.531 140 532 77.834 3.183 144 796 90.127 140 644 93.310 144 SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp F 1.558 Sig .189 1.044 387 1.551 191 1.236 298 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp  Đối với nhóm nhân viên phân theo kinh nghiệm làm việc Test of Homogeneity of Variances duoc trang bi day du trang thiet bi de thuc hien cong viec dong nghiep luon chia se voi cong viec Levene Statistic 3.774 bau khong lam viec sach se, thoang mat 141 Sig .012 195 141 900 633 141 595 141 154 1.779 ANOVA Sum of Squares df 1.283 ại họ cK in h Between Groups Within Groups Total dong nghiep Between luon chia se voi Groups cong Within viec Groups Total lanh dao ton Between lang nghe Groups y kien nhan Within vien Groups Total bau khong Between lam viec sach Groups se, thoang mat Within Groups Đ duoc trang bi day du trang thiet bi de thuc hien cong viec df2 tế H uế lanh dao ton lang nghe y kien nhan vien df1 Mean Square 428 70.483 141 500 71.766 3.817 144 1.272 78.845 141 559 82.662 3.172 144 1.057 74.662 141 530 77.834 3.424 144 1.141 89.887 141 637 SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp F 855 Sig .466 2.276 082 1.997 117 1.790 152 GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp Mean Square 428 70.483 141 500 71.766 3.817 144 1.272 78.845 141 559 82.662 3.172 144 1.057 74.662 141 530 77.834 3.424 144 1.141 89.887 141 637 93.310 144 tế H uế Between Groups Within Groups Total dong nghiep Between luon chia se voi Groups cong Within viec Groups Total lanh dao ton Between lang nghe Groups y kien nhan Within vien Groups Total bau khong Between lam viec sach Groups se, thoang mat Within Groups Total ại họ cK in h duoc trang bi day du trang thiet bi de thuc hien cong viec ANOVA Sum of Squares df 1.283 F 855 Sig .466 2.276 082 1.997 117 1.790 152 Đ Kiểm định Kruskal – Wallis tiêu chí “ Được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết để thực công việc” Test Statisticsa,b duoc trang bi day du trang thiet bi de thuc hien cong viec 2.327 Chisquare df 507 Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: kinh nghiem lam viec SVTH: Diệp Thị Thu Trang– K44 QTKD Tổng Hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân – Huế, Phân tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân – Huế, Phân tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân – Huế, PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ, Phương pháp nghiên cứu, Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu,  Đặc điểm kinh doanh khách sạn, CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI BỘ TẠI KHÁCH SẠN DUY TÂN, (Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính), Để đảm bảo sự phù hợp của mô hình nghiên cứu, tôi tiến hành phân tích EFA lần 3, trên cơ sở loại 1 biến quan sát không phù hợp ở phân tích EFA lần 2, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI BỘ TẠI KHÁCH SẠN DUY TÂN, PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay