Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế

75 133 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:03

ÂẢI HC HUĂÚ TRỈÅ̀NG ÂẢI HC KINH TĂÚ KHOA KINH TĂÚ VÀ PHẠT TRIĂØN .   TÊ ́H U Ế KHỌA LÛN TÄÚT NGHIĂÛP ÂẢI HC LĂ THË LY Đ A ̣I H O ̣C K IN H PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ THỪA THIÊN HUẾ Huăú, thạng nàm 2014 ÂẢI HC HUĂÚ TRỈÅ̀NG ÂẢI HC KINH TĂÚ KHOA KINH TĂÚ VÀ PHẠT TRIĂØN .   U Ế KHỌA LÛN TÄÚT NGHIĂÛP ÂẢI HC Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ THỪA THIÊN HUẾ Sinh viăn thỉûc hiăûn: Ging viăn hỉåïng dáùn: LĂ THË LY TS BÙI ÂỈÏC TÊNH Låïp: K44A - KHÂT Niăn khọa: 2010 - 2014 Huăú, thạng nàm 2014 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Lời Cảm Ơn TÊ ́H U Ế Thời gian thực tập quăng thời gian thật có nghĩa sinh viên, khơng giúp sinh viên vận dụng kiến thức giảng đường đại học mà c̣ n giúp sinh viên vận dụng kiến thức thực tế, làm quen với nghiệp vụ kinh tế Qua đánh giá phân tích thực trạng địa phương hay cơng ty Từ đúc kết lại kinh nghiệm bổ ích chuẩn bị hành trang cho thân sau ̣C K IN H Từ ḷ ng ḿ nh em xin chân thành cảm ơn đến thầy giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đă tận t́ nh giảng dạy, trang bị kiến thức cần thiết làm tảng để hồn thành khóa luận hành trang cho nghề nghiệp tương lai Đặc biệt em xin bày tỏ ḷ ng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS.Bùi Đức Tính đă trực tiếp hướng dẫn bảo em q tŕ nh nghiên cứu Đ A ̣I H O Em xin gửi lời cảm ơn đến cơ, chú, anh chị pḥ ng Tài – Kế hoạch cơng ty Cổ phần vật liệu xây dựng số TTHuế, đặc biệt em xin cảm ơn Nguyễn Ích Sinh đă hướng dẫn giúp đỡ em q tŕ nh thực tập, tạo điều kiện thuận lợi để em t́ m hiểu, thu thập thơng tin phục vụ cho khóa luận Cuối em xin bày tỏ ḷ ng biết ơn chân thành đến gia đ́ nh người thân ln bên em, động viên em để hồn thành tốt đề tài Mặc dù đă có nhiều cố gắng lực thân c̣ n hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi sai sót Rất mong góp thầy bạn bè để đề tài hồn thiện SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT i Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực Lê Thị Ly SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT ii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii Ế TĨM TẮT NGHIÊN CỨU viii U PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 ́H Lí chọn đề tài .1 TÊ Mục tiêu nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu H 3.1 Phương pháp thu thập số liệu IN 3.2 Phương pháp phân tích số liệu K 3.3 Phương pháp so sánh Phạm vi nghiên cứu ̣C PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU O CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 ̣I H 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm, phân loại vốn kinh doanh doanh nghiệp Đ A 1.1.1.1 Vốn kinh doanh 1.1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh 1.1.1.3 Vai trò vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm loại nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2.1 Nợ phải trả 1.1.2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu .9 1.1.3 Đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh 1.1.3.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh 1.1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh 10 SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT iii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính 1.1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 11 1.1.3.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 12 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 14 1.1.4.1 Nhóm nhân tố khách quan 14 1.1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan 16 2.1 Cơ sở thực tiễn 18 2.1.1 Đặc điểm ngành vật liệu xây dựng .18 Ế 2.1.2 Tình hình phát triển ngành vật liệu xây dựng Việt Nam 19 ́H U 2.1.3 Tình hình phát triển ngành vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 19 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TÊ TẠI CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ THỪA THIÊN HUẾ 20 2.1 Khái qt cơng ty cổ phần vật liệu xây dựng số Thừa Thiên Huế 20 H 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 20 IN 2.1.2 Chức nhiệm, nhiệm vụ cơng ty .21 K 2.1.2.1 Chức .21 ̣C 2.1.2.2 Nhiệm vụ 21 O 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý cơng ty 22 ̣I H 2.1.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu hội, thách thức cơng ty 25 2.1.6 Tình hình tài 28 Đ A 2.1.6.1 Bảng cân đối kế tốn 28 2.1.6.2 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011-2013 .33 2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty .37 2.2.1 Hiệu sứ dụng vốn sản xuất kinh doanh cơng ty 37 2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định .39 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 44 2.2.3.1 Kết cấu biến động vốn lưu động 44 2.2.3.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động .49 2.3 Đánh giá hiệu sử dụng vốn cơng ty vật liệu xây dựng số TTHuế 53 SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT iv Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ TTHUẾ 55 3.1 Những định hướng cơng ty thời gian tới 55 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh 55 3.2.1 Biện pháp làm tăng hiệu sử dụng vốn cố định 56 3.2.1.1 Nâng cấp, đổi tài sản cố đinh: .56 3.2.1.2 Quản lý tài sản cố định 56 Ế 3.2.2 Biện pháp để làm tăng hiệu sử dụng vốn lưu động .57 U 3.2.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xun doanh nghiệp 57 ́H 3.2.2.2 Nâng cao hiệu quản lý hàng tồn kho .57 TÊ 3.2.2.3 Quản lý chặt chẽ khoản phải thu 58 3.2.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý nhân viên 59 H 3.2.2.5 Tăng sở vật chất kỹ thuật cơng nghệ 59 IN 3.2.2.6 Hồn thiện chế độ, quy trình, hệ thống thơng tin quản lý 60 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 K 3.1 Kết luận .61 ̣C 3.2 Kiến nghị .62 O 3.2.1 Về phía cơng ty 62 ̣I H 3.2.2 Về phía nhà nước 63 Đ A TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT v Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Cơng ty cổ phần CP : Cổ phần TSCĐ : Tài sản cố định KPT : Khoản phải thu VLĐ : Vốn lưu động CTCP : Cơng ty cổ phần ĐVT : Đơn vị tính VKD : Vốn kinh doanh VCSH : Vốn chủ sở hữu VCĐ : TÊ H Vốn cố định IN : K TSNH : Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Đ A ̣I H O ̣C TSDH U : ́H CTCP Ế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT vi Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý cơng ty .22 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ 2: Các khoản phải thu, tổng giá trị vốn lưu động giá trị hàng tồn kho 47 SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT vii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1: Tình hình lao động cơng ty giai đoạn 2011-2013 .27 Bảng 2: Bảng cấu tài sản cơng ty giai đoạn 2011-2013 29 Bảng Cơ cấu nguồn vốn cơng ty giai đoạn 2011-2013 .31 Ế Bảng 4: Bảng kết hoạt động kinh doanh cơng ty (2011-2013) 34 U Bảng Tính vòng quay tổng tài sản hiệu sử dụng vốn năm 38 ́H Bảng Hiệu suất sử dụng TSCĐ, suất hao phí TSCĐ sức sinh lời TSCĐ .40 TÊ Bảng Tỷ suất lợi nhuận VCĐ Hiệu suất sử dụng VCĐ 42 Bảng Kết cấu vốn lưu động cơng ty từ 2011-2013 .45 H Bảng Hệ số đảm nhiệm VLĐ, Tỷ suất lợi nhuận VLĐ Hiệu sử dụng IN vốn lưu động 50 Đ A ̣I H O ̣C K Bảng 10 Tỷ lệ tổng giá trị KPT VLĐ; Số vòng quay hàng tồn kho 52 SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT viii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 TÊ ́H ĐVT So sánh 2012/2011 2013/2012 ±∆ % ±∆ % Doanh thu tr.đ 3.422,47 3.707,77 3.879,79 285,30 8,34 172,02 4,64 Lợi nhuận trước thuế tr.đ 116,24 H Chỉ tiêu U Ế Bảng Hệ số đảm nhiệm VLĐ, Tỷ suất lợi nhuận VLĐ Hiệu sử dụng vốn lưu động 136,09 13,31 11,45 6,54 5,05 Vốn lưu động BQ tr.đ 2.375,49 111,73 4,703 33,21 1,34 Đầu kỳ tr.đ 2.187,54 Cuối kỳ tr.đ IN K 2.520,42 375,90 17,18 -152,45 -5,95 2.410,99 2.629,85 -152,45 -5,95 218,86 9,08 0,694 0,671 0,650 -0,023 -3,314 -0,021 -3,13 0,049 0,052 0,054 0,003 6,122 0,002 3,85 1,441 1,491 1,539 0,005 3,47 0,048 3,22 ̣C 2.410,99 O Đ Hiệu sử dụng VLĐ (1/3) A Tỷ suất lợi nhuận VLĐ (2/3) 2.487,22 2.563,44 2.563,44 ̣I H Hệ số đảm nhiệm VLĐ (3/1) 129,55 (Nguồn:Phòng Tài - Kế tốn cơng ty) SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 50 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Phân tích tốc độ chu chuyển vốn lưu động: gọi hiệu sử dụng vốn lưu động Chỉ tiêu phản ánh đồng vốn lưu động bỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại đồng doanh thu hay nói cách khác đồng vốn lưu động cơng ty ln chuyển vòng kỳ Tốc độ ln chuyển (hiệu sử dụng VLĐ) cơng ty năm 2012 1,491 lần tăng 3,47% so với năm 2011 tiếp tục tăng năm 2013 1,539 tăng 3,22% so với năm 2012 Nếu tốc độ lưu chuyển vốn khơng đổi tư năm 2011-2012 từ 2012-2013 để TÊ ́H U Ế đạt doanh thu năm 2012 2013 cần lượng vốn lưu động là: Trong năm 2013 tốc độ ln chuyển vốn lưu động tăng lên năm H qua nên cơng ty tiết kiệm lượng vốn lưu động IN Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động: gọi suất sinh lời vốn lưu động, tiêu cho biết đồng vốn lưu động tạo đồng lợi nhuận kỳ K Cụ thể ta thấy, năm 2011 trung bình đồng VLĐ tham gia vào q trình sản ̣C xuất kinh doanh tạo 0,049 đồng lợi nhuận, tương tự năm 2012, năm 2013 tiêu O tăng lên tương ứng 0,052; 0,054 nhìn chung tiêu thấp so với tiêu khác Trong năm 2011, năm 2012, năm 2013 tăng lên ̣I H tốc độ tăng VLĐ hàng năm Vì cơng ty cần cố gắng việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm tối đa VLĐ dùng q trình sản xuất kinh doanh Đ A Phân tích hệ số đảm nhiệm vốn: tiêu phản ánh tạo đồng doanh thu cần đồng vốn lưu động Hệ số nhỏ chứng tỏ hiệu sử dụng vốn lưu động cao, số vốn tiết kiệm nhiều ngược lại Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động năm 2012 đạt 0,671 nghĩa 0,671 nghìn đồng vốn lưu động bình qn đầu tư vào sản xuất thu 1000 đồng doanh thu thuần, giảm so với năm 2011 với mức giảm tuyệt đối -0,023 nghìn đồng vốn lưu động bình qn/ 1000 đồng doanh thu tương ứng với tỷ lệ giảm -3,314% Điều chứng tỏ cơng ty sử dụng tiết kiệm lượng vốn lưu động bình qn 0,023 nghìn đồng doanh thu tạo Và tiếp tục năm 2013 giảm -0,021 tương ứng với tỷ lệ giảm -3,13% so với năm 2012 SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 51 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Năm 2011 % 1.147,92 41,83 2,83 -369,40 -24,35 2.629,85 -152,45 -5,95 218,86 9,08 2.829,96 3.096,72 400,97 16,51 266,76 9,43 852,06 1.295,54 -139,97 -14,11 443,48 52,05 2,448 3,321 2,390 0,873 35,65 -0,931 -28,03 0,576 0,629 0,436 0,054 9,337 -0,193 -30,64 tr.đ 2.563,44 Giá vốn hàng bán tr.đ 2.428,99 Hàng tồn kho tr.đ 992,03 1.517,32 2.410,99 ̣C K IN Tổng vốn lưu động O ̣I H 13/12 ±∆ 1.475,49 (Nguồn: Phòng Tài chính- Kế tốn cơng ty) Đ A 12/11 % tr.đ Tỷ lệ KPT VLĐ (1/2) Năm 2013 So sánh ±∆ Tổng giá trị KPT Số vòng quay hàng tồn kho (3/4) Năm 2012 TÊ ́H ĐVT H Chỉ tiêu U Ế Bảng 10 Tỷ lệ tổng giá trị KPT VLĐ; Số vòng quay hàng tồn kho SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 52 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Phân tích tỷ lệ tổng giá trị khoản phải thu VLĐ: tiêu phản ánh tình hình VLĐ doanh nghiệp bị doanh nghiệp khác chiếm dụng Tỷ lệ năm 2012 0,629 tăng 9,337% so với năm 2012 Số vốn lưu động cơng ty bị cơng khác chiếm dụng nhiều Tỷ lệ năm 2013 0,436 giảm 30,64% so với năm 2012.Chứng tỏ năm 2013 cơng ty hoạt động tốt cơng việc quản lý khoản phải thu làm cho khoản phải thu năm 2013 147,92 triệu đồng giảm 24,35% so với năm 2012 tạo Ế thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh cua cơng ty U Số vòng quay hàng tồn kho có biến động phức tạp, tăng giảm qua ́H năm Năm 2012 3,321 tăng 35,65% so với năm 2011, chứng tỏ việc kinh doanh triệu đồng đạt doanh số cao TÊ đánh giá tốt lẽ doanh nghiệp đầu tư hàng tồn kho thấp 852,03 Nhưng đến năm 2013 vòng quay hàng tồn kho 2,390 giảm -28,03% so với H năm 2012 Vì cơng ty cần cố gắng khắc phục điều thời gian tới nhằm mang IN lại hiệu sử dụng vốn nói chung hiệu sử dụng vốn lưu động nói riêng K =>Tóm lại, qua hệ thống tiêu đánh giá cho thấy qua năm hoạt động kinh doanh (2011-2013) phản ánh hiệu sử dụng vốn lưu động có biến O ̣C động phức tạp, tăng giảm khơng ổn định Nhìn cách tổng qt năm ̣I H qua cơng ty có chiều hướng tốt, cụ thể là: Hiệu sử dụng vốn lưu động tăng qua năm, tăng lên hiệu sử dụng Đ A vốn lưu động; tăng lên tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động với tăng lên hệ số đảm nhiệm vốn lưu động, từ 2011-2012 có tăng lên so với giảm sút nhiều năm 2012-2013 Đây điều đáng khích lệ cho cơng ty tăng lên đạt chứng tỏ cơng tác cơng ty mạnh mẽ việc thay đổi quản lý 2.3 Đánh giá hiệu sử dụng vốn cơng ty vật liệu xây dựng số TTHuế  Những mặt đạt được: Qua kết phân tích cho thấy cơng tác huy động vốn cơng ty tương đối thuận lợi Cơng ty áp dụng biện pháp tích cực cơng tác quản lý tài sản sử dụng vốn sử lỷ nợ khó đòi, lý hàng tồn kho lạc hậu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 53 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Hiệu sử dụng vốn kinh doanh cua cơng ty có chiều hướng biến động tốt, thể tiêu hệ số sinh lời doanh thu tăng từ năm 2011- 2013 Dù phải đối mặt với mơi trường cạnh tranh ngày khốc liệt ngành vật liệu xây dựng, tính tự chủ tài cơng ty cao, hệ số tự tài trợ cơng ty đạt mức cao Cơng ty cố gắng phát huy hết lực để dần thích ứng tạo uy tín thị trường, nhiều hợp đồng lớn ký kết, tạo mối quan hệ lâu dài so với đối tác Ế Doanh thu tăng trưởng cao so với năm trước Năm 2012 doanh thu tăng U 285,30 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ 8,34% so với năm 2011 Năm 2013 doanh ́H thu tiếp tục tăng 172,02triệu đồng tương ứng với tỷ lệ 4,64% Lợi nhuận cơng ty tăng năm qua TÊ  Hạn chế cần hồn thiện: + Hiệu sử dụng vốn cố định chưa cao, thể tiêu: hiệu suất sử H dụng tài sản cố định suất sinh lời tài sản cố định đạt hạn chế khơng ổn IN định qua năm, cụ thể suất sinh lời từ 0,099 năm 2011 giảm xuống 0,102và K tăng lên 0,096 năm 2013 Cơng ty có chiều hướng tơt hiệu sử dụng vốn kinh ̣C doanh nói chung hiệu sử dụng vốn cơng ty nói chung chưa O mong muốn cơng ty ̣I H + Việc tốn cơng trình thường dây dưa, kéo dài khơng dứt điểm dẫn đến cơng tác quản lý thêm phức tạp, làm cho cơng ty khơng thể cung cấp sản Đ A phẩm dẫn đến hàng tồn kho tăng + Khả tốn khach hàng  Ngun nhân hạn chế, tồn tại: + Cơng ty chưa có sách tín dụng hợp lý biện pháp hữu hiệu để thu hồi khoản phải thu làm lượng vốn cần thiết cho nhu cầu tài + Việc tốn vốn chủ đầu tư thương khơng theo kế hoạch dẫn tới khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao so với tổng tài sản + Do cơng ty khơng chấp nhận bán sản phẩm thấp so với đầu vào mà cơng ty chờ đợi thời tốt SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 54 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ TTHUẾ 3.1 Những định hướng cơng ty thời gian tới - Kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm gạch block loại gạch lát bóng sân vườn, vỉa hè, bên cạnh trọng đầu tư cho th kho bãi Ế - Thường xun theo dõi, nắm bắt tình hình tiêu thụ khu vực, tăng cường U hoạt động Marketing, xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống mạng lưới tiêu thụ ́H - Ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục hết lỗ thừa kế có lãi TÊ thời gian tới - Phát huy cao độ nguồn lực để nâng cao lực cạnh tranh, lấy hiệu H kinh tế làm thước đo chủ yếu cho phát triển bền vững cơng ty góp phần xây IN dựng phát triển cơng ty trở thành doanh nghiệp vị thị trường - Khơng ngừng cải tiến mơ hình quản lý cho phù hợp với hoạt động sản xuất K kinh doanh thời kỳ chiến lược kinh doanh, đặc biệt đa dạng hóa ̣C kinh doanh O - Doanh thu lợi nhuận tăng trưởng từ 20%- 30%, lành mạnh hóa tài để ̣I H có cấu vốn chủ sở hữu hợp lý 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Đ A Từ việc phân tích tình hình sử dụng vốn cơng ty cổ phần vật liệu xây dựng số TTHuế Chúng ta phần thấy mặt tích cực hạn chế tồn Đối với mặt tích cực, doanh nghiệp nên tiếp tục phát huy nữa, mặt hạn chế nên phấn đấu tìm biện pháp khắc phục Để tồn khó, để đứng vững khó khăn Lúc này, vấn đề doanh nghiệp khắc phục khó khăn chủ quan phát sinh nội doanh nghiệp Những khó khăn cản trở đường phát triển phát triển doanh nghiệp Từ nhận định đó, cộng thêm hiểu biết tình hình thực tế doanh nghiệp, em mạnh dạn đề xuất số kiến nghị với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào phát triển chung doanh nghiệp SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 55 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính 3.2.1 Biện pháp làm tăng hiệu sử dụng vốn cố định 3.2.1.1 Nâng cấp, đổi tài sản cố đinh: Đối với doanh nghiệp việc mua sắm tài sản cố định phương hướng, mục tiêu có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định nói chung hiệu sử dụng vốn nói riêng Nếu cơng ty khơng chủ động đầu tư, đổi máy móc, thiết bị thua cạnh tranh Đây chiến lược lâu dài mà cơng ty cần có phương hướng đầu tư đắn Tuy nhiên cần phải xem xét hiệu Ế đầu tư mang lại, cơng ty mua sắm tài sản cố định cần phải dựa khả có U lao động, khả tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu kỹ lưỡng tài sản cố ́H định đầu tư mặt tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm nhằm tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm thị trường TÊ Do việc mua sắm tài sản chủ yếu nguồn vốn vay cơng ty phải có trách nhiệm trả lãi định kỳ hồn trả phần gốc thời hạn định Do H thúc đẩy cơng ty cần phân tích kỹ lưỡng, tìm giải pháp tốt để đưa tài sản vào sử IN dụng cách triệt để cho kết kinh doanh bù đắp tất chi phí K Để làm điều cơng ty cần phải cố gắng đầu tư sử dụng tốt vốn nói chung vốn cố định nói riêng sở phải phân tích kỹ lưỡng để lựa chọn đầu tư O ̣C vốn vào loại máy móc chủ yếu, hoạt động cách có hiệu Và việc đổi ̣I H tài sản giúp thuận lợi cho việc chiếm lĩnh thi trường tạo uy tín với khách hàng 3.2.1.2 Quản lý tài sản cố định Đ A Sau mua sắm, đổi tài sản cố định việc cần bảo quản tài sản Để làm điều tiến hành theo cách sau: Tiến hành mở sổ kế tốn theo dõi xác tồn tài sản cố định có: Ngun giá, khấu hao, giá trị lai theo chế độ kế tốn thống kê hành, phản ánh trung thực, tình hình sử dụng, biến động tài sản q trình kinh doanh Cơng ty cần tiến hành kiểm kê lại tài sản cố định theo định kỳ kết thúc tài năm Xác định sổ tài sản thừa, thiếu, ứ đọng ngun nhân gây tình hình chung để kịp thời đưa giải pháp cụ thể cho tình hình chung Tiến hành phân cấp quản lý tài sản cố định cho phận cơng ty, qui định rõ trách nhiệm quyền hạn đồng thời kiểm kê, đánh giá hiệu sử dụng tái sản cố định SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 56 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính năm Đối với tài sản cố định thuộc lý hay bán nhượng cơng ty cần phải tiến hành lập hội đồng đánh giá thực trạng mặt kỹ thuật, thẩm định giá ttrij tài sản 3.2.2 Biện pháp để làm tăng hiệu sử dụng vốn lưu động 3.2.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xun doanh nghiệp Tăng cường cơng tác đầu tư để nâng cao lực sản xuất kinh doanh cơng ty Để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, giảm thấp tương đối nhu cầu vốn lưu động khơng cần thiết cơng ty nên có biện pháp sau để tác động đến nhân tố Ế ảnh hưởng cho có hiệu quả: U - Qua tổng kết đánh giá phải xác định quy mơ kinh doanh dự ́H đốn quy mơ kinh doanh năm tới cách sát thực - Đánh giá biến động giá thị trường năm qua năm tới TÊ sở biến động tình hình tài khu vực tình hình trị nước - Hàng q, phải cập nhật thơng tin sơ tình hình kinh doanh, H nguồn vốn vận động nguồn vốn ứ đọng để từ đưa IN giải pháp phù hợp cơng tác quản lý sử dụng vốn lưu động cơng ty K khâu hoạt động kinh doanh Việc lập kế hoạch huy động vốn lưu động hoạt động để hình thành nên O ̣C dự định tổ chức nguồn vốn lưu động sở dự tốn quy mơ số lượng vốn lưu ̣I H động cần thiết, lựa chọn nguồn tài trợ quy mơ thích hợp nguồi tài trợ tổ chúc sử dụng vốn lưu động cho đạt hiệu cao Đ A 3.2.2.2 Nâng cao hiệu quản lý hàng tồn kho Hàng tồn kho Cơng ty gồm khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dỡ dang Chi phí tăng lên có nhiều cơng trình Cơng ty chưa tốn, bao gồm chi phí nhân cơng, chi phí ngun vật liệu, giá trị khấu hao tài sản cố định dã phát sinh q trình thi cơng cơng trình Nếu khoản mục tăng lên đồng nghĩa với số lượng cơng trình thi cơng hồn thành chưa tốn tăng lên, vốn kinh doanh cơng ty bị ứ đọng chưa thu hồi, vòng quay vốn chậm, làm cho hiệu hoạt động cơng ty giảm xng Vì cơng ty nên đẩy mạnh tiến độ thi cơng cơng trình, giảm thời gian “chết” q trình thi cơng, đồng thời nhanh chóng hồn tất hồ sơ tốn cơng trình SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 57 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Thơng thường cơng trình tốn chậm thời gian khách hàng (bên A) nghiệm thu cơng trình kiểm nghiệm chất lượng cơng trình bị kéo dài tài bên A vào thời điểm cơng trình hồn thành khó khăn Vì vậy, để giảm chi phí sản xuất kinh doanh dỡ dang trường hợp trước thi cơng cơng trình Cơng ty(bên B) cần u cầu chủ đầu tư khảo sát thật kỷ thiết kế cơng trình, làm hợp đồng rõ ràng đưa điều khoản thỏa thuận hai bên vấn đề thời gian thời hạn tốn, có ghi rõ mức độ chịu trách nhiệm bên Ế thực sai điều khoản hợp đồng U Bên cạnh rút ngắn thời gian nghiệm thu cơng trình bên A, Cơng ty phải u ́H cầu bên A nhanh chóng mời chun gia kiểm nghiệm chất lượng thi cơng Nếu đạt tiêu chuẩn bên A phải tốn cơng trình thời hạn thỏa thuận hai bên TÊ Ngồi ra, cơng ty nên u cầu đội thi cơng phải tập trung làm việc quản lý chặt chẽ q trình làm việc để cho đạt hiệu cao khơng H làm cho cơng nhân cmar thấy gò bó, tiếp thu ý kiến cơng nhân để có biệ pháp điều IN chỉnh phương thức xây dựng cho phù hợp với lực cơng nhân Các hạng mục K cơng trình phải tập hợp đầy đủ chứng từ cơng ty, mở sổ theo dõi hạng mục cơng trình Nhờ cơng ty kiểm sốt hợp đồng kí kết, xác định số O ̣C lượng cơng trình xây dựng dỡ dang Từ tập hợp tồn chi phí sản xt kinh doanh ̣I H dỡ dang kỳ cơng ty 3.2.2.3 Quản lý chặt chẽ khoản phải thu Đ A Các khoản phải thu có tác tác dụng làm tăng doanh thu bán hàng, chi phí tồn kho giảm, tài sản cố định sử dụng có hiệu quả, song làm tăng chi phí đòi nợ, chi phí bù đắp cho thiếu hụt ngân quỹ Quản lý chặt chẽ khoản phải thu để cơng ty vừa tăng doanh thu, tận dụng tối đa lực sản xuất có vừa đảm bảo tính hiệu điều quan trọng Thời gian thu hồi nợ ngắn doanh nghiệp có nhiều tiền đề để quay vòng vốn Để rút ngắn thời gian trung bình từ bán hàng đến thu nợ từ khách hàng, nhà quản lý doanh nghiệp nên đưa giải pháp tồn diện từ sách, hệ thống, người, cơng cụ hỗ trợ đến kỹ năng, qui trình thu hồi nợ Biện pháp để giảm thiểu khoản phải thu tốt là: SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 58 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính - Khơng chấp nhận bán chịu với giá để giải phóng hàng tồn kho trước định bán chịu hay khơng cơng ty nên phân tích khả tín dụng khách hàng đánh giá khoản tín dụng đề nghị Đánh giá khả tín dụng khách hàng nhằm xác định liệu khoản tín dụng có khách hàng tốn thời hạn hay khơng Để làm điều cơng ty phải xây dựng hệ thống tiêu tín dụng Cơng ty bán chịu cho khách hàng lớn Ế - Doanh nghiệp nên có phận chun trách quản lý thu hồi theo dõi U cơng nợ, chia theo ngành nghề kinh doanh khách hang, vị trí địa lý giá trị ́H cơng nợ Những nhân viên náy đào tạo kỹ giao tiếp qua điện thoại, khả thuyết phục khách hàng tốn cam kết tốn, cách sử lý tình TÊ khó - Cơng ty phải theo dõi chặt chẽ khoản phải thu cách xếp chúng H theo độ dài thời gian để theo dõi có biện pháp giải khoản phải thu đến IN hạn Theo dõi kỳ thu tiền bình qn, thấy kỳ thu tiền bình qn tăng lên mà doanh K thukhơng tăng có nghĩa cơng ty ứ đọng khâu tốn, cần có biện pháp kịp thời để giải O ̣C 3.2.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý nhân viên ̣I H Thường xun đánh giá tổng kết cấu tổ chức, trình độ nghiệp vụ chun mơn cán cơng nhân viên, từ có khóa học đào tạo chun sâu, nâng cao Đ A trình độ chun mơn, cho đáp ứng nhu cầu ln thay đổi Làm tốt cơng tác nhân nhân tố quan trọng góp phần vào hiệu hoạt động kinh doanh nói chung hiệu sử dụng vốn lưu động nói riêng Do vậy, cơng ty cần quan tâm nhìn nhận vấn đề cách thường xun tất định hướng, chiến lược cơng ty 3.2.2.5 Tăng sở vật chất kỹ thuật cơng nghệ Cơ sở vật chất trang thiết bị yếu tố khơng thể thiếu đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng Nó góp phần tích cực định việc tìm kiếm thơng tin, hội kinh doanh doanh nghiệp, nhân tố định việc lưu thơng hàng hóa doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý cách SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 59 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính khoa học có hiệu nghiệp vụ phát sinh q trình hoạt động kinh doanh góp phần kiểm sốt nâng cao cơng tác sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp, đem đến cho doanh nghiệp giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu cơng việc cho phận, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 3.2.2.6 Hồn thiện chế độ, quy trình, hệ thống thơng tin quản lý Cơng ty cần chuẩn hóa chế độ, quy trình làm việc đến phận liên quan Xây dựng hệ thống thơng tin quản lý đầy đủ cập nhật để phục vụ cơng Ế tác quản lý vốn lưu động hoạt động kinh doanh U Xây dựng quy trình làm việc khoa học phù hợp cho phận nhằm ́H chuẩn hóa chun nghiệp hóa khâu hoạt động doanh nghiệp, tao hiệu tối đa cơng việc TÊ Xây dựng hệ thống liệu, thơng tin quản lý để cần dễ dàng truy cập để phục vụ cơng tác nghiệp vụ cơng tác quản lý H Việc xây dựng yếu tố đem lại cho cơng ty mơi trường làm việc IN khoa học tận dụng hiệu vốn lưu động hoạt động kinh doanh Hồn thiện, K chế độ, quy trình, hệ thống thơng tin quản lý doanh nghiệp nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển lâu dài doanh nghiệp Nó O ̣C góp phần định hướng phát triển doanh nghiệp Vì cần quan tâm Đ A ̣I H cách sâu sát cơng tác hoạch định chiến lược phát triển cơng ty SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 60 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Vốn vấn đề tiên cho thành cơng hay thất bại cơng ty kinh thị trường Việc tìm kiếm đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh khó, song sử dụng nguồn vốn để đạt hiệu cao lại khó khăn hơn, nỗi băn khoăn trăn trở nhiều cơng ty U Ế Vì cơng ty cần phải cố gắng việc quản lý, xác định nhu cầu vốn ́H giai đoạn Trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để tạo cạnh tranh TÊ ln đứng vững kinh tế thị trường, cơng ty phải quan tâm mức việc đổi dây chuyền sản xuất cơng nghệ, khơng ngừng nâng cao chất H lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Mặt khác, cơng ty IN tế bào kinh tế, sức cạnh tranh kinh tế nước định K hoạt động tính hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty Để tham gia hội nhập với kinh tế khu vực quốc tế cơng ty phải có đủ sức cạnh tranh với O ̣C qui mơ lớn, kỹ thuật cơng nghệ hiên đại, uy tín thị trường để làm điều ̣I H cơng ty phải làm tốt cơng tác quản lý điều hành vốn cách có hiệu Đ A Do vậy, phạm vi chun đề sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, đề tài hồn thành nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Trình bày lí luận chung vốn kinh doanh, tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn, cấu trúc vốn tác động Đây sở lí luận cho phân tích tình hình sử dụng vốn doanh nghiệp Giới thiệu sơ lược q trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần vật liệu xây dựng số TTHuế Đánh giá tình hình hoạt động hiệu sử dụng vốn kinh doanh chung cơng ty từ năm 2011- 2013 SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 61 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính Đi sâu vào phân tích vốn cố định, vốn lưu động cơng ty biện pháp hồn thiện cấu trúc vốn doanh nghiệp năm 2011-2013 Và qua em thấy phần thành tựu mà cơng ty đạt năm qua hạn chế tồn cần khắc phục thời gian tới để cơng ty nâng cao hiệu kinh doanh nhằm góp phần đưa đất nước tiến xa vào xu hội nhập quốc tế hóa giai đoạn Tuy nhiên trình độ vốn kiền thức hạn hẹp nên viết Ế nhiều hạn chế Em mong nhận đánh giá, đóng góp chân thành tư thầy Bùi U Đức Tính thầy khoa Kinh tế Phát triển, bác ́H cơng ty để em có phần hồn thiện TÊ 3.2 Kiến nghị Để khắc phục mặt tồn hoạt động sản xuất kinh doanh cơng H ty, chúng em xin đưa số đề xuất sau: IN 3.2.1 Về phía cơng ty - Cần tăng cường biên pháp chặt chẽ để quản lý hàng tồn kho khoản K phải thu khách hàng Tránh tình trạng vốn bị chiếm dụng q nhiều điều làm cho ̣C nguồn vốn cơng ty bị hạn chế khơng có khả tạo lợi nhuận O - Cần tiến hành xem xét, hạch tốn mua sắm thêm máy móc, cơng cụ, dụng cụ ̣I H phục vụ cho q trình hoạt động sản xuất kinh doanh - Giảm thiểu chi phí: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: Khi Đ A doanh nghiệp hoạt động có hiệu cần phải có biện pháp để tối ưu hóa lợi nhuận mà lợi nhuận chủ yếu phụ thuộc vào doanh thu chi phí doanh nghiệp cần có biện pháp để tăng doanh thu giảm chi phí - Cần thực liên doanh liên kết với đơn vị khác ngồi ngành để có thơng tin giúp đỡ sản xuất kinh doanh - Quản lý tốt tiền mặt quỹ cách xác định nhu cầu sử dụng tiền mặt giai đoạn, tránh gây ứ động vốn, cho tiền sinh lời mức tốt - Đẩy mạnh cơng tác đào tạo, nâng cao nhận thức cơng nhân, đảm bảo nguồn lực thực trở thành lợi cạnh tranh dài hạn cơng ty SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 62 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính 3.2.2 Về phía nhà nước - Cần hồn thiện khn khổ, hành lang pháp lý Điều giúp cho cơng ty hiểu rõ luật sách cụ thể cho cơng ty Chẳng hạn sách vay vốn, đấu thầu, thuế - Mục tiêu kiềm chế lạm phát phải kèm với mục tiêu tăng trưởng kinh tế Nếu có mục tiêu kiềm chế lạm phát tác động lên tăng trưởng phát triển cơng ty đặc thù ngành chịu tác động trực tiếp tăng trưởng kinh tế Ế - Ban hành sách phải rõ ràng, đồng để tạo điều kiện cho cơng ty Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U chấp hành nghiêm chỉnh hoạt động phạm vi kinh doanh SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 63 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Bùi Đức Tính TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Bùi Đức Tn (2005), Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động- xã hội [2] Giáo sư Phan Thức Hn (2006), Bài giảng Kinh tế phát triển [3] Phan Thị Minh Lý, Giáo trình ngun lý kế tốn, NXB Đại học kinh tế Huế (2008) [4] Sinh viên Nguyễn Thị Thủy, Đánh giá hiệu sử dụng vốn cơng ty TNHH bia Huế, Khóa luận tốt nghiệp (2009-2013), trường Đại học kinh tế Huế Ế [5] Sinh viên Nguyễn Thị Hằng, Đáng giá hiệu sử dụng vốn cơng ty Cổ U phần tư vấn thiết kế giao thơng vận tải, Khóa luận tốt nghiệp (2006-2010), ́H trường Đại học kinh tế Huế TÊ [6] Cơng ty Cổ phần vật liệu xây dựng số Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2011-2013), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cơng ty IN Bảng cân đối kế tốn cơng ty H [7] Cơng ty Cổ phần vật liệu xây dựng số Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2011-2013), ̣C WEBSITE THAM KHẢO K [8] GS.TS Bùi Xn Phong (2004), Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê O http://www.xaylaphue.com.vn ̣I H http://tailieu.vn http://voer.edu.vn Đ A www.dankinhte.vn/khai-quat-ve-thi-truong-von Sinh viên Lâm Minh Điểu, Luận văn Phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty cổ phần xây dựng Sóc Trăng, http://luanvan.com SVTH: Lê Thị Ly - Lớp: K44A - KHĐT 64
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay