Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Trung tâm giống thủy sản Nghệ An giai đoạn 2011 – 2013

74 137 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:03

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn Lời cảm ơn! Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Trong trình thực tập, trình làm báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cô bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cô giúp em hoàn thiện Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS TRẦN HỮU TUẤN tận tình hướng dẫn suốt trình viết khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại Học Kinh Tế Huế tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quí báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em chân thành cảm ơn Ban giám Trung Tâm Giống Thủy Sản Nghệ An cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập Trung tâm Em xin gởi lời cảm ơn đến anh Trần Đức Tính, kế toán Trung Tâm Giống Thủy Sản Nghệ An giúp đỡ em trình thu thập số liệu SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Cuối em kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc Cô, Chú, Anh, Chị Trung Tâm Giống Thủy Sản Nghệ An dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Trân trọng kính chào! SVTH: Nguyễn Thị Phượng SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2.Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu .3 Ế 5.1 Thời gian U 5.2 Không gian .3 ́H PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở DOANH TÊ NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận H 1.1.1 Khái niệm vốn .4 IN 1.1.2 Vai trò vốn 1.1.3 Phân loại vốn K 1.1.3.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 1.1.3.1.1 Vốn chủ sở hữu O ̣C 1.1.3.1.2 Vốn huy động doanh nghiệp .6 1.1.3.2 Phân loại theo phương thức chu chuyển ̣I H 1.1.3.2.1 Tài sản cố định .8 1.1.3.2.2 Vốn lưu động 10 Đ A 1.1.4 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn nhân tố ảnh hưởng tới hiệu vốn doanh nghiệp .12 1.1.4.1 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 12 1.1.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 13 1.2 Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1 Tình hình hoạt động doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011- 2013 17 1.2.1.1 Tình hình hoạt động doanh nghiệp Việt Nam năm 2011 17 1.2.1.2 Tình hình hoạt động doanh nghiệp Việt Nam năm 2012 18 1.2.1.3 Tình hình hoạt động doanh nghiệp Việt Nam năm 2013 19 1.2.2 Tình hình hoạt động ngành thủy sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2013 20 1.2.3 Tình hình hoạt động ngành thủy sản Nghệ An giai đoạn 2011- 2013 20 SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011- 2013 21 2.1 Giới thiệu Trung tâm giống thủy sản Nghệ An 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trung tâm giống thủy sản Nghệ An 21 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm 21 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Trung tâm 22 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy .22 2.1.3.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất Trung tâm .23 Ế 2.1.4 Tổ chức sản xuất 24 U 2.1.4.1 Công nghệ sản xuất đối tượng 24 ́H 2.1.4.2 Hình thức tổ chức sản xuất kết cấu sản xuất .25 2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Trung tâm giai đoạn 2011- 2013 25 TÊ 2.3 Hiệu sử dụng vốn Trung Tâm Giống Thủy Sản Nghệ An 31 2.3.1 Đánh giá tình hình tài sản Trung tâm 31 H 2.3.1.1 Tài sản lưu động .34 2.3.1.2 Tài sản dài hạn 38 IN 2.3.2 Đánh giá chung tình hình nguồn vốn 39 K 2.3.2.1 Nợ phải trả 40 2.3.2.2 Vốn chủ sở hữu .44 ̣C 2.4 Đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm qua năm 2011- 2013 .46 O 2.4.1 Khả khoản Trung tâm qua năm .48 ̣I H 2.4.2 Đánh giá tỷ suất lợi nhuận 49 2.4.3 Đáng giá tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm qua năm Đ A 2011- 2013 50 2.4.3.1 Hiệu sử dụng vốn cố định 50 2.4.3.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động .51 2.4.3.3 Vòng quay khoản phải thu 51 2.4.3.4 Vòng quay hàng tồn kho 51 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN NGHỆ AN 54 3.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển Trung tâm 54 3.1.1 Phương hướng phát triển .54 3.1.2 Mục tiêu phát triển .54 SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Trung tâm giống thủy sản nghệ An thời gian tới 54 3.2.1 Xây dựng chủ trương kế hoạch sử dụng hợp lý để hoạt động quản lý vốn hiệu 55 3.2.2 Hoàn thiện công tác lập phân bổ dự toán vốn sản xuất kinh doanh .55 3.2.3 Tăng cường chất lượng sử dụng vốn 56 3.2.4 Cải tiến thủ tục, qui định rõ trách nhiệm khâu quan có liên quan trình cấp phát vốn toán 57 Ế 3.2.5 Tăng cường đầu tư mở rộng đổi trang thiết bị 57 U 3.2.6 Tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán làm công tác quản lý ́H vốn đầu tư 57 3.2.7 Các giải pháp khác 58 TÊ 3.3 Một số khuyến nghị Tỉnh Nhà nước 59 3.3.1 Thu hút đầu tư 59 H 3.3.2 Mở rộng thị trường .59 3.3.3 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực .60 IN 3.3.4 Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà K nước ngành thủy sản từ trung ương đến địa phương 60 3.3.5 Tập trung cho nghiên cứu biển, nghiên cứu ngư trường, nguồn lợi thủy sản Có ̣C dự báo thường xuyên cập nhật ngư trường để hướng dẫn ngư dân hoạt động sản O xuất biển 60 ̣I H 3.3.7 Có chế sách khuyến khích đầu tư phát triển mô hình vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, sách tăng cường quản lý chất lượng bình ổn giá số Đ A mặt hàng thủy sản xuất chủ lực, sách khuyến khích áp dụng tiến kỹ thuật tiêu chuẩn nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản 61 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 Kết luận 62 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Số lượng doanh nghiệp nước giai đoạn 2011- 2013 17 Bảng 2: Giá trị sản xuất thủy sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2013 .20 Bảng 3: Sản lượng thủy sản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011- 2013 .20 Bảng 4: Bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Trung tâm qua năm 26 Ế Bảng 5: Chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí qua năm 30 U Bảng 6: tiêu phản ánh kết kinh doanh qua năm 31 ́H Bảng 7: Tình hình tài sản cửa Trung tâm qua năm 32 Bảng 8: Tình hình tài sản lưu động Trung tâm qua năm .34 TÊ Bảng 9: Tình hình tài sản dài hạn Trung tâm qua năm 38 Bảng 10: Tình hình nợ phải trả Trung tâm giống thủy sản Nghệ An qua năm 41 H Bảng 11: Tình hình nguồn vốn chủ sở hữu qua năm 45 IN Bảng 12: Đánh giá khả khoản 48 Bảng 13: Tỷ suất sinh lợi .49 Đ A ̣I H O ̣C K Bảng 14: tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm qua năm 20112013 .52 SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trung tâm sau năm 28 Hình 2: Lợi nhuận sau thuế Trung tâm sau năm 29 Hình 3:Cơ cấu tài sản Trung tâm giống thủy sản Nghệ An qua năm 32 Hình 4: Lượng tiền Trung tâm năm qua 35 Ế Hình 5: Tình hình nợ ngắn hạn qua năm 43 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Hình 6: Vốn chủ sở hữu Trung tâm qua năm 46 SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức toàn Trung tâm .23 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ 2: Công nghệ sản xuất đối tượng thủy sản 24 SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Sản xuất kinh doanh UBND Ủy ban nhân dân NTTS Nuôi trồng thủy sản PTNT Phát triển nông thôn TSLD Tài sản lưu động TSDH Tài sản dài hạn TTS Tổng tài sản CBCNV Cán công nhân viên Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế SXKD SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Đề tài sâu nghiên cứu tình hình sử dụng vốn Trung tâm giống thủy sản Nghệ An Hướng nghiên cứu đề tài tập trung tìm hiểu thực trạng quản lý vốn Trung tâm giai đoạn 2011 – 2013 Từ thực trạng đưa định hướng giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn Trung tâm giống thủy sản Nghệ An Để bước vào nghiên cứu thực tế, đề tài tìm hiểu góp phần hệ thống hóa Ế sở lý luận vốn đầu tư, vốn sản xuất kinh doanh, quản lý vốn sản xuất kinh doanh U cho Trung tâm giống thủy sản Nghệ An Trong đó, khái niệm tìm hiểu qua ́H nhiều góc độ, cách nhìn nhận nhiều nhà nghiên cứu trước Trong trình tiến hành, đề tài sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh, bảng cân đối TÊ kế toán Trung tâm qua năm 2011, 2012 2013; tài liệu, thông tin thu thập web có liên quan đến đề tài thông qua phương pháp phương pháp thu IN pháp chuyên gia, chuyên khảo H thập số liệu thứ cấp, phương pháp xử lý số liệu, phương pháp thống kê kinh tế, phương K Qua nghiên cứu thực tế, hiệu sử dụng vốn Trung tâm giống thủy sản Nghệ An có đặc điểm sau: Vốn sản xuất kinh doanh Trung tâm tăng dần ̣C quy mô vốn giai đoạn 2011-2013, hiệu sử dụng vốn ngày cao Hiệu O sử dụng vốn ngày cao Trung tâm quản lý tốt tài sản, nguồn vốn, có ̣I H biện pháp hợp lý để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn Bên cạnh đó, Trung tâm có số nhược điểm như: Chất lượng công tác lập kế hoạch Đ A đầu tư, công tác thẩm định dự án đầu tư, công tác giải ngân có tiến theo thời gian chất lượng chưa cao Chưa đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường nước ta Để khắc phục tồn phát huy điểm mạnh, tận dụng hội việc sử dụng vốn sản xuất kinh doanh Trung tâm giống thủy sản Nghệ An, đề tài nêu lên định hướng giải pháp huy động sử dụng vốn, đổi công tác kế hoạch hóa, nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công nhân viên Trung tâm SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn ROA (%) ROE (%) 1,53 14,50 1,25 13,33 1,40 8,55  Tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS): Tỷ suất lợi nhuân doanh thu phản ánh đơn vị doanh thu đem lại đơn vị lợi nhuận Tỷ số lớn chứng tỏ khả sinh lợi đồng vốn cao Qua bảng 13 cho thấy tỷ số phản ánh đơn vị doanh thu đem lại Ế 0,016đồng lợi nhuận vào năm 2011, đến năm 2012 giảm xuống 0,013 đồng lợi U nhuận tăng trưởng 0,014 đồng lợi nhuận vào năm 2013 nhằm nâng cao lợi nhuận TÊ  Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA): ́H Để tăng ROS doanh nghiệp cần nâng cao lãi ròng cách tiết kiệm chi phí, Tỷ suất thu hồi tài sản nâng cao phương pháp nâng cao ROS H tăng vòng quay tổng tài sản Để tăng vòng quay tổng tài sản cần phải tiết IN kiệm tài sản, tăng doanh thu cách giảm giá hàng bán, tăng cường hoạt động K xúc tiến bán hàng, chấp nhận lợi nhuận thấp đơn vị sản phẩm  Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE): O ̣C Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu phản ánh hiệu vốn tự có doanh ̣I H nghiệp, tỷ số cao tốt ROE phụ thuộc vào nhân tố ROS, ROA TTS/VCSH Các nhân tố ảnh hưởng trái chiều đến ROE Đ A Nhìn vào hình số ROE qua năm giảm Năm 2011 bỏ đồng vốn chủ sở hữu nhận 0,145 đồng vốn, năm 2012 nhận 0,133 đồng đến năm 2013 nhận 0,086 đồng Nguyên nhân nói nhân tố ảnh hưởng trái chiều với nên năm 2012, 2013 tỷ lệ ROS, ROA công ty có thay đổi 2.4.3 Đáng giá tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm qua năm 2011- 2013 2.4.3.1 Hiệu sử dụng vốn cố định Vốn cố định sử dụng bình quân kỳ: SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn cd = = 45.203.119.010 Doanh thu doanh nghiệp kỳ =  = 279.200.133.025 Hvcd = = = 6,18 Hvcd = 6,18 cho biết đồng vốn cố định bỏ thu 6,18 đồng Ế doanh thu ́H U 2.4.3.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động Doanh thu bình quân doanh nghiệp kỳ = 279.200.133.025 H Vốn lưu động sử dụng bình quân kỳ: = = 1,63 K Hvld = = 171.104.154.465 IN ld =  TÊ = ̣C Hvld = 1,63 cho biết đồng vốn lưu động bỏ thu 1,63 đồng doanh thu ̣I H O 2.4.3.3 Vòng quay khoản phải thu Doanh thu bình quân doanh nghiệp kỳ = 279.200.133.025 Đ A = Khoản phải thu bình quân kỳ: pt =  Vòng quay khoản phải thu = = 94.006.572.312 = = 2,97 2.4.3.4 Vòng quay hàng tồn kho Doanh thu bình quân doanh nghiệp kỳ = = 279.200.133.025 Hàng tồn kho bình quân kỳ: SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn tk = = 27.204.510.591 Vòng quay hàng tồn kho = = = 10,26 Từ kết trên, ta bảng sau: Bảng 14: tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm qua năm 2011- 2013 Chỉ tiêu Kết 6,18 Hiệu sử dụng vốn lưu động 1,63 U 10,26 TÊ Vòng quay hàng tồn kho 2,97 ́H Vòng quay khoản phải thu Ế Hiệu sử dụng vốn cố định H Qua bảng 14, ta thấy bốn tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm - IN giai đoạn 2011- 2013 >1, cho thấy Trung tâm sử dụng vốn có hiệu Cụ thể là: Hiệu sử dụng vốn cố định: Vốn cố định phận đầu tư ứng trước K vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, lượng vốn tiền tệ càn thiết ̣C thiếu để hình thành sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp O tham gia sản xuất kinh doanh Quy mô vốn cố định định chi phối đến quy ̣I H mô tài sản cố định, định trình độ trang bị kỹ thuật sở vật chất doanh nghiệp Hiệu sử dụng vốn cố định Trung tâm 6,18 cho thấy Trung tâm bỏ Đ A đồng vốn cố định thu 6,18 đồng doanh thu - Hiệu sử dụng vốn lưu động: Vốn lưu động số vốn mà doanh nghiệp sử dụng để mua sắm, hình thành nên tài sản lưu động phục vụ kinh doanh thời điểm định Vốn lưu động phận chủ yếu cấu tài sản ngắn hạn doanh nghiệp Hiệu sử dụng vốn lưu động trung tâm giai đoạn 1,63 cho thấy Trung tâm bỏ đồng vốn lưu động thu 1,63 đồng doanh thu - Vòng quay khoản phải thu: Đây số cho thấy tính hiệu sách tín dụng mà doanh nghiệp áp dụng bạn hàng Chỉ số vòng quay cao cho thấy doanh nghiệp khách hàng trả nợ nhanh Nhưng so SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn sánh với doanh nghiệp ngành mà số cao doanh nghiệp bị khách hàng khách hàng chuyển sang tiêu thụ sản phẩm đối thủ cạnh tranh cung cấp thời gian tín dụng dài Và doanh nghiệp bị sụp giảm doanh số Vòng quay khoản phải thu Trung tâm 2,97 cho thấy Trung tâm có sách tín dụng hiệu - Vòng quay hàng tồn kho: Chỉ số thể khả quản trị hàng tồn kho hiệu Chỉ số vòng quay hàng tồn kho cao cho thấy Ế doanh nghiệp bán hàng nhanh hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều doanh U nghiệp Có nghĩa doanh nghiệp rủi ro nhìn thấy báo cáo tài ́H chính, khoản mục hàng tồn kho có giá trị giảm qua năm Vòng quay hàng tồn kho TÊ ba năm qua Trung tâm 10,26 cho thấy cho thấy khả quản trị hàng tồn kho Trung tâm hiệu Vì doanh nghiệp thủy sản nên hàng tồn kho Đ A ̣I H O ̣C K IN H nguyên liệu đầu vào cho trình sản xuất, nuôi trồng giống thủy sản SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN NGHỆ AN 3.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển Trung tâm 3.1.1 Phương hướng phát triển - Phát triển thành Trung tâm sản xuất giống có thương hiệu uy tín, có khả cạnh tranh cao hội nhập kinh tế quốc tế, sở phát huy lợi Ế ngành nuôi trồng thủy sản, lợi ngành thủy sản nhiệt đới, tạo phát triển đồng U bộ, đóng góp ngày lớn vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước ́H - Phát triển thủy sản theo hướng chất lượng bền vững, sở giải hài TÊ hòa mối quan hệ nâng cao giá trị gia tăng với đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo vệ phát triển nguồn lợi an sinh xã hội; Chủ H động thích ứng với tác động biến đổi khí hậu IN - Nâng cao lực quản lý Trung tâm thủy sản sở tiếp cận khoa học quản lý tổng hợp có tham gia cộng đồng mối quan hệ tương hỗ với K ngành kinh tế khác nhằm phát triển thủy sản cách bền vững ̣C 3.1.2 Mục tiêu phát triển O - Phát triển Trung tâm theo hướng công nghiệp hóa - đại hoá tiếp tục phát ̣I H triển toàn diện theo hướng bền vững, thành Trung tâm sản xuất giống lớn, có cấu hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có suất, chất lượng, hiệu quả, có thương Đ A hiệu uy tín, có khả cạnh tranh cao hội nhập vững vào kinh tế giới - Mở rộng quy mô, tăng sản lượng giống sản xuất ra, từ làm tăng them lợi nhuận cho Trung tâm Đồng thời, tạo việc làm, nâng cao mức sống cho nhiều lao động 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Trung tâm giống thủy sản nghệ An thời gian tới Từ phương hướng mục tiêu phát triển trên, Trung tâm giống thủy sản nghệ An cần đưa giải pháp sau đây: SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn 3.2.1 Xây dựng chủ trương kế hoạch sử dụng hợp lý để hoạt động quản lý vốn hiệu Khâu kế hoạch thực tốt, sâu sát đóng góp phần quan trọng để dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đảm bảo tiến độ thời gian, chi phí, nâng cao hiệu vốn sản xuất kinh doanh bỏ ra, tiết kiệm nguồn lực hạn chế, bên cạnh làm giảm đáng kể việc thất thoát, lãng phí vốn đầu tư Nhìn chung việc bố trí kế hoạch hàng năm Trung tâm bộc lộ số nhược điểm như: Thiếu kế hoạch Ế đầu tư tổng quát; hàng năm việc phân phối vốn thường mang tính "chia phần" dẫn đến U bố trí kế hoạch phân tán, không theo tiến độ thực phê duyệt… tồn ́H nêu Trung tâm cần làm trước tồn trên, phải câu trả TÊ lời cần phải đưa chủ trương, kế hoạch đầu tư đắn kịp thời Muốn xây dựng chủ trương kế hoạch đầu tư hợp lý để hoạt động đầu tư H hướng hiêụ quả, số điểm Công ty phải ý công tác lập kế IN hoạch là: - Xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn (kế hoạch năm) Trên sở bố trí thích K đáng vốn sản xuất kinh doanh cho công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo công tác ̣C trước bước để làm sở cho kế hoạch đầu tư hàng năm O - Đối với kế hoạch đầu tư kì: ̣I H Thứ nhất, đề xếp công việc cho hợp lý để phân bổ vốn hoàn thành công việc cho toàn diện dứt điểm Đ A Thứ hai, tạo loại giống cho suất cao, chất lượng tốt, thời gian ương nuôi ngắn để tạo nhiều kì năm nhằm làm tăng them lợi nhuận cho Trung tâm 3.2.2 Hoàn thiện công tác lập phân bổ dự toán vốn sản xuất kinh doanh Lập dự toán vốn sản xuất kinh doanh sở để phân bổ vốn cho công việc, điều kiện quan trọng việc tổ chức thực tiến hành thực công việc Công tác lập dự toán vốn sản xuất kinh doanh nói chung đặc biệt Trung tâm giống thủy sản Nghệ An nói riêng định phải tuân theo quy định cụ thể sở nguyên tắc tâp trung dân chủ SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn Thực tế thời gian qua công tác lập phân bổ dự toán vốn sản xuất kinh doanh trung tâm chưa dựa vào tài liệu khoa học cụ thể để làm xác định toàn chi phí cần thiết trình sản xuất, mà trình chủ yếu dựa vào kế hoạch phân bổ vốn hàng năm, tình trạng gây lãng phí vốn lớn Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, công tác lập phân bổ dự toán phải vào tài liệu sau đây: - Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có) báo cáo nghiên cứu khả thi Ế báo cáo đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt U - Khối lượng công việc thực tính theo thiết kế phù hợp với danh mục ́H đơn giá sản xuất kinh doanh TÊ - Danh mục số lượng thiết bị công nghệ, trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt cần phải lắp đặt theo yêu cầu sản xuất công việc H - Định mức chi phí, phí, lệ phí tính theo tỷ lệ % bảng giá theo quy định IN Chính Phủ hướng dẫn Bộ tài chính, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - Các chế độ, sách liên quan Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn K quan có thẩm quyền ban hành ̣C Nếu công tác lập phân bổ dự toán thực dựa vào tài liệu O khắc phục tình trạng dự án phân tán, dàn trải, kéo dài, qua tiết ̣I H kiệm thời gian vốn sản xuất kinh doanh, giải triệt để tình trạng vốn ứ đọng Giải pháp thực tốt giải tình trạng công Đ A việc có quy mô vượt so với nhu cầu thực tế 3.2.3 Tăng cường chất lượng sử dụng vốn Chất lượng thủ tục đầu tư ý nghĩa đến việc thực thành công hay thất bại việc tiến hành giai đoạn công việc Với vướng mắc tồn khâu lập thủ tục đầu tư nêu trên, biện pháp cụ thể Trung tâm cần thực giai đoạn tới: Thứ nhất, rà soát công việc thật kỹ sâu sát để theo dõi kiểm tra tiến độ thực lượng vốn cần thiết để hoàn thành công việc cách tốt Thứ hai, khâu triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên thực sớm SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn bước để thủ tục thẩm tra, phê duyệt đáp ứng yêu cầu, đủ điều kiện để ghi vào kế hoạch vốn 3.2.4 Cải tiến thủ tục, qui định rõ trách nhiệm khâu quan có liên quan trình cấp phát vốn toán Giải ngân vốn chậm tồn Công ty năm qua Nhiều đơn vị quản lý dự án đợi đơn vị thi công hoàn thành công trình làm thủ tục toán lần nên có vốn bị dồn lại bên B bị thiếu vốn Ế Một số ban quản lý dự án không tích cực làm thủ tục toán cho bên B với U nhiều lý khác Vì thế, để khắc phục tình trạng cần qui định rõ trách nhiệm TÊ giải ngân kèm với chế độ thưởng, phạt nghiêm minh ́H khâu, cấp, đơn vị có liên quan cách cụ thể, thời hạn phải thực 3.2.5 Tăng cường đầu tư mở rộng đổi trang thiết bị H Trong nhiều năm qua, Trung tâm sử dụng trang thiêt bị, máy móc IN nhiều năm trước, dần bị cũ kỹ, lạc hậu Vì vậy, Trung tâm cần phải không ngừng đổi máy móc thiết bị đại, hàng năm Trung tâm đầu tư mở rộng ̣C triển sản xuất kinh doanh K quy mô, vừa đầu tư nâng cao công suất máy móc thiết bị phục vụ cho mục đích phát O 3.2.6 Tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán làm công ̣I H tác quản lý vốn đầu tư Trong nhân tố tác động đến công tác quản lý vốn sản xuất Trung tâm Đ A giống thủy sản Nghệ An nhân tố người quan trọng nhất, tác động sâu rộng nhất, công tác đào tạo đội ngũ cán làm công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh cần thiết hết Cùng với việc củng cố kiện toàn tổ chức, máy, năm qua, Trung tâm trọng việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, đưa tiêu chuẩn cụ thể chức danh cán lãnh đạo, hướng dẫn triển khai công tác đào tạo, quy hoạch cán ngành theo tinh thần Nghị Trung ương khóa VIII chiến lược cán Đồng thời thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá lại đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý sở bố trí điều chỉnh lại cho SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn phù hợp Khó khăn lớn công tác nhân ngày đầu thành lập là: Chuyên môn, nghiệp vụ nhiều công chức, viên chức lĩnh vực đầu tư vốn sản xuất kinh doanh hạn chế, không đồng chưa đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ đặt thời kỳ đổi Để đáp ứng yêu cầu ngày cao hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn tới, đòi hỏi cần có giải pháp công tác đào tạo đào tạo lại cán bộ, Ế viên chức sau: U - Phối hợp trường Đại học, cao đẳng chuyên viên kinh tế đầu tư, quản lý TÊ Quản lý vốn sản xuất kinh doanh ngành điện ́H nhà nước…, khẩn trương hoàn chỉnh giáo trình chuyên ngành đào tạo sâu - Phối hợp với trường Đại học, Trung học trung tâm dạy nghề tổ chức H đào tạo lại số cán có, cán có trình độ trung cấp trở xuống IN - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành sâu quản lý hoạt động bảo hiểm xã hội, quản lý vốn sản xuất kinh doanh toàn cán bộ, công chức ngành ̣C lý vốn sản xuất kinh doanh K đặc biệt cán Ban quản lý dự án, cán làm công tác quản O - Tuyển đào tạo cán ngành trình độ quản lý, sử dụng công ̣I H nghệ thông tin quản lý, hoạt động toàn ngành Các cán làm công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh thuộc Ban tài Đ A cán thuộc ban quản lý dự án tỉnh, thành phố phải thường xuyên cập nhật văn ban hành Nhà nước tự đào tạo qua hình thức: - Công ty trang bị đầy đủ tài liệu sản xuất kinh doanh cho phận, thường xuyên có trao đổi đơn vị văn quản lý đầu tư xây dựng ban hành - Cử cán theo học lớp bồi dưỡng Bộ, nghành sản xuất kinh doanh 3.2.7 Các giải pháp khác Thực nghiêm ngặt công tác quản lý tiến độ chất lượng sản xuất kinh doanh Củng cố tăng cường vai trò cán kỹ thuật người trực tiếp tiến hành việc sản xuất kinh doanh Trung tâm (nuôi trồng thủy sản) để giải nhanh SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn chóng vấn đề phát sinh cấp bách để đảm bảo tiến độ chất lượngGiải sớm thủ tục cho vay vốn nước để đáp ứng đủ vốn cho công trình có đủ điều kiện toán Phát động phong trào thi đua toàn Trung tâm thời gian tới với nội dung: Quyết tâm thực sản xuất, nuối trồng giống hoàn thành mục tiêu, đảm bảo khối lượng giá trị toán,… 3.3 Một số khuyến nghị Tỉnh Nhà nước Ế 3.3.1 Thu hút đầu tư U Thu hút mạnh đầu tư từ doanh nghiệp, phát triển mô hình tổ chức kinh tế ́H hợp tác, liên doanh, liên kết doanh nghiệp chế biến tiêu thụ người nuôi Xây TÊ dựng vùng nuôi công nghiệp sản xuất hàng hóa lớn Xây dựng đẩy mạnh việc kiện toàn hệ thống thú y thủy sản từ trung ương đến địa phương H 3.3.2 Mở rộng thị trường IN Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo thị trường để nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, tổ chức mạng lưới tiêu thụ có hiệu Đây biện pháp tốt K để tăng số lượng, doanh số bán hàng tương lai, tạo điều kiện cho ̣C việc định hướng đầu tư năm Nghiên cứu thị trương đầu vào O đầu thị trường Tăng cường công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, ̣I H marketing, nắm bắt yêu cầu khách hàng số lượng, chất lượng từ có biện pháp khắc phục kịp thời mặt tồn tại, hạn chế sản phẩm phát huy Đ A mạnh có Tiếp tục phát triển hình thức hợp tác, liên doanh lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, khí, hậu cần dịch vụ, chế biến, thương mại thủy sản với nước khu vực quốc tế Thị trường tiêu thụ sản phẩm cho ngành thủy sản vấn đề quan trọng Ngành thủy sản tiếp tục xây dựng thương hiệu sản phẩm thủy sản Việt Nam, phát triển hình thành kênh phân phối trực tiếp sản phẩm đến người tiêu dùng thị trường quốc tế, trước hết thị trường Mỹ, EU Nhật Bản SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn 3.3.3 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thủy sản phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất Xây dựng trường đại học thủy sản sở dạy nghề thủy sản vùng Đồng sông Cửu Long Ban hành sách khuyến khích sở nghiên cứu, đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, trang trại sở sản xuất để đưa nhanh tiến kỹ thuật công nghệ vào sản xuất Tập trung đào tạo cán có chuyên môn cao, cán khoa học cán quản lý; Ế xã hội hóa việc đào tạo lao động nghề cá, hướng tới đào tạo có địa chỉ, theo nhu U cầu thị trường ́H Có sách ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực hoạt động nghề cá TÊ biển; đặc biệt cán khoa học nguồn lợi, khai thác, khí, đăng kiểm tàu cá Gắn kết phát triển nguồn nhân lực với bố trí dân cư xây dựng làng cá ven biển H 3.3.4 Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống tổ chức IN quản lý nhà nước ngành thủy sản từ trung ương đến địa phương Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành ngành thủy sản Hoàn thiện hệ K thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, điều kiện lĩnh vực sản ̣C xuất, kinh doanh thủy sản làm sở quản lý xã hội hóa số khâu công tác O quản lý nhà nước thủy sản Nhân rộng mô hình quản lý nhà nước có tham ̣I H gia cộng đồng, khuyến khích mô hình hợp tác, liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ; doanh nghiệp chế biến tiêu thụ người sản xuất nguyên liệu; phối Đ A hợp hiệu nhà nước tổ chức xã hội nghề nghiệp 3.3.5 Tập trung cho nghiên cứu biển, nghiên cứu ngư trường, nguồn lợi thủy sản Có dự báo thường xuyên cập nhật ngư trường để hướng dẫn ngư dân hoạt động sản xuất biển Thành lập Viện Thủy sản Việt Nam sở hợp Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1, 2, Viện Nghiên cứu hải sản; thành lập Viện Thú y thủy sản Viện nghiên cứu thủy sản Đồng sông Cửu Long thuộc Viện Có biện pháp thiết thực phù hợp để thực hợp tác với nước khu vực giới khoa học công nghệ, kỹ thuật khai thác hải sản, khí SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn đóng tàu, máy tàu, thiết lập hệ thống thông tin quản lý nghề cá biển 3.3.6 Xã hội hóa công tác khuyến ngư, phát triển mạng lưới cộng tác viên sở để thực tốt nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn trao đổi thông tin khoa học công nghệ, kỹ thuật thị trường đ nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường để giảm thiểu xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trình sản xuất ngành thủy sản Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tổ chức quản lý, giám sát cộng đồng Ế để quản lý môi trường áp dụng hình thức xử phạt nghiêm sở sản U xuất không tuân thủ quy định Luật Bảo vệ môi trường để giảm thiểu tình trạng xả ́H thải tùy tiện sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường Đầu tư hoàn thiện hệ TÊ thống sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đặc biệt xử lý chất thải nước thải trình sản xuất để bảo đảm quy định Luật Bảo vệ môi trường H 3.3.7 Có chế sách khuyến khích đầu tư phát triển mô hình vùng IN nuôi trồng thủy sản tập trung, sách tăng cường quản lý chất lượng bình ổn giá số mặt hàng thủy sản xuất chủ lực, sách khuyến K khích áp dụng tiến kỹ thuật tiêu chuẩn nâng cao chất lượng sản phẩm Đ A ̣I H O ̣C thủy sản… SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong môi trường hội nhập cạnh tranh để tồn phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải có hiệu hay nói cách khác phải có lợi nhuận Lợi nhuận mục tiêu hàng đầu mà doanh nghiệp đặt cho cố gắng để đạt Qua thời gian thực tập phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Ế Trung tâm giống thủy sản Nghệ An cho thấy Trung tâm hoạt động U đạt hiệu doanh thu lợi nhuận có tăng trưởng, Trung ́H tâm tồn số khuyết điểm như: Nguồn vốn bị chiếm dụng lớn, chi TÊ phí cao , Chính điều làm cho khoản lợi nhuận sau Trung tâm bị giảm xuống Song thời buổi kinh tế thị trường ngày với nhiều đối thủ H cạnh tranh lớn cạnh tranh liệt Trung tâm giống thủy sản Nghệ An IN đứng vững, ngày chiếm nhiều lòng tin khách hàng Nhằm nâng cao khả cạnh tranh góp phần nâng cao lợi nhuận, Trung tâm K mở rộng phạm vi hoạt động Thêm vào việc mở rộng quy mô sản xuất thu hút ̣C đội ngũ quản lý có trình độ, giải công ăn việc làm cho người thất O nghiệp, đồng thời đóng góp không nhỏ việc xây dựng sở hạ tầng góp ̣I H phần thúc đẩy nâng cao phát triển kinh tế thời đại toàn cầu hóa Tuy Trung tâm thật hiệu điều kiện kinh doanh ngày Đ A khó khăn tình trạng lạm phát tăng cao nên để đứng vững phát triển mở rộng quy mô Trung tâm cần có sách giải pháp cụ thể toàn diện, liên hệ đến nhiều khía cạnh vấn đề để đạt hiệu cao gắng liền với thực tiễn SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn Kiến nghị Qua việc phân tích hiệu hoạt động Trung tâm phân tích tình hình tài sản, nguồn vốn nhân tố tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh Trung tâm kết hợp với kiến thức có đưa số kiến nghị sau: 2.1 Đối với quan nhà nước - Cần hoàn thiện khung khổ, hành lang pháp lý Điều giúp cho doanh U Chẳng hạn sách vay vốn, đấu thầu, thuế Ế nghiệp hiểu rỏ luật có sách cụ thể cho công ty ́H - Mục tiêu kiềm chế lạm phát phải kèm với mục tiêu tăng trưởng kinh tế Nếu TÊ có mục tiêu kiềm chế lạm phát tác động lên tăng trưởng phát triển công ty đặc thù ngành chịu tác động trực tiếp tăng trưởng kinh tế H 2.2 Đối với Trung tâm giống thủy sản Nghệ An IN - Cần tăng cường biện pháp chặc chẻ để quản lý lượng hàng tồn kho khoản phải thu khách hàng Tránh tình trạng vốn bị chiếm dụng nhiều điều làm K cho nguồn vốn công ty bị hạn chế khả tao lợi nhuận ̣C - Giảm thiểu chi phí: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: Khi O doanh nghiệp hoạt động có hiệu cần phải có biện pháp để tối ưu hóa lợi nhuận ̣I H mà lợi nhuận chủ yếu phụ thuộc vào doanh thu chi phí doanh nghiệp cần có biện pháp nhằm tăng doanh thu giảm chi phí Đ A - Cần tiến hành xem xét, hạch toán mua sắm thêm máy móc, công cụ, dụng cụ phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kinh tế đầu tư PGS TS Nguyễn Bạch Nguyệt TS Từ Quang Phương, NXB Đại học kinh tế quốc dân năm 2007 Tổng cục thống kê ( http://www.gso.gov.vn) Bộ kế hoạch đầu tư ( http://www.mpi.gov.vn) Tống cục thủy sản (http://www.fistenet.gov.vn) Ế Tài liệu.vn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U cophieu68.com SVTH: Nguyễn Thị Phượng- K44B KHĐT 64
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Trung tâm giống thủy sản Nghệ An giai đoạn 2011 – 2013, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Trung tâm giống thủy sản Nghệ An giai đoạn 2011 – 2013, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Trung tâm giống thủy sản Nghệ An giai đoạn 2011 – 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay