Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc

92 128 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:02

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - - - - -  - - - - - H uế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại họ cK in h tế PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ LỘC Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Việt Đức Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thủy Lâm Lớp: K43A Tài Ngân hàng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa học 2009 - 2013 L i C m Ơn Đ ại họ cK in h tế H uế Để hồn thành đề tài này, ngồi nổ lực thân, tơi ln nhân bảo tận tình banh lãnh đạo, chú, anh chị Ngân hàng, đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Việt Đức Tơi muốn gửi lời cám ơn đến thầy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm qua q trình học tập rèn luyện trường, cám ơn bạn bè gia đình ln ủng hộ giúp đỡ Tơi xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Việt Đức Cám ơn chú, anh chị đơn vị thực tập tạo điều kiện cho tơi tiếp xúc với thực tế suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: "Phân tích hiệu cho vay hộ sản xuất chi nhánh ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Phú Lộc" Mục tiêu đề tài là: Phân tích hiệu cho vay hộ sản xuất từ tìm mặt hạn chế tồn ngun nhân nhằm đưa giải pháp uế giúp cho vay hộ sản xuất Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc có hiệu H Đề tài thực với nội dung nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa sở lý luận tín dụng hiệu cho vay hộ sản tế xuất Ngân hàng thương mại h - Hiệu hoạt động cho vay hộ sản xuất Chi nhánh NHNo&PTNT in huyện Phú Lộc cK + Giới thiệu chung chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc + Phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc qua năm (2009-2012) họ + Đánh giá hiệu cho vay hộ sản xuất chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc Đ ại - Giải pháp nâng cao hiệu cho vay hộ sản xuất Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc - Kết luận SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Sự cần thiết nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu uế Kết cấu khóa luận PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU H Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 tế 1.1 Hộ sản xuất 1.1.1 Khái niệm hộ sản xuất h 1.1.2 Đại diện hộ sản xuất in 1.1.3 Tài sản chung hộ sản xuất 1.1.4 Trách nhiệm dân hộ sản xuất .4 cK 1.1.5 Đặc điểm kinh tế hộ sản xuất 1.1.6 Vai trò kinh tế hộ sản xuất kinh tế 1.2 Tín dụng ngân hàng .6 họ 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.2.3 Các phương thức cho vay hộ sản xuất 1.2.4 Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế hộ sản xuất? Đ ại 1.2.4.1.Tín dụng ngân hàng góp phần hình thành thị trường tài nơng thơn 1.2.5.2 Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn trì sản xuất .7 1.2.5.3 Tín dụng ngân hàng góp phần hạn chế cho vay nặng lãi nơng thơn 1.2.5.4 Tín dụng ngân hàng kiểm sốt đồng tiền thúc đẩy hộ sản xuất thực chế độ hoạch tốn kinh tế 1.2.5.5 Tín dụng ngân hàng thúc đẩy hộ sản xuất tiếp cận trường mở rộng sản xuất hàng hóa 10 1.2.5.6 Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy q trình tập trung sản xuất sở góp phần tích cực vào q trình vận động liên tục nguồn vốn 10 1.2.5.7 Tín dụng ngân hàng có vai trò mặt trị xã hội 11 SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức 1.3 Hiệu cho vay hộ sản xuất .11 1.3.1 Khái niệm hiệu cho vay 11 1.3.2 Các tiêu phản ánh hiệu cho vay hộ sản xuất 12 1.3.2.1.Chỉ tiêu đánh giá hiệu cho vay hộ sản xuất ngân hàng: .12 1.3.2.1.1.Chỉ tiêu định tính 12 1.3.2.1.2.Chỉ tiêu định lượng 13 1.3.2.2.Chỉ tiêu đánh giá hiệu cho vay hộ sản xuất hộ sản xuất 16 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiêu cho vay ngân hàng đối uế với hộ sản xuất 17 CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI H NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN PHÚ LỘC 21 tế 2.1 Khái qt tình hình kinh tế xã hội địa bàn huyện Phú Lộc 21 2.2.Giới thiêu chung chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT huyện Phú Lộc 22 h 2.2.1 Q trình hình thành phát triển 22 in 2.2.2 Sơ đồ cấu tổ chức 23 2.2.3 Tình hình hoạt động chi nhánh thời gian qua (2008- 2012) 23 cK 2.2.3.1 Huy động vốn 23 2.2.3.2.Hoạt động cho vay 26 2.2.3.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh qua năm (2009- 2012) 28 họ 2.3 Thực trạng hoạt động cho vay hộ sản xuất chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc (2009- 20012) 31 Đ ại 2.3.1 Tình hình thực quy trình tín dụng NHNo&PTNT huyện Phú Lộc 31 2.3.1.1 Quy định cho vay hộ sản xuất chi nhánh 31 2.3.1.2 Thủ tục quy trình xét duyệt cho vay 32 2.3.2 Phân tích hiệu cho vay hộ sản xuất chi nhánh thời gian qua (2009- 2012) 33 2.3.2.1 Tình hình chung cho vay hộ sản xuất 33 2.3.2.2 Phân tích hiệu cho vay hộ sản xuất 36 2.3.2.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu cho vay hộ sản xuất ngân hàng.36 2.3.2.2.1.1 Chỉ tiêu định tính .36 2.3.2.2.1.2 Chỉ tiêu định lượng 36 2.3.2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu cho vay hộ sản xuất hộ sản xuất: .60 SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức 2.4 Đánh giá hiệu cho vay hộ sản xuất ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Phú Lộc năm qua: .68 2.4.1 Kết đạt 68 2.4.2 Những tồn ngun nhân cơng tác cho vay hộ sản xuất ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Phú Lộc 70 2.4.2.1 Những mặt hạn chế, tồn 70 2.4.2.2 Ngun nhân tồn 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT uế TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN PHÚ LỘC 73 3.1 Tăng cường cơng tác huy động vốn địa phương 73 H 3.2 Chủ động tìm kiếm khách hàng .74 3.3 Tăng cường số lượng, nâng cao lực, trình độ đội ngủ CBTD có tế sách hợp lý CBTD 75 PHẦN 3: KẾT LUẬN 77 h Kết luận 77 in Những hạn chế, thiếu sót đề tài .77 Hướng phát triển đề tài 78 Đ ại họ PHỤ LỤC cK TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tình hình huy động vốn chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc qua năm (2009- 2012) 24 Bảng Tình hình cho vay chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc qua năm (2009- 2012) .27 Bảng Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc qua năm (2009- 2012) 29 Tình hình cho vay hộ sản xuất chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú uế Bảng Lộc qua năm (2009- 2012) 34 Tỉ trọng cho vay hộ sản xuất chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc H Bảng qua năm (2009- 2012) 35 Tỷ lệ tăng trưởng DSCV, Dư nợ hsx qua năm (2009- 2012) 37 Bảng 7: Hệ số thu nợ hộ sản xuất qua năm (2009- 2012) .40 Bảng 9: Tỷ lệ nợ xấu hsx qua năm (2009- 2012) 47 h tế Bảng 6: in Bảng 10: Vòng quay vốn tín dụng qua năm (2009- 2012) 51 Bảng 11: cK Biểu đồ 5: Vòng quay vốn tín dụng cho vay hộ sản xuất qua năm (2009- 2012) .53 Tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo cho vay hsx qua năm (2009- 2012) 53 Bảng 12: Tỷ lệ thu lãi cho vay hsx ngân hàng qua năm (2009- 2012) .54 Bảng 14: họ Bảng 13: Lợi nhuận thu từ cho vay hsx qua năm (2009- 2012) .55 Hiệu sử dụng vốn cho vay hsx ngân hàng qua năm (2009- 2012) 56 Bảng 15: Số khách hàng vay vốn hộ sản xuất qua năm (2009- 2012) 58 Đ ại Bảng 16: Số vốn trung bình hộ vay qua năm (2009- 2012) 61 Bảng 17: Tỷ lệ cho vay trung hạn qua năm (2009- 2012) .62 Bảng 18: Tỷ lệ số người cho lãi vay hợp lý 65 Bảng 19: Tỷ lệ số người cho thủ tuc vay đơn giản 66 Bảng 20: Tỷ lệ hộ sản sản xuất có thu nhập tăng lên nhờ vay vốn để thực kế hoạch sản xuất 67 SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ lệ tăng trưởng DSCV, Dư nợ hsx qua năm (2009- 2012) 40 Biểu đồ 2: Hệ số thu nợ cho vay hộ sản xuất qua năm (2009- 2012) 41 Biểu đồ 3: Tỉ lệ nợ q hạn hsx qua năm (2009-2012) 46 Biểu đồ 4: Tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ sản xuất năm (2009- 2012) .51 Biểu đồ 6:Tỷ lệ thu lãi cho vay hộ sản xuất qua năm (2009- 2012) 55 uế Biểu đồ 7: lợi nhuận thu cho vay hộ sản xuất qua năm (2009- 2012) 56 H Biểu đồ 8: Hiệu sử dụng vốn cho vay hộ sản xuất qua năm (2009- 2012) 57 Biểu đồ 9: Số vốn trung bình hộ sản xuất vay qua năm (2009- 2012) 62 tế Biểu đồ 10: Tỷ lệ cho vay trung hạn hộ sản xuất qua năm (2009- 2012) 64 Biểu đồ 11: Tỷ lệ sử dụng vốn theo mục đích vay hộ sản xuất .65 h Biểu đồ 12: Tỷ lệ hộ đồng ý mức lãi vay ngân hàng 66 in Biểu đồ 13: Tỷ lệ hộ cho thủ tục cho vay đơn giản .67 Đ ại họ cK Biểu đồ 14: Tỷ lệ hộ sản xuất có thu nhập tăng sau vay vốn 68 SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ1 Cơ cấu tổ chức chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc .23 Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 2: Quy trình xét duyệt cho vay NHNo&PTNT huyện Phú Lộc 33 SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức uế Khóa luận tốt nghiệp H Biểu đồ 13: Tỷ lệ hộ cho thủ tục cho vay đơn giản Tỷ lệ cao dấu hiệu tốt cho thấy cho vay hộ sản xuất có hiệu cao tế f Chỉ tiêu 6: Tỷ lệ hộ sản sản xuất có thu nhập tăng lên nhờ vay vốn để thực kế hoạch sản xuất in tốt, kết hợp với điều tra thực tế ta có h Thơng qua tỷ lệ dư nợ q hạn nợ xấu qua năm theo chiều hướng cK Bảng 20: Tỷ lệ hộ sản sản xuất có thu nhập tăng lên nhờ vay vốn để thực kế hoạch sản xuất Số hộ Tỷ lệ(%) Thu nhập tăng sau vay vốn 67 74,44 Thu nhập khơng tăng khơng đủ trả lãi vay sau vay vốn 23 25,56 Tổng số hộ điều tra 90 Đ ại họ Thơng tin điều tra SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức Thơng qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ hộ sản xuất có thu nhập tăng lên sau vay vốn chưa cao chiếm 74,44%, đồng nghĩa với việc hộ sản xuất vay H uế vốn chưa cải thiện kinh tế 25,56% tế Biểu đồ 14: Tỷ lệ hộ sản xuất có thu nhập tăng sau vay vốn Ngun nhân hộ sản xuất sản xuất với quy mơ nhỏ, ngân hàng h bước cải thiện nâng cao lượng cho vay trung hạn để hộ sản xuất có vốn cải tạo in sản xuất mà lối sản xuất hộ mang tính chất cơng nghiệp Tuy cK nhiên bước tiền đáng kẻ giai đoạn kinh tế nay, cho vay hộ sản xuất coi có hiệu bới giúp tỷ lệ lớn hộ sản xuất có việc làm tăng thu nhập họ 2.4 Đánh giá hiệu cho vay hộ sản xuất ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Phú Lộc năm qua: Đ ại 2.4.1 Kết đạt  Hiệu NHNo&PTNT huyện Phú Lộc Nhìn chung doanh số cho vay hộ sản xuất ngày tăng, tỷ lệ thu lãi tỷ lệ thu nợ ngày tăng lên theo chiều hướng tích cực, ngun nhân phần chi nhánh dần chuyển dịch cấu cho vay sang ngành có triển vọng phát triển, chịu ảnh hưởng điều kiện tự nhiên thương nghiệp, dịch vụ Bên cạnh chi nhánh trì cho vay có chọn lọc ngành mạnh nơng, lâm, ngư nghiệp Mặc dù doanh số thu nợ tăng qua năm, thu nợ ngắn hạn ln lớn trung hạn, mà doanh số cho vay tăng trưởng với tốc độ SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức nhanh Điều làm dư nợ qua năm tăng trưởng nhanh Như việc mở rộng cho vay hộ sản xuất chi nhánh đạt hiệu Nợ q hạn chi nhánh cao đặc biệt năm 2009 sau có chiều hướng giảm dần, tỷ lệ nợ xấu dần cải thiện, điều chứng tỏ CBTD nâng cao khả thẩm định xét duyệt cho vay, nhiên xét cách khách quan tỷ lệ cao cần cải thiện nhiều Hiệu sử dụng vốn tương đối cao, khoảng từ 65- 72% cho thấy hoạt động cho vay hộ sản xuất hoạt động cho vay uế ngân hàng, vòng quay vốn tín dụng đạt mức cao, chứng tỏ khả ln chuyển vốn ngân hàng nhanh,trong năm vòng quay vốn năm 2012 cao H thu nợ từ khoản cho vay trung hạn đến hạn Ngân hàng có hiệu cao việc tăng trưởng dư nợ đồng thời với việc giảm tỷ lệ nợ q hạn, ngân tế hàng thu hồi gốc lãi vay thời hạn tương đối tốt h Tuy nhiên số hộ vay vốn thấp năm 2009 gần 16% năm 2012 gần in 30%, tỷ lệ hộ vay vốn có tăng lên chưa cao,ngân hàng chưa khai thác hết tiềm khách hàng vốn có Hiệu hộ sản xuất cK  Thơng qua vay vốn NHNo&PTNT huyện Phú Lộc, hộ có thêm nguồn họ vốn kinh doanh mua vật tư, ngun liệu, giống để phát triển sản xuất khơng ngừng nâng cao thu nhập cải thiện đời sống Đ ại Tỷ lệ người có thu nhập tăng lên sau vay vốn làm ăn chiếm tỷ lệ tương đối cao gần 75% Cho thấy hộ CBTD tư vấn nên sản xuất kinh doanh hướng hơn, khơng chạy theo phong trào trước từ người dân học hỏi nhau, bàn cách làm giàu biết cách làm giàu Đồng vốn Ngân hàng góp phần tích cực cho q trình chuyển dịch cấu kinh tế, cấu trồng vật ni, quan trọng giải nhiều cơng ăn việc làm cho hàng ngàn người dân huyện Tuy với tình hình kinh tế đầy biến động làm người dân khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn với lãi suất cao sang 2012 với hỗ trợ NHNN, hộ sản xuất vay vốn dễ dàng với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất kinh doanh Vốn vay từ SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức NHNo&PTNT huyện Phú Lộc thực mang lại hiệu cho hộ sản xuất Góp phần thực chủ trương Đảng Nhà nước thời kỳ CNH- HDH đất nước 2.4.2 Những tồn ngun nhân cơng tác cho vay hộ sản xuất ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Phú Lộc 2.4.2.1 Những mặt hạn chế, tồn Qua phân tích đánh giá hoạt động cho vay hộ sản xuất chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc năm (2009- 2012), Ngân hàng cố gắng uế việc nâng cao hiệu cho vay số hạn chế cần xem xét: - Với tổng doanh số cho vay gần 297 tỷ đồng cuối năm 2012 số lượt hộ vay H 7.816 hộ mức vốn đầu tư bình qn cho hộ chưa đến 38 triệu lượt hộ tế Trong mức vay quy định phải chấp tài sản chi nhánh 50 triệu đồng Như số hộ vay khơng chấp tài sản nhiều h - Chất lượng dự án đầu tư mang tính hình thức, nhiều khách hàng in vay vốn khơng tự xây dựng dự án phương án sản xuất kinh doanh mà phải cK nhờ vào trợ giúp CBTD Nhiều hộ sử dụng vốn theo mục đích vay quy mơ khơng ban đầu,có "phóng đại" lên để vay nhiều vốn mà thơi họ - Cho vay mang tính chất bị động, khách hàng tìm Ngân hàng Ngân hàng chưa chủ động tìm đến khách hàng Đ ại - Chất lượng thẩm định chưa cao, nhiều dự án mang tính hình thức chưa khẳng định hiệu thực dự án đầu tư Đơi lúc nhìn vào ngơi, thực tế tài sản chấp vay Do khách hàng khơng trả nợ khả xử lý tài sản chấp khó - Là đơn vị thiếu vốn nên năm qua thường xun phải sử dụng vốn từ cấp nên mở rộng cho vay hạn chế Năm 2009- 2012 tổng vốn huy động chi nhánh 190.643 triệu, 256.752triệu, 318.403triệu đồng 422.120 triệu đồng, doanh số cho vay 280.534 triệu, 319.394triệu, 396.048 triệu đồng 495.060 triệu đồng SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức 2.4.2.2 Ngun nhân tồn  Về phía Ngân hàng: - Thủ tục tín dụng nhiều phiền hà, phức tạp Bộ hồ sơ vay vốn hộ q nhiều thủ tục giấy tờ chữ ký - Trong thực sách cho vay hộ sản xuất CBTD người vất vả nhất, người trực tiếp xuống hộ gia đình đơn đốc thu nợ đến hạn, q hạn, vùng dân trí thấp có bị đe doạ đến tính mạng, chưa ưu đãi thoả uế đáng cơng sức họ bỏ Do số CBTD chưa làm việc nhiệt tình, chưa làm việc hết lực H  Về phía khách hàng: tế - Đầu tư vào hộ sản xuất chủ yếu cho vay nơng nghiệp Do phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, dễ xảy rủi ro thiên tai đầu phụ thuộc vào h biến động giá loại hàng hóa thị trường in - Địa bàn hoạt động hộ sản xuất thường nhỏ lẻ nằm rải rác, có thơn cK nằm tách biệt thơn Châu Thành xã Lộc An CBTD phải gần 10 số đường ruộng, trời mưa đường ngập phải xuồng đến hộ dân Các vùng xã ven biển đường xá xa xơi, phải qua đèo phá,… Do cơng tác thu nợ, thu lãi họ khơng thuận lợi khó việc kiểm tra sử dụng vốn vay - Hộ sản xuất chưa có kinh nghiệm q trình sản xuất kinh doanh, hiểu Đ ại biết chế hoạt động kinh tế thị trường, việc đầu tư sản xuất kinh doanh hộ thường xảy tổn thất, đầu tư nhiều lĩnh vực khơng cố định - Ngồi khó khăn quan trọng, trình độ dân trí người dân vùng nơng thơn thấp, am hiểu luật pháp nhà nước xã hội, quyền lợi đến với Ngân hàng, khó khăn cơng tác huy động vốn - Nhiều hộ sản xuất có kỷ thuật cơng nghệ lạc hậu nên sản phẩm làm khơng cạnh tranh thị trường dẫn đến bị thua lỗ nặng SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức  Ngun nhân khách quan: - Chính quyền địa phương nhiều nơi chưa quan tâm mức, thiên giới thiệu cho dân vay vốn mà chưa quan tâm đến việc xem xét, đơn đốc họ hồn trả nợ Ngân hàng Do xét duyệt hồ sơ cho vay qua loa thiếu thực tế - Quản lý hộ tịch hộ nhiều sơ hở dẫn đến tình trạng hộ vay vốn làm ăn sau thời gian bỏ trốn, quyền địa phương khơng biết khách hàng chưa trả nợ cho Ngân hàng ký chứng nhận cho hộ bán tài sản đẩy khó khăn phía uế Ngân hàng - Chưa đạo việc quy hoạch xây dựng dự án đầu tư theo xã, theo vùng kinh H tế, định hướng sản xuất chung chung Chưa chủ động tìm kiếm, lo thị trường tế tiêu thụ sản phẩm đầu cho nơng dân Nhiều sản phẩm làm bị tư thương ép giá dẫn Đ ại họ cK in h đến người sản xuất bị thua thiệt ảnh hưởng đến việc đầu tư thu lợi Ngân hàng SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN PHÚ LỘC Với mong muốn nâng cao hiệu hoạt động cho vay hộ sản xuất chi nhánh, tơi xin đưa số giải pháp sau: 3.1 Tăng cường cơng tác huy động vốn địa phương Để thực đường lối đổi CNH- HĐH Đảng, chi nhánh cần có uế nguồn vốn ổn định Trước u cầu Ngân hàng cần tăng cường nguồn huy động để H đáp ứng nhu cầu vốn cần thiết phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế địa phương, vốn cho phát triển nơng nghiệp nơng thơn Do chi nhánh phải áp tế dụng nhiều biện pháp để thu hút nguồn vốn huy động nhằm giải việc thiếu vốn năm qua : h - Đưa chương trình tiết kiệm hấp dẫn, thu hút lượng tiền nhàn rỗi cư in dân Đặc biệt tăng cường vốn huy động khu vực thị trấn, thị tứ nơi tập trung cK đơng dân cư - Mở rộng quan hệ với tổ chức kinh tế đồn thể xã hội có lượng tiền tốn để thu hút mở tài khoản tốn nhằm khởi tăng nguồn vốn với lãi suất thấp họ - Phát hành kỳ phiếu loại kỳ hạn khác tháng, tháng, tháng, 12 tháng, 24 tháng trả lãi hàng tháng với lãi suất hấp dẫn, nhằm thu hút lượng tiền nhàn Đ ại rỗi dân cư Từ trước đến người dân có thói quen giữ tiền nhàn rỗi nhà mua vàng để cất giữ Điều nhu cầu thực tế sống ngày, để tiền nhà thuận tiện sử dụng ngại gửi rắc rối mà mức lãi thu chẳng mà tốn thời gian việc gửi tiền vào rút tiền ra…Vì ngân hàng muốn thu hút nhiều vốn nhàn rỗi người dân, hạn chế lượng tiền nhàn rỗi cất giữ nhà Ngân hàng cần khuyến khích mở tài khoản cá nhân, Ngân hàng phải giữ bí mật tuyệt đối số dư tài khoản khách hàng Cải tiến giấc làm việc, khơng nên làm việc theo hành chính, quầy tiết SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức kiệm Nhưng để thực việc có hiệu ngân hàng phải tạo tin tưởng nâng cao hiểu biết người dân hoạt động ngân hàng Tóm lại việc đẩy mạnh huy động vốn dân cư tạo cho Ngân hàng có thêm nguồn vốn để đầu tư cho hoạt động kinh doanh giảm bớt vốn vay từ Ngân hàng Trung ương Bởi lẽ với chế huy động vốn địa bàn huyện Phú Lộc khơng đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt vốn trung dài hạn hạn chế uế 3.2 Chủ động tìm kiếm khách hàng Hiện ngân hàng nằm tình trạng bị động khách hàng H người chủ động tìm đến Ngân hàng Với tình hình tại, với chưa đến 30% hộ sản xuất vay vốn Ngân hàng, chứng tỏ thị trường tiềm Ngân hàng tế lớn, Ngân hàng nên có bước chủ động tìm kiếm khách hàng sau: h - Thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng để tiếp cận khách hàng, mở rộng in mạng lưới cho vay Ở khu vực vùng sâu vùng xa xã Lộc Hòa, Xn Lộc, Lộc Bình, … Việc hộ sản xuất biết đến việc vay vốn ngân hàng ít, cần thơng qua cK phương tiện loa phát thơn để tun truyền giúp hộ biết đến hình thức cho vay hộ sản xuất Ngân hàng, từ Ngân hàng mở rộng mạng lưới cho vay họ đến vùng khó khăn, cần giúp đỡ vốn Ngân hàng - CBTD phải chủ động tìm kiếm khách hàng địa bàn quản lý mình, thái độ phục vụ CBTD phải tốt nhằm tạo thỏa mái, niềm tin khách hàng dành Đ ại cho ngân hàng, góp ý giúp cho hộ sản xuất biết cách mở rộng kinh doanh phát triển kinh tế - Kết hợp với quyền địa phương tun truyền sách vay vốn hộ sản xuất, giúp người dân hiểu rõ chương trình vay vốn ngân hàng, giúp họ mạnh dạn vay vốn, phát triển ý tưởng làm giàu Ví dụ Ngân hàng cử CBTD xuống để nói chuyện với hộ họp địa phương họp hội nơng dân, họp làng,… để tun truyền thêm sách cho vay hộ sản xuất Ngân hàng - Có thể tùy điều kiện địa phương mà ngân hàng phối hợp với quyền địa phương đưa phương án phát triển kinh tế, cho vay giúp người dân có SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức đủ vốn để thực kế hoạch Như Ngân hàng cần kết hợp với quyền địa phương xã có đầm phá ven biển, địa phương có điều kiện thuận lợi việc ni hải sản tơm chân trăng, cá nước lợ,… hộ sản xuất vay vốn nhằm cải tạo sở vật chất, nâng cao kỹ thuật sản xuất kinh doanh Ngân hàng phải ln ln người bạn đáng tin cậy người nơng dân, nâng cao uy tín thương hiệu địa bàn hoạt động 3.3 Tăng cường số lượng, nâng cao lực, trình độ đội ngủ CBTD có uế sách hợp lý CBTD Với địa bàn rộng 728,09 km2, gồn 16 xã thị trấn với tổng số hộ địa bàn H 34.988 hộ, chi nhánh cần có thêm CBTD có chất lượng để kịp thời thẩm định hộ có nhu cầu vay vốn Việc thẩm định xét duyeeth dự án quan trọng tín tế dụng, thành cơng hoạt động tín dụng phụ thuộc vào lực trách nhiệm CBTD Vì cần phải: h - Tuyển thêm CBTD để bổ sung cho lực lượng CBTD thiếu in - Tiến hành phân loại đội ngũ CBTD có kế hoạch cụ thể để đào tạo lại, trang bị cK thêm kiến thức pháp lý nghiệp vụ tín dụng, nên ưu tiên bố trí cán có lực, trình độ, có tâm huyết sang làm cơng tác tín dụng Khơng cần có kiến thức chun mơn vững mà CBTD phải áp dụng tri thức mới, cơng nghệ mới, sản phẩm mới, họ xâm nhập với thị trường, am hiểu khách hàng, nắm bắt phong tục tập qn địa phương, tranh thủ giúp đỡ ngành cấp địa phương, từ mở Đ ại rộng qui mơ, nâng cao hiệu cho vay - Ngân hàng nên thành lập phận nghiên cứu phục vụ q trình đổi mới, trước hết nghiên cứu đề xuất triển khai biện pháp đổi sách phục vụ khách hàng, hồn thiện cơng tác quản trị hoạt động chi nhánh, áp dụng cơng nghệ để mang lại tiện ích tốt cho khách hàng, giảm chi phí nâng cao độ an tồn cho hoạt động Ngân hàng Tìm hiểu giúp khách hàng thực kế hoạch kinh doanh tốt - Ngân hàng nên tổ chức lớp dạy cho CBTD theo định kỳ, cử cán học chương trình trung ương tổ chức, trọng đến việc nâng cao trình độ SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức ngoại ngữ, tin học theo hướng đại hóa Ngân hàng, tiếp cận với cơng cụ, quy trình cơng nghệ tốn đại - Hằng q nên có chế thưởng, phạt phù hợp cá nhân Ngân hàng, dựa sở kết mà họ đem lại cho Ngân hàng, tính chất cơng việc mà người đảm nhiệm để khuyến khích tinh thần tự học họ, Đặc biệt CBTD vùng sâu, vùng xa làm việc có hiệu đêm lại lời nhuận nhiều cho quan - Thực hiên triệt để chế khốn tài đến cán tín dụng Ngân hàng nâng uế cao suất lao động Tăng cường chế độ hoạch tốn kinh doanh, thực tiết kiệm H Nâng cao lực, trình độ đội ngũ CBTD góp phần nâng cao hiệu Đ ại họ cK in h tế tín dụng cho Ngân hàng SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức PHẦN 3: KẾT LUẬN Kết luận Trên thực trạng hiệu cho vay hộ sản xuất NHNo&PTNT huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Hộ sản xuất đặc biệt người nơng dân người bạn đáng tin cậy NHNo&PTNT Nơng nghiệp, nơng thơn thực thị trường đầy tiềm triển vọng Qua số liệu phân tích Chương II luận văn hiệu hoạt uế động cho vay hộ sản xuất NHNo&PTNT huyện Phú Lộc, khẳng định hiệu cho vay hộ sản xuất ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh H chi nhánh có vai trò quan trọng khơng với NHNo&PTNT huyện Phú tế Lộc mà phát triển kinh tế địa phương Đặc biệt giai đoạn nay, kinh tế đất nước gặp khó khăn, hoạt động quan tâm h sâu sát Việc làm để nâng cao hiệu cho vay khơng nhiệm vụ trước in mắt NHNo&PTNT huyện Phú Lộc nói riêng NHNo&PTNT Việt Nam nói chung năm đầu bước sang kinh doanh cơng đổi hoạt động cK Ngân hàng tình hình kinh tế khó khăn nay, mà nhiệm vụ lâu dài gắn liền với hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đồng thời thực họ tốt chủ trương đường lối Đảng Nhà nước ta giai đoạn Từ q trình nghiên cứu, khảo sát thực trạng tơi mạnh dạn nêu lên số mặc tồn ngun nhân chúng, từ đưa giải pháp nhằm để dần Đ ại dần tháo gỡ khó khăn vương mắc để hiệu cho vay hộ sản xuất ngày nâng cao hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc Bài viết khơng tránh khỏi sai sót mong chú, anh chị Ngân hàng thầy, bạn đọc góp ý để đề tài hồn thiện Những hạn chế, thiếu sót đề tài Đề tài hạn chế thiếu sót sau:  Mặc dù Ngân hàng thầy hướng dẫn tận tình bảo thời gian thực tập kiến thức hạn chế nên tơi khơng thể sâu nghiên cứu tất vấn đề mảng tín dụng SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức  Nội dung viết chưa phản ánh hết khía cạnh cơng tác cho vay hộ sản xuất  Đề tài chưa phân tích hiệu theo nghĩa rộng “hiệu cho vay tác động kinh tế xã hội đồng vốn Ngân hàng cho vay để đầu tư phục vụ chương trình phát trienr kinh doanh Hướng phát triển đề tài Tiếp tục sâu nghiên cứu phân tích hiệu cho vay hộ sản xuất Ngân hàng uế theo nghĩa rộng, xem xét mặc tác động kinh tế xã hội đồng vốn Ngân hàng cho Đ ại họ cK in h tế H vay để đầu tư phục vụ chương trình phát trienr kinh doanh SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Ngân hàng thương mại PGS.TS Phan Thị Thu Hà - NXB Đại học Kinh tế quốc dân HN - 2007 Tín dụng Ngân hàng PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn - NXB Thống kê - Hà Nội - 2003 uế Quản trị Ngân hàng thương mại PGS.TS Nguyễn Thị Mùi - NXB Tài - Hà Nội - 2006 H Kinh tế hộ nơng dân tế GS.VS Đào Thế Tuấn - NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội - 1997 Kinh tế nơng hộ trang trại in Luật tổ chức tín dụng h PGS.TS Mai Văn Xn - Đại học Kinh tế Huế - 2008 cK NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội - 2004 Cẩm nang tín dụng họ NHNo&PTNT Việt Nam - Hà Nội - 2002 Sổ tay tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - Hà Nội - 2004 Đ ại Phương pháp quy trình thẩm định dự án đầu tư - thẩm định cho vay NHNo&PTNT Việt Nam - Hà Nội - 2006 10 Các website, số báo tạp chí ngân hàng, thị trường tài tiền tệ SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào (chú)! Tơi sinh viên lớp K43 TCNH, Trường Đại học Kinh tế Huế Hiện tơi nghiên cứu đề tài: “ đánh giá hiệu cho vay hộ sản xuất NHN PTNT huyện Phú Lộc” Vậy kính mong (chú) dành chút thời gian để trả lời câu hỏi theo quan điểm cá nhân (chú) PTNT huyện Phú Lộc theo hình thức uế Câu 1:Cơ (chú) có vay vốn NHN cho vay hộ sản xuất khơng? b.Khơng (nếu khơng chuyển đến câu 8) H a.Có Câu 2: Mức thu nhập bình qn hàng tháng gia đình bao nhiêu? b.1 triệu đến triệu/tháng tế a.dưới triệu/tháng c.Tù triệu đến triệu/tháng d.trên triệu/ tháng h Câu 3: Sau vay vốn (chú) có sử dụng vốn theo mục đích kế hoạch in ban đầu khơng? b.Khơng cK a.Có Câu 4:Cơ (chú) thấy lãi vay ngân hàng có hợp lý khơng?(Có>chuyển sang câu 6, khơng tiếp câu 5) b.Khơng họ a.Có Câu 5: Mức lãi xuất mà (chú) thấy hợp lý để vay vốn ngân hàng bao nhiêu? Mức lãi suất hợp lý là:………………………………………… Đ ại Câu 6: Cơ (chú) thấy thủ tục vay nào? a.Đơn giản b Tương đối phức tạp c Q phức tạp Câu 7:Sau vay vốn để thực kế hoạch kinh doanh thu nhập gia đình tháng có tăng cải thiện đời sống (chú) khơng?(chuyển đến câu 9) a.Có b.Khơng Câu 8: Tại (chú) lại khơng vay vốn cho vay hộ sản xuất NHN PTNT huyện Phú Lộc? a.Cơ (chú) đủ vốn để sản xuất b.Thủ tục vay phức tạp c.Khơng biết đến việc vay vốn SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Nguyễn Việt Đức d.Lý khác………………………………………… Câu 9:Những điều cảm thấy chưa hài lòng vay vốn hộ sản xuất? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cơ (chú) vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân:Tên…………………,địa cư trú……………… Cảm ơn hợp tác (chú), ý kiến giúp ích nhiều cho việc Đ ại họ cK in h tế H uế nghiên cứu tơi SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc, Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc, Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay