(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam

35 183 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:59

(Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong hệ thống đào tạo tài yếu tố đầu vào quan trọng định chất lượng đào tạo Việc đảm bảo yếu tố tài hợp lý góp phần đảm bảo đầy đủ cho công tác xây dựng sở vật chất; thu hút giữ chân đội ngũ giảng viên giỏi; xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên sinh viên hoạt động chuyển giao công nghệ nhà trường xã hội Để yếu tố tài đáp ứng mục tiêu cần phải có chế tài phù hợp nhằm tạo điều kiện cho trường ĐHCL chủ động hơn, sáng tạo việc huy động sử dụng nguồn tài đáp ứng yêu cầu đào tạo bối cảnh Như vậy, chế tài chất lượng đào tạo có mối quan hệ với Muốn chất lượng đào tạo đảm bảo, nâng cao yếu tố tài hoạt động dựa chế phù hợp phải đảm bảo 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI GDĐH hay giáo dục bậc cao chìa khóa then chốt tăng trưởng kinh tế nước phát triển, phát triển kinh tế Ở Việt Nam, giáo dục nói chung GDĐH nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng bối cảnh đất nước chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng trọng tăng suất nhân tố tổng hợp (TFP) để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh kinh tế Bên cạnh thành công GDĐH GDĐH tồn yếu kém, bất cập mà điển hình chế tài chưa hoàn thiện, chưa trở thành tác nhân thúc đẩy phát triển trường đại học Do vậy, đổi chế tài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trở thành nhu cầu cấp bách Ở Việt Nam, nghiên cứu mối quan hệ chế tài chất lượng đào tạo nhận quan tâm số học giả Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính dừng việc đánh giá thực trạng nội dung quy định thu chi tài mà chưa có phân tích sâu tính chất 1.1 nó, chưa có liên kết chặt chẽ ảnh hưởng chế tài đến mục tiêu cuối nâng cao chất lượng đào tạo Trên sở đó, đề tài “Tác động chế tài chất lượng đào tạo trường đại học công lập Việt Nam” tác giả chọn nghiên cứu 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Một là, hệ thống hóa làm sáng tỏ lý luận chế tài chất lượng đào tạo trường ĐHCL - Hai là, đo lường phân tích tác động chế tài đến chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam - Ba là, đề xuất giải pháp đổi chế tài số giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Thứ nhất, tính chất chế tài chính, thành phần chất lượng đào tạo ảnh hưởng chế tài đến chất lượng đào tạo trường đại học công lập? - Thứ hai, thực trạng chế tài ảnh hưởng chế tài chất lượng đào tạo trường đại học công lập nay? - Thứ ba, giải pháp chế tài giải pháp khác cần thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học công lập nay? 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu đề tài chế tài chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu phạm vi 33 trường ĐHCL Việt Nam Thời gian nghiên cứu năm 2013 1.6 PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu định tính: Luận án sử dụng phương pháp tổng hợp, diễn dịch nhằm xây dựng khung phân tích chế tài chất lượng đào tạo, sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm phân tích thực trạng diễn biến chế tài chất lượng đào tạo trường đại học công lập Việt Nam Nghiên cứu định lượng: Sau bước nghiên cứu định tính, luận án dùng bảng khảo sát thức, sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố (EFA) phân tích hồi quy bội mô hình nghiên cứu 1.6.2 Dữ liệu nghiên cứu Luận án sử dụng liệu sơ cấp thứ cấp nghiên cứu Dữ liệu sơ cấp có từ thu thập khảo sát 950 đối tượng học, cán quản lý tài giảng viên công tác 33 trường ĐHCL Việt Nam Dữ liệu thứ cấp chủ yếu sử dụng báo cáo Bộ GD&ĐT trường ĐHCL chọn nghiên cứu 1.7 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN Thứ nhất, mặt lý luận, luận án tập hợp tương đối đầy đủ vấn đề lý luận chế tài chính, cụ thể sở xây dựng chế tài chính, mô hình chế tài chính, tính chất chế tài mối quan hệ chế tài với chất lượng đào tạo Đặc biệt, luận án luận giải làm sáng tỏ mối quan hệ tính chất chế tài chất lượng đào tạo Đây điểm mà nghiên cứu trước Việt Nam đề cập tới Thứ hai, phương pháp tiếp cận, luận án tập trung phân tích tính chất chế tài biểu mức độ hoàn thiện nó, cụ thể tính tự chủ, trách nhiệm giải trình, tính hiệu chế tài Từ luận án hạn chế chế tài trường đại học công lập, khía cạnh thể mức độ tự chủ tài chính, trách nhiệm giải trình tính hiệu tài mức tương đối thấp Thứ ba, phương pháp phân tích, phương pháp định tính truyền thống, luận án vận dụng thêm phương pháp định lượng để làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu ảnh hưởng chế tài đến chất lượng đào tạo Cho đến nay, chưa có nghiên cứu Việt Nam vận dụng phương pháp nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu luận án Thứ tư, thực tiễn, luận án cung cấp chứng mối quan hệ tính chất thể mức độ hoàn thiện chế tài đến chất lượng đào tạo Ngoài ra, luận án luận giải nhân tố khác nhân tố tài ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bao gồm: yếu tố hữu hình, khả đáp ứng, đảm bảo tin cậy nhà trường người học Thứ năm, mặt ứng dụng, sở kết nghiên cứu kế thừa kinh nghiệm giới, luận án đề xuất cách hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện chế tài chính, qua góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học công lập Việt Nam bối cảnh 1.8 CẤU TRÚC LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU Luận án kết cấu thành chương: Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Cơ sở lý luận Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Tổng quan thực trạng chế tài trường đại học công lập Việt Nam Chương 5: Kết nghiên cứu Chương 6: Kết luận đề xuất giải pháp CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 2.1.1 Khái niệm chế tài đại học công lập Cơ chế tài trường đại học công lập trình tác động Nhà nước tới máy quản trị trường đại học công lập thông qua tổng hòa quy tắc, phương pháp, công cụ quản lý tài quy định hệ thống văn pháp quy Nhà nước để thực chức từ việc lập kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện, điều khiển kiểm tra giám sát tài nhằm đạt mục tiêu Nhà nước đề 2.1.2 Cơ sở xây dựng chế tài trường đại học công lập i) Mục tiêu đào tạo trường đại học công lập ii) Các yếu tố bên trường đại học iii) Các yếu tố thuộc môi trường bên trường đại học 2.1.3 Phân loại chế tài trường đại học công lập * Căn vào sở phân bổ nguồn ngân sách nhà nước chi cho trường đại học, chế tài phân thành loại chế phân bổ ngân sách dựa chi phí đầu vào chế phân bổ ngân sách dựa kết đầu * Căn vào định hướng thu chi tài trường đại học, có hai loại chế tài chế tài định hướng quản lý tập trung chế tài định hướng thị trường * Căn vào mức độ tự chủ chế tài chính, có hai loại chế tài chế tài có tính tự chủ cao chế tài có tính tự chủ thấp 2.1.4 Quản lý thu - chi tài trường đại học công lập 2.1.4.1 Các nguồn thu tài đại học công lập 2.1.4.2 Chi tài trường đại học công lập 2.1.5 Các tính chất chế tài trường đại học công lập Thứ nhất, quyền tự chủ Thứ hai, trách nhiệm giải trình Thứ ba, hiệu 2.1.6 Mối quan hệ chế tài chất lượng đào tạo (1) Quan hệ mục tiêu đào tạo nội dung chế tài (2) Quan hệ nội dung chế tài tính chất chế tài (3) Quan hệ tính chất chế tài mục tiêu đào tạo * Tác động tự chủ tài đến chất lượng đào tạo Một chế tài có tính tự chủ cao cho phép trường đại học có nhiều quyền thu chi tài chính, trường đại học có khả mở rộng nguồn thu, cấu lại khoản chi hợp lý nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định, mở rộng quy mô đào tạo cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo * Tác động trách nhiệm giải trình đến chất lượng đào tạo Giải trình yêu cầu tất yếu chế tài hướng đến nguyên tắc thị trường, hoạt động nhà trường nhằm đáp ứng tốt lợi ích bên liên quan Nâng cao trách nhiệm giải trình chế tài kết sử dụng nguồn tài nhà trường xã hội có tác dụng buộc nhà trường phải có trách nhiệm cao đóng góp bên liên quan * Tác động hiệu tài đến chất lượng đào tạo Hiệu tài trường đại học thể khía cạnh nhà trường tiết kiệm khoản chi không cần thiết, tránh chi lãng phí, đồng thời chi chỗ, thời điểm, đối tượng đem lại kết cao 2.2 CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 2.2.1 Các khái niệm 2.2.1.1 Khái niệm chất lượng Chất lượng dịch vụ khoảng cách mong đợi khách hàng tiện ích mà dịch vụ mang lại cho họ nhận thức, cảm nhận họ kết họ có sau sử dụng dịch vụ (Parasaraman, 1988) Hiện nhà nghiên cứu chưa có thống hai khái niệm “chất lượng dịch vụ” “sự hài lòng khách hàng” đa số nhà nghiên cứu cho chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng có mối quan hệ với 2.2.1.2 Khái niệm chất lượng giáo dục đại học Chất lượng GDĐH có lẽ thuật ngữ khó định nghĩa so với định nghĩa chất lượng lĩnh vực dịch vụ khác Harvey Green (1993) đề xuất định nghĩa khác chất lượng đào tạo: + Chất lượng vượt trội + Chất lượng hoàn hảo quán + Chất lượng phù hợp với mục đích + Chất lượng giá trị đồng tiền + Chất lượng chuyển đổi Trong giáo dục nói chung GDĐH nói riêng, chất lượng đào tạo đến chưa có định nghĩa quán phạm trù khó định nghĩa đo lường Do đó, định nghĩa chất lượng đào tạo phụ thuộc vào mục tiêu hoàn cảnh nghiên cứu tình cụ thể 2.2.2 Thành phần chất lượng dịch vụ chất lượng đào tạo 2.2.2.1 Thành phần chất lượng dịch vụ Thành phần chất lượng dịch vụ đề xuất Parasuraman cộng (1985, 1988) chấp nhận rộng rãi giới, bao gồm: + Phương tiện hữu hình + Sự tin cậy + Sự đáp ứng + Sự đảm bảo + Sự đồng cảm 2.2.2.2 Thành phần chất lượng đào tạo Dựa thành phần chất lượng dịch vụ đề xuất Parasuraman cộng (1985), số nghiên cứu khác Costas Vasiliki (2010), Çerri (2012) xem xét thành phần chất lượng đào tạo bao gồm: Phương tiện hữu hình, độ tin cậy, đáp ứng, đảm bảo, đồng cảm Một số nghiên cứu Kwan Ng (1999), Oldfield Baron (2000); Shekarchizadeh cộng sự, 2011)… sử dụng thành phần chất lượng dịch vụ đề xuất Parasuraman cộng (1985) nhằm đo lường chất lượng giáo dục nói chung chất lượng đào tạo nói riêng Điều chứng tỏ thành phần chất lượng dịch vụ đề xuất Parasuraman cộng (1985) dùng để đo lường chất lượng dịch vụ nói chung chất lượng đào tạo nói riêng giữ nguyên giá trị khoa học kiểm nghiệm theo thời gian sử dụng phổ biến Bruns cộng (2011) World Bank (2003) động định chế chủ chốt tác động lên “kết quả” giáo dục bao gồm (i) lựa chọn cạnh tranh, (ii) quyền tự chủ nhà trường (iii) trách nhiệm giải trình nhà trường Các động thuộc định chế định nghĩa lại đòn bẩy sách chủ chốt hệ thống giáo dục, quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình, đánh giá hay “3A’S” theo World Bank (2010), Patrinos (2010a) 2.2.3 Đo lường thành phần chất lượng đào tạo - Phương pháp đo lường khoảng cách (SERVQUAL) - Phương pháp đo lường dựa hiệu (SERVPREF) 2.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY Barrera, Fasih Patrinos (2009); Bruns, Filmer Patrinos (2011); Carnoy cộng (2008); Clark (2009); Patrinos (2010) với số nghiên cứu cung cấp chứng cho cải cách tự chủ theo định hướng cải thiện kết học tập sinh sinh viên Pariseau McDaniel (1997) sử dụng SERVQUAL để đo lường chất lượng hai trường kinh doanh dân lập, sử dụng bảng khảo sát tương tự cho giảng viên sinh viên Oldfield Baron (2000) điều tra cảm nhận sinh viên chất lượng dịch vụ GDĐH thông qua công SERVQUAL O’Neill (2003) sử dụng mô hình SERVQUAL để tìm hiểu tác động thời gian lên cảm nhận sinh viên chất lượng dịch vụ với kiểu liệu bảng CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 3.1.1 Nghiên cứu sơ 3.1.1.1 Xây dựng thang đo Đề tài sử dụng thang đo Likert cấp độ sử dụng phổ biến nghiên cứu định lượng bao gồm cấp độ phổ biến từ đến để tìm hiểu mức độ đánh giá người trả lời Do đó, bảng khảo sát thiết kế từ đến theo mức độ từ “Hoàn toàn không đồng ý” đến “Rất đồng ý” Thang đo thành phần “Cơ chế tài chính” ĐHCL Việt Nam Mã hóa biến Biến quan sát FM1 Có giải pháp kế hoạch tự chủ tài chính, tạo nguồn tài hợp pháp, đáp ứng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác trường đại học FM2 Công tác lập kế hoạch tài quản lý tài trường đại học chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch theo quy định FM3 Đảm bảo phân bổ, sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường đại học 1) Thang đo biến phụ thuộc – Chất lượng đào tạo Mã hóa biến Biến quan sát SQ1 Về tổng thể, nhà trường cung cấp dịch vụ xuất sắc SQ2 Nhà trường cung cấp dịch vụ tốt so với trường ĐH khác SQ3 Các tiêu chuẩn dịch vụ nhà trường cao SQ4 Bạn giới thiệu người quen thi học trường 2) Thang đo biến kiểm soát chất lượng đào tạo * Thành phần phương tiện hữu hình Mã hóa biến Biến quan sát TAN1 Nhà trường trang bị phương tiện nhằm đáp ứng nhu 10 TAN2 TAN3 TAN4 TAN5 cầu sở thích phát triển khiếu cho người học Trang phục giảng viên, cán bộ, công nhân viên trường gọn gàng, phù hợp chuyên nghiệp Nhà trường có sở vật chất hỗ trợ cho trình học tập người học Thư viện cập nhật nguồn tài nguyên học tập kịp thời Căn tin nhà trường bán thức ăn giá phù hợp * Thành phần tin cậy Mã hóa biến Biến quan sát REL1 Nhà trường thực xác cam kết REL2 Nhà trường lưu giữ hồ sơ cách xác REL3 Tài liệu học tập tài liệu khác liên quan cập nhật kịp thời REL4 Tài liệu học tập tài liệu khác liên quan dễ dàng hiểu tiếp thu tốt từ người học REL5 Giảng dạy tốt, dễ hiểu hiệu * Thành phần đáp ứng Mã hóa biến Biến quan sát RES1 Thông tin quan trọng nhanh chóng thông báo đến người học RES2 Nhà trường sẵn sàng hỗ trợ người học RES3 Bài tập kiểm tra thông báo rõ ràng RES4 GV giới thiệu giáo trình, sách tham khảo phù hợp RES5 Trường phân bổ thời gian để tư vấn cho người học * Thành phần đảm bảo Mã hóa biến Biến quan sát ASS1 Giảng viên có kiến thức, trình độ kỹ sư phạm cần thiết ASS2 Người học trang bị kiến thức kỹ tốt để làm việc 21 tương quan biến – tổng nhỏ 0,3 Hơn nữa, loại biến giá trị kiểm định Cronbach’s Alpha loại biến cải thiện Kết kiểm định độ tin cậy thang đo sau loại bỏ biến có giá trị hệ số tương quan biến – tổng nhỏ 0,3 giá trị hệ số Cronbach’s Alpha thang đo khái niệm cao ban đầu Điều chứng tỏ việc loại bỏ biến hợp lý Như vậy, thang đo khái niệm lại bao gồm “sự tin cậy”, “sự đáp ứng” “sự đảm bảo” đạt yêu cầu sử dụng cho bước Riêng thang đo khái niệm “sự đồng cảm” bị loại bỏ hoàn toàn tất biến thang đo không đáp ứng độ tin cậy Kết kiểm định thang đo hài lòng cho thấy, biến đo lường thang đo khái niệm “sự hài lòng” có giá trị hệ số tương quan biến - tổng lớn 0,3 giá trị hệ số Cronbach's Alpha loại biến nhỏ giá hệ số Cronbach's Alpha thang đo khái niệm “sự hài lòng” Do vậy, thang đo khái niệm “sự hài lòng” chất lượng đào tạo ĐHCL đạt tin cậy nên sử dụng phần nghiên cứu 5.2.3 Phân tích nhân tố khám phá Kết thống kê tin cậy Cronbach’s Alpha cho thấy, có 21 biến sử dụng hợp lý nghiên cứu Kết phân tích nhân tố khám phá lần đầu cho 21 biến trình bày Phụ lục Phụ lục Trong ma trận xoay nhân tố, theo tác giả Gerbing Anderson (1988); Hair cộng (2006) phương sai trích nhỏ 0.5 (50%) bỏ biến nghiên cứu Kết phân tích nhân tố khám phá cho 21 biến có biến phương sai trích nhỏ 0,5 TAN5 Do đó, TAN5 loại bỏ phân tích nhân tố khám phá Kết sau loại bỏ biến TAN5 trình bày luan án Kết Ma trận xoay nhân tố cho thấy tất biến độc lập chế tài biến kiểm soát chất lượng đào tạo ĐHCL Việt Nam có phương sai trích lớn 0,5 Do đó, biến trích ma trận xoay nhân tố sử dụng mô hình nghiên cứu 22 + Nhân tố gồm biến liên quan đến chế tài cung cấp dịch vụ ĐHCL nên thang đo khái niệm “cơ chế tài chính” đề xuất giữ nguyên (F’1): + Nhân tố gồm biến liên quan đến tài sản hữu hình cung cấp dịch vụ ĐHCL nên thang đo khái niệm “tài sản hữu hình” đề xuất giữ nguyên (F’2): + Nhân tố gồm biến liên quan đến tính cập nhật dễ tiếp nhận cung cấp dịch vụ ĐHCL nên nghiên cứu đề xuất thang đo khái niệm “tính cập nhật dễ tiếp nhận” (F’3): + Nhân tố gồm biến liên quan đến đáp ứng cung cấp dịch vụ ĐHCL nên thang đo khái niệm “sự đáp ứng” đề xuất giữ nguyên (F’4): + Nhân tố gồm biến liên quan đến đảm bảo cung cấp dịch vụ ĐHCL nên thang đo khái niệm “sự đảm bảo” đề xuất giữ nguyên (F’5): Kết phân tích nhân tố khám phá mức độ hài lòng chất lượng đào tạo ĐHCL cho thấy, kiểm định Bartlett có Sig = 0,00 nhỏ mức ý nghĩa 5% nên bước phân tích nhân tố mang ý nghĩa thống kê cao phân tích nhân tố khám phá mức độ hài lòng chất lượng đào tạo ĐHCL Hơn nữa, số đo lường KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0,678 nằm 0,5 1, điều kiện đủ phù hợp để phân tích nhân tố Giá trị Eigenvalues thể có nhân tố lớn Do có nhân tố rút trích từ biến quan sát mức độ hài lòng chất lượng đào tạo ĐHCL Nhân tố có Cumulative % đạt 51,022%, có nghĩa nhân tố giải thích 51,022% biến thiên liệu Các biến rút trích gồm biến sau: + SQ1: Về tổng thể, nhà trường cung cấp dịch vụ xuất sắc + SQ2: Nhà trường cung cấp dịch vụ tốt so với trường đại học khác + SQ3: Các tiêu chuẩn dịch vụ nhà trường cao + SQ4: Bạn giới thiệu người quen thi học trường Mô hình nghiên cứu trình bày Hình 5.1 Hình 5.1: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 23 Cơ chế tài Tài sản hữu hình Tính cập nhật dễ tiếp nhận Chất lượng đào tạo ĐHCL Sự đáp ứng Sự đảm bảo Nguồn: Dựa phân tích tác giả Dựa mô hình nghiên cứu điều chỉnh, giả thiết ban đầu giữ nguyên bao gồm: H1a: Quyền tự chủ chế tài ĐHCL có tác động tích cực lên mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo H1b: Trách nhiệm giải trình chế tài ĐHCL có tác động tích cực lên mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo H1c: Hiệu chế tài ĐHCL có tác động tích cực lên mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo Bốn giả thuyết nghiên cứu sau điều chỉnh: H2: Tài sản hữu hình ĐHCL tương quan thuận với mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo H3: Tính cập nhật dễ tiếp nhận ĐHCL tương quan thuận với mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo H4: Sự đáp ứng ĐHCL tương quan thuận với mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo H5: Sự đảm bảo ĐHCL tương quan thuận với mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo Mặc dù khái niệm bao gồm “tài sản hữu hình”, “sự đáp ứng” “sự đảm bảo” sử dụng lại nghiên cứu thang đo điều chỉnh trình nghiên cứu, việc 24 sử dụng tên gọi giống nhân tố xem khám phá Riêng, nhân tố “cơ chế tài chính” không thay đổi thang đo đảm bảo biến ban đầu nên nhân tố không xem nhân tố khám phá Do vậy, giả thuyết điều chỉnh chất thang đo Mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu điều chỉnh sử dụng ước lượng mô hình hồi quy bội phần nghiên cứu 5.2.4 Ước lượng mô hình hồi quy bội Mô hình nghiên cứu hồi quy tuyến tính bội nghiên cứu tác động chế tài đến chất lượng đào tạo ĐHCL với biến đại diện chế tài biến kiểm soát đại diện thành phần chất lượng đào tạo chấp nhận mô hình SERVQUAL (Parasuraman cộng sự, 1985) sau: *Mô hình hồi quy tuyến tính bội sau điều chỉnh: SQi    1 FM 1i   FM 2i   FM 3i   4TAN1i   5TAN 2i   6TAN 3i  7TAN 4i   REL1i   REL3i  10 REL 4i  11REL5i 12 RES1i  13 RES 2i  14 RES 4i  15 RES 5i  16 ASS1i 17 ASS 2i  18 ASS 3i  19 ASS 5i   20 ASS 6i   i (4.1) *Mô hình hồi quy tuyến tính bội đại diện thành phần: SQi  0  1F '1i   F '2i  3 F '3i   F '4i  5 F '5i   i (4.2) Trong đó: + SQi: Mức độ hài lòng chung chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam quan sát thứ i Giá trị SQi = Mean (SQ1i, SQ2i, SQ3i, SQ4i,) + F’1i: Nhân tố đại diện thang đo khái niệm “cơ chế tài chính” quan sát thứ i Giá trị F’1i = Mean ( FM1i, FM2i, FM3i,) + F’2i: Nhân tố đại diện thang đo khái niệm “tài sản hữu hình” quan sát thứ i Giá trị F’2i = Mean (TAN1i, TAN2i, TAN3i, TAN4i) + F’3i: Nhân tố đại diện thang đo khái niệm “tính cập nhật dễ tiếp nhận” quan sát thứ i Giá trị F’3i = Mean (REL5i, RES4i, REL3i, REL4i) 25 + F’4i: Nhân tố đại diện thang đo khái niệm “sự đáp ứng” quan sát thứ i Giá trị F’4i = Mean (RES2i, RES1i, ASS5i, RES5i,) + F’5i: Nhân tố đại diện thang đo khái niệm “sự đảm bảo” quan sát thứ i Giá trị F’5i = Mean (ASS1i, ASS2i, ASS3i, ASS6i, REL1i) +  i : Nhân tố sai số, nhiễu *Kết mô hình hồi quy tuyến tính bội sau điều chỉnh - Kiểm định đa cộng tuyến Kết kiểm định đa cộng tuyến cho thấy, ước lượng mô hình hồi quy không bị tác động tượng đa cộng tuyến, làm cho hệ số Beta không hiệu - Kiểm định hệ số hồi quy Kết kiểm định cho thấy, biến độc lập đo lường chế tài biến kiểm soát chất lượng đào tạo ĐHCL gồm nhân tố tài sản hữu hình, tính cập nhật dễ tiếp nhận, đáp ứng, đảm bảo có ý nghĩa giải thích cho mức độ hài lòng chung chất lượng chất lượng đào tạo ĐHCL - Kiểm định tự tương quan nhiễu Giá trị Durbin – Watson nằm khoảng [1,3]; đó, mô hình hồi quy tuyến tính bội không xảy tượng tự tương quan Kết ước lượng Beta hồi quy không chệch không xuất hiện tượng tự tương quan - Ước lượng mô hình Kết mô hình hồi quy tuyến tính bội đại diện thành phần Hệ số R2 hiệu chỉnh 51,2% Điều cho thấy biến độc lập đo lường đại diện thành phần “cơ chế tài chính” biến kiểm soát chất lượng đào tạo mô hình giải thích khoảng 51,2% biến thiên biến phụ thuộc mức độ hài lòng chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam Kết hồi quy trình bày cho thấy nhân tố bao gồm thang đo “cơ chế tài chính”; thang đo khái niệm “sự đáp ứng”; thang đo khái niệm “tính cập nhật dễ tiếp nhận”; thang đo khái niệm “tính đảm bảo” có ảnh hưởng tích cực lên chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam Trong đó, mức độ tác động 26 mạnh thuộc nhân tố “sự đảm bảo” (F’5) nhân tố “cơ chế tài chính” (F’1) có Beta 0,332 0,270 với mức ý nghĩa 5% Cụ thể yếu tố thành phần chế tài có vai trò quan trọng ảnh hưởng lên mức độ hài lòng chất lượng đào tạo ĐHCL bao gồm đảm bảo phân bổ, sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường đại học; Nhà trường có giải pháp kế hoạch tự chủ tài chính, tạo nguồn tài hợp pháp, đáp ứng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác trường đại học Công tác lập kế hoạch tài quản lý tài nhà trường chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch theo quy định Trong đó, cần đặc biệt trọng đến khía cạnh đảm bảo phân bổ, sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường đại học Do đó, kết chấp nhận giả thuyết đưa ra, là: Thứ nhất, quyền tự chủ chế tài ĐHCL có tác động tích cực lên mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo (H1a) Hay nói cách khác, chất lượng đào tạo tăng lên mức độ tự chủ chế tài ĐHCL cao Điều lý giải mức độ tự chủ chế tài ĐHCL cao nhà trường có quyền tự định vấn đề liên quan đến quản lý hành tài chính, quản lý sử dụng ngân sách, nguồn tài nhà trường, từ tạo nguồn tài hợp pháp, đáp ứng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác trường đại học Do đó, trường ĐHCL có động lực, chủ động hơn, linh hoạt từ nâng cao chất lượng đào tạo Hệ số Beta quyền tự chủ chế tài ĐHCL có giá trị 0,076 với mức ý nghĩa 5% Thứ hai, trách nhiệm giải trình chế tài ĐHCL có tác động tích cực lên mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo (H1b) Điều có nghĩa trường ĐHCL đánh giá có lực thực thông tin đầy đủ thể qua công tác lập kế hoạch tài quản lý tài nhà trường chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch theo quy định, từ thể lực biện minh cho hành động 27 khứ tương lai, chịu đựng trừng phạt hành động vi phạm quy tắc đạo đức pháp lý chất lượng đào tạo nâng cao Trách nhiệm giải trình chế tài ĐHCL có hệ số Beta 0,062 với mức ý nghĩa 5% Thứ ba, hiệu chế tài ĐHCL có tác động tích cực lên mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo (H1c) Hay nói cách khác, trường ĐHCL đánh giá hiệu chế tài thông qua việc đảm bảo phân bổ, sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường đại học chất lượng đào tạo cao Hệ số Beta hiệu chế tài ĐHCL có giá trị 0,124 với mức ý nghĩa 5% Thứ tư, tài sản hữu hình ĐHCL tương quan thuận với mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo (H2) Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy trường ĐHCL trang bị phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu sở thích phát triển khiếu (TAN1), có sở vật chất hỗ trợ cho trình học tập (TAN3) thư viện cập nhật nguồn tài nguyên học tập kịp thời (TAN4) cho người học chất lượng đào tạo tốt trường ĐHCL khác không trang bị tài sản hữu hình có tiêu Cụ thể, TAN1, TAN3 TAN4 có hệ số Beta 0,053; 0,047 0,040 với mức ý nghĩa 5% Thứ năm, đáp ứng ĐHCL tương quan thuận với mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo (H3) Cụ thể, đáp ứng ĐHCL bao gồm khía cạnh thông tin quan trọng nhanh chóng thông báo đến người học (RES1), giảng viên trả lời câu hỏi, thắc mắc từ người học cách xác đáng (ASS5), nhà trường phân bổ thời gian để tư vấn cho người học (RES5) RES1, ASS5 ASS5 tác động chiều lên chất lượng đào tạo với hệ số Beta 0,036; 0,072 0,059 với mức ý nghĩa 5% Thứ sáu, đảm bảo ĐHCL tương quan thuận với mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo (H4) Cụ thể, kết mô hình hồi quy tuyến tính bội cho thấy đảm bảo bao gồm biến đại diện cho giảng viên có kiến thức, trình độ kỹ sư phạm cần thiết (ASS1), người học trang bị kiến thức kỹ tốt để làm việc (ASS2), nhà trường có dịch vụ hỗ trợ việc làm 28 cho SV sau tốt nghiệp (ASS3) nhà trường thực xác cam kết (REL1) có ảnh hưởng tích cực lên chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam Trong đó, ASS1, ASS2, ASS3 REL1 có hệ số Beta 0,088; 0,047; 0,107 0,062 với mức ý nghĩa 5% Cuối cùng, tính cập nhật dễ tiếp nhận ĐHCL tương quan thuận với mức độ hài lòng người học chất lượng đào tạo (H5) Tính cập nhật dễ tiếp nhận ĐHCL bao gồm biến đại diện cho giảng dạy tốt, dễ hiểu hiệu (REL5) tài liệu học tập tài liệu khác liên quan dễ dàng hiểu tiếp thu tốt từ người học (REL4) Hai biến REL4 REL5 ảnh hưởng dương lên chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam với hệ số Beta 0,047 0,051 với mức ý nghĩa 5% 29 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 6.1 KẾT LUẬN Luận án với mục tiêu xem xét tác động chế tài lên chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam Qua đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hài lòng người học chất lượng giáo dục thông qua chế tài số giải pháp khác Kết nghiên cứu thực nghiệm Chương phát nhân tố khám phá thay nhân tố giả thuyết ban đầu “tài sản hữu hình”, “tính cập nhật dễ tiếp nhận”; “sự đáp ứng”; “sự đảm bảo” Mặc dù khái niệm bao gồm “tài sản hữu hình”, “sự đáp ứng” “sự đảm bảo” sử dụng lại nghiên cứu thang đo điều chỉnh trình nghiên cứu Do vậy, sử dụng tên gọi khác nhân tố xem khám phá Riêng, nhân tố “cơ chế tài chính” không thay đổi thang đo đảm bảo biến ban đầu nên nhân tố không xem nhân tố khám phá Các nhân tố khám phá có ảnh hưởng tích cực lên chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam Trong đó, mức độ ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo thuộc nhân tố “sự đảm bảo” “cơ chế tài chính” có Beta 0, 270 0, 332 với mức ý nghĩa 5% Cụ thể, thang đo đảm bảo, biến “Nhà trường có dịch vụ hỗ trợ việc làm cho người học sau tốt nghiệp” (ASS3) biến “Giảng viên có kiến thức, trình độ kỹ sư phạm cần thiết” (ASS1) có tác động mạnh đến chất lượng đào tạo Đối với thang đo chế tài chính, yếu tố thành phần chế tài có vai trò quan trọng ảnh hưởng lên mức độ hài lòng chất lượng đào tạo ĐHCL bao gồm đảm bảo phân bổ, sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường đại học; Nhà trường có giải pháp kế hoạch tự chủ tài chính, tạo nguồn tài hợp pháp, đáp ứng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác trường đại học; Công tác lập kế hoạch tài quản lý tài nhà trường chuẩn hoá, công 30 khai hoá, minh bạch theo quy định Trong đó, cần đặc biệt trọng đến khía cạnh đảm bảo phân bổ, sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường đại học Nhân tố khám phá ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trường ĐHCLViệt Nam nhân tố “tính cập nhật dễ tiếp nhận” nhà trường cung ứng dịch vụ có Beta 0,150 với mức ý nghĩa 5% 6.2 ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM 6.2.1 Mục tiêu, định hướng phát triển trường đại học công lập Việt Nam 6.2.1.1 Mục tiêu phát triển trường đại học công lập Một là, quy mô GDĐH phát triển hợp lý, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hai là, chất lượng hiệu GDĐH nâng cao, tiếp cận với chất lượng giáo dục khu vực quốc tế Ba là, nguồn lực cho giáo dục huy động, phân bổ sử dụng cách có hiệu để đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục 6.2.1.2 Định hướng phát triển trường đại học công lập + Xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn + Tăng cường nâng cao chất lượng giảng dạy + Đẩy mạnh đầu tư vào sở vật chất kỹ thuật + Hình thành số trường ĐHCL có trình độ cao khu vực + Các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế tiếp tục áp dụng quy mô rộng 6.2.2 Định hướng đổi chế tài trường đại học công lập 6.2.2.1 Đổi chế tài theo hướng tạo lập môi trường cạnh tranh hội nhập quốc tế 6.2.2.2 Giao quyền tự chủ tài mức độ cao cho trường đại học công lập, gắn việc mở rộng quyền tự chủ tài với tự chịu trách nhiệm 31 6.2.2.3 Gắn đổi chế tài với đổi quy trình khác để tạo tính đồng bộ, tính hiệu quả, tính khả thi chế tài 6.2.2.4 Đổi chế tài theo hướng tạo nhiều hội lựa chọn cho người học 6.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 6.3.1 Nhóm giải pháp chế tài 6.3.1.1 Giải pháp vĩ mô (1) Nhóm giải pháp tăng quyền tự chủ cho trường đại học công lập Thứ nhất, trao quyền tự chủ tuyển sinh; Thứ hai, trao quyền tự chủ đào tạo; Thứ ba, trao quyền tự chủ tuyển dụng; Thứ tư, trao quyền tự chủ nguồn thu; Thứ năm, trao quyền tự chủ định khoản chi mức chi; (2) Nhóm giải pháp nâng cao trách nhiệm giải trình trường đại học công lập Một là, đẩy nhanh việc đưa hệ thống kiểm định chất lượng, xếp hạng vào áp dụng trường đại học công lập Hai là, hoàn thiện hệ thống sở pháp lý chế tài trường đại học công lập (3) Nhóm giải pháp nâng cao hiệu phân bổ ngân sách Nhà nước cho trường đại học công lập Các tiêu sử dụng để đánh giá hiệu kết sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm: * Nhóm tiêu phản ánh hiệu hoạt động nghiên cứu khoa học * Nhóm tiêu phản ánh hiệu hoạt động đào tạo * Nhóm tiêu phản ánh kết chất lượng đầu 6.3.1.2 Nhóm giải pháp vi mô (1) Nhóm giải pháp nâng cao mức độ tự chủ tài đại học công lập * Hoàn thiện quy trình máy quản lý tài 32 * Mở rộng khai thác nguồn thu tài * Đổi chế quản lý, đầu tư sở vật chất (2) Nhóm giải pháp nâng cao trách nhiệm giải trình trường đại học công lập Công khai hóa, minh bạch hóa thông tin tài yêu cầu tất yếu khách quan bối cảnh trường đại học ngày hội nhập sâu vào GDĐH quốc tế, buộc trường phải thực chế cạnh tranh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo Để việc công khai hóa, minh bạch hóa thông tin tài thực thông suốt có hiệu quả, trường đại học cần: + Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính, quản lý đào tạo, quản lý nghiên cứu khoa học cung cấp dịch vụ + Hoàn thiện quy trình hoạt động trường đại học Đặc biệt, cần áp dụng quy trình quản lý chất lượng toàn (ISO) nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính ổn định chất lượng hoạt động phận nhà trường + Tiến hành phân tích tài chính, phân tích hoạt động nhà trường nhằm đánh giá xác thực trạng chất lượng hiệu hoạt động nhà trường, qua không ngừng đưa sáng kiến giải pháp đổi để nâng cao chất lượng hoạt động (3) Nhóm giải pháp nâng cao hiệu tài đại học công lập Thực giải pháp đổi công tác quản lý, sử dụng nguồn tài theo hướng đổi cấu chi tiêu, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tài Chiếm tỷ trọng lớn chi hoạt động thường xuyên trường ĐHCL chi cho người Cụ thể là: - Thực xếp tổ chức máy, biên chế theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu - Triệt để thực tiết kiệm khoản chi quản lý hành điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, công tác phí hạn chế tổ chức họp, hội nghị không cần thiết - Thực điều chỉnh quy chế chi tiêu nội theo hướng nâng dần tỷ trọng chi cho công tác trực tiếp giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học 33 Đối với chi trả thu nhập cho cán viên chức: phải đảm bảo công khai công quyền lợi, nghĩa vụ (1) Ưu tiên giảm trừ khối lượng giảng dạy, toán chi phí học tập, thực chế độ cho vay giảng viên tham gia khóa học đào tạo tiến sỹ; (2) Nâng mức lương trước thời hạn cho giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, nhận chức danh PGS, GS, có nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng; (3) Hỗ trợ kinh phí cho báo khoa học đăng tải tạp chí nước, quốc tế; (4) Đảm bảo chế độ thu nhập cho người học chi 100% thu nhập tăng thêm, thực chế độ công tác phí cho giảng viên học tập sở xa trường; (5) Quy định rõ chế độ đào tạo, bồi dưỡng; điều kiện, môi trường làm việc, sở vật chất, nguồn lực tài cho giảng viên thực nghiên cứu theo học hàm, học vị Đối với chi cho nghiên cứu khoa học: Các trường cần đổi cách thức quản lý, phân bổ tài chính, sử dụng ngân sách nội cho nghiên cứu khoa học theo hướng sau: Một là, nâng mức chi cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nên dành riêng phần kinh phí cấp cho cá nhân, tập thể thực nghiên cứu khoa học Hai là, đẩy mạnh việc tuyển chọn đề tài theo nguyên tắc cạnh tranh thực chế khoán chi Ba là, đổi chế lập dự toán đề tài nghiên cứu Các đề tài nghiên cứu lý thuyết, huy động chất xám chủ yếu dự toán không cần có phần dự phòng; đề tài liên quan đến điều tra, khảo sát hay thí nghiệm, thực hành dự toán chia thành phần chi khoản dự phòng Bốn là, xác định rõ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nghĩa vụ bắt buộc giảng viên 6.3.2 Các giải pháp hỗ trợ 6.3.2.1 Tăng cường đầu tư cở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị dạy học 6.3.2.2 Tăng cường khả cập nhật dễ tiếp nhận 6.3.2.3 Tăng cường khả đáp ứng cho người học 34 6.3.2.4 Tăng cường khả đảm bảo cho người học 6.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Mặc dù cố gắng, song đề tài tồn số hạn chế định thu thập liệu phương pháp nghiên cứu Hạn chế liệu nghiên cứu: Đề tài sử dụng kiểu liệu chéo để nghiên cứu tác động chế tài lên chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam nên chưa tiếp cận vấn đề nghiên cứu theo thời gian Hạn chế phương pháp nghiên cứu: Đề tài đo lường chế tài thang đo Likert cấp độ Tuy nhiên, thang đo Likert cấp độ đo lường chế tài sử dụng đề tài, số nghiên cứu Vũ Thị Thanh Thủy (2012) đưa phương pháp khác đo lường chế tài phương pháp phân tích chi phí – hiệu quả, phương pháp phân tích chi phí – hiệu gia quyền Tuy nhiên, liệu khía cạnh chế tài trường ĐHCL bị giới hạn tiếp cận Hơn nữa, để đo lường chất lượng đào tạo, đề tài chấp nhận mô hình SERVQUAL (Parasuraman cộng sự, 1985) Tuy nhiên, số phương pháp đo lường chất lượng đào tạo phương pháp bao liệu (DEA) đưa Charnes, Cooper Rhodes (1978) (mô hình CCR), dựa ý tưởng Farrell (1957) chưa xem xét Do đó, đề tài đề xuất số hướng nghiên cứu tiếp theo: + Đề tài ảnh hưởng chế tài đến chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam, áp dụng phương pháp đo lường chế tài theo phân tích chi phí – hiệu phân tích chi phí – hiệu gia quyền + Đề tài ảnh hưởng chế tài đến chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam, áp dụng phương pháp đo lường chất lượng đào tạo theo DEA 35 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ Phan Hồng Hải (6/2014), “Đổi chế tài trường đại học công lập Việt Nam” Tạp chí Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (14), trang 131 – 141 Phan Hồng Hải (9/2014), “Tác động chế tài đến chất lượng giáo dục trường đại học công lập Việt Nam” Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật (7), trang 52 – 63 Phan Hồng Hải (11/2015), “Đánh giá mức độ hài lòng người sử dụng dịch vụ đào tạo trường đại học công lập” Tạp chí Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (20), trang 64 – 79 Phan Hồng Hải (3/2016), “Một số vấn đề chế tài trường đại học công lập nay” Tạp chí Kinh tế Dự báo – Bộ Kế hoạch đầu tư (03/2016), trang 21 – 23 [...]... học về chất lượng đào tạo H6: Sự đồng cảm của ĐHCL tương quan thuận với mức độ hài lòng của người học về chất lượng đào tạo 14 CHƯƠNG 4 TỔNG QUAN THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 4.1 HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 4.2 THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 4.2.1 Mức độ tự chủ tài chính của trường đại học Trong các tính chất thể... chất lượng đào tạo ở các trường ĐHCL Việt Nam với các hệ số Beta lần lượt là 0,047 và 0,051 với mức ý nghĩa 5% 29 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 6.1 KẾT LUẬN Luận án với mục tiêu là xem xét tác động của cơ chế tài chính lên chất lượng đào tạo của các trường ĐHCL ở Việt Nam Qua đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người học về chất lượng giáo dục thông qua cơ chế tài chính. .. chất lượng đào tạo theo DEA 35 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ 1 Phan Hồng Hải (6/2014), “Đổi mới cơ chế tài chính trường đại học công lập tại Việt Nam Tạp chí Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (14), trang 131 – 141 2 Phan Hồng Hải (9/2014), Tác động của cơ chế tài chính đến chất lượng giáo dục của các trường đại học công lập tại Việt Nam Tạp chí Kinh... đề tài đề xuất một số hướng nghiên cứu tiếp theo: + Đề tài ảnh hưởng của cơ chế tài chính đến chất lượng đào tạo của các trường ĐHCL Việt Nam, áp dụng phương pháp đo lường cơ chế tài chính theo phân tích chi phí – hiệu quả hoặc phân tích chi phí – hiệu quả gia quyền + Đề tài ảnh hưởng của cơ chế tài chính đến chất lượng đào tạo của các trường ĐHCL Việt Nam, áp dụng phương pháp đo lường chất lượng đào. .. về chất lượng đào tạo của ĐHCL Việt Nam Cho nên, chất lượng đào tạo độc lập với sự ảnh hưởng của các nhóm độ tuổi khác nhau Thứ ba, không có sự khác biệt giữa nhóm đối tượng nghiên cứu trong đánh giá mức độ hài lòng chung về chất lượng đào tạo của ĐHCL Việt Nam Tương tự ở các kết luận phân tích ở trên, chất lượng đào tạo không bị tác động bởi các nhóm đối tượng nghiên cứu khác nhau 5.2.2 Kiểm định chất. .. bộ, tính hiệu quả, tính khả thi của cơ chế tài chính 6.2.2.4 Đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn cho người học 6.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 6.3.1 Nhóm các giải pháp về cơ chế tài chính 6.3.1.1 Giải pháp vĩ mô (1) Nhóm giải pháp tăng quyền tự chủ cho các trường đại học công lập Thứ nhất, trao quyền tự chủ về... 6.2.2 Định hướng đổi mới cơ chế tài chính các trường đại học công lập 6.2.2.1 Đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tạo lập môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế 6.2.2.2 Giao quyền tự chủ tài chính ở mức độ cao cho các trường đại học công lập, gắn việc mở rộng quyền tự chủ tài chính với tự chịu trách nhiệm 31 6.2.2.3 Gắn đổi mới cơ chế tài chính với đổi mới các quy trình khác để tạo ra tính đồng bộ,... trong cơ chế tài chính của ĐHCL có tác động tích cực lên mức độ hài lòng của người học về chất lượng đào tạo (H1c) Hay nói cách khác, các trường ĐHCL càng được đánh giá là hiệu quả trong cơ chế tài chính thông qua việc đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học thì chất lượng đào tạo càng cao Hệ số Beta của hiệu quả trong cơ chế. .. 3.2, luận án đề xuất 8 giả thuyết nghiên cứu sau: H1a: Quyền tự chủ trong cơ chế tài chính của ĐHCL có tác động tích cực lên mức độ hài lòng của người học về chất lượng đào tạo H1b: Trách nhiệm giải trình trong cơ chế tài chính của ĐHCL có tác động tích cực lên mức độ hài lòng của người học về chất lượng đào tạo H1c: Hiệu quả trong cơ chế tài chính của ĐHCL có tác động tích cực lên mức độ hài lòng của. .. phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học; Nhà trường có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học; Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong nhà trường được chuẩn hoá, công 30 khai hoá,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay