Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế của khách hàng

132 148 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:58

tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - h KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in Đề tài: Tr ườ ng Đ ại họ cK PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SIÊU THỊ THUẬN THÀNH HUẾ CỦA KHÁCH HÀNG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN MINH QUƯ Lớp: K43A QTKDTM Niên khóa: 2009 - 2013 Giảng viên hướng dẫn: ThS HỒNG LA PHƯƠNG HIỀN ng ườ Tr Đ ại h in cK họ uế tế H Huế, 05/2013 Khóa luận tốt nghiệp uế GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tế H tới giáo – Thạc sĩ Hồng La Phương Hiền – giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế in h Huế đă tận t́ nh hướng dẫn, bảo giúp đỡ em cK suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp họ Em xin cảm ơn thầy trường Đại Đ ại học Kinh tế Huế đă giảng dạy, trang bị, truyền đạt cho em kiến thức vơ quư báu năm ng trường Đại học làm hành trang vững cho em bước Tr ườ vào đời Xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, anh c hị pḥ ng K ế t ốn c HTX TM&DV Thuận Thành Huế đă tạo điều kiện tối đa cho em q SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền tŕ nh thực tập cung cấp số liệu cần thiết để em c ó t hể hồn t hà n h t ốt k hóa l uận n ày uế Cuối em xin chia sẻ niềm vui tế H bày tỏ ḷ ng biết ơn sâu sắc đến gia đ́ nh, người thân bạn bè đă ln động viên giúp đỡ em suốt q tŕ nh thực tập cK in h X i n c hân t hành c ảm ơn! S i nh v i ên Nguyễn Minh Quư i Tr ườ ng Đ ại họ Huế, tháng năm 2013 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii uế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii tế H DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài h Mục tiêu nghiên cứu in 2.1 Mục tiêu chung cK 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu họ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Các thơng tin cần thu thập Đ ại 4.2 Thiết kế nghiên cứu 4.3 Thu thập liệu thứ cấp 4.4 Thu thập số liệu sơ cấp ng 4.4.1 Phương pháp chọn mẫu tính cỡ mẫu 4.4.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp .6 ườ 4.5 Phương pháp phân tích số liệu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 Tr CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 1.1 Cơ sở lý thuyết 10 1.1.1 Lý thuyết hành vi mua người tiêu dùng 10 1.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 10 1.1.3 Các lý thuyết siêu thị 11 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền 1.1.3.1 Khái niệm .11 1.1.3.2 Vị trí, vai trò đặc điểm siêu thị hệ thống phân phối bán lẻ đại .12 1.1.4 Mơ hình lý thuyết 13 uế 1.1.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 16 1.2 Tình hình bán lẻ nước 19 tế H 1.2.1 Đối với nước 19 1.2.2 Đối với Thành phố Huế 21 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SIÊU THỊ THUẬN THÀNH HUẾ h CỦA KHÁCH HÀNG 22 in 2.1 Tổng quan HTX TM&DV Thuận Thành Huế .22 cK 2.1.1 Giới thiệu HTX TM&DV Thuận Thành 22 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển HTX TM&DV Thuận Thành 22 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Thuận Thành Mart 24 họ 2.1.1.3 Tổ chức sản xuất kinh doanh .24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức lao động HTX TM&DV Thuận Thành Huế 27 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 27 Đ ại 2.1.2.2 Tình hình lao động HTX TM&DV Thuận Thành Huế 28 2.1.3 Đặc điểm vốn 30 2.1.3.1 Đánh giá tình hình tài sản nguồn vốn HTX TM&DV Thuận ng Thành giai đoạn từ năm 2010 – 2012 30 ườ 2.1.3.2 Đánh giá tình hình kinh doanh siêu thị Thuận Thành giai đoạn từ năm 2010 – 2012 32 2.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 34 Tr 2.3 Đánh giá khách yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ST Thuận Thành khách hàng 38 2.3.1 Đánh giá khách hàng yếu tố “Hàng hóa – dịch vụ” 38 2.3.2 Đánh giá khách hàng yếu tố “Nhân viên ST” 39 2.3.3 Đánh giá khách hàng yếu tố “Khơng gian cách trưng bày hàng hóa ST” 40 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền 2.3.4 Đánh giá khách hàng yếu tố “Các ưu đãi chương trình khuyến mãi” 41 2.3.5 Đánh giá khách hàng yếu tố “Uy tín ST” 42 2.3.6 Đánh giá khách hàng yếu tố “Khả tiếp cận ST” 43 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế uế khách hàng 44 2.4.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 44 tế H 2.4.1.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 44 2.4.1.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 51 2.4.1.3 Kiểm định Cronbach’s Anpha nhân tố sau phân tích nhân tố khám phá EFA 53 h 2.4.1.4 Đặt tên giải thích nhân tố .56 in 2.4.1.5 Kiểm định phân phối chuẩn 57 cK 2.4.2 Kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu thơng qua phân tích hồi quy 58 2.4.2.1 Giả thuyết nghiên cứu điều chỉnh .58 2.4.2.2 Xem xét mối tương quan biến 60 họ 2.4.2.3 Đánh giá độ phù hợp mơ hình .61 2.4.2.4 Kiểm định độ phù hợp mơ hình .64 2.4.3 Kiểm định giá trị trung bình 71 Đ ại 2.4.3.1 Kiểm định giá trị trung bình mức độ đồng ý nhân tố đến định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế 71 2.4.3.2 Kiểm định giá trị trung bình mức độ đồng ý biến phụ thuộc 72 ng 2.4.3 Kiểm định khác biệt nhóm đối tượng định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế 72 Tr ườ 2.4.3.1 Kiểm định khác biệt giới tính định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế 73 2.4.3.2 Kiểm định khác biệt độ tuổi định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế 74 2.4.3.3 Kiểm định khác biệt nghề nghiệp định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế 75 2.4.4.4 Kiểm định khác biệt thu nhập định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế 76 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SIÊU THỊ THUẬN THÀNH HUẾ CỦA KHÁCH HÀNG 78 3.1 Định hướng nhằm nâng cao định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế uế khách hàng 78 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế tế H khách hàng 79 3.2.1 Giải pháp “hàng hố dịch vụ” 79 3.2.2 Giải pháp “Nhân viên ST” 80 3.2.3 Giải pháp “Khơng gian cách trưng bày ST” 80 in h 3.2.4 Giải pháp “Chương trình ưu đãi khuyến ST” 81 3.2.5 Giải pháp “Uy tín ST” 82 cK 3.2.6 Giải pháp “Khả tiếp cận ST” 83 3.2.7 Giải pháp khác 83 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 họ Kết luận 84 Kiến nghị .85 Tr ườ ng PHỤ LỤC Đ ại TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Doanh nghiệp ĐVT : Đơn vị tính HTX : Hợp tác xã KH : Khách hàng OLS : Bình phương bé thơng thường TM&DV : Thương mại dịch vụ TP : Thành phố TTH : Thừa Thiên Huế tế H h in Siêu thị : Mức ý nghĩa : Đồng Việt Nam Tr ườ ng Đ ại VNĐ : họ Sig (significance) cK ST uế DN SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Tình hình sử dụng lao động HTX giai đoạn 2010-2012 28 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn HTX- TM- DV Thuận Thành giai uế Bảng 2.1: Bảng 2.3: tế H đoạn 2010-2012 31 Kết hoạt động kinh doanh HTX_TM_DV Thuận Thành giai đoạn từ năm 2010 đến 2012 33 Tổng hợp sơ lược đối tượng điều tra 34 Bảng 2.5: Thống kê lí lựa chọn siêu thị Thuận Thành để mua sắm 37 Bảng 2.6: Kiểm định KMO & Bartlett’s Test biến độc lập lần .44 Bảng 2.7: Ma trận thành phần xoay lần 45 Bảng 2.8: Kiểm định KMO & Bartlett’s Test biến độc lập lần .48 Bảng 2.9: Ma trận thành phần xoay lần 48 họ cK in h Bảng 2.4: Đ ại Bảng 2.10: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến phụ thuộc 51 Bảng 2.11: Ma trận thành phần xoay biến phụ thuộc 52 Bảng 2.12: Cronbach’s Anpha nhân tố sau phân tích nhân tố khám ng phá EFA 53 Bảng 2.13: Đặt tên nhân tố 56 ườ Bảng 2.14: Kiểm định phân phối chuẩn .58 Tr Bảng 2.15: Kiểm định mối tương quan biến 60 Bảng 2.16: Thủ tục chọn biến .61 Bảng 2.17: Tóm tắt mơ hình .63 Bảng 2.19: Kiểm định Spearman mối tương quan phần dư biến phụ thuộc .65 Bảng 2.20: Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 66 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại viii Khóa luận tốt nghiệp 24 106 367 99.432 25 074 257 99.689 26 053 182 99.871 27 022 075 99.945 28 012 040 99.986 29 004 014 100.000 uế GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền tế H Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Sieu thi thuong xuyen bo sung mat hang moi cK San pham co nguon goc xuat xu ro rang 947 939 Gia ca ta sieu thi tuong xung voi chat luong hang hoa 927 họ 938 Nhan vien luon lich su 954 Dich vu toan sieu thi nhanh chong Nhan vien than thien in Chat luong hang hoa luon dam bao h Đ ại Nhan vien xu ly cong viec nhanh chong 877 875 834 Nhan vien giai dap thac mac mot cach thich dang 693 Nhan vien san sang giup 608 Nhan vien hieu ro thong tin ve san pham 556 862 Khong gian sieu thi thoang mat 851 Hang hoa sap xep gon gang 788 ườ ng Hang hoa trung bay bat mat Thong tin hang hoa duoc ghi ro rang tren ke 746 De tim thay mon hang minh can 633 876 Khu vuc gui xe an toan 835 Thuc hien dung nhung gi cam ket voi khach hang 810 Thuong hieu uy tin 718 Tu ca nhan an toan 677 Tr Tinh tien chinh xac Co the khach hang than thiet SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại 874 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền Sieu thi co chuong trinh khuyen mai hap dan 847 Sieu thi co nhieu chuong trinh khuyen mai 826 Sieu thi co chinh sach ho tro gia phu hop 808 876 Gan khu dan cu 773 Vi tri thuan loi 771 uế Nam tren tuyen duong rong rai 712 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations h  Phân tích nhân tố biến phụ thuộc tế H Noi gui xe thuan tien in KMO and Bartlett's Test cK Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 264,898 15 ,000 họ Sig ,778 Đ ại Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Tr ườ ng Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2,822 ,879 ,836 ,638 ,456 ,368 47,037 14,656 13,932 10,641 7,599 6,136 47,037 2,822 61,693 75,625 86,265 93,864 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại 47,037 47,037 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền Component Matrixa Component tế H Anh huong Nhan vien sieu thi ,815 Anh huong Uy tin sieu thi ,789 Anh huong Kha nang tiep can ,711 Anh huong Khong gian va cach trung bay hang hoa ,672 Anh huong Cac uu dai va chuong trinh khuyen mai ,565 Anh huong Hang hoa dich vu ,508 uế h Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted in  Cronbach anpha Q1 họ cK Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 975 Đ ại Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance Corrected ItemDeleted if Item Deleted Total Correlation Tr ườ ng Chat luong hang hoa luon dam bao San pham co nguon goc xuat xu ro rang Sieu thi thuong xuyen bo sung mat hang moi Dich vu toan sieu thi nhanh chong Gia ca ta sieu thi tuong xung voi chat luong hang hoa Cronbach's Alpha if Item Deleted 14.0278 9.212 942 966 14.0278 9.234 925 969 14.0389 9.244 933 968 14.0222 9.251 921 969 14.0389 9.378 909 971 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền  Cronbach anpha Q2 uế Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 884 8.256 17.7000 8.222 17.5556 8.192 17.8000 769 852 869 7.926 611 883 7.907 804 846 8.902 599 878 Đ ại 17.7056 852 666 in họ 17.7056 771 h 17.7000 cK Nhan vien luon lich su Nhan vien than thien Nhan vien san sang giup Nhan vien hieu ro thong tin ve san pham Nhan vien xu ly cong viec nhanh chong Nhan vien giai dap thac mac mot cach thich dang tế H Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Tr ườ ng  Cronbach anpha Q3 Hang hoa sap xep gon gang Hang hoa trung bay bat mat Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 918 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 13.7111 9.223 779 902 13.3278 8.523 857 885 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 10.254 675 921 13.6222 8.728 807 897 13.3000 9.094 839 890  Cronbach anpha Q4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items h 883 uế 13.5944 tế H De tim thay mon hang minh can Thong tin hang hoa duoc ghi ro rang tren ke Khong gian sieu thi thoang mat GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền in Item-Total Statistics 3.535 719 860 3.516 749 848 10.3222 3.683 721 858 10.2944 3.427 792 831 họ 10.3889 10.2944 ng Đ ại Sieu thi co nhieu chuong trinh khuyen mai Sieu thi co chuong trinh khuyen mai hap dan Sieu thi co chinh sach ho tro gia phu hop Co the khach hang than thiet cK Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Tr ườ  Cronbach anpha Q5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 883 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 719 10.2944 3.516 749 10.3222 3.683 10.2944 3.427 860 uế 3.535 848 tế H 10.3889 858 792 831 h 721 in Sieu thi co nhieu chuong trinh khuyen mai Sieu thi co chuong trinh khuyen mai hap dan Sieu thi co chinh sach ho tro gia phu hop Co the khach hang than thiet  Cronbach anpha Q6 cK Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items họ 860 Item-Total Statistics Đ ại Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 9.2000 3.468 795 792 9.3278 3.250 746 805 9.4389 9.1000 2.963 3.755 671 670 853 839 Tr ườ ng Vi tri thuan loi Nam tren tuyen duong rong rai Gan khu dan cu Noi gui xe thuan tien SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền  Cronbach anpha BPT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Item-Total Statistics 17.5833 8.189 17.6333 8.356 346 h 9.831 764 681 495 732 9.064 389 760 18.0500 8.450 630 695 18.1278 8.950 522 723 cK 17.5556 in 680 họ 17.6333 Đ ại Anh huong Hang hoa dich vu Anh huong Nhan vien sieu thi Anh huong Khong gian va cach trung bay hang hoa Anh huong Cac uu dai va chuong trinh khuyen mai Anh huong Uy tin sieu thi Anh huong Kha nang tiep can Cronbach's Alpha if Item Deleted tế H Scale Mean if Item Scale Variance Corrected ItemDeleted if Item Deleted Total Correlation uế 762 ườ ng  Kiểm định mối tương quan biến Hang Kha hoa - Nhan nang Quyet Dich vu vien Khong Uy tin Khuyen tiep can dinh lua ST ST gian ST ST mai ST ST chon ST Tr Hang hoa Pearson - Dich vu Correlation ST Sig (2tailed) N Nhan vien Pearson ST Correlation Correlations 165* 296** 223** 117 106 185* 027 000 003 117 158 013 180 180 180 180 180 180 180 165* 488** 469** 263** 457** 607** SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền 000 000 000 000 180 180 180 180 180 488** 524** 268** 470** 705** 000 000 000 000 000 180 180 180 180 180 180 469** 524** 000 000 180 180 180 457** Đ ại 644** 003 000 000 180 180 180 306** 327** 000 000 h 398** 003 180 180 180 180 180 470** 398** 306** 636** 000 000 000 000 180 180 180 180 180 180 705** 644** 327** 636** 607** 000 000 000 000 000 000 180 180 180 180 180 Tr ườ ng 224** 000 cK 000 268** 224** in 263** 180 tế H 180 uế 000 họ Sig (2.027 tailed) N 180 Khong Pearson 296** gian ST Correlation Sig (2.000 tailed) N 180 Uy tin ST Pearson 223** Correlation Sig (2.003 tailed) N 180 Khuyen Pearson 117 mai ST Correlation Sig (2.117 tailed) N 180 Kha nang Pearson 106 tiep can Correlation ST Sig (2.158 tailed) N 180 Quyet Pearson 185* dinh lua Correlation chon ST Sig (2.013 tailed) N 180 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại 180 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền  Kiểm tra phân phối chuẩn Statistics 180 180 180 180 0 0 -.446 -.277 -.064 -.173 181 181 181 181 -.288 -.036 -.702 -.474 360 360 360 Missing Skewness Std Error of Skewness Kurtosis 180 0 -.760 -.132 -.356 181 181 181 -.024 197 -.474 360 360 360 360 in Std Error of Kurtosis 180 tế H 180 h Valid  Hồi qui cK N Khong Kha nang Quyet gian Uy tin Khuyen tiep can dinh lua ST ST mai ST ST chon ST uế Hang hoa - Dich vu Nhan vien ST ST Variables Entered/Removeda Hang hoa Dich vu ST Nhan vien ST Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = ,100) Khong gian ST Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = ,100) Uy tin ST ườ Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = ,100) ng Method Đ ại Variables Removed họ Model Variables Entered Kha nang tiep can ST Tr a Dependent Variable: Quyet dinh lua chon ST SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp R Square Adjusted R Square a Std Error of the Estimate ,185 ,613b ,767c ,807d ,841e ,034 ,376 ,589 ,651 ,707 ,029 ,369 ,582 ,643 ,698 ,57151 ,46077 ,37495 ,34636 ,31847 Durbin-Watson uế R Model Summaryf tế H Model GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền 1,996 cK in h a Predictors: (Constant), Hang hoa - Dich vu ST b Predictors: (Constant), Hang hoa - Dich vu ST, Nhan vien ST c Predictors: (Constant), Hang hoa - Dich vu ST, Nhan vien ST, Khong gian ST d Predictors: (Constant), Hang hoa - Dich vu ST, Nhan vien ST, Khong gian ST, Uy tin ST e Predictors: (Constant), Hang hoa - Dich vu ST, Nhan vien ST, Khong gian ST, Uy tin ST, Kha nang tiep can ST f Dependent Variable: Quyet dinh lua chon ST Model Sum of Squares Mean Square 178 ,327 60,193 179 Regression 22,614 Residual 37,579 177 ,212 60,193 179 Regression 35,450 Residual 24,743 176 ,141 Total 60,193 179 Regression 39,199 Residual 20,994 175 ,120 Total 60,193 179 Regression 42,545 Residual 17,648 174 ,101 Total 60,193 179 Total Đ ại 58,140 ng 2,054 df ườ Regression Residual họ ANOVAf Tr Total SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại F Sig 2,054 6,287 ,013a 11,307 53,257 ,000b 11,817 84,053 ,000c 9,800 81,688 ,000d 8,509 83,895 ,000e Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền Coefficientsa (Constant) 3,057 ,202 Hang hoa Dich vu ST ,141 ,056 1,176 ,251 Hang hoa Dich vu ST ,066 Nhan vien ST ,606 ,966 Hang hoa Dich vu ST t Sig Tolerance VIF 15,130 ,000 ,062 ,185 2,507 ,013 1,000 1,000 4,683 ,000 ,087 1,443 ,151 ,973 1,028 ,593 9,841 ,000 ,973 1,028 ,206 Đ ại (Constant) ,046 Beta họ (Constant) Std Error Collinearity Statistics h B cK Model Standardized Coefficients in Unstandardized Coefficients tế H uế a Predictors: (Constant), Hang hoa - Dich vu ST b Predictors: (Constant), Hang hoa - Dich vu ST, Nhan vien ST c Predictors: (Constant), Hang hoa - Dich vu ST, Nhan vien ST, Khong gian ST d Predictors: (Constant), Hang hoa - Dich vu ST, Nhan vien ST, Khong gian ST, Uy tin ST e Predictors: (Constant), Hang hoa - Dich vu ST, Nhan vien ST, Khong gian ST, Uy tin ST, Kha nang tiep can ST f Dependent Variable: Quyet dinh lua chon ST -,026 ,039 4,697 ,000 -,034 -,679 ,498 ,912 1,097 ,057 ,346 6,239 ,000 ,761 1,314 Khong gian ST ,423 ,044 ,547 9,555 ,000 ,714 1,401 ,777 ,193 ng Nhan vien ST ,353 ườ (Constant) Hang hoa Dich vu ST 4,027 ,000 -,042 ,036 -,055 -1,179 ,240 ,906 1,104 ,055 ,261 4,880 ,000 ,699 1,430 Khong gian ST ,336 ,044 ,434 7,661 ,000 ,622 1,607 Uy tin ST ,260 ,046 ,307 5,590 ,000 ,662 1,512 (Constant) ,475 ,185 Tr Nhan vien ST ,266 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại 2,569 ,011 Khóa luận tốt nghiệp Hang hoa Dich vu ST GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền -,031 ,033 -,040 -,936 ,351 ,903 1,108 ,052 ,187 3,676 ,000 ,654 1,529 Khong gian ST ,273 ,042 ,353 6,550 ,000 ,580 1,723 Uy tin ST ,227 ,043 ,268 5,265 ,000 ,650 1,539 Kha nang tiep ,274 can ST ,048 ,282 5,744 ,000 ,697 1,434 tế H uế Nhan vien ST ,191 Correlations h a Dependent Variable: Quyet dinh lua chon ST  Phương sai sai số khơng đổi Quyet dinh lua chon ST Correlation Coefficient cK Spearman's rho in Quyet dinh lua chon ST Sig (2-tailed) họ N Tri tuyet doi phan du Correlation Coefficient Đ ại Sig (2-tailed) N Tr ườ ng  Kiểm định phân phối chuẩn phần dư Statistics Standardized Residual N Valid 180 Missing Skewness ,533 Std Error of Skewness ,181 Kurtosis ,254 Std Error of Kurtosis ,360 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại Tri tuyet doi phan du 1.000 -.043 567 180 180 -.043 1.000 567 180 180 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền  One sample t-text độc lập One-Sample Statistics ,04229 ,05584 ,05109 ,04451 One-Sample Test 179 ,000 10,904 Khong gian ST 179 ,000 11,143 Uy tin ST 179 ,000 14,310 Kha nang tiep 179 ,000 can ST 20,471 h -,46111 -,5446 -,3777 -,62222 -,7324 -,5120 -,73111 -,8319 -,6303 -,91111 -,9989 -,8233 Đ ại họ Nhan vien ST in df Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Mean Difference Lower Upper cK t Sig (2tailed) tế H Nhan vien ST 180 3,5389 ,56735 Khong gian ST 180 3,3778 ,74919 Uy tin ST 180 3,2689 ,68547 Kha nang tiep can ST 180 3,0889 ,59714 uế N Mean Std Deviation Std Error Mean  One sample t-text BPT ng One-Sample Statistics N Quyet dinh lua chon ST ườ 180 Std Deviation 3,5528 ,57989 Std Error Mean ,04322 Tr One-Sample Test Test Value = t Quyet dinh lua chon ST Mean df Sig (2tailed) 179 ,000 10,347 Mean Difference -,44722 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại 95% Confidence Interval of the Difference Lower -,5325 Upper -,3619 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền  Kiểm định khác biệt giới tính định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế Group Statistics Gioi tinh N Mean Std Deviation Std Error Mean ,07727 111 3,5781 ,53928 ,05119 Independent Samples Test in t cK Sig 95% Confidence Interval of the Sig (2Mean Std Error Difference tailed) Difference Difference Lower Upper df Equal variances 1,168 ,281 ,741 assumed -,06600 ,08901 ,10965 ,24165 125,792 ,478 ,712 -,06600 ,09269 ,11743 ,24943 Đ ại 178 ,459 Equal variances not assumed ng Quyet dinh lua chon ST t-test for Equality of Means họ F h Levene's Test for Equality of Variances uế Nu 69 3,5121 ,64189 tế H Quyet dinh lua chon ST Nam ườ  Kiểm định khác biệt độ tuổi định lựa chọn siêu thị Thuận Tr Thành Huế Test of Homogeneity of Variances Quyet dinh lua chon ST Levene Statistic ,246 df1 df2 Sig 176 ,864 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền ANOVA Quyet dinh lua chon ST Sum of Squares df Mean Square 1,953 ,651 58,240 176 ,331 60,193 179 Sig 1,967 ,121 uế Between Groups Within Groups Total F tế H  Kiểm định khác biệt nghề nghiệp định lựa chọn ST Thuận Thành Huế Test of Homogeneity of Variances Quyet dinh lua chon ST 176 ,710 cK in ,460 df1 df2 Sig h Levene Statistic ANOVA Quyet dinh lua chon ST họ Sum of Squares df Mean Square 1,963 ,654 58,230 176 ,331 60,193 179 Sig 1,977 ,119 Đ ại Between Groups Within Groups Total F  Kiểm định khác biệt thu nhập định lựa chọn ST Thuận Thành Huế ườ ng Test of Homogeneity of Variances Quyet dinh lua chon ST Levene Statistic df1 df2 Tr ,176 Sig 176 ,912 ANOVA Quyet dinh lua chon ST Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups Within Groups Total ,989 ,330 59,205 176 ,336 60,193 179 SVTH: Nguyễn Minh Q – K43 QTKD Thương Mại ,980 ,404
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế của khách hàng, Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế của khách hàng, Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Thuận Thành Huế của khách hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay