Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành văn thư lưu trữ năm 2016

60 356 2
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:58

BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (Từ câu đến câu 60) -Đề số 1: Câu Anh (Chị) nêu phân tích: Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng quy định Luật Lưu trữ ? Câu Theo quy định hành nhà nước, quản lý nhà nước công tác văn thư gồm có nội dung? Hãy kể tên nội dung đó? Trong nội dung quản lý thống nghiệp vụ công tác văn thư gồm công việc gì? Câu Anh (chị) cho biết nội dung quản lý sử dụng dấu theo quy định Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014 Theo anh (chị), dấu quan, tổ chức có tầm quan trọng nào? Đề số 2: Câu Anh (Chị) giải thích từ ngữ: Hoạt động lưu trữ; Tài liệu; Tài liệu lưu trữ quy định Luật Lưu trữ Liên hệ cho ví dụ cụ thể từ ngữ vừa nêu ? Câu Anh (chị) nêu trình tự quản lý văn đến, văn (văn giấy) văn thư quan, tổ chức Hãy phân tích trình tiếp nhận đăng ký văn đến (văn giấy)? Cho ví dụ minh họa lập sổ đăng ký văn đến? Câu Anh (chị) nêu quy định việc nhân bản, đóng dấu quan dấu mức độ khẩn, mật Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014 Anh (chị) giải thích: Tại nói nhanh chóng, xác yêu cầu công tác văn thư? Đề số 3: Câu Anh (Chị) nêu nội dung từ ngữ: Lưu trữ quan; Lưu trữ lịch sử; Phông lưu trữ quy định Luật Lưu trữ Giải thích cho ví dụ cụ thể từ ngữ nêu ? Câu Anh (chị) nêu quy định ký văn theo quy định hành Nhà nước? Cho ví dụ cụ thể hình thức ký văn bản? Câu Anh (chị) trình bày nội dung quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014? Theo anh (chị) mục đích, ý nghĩa việc tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ gì? Đề số 4: Câu Anh (Chị) nêu nội dung từ ngữ: Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam; Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam quy định Điều Luật Lưu trữ Liên hệ cho ví dụ cụ thể từ ngữ vừa nêu ? Câu Theo quy định hành Nhà nước, trách nhiệm quản lý công tác văn thư quản lý? Theo Anh (chị) quy định pháp luật việc ban hành hướng dẫn thực chế độ quy định công tác văn thư gồm việc gì? Câu Theo quy định hành, có hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ? Kể tên hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ đó? Phân tích 02 hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ áp dụng phổ biến lưu trữ lịch sử tỉnh mà anh (chị) biết? Đề số 5: Câu Anh (Chị) nêu nội dung từ ngữ: Thu thập tài liệu; Chỉnh lý tài liệu; Xác định giá trị tài liệu quy định Điều Luật Lưu trữ Liên hệ cho ví dụ cụ thể từ ngữ vừa nêu ? Câu Tổ chức, nhiệm vụ văn thư quan, đơn vị? Theo Anh (chị) nhiệm vụ nhiệm vụ quan trọng văn thư quan, đơn vị? Hãy phân tích nhiệm vụ đó? Câu Anh (chị) cho biết việc mang tài liệu lưu trữ khỏi Lưu trữ quan, Lưu trữ lịch sử quy định theo pháp luật hành? Theo anh (chị) nói công tác lưu trữ mang tính khoa học? Đề số 6: Câu Anh (Chị) nêu: Nguyên tắc quản lý lưu trữ; Chính sách Nhà nước lưu trữ quy định Luật Lưu trữ Giải thích liên hệ thực tế ? Câu Tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ quy định công tác văn thư văn hành có loại? Hãy kể tên loại đó? Phân tích Thông cáo, Thông báo, Tờ trình? Ví dụ minh họa thể thức Tờ trình theo quy định hành Câu Anh (chị) cho biết trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân công tác văn thư - lưu trữ quy định Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014? 2 Theo anh (chị), Công tác văn thư có ý nghĩa hoạt động quan, tổ chức? Đề số 7: Câu Anh (Chị) nêu nội dung: Quản lý tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ theo quy định Luật Lưu trữ Cho ví dụ cụ thể tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ mà Anh (Chị) biết ? Câu Anh (chị) cho biết theo quy định hành Nhà nước, văn trước ký ban hành cần phải kiểm tra? Phân tích? Câu Anh (chị) cho biết: Theo quy định hành, Hội đồng xác định giá trị tài liệu quan, tổ chức thành lập nhằm mục đích định thành lập, thành phần Hội đồng cách thức giải công việc Hội đồng xác định giá trị tài liệu? Theo Anh (chị) tài liệu lưu trữ có ý nghĩa mặt kinh tế trị? Đề số 8: Câu Anh (Chị) nêu nội dung: Trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức; Các hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật Lưu trữ Liên hệ cụ thể đơn vị, địa phương nội dung ? Câu Người đứng đầu quan, tổ chức phạm vi quyền hạn giao, có trách nhiệm đạo công tác văn thư, đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư nào? Câu Anh (chị) cho biết: Chỉnh lý tài liệu xác định giá trị tài liệu theo quy định Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014? Anh (chị) phân tích nguyên tắc chỉnh lý tài liệu? Đề số 9: Câu Anh (Chị) nêu nội dung: “ Người làm lưu trữ “ quy định Luật Lưu trữ năm 2011 Liên hệ cá nhân Anh (Chị) ? Câu Anh (chị) cho biết theo quy định hành nhà nước trình thực nội dung công tác văn thư cần phải đảm bảo yêu cầu nào? Nếu làm tốt yêu cầu có ý nghĩa nào? Câu Anh (chị) trình bày quy định giao nhận hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ quan thuộc nội dung công tác thu thập, bổ sung tài liệu Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014? Theo anh (chị) sao nói công tác lưu trữ lại mang tính xã hội? Đề số 10: Câu Anh (Chị) nêu phân tích: Thu thập, tiếp nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử theo quy định Luật Lưu trữ ? Câu Anh chị cho biết vị trí công tác văn thư quan, tổ chức? Là cán văn thư quan, tổ chức phải có yêu cầu gì? Hãy phân tích yêu cầu đó? Câu Anh (chị) trình bày nguyên tắc Quản lý văn theo quy định Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014? Theo anh (chị), cán văn thư quan phải thực nhiệm vụ quản lý văn đến, văn đi? Đề số 11: Câu Anh (Chị) nêu nội dung: Lưu trữ lịch sử; Thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; Trách nhiệm giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử theo quy định Luật Lưu trữ Cho ví dụ cụ thể nội dung vừa nêu ? Câu Anh (chị) nêu trình chuyển phát văn văn thư quan, tổ chức theo quy định hành Nhà nước? ví dụ lập Sổ chuyển giao văn cách đăng ký thực hiện? Câu Anh (chị) cho biết Quy định bảo quản tài liệu lưu trữ, đối tượng thủ tục khai thác sử dụng tài liệu quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014? Theo anh (chị), công tác lưu trữ bao gồm nhiệm vụ gì, phân tích nhiệm vụ đó? Đề số 12: Câu Anh (Chị) nêu nội dung giải thích phải “Thống kê nhà nước lưu trữ” theo quy định Luật Lưu trữ ? Câu Theo quy định Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ anh (chị ) nêu hình thức bảo văn bản? Nêu rõ khái niệm thể thức hình thức đó? Anh (chị) cho ví dụ minh họa thể thức Bản y chính? Câu Anh (chị) cho biết: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014 bao gồm chương, điều áp dụng đối tượng nào, kể tên đối tượng áp dụng? Công tác lưu trữ quy định Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014 quy định nội dung nào, kể tên chi tiết nội dung đó? Theo Anh (chị), nói công tác lưu trữ lại có tính mật? Đề số 13: Câu Anh (Chị) nêu nội dung “Huỷ tài liệu hết giá trị “ quy định Luật Lưu trữ Cho ví dụ cụ thể thủ tục hủy tài liệu hết giá trị quan, tổ chức ? Câu Trách nhiệm công tác lập hồ sơ giao nộp tài liệu vào lưu trữ hành theo Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ? Theo Anh (chị) cán văn thư quan, tổ chức cần làm để công tác quan tốt? Câu Anh (chị) trình bày nội dung lập hồ sơ công việc theo hướng dẫn Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 Bộ Nội vụ? Theo thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 Bộ Nội vụ, anh (chị) cho biết hồ sơ lập phải đảm bảo yêu cầu nào, phân tích cho ví dụ? Đề số 14: Câu Anh (Chị) nêu nội dung: Trách nhiệm quản lý lưu trữ; Kinh phí cho công tác lưu trữ, quy định Luật Lưu trữ Liên hệ, cho ví dụ cụ thể trách nhiệm quản lý lưu trữ; kinh phí cho công tác lưu trữ địa phương ? Câu Anh (chị) nêu trình trình chuyển giao văn đến cán văn thư? Hãy minh họa trình sơ đồ? Câu Anh (chị) phân tích bước lập Danh mục hồ sơ theo hướng dẫn Theo thông tư số 07/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ? Anh (chị) nêu ví dụ quan, tổ chức cụ thể cấp tỉnh cấp huyện áp dụng khung đề mục Danh mục hồ sơ theo cấu tổ chức khung đề mục Danh mục hồ sơ theo lĩnh vực hoạt động? giải thích? Đề số 15: Câu Anh (Chị) nêu nội dung “Hợp tác quốc tế lưu trữ” theo quy định Luật Lưu trữ ? Giải thích, cho vài ví dụ cụ thể ? Câu Anh (chị) nêu trình giải theo dõi, đôn đốc việc giải văn đến quan, tổ chức? Hãy nêu mẫu sổ theo dõi giải văn đến cách ghi sổ thực trình này? Câu Anh (chị) nêu trách nhiệm đối tượng sau việc lập hồ sơ giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ quan theo hướng dẫn Thông tư 07/2012/TTBNV Bộ Nội vụ: cá nhân quan, tổ chức; Văn thư đơn vị; văn thư quan lưu trữ quan? Anh (chị) cho biết cá nhân quan, tổ chức; Văn thư đơn vị; văn thư quan lưu trữ quan không thực tốt trách nhiệm ảnh hướng đến hoạt động quan, tổ chức? Đề số 16: Câu Anh (Chị) nêu nội dung: Tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trình hoạt động quan, tổ chức; Tài liệu lưu trữ điện tử hình thành từ việc số hóa tài liệu lưu trữ vật mang tin khác, theo quy định Nghị định 01/2013/NĐCP ? Hãy cho số ví dụ ? Câu Theo quy định hành nhà nước quan, tổ chức chức danh nhà nước dùng dấu có hình quốc huy? Anh (chị) cho biết trường hợp dấu quan, tổ chức bị thu hồi? Câu Theo hướng dẫn Thông tư số 07/2012/TT-BNV, anh (chị) cho biết việc quản lý văn bản, lập hồ sơ nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ quan cần phải tuân thủ nguyên tắc? nêu cụ thể nguyên tắc đó? Theo anh (chị), người giao giải quyết, theo dõi công việc quan, tổ chức không thực lập hồ sơ công việc giao ảnh hưởng đến công tác lưu trữ quan? Đề số 17: Câu Anh (Chị) nêu nội dung: Thu thập tài liệu lưu trữ điện tử, theo quy định Nghị định 01/2013/NĐ-CP ? Cho ví dụ cụ thể ? Câu Theo quy định hành nhà nước quan, tổ chức sử dụng dấu hình quốc huy? Hãy kể tên quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng dấu này? Câu Anh (chị) nêu tác dụng Danh mục hồ sơ lập Danh mục hồ sơ theo hướng dẫn Thông tư 07/2012/TT-BNV? Theo anh (chị), chủ yếu để lập Danh mục hồ sơ, đóng vai trò định, sao? Đề số 18: Câu Anh (Chị) nêu nội dung: Xác định giá trị tài liệu lưu trữ điện tử; Bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử, theo quy định Nghị định 01/2013/NĐ-CP? So sánh nội dung với tài liệu lưu trữ giấy ? Câu Theo quy định Nhà nước, việc quản lý, sử dụng dấu phải tuân thủ quy định nào? Anh (chị) văn thư quan, tổ chức phải quản lý, sử dụng đóng dấu nào? Câu Anh (chị) cho biết Thông tư số 07/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ, Các từ ngữ sau hiểu nào: “Đơn vị bảo quản”, “Danh mục hồ sơ”, “Văn thư quan”, “Văn thư đơn vị”? Ngoài yêu cầu phẩm chất trị chuyên môn nghiệp vụ, người làm công tác văn thư cần phải có tính bí mật; tỉ mỉ; thận trọng; ngăn nắp, gọn gàng; nguyên tắc; tế nhị? Đề số 19: Câu Anh (Chị) nêu nội dung: Bảo đảm an toàn bảo mật tài liệu lưu trữ điện tử; Hủy tài liệu lưu trữ điện tử hết giá trị; Các hành vi bị nghiêm cấm, theo quy định Nghị định 01/2013/NĐ-CP? So sánh số nội dung với tài liệu lưu trữ giấy ? Câu Anh (chị) văn thư quan, tổ chức phải kiểm tra thể thức kỹ thuật trình bày văn bản, ghi số ngày tháng năm văn nào? Văn lưu văn thư quan, tổ chức nào? Câu Anh (chị) cho biết Thông tư số 07/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ, từ ngữ sau hiểu nào: “Văn đi”, “Văn đến”, “Đăng ký văn bản”, “Hồ sơ nguyên tắc”? Theo anh (chị), nói bí mật, đại yêu cầu công tác văn thư? Đề số 20: Câu Anh (Chị) nêu nội dung: Trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, theo quy định Nghị định 01/2013/NĐ-CP? Liên hệ địa phương thân ? Câu Hãy nêu trình tiếp nhận văn đến theo quy định hành Nhà nước? Anh (chị) vẽ minh họa mẫu dấu đến theo quy định hành? Câu Anh (chị) nêu trách nhiệm đối tượng sau việc lập hồ sơ giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ quan theo hướng dẫn Thông tư 07/2012/TTBNV Bộ Nội vụ: Người đứng đầu quan tổ chức; Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính) người giao trách nhiệm; Người đứng đầu đơn vị quan, tổ chức? Những đối tượng nêu không thực tốt trách nhiệm ảnh hướng đến hoạt động quan, tổ chức? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ - LƯU TRỮ (Từ câu đến câu 250) Câu hỏi 1: Anh (Chị) chọn phương án đúng: Luật Lưu trữ Quốc Hội thông qua ngày, tháng, năm ? A ngày 10 tháng 11 năm 2001 B ngày 11 tháng 10 năm 2012 C ngày 21 tháng 11 năm 2011 D ngày 11 tháng 11 năm 2011 Câu hỏi 2: Theo Anh (Chị) Điều Luật Lưu trữ quy định phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng ? A Điều B Điều C Điều D Điều Câu hỏi 3: Anh (Chị) cho biết phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Luật Lưu trữ có khoản thuộc điều ? A khoản thuộc điều B khoản thuộc điều C khoản thuộc điều D khoản thuộc điều Câu hỏi 4: Anh (Chị) cho biết Khoản điều Luật Lưu trữ quy định nội dung ? A nội dung B nội dung C nội dung D nội dung Câu hỏi 5: Anh (Chị) cho biết Khoản điều Luật Lưu trữ áp dụng loại quan, tổ chức ? A loại quan, tổ chức B loại quan, tổ chức C loại quan, tổ chức D loại quan, tổ chức Câu hỏi 6: Anh (Chị) chọn phương án đúng, giải thích từ ngữ “ Hoạt động lưu trữ” Luật Lưu trữ : A hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản tài liệu lưu trữ B hoạt động thu thập, chỉnh lý, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ C hoạt động chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, sử dụng tài liệu lưu trữ D hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ Câu hỏi 7: Anh (Chị) chọn phương án đúng, giải thích từ ngữ “Lưu trữ quan” Luật Lưu trữ : A tổ chức thực hoạt động lưu trữ quan, tổ chức B tổ chức hoạt động lưu trữ tài liệu lưu trữ quan, tổ chức C tổ chức thực hoạt động lưu trữ tài liệu lưu trữ quan, tổ chức D tổ chức thực lưu trữ tài liệu lưu trữ quan, tổ chức Câu hỏi 8: Anh (Chị) chọn phương án đúng, giải thích từ ngữ “Lưu trữ lịch sử” Luật Lưu trữ : A quan thực hoạt động lưu trữ tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản lâu dài tiếp nhận từ Lưu trữ quan từ nguồn khác B quan thực hoạt động lưu trữ tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn tiếp nhận từ Lưu trữ quan từ nguồn khác C quan hoạt động lưu trữ tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn tiếp nhận từ Lưu trữ quan từ nguồn khác D quan thực lưu trữ tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn tiếp nhận từ Lưu trữ quan từ nguồn khác Câu hỏi 9: Anh (Chị) cho biết có từ ngữ giải thích Điều “Giải thích từ ngữ” Luật Lưu trữ ? A có 12 từ ngữ giải thích B có 13 từ ngữ giải thích C có 14 từ ngữ giải thích D có 15 từ ngữ giải thích Câu hỏi 10: Anh (Chị) chọn phương án đúng, nội dung nguyên tắc quản lý lưu trữ Luật Lưu trữ sau ? A Nhà nước thống quản lý tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam B Nhà nước thống quản lý tài liệu Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam C Nhà nước quản lý tài liệu Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam D Nhà nước thống quản lý tài liệu Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam Câu hỏi 11: Anh (Chị) cho biết có nguyên tắc quản lý lưu trữ nêu Luật Lưu trữ ? A nguyên tắc B nguyên tắc C nguyên tắc D nguyên tắc Câu hỏi 12: Anh (Chị) chọn phương án đúng: “Nguyên tắc quản lý lưu trữ”, điều Luật Lưu trữ ? A Điều B Điều C Điều D Điều Câu hỏi 13: Anh (Chị) cho biết có sách Nhà nước lưu trữ nêu Luật Lưu trữ ? A sách B sách C sách D sách 10 Câu 180: Theo quy định Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thể thức văn chuyên ngành thực theo quy định ai? a) Bộ Tư pháp quy định sau thỏa thuận thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ b) Bộ trưởng, thủ trưởng quan quản lý ngành sau thỏa thuận thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ c) Bộ trưởng, thủ trưởng quan quản lý ngành sau thỏa thuận thống với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh d) Thực theo Luật ngành quy định Câu 181: Theo quy định Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình “”Quản lý văn bản” có điều từ điều đến điều mấy? a) Có 10 điều từ Điều 12 đến điều 21 b) Có 11 điều từ Điều 12 đến điều 22 c) Có 12 điều từ Điều 12 đến điều 23 d) Có 13 điều từ Điều 12 đến điều 24 Câu 182: Theo quy định Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp nhận đăng ký văn đến có nội dung? a) Có nội dung b) Có nội dung c) Có nội dung d) có nội dung Câu 183: Theo quy định Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình “”Trình tự giải văn đi” “Đăng ký văn bản” quy định Điều đây? a) Điều 16 Điều 18 b) Điều 20 Điều 21 c) Điều 17 Điều 18 d) Điều 17 Điều 19 Câu 184: Theo quy định hành Nhà nước Lập hồ sơ công việc có nội dung? a) nội dung b) nội dung c) nội dung 46 d) nội dung Câu 185: Theo quy định Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình việc lập hồ sơ đúng? a) Hồ sơ bảo quản vĩnh viễn, công chức, viên chức phải biên mục hồ sơ đầy đủ b) Hồ sơ có thời hạn nộp vào lưu trữ, cán bộ, công chức, viên chức phải biên mục hồ sơ đầy đủ c) Hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, cán Lưu trữ phải biên mục hồ sơ đầy đủ d) Hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, cán bộ, công chức, viên chức phải biên mục hồ sơ đầy đủ Câu 186: Theo quy định Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác, việc, nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phải bàn giao hồ sơ, tài liệu cho ai? a) Cơ quan, tổ chức cho Thủ trưởng đơn vị b) Cơ quan, tổ chức cho người kế nhiệm c) Cơ quan, tổ chức cho Lưu trữ quan d) quan, tổ chức cho Văn thư quan Câu 187: Theo quy định Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình dấu đóng vào văn nào? a) Đóng vào văn có chữ ký người có thẩm quyền b) Đóng vào tất văn có phê duyệt lãnh đạo c) Đóng vào văn thể thức, kỹ thuật trình bày văn có chữ ký người có thẩm quyền d) Đóng vào văn thức, kỹ thuật trình bày có chữ ký người có thẩm quyền Câu 188: Theo quy định hành Nhà nước, Lưu trữ sau cần phải có Nội quy phòng đọc? a) Lưu trữ quan, tổ chức b) Lưu trữ lịch sử c) Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh d) Lưu trữ quan, tổ chức Lưu trữ lịch sử Câu 189: Theo quy định Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Nội quy phòng đọc có bao gồm có nội dung? 47 a) nội dung b) nội dung c) nội dung d) nội dung Câu 190: Theo quy định Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình việc Xác định giá trị tài liệu phải đảm bảo yêu cầu? a) yêu cầu b) yêu cầu c) yêu cầu d) yêu cầu Câu 191: Theo quy định Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Thể thức hành thực theo quy định đây? a) Thông tư số 55/2005/TTLB-BNV-VPCP b) Quyết định số 02/2004/QĐ-UBND c) Thông tư số 01/2011/TT-BNV d) Quyết định số 25/2011/TT-BTP Câu 192: Theo quy định hành Nhà nước Tài liệu chỉnh lý phải đảm bảo nguyên tắc? a) nguyên tắc b) nguyên tắc c) nguyên tắc d) ngyên tắc Câu 193: Theo quy định hành Nhà nước, Công chức, viên chức làm công tác văn thư phải đảm bảo yêu cầu đây? a) yêu cầu b) yêu cầu c) yêu cầu d) yêu cầu Câu 194: Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định làm thủ tục phát hành văn văn thư quan, tổ chức phải tiến hành công việc? a) b) c) d) 48 Câu 195: Theo quy định hành Nhà nước người có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo Lãnh đạo quan, tổ chức tình hình giải quyết, tiến độ kết giải văn đến để thông báo cho đơn vị liên quan? a) Trưởng phòng b) Văn thư quan c) Chuyên viên phụ trách d) Chánh văn phòng Trưởng phòng hành Câu 196: Theo Luật Lưu trữ 2011, công tác thống kê lưu trữ, quan, tổ chức cấp tỉnh tổng hợp số liệu đơn vị trực thuộc báo cáo quan nào? a) UBND cấp tỉnh b) Bộ Nội vụ c) Cơ quan quản lý nhà nước lưu trữ cấp tỉnh d) Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Câu 197: Theo Luật Lưu trữ 2011, việc xây dựng, bố trí kho lưu trữ, thiết bị, phương tiện cần thiết thực biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ bảo đảm việc sử dụng tài liệu lưu trữ thuộc trách nhiệm ai? a) Người đứng đầu quan, tổ chức b) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính) c) Cán Lưu trữ d) Cán Văn thư Câu 198: Theo Luật Lưu trữ 2011, Tài liệu lưu trữ quý, tài liệu thuộc diện bảo quản thời gian bao nhiêu? a) 70 năm b) 50 năm c) 30 năm d) Vĩnh viễn Câu 199: Theo Luật lưu trư 2011, quan quy định thẩm quyền thủ tục cấp, thu hồi chứng hành nghề lưu trữ? a) UBND cấp b) Bộ Nội Vụ c) Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước d) Chính phủ 49 Câu 200: Theo Luật Lưu trữ 2011, Cơ quan, tổ chức có tài liệu lưu trữ phải định chế độ thống kê lưu trữ Số liệu thống kê hàng năm tính từ ngày tháng đến hết ngày tháng năm? a) Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm b) Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 15 tháng 12 năm c) Từ ngày 15 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm d) Từ ngày 15 tháng 01 đến hết ngày 15 tháng 12 năm Câu 201: Theo Luật Lưu trữ 2011, loại tài liệu phải kiểm kê, bảo quản, lập bảo hiểm sử dụng theo chế độ đặc biệt? a) Tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản 50 năm b) Tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản 70 năm c) Tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn d) Tài liệu lưu trữ quý, Câu 202: Theo Luật Lưu trữ 2011, việc huỷ tài liệu hết giá trị Lưu trữ quan thuộc thẩm quyền định ai? a) Người đứng đầu quan, tổ chức b) Cơ quan quản lý nhà nước cấp c) Chánh Văn phòng (trưởng phòng Hành chính) d) Cán Lưu trữ Câu 203: Theo Luật Lưu trữ 2011, việc huỷ tài liệu hết giá trị Lưu trữ lịch sử thuộc thẩm quyền định ai? a) Trung tâm Lưu trữ b) Người đứng đầu quan có thẩm quyền lưu trữ cấp c) Người đứng đầu quan, tổ chức có tài liệu hết giá trị d) Người đứng đầu quan, tổ chức cấp phó người đứng đầu quan, tổ chức có tài liệu hết giá trị Câu 204: Theo Luật Lưu trữ 2011, hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị phải bảo quản quan, tổ chức có tài liệu bị huỷ năm, kể từ ngày hủy tài liệu? a) 10 năm b) 30 năm c) 20 năm d) 40 năm Câu 205: Thống quản lý nhà nước lưu trữ thuộc trách nhiệm ai? 50 a) Chính phủ b) Thủ tướng Chính phủ c) Bộ Nội vụ d) Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Câu 206: Tổ chức chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước lưu trữ quản lý tài liệu Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam? a) Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước b) Bộ Nội vụ c) Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia d) UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Câu 207: Việc thực quản lý nhà nước lưu trữ địa phương thuộc trách nhiệm ai? a) Sở Nội vụ b) Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh c) UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương d) UBND cấp Câu 208: Đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tổ chức, cá nhân nước tổ chức, cá nhân nước có Nhà nước khuyến khích hay không? a) Được Nhà nước khuyến khích b) Không Nhà nước khuyến khích c) Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân nước d) Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân nước Câu 209: Theo Luật Lưu trữ 2011, hợp tác quốc tế lưu trữ thực sở nào? a) Tôn trọng độc lập, chủ quyền b) Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bên có lợi c) Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, bên có lợi d) Bình đẳng, bên có lợi Câu 210: Theo Luật Lưu trữ 2011, hợp tác quốc tế lưu trữ gồm nội dung? a) b) c) 51 d) Câu 211: Luật lưu trữ năm 2011 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? a) Từ ngày 25 tháng 11 năm 2011 b) Từ ngày 11 tháng 11 năm 2011 c) Từ ngày 01 tháng năm 2012 d) Từ ngày 07 tháng 01 năm 2012 Câu 212: Theo quy định Nghị định số 01/2013/NĐ-CP, Phương tiện lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử thuộc Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng có kết nối sử dụng mạng diện rộng không? a) Không phép kết nối sử dụng b) Được phép sử dụng c) Được phép kết nối d) Được phép kết nối sử dụng Câu 213: Việc hủy tài liệu lưu trữ điện tử thực nào? a) Phải thực toàn hồ sơ thuộc danh mục tài liệu hết giá trị phải bảo đảm thông tin bị hủy khôi phục lại b) Phải thực toàn hồ sơ thuộc danh mục tài liệu hết giá trị phê duyệt phải bảo đảm thông tin bị hủy khôi phục lại c) Phải thực toàn hồ sơ thuộc danh mục tài liệu hết giá trị phê duyệt d) Phải bảo đảm thông tin bị hủy khôi phục lại Câu 214: Các hành bị nghiêm cấm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử? a) Truy cập, thay đổi, giả mạo, chép, tiết lộ, gửi, hủy trái phép tài liệu lưu trữ điện tử b) Tạo phát tán chương trình phầm mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành có hành vi khác nhằm phá hoại phương tiện quản lý tài liệu lưu trữ điện tử c) Truy cập, thay đổi, giả mạo, chép, tiết lộ, gửi, hủy trái phép tài liệu lưu trữ điện tử; tạo chương trình phầm mềm làm rối loạn, phương tiện quản lý tài liệu lưu trữ điện tử d) Cả a b Câu 215: Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm quản lý thống tài liệu lưu trữ điện tử theo thẩm quyền thuộc trách nhiệm ai? 52 a) Chính phủ b) Bộ Nội vụ c) Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước d) UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Câu 216: Chỉ đạo thực việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử quan, tổ chức theo quy định pháp luật thuộc trách nhiệm ai? a) Người đứng đầu quan, tổ chức b) Chánh Văn phòng (trưởng phòng Hành chính) c) Cán Lưu trữ d) Chuyên viên phụ trách công nghệ, thông tin quan Câu 217: Việc tham mưu, đề xuất cho người đứng đầu quan, tổ chức thực quy định pháp luật lưu trữ tài liệu điện tử thuộc trách nhiệm ai? a) Chánh Văn phòng (trưởng phòng Hành chính) b) Cán Lưu trữ c) Chuyên viên phụ trách công nghệ, thông tin quan d) Cán Văn thư Câu 218: Việc thực quy định tạo lập, quản lý, lập hồ sơ điện tử trình theo dõi, giải công việc giao nộp hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ quan thuộc trách nhiệm ai? a) Người trực dõi, giải công việc b) Trưởng phòng chuyên môn c) Chánh Văn phòng (trưởng phòng Hành chính) d) Cán Lưu trữ Câu 219: Theo quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, việc theo dõi việc chuyển phát văn trách nhiệm quan? a) Chánh Văn phòng (trưởng phòng Hành chính) b) Người khác thủ trưởng quan phân công c) Văn thư d) Văn phòng (Phòng Hành chính) Câu 220: Theo quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, việc chuyển giao văn đến phải đảm bảo yêu cầu gì? a) Nhanh chóng b) Nhanh chóng, đối tượng c) Chặt chẽ, đối tượng d) Chính xác giữ gìn bí mật nội dung văn 53 Câu 221: Theo quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, việc xếp, bảo quản phục vụ tra cứu, sử dụng lưu nhiệm vụ quan? a) Thủ trưởng quan b) Chánh Văn phòng (trưởng phòng Hành chính) c) Người khác thủ trưởng quan phân công d) Văn thư Câu 222: Theo quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, chuyên viên sau phép giữ lại hồ sơ tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ hành, thời hạn giữ lại tối đa bao lâu? a) năm b) năm c) năm d) năm Câu 223: Theo quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, người có trách nhiệm trình, chuyển giao văn đến cho đơn vị, cá nhân? a) Chánh Văn phòng (trưởng phòng Hành chính) b) Tùy theo điều kiện quan, lựa chọn đối tượng thực nhiệm vụ c) Cán văn thư d) Chuyên viên Câu 224: Theo quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, văn đến sau trình người có thẩm quyền phân phối văn bản, người phép giữ chính? a) Người có thẩm quyền phân phối văn đến b) Cán văn thư c) Chuyên viên giải công việc d) Thủ trưởng quan Câu 225: Cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước công tác văn thư? a) Bộ Nội vụ b) UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương c) Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương d) Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Câu 226: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP Chính phủ công tác văn thư ban hành vào ngày, tháng, năm nào? 54 a) Ngày 04 tháng năm 2004 b) Ngày 08 tháng năm 2004 c) Ngày 14 tháng năm 2004 d) Ngày 18 tháng năm 2004 Câu 227: Việc hướng dẫn thực kiểm tra việc thi hành Nghị định số 110/2004/NĐ-CP Chính phủ công tác văn thư thuộc trách nhiệm ai? a) Bộ Nội vụ b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ c) Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước d) Cục Trưởng Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Câu 228: Theo quy định Nghị định số 09/2010/NĐ-CP, văn phải lưu bản? a) 01 b) 02 c) 03 d) 04 Câu 229: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP Chính phủ công tác văn thư bao gồm chương, điều? a) chương, 36 điều b) chương, 39 điều c) chương, 38 điều d) chương, 36 điều Câu 230: Nghị định số Nghị định số 09/2010/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 110/2004/NĐ-CP Chính phủ công tác văn thư bao gồm điều? a) điều b) điều c) điều d) điều Câu 231: Luật lưu trữ năm 2011 bao gồm chương, điều? a) chương, 42 điều b) chương, 42 điều c) chương, 42 điều d) chương, 39 điều 55 Câu 232: Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Tất văn bản, kể đơn, thư cá nhân gửi đến quan, tổ chức phải quản lý theo trình tự nào? a) Tiếp nhận, đăng ký văn đến; Trình, chuyển giao văn đến; Giải theo dõi, đôn đốc việc giải văn đến b) Tiếp nhận, đăng ký văn đến; Giải theo dõi, đôn đốc việc giải văn đến; Trình, chuyển giao văn đến c) Trình, chuyển giao văn đến; Tiếp nhận, đăng ký văn đến; Giải theo dõi, đôn đốc việc giải văn đến d) Trình, chuyển giao văn đến; Giải theo dõi, đôn đốc việc giải văn đến; Tiếp nhận, đăng ký văn đến Câu 233: Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, văn phải trình chuyển giao sau nhận được? a) Văn đến có dấu mức độ khẩn b) Văn đến thông thường c) Văn đến có dấu khẩn d) Văn đến có dấu mức độ khẩn văn thông thường Câu 234: Theo quy định hành Nhà nước, tiêu hủy tài liệu Ủy ban nhân dân cấp huyện quan thẩm tra tài liệu đó? a) Ủy ban nhân dân cấp huyện b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c) Sở Nội vụ tỉnh d) Chi cục Văn thư – Lưu trữ Câu 235: Việc đạo giải kịp thời văn đến quan thuộc trách nhiệm ai? a) Chánh văn phòng (trưởng phòng Hành chính) b) Người đứng đầu quan, tổ chức c) Cấp phó người đứng đầu quan, tổ chức d) Trưởng phòng chuyên môn Câu 236: Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Nghiệp vụ quản lý văn đến thực theo hướng dẫn ai? a) Cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ c) Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương d) Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 56 Câu 237: Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Tất văn quan, tổ chức phát hành quản lý theo trình tự nào? a) Kiểm tra thể thức, hình thức kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu ngày, tháng văn bản;2 Đóng dấu quan dấu mức độ khẩn, mật (nếu có);3 Đăng ký văn đi;4 Làm thủ tục, chuyển phát theo dõi việc chuyển phát văn đi; Lưu văn đi.; b) Kiểm tra thể thức, hình thức kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu ngày, tháng văn bản; Đăng ký văn đi;3 Làm thủ tục, chuyển phát theo dõi việc chuyển phát văn đi; Lưu văn đi.; c) Kiểm tra thể thức, hình thức kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu ngày, tháng văn bản; Đăng ký văn đi; Đóng dấu quan dấu mức độ khẩn, mật (nếu có); Lưu văn đi.; Làm thủ tục, chuyển phát theo dõi việc chuyển phát văn đi; d) Kiểm tra thể thức, hình thức kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu ngày, tháng văn bản; Làm thủ tục, chuyển phát theo dõi việc chuyển phát văn đi; Lưu văn đi.; Câu 238: Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Nghiệp vụ quản lý văn thực theo hướng dẫn ai? a) Cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ c) Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương d) Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Câu 239: Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Văn phải hoàn thành thủ tục văn thư chuyển phát vào thời gian nào? a) Ngay ngày văn ký, chậm ngày làm việc b) Ngay ngày văn ký, chậm hai ngày làm việc c) Sau 01 ngày văn ký, chậm 03 ngày làm việc d) Sau 01 ngày văn ký, chậm 02 ngày làm việc Câu 240: Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, thời hạn giao nộp vào lưu trữ hành quy định tài liệu nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ? 57 a) Sau 01 năm kể từ năm công trình nghiệm thu thức b) Sau 02 năm kể từ năm công trình nghiệm thu thức c) Sau tháng kể từ công trình nghiệm thu thức d) Sau 03 tháng kể từ công trình nghiệm thu thức Câu 241: Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, thời hạn giao nộp vào lưu trữ hành quy định tài liệu xây dựng bản? a) Sau tháng kể từ công trình toán b) Sau tháng kể từ công trình toán c) Sau tháng kể từ công trình toán d) Sau 12 tháng kể từ công trình toán Câu 242: Theo quy định hành Nhà nước người có quyền Quyết định tiêu hủy tài liệu hết giá trị Lưu trữ quan, tổ chức? a) Chủ tịch UBND b) Người đứng đầu quan, tổ chức c) Hội đồng tiêu hủy tài liệu d) Chánh Văn phòng UBND Câu 243: Theo quy định Nhà nước người đề nghị tiêu hủy tài liệu có thông tin trùng lặp lưu trữ lịch sử? a) Chủ tịch UBND tỉnh b) Sở Nội vụ c) Chánh Văn phòng UBND tỉnh d) Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu Câu 244: Nếu năm quan nhận ban hành văn có mức độ “Mật” theo anh (chị) phải đăng ký nào? a) Không đăng ký chuyển Lãnh đạo quan b) Đăng ký sổ riêng c) Đăng ký chung với sổ đến văn hành (vì số lượng ít) d) Đăng ký chung với sổ văn hành (vì số lượng ít) Câu 245: Theo quy định hành Nhà nước, độc giả đến khai thác tài liệu lưu trữ cấp phải nộp lệ phí? a) Bản tài liệu lưu trữ, chứng thực lưu trữ b) Bản tài liệu c) Bản phô tô tài liệu d) Bản Sao y, lục, trích văn 58 Câu 246: Việc tài liệu chứng thực tài liệu lưu trữ đơn vị thực hiện? a) Lưu trữ quan thực b) Lưu trữ lịch sử thực c) Phòng Hành văn phòng quan d) Cả a b Câu 247: Theo quy định hành Nhà nước hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm có nội dung sau đây? a) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước; Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học lưu trữ b) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước; Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học chuyển giao công nghệ lưu trữ c) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước; Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học chuyển giao công nghệ lưu trữ d) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước; Nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ lưu trữ Câu 248: Theo quy định Luật Lưu trữ người định việc mang tài liệu lưu trư quan nước ngoài? a) Chủ tịch UBND tỉnh b) Giám đốc Sở Nội vụ c) Người đứng đầu quan, tổ chức d) Người phụ trách kho lưu trữ quan, tổ chức Câu 249: Theo quy định Luật Lưu trữ, cá nhân cấp chứng hành nghề lưu trữ có điều kiện đây? a) Đã trực tiếp làm lưu trữ liên quan đến lưu trữ từ 05 năm trở lên b) Đã trực tiếp làm văn thư liên quan đến lưu trữ từ 05 năm trở lên c) Đã trực tiếp làm lưu trữ liên quan đến lưu trữ từ 03 năm trở lên d) Đã trực tiếp làm lưu trữ liên quan đến văn thư từ 05 năm trở lên Câu 250: Theo quy định hành Nhà nước quan chịu tránh nhiệm quy định chương trình, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ? 59 a) Bộ Giáo dục Đào tạo b) Bộ Nội vụ c) Trường Đại học Nội vụ d) Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành văn thư lưu trữ năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành văn thư lưu trữ năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành văn thư lưu trữ năm 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay