Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Điện lực Quảng Trị

111 133 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:58

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế -  - ại họ cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Đ CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Lê Thò Thu Trang TS Hoàng Quang Thành Lớp: K44A QTKDTH Niên khóa: 2010 - 2014 Huế 05/2014 Lời Cảm Ơn! Đầu tiên, tơi xin gửi đến Nguyễn Văn Liên ( Trường phòng nhân sự) ban lãnh đạo Cơng ty Điện lực Quảng Trị lời cảm ơn sâu sắc tạo điều kiện thực tập, nghiên cứu cơng ty cung cấp số liệu, chỉnh sửa, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành đề tài Đồng thời, tơi xin chân thành cảm ơn T.S Hồng Quang Thành cách trọn vẹn tế H uế tận tình giúp đỡ, hướng dẫn chỉnh sửa để tơi hồn thiện đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn đến cơ, anh, chị cơng tác Phòng Tổ chức Nhân - Cơng ty Điện lực Quảng Trị dìu dắt, hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập cơng ty ại họ cK in h để tơi có cách nhìn thực tế cơng việc cơng ty định hướng nghề nghiệp cho tương lai Cuối cùng, tơi xin cảm ơn cơ, chú, anh, chị phòng, ban cơng ty tạo điều kiện giúp đỡ đóng góp ý kiến để tơi có liệu q báu phục vụ cho đề tài Đ Mặc dù có nhiều nỗ lực để hồn thành nghiên cứu với tất nhiệt tình lực mình, khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp q báu Hội đồng xét tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên Lê Thị Thu Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lí chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu .1 tế H uế 2.1Mục tiêu chung 2.2Mục tiêu cụ thể 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1Đối tượng nghiên cứu ại họ cK in h 3.2Phạm vi nghiên cứu 3.2.1Phạm vi khơng gian 3.2.2Phạm vi thời gian .2 4.Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2.1Dữ liệu thứ cấp 4.2.2Dữ liệu sơ cấp Đ 4.2Phương pháp xử lí phân tích số liệu Kết cấu khóa luận PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 1.1Những vấn đề lý luận động lực làm việc yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 1.1.1Một số khái niệm .4 1.1.1.1Nhu cầu 1.1.1.2Động hoạt động người 1.1.1.3Động lực tạo động lực làm việc cho nhân viên .7 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành 1.1.2Các lý thuyết động lực làm việc người lao động .11 1.1.2.1Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow 11 1.1.2.2Học thuyết thúc đẩy tăng cường B.F.Skinner 13 1.1.2.3Học thuyết yếu tố Frederick Herzberg 13 1.1.2.4Học thuyết kì vọng Victor Vroom 14 1.1.2.5Học thuyết cơng Stacy Adams 15 1.1.3Các cách thức tạo động lực làm việc cho nhân viên .15 1.1.3.1Xây dựng định mức lao động, nhiệm vụ tiêu chuẩn thực cơng việc cho người lao động .16 tế H uế 1.1.3.2Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hồn thành nhiệm vụ 16 1.1.4.Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 20 1.1.4.1.Mơ hình lý thuyết 20 1.1.4.2.Mơ hình đề xuất giả thiết 21 ại họ cK in h 1.2.Vài nét ngành Điện lực cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên ngành Điện lực Việt Nam 22 1.2.1 Đặc điểm, vai trò ngành Điện lực Việt Nam 22 1.2.2Vài nét lực lượng lao động ngành Điện lực Việt Nam .24 1.2.3 Một số kinh nghiệm tạo động lực làm việc cho nhân viên ngành điện lực 27 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 30 ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY ĐIỆN LỰC Đ QUẢNG TRỊ 30 2.1 Một số đặc điểm Cơng ty ảnh hưởng đến cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Cơng ty Điện lực Quảng Trị 30 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Điện lực Quảng Trị 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Cơng ty .32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.4 Đặc điểm yếu tố nguồn lực chủ yếu Cơng ty 35 2.1.4.1 Nguồn nhân lực Cơng ty .35 2.1.4.2 Tình hình vốn tài sản Cơng ty 38 2.1.5 Một số kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty .41 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành 2.2 Thực trạng cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Cơng ty Điện lực Quảng Trị .43 2.2.1 Chính sách tiền lương 43 2.2.2 Chính sách đào tạo, hội thăng tiến 44 2.2.3 Cấp .45 2.2.4 Đồng nghiệp 46 2.2.5 Mơi trường điều kiện làm việc 46 2.2.6 Chế độ phúc lợi 47 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 48 tế H uế 2.3.1 Mơ tả mẫu điều tra 49 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 53 2.3.4 Mơ hình hiệu chỉnh .59 2.3.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu phân tích hồi quy bội 61 ại họ cK in h 2.3.6 Mức độ đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 64 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ 69 3.1 Định hướng việc nâng cao động lực làm việc cho nhân viên Cơng ty Điện lực Quảng Trị 69 3.2 Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên Cơng ty Điện lực Quảng Trị 70 3.2.1 Nâng cao thỏa mãn tiền lương 70 Đ 3.2.3 Cải thiện mơi trường điều kiện làm việc 72 3.2.4 Cải thiện tăng cường quan hệ đồng nghiệp nội Cơng ty 73 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .75 1.Kết luận .75 2.Kiến nghị 76 2.1Đối với Nhà nước .76 2.2Đối với Tổng Cơng ty Điện lực miền Trung 76 2.3 Đối với Cơng ty Điện lực Quảng Trị .77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .79 PHỤ LỤC 80 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Cán cơng nhân viên CTĐL: Cơng ty Điện lực ĐTXD: Đầu tư xây dựng ĐNT: Điện nơng thơn KDĐN: Kinh doanh điện KTAT – BHLĐ: Kỹ thuật an tồn – Bảo hộ lao động PCLB – PCCN: Phòng chống lụt bão – Phòng chống cháy nổ QLCL: Quản lý chất lượng QLKT: Quản lý kỹ thuật SXKD: Sản xuất kinh doanh ại họ cK in h tế H uế CBCNV: Tài – kế tốn TC – NS: Tổ chức – Nhân TCTĐL: Tổng Cơng Ty Điện lực UBND: Ủy ban nhân dân Đ TC – KT: SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Wiley C 21 Sơ đồ 1.2:Mơ hình nghiên cứu đề nghị 22 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ cấu máy tổ chức cơng ty Điện lực Quảng Trị 33 Sơ đồ 2.1: Mơ hình hiệu chỉnh mối quan hệ yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Cơng ty Điện lực Quảng Trị .60 Biểu đồ 2.1 : Giới tính 51 Biểu đồ 2.2: Độ tuổi 51 tế H uế Biểu đồ 2.3: Thời gian làm việc 52 Biểu đồ 2.4: Trình độ 52 Đ ại họ cK in h Biểu đồ 2.5: Thu nhập 53 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các yếu tố bậc thang nhu cầu Maslow 12 Bảng 2.1: Tình hình lao động Cơng ty 36 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty qua năm 2011 – 2013 39 Bảng 2.3: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 42 Bảng 2.4:Bảng mã hóa biến quan sát 48 Bảng 2.5: Quy mơ cấu mẫu điều tra 50 tế H uế Bảng 2.6: Hệ số Cronbach’s alpha 53 Bảng 2.7: Hệ số Cronbach’s alpha thang đo hài lòng chung động lực làm việc 56 Bảng 2.8: Kết EFA cho thang đo nhân tố thành phần động lực làm việc 57 ại họ cK in h Bảng 2.9: Kết EFA thang đo Sự hài lòng chung yếu tố ảnh hưởng đên động lực làm việc 59 Bảng 2.10: Ma trận tương quan biến 61 Bảng 2.11: Kết phân tích hồi quy 62 Bảng 2.12: Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng yếu tố thuộc thành phần “tiền lương” 65 Bảng 2.13: Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng yếu tố thuộc thành phần Đ “chính sách đào tạo hội thăng tiến” .66 Bảng 2.14: Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng yếu tố thuộc thành phần “mơi trường điều kiện làm việc” 66 Bảng 2.15: Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng yếu tố thuộc thành phần “đồng nghiệp” 68 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Như biết, điện lực ngành cơng nghiệp đặc biệt quan trọng quốc gia Bất kì ngành nghề kinh doanh thiếu điện khơng thể hoạt động Điện lực lĩnh vực vừa sản xuất vừa kinh doanh lại mang tính chất độc quyền nên khó để loại bỏ thay Bởi tính chất đặc biệt mà ngành cần phải phát triển để đưa kinh tế nước nhà lên Bên cạnh yếu tố người yếu tố vơ quan trọng mà khơng thay ngành nghề kinh doanh điện lực khơng ngoại lệ, tế H uế người đóng vai trò quan trọng ngành cơng nghiệp mũi nhọn Trong sản xuất kinh doanh ngày nay, quản lý nhân coi nhân tố quan trọng để giành thắng lợi cạnh tranh khốc liệt với doanh nghiệp khác thương trường Quản lý nhân bao gồm việc thiết ại họ cK in h kế, xây dựng hệ thống triết lý, sách thực hoạt động chức thu hút, đào tạo, phát triển trì nguồn lực người tổ chức nhằm đạt kết tối ưu cho tổ chức người lao động Và để quản lý tốt người lãnh đạo cần phải hiểu rõ nhu cầu động làm việc nhân viên, từ điều chỉnh hướng quản lý nhân viên cơng ty cách tốt Chính lí mà tơi chọn đề tài “Phân tích yếu tố ảnh hưởng Đ đến động lực làm việc nhân viên Cơng ty Điện lực Quảng Trị” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn động lực làm việc người lao động, phân tích đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Cơng ty Điện lực Quảng Trị, từ đề xuất giải pháp nhằm gia tăng động lực làm việc họ thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể • Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn động lực làm việc người lao động SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành • Xác định, phân tích, đánh giá thực trạng động lực mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Cơng ty Điện lực Quảng Trị • Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc nhân viên Cơng ty Điện lực Quảng Trị thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các vấn đề liên quan đến động lực làm việc nhân viên Cơng ty Điện lực Quảng Trị 3.2.1 Phạm vi khơng gian tế H uế 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực Cơng ty Điện lực Quảng Trị 3.2.2 Phạm vi thời gian - Thực trạng vấn đề đánh giá giai đoạn 2010-2013 ại họ cK in h - Các kết điều tra, khảo sát thu thập khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm 2014 - Các giải pháp đề xuất áp dụng cho năm tới (2014 – 2020) Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2.1 Dữ liệu thứ cấp - Những liệu thứ cấp cần thu thập gồm: Đ • Các số liệu nguồn nhân lực Cơng ty • Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty • Ngồi có thơng tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu từ giáo trình, báo, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố - Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: tất liệu thứ cấp liên quan đến Cơng ty thu thập từ phòng Tổ chức – Nhân sự, phòng Tài – Kế tốn Cơng ty Điện lực Quảng Trị 4.2.2 Dữ liệu sơ cấp - Dữ liệu sơ cấp cần thu thập: • Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối nhân viên cơng ty SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành Rotated Component Matrixa Component Đ ại họ cK in h tế H uế TL02 ,850 TL04 ,790 TL01 ,775 TL03 ,748 TL05 ,730 CH12 ,846 CH11 ,830 CH08 ,826 CH09 ,672 CH07 ,659 CH10 ,544 CT17 ,848 CT16 ,822 CT15 ,731 CT13 ,646 CT18 ,509 ,642 CT14 ,510 DK24 ,927 DK23 ,898 DK26 ,792 DK25 ,773 DN21 DN19 DN22 DN20 PL29 PL28 PL27 PL30 TL06 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH ,881 ,826 ,798 ,734 ,896 ,837 ,819 ,722 ,768 89 Khóa luận tốt nghiệp 2.2 GVHD: TS Hồng Quang Thành Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig ,768 2,228E3 406 ,000 Communalities Extraction TL01 1,000 ,914 TL02 1,000 ,910 TL03 1,000 TL04 1,000 TL05 1,000 CH07 1,000 ại họ cK in h tế H uế Initial ,850 ,742 ,776 ,610 1,000 ,835 CH09 1,000 ,719 CH10 1,000 ,666 CH11 1,000 ,843 CH12 1,000 ,815 CT13 1,000 ,799 CT14 1,000 ,526 CT15 1,000 ,810 CT16 1,000 ,768 CT17 1,000 ,809 DN19 1,000 ,848 DN20 1,000 ,809 DN21 1,000 ,864 DN22 1,000 ,773 DK23 1,000 ,927 DK24 1,000 ,924 Đ CH08 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 90 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành DK25 1,000 ,758 DK26 1,000 ,805 PL27 1,000 ,747 PL28 1,000 ,819 PL29 1,000 ,890 PL30 1,000 ,625 TL06 1,000 ,828 Extraction Method: Principal Component Analysis Initial Eigenvalues tế H uế Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings ại họ cK in h % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance % Total Variance % 10,309 38,183 38,183 10,309 38,183 38,183 5,460 20,221 20,221 4,022 14,896 53,079 4,022 14,896 53,079 4,059 15,032 35,253 2,632 9,749 62,828 2,632 9,749 62,828 4,053 15,010 50,262 2,127 7,878 70,706 2,127 7,878 70,706 3,524 13,051 63,314 1,177 4,360 75,066 1,177 4,360 75,066 3,173 11,752 75,066 ,915 78,455 Đ 3,389 ,819 3,032 81,487 ,680 2,519 84,006 ,564 2,089 86,095 10 ,498 1,846 87,941 11 ,484 1,792 89,733 12 ,412 1,524 91,257 13 ,370 1,372 92,629 14 ,319 1,180 93,809 15 ,274 1,016 94,826 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 91 GVHD: TS Hồng Quang Thành 16 ,265 ,981 95,807 17 ,215 ,796 96,603 18 ,182 ,674 97,277 19 ,158 ,585 97,863 20 ,132 ,491 98,353 21 ,114 ,423 98,777 22 ,091 ,339 99,115 23 ,077 ,285 99,401 24 ,067 ,247 99,647 25 ,049 ,181 99,828 26 ,038 ,139 99,967 27 ,009 ,033 100,000 tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ại họ cK in h Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component ,853 ,786 ,772 ,767 ,753 Đ TL02 TL04 TL03 TL01 TL05 CH12 CH11 CH08 CH09 CH07 CH10 DK24 DK23 ,847 ,833 ,828 ,679 ,661 ,549 ,927 ,895 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 92 Khóa luận tốt nghiệp DK26 DK25 CT17 CT16 CT15 CT13 CT14 DN21 DN19 DN22 DN20 PL29 PL28 PL27 PL30 TL06 GVHD: TS Hồng Quang Thành ,791 ,774 ,858 ,826 ,726 ,634 ,876 ,830 ,801 ,729 ,779 ại họ cK in h tế H uế ,896 ,838 ,820 ,721 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Lần Đ 2.3 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df Sig SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH ,772 2,161E3 378 ,000 93 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành Communalities 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,859 ,871 ,788 ,743 ,738 ,608 ,830 ,709 ,657 ,814 ,792 ,779 ,523 ,708 ,743 ,804 ,800 ,796 ,864 ,668 ,910 ,923 ,757 ,812 ,736 ,825 ,893 ,622 tế H uế Extraction ại họ cK in h Đ TL01 TL02 TL03 TL04 TL05 CH07 CH08 CH09 CH10 CH11 CH12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17 DN19 DN20 DN21 DN22 DK23 DK24 DK25 DK26 PL27 PL28 PL29 PL30 Initial Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 94 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of % of % of Compone Tota Varianc Cumulativ Tota Varianc Cumulativ Tota Varianc Cumulativ nt l e e% l e e% l e e% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 34,722 12,443 47,165 10,054 57,219 7,828 65,047 6,804 71,851 5,190 77,041 2,946 2,677 2,210 2,030 1,774 1,481 1,369 1,342 1,103 ,957 ,851 ,756 ,635 ,577 ,494 ,440 ,374 ,334 79,987 82,664 84,874 86,903 88,677 90,157 91,527 92,868 93,971 94,928 95,779 96,535 97,170 97,747 98,241 98,681 99,055 99,389 9,72 3,48 2,81 2,19 1,90 1,45 34,722 34,722 12,443 47,165 10,054 57,219 4,22 3,93 3,65 3,46 3,21 3,07 tế H uế 34,722 7,828 65,047 6,804 71,851 5,190 77,041 ại họ cK in h 9,72 3,48 2,81 2,19 1,90 1,45 ,825 ,749 ,619 ,568 ,497 ,415 ,383 ,376 ,309 ,268 ,238 ,212 ,178 ,161 ,138 ,123 ,105 ,093 Đ SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 15,080 15,080 14,052 29,132 13,060 42,192 12,385 54,577 11,491 66,068 10,973 77,041 95 Khóa luận tốt nghiệp 25 26 27 28 ,066 ,045 ,033 ,027 GVHD: TS Hồng Quang Thành ,237 ,162 ,116 ,095 99,626 99,788 99,905 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component ,839 ,808 ,794 ,787 ,752 ại họ cK in h ,841 ,831 ,828 ,670 ,659 ,534 Đ TL02 TL03 TL04 TL05 TL01 CH12 CH11 CH08 CH09 CH07 CH10 DK24 DK23 DK26 DK25 CT17 CT16 CT15 CT13 CT14 DN21 DN19 DN22 DN20 PL29 tế H uế SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH ,926 ,897 ,796 ,768 ,859 ,828 ,738 ,636 ,504 ,880 ,842 ,787 ,739 ,903 96 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành PL28 PL27 PL30 ,842 ,814 ,716 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 2.4 EFA thang đo Động lực chung KMO and Bartlett's Test Sig 173,116 ,000 Communalities Initial Extraction 1,000 1,000 ,968 ,968 ại họ cK in h HL31 HL32 ,500 tế H uế Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Đ Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1,937 ,063 96,833 3,167 96,833 100,000 1,937 96,833 96,833 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HL32 HL31 ,984 ,984 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 97 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành Đ ại họ cK in h tế H uế Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 98 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành Phân tích hồi quy Correlations Pearson Correlation X2 X3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig (2-tailed) N X2 X3 85 Pearson Correlation ,000 Sig (2-tailed) 1,000 85 85 Pearson Correlation ,000 ,000 Sig (2-tailed) 1,000 1,000 N 85 85 85 85 1,000 1,000 1,000 ,000 85 85 ,000 ,000 85 Pearson Correlation ,000 ,000 85 Sig (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 1,000 ,000 ,000 1,000 1,000 ,181 85 85 85 ,000 ,258* 1,000 ,017 85 85 ,205 ,000 ,000 Sig (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Sig (2-tailed) N 85 ,000 ,000 ,000 85 85 ,060 85 ,402** ,358** ,421** ,146 ,258* ,205 ,000 ,001 85 85 85 ,146 Pearson Correlation 85 85 ,000 ,000 85 DONGLUC Pearson Correlation 85 85 85 85 85 85 ,421** 85 85 85 ,000 ,000 ,000 85 85 85 ,001 1,000 1,000 1,000 N 85 ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Sig (2-tailed) Đ X6 85 ,402** ,358** ,000 N X6 DONGLUC ,000 ,000 ,000 ,000 Pearson Correlation N X5 85 85 ại họ cK in h X4 X5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 85 N X4 tế H uế X1 X1 85 ,000 ,181 ,017 ,060 85 85 85 85 85 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed) SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 99 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành Variables Entered/Removedb Variables Entered Model Variables Removed Method X5, X3, X2, X1a Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: DONGLUC Model Summaryb R Std Error of the Estimate R Square Adjusted R Square ,730 a ,534 ,510 ,69987478 Model ại họ cK in h a Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X1 b Dependent Variable: DONGLUC ANOVAb Regression Residual Sum of Squares Durbin-Watson tế H uế M od el df Mean Square F Sig 44,814 11,204 22,872 ,000a 39,186 80 ,490 1,399 Đ Total 84,000 84 a Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X1 b Dependent Variable: DONGLUC Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) -8,226E-16 Std Error Standardized Coefficients Beta ,076 Collinearity Statistics t Sig ,000 1,000 Tolerance VIF X1 ,402 ,076 ,402 5,258 ,000 1,000 1,000 X2 ,358 ,076 ,358 4,692 ,000 1,000 1,000 X3 ,421 ,076 ,421 5,517 ,000 1,000 1,000 X5 ,258 ,076 ,258 3,375 ,001 1,000 1,000 a Dependent Variable: DONGLUC SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành Mơ tả thỏa mãn yếu tố thành phần thỏa mãn chung 4.1 Thỏa mãn theo yếu tố “tiền lương” Descriptive Statistics N 85 85 85 85 85 3 3 5 5 Mean Std Deviation 4,84 4,81 4,82 4,89 4,78 ,404 ,450 ,413 ,346 ,447 85 tế H uế TL01 TL02 TL03 TL04 TL05 Valid N (listwise) Minimum Maximum 4.2 Thỏa mãn theo yếu tố “chính sách đào tạo, hội thăng tiến” Descriptive Statistics N 85 85 85 85 85 85 3 3 3 5 5 5 Mean Std Deviation 4,55 4,65 4,68 4,54 4,73 4,73 ,546 ,571 ,517 ,568 ,543 ,473 ại họ cK in h CH07 CH08 CH09 CH10 CH11 CH12 Valid N (listwise) Minimum Maximum 85 Đ 4.3 Thỏa mãn theo yếu tố “mơi trường điều kiện làm việc” Descriptive Statistics N DK23 DK24 DK25 DK26 Valid N (listwise) 85 85 85 85 Minimum Maximum 3 3 5 5 Mean Std Deviation 4,94 4,94 4,92 4,91 ,283 ,283 ,317 ,332 85 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 101 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành 4.4 Thỏa mãn theo yếu tố “đồng nghiệp” Descriptive Statistics N DN19 DN20 DN21 DN22 Valid N (listwise) Minimum Maximum 85 85 85 85 4 4 Mean 5 5 Std Deviation 4,95 ,213 4,91 ,294 4,92 ,277 4,88 ,324 Mơ tả mẫu điều tra 5.1 Mơ tả mẫu theo giới tính gioi_tinh tế H uế 85 Frequency Percent Valid Percent nu Total 52 61,2 61,2 61,2 33 38,8 38,8 100,0 85 100,0 100,0 ại họ cK in h Valid nam Cumulative Percent 5.2 Mơ tả mẫu theo độ tuổi tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 14,1 14,1 14,1 25 - 35 19 22,4 22,4 36,5 36 - 50 34 40,0 40,0 76,5 tren 50 20 23,5 23,5 100,0 Total 85 100,0 100,0 Đ Valid duoi 25 SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành 5.3 Mơ tả mẫu theo thời gian làm việc thoi_gian_lam_viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 1nam 4,7 4,7 4,7 - nam 13 15,3 15,3 20,0 - 10 nam 18 21,2 21,2 41,2 tren 10 nam 50 58,8 58,8 100,0 Total 85 100,0 100,0 tế H uế 5.4 Mơ tả mẫu theo trình độ học vấn trinh_do Frequency dai hoc 64 75,3 cao dang 17 20,0 75,3 75,3 20,0 95,3 ại họ cK in h Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent trung cap 4,7 4,7 Total 85 100,0 100,0 100,0 5.5 Mơ tả mẫu theo thu nhập/tháng thu_nhap Frequency 10,6 10,6 10,6 - trieu 19 22,4 22,4 32,9 - 10 trieu 52 61,2 61,2 94,1 tren 10 trieu 5,9 5,9 100,0 Total 85 100,0 100,0 Đ Valid duoi trieu Percent Valid Percent Cumulative Percent SVTH: Lê Thị Thu Trang – K44A QTKDTH 103
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Điện lực Quảng Trị, Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Điện lực Quảng Trị, Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Điện lực Quảng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay