Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công nghiệp (lĩnh vực công thương) năm 2016

119 220 1
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:58

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số: 01 Câu 1: Theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007, nguyên tắc hoạt động hóa chất phải bảo đảm vấn đề sau đây? A Bảo đảm an toàn cho người, tài sản, hệ sinh thái môi trường; trật tự, an toàn xã hội B Chỉ bảo đảm an toàn cho người C Bảo đảm an toàn cho thiết bị D Kiểm soát chặt chẽ hóa chất nguy hiểm Câu 2: Theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007, hoạt động hóa chất phải tuân thủ nguyên tắc sau đây? A Sử dụng hóa chất theo bao bì, nhãn mắc B Thông tin đầy đủ, xác, kịp thời đặc tính nguy hiểm hóa chất biện pháp phòng ngừa cần thiết C Ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ sách D Thường xuyên báo cáo kết sử dụng hóa chất Câu 3: Theo Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 Chính phủ, quan sau độc quyền sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp? A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Quốc phòng C Nhà nước D Bộ Công Thương Câu 4: Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, Giá bán buôn điện hiểu nào? A Giá bán buôn điện giá bán điện đơn vị điện lực bán cho đơn vị điện lực khác để bán lại B Giá bán buôn điện giá bán điện đơn vị điện lực bán cho khách hàng sử dụng điện C Giá bán buôn điện giá bán điện nhà máy điện bán cho khách hàng sử dụng điện D Giá bán buôn điện giá bán điện đơn vị truyền tải điện bán cho đơn vị phân phối điện Câu 5: Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, Giá bán lẻ điện hiểu nào? A Giá bán lẻ điện giá bán điện đơn vị điện lực bán cho đơn vị điện lực khác để bán lại B Giá bán lẻ điện giá bán điện đơn vị điện lực bán cho khách hàng sử dụng điện C Giá bán lẻ điện giá bán điện nhà máy điện bán cho khách hàng sử dụng điện D Giá bán lẻ điện giá bán điện đơn vị truyền tải điện bán cho đơn vị phân phối điện Câu 6: Theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, Quy hoạch phát triển điện lực bao gồm quy hoạch đây? A Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương B Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia quy hoạch phát triển điện lực địa phương C Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy hoạch quy hoạch phát triển điện lực huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh D Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy hoạch quy hoạch phát triển điện lực huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Câu 7: Theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập cho giai đoạn định hướng cho giai đoạn nào? A Giai đoạn năm năm có định hướng cho năm năm B Giai đoạn mười năm có định hướng cho mười năm C Giai đoạn mười năm có định hướng cho năm năm D Giai đoạn hai mươi năm có định hướng cho hai mươi năm Câu 8: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia lập cho giai đoạn định hướng cho giai đoạn nào? A Giai đoạn năm năm có định hướng cho năm năm B Giai đoạn mười năm có định hướng cho mười năm C Giai đoạn mười năm có định hướng cho năm năm D Giai đoạn hai mươi năm có định hướng cho hai mươi năm Câu 9: Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia quan tổ chức lập? A Tập đoàn Điện lực Việt Nam B Bộ Công Thương C Bộ Công Thương Tập đoàn Điện lực Việt Nam D Chính phủ Câu 10: Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tổ chức lập? A Bộ Công Thương B UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương C Công ty Điện lực địa phương D Sở Công Thương Câu 11: Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tổ chức, cá nhân phê duyệt? A Bộ Công Thương B Thủ tướng Chính phủ C Chính Phủ D Quốc Hội Câu 12: Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan sau phê duyệt? A UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương B Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương C Bộ Công Thương D Sở Công Thương tỉnh Câu 13: Trường hợp sau theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực? A Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sở phát điện để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác B Tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực C Tổ chức, cá nhân hoạt động bán buôn điện D Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện Câu 14: Trường hợp sau theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực? A Tổ chức, cá nhân kinh doanh điện vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện vùng nông thôn, miền núi, hải đảo B Tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện C Tổ chức, cá nhân hoạt động bán buôn điện D Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện Câu 15: Trường hợp sau theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực? A Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực B Tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình điện C Tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện D Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện Câu 16: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, người vận hành, sửa chữa điện nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, phải bảo đảm tiêu chuẩn độ tuổi trường hợp đây? A Đủ 16 tuổi trở lên B Đủ 18 tuổi trở lên C Đủ 20 tuổi trở lên D Đủ 21 tuổi trở lên Câu 17: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, thẩm quyền quy định khu vực phép sử dụng hàng rào điện thuộc tổ chức, cá nhân sau đây? A Bộ trưởng Bộ Công an B Bộ trưởng Bộ Quốc phòng C Bộ trưởng Bộ Công Thương D Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Câu 18: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, tổ chức, cá nhân sau quy định tiêu chuẩn điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp? A Bộ Trưởng Bộ Công an B Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng C Bộ trưởng Bộ Công Thương D Thủ tướng Chính phủ Câu 19: Thẩm quyền phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ thuộc tổ chức, cá nhân sau đây? A Thủ tướng Chính phủ B Bộ trưởng Bộ Công Thương C Quốc hội D Chính phủ Câu 20: Đơn vị, tổ chức theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ, ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt? A Bộ Công Thương B Tổng cục Năng lượng C Viện Năng lượng D UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Câu 21: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ, bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thời hạn ngày, đơn vị điện lực có quyền khiếu nại với quan nhà nước có thẩm quyền việc thu hồi giấy phép? A 15 ngày B 20 ngày C 50 ngày D 90 ngày Câu 22: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, tổ chức, đơn vị quy định cụ thể hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp? A Chính phủ B Bộ Công Thương C Tập Đoàn Điện lực Việt Nam D UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Câu 23: Theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, trường hợp bên mua điện không trả tiền điện bên bán điện thông báo hai lần, sau ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện? A 15 ngày B 20 ngày C 25 ngày D 30 ngày Câu 24: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực? A 20 ngày B 30 ngày C 40 ngày D 50 ngày Câu 25: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ bên mua điện sử dụng điện 15 kWh/tháng, chu kỳ ghi số công tơ quy định theo phương án đây? A Do hai bên thoả thuận B Ghi số lần tháng C Ghi số lần hai tháng D Ghi số lần ba tháng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số: 02 Câu1: Chính sách Nhà nước hoạt động hóa chất thể Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007 ? A Phát triển công nghiệp hóa chất theo thị trường B Phát triển công nghiệp hóa chất theo yêu cầu nhà máy hóa chất C Ứng dụng công nghệ đại, công nghệ thân thiện với môi trường D Thay dần hóa chất nhập lậu Câu 2: Theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007, sách Nhà nước hoạt động hóa chất trọng vấn đề sau đây? A Chú trọng chất lượng sản phẩm B Chú trọng hiệu sản xuất C Chú trọng địa bàn đầu tư D Chú trọng phát triển hóa chất bản, hóa chất thân thiện với môi trường, hóa chất có giá trị kinh tế cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Câu 3: Theo Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 Chính phủ, hành vi sau bị nghiêm cấm hoạt động vật liệu nổ công nghiệp? A Nghiên cứu vật liệu nổ công nghiệp có giấy phép B.Thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp có có giấy phép C Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp có giấy phép D Chuyển nhượng vật liệu nổ công nghiệp Câu 4: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ bên mua điện bên bán điện đáp ứng đầy đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt Bên bán điện phải ký hợp đồng cấp điện cho bên mua điện thời hạn ngày làm việc? A ngày B ngày C ngày D12 ngày Câu 5: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ bên mua điện mua 50.000 kWh/tháng, để sử dụng mục đích sinh hoạt, việc ghi số công tơ điện bên bán điện tiến hành theo phương án đây? A Ghi số lần tháng B Ghi số hai lần tháng C Ghi số ba lần tháng D Do hai bên tự thỏa thuận Câu 6: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ bên mua điện mua từ 50.000 kWh/tháng đến 100.000 kWh/tháng, sử dụng mục đích sinh hoạt, việc ghi số công tơ điện bên bán điện tiến hành theo phương án ? A Ghi số lần tháng B Ghi số hai lần tháng C Ghi số ba lần tháng D Do hai bên tự thỏa thuận Câu 7: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ bên mua điện mua 100.000 kWh/tháng, sử dụng mục đích sinh hoạt, việc ghi số công tơ điện bên bán điện tiến hành theo phương án ? A Ghi số lần tháng B Ghi số hai lần tháng C Ghi số ba lần tháng D Ghi số ba lần tháng Câu 8: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, hành vi bị cấm hoạt động điện lực sử dụng điện? A Phá hoại trang thiết bị điện, thiết bị đo đếm điện công trình điện lực B Đóng, cắt điện trái quy định pháp luật C Cản trở việc kiểm tra hoạt động điện lực sử dụng điện D Cả ba phương án Câu 9: Theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, trường hợp bên mua điện không trả tiền điện bên bán điện thông báo theo quy định Để ngừng cấp điện, bên bán điện phải thông báo thời điểm ngừng cấp điện cho bên mua điện trước thời gian ? A 24 B 36 C 48 D 60 Câu 10: Cơ quan, tổ chức theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, thực công bố hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực quy hoạch phát triển điện lực quốc gia sau phê duyệt ? A Tập đoàn Điện lực Việt Nam B Bộ Công Thương C Bộ Công Thương Tập đoàn Điện lực Việt Nam D Tổng cục Năng lượng Câu 11: Cơ quan, tổ chức theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, thực công bố hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau phê duyệt ? A Bộ Công Thương B UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương C Công ty Điện lực địa phương D Sở Công Thương Câu 12: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, quan, tổ chức, cá nhân định việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia ? A Bộ Công Thương B Thủ tướng Chính phủ C Chính Phủ D Quốc Hội Câu 13: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, quan, tổ chức, cá nhân định việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ? A Bộ Công Thương B UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương C Công ty Điện lực địa phương D Sở Công Thương Câu 14: Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, quy định cụ thể điều kiện cấp giấy phép lĩnh vực hoạt động điện lực ? A Chính phủ B Bộ Công Thương C Quốc Hội D Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Câu 15: Theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, quan, tổ chức, đơn vị quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung thời hạn giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực hoạt động điện lực ? A Chính phủ B Bộ Công Thương C Tổng cục Năng lượng D Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Câu 16: Theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, quan, tổ chức, cá nhân quy định cụ thể tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan điều tiết điện lực ? A Chính phủ B Bộ Công Thương C Quốc Hội D Thủ tướng Chính phủ Câu 17: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực tổ chức, cá nhân phải đáp ứng điều kiện sau ? A Có dự án phương án hoạt động điện lực khả thi B Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực C Người quản trị, người điều hành có lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực D Cả ba phương án A, B, C Câu 18: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, quan, tổ chức, cá nhân thống quản lý nhà nước hoạt động điện lực sử dụng điện phạm vi nước ? A Chính phủ B Bộ Công Thương C Quốc Hội D Thủ tướng Chính phủ Câu 19: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013, quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước hoạt động điện lực sử dụng điện ? A Tập đoàn Điện lực Việt Nam B Bộ Công Thương C Tổng cục Năng lượng D Viện Năng lượng Câu 20: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quy định Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, quan, tổ chức có trách nhiệm thực quản lý nhà nước hoạt động điện lực sử dụng điện địa phương ? A Bộ Công Thương B Ủy ban nhân dân cấp C Hội đồng nhân dân cấp D Sở Công Thương Câu 21: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phê duyệt phí điều độ vận hành hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường điện lực sau lấy ý kiến Bộ Tài A Chính Phủ B Bộ trưởng Bộ Công Thương C Quốc hội D Bộ Kế hoạch Đầu tư Câu 22: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ, Bên mua điện khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ bình quân có trách nhiệm thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng trước hợp đồng mua bán điện có hiệu lực ? A Từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên B Từ 2.000.000 kWh/tháng trở lên C Từ 3.000.000 kWh/tháng trở lên D Từ 4.000.000 kWh/tháng trở lên Câu 23: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ, điều kiện bình thường, độ lệch điện áp xác định vị trí đặt thiết bị đo đếm điện vị trí khác hai bên thỏa thuận so với điện áp danh định lưới điện cho phép khoảng ? A ± 2% B ± 5% C ± 10% D ± 15% Câu 24: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ, lưới điện chưa ổn định sau cố, độ lệch điện áp xác định vị trí đặt thiết bị đo đếm điện vị trí khác hai bên thỏa thuận so với điện áp danh định lưới điện cho phép khoảng ? A 10% đến -10% B +5% đến -10% C +5% đến - 5% D +10% đến -10% Câu 25: Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ, điều kiện bình thường, độ lệch tần số hệ thống điện cho phép phạm vi so với tần số danh định 50Hz ? A ± 0,1Hz B ± 0,2Hz C ± 0,3Hz D ± 0,5Hz ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số Câu 1: Nêu nội dung hồ sơ, trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất; trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất tổ chức, cá nhân cấp, ngành hoạt động hóa chất theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007? (33 điểm) Câu 2: Trình bày quyền nghĩa vụ đơn vị truyền tải điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004? Trình bày thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung hoạt động khuyến công nêu Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2012 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số Câu 1: Trình bày nội dung quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân việc bảo vệ môi trường an toàn cho cộng đồng; trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư, hóa chất, sản phẩm chứa hóa chất độc bị tịch thu; trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư chiến tranh theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007 ? (33 điểm) Câu 2: Trình bày nội dung an toàn sử dụng điện cho sản xuất an toàn sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung Quản lý kinh phí khuyến công quốc gia kinh phí khuyến công địa phương; Trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc thực quản lý nhà nước hoạt động khuyến công nêu Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2012 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số Câu 1: Trình bày nội dung trách nhiệm quản lý nhà nước hoạt động hóa chất Bộ Công Thương; trách nhiệm quản lý bộ, quan ngang liên quan trực tiếp đến hoạt động hóa chất theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007 ? (34 điểm) Câu 2: Trình bày nội dung hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực nội dung an toàn truyền tải, phân phối điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp nêu Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2009 Chính phủ? (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số Câu 1: Nêu nội dung điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp nội dung xác định khoảng cách an toàn theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 Chính phủ? (33 điểm) Câu 2: Trình bày nội dung giấy phép hoạt động điện lực quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004? Trình bày nội dung an toàn phát điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung nguyên tắc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp hành vi bị nghiêm cấm hoạt động vật liệu nổ công nghiệp nêu Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2009 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 10 Câu 1: Nêu điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 Chính phủ? (33 điểm) Câu 2: Trình bày quyền nghĩa vụ khách hàng sử dụng điện khách hàng sử dụng diện lớn quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung đối tượng áp dụng, mục tiêu hoạt động khuyến công, tổ chức khuyến công Trung ương tổ chức khuyến công địa phương nêu Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2012 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 11 Câu 1: Trình bày nội dung đào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 Chính phủ? (33 điểm) Câu 2: Trình bày quyền nghĩa vụ đơn vị phát điện; đối tượng, điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quyền nghĩa vụ tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nêu Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2009 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 12 Câu 1: Trình bày nguyên tắc sách Nhà nước hoạt động hóa chất; hành vi bị cấm hoạt động hóa chất theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007? (33 điểm) Câu 2: Trình bày quyền nghĩa vụ đơn vị bán buôn điện đơn vị bán lẻ điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung đối tượng huấn luyện, nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp công tác báo cáo trường hợp bất thường nêu Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2009 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 13 Câu 1: Nêu nội dung yêu cầu công tác Quy hoạch, trách nhiệm xây dựng Quy hoạch công nghiệp hóa chất; yêu cầu dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007? (33 điểm) Câu 2: Trình bày quyền đơn vị phát điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004? Nêu nội dung tiết kiệm điện phát điện, truyền tải phân phối điện sử dụng điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung đối tượng huấn luyện, nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp công tác báo cáo trường hợp bất thường nêu Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2009 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 14 Câu 1: Trình bày yêu cầu sở vật chất - kỹ thuật, chuyên môn sản xuất, kinh doanh hóa chất; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép nội dung cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007? (33 điểm) Câu 2: Trình bày nội dung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định Khoản 4, Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? Trình bày quyền khách hàng sử dụng điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung đối tượng áp dụng, mục tiêu hoạt động khuyến công, tổ chức khuyến công Trung ương tổ chức khuyến công địa phương nêu Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2012 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 15 Câu 1: Trình bày nội dung quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác; Quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho mục đích tiêu dùng theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007? (33 điểm) Câu 2: 1.Trình bày nội dung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia quy định Khoản 4, Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? Trình bày quy định lập, phê duyệt, công bố điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực theo quy định Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung hoạt động khuyến công nêu Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2012 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 16 Câu 1: Trình bày nội dung phòng ngừa cố hóa chất; trang thiết bị, lực lượng ứng phó cố hóa chất; nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007? (33 điểm) Câu 2: Trình bày nội dung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định Khoản 4, Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? Trình bày quyền khách hàng sử dụng điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung Quản lý kinh phí khuyến công quốc gia kinh phí khuyến công địa phương; Trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc thực quản lý nhà nước hoạt động khuyến công nêu Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2012 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 17 Câu 1: Nêu nội dung hồ sơ, trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất; trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất tổ chức, cá nhân cấp, ngành hoạt động hóa chất theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007? (33 điểm) Câu 2: Trình bày quyền đơn vị phát điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004? Nêu nội dung tiết kiệm điện phát điện, truyền tải phân phối điện sử dụng điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung nguyên tắc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp hành vi bị nghiêm cấm hoạt động vật liệu nổ công nghiệp nêu Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2009 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 18 Câu 1: Trình bày nội dung quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân việc bảo vệ môi trường an toàn cho cộng đồng; trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư, hóa chất, sản phẩm chứa hóa chất độc bị tịch thu; trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư chiến tranh theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007 ? (33 điểm) Câu 2: Trình bày quyền nghĩa vụ đơn vị bán buôn điện đơn vị bán lẻ điện quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung nguyên tắc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp hành vi bị nghiêm cấm hoạt động vật liệu nổ công nghiệp nêu Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2009 Chính phủ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 19 Câu 1: Trình bày nội dung trách nhiệm quản lý nhà nước hoạt động hóa chất Bộ Công Thương; trách nhiệm quản lý bộ, quan ngang liên quan trực tiếp đến hoạt động hóa chất theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007 ? (34 điểm) Câu 2: Trình bày quyền nghĩa vụ đơn vị phát điện; đối tượng, điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2013? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp nêu Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2009 Chính phủ? (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số 20 Câu 1: Nêu nội dung điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp nội dung xác định khoảng cách an toàn theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 Chính phủ? (33 điểm) Câu 2: Trình bày quyền nghĩa vụ khách hàng sử dụng điện khách hàng sử dụng diện lớn quy định Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004? (33 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quyền nghĩa vụ tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nêu Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2009 Chính phủ? (34 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công nghiệp (lĩnh vực công thương) năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công nghiệp (lĩnh vực công thương) năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công nghiệp (lĩnh vực công thương) năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay