Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành tư pháp năm 2016

164 326 2
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:56

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh:…………………………………….; Số BD:…………………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:……… ; Điểm số:……….; Điểm chữ:……………… (Đề thi gồm 07 trang, 25 câu) Đề thi số: 01 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: Câu Quy phạm pháp luật là: A) Quy tắc xử chung, áp dụng lần quan, tổ chức, cá nhân phạm vi nước đơn vị hành định, quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Nhà nước bảo đảm thực B) Quy tắc xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, áp dụng lặp lặp lại nhiều lần quan, tổ chức, cá nhân phạm vi nước đơn vị hành định, quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Nhà nước bảo đảm thực C) Quy tắc xử sự, quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành Nhà nước bảo đảm thực D) Quy tắc xử sự, áp dụng lần quan, tổ chức, cá nhân phạm vi nước đơn vị hành định, quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành Nhà nước bảo đảm thực Câu Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định quan có chức thẩm định dự thảo Nghị quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân cấp huyện là: A) Phòng Tư pháp B) Phòng Nội vụ C) Ban Pháp chế thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện D) Không quy định quan thẩm định dự thảo Nghị quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân cấp huyện Câu Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: trường hợp văn quy phạm pháp luật có quy định khác vấn đề áp dụng sau: A) Áp dụng văn có hiệu lực pháp lý cao B) Áp dụng văn ban hành sau C) Không áp dụng văn D) Áp dụng văn chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực Câu Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định hiệu lực trở trước văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân sau: A) Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân quy định hiệu lực trở trước; văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân không quy định hiệu lực trở trước B) Văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân quy định hiệu lực trở trước; văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân không quy định hiệu lực trở trước C) Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định hiệu lực trở trước trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung xã hội, thực quyền, lợi ích tổ chức, cá nhân D) Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân không quy định hiệu lực trở trước Câu Khái niệm thủ tục hành chính: A) Thủ tục hành trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ yêu cầu, điều kiện doanh nghiệp quy định để giải công việc cụ thể nội quan B) Thủ tục hành trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ yêu cầu, điều kiện người đứng đầu quan quy định để giải công việc cụ thể nội quan C) Thủ tục hành trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ yêu cầu, điều kiện quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức D) Thủ tục hành việc giải công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức Câu Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định trách nhiệm gia đình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau: A) Các thành viên gia đình có trách nhiệm gương mẫu chấp hành pháp luật; ông, bà, cha, mẹ có trách nhiệm giáo dục tạo điều kiện cho con, cháu tìm hiểu, học tập pháp luật, rèn luyện ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật B) Các thành viên gia đình có trách nhiệm gương mẫu chấp hành pháp luật C) Các thành viên gia đình ông, bà, cha, mẹ có trách nhiệm gương mẫu chấp hành pháp luật; D) Không quy định trách nhiệm gia đình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Câu Dự thảo Nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện quan thẩm tra: A) Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện B) Phòng Tư pháp C) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện D) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Câu Dự thảo Nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua khi: A) Hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện biểu tán thành B) Ba phần tư tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện biểu tán thành C) Quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện biểu tán thành D) 100% đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện biểu tán thành Câu Phòng Tư pháp phải gửi báo cáo thẩm định dự thảo định Ủy ban nhân dân cấp huyện đến quan soạn thảo thời gian: A) Chậm 09 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện họp B) Chậm 07 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện họp C) Chậm 03 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện họp D) Chậm 05 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện họp Câu 10 Trong trường hợp sau bên đăng ký hộ tịch phải trực tiếp thực quan đăng ký hộ tịch: A) Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn B) Đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, C) Đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, D) Đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, nhận cha, mẹ, Câu 11 Đăng ký giám hộ công dân Việt Nam người nước cư trú Việt Nam thực quan: A) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú người giám hộ người giám hộ B) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú người giám hộ C) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú người giám hộ người giám hộ D) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú người giám hộ Câu 12 Thời hạn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: A) 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định B) 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định C) 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định D) 25 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định Câu 13 “Bản sao” là: A) Bản chụp đánh máy có nội dung đầy đủ, xác nội dung ghi sổ gốc B) Bản đánh máy có nội dung đầy đủ, xác nội dung ghi sổ gốc C) Bản chụp từ đánh máy có nội dung đầy đủ, xác nội dung ghi sổ gốc D) Bản chụp từ đánh máy Câu 14 Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch, quan thực chứng thực phải lưu hợp đồng, giao dịch kèm theo hồ sơ; thời hạn lưu trữ là: A) 15 năm B) 20 năm C) 25 năm D) 30 năm Câu 15 Thẩm quyền cấp từ sổ gốc: A) Các quan chứng thực B) Cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc, Các quan chứng thực C) UBND cấp xã, quan, tổ chức quản lý sổ gốc D) Cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc Câu 16 Thời hạn chứng thực hợp đồng, giao dịch: A) Không 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực B) Không 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực C) Không 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực D) Trong ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực kéo dài theo thỏa thuận văn với người yêu cầu chứng thực Câu 17 Thời điểm lấy số liệu báo cáo hàng năm công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành tính theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP năm 2013 Chính phủ Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: A)Từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm B) Từ ngày 01/10 năm trước đến 30/9 năm sau C) Từ ngày 15/10 năm trước đến 15/10 năm sau D) Từ ngày 01/11 năm trước đến 30/10 năm sau Câu 18 Về phạm vi trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật, theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trách nhiệm Phòng Tư pháp cấp huyện gồm: A) Chủ trì, phối hợp với quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi tình hình thi hành pháp luật phạm vi quản lý địa phương B) Tham mưu, giúp người đứng đầu quan chuyên môn theo dõi tình hình thi hành pháp luật C) Phối hợp với công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật phạm vi quản lý địa phương D) Chủ trì, phối hợp với quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực Câu 19 Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề có thời hạn hành vi vi phạm hành áp dụng sở sau: A) Trực tiếp vi phạm hoạt động ghi giấy phép, chứng hành nghề; vi phạm có tính chất, mức độ nghiêm trọng xâm hại trật tự quản lý hành nhà nước B) Vi phạm nghiêm trọng xâm phạm đến tính mạng người khác C) Vi phạm nghiêm trọng thực lỗi vô ý D) Vi phạm nghiêm trọng thực lỗi cố ý Câu 20 Theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành trường hợp vi phạm phải công bố công khai theo quy định Khoản Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thủ trưởng quan, đơn vị người định xử phạt phải gửi văn việc công bố công khai định xử phạt vi phạm hành đến: A) Hệ thống loa truyền sở B) Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân cấp huyện C) Bản tin Nội cấp xã D) Người phụ trách báo trang thông tin điện tử quan quản lý cấp bộ, cấp sở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy vi phạm Câu 21 Trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chết theo quy định Điều 75 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mà định xử phạt thời hiệu thi hành, người định xử phạt phải định thi hành phần định xử phạt vi phạm hành thời hạn ngày kể từ ngày người bị xử phạt chết ghi giấy chứng tử: A) 60 ngày B) 50 ngày C) 40 ngày D) 30 ngày Câu 22 Theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, hình thức văn sau văn quy phạm pháp luật: A) Nghị định Chính phủ B) Lệnh Chủ tịch nước C) Quyết định Thủ tướng Chính phủ D) Chỉ thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Câu 23 Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật hình thức sau: A) Lệnh, Quyết định B) Lệnh, thị C) Quyết định, thị D) Chỉ thị, định Câu 24 Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành hình thức văn quy phạm pháp luật sau đây: A) Quyết định B) Thông tư C) Chỉ thị D) Nghị Câu 25 Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp có trách nhiệm tự kiểm tra văn quy phạm pháp luật ai: A) Văn quy phạm pháp luật ban hành B) Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp ban hành C) Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp ban hành D) Cả A B ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh:…………………………………….; Số BD:…………………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:……… ; Điểm số:……….; Điểm chữ:……………… (Đề thi gồm 07 trang, 25 câu) Đề thi số: 02 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: Câu Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định quan có chức thẩm định dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật UBND tỉnh là: A) Văn phòng UBND tỉnh B) Sở Tư pháp C) Các quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh D) Không quy định quan thẩm định dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật UBND tỉnh Câu Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định quan có chức thẩm định dự thảo Nghị quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân cấp huyện là: A) Phòng Tư pháp B) Phòng Nội vụ C) Ban Pháp chế thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện D) Không quy định quan thẩm định dự thảo Nghị quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân cấp huyện Câu Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: trường hợp văn quy phạm pháp luật có quy định khác vấn đề áp dụng sau: A) Áp dụng văn có hiệu lực pháp lý cao B) Áp dụng văn ban hành sau C) Không áp dụng văn D) Áp dụng văn chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực Câu Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định hiệu lực trở trước văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân sau: A) Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân quy định hiệu lực trở trước; văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân không quy định hiệu lực trở trước B) Văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân quy định hiệu lực trở trước; văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân không quy định hiệu lực trở trước C) Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định hiệu lực trở trước trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung xã hội, thực quyền, lợi ích tổ chức, cá nhân D) Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân không quy định hiệu lực trở trước Câu Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định việc thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sau: A) Không quy định việc thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật B) Chỉ thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương C) Chỉ thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh D) Thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Câu Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: A) Ngày 11 tháng 09 năm B) Ngày 09 tháng 11 năm C) Ngày 09 tháng 01 năm D) Ngày 01 tháng năm Câu Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định trách nhiệm gia đình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau: A) Các thành viên gia đình có trách nhiệm gương mẫu chấp hành pháp luật; ông, bà, cha, mẹ có trách nhiệm giáo dục tạo điều kiện cho con, cháu tìm hiểu, học tập pháp luật, rèn luyện ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật B) Các thành viên gia đình có trách nhiệm gương mẫu chấp hành pháp luật C) Các thành viên gia đình ông, bà, cha, mẹ có trách nhiệm gương mẫu chấp hành pháp luật; D) Không quy định trách nhiệm gia đình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Câu Dự thảo Nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện quan trình: A) Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện B) Ủy ban nhân dân cấp huyện C) Phòng Tư pháp D) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân cấp huyện Câu Dự thảo Nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua khi: A) Hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện biểu tán thành B) Ba phần tư tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện biểu tán thành ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 07 Câu Anh/chị trình bày khái niệm văn quy phạm pháp luật; thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 (35 điểm) Câu Anh/chị nêu nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ giấy tờ, văn làm sở để chứng thực từ chính? Bản giấy tờ, văn không dùng làm sở để chứng thực sao? Trình bày thủ tục chứng thực từ (30 điểm) Tổng điểm: 100 14 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 08 Câu Anh/chị trình bày cách xác định hiệu lực không gian đối tượng áp dụng văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trường hợp có thay đổi địa giới hành chính; trường hợp văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 (35 điểm) Câu Anh/chị nêu hoạt động thu thập thông tin, hoạt động kiểm tra hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết chứng thực chữ ký? Trường hợp không chứng thực chữ ký? Trình bày thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ (30 điểm) 15 Tổng điểm: 100 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 09 Câu Anh/chị trình bày trách nhiệm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân việc kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 (35 điểm) Câu Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định hoạt động xử lý kết theo dõi tình hình thi hành pháp luật tham gia tổ chức, cá nhân hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật (35 điểm) 16 Câu Thế chứng thực hợp đồng, giao dịch? Trình bày trách nhiệm người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch người thực chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ (30 điểm) Tổng điểm: 100 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 10 Câu Anh (chị) cho biết Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định hiệu lực trở trước văn quy phạm pháp luật? Những trường hợp văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực? (35 điểm) Câu Anh (chị) trình bày trách nhiệm Bộ Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 17 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (35 điểm) Câu Anh (chị) cho biết giấy tờ, văn không dịch để chứng thực chữ ký người dịch? Trình bày thủ tục chứng thực chữ ký người dịch theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ (30 điểm) Tổng điểm: 100 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 11 Câu Anh/chị cho biết Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định việc soạn thảo dự thảo định Ủy ban nhân dân cấp huyện? Cơ quan có chức thẩm định dự thảo định Ủy ban nhân dân cấp huyện? (35 điểm) 18 Câu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nào? Anh (chị) trình bày: sách Nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật nội dung quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết chứng thực chữ ký? Trường hợp không chứng thực chữ ký? Trình bày thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ (30 điểm) Tổng điểm: 100 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 12 19 Câu Anh/chị trình bày: khái niệm văn quy phạm pháp luật; nguyên tắc xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 (35 điểm) Câu Anh (chị) cho biết Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành quy định cách xác định tuổi đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành (35 điểm) Câu Anh (chị) cho biết giấy tờ, văn làm sở để chứng thực từ chính? Bản giấy tờ, văn không dùng làm sở để chứng thực sao? Trình bày thủ tục chứng thực từ theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ (30 điểm) Tổng điểm: 100 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP 20 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 13 Câu Anh/chị nêu nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (35 điểm) Câu Anh (chị) trình bày nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ngư dân theo quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (35 điểm) Câu Anh (chị) cho biết Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đăng ký kết hôn cho trường hợp nào? Trình bày thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước theo quy định Luật Hộ tịch năm 2014 (30 điểm) Tổng điểm: 100 21 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 14 Câu Anh (chị) trình bày nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ngư dân theo quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết thủ tục chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành theo quy định Nghị định số 81/2013/NĐ-CP năm 2013 Chính phủ Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành (35 điểm) Câu Anh (chị) cho biết nội dung đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch năm 2014 bao gồm nội dung gì? (30 điểm) Tổng điểm: 100 22 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 15 Câu Anh/chị cho biết Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Chính phủ Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành quy định việc công bố công khai phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính? (35 điểm); Câu Anh (chị) trình bày trách nhiệm quyền cấp địa phương trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (35 điểm) Câu Anh (chị) cho biết nội dung đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch năm 2014 bao gồm nội dung gì? (30 điểm) Tổng điểm: 100 23 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 16 Câu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nào? Anh (chị) trình bày sách Nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật nội dung quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (35 điểm) Câu Anh/chị nêu nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật nêu phạm vi trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (35 điểm) Câu Anh (chị) trình bày trách nhiệm cán bộ, công chức phân công thực thủ tục hành quy định Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 Chính phủ (30 điểm) Tổng điểm: 100 24 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 17 Câu Anh (chị) cho biết Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định trách nhiệm quan, tổ chức, người có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật? (35 điểm) Câu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nào? Anh (chị) trình bày nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật hành vi bị cấm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012? Câu Thế chứng thực hợp đồng, giao dịch? Trình bày trách nhiệm người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch người thực hợp đồng, giao dịch theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ (30 điểm) Tổng điểm: 100 25 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 18 Câu Anh (chị) trình bày thẩm quyền nội dung ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết thủ tục chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành theo quy định Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Chính phủ Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết chứng thực từ chính? Hãy cho biết quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực từ chính? Trình bày thẩm quyền trách nhiệm chứng thực Phòng Tư pháp cấp huyện theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ (30 điểm) Tổng điểm: 100 26 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 19 Câu Anh/chị cho biết Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định việc soạn thảo dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện? Cơ quan có chức thẩm định dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện? (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định hoạt động xử lý kết theo dõi tình hình thi hành pháp luật tham gia tổ chức, cá nhân hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật? (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết chứng thực chữ ký? Trường hợp không chứng thực chữ ký? Trình bày thủ tục chứng thực chữ ký quy định Nghị định số 23/2015/NĐ -CP ngày 16/02/2015 Chính phủ (30 điểm) Tổng điểm: 100 27 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 20 Câu Anh/chị trình bày khái niệm văn quy phạm pháp luật; thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 (35 điểm) Câu Anh/chị trình bày trách nhiệm Bộ Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết theo quy định pháp luật hành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trường hợp nào? Trình bày thủ tục đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân cấp huyện (30 điểm) Tổng điểm: 100 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành tư pháp năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành tư pháp năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành tư pháp năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay