Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk tại siêu thị Co.opmart Huế

106 158 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:55

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế -oOo - Đề tài: ại họ cK in h PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM SỮA BỘT VINAMILK Đ TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS Trương Thò Hương Xuân Đinh Xuân Hồng Lớp: K44A QTKDTH Niên khóa: 2010-2014 Lời cảm ơn Đ ại họ cK in h tế H uế Hồn thành luận văn tốt nghiệp cột mốc quan trọng tất sinh viên chúng em Đó khơng báo cáo đơn mà kết ghi nhận kiến thức mà em thu nhận suốt gần bốn năm học tập trường ĐH Kinh tế Huế ba tháng thực tế siêu thị Co.opMart Huế Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, ngồi phấn đấu thân, em xin cảm ơn tất người xung quanh ln giúp đỡ cho em Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn thầy, giáo trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy truyền đạt cho tơi kiến thức, kinh nghiệm q trình học tập nghiên cứu Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Th.S Trương Thị Hương Xn, tận tình hướng dẫn tạo điều kiện tốt để em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, anh chị cán cơng nhân viên siêu thị Co.opMart Huế tạo điều kiện tốt nhất, cung cấp thơng tin tài liệu q báu thời gian tơi thực tập tốt nghiệp siêu thị, tận tình hợp tác giúp tơi hồn thành khóa luận Cuối cùng, xin cảm ơn ba, mẹ, người thân gia đình tất bạn bè, ln chỗ dựa vững nguồn động viên to lớn Mặc dù có nhiều cố gắng đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy, bạn đóng góp ý kiến để đề tài hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Đinh Xn Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn MỤC LỤC MỤC LỤC .i DANH MỤC SƠ ĐỒ .v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .2 tế H uế 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 ại họ cK in h 5.1 Nghiên cứu định tính 5.2 Nghiên cứu định lượng 5.2.1 Thiết kế bảng hỏi .3 5.2.2 Chọn mẫu Phương pháp thu thập thơng tin Phương pháp xử lý số liệu phân tích liệu .4 Đ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Tổng quan hành vi tiêu dùng 1.1.1.1 Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng 1.1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng .7 1.1.1.3 Q trình định mua người tiêu dùng .12 1.1.2 Một số vấn đề siêu thị .13 1.1.2.1 Siêu thị 13 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp i Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn 1.1.2.2 Vị trí, vai trò, đặc điểm phân loại siêu thị hệ thống phân phối bán lẻ đại 14 1.1.2.3 Phân loại siêu thị 15 1.1.3 Những vấn đề lý luận sữa bột .16 1.1.3.1 Khái niệm sản phẩm sữa bột: 16 1.1.3.2 Phân loại sản phẩm sữa bột 16 1.1.3.3 Vai trò sản phẩm sữa bột: 17 1.2 Cơ sở thực tiển 18 1.2.1 Diễn biến giá sữa giới: 18 tế H uế 1.2.2 Diễn biến giá sữa Việt Nam 20 1.2.3 Một số vấn đề tồn thị trường nước 22 1.2.4 Ý nghĩa việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk siêu thị Co.opMart Huế 23 ại họ cK in h 1.3 Mơ hình nghiên cứu 23 1.3.1 Các mơ hình nghiên cứu liên quan 23 1.3.1.1 Mơ hình học thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action model - TRA) 23 1.3.1.2 Mơ hình TAM 24 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 1.3.3 Các yếu tố mơ hình 26 Đ 1.3.3.1 Địa điểm mua hàng: 26 1.3.3.2 Sản phẩm: 27 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM SỮA BỘT VINAMILK TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ 33 2.1 Tổng quan cơng ty TNHH CO.OPMART HUẾ 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Chức nhiệm vụ 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy kinh doanh cơng ty .34 2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Co.opMart Huế 37 2.2 Đối thủ cạnh tranh 39 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp ii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn 2.3 Tình hình lao động cơng ty qua năm 2011 - 2013 40 2.4 Kết kinh doanh Cơng ty .40 2.5 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk siêu thị Co.opMart Huế 42 2.5.1 Mơ tả thơng tin 150 khách hàng tham gia trả lời vấn sau: 42 2.5.1.1 Giới tính 42 2.5.1.2 Độ tuổi 44 2.5.1.3 Thu thập: 45 2.5.1.4 Mức độ thường xun siêu thị: 45 tế H uế 2.5.1.5 Kênh thơng tin mà khách hàng biết đến sữa bột Vinamilk 47 2.5.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) biến quan sát ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk siêu thị Co.opMart Huế 48 2.5.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 48 ại họ cK in h Nhóm nhân tố đặt tên nhóm nhân tố Thương hiệu Vinamilk .56 2.5.2.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk siêu thị siêu thị Co.opMart – Huế 56 2.5.2.3 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh: 59 2.5.2.4 Ảnh hưởng nhân tố ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk siêu thị Co.opMart Huế 60 2.5.3 So sánh đánh giá nhân tố tác động tới định mua sữa bột Đ Vinamilk khách hàng siêu thị Co.opMart huế .66 2.5.3.1 So sánh đánh giá nhóm nhân tố tác động tới ý định mua cảu khách hàng chia theo độ tuổi .66 2.5.3.2 So sánh đánh giá nhóm nhân tố tác động tới ý định mua chia theo thu nhập .67 2.5.4 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk siêu thị Co.opMart Huế 67 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp iii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM SỮA BỘT VINAMILK TẠI SIÊU THỊ CO.OP MART HUẾ 69 3.1 Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh thời gian tới cơng ty TNHH CO.OPMART HUẾ 69 3.1.1 Phương hướng 69 3.1.2 Mục tiêu 69 3.1.3 Nhiệm vụ 70 3.2 Một số giải pháp cụ thể nâng cao ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk siêu thị Co.opMart Huế .70 tế H uế 3.2.1 Nâng cao ý định mua sản phẩm sữa bột dựa yếu tố uy tín siêu thị Co.opMart Huế 71 3.2.2 Nâng cao ý định mua sản phẩm sữa bột dựa yếu tố nhân viên siêu thị Co.opMart Huế 72 ại họ cK in h 3.2.3 Nâng cao ý định mua sản phẩm sữa bột dựa yếu tố Chất lượng sữa bột Vinamilk 72 3.2.4 Nâng cao ý định mua sản phẩm sữa bột dựa yếu tố Giá sữa bột Vinamilk 73 3.2.5 Nâng cao ý định mua sản phẩm sữa bột dựa yếu tố Dịch vụ chăm sóc khách hàng Vinamilk 74 3.2.6 Nâng cao ý định mua sản phẩm sữa bột dựa yếu tố Thương hiệu Vinamilk 74 Đ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 I KẾT LUẬN 76 II KIẾN NGHỊ 76 2.1 Kiến nghị Cơ quan quản lý Nhà nước 77 2.2 Kiến nghị siêu thị Co.opMart Huế 77 2.3 Hạn chế đề tài 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp iv Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình hành vi người tiêu dùng .6 Sơ đồ 1.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng Sơ đồ 1.3: Q trình định mua 12 Sơ đồ 1.4: Thuyết hành động hợp lý (TRA) 24 Sơ đồ 1.5: Mơ hình TAM 24 Sơ đồ 1.6: Mơ hình nghiên cứu đề xuất .25 tế H uế Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức cơng ty TNHH CO.OPMART HUẾ 36 Đ ại họ cK in h Sơ đồ 2.2: Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 60 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp v Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình lao động cơng ty qua năm 2011-2013 .40 Bảng 2.2 Kết kinh doanh Cơng ty qua năm 2011-2013 .41 Bảng 2.3: Bảng tần số Frequency cấu mẫu theo độ tuổi 44 Bảng 2.4: Bảng tần số Frequency cấu mẫu theo thu nhập 45 Bảng 2.5: Kết kiểm định KMO kiểm đinh Bartlett khám phá nhân tố EFA 48 Bảng 2.6: Total Variance Explained .49 tế H uế Bảng 2.7: Bảng xoay nhân tố lần 50 Bảng 2.8: Bảng ma trận xoay nhân tố lần 52 Bảng 2.9: Đánh giá độ tin cậy thang đo qua đại lượng Cronbach’ Alpha 57 Bảng 2.10: Correlations 61 ại họ cK in h Bảng 2.11: Bảng hồi quy đa biến mức độ tác động chung .62 Bảng 2.12: Mức độ tác động năm nhân tố lên tác động chung .63 Bảng 2.13: ANOVAb 64 Bảng 2.14: So sánh đánh giá nhóm nhân tố tác động tới ý định mua cảu khách hàng chia theo độ tuổi 66 Bảng 2.15: So sánh đánh giá nhóm nhân tố tác động tới ý định mua chia theo thu nhập 67 Đ Bảng 2.16 :Kết kiểm định One- Sample T-Test nhân tố 68 Biểu đồ 1.1:Biểu đồ giá sữa Mỹ tháng đầu năm 2012 (ĐVT: USD/lb) 19 Biểu đồ 1.2: Biểu đồ giá sữa trung bình Tập đồn Fonterracác năm .20 Biểu đồ 1.3: giá sữa nước từ tháng 12/2011 đến tháng 7/2012 21 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu giới tính khách hàng điều tra 43 Biểu đồ 2.2: Mức độ thường xun siêu thị 46 Biểu đồ 2.3: Nguồn thơng tin biết đến sữa bột Vinamilk 47 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp vi Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài: Thị trường sữa Việt Nam thị trường đầy tiềm sơi động với 90 triệu người Khi mức sống tăng cao, nhu cầu u cầu sản phẩm thay đổi, người tiêu dùng khơng q quan tâm đến lựa chọn ưu tiên thương hiệu uy tín chất lượng tiện dụng mang đến cho họ Lúc cạnh tranh trở lên khốc liệt đặc biệt dòng phẩm sữa bột Một dòng sản phẩm có tính cạnh tranh gay gắt lợi nhuận nhà sản xuất giá bán lẻ cao Hiện sản phẩm sữa giới tế H uế thâm nhập vào thị trường Việt Nam chiếm lĩnh thị phần khơng nhỏ doanh nghiệp Việt Nam gặp khơng khó khăn Để thu hút đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, nhiều loại sữa sản xuất để phục vụ cho lứa tuổi, giới tính khác xã hội, ại họ cK in h sữa bột đóng vai trò thiết yếu quan trọng trẻ em - hệ tương lai đất nước Các dòng sữa bột có nhiều mẩu mã, kiểu dáng nhiều thương hiệu điều kiện cho người tiêu dùng thoải mái việc lựa chọn sản phẩm phù hợp cho gia đình cho thân Nhưng thời gian qua, liên tiếp phát nhiều vụ bê bối liên quan đến sữa như: khơng có hóa đơn, nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng, sữa nhiễm khuẩn, Melamine, thơng tin sữa bột trộn với thuốc tránh thai, giá khơng đồng Đ loại sữa làm bao người tiêu dùng lo lắng việc lựa chọn sữa Trên thị trường loại sản phẩm sữa bột khơng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng bày bán phổ biến tồn từ lâu, chất lượng loại sản phẩm khơng kiểm định kỹ lưỡng trước đưa vào thị trường Đây vấn đề đặt cho nhà quản lý thị trường, hội cho doanh nghiệp sữa bột uy tín nước lấy niềm tin người tiêu dùng Chính vây tơi chọn đề tài: “PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM SỮA BỘT VINAMILK TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ” để làm luận cuối khóa SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu, nghiên cứu đo lường yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk siêu thị Co.opMart Huế 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động tới ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk siêu thị Co.opMart Huế - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ý định mua sản phẩm sữa bột Đối tượng nghiên cứu tế H uế Vinamilk siêu thị Co.opMart Huế + Đối tượng đề tài khách hàng mua sử dụng sữa bột Vinamilk siêu thị Co.opMart địa bàn TP Huế + Doanh nghiệp sữa bột có mặt hàng siêu thị Co.opMart Huế ại họ cK in h Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi khơng gian: Nghiên cứu tiến hành tỉnh Thừa Thiên Huế, đối tượng điều tra khách hàng cá nhân sinh sống tỉnh Thừa Thiên Huế có mua sắm siêu thị Co.opMart Huế - Phạm vi thời gian + Các số liệu thứ cấp thu thập khoảng thời gian 2011-2013 04/2014 Đ + Đề tài nghiên cứu tiến hành thời gian từ tháng 01/2014 đến tháng + Nội dung nghiên cứu: tập trung phân tích nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk siêu thị Co.opMart Huế” Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực thơng qua hai bước: (1) Nghiên cứu định tính nhằm thăm dò ý khách hàng, thăm dò ý kiến khách hàng, (2) nghiên cứu định lượng nhằm thu thập, phân tích liệu thăm dò SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Gia ca khong chenh lech qua nhieu so voi hang sua khac Gia ca phu hop voi chat luong Gia ca sna pham ro rang de khach co the tham khao Gia ca on dinh 10.84 4.498 475 948 10.84 3.585 870 802 10.85 3.634 830 817 10.87 3.615 847 811 Uy tín siêu thị Co.op Mart Huế 2.3 Cronbach's Alpha N of Items 884 tế H uế Reliability Statistics ại họ cK in h Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Sieu thi thuc hien dung nhu nhung gi da Scale Cronbach's Corrected Variance Alpha if Item-Total if Item Item Correlation Deleted Deleted 10.84 3.921 600 913 10.79 3.709 796 833 Toi cam thay an toan mua san tai sieu thi Co.op Mart Hue 10.82 3.773 776 841 Viec tinh tien cua sieu thi Co.op Mart Hue la dang tin cay 10.77 3.751 848 816 cam ket voi khach hang Đ Sieu thi co noi de xe an toan SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Nhân viên siêu th Co.opMart Huế 2.4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 805 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Corrected Mean if Variance if Alpha if Item-Total Item Item Item Correlation Deleted Deleted Deleted tế H uế Scale 14.25 5.046 580 771 Toi thay nhan vien sieu thi giai dap thac mac mot cac ro rang de hieu 14.57 4.783 507 799 Nhan vien sieu thi Co.op Mart Hue khong to kho chiu khach dong 14.38 4.532 663 743 Nhan vien sieu thi Co.op Mart Hue khong phan biet doi xu doi voi khach hang 14.24 5.123 672 750 Nhan vien sieu thi luon hieu ro cac thong tin san pham 14.27 4.935 567 774 Đ ại họ cK in h Toi thay nhan vien sieu thi Co.op Mart Hue rat than thien de tiep xuc SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn 2.5 Dịch vụ chăm sóc khách hàng Vinamilk Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 894 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Hang sua bot Vinamilk co he thong tieo nhan y kien dong gop cua khach hang hoan thien 7.13 2.017 755 884 6.99 2.094 827 821 7.01 2.060 798 843 ại họ cK in h Cac thac mac, khieu nai cua khach hang duoc giai dap nhanh chong va tế H uế Deleted Scale Cronbach's Corrected Variance if Alpha if Item-Total Item Item Correlation Deleted Deleted thoa dang He thong ho tro thong tin truc tuyen danh cho khach hang hoat dong co hieu qua cao 2.6 Thương hiệu Vinamilk Đ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 735 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Vinamilk la mot nhung cong ty san xuat sua bot hang dau Viet Nam 7.15 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Scale Cronbach's Corrected Variance if Alpha if Item-Total Item Item Correlation Deleted Deleted 1.580 489 756 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Thuong hieu cua Vinamilk co uy tin cao tren thi truong Vianamilk luon huong toi loi ich lon nhat cho xa hoi 2.7 6.87 1.593 615 580 6.77 1.912 608 618 Xuất xứ quốc gia sản xuất sữa bột Vinamilk Cronbach's Alpha N of Items 655 tế H uế Reliability Statistics Item-Total Statistics Scale ại họ cK in h Mean if Item Deleted Scale Corrected Variance if Item-Total Item Correlation Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted 6.98 1.912 353 702 Sua bot Vinamilk ( Viet Nam) co nguon goc tu quoc gia van minh hien dai, cong tren nhieu linh vuc 6.85 1.567 594 380 Thong tin nguon goc xuat xu duoc in ro rang de doc 6.81 1.670 464 561 Đ Sua bot Vinamilk (Viet Nam) co xuat xu tu quoc gia co nen cong nghiep sua bot phat trien SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Phụ lục phân tích nhân tố EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy Measure Bartlett's Sphericity of Approx Chi-Square Test of Sampling 728 2.682E3 df 435 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 5.227 17.425 17.425 5.227 3.363 11.211 28.636 3.363 3.195 10.651 39.287 3.195 2.549 8.498 47.785 2.549 2.446 8.153 2.139 1.649 942 853 10 794 11 787 12 656 13 637 14 17.425 4.536 15.120 15.120 11.211 28.636 3.134 10.445 25.566 10.651 39.287 3.087 10.291 35.857 8.498 47.785 3.000 9.999 45.856 55.937 2.446 8.153 55.937 2.695 8.982 54.838 7.129 63.067 2.139 7.129 63.067 2.150 7.167 62.005 5.495 68.562 1.649 5.495 68.562 1.967 6.557 68.562 3.141 71.703 2.844 74.548 2.648 77.195 2.624 79.819 2.187 82.006 2.123 84.129 550 1.832 Đ 85.961 513 1.711 87.672 16 463 1.542 89.213 17 439 1.462 90.675 18 389 1.296 91.971 19 365 1.215 93.186 20 336 1.120 94.306 21 316 1.054 95.360 22 270 902 96.262 23 249 832 97.094 24 200 667 97.760 25 170 568 98.328 15 Cumulative Cumulative % Total % of Variance % 17.425 ại họ cK in h Rotation Sums of Squared Loadings tế H uế Initial Eigenvalues SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn 26 138 461 98.789 27 131 437 99.226 28 100 333 99.559 29 086 287 99.846 30 046 154 100.000 Đ ại họ cK in h tế H uế Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Rotated Component Matrixa Component Sua bot Vinamilk lam tang suc de khang 914 Sua bot Vinamilk khong gay beo phi 904 Sua bot Vinamilk co huong vi thom ngon 873 Sua bot Vinamilk dam bao an toan ve sinh thuc pham Sua bot Vinamilk giup tang can tot Sua bot Vinamilk giup phat trien chieu cao Gia ca on dinh 856 766 tế H uế Sua bot Vinamilk co chat luong on dinh 680 926 922 Gia ca phu hop voi chat luong 916 Gia ca khong chenh lech qua nhieu so voi hang sua khac 592 ại họ cK in h Gia ca sna pham ro rang de khach co the tham khao 917 Toi cam thay an toan mua san tai sieu thi Co.op Mart Hue 891 Sieu thi co noi de xe an toan 888 Sieu thi thuc hien dung nhu nhung gi da cam ket voi khach hang 747 Đ Viec tinh tien cua sieu thi Co.op Mart Hue la dang tin cay Nhan vien sieu thi Co.op Mart Hue khong to kho chiu khach dong 799 Nhan vien sieu thi Co.op Mart Hue khong phan biet doi xu doi voi khach hang 792 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Nhan vien sieu thi luon hieu ro cac thong tin san pham 722 Toi thay nhan vien sieu thi Co.op Mart Hue rat than thien de tiep xuc 715 Toi thay nhan vien sieu thi giai dap thac mac mot cac ro rang de hieu 706 Cac thac mac, khieu nai cua khach hang duoc giai dap nhanh chong va thoa dang 894 891 Hang sua bot Vinamilk co he thong tieo nhan y kien dong gop cua khach hang hoan thien 855 tế H uế He thong ho tro thong tin truc tuyen danh cho khach hang hoat dong co hieu qua cao Trang phuc nhan vien sieu thi Co.op Mart Hue gon gang, lich su thi truong ại họ cK in h Thuong hieu cua Vinamilk co uy tin cao tren 832 Vianamilk luon huong toi loi ich lon nhat cho xa hoi 814 Vinamilk la mot nhung cong ty san xuat sua bot hang dau Viet Nam 757 851 Thong tin nguon goc xuat xu duoc in ro rang de doc 709 Sua bot Vinamilk (Viet Nam) co xuat xu tu quoc gia co nen cong nghiep sua bot phat trien 653 Đ Sua bot Vinamilk ( Viet Nam) co nguon goc tu quoc gia van minh hien dai, cong tren nhieu linh vuc Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Rotated Component Matrixa Component Sua bot Vinamilk lam tang suc de khang 920 Sua bot Vinamilk khong gay beo phi 909 Sua bot Vinamilk co huong vi thom ngon 876 Sua bot Vinamilk dam bao an toan ve sinh thuc pham Sua bot Vinamilk giup tang can tot Gia ca on dinh 866 762 tế H uế Sua bot Vinamilk co chat luong on dinh 678 ại họ cK in h Gia ca sna pham ro rang de khach co the tham khao 926 926 Gia ca phu hop voi chat luong 918 Gia ca khong chenh lech qua nhieu so voi hang sua khac 591 918 Toi cam thay an toan mua san tai sieu thi Co.op Mart Hue 892 Đ Viec tinh tien cua sieu thi Co.op Mart Hue la dang tin cay Sieu thi co noi de xe an toan 888 Sieu thi thuc hien dung nhu nhung gi da cam ket voi khach hang 745 Nhan vien sieu thi Co.op Mart Hue khong to kho chiu khach dong 820 Nhan vien sieu thi Co.op Mart Hue khong phan biet doi xu doi voi khach hang 789 Toi thay nhan vien sieu thi Co.op Mart Hue rat than thien de tiep xuc 716 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Nhan vien sieu thi luon hieu ro cac thong tin san pham Toi thay nhan vien sieu thi giai dap thac mac mot cac ro rang de hieu 713 710 He thong ho tro thong tin truc tuyen danh cho khach hang hoat dong co hieu qua cao Cac thac mac, khieu nai cua khach hang duoc giai dap nhanh chong va thoa dang Hang sua bot Vinamilk co he thong tieo nhan y kien dong gop cua khach hang hoan tế H uế thien 912 908 863 845 Vianamilk luon huong toi loi ich lon nhat cho xa hoi 832 Vinamilk la mot nhung cong ty san xuat sua bot hang dau Viet Nam 752 ại họ cK in h Thuong hieu cua Vinamilk co uy tin cao tren thi truong Sua bot Vinamilk ( Viet Nam) co nguon goc tu quoc gia van minh hien dai, cong tren nhieu linh vuc 853 719 Sua bot Vinamilk (Viet Nam) co xuat xu tu quoc gia co nen cong nghiep sua bot phat trien 655 Đ Thong tin nguon goc xuat xu duoc in ro rang de doc Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Phụ Lục Hồi Quy Tương Quan Correlations Anh/chi cam thay hai long ve san pham ABSres1 sua bot Vinamilk Correlation long ve san pham sua bot Vinamilk Spearman's rho 1.000 -.036 Sig (2-tailed) 665 N 150 150 Correlation Coefficient -.036 1.000 Sig (2-tailed) 665 N 150 150 Đ ại họ cK in h ABSres1 Coefficient tế H uế Anh/chi cam thay hai SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn ại họ cK in h tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp Variables Entered/Removedb Variables Entered Variables Removed Method Enter Đ Model F7, F6, F1, F3, F4, F5, F2a a All requested variables entered b Dependent Variable: Anh/chi cam thay hai long ve san pham sua bot Vinamilk SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Model Summaryb Model R Change Statistics Std Adjusted R Error of DurbinR R F Sig F Square the Watson Square df1 df2 Square Change Change Estimate Change 804a 647 630 296 647 37.210 142 000 2.180 a Predictors: (Constant), F7, F6, F1, F3, F4, F5, F2 tế H uế b Dependent Variable: Anh/chi cam thay hai long ve san pham sua bot Vinamilk ANOVAb Sum of Model Squares 22.871 Mean Square F Sig 3.267 37.210 000a ại họ cK in h Regression df Residual 12.469 142 Total 35.340 149 088 a Predictors: (Constant), F7, F6, F1, F3, F4, F5, F2 b Dependent Variable: Anh/chi cam thay hai long ve san pham sua bot Vinamilk Đ Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B -1.767 354 F1 253 061 F2 257 F3 (Constant) Std Error Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -4.988 000 215 4.133 000 917 1.090 040 338 6.395 000 891 1.123 277 039 362 7.160 000 972 1.028 F4 231 046 256 5.010 000 951 1.052 F5 129 036 185 3.582 000 937 1.068 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn F6 199 040 250 4.985 000 985 1.015 F7 153 041 190 3.694 000 938 1.066 a Dependent Variable: Anh/chi cam thay hai long ve san pham sua bot Vinamilk Coefficient Correlationsa Correlations F7 F6 F1 F3 F4 F5 F2 F7 1.000 -.091 -.035 -.087 -.137 -.073 -.122 F6 -.091 1.000 026 035 -.009 071 -.006 F1 -.035 026 1.000 -.036 -.106 -.108 -.216 F3 -.087 035 -.036 1.000 -.003 -.093 -.037 F4 -.137 -.009 -.106 -.003 1.000 -.023 167 F5 -.073 071 -.108 -.093 -.023 1.000 -.127 F2 -.122 -.006 -.216 -.037 167 -.127 1.000 F7 002 000 -8.900E-5 000 000 000 000 F6 000 002 6.490E-5 5.481E-5 -1.606E-5 000 -9.643E-6 -8.639E-5 000 000 000 001 -4.684E-6 000 -5.814E-5 ại họ cK in h tế H uế Model F1 Covariances -8.900E-5 6.490E-5 004 F3 000 5.481E-5 -8.639E-5 F4 000 -1.606E-5 000 -4.684E-6 002 -3.769E-5 000 F5 000 000 000 000 -3.769E-5 001 000 F2 000 -9.643E-6 000 -5.814E-5 000 000 002 Đ a Dependent Variable: Anh/chi cam thay hai long ve san pham sua bot Vinamilk SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xn Phụ Lục Kiểm Định One-Sample T - Test N Mean Std Deviation Std Error Mean F1 150 3.7989 41337 03375 F2 150 3.6167 64028 05228 F3 150 3.6017 63662 05198 F4 150 3.5853 53950 04405 F5 150 3.5200 69886 05706 F6 150 3.4644 61171 04995 F7 150 3.4400 tế H uế One-Sample Statistics 04939 60488 One-Sample Test t ại họ cK in h Test Value = df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -5.959 149 000 -.20111 -.2678 -.1344 F2 -7.333 149 000 -.38333 -.4866 -.2800 F3 -7.663 149 000 -.39833 -.5010 -.2956 F4 -9.414 149 000 -.41467 -.5017 -.3276 F5 -8.412 149 000 -.48000 -.5928 -.3672 F6 -10.723 149 000 -.53556 -.6342 -.4369 F7 -11.339 149 000 -.56000 -.6576 -.4624 Đ F1 SVTH: Đinh Xn Hồng-K44AQTKD Tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk tại siêu thị Co.opmart Huế, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk tại siêu thị Co.opmart Huế, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm sữa bột Vinamilk tại siêu thị Co.opmart Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay