(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

25 127 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:55

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HÙNG TIẾN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 62 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐẮC HƯNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận án Trong năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thực nhiều biện pháp có tính đồng bộ, triển khai toàn hệ thống để tăng cường quản lý rủi ro tín dụng (RRTD), kiểm soát chặt chẽ chất lượng cho vay, không ngừng hoàn thiện quy định nội bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán tín dụng Nhưng nhiều nhân tố khác nhau, nguyên nhân chủ quan chủ yếu dẫn đến tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng năm 2010 - 2012 Thực đề án tái cấu tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam theo định Thủ trướng Chính phủ, chiến lược trở thành ngân hàng thương mại (NHTM) lớn mạnh, đại Việt Nam, đòi hỏi Agribank phải tăng cường quản lý rủi ro nói chung, tập trung công tác quản lý RRTD Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu nói trên, luận án chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” làm công trình nghiên cứu Tổng quan đề tài nghiên cứu 2.1 Luận án tiến sĩ có chủ đề gần với nội dung đề tài: Có luận án Khoảng trống công trình nghiên cứu sâu vào nội dung quản trị RRTD, không nghiên cứu chuyên sâu vào quản lý RRTD Agribank 2.2 Một số viết đăng Tạp chí chuyên ngành nay: Có viết Khoảng trống công trình nghiên cứu không nghiên cứu quản lý RRTD Agribank 2.3 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành ngân hàng: Có đề tài Khoảng trống công trình nghiên cứu không nghiên cứu quản lý RRTD điều kiện đặc thù Agribank 2.4 Một số công trình nghiên cứu nước 2.5 Nhận xét chung Các công trình nghiên cứu nói số luận án tiến sĩ, viết, đề tài nghiên cứu khoa học khác có nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng, hoạt động kinh doanh Agribank đề cập đến số khía cạnh kinh doanh khác có vấn đề RRTD số chi nhánh hệ thống Agribank Tuy nhiên, nhìn chung chưa có đề tài nghiên cứu cách tổng thể quản lý RRTD Agribank, có tính cập nhật đến thời điểm Mục tiêu nghiên cứu đề tài luận án 3.1 Mục tiêu chung Xây dựng khung lý thuyết quản lý RRTD NHTM, phân tích đánh giá sát thực tiễn thực trạng quản lý RRTD Agribank, rút ưu điểm, tìm hạn chế, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan hạn chế; đề xuất giải pháp kiến nghị có tính khả thi, có sở khoa học, có tính thuyết phục nhằm tăng cường quản lý RRTD Agribank 3.2 Mục tiêu cụ thể Trả lời câu hỏi: Có sở lý luận chủ yếu quản lý RRTD NHTM; thực trạng quản lý RRTD Agribank sao; có giải pháp kiến nghị sát thực tiễn, có tính khả thi, có sở khoa học, nhằm tăng cường quản lý RRTD Agribank? Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 4.1 Đối tượng nghiên cứu Quản lý rủi ro tín dụng Agribank 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Quản lý RRTD nghiên cứu luận án giới hạn phạm vi quản lý rủi ro hoạt động cho vay NHTM Agribank Về thời gian: Thực trạng quản lý RRTD nghiên cứu luận án tập trung giai đoạn 2009 - 2014 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp nghiên cứu định tính cụ thể phương pháp: Nghiên cứu tổng hợp, thống kê, phân tích; từ sở lý thuyết đến sở thực thực tiễn Phương pháp chuyên gia: Tác giả luận án gửi “Phiếu tham khảo ý kiến cán quản lý tín dụng cán tín dụng” “Phiếu tham khảo ý kiến khách hàng giao dịch Agribank” Dữ liệu thu thập xử lý tiến hành phân tích với công cụ hỗ trợ phần mềm SPSS 20.0 Kết trả lời tổng hợp minh chứng khách quan, bổ sung cho đánh giá luận án Những đóng góp luận án Thứ nhất, luận án làm rõ sở lý luận quản lý RRTD NHTM Việt Nam Thứ hai, thông qua đánh giá thực trạng quản lý RRTD Agribank thời gian qua Thứ ba, từ hạn chế nêu trên, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tăng cường quản lý RRTD Agribank Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Ý nghĩa lý luận: Góp phần hệ thống hoá vấn đề lý luận quản lý RRTD NHTM Ý nghĩa thực tiễn: Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý RRTD Agribank thời gian qua; đề xuất giải pháp kiến nghị có tính khả thi, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù Agribank để tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng quản lý RRTD Agribank Những hạn chế nghiên cứu Để có nghiên cứu tổng hợp, lôgic cho NHTM nước đòi hỏi cần phải có nghiên cứu rộng hơn, sâu đặc biệt cần nhiều thời gian, với lực lượng nghiên cứu lớn hơn, kinh phí phù hợp Kết cấu luận án Chương 1: Những vấn đề quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 4 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay (ngân hàng) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể kinh tế khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn (gốc) lãi cho bên cho vay đến hạn toán 1.1.1.2 Bản chất tín dụng 1.1.1.3 Nguyên tắc tín dụng Khách hàng phải sử dụng vốn vay mục đích thỏa thuận; phải hoàn trả nợ gốc lãi vay hạn thỏa thuận hợp đồng tín dụng 1.1.1.4 Các hình thức tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Theo Nguyễn Kim Anh (2010): “RRTD phải hiểu hai góc độ, rủi ro huy động vốn rủi ro cho vay”; đó,“Rủi ro cho vay khoản tổn thất phát sinh cấp tín dụng cho khách hàng mà thu phần gốc lãi, thu gốc lãi không hạn, không thu gốc lãi” Khái niệm RRTD: Theo cách hiểu ngân hàng Việt Nam, “RRTD khả xảy tổn thất hoạt động cho vay TCTD khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết” Nguyên nhân RRTD: Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài: Nguyên nhân bất khả kháng; thông tin bất cân xứng; môi trường kinh tế; môi trường pháp lý Nguyên nhân từ phía người vay: Rủi ro kinh doanh người vay; rủi ro tài Nguyên nhân ngân hàng: Chính sách tín dụng không hợp lý, nhấn mạnh vào lợi nhuận ngân hàng nên cho vay trọng lợi tức Cán tín dụng không tuân thủ sách tín dụng, không chấp hành quy trình cho vay Cán tín dụng vi phạm đạo đức kinh doanh Giá trị tài sản đảm bảo không xác/ không thực đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết Sự cạnh tranh ngân hàng với mong muốn có tỷ trọng cho vay nhiều ngân hàng khác Nguyên nhân từ đảm bảo tín dụng 1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng ngân hàng kinh tế Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng: NHTM có nguy bị cân đối việc thu chi, cân đối vốn, ảnh hưởng tới khoản, vòng quay vốn tín dụng giảm, làm cho NHTM kinh doanh không hiệu quả, chi phí ngân hàng tăng lên so với dự kiến Ảnh hưởng đến kinh tế xã hội: Ảnh hưởng có tính chất dây chuyền, tác động đến người gửi tiền NHTM khác NHTM phá sản ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh DN 1.1.2.5 Biểu rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Quan niệm quản lý rủi ro tín dụng Theo quan điểm luận án, Quản lý RRTD: Là việc xây dựng chiến lược, sách quy trình tín dụng; tổ chức, điều hành, triển khai thực chiến lược, sách quy trình liên quan đến việc cấp tín dụng nhằm đảm bảo an toàn tín dụng, hạn chế rủi ro mức thấp mà ngân hàng chấp nhận 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Quản lý rủi ro tín dụng bảo đảm tồn phát triển bền vững ngân hàng thương mại 1.2.2.2 Mức độ rủi ro hoạt động tín dụng ngày gia tăng 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng Trong phần luận án trình bày vấn đề xây dựng chiến lược, sách quy trình quản lý RRTD; nhận biết, phân tích đo lường RRTD; chấp nhận, giảm nhẹ từ chối; quản lý kiểm soát RRTD; hoàn thiện chiến lược, sách quy trình tín dụng 1.2.4 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II 1.2.5 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng 1.2.5.1 Khái niệm Mô hình quản lý RRTD hệ thống mô hình bao gồm: Mô hình tổ chức quản lý rủi ro, mô hình đo lường rủi ro mô hình kiểm soát rủi ro Về Mô hình quản lý RRTD tập trung: Mô hình có tách biệt cách độc lập chức năng: Quản lý rủi ro, kinh doanh tác nghiệp 1.2.5.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung 1.2.5.3 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán Mô hình chưa có tách biệt cách độc lập chức năng: Quản lý rủi ro, kinh doanh tác nghiệp 1.2.5.4 Một số mô hình phân tích đánh giá rủi ro tín dụng 1.2.6 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.6.1 Các tiêu định lượng: Nhóm chất luợng hoạt động chung: Chỉ tiêu 1: Dư nợ tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cho vay khách hàng; tiêu 2: Tỷ lệ dư nợ tín dụng có khả sinh lời; tiêu 3: Chấp hành, thực sách, chế độ hoạt động cho vay Nhóm tiêu an toàn sử dụng vốn: Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ nợ hạn; tiêu 2: Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ tỷ lệ để đánh giá chất lượng tín dụng TCTD Nhóm tiêu lợi nhuận hoạt động cho vay: Chỉ tiêu 1: Lợi nhuận gộp cho vay; tiêu 2: Lợi nhuận ròng trước thuế; tiêu 3: Lợi nhuận ròng sau thuế; tiêu 4: Chênh lệch lãi suất đầu ra, đầu vào lĩnh vực tín dụng; tiêu 5: Tỷ lệ thu lãi cho vay 7 1.2.6.2 Các tiêu định tính đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Đối với khách hàng vay vốn; kinh tế; ngân hàng: 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng Nhân tố chế, sách, mô hình tổ chức quản lý RRTD NHTM; nhân tố người; nhân tố công nghệ 1.2.8 Phương pháp đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nếu quản lý RRTD đóng vai trò sống NHTM việc đánh giá hiệu hoạt động quản lý RRTD NHTM vấn đề quan trọng NHTM không nhận thức vai trò quản lý RRTD mà phải biết cách xây dựng hệ thống quản lý RRTD đáp ứng mục tiêu đề 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới học cho ngân hàng thương mại Việt Nam 1.3.1 Kinh nghiệm số nước giới quản lý rủi ro tín dụng 1.3.1.1 Kinh nghiệm từ ING hệ thống quản lý sách quản lý tín dụng Thẩm quyền phận rủi ro thể việc tham gia vào Hội đồng tín dụng Các NHTM quy định Hội đồng tín dụng cấp phải có thành viên từ phận rủi ro Nguyên tắc số thành viên rủi ro phải chiếm 1/2 thành viên Hội đồng tín dụng 1.3.1.2 Kinh nghiệm Thái Lan xây dựng chiến lược sách tín dụng Ngân hàng nông nghiệp, nông thôn HTX tín dụng Thái Lan (BAAC) 1.3.1.3 Kinh nghiệm Ngân hàng nhân dân Indonesia (BRI) quản lý kiểm soát hoạt động tín dụng 1.3.1.4 Kinh nghiệm Ngân hàng nông nghiệp Malaysia (BPM) xây dựng chiến lược sách hoạt động tín dụng 1.3.1.5 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng theo thông lệ Mô hình quản lý RRTD theo thông lệ tốt bao gồm nội dung chính: Thiết lập máy tổ chức chịu trách nhiệm quản trị rủi ro; Xây dựng tuyến quyền hạn; Phân quyền; Đánh giá tính hiệu quả; Thiết lập trì hạn mức rủi ro; Bảo đảm tính liên tục 1.3.1.6 Thực tiễn áp dụng Basel II quản lý rủi ro tín dụng châu Á 1.3.2 Bài học ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 1.3.2.1 Bài học xây dựng chiến lược, sách quy trình tín dụng, quản lý hoạt động cho vay Một là, cần xây dựng chiến lược, sách quy trình tín dụng, quản lý hoạt động cho vay cách chặt chẽ, khoa học, phải phù hợp với thực tế Hai là, quản lý, điều hành hoạt động tín dụng, nên áp dụng lãi suất linh hoạt, tạo điều kiện cho khách hàng tính toán lựa chọn hình thức vay có hiệu Ba là, thường xuyên tăng cường kiểm soát rủi ro để đảm bảo toàn hệ thống ngân hàng thực cho vay quy trình tín dụng Bốn là, để chủ động kiểm soát rủi ro, phòng ngừa rủi ro ngân hàng phải thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, phân tích tài chính, thẩm định dự án đầu tư cho cán tín dụng Năm là, phải sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội thực việc phân loại rủi ro 1.3.2.2 Bài học chấp nhận xử lý rủi ro tín dụng Một là, tạo hành lang pháp lý cho đời tổ chức mua bán nợ, kinh doanh rủi ro Hai là, xây dựng hoàn thiện máy quản lý RRTD Ba là, thực đổi dần đến cải tổ toàn diện lực quản lý RRTD Bốn là, xây dựng thị trường mục tiêu, mức rủi ro chấp nhận NHTM 9 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Bảng 2.1 Tổng quan tiêu chủ yếu Agribank giai đoạn 2009 - 2014 Đơn vị tính: Tỷ đồng, % Một số tiêu CAR 2009 2010 2011 2012 2013 6.02% 6.09% 7.90% 9.49% Tỷ lệ khả chi trả 10% 10% 12.04% 16.94% 16.53% 20.26% Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn 25% 26% 25.00% 21.00% 24.51% 28.12% 480.937 519.758 556.555 602.452 683.916 762,869 22,176 29,340 39,992 42,071 44,278 44,194 3,033.42 2,871.50 3,888.08 3,259.70 2,294.4 2,540.0 ROE 15.62% 10.53% 11.06% 8.10% 5.16% 1.69% ROA 0.70% 0.58% 0.72% 0.56% 0.35% 0.10% Tổng tài sản Vốn tự có Lợi nhuận sau thuế 9.12% 2014 8.83% 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.2.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng 10 Hình 2.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng Agribank TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CÁC BAN TÍN DỤNG BAN KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ TT PHÒNG NGỪA & XLRR CÁC CHI NHÁNH LOẠI 1, 2.2.2 Hệ thống sách quy trình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hình 2.2 Quy trình thực chấm điểm khách hàng tổ chức Loại hình Doanh nghiệp Khách hàng Lựa chọn ngành nghề kinh doanh Bộ tiêu xác định quy mô Doanh nghiệp Báo cáo tài Bộ tiêu tài Bộ tiêu phi tài Điểm tài Điểm phi tài Tổng điểm xếp hạng (10 hạng) 11 Luận án nêu rõ thực trạng: Chính sách quy trình tín dụng; sách quy trình phê duyệt tín dụng; phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng; hạn mức tín dụng khách hàng nhóm khách hàng liên quan; quy chế tín dụng khách hàng 2.2.3 Nhận biết phân tích đo lường rủi ro tín dụng 2.2.3.1 Thông qua hoạt động phân loại nợ vay khách hàng Bảng 2.2 Diễn biến nợ xấu qua năm Agribank giai đoạn 2008 - 2011 Đơn vị: Tỷ đồng, % Năm 2009 Chỉ tiêu Dư nợ Nợ hạn Nợ xấu Tổng cộng 2010 Tỷ trọng (%) Dư nợ 2011 Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) 349.638 97,42 405.755 96,31 422.448 93.9 9.266 2,58 15.576 3,69 27.446 6.1 358.904 100% 421.331 100% 449.894 100% Bảng 2.3 Diễn biến nợ xấu qua năm Agribank giai đoạn 2012 - 2014 Đơn vị: Tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2012 Dư nợ Nợ hạn Nợ xấu Tổng cộng 453.369 27.083 480.452 2013 Tỷ trọng (%) Dư nợ Dư nợ Tỷ trọng (%) 95.29 577.782 94,45 Tỷ trọng (%) 94.36 530.214 6.44 2014 26.207 100% 556,421 4.71 27.542 4,55 100% 605.324 100% 2.2.3.2 Thông qua quản lý tài sản bảo đảm tiền vay 2.2.4 Chấp nhận giảm nhẹ từ chối rủi ro tín dụng 2.2.4.1 Cơ cấu lại nợ cho khách hàng 2.2.4.2 Chủ động bán nợ xấu quản lý rủi ro tín dụng 2.2.4.3 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 12 Bảng 2.4 Kết trích lập xử lý dự phòng rủi ro tín dụng Agribank giai đoạn 2009 - 2014 Đơn vị: tỷ đồng Tiêu chí Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Số trích lập DPRR 4.055 6.500 10.471 9.824 9.096 8.438 Xử lý rủi ro (XLRR) 4.110 2.295 2.559 5.929 7.822 9.335 Thu nợ sau XLRR 4.012 2.835 2.066 2.229 2.876 2.623 2.2.4.4 Thu hồi khoản nợ xử lý rủi ro 2.2.5 Quản lý kiểm soát hoạt động tín dụng 2.2.6 Quản lý tín dụng kiểm soát rủi ro tín dụng từ kết khảo sát trường hợp điển hình số chi nhánh Agribank 2.2.6.1 Trường hợp điển hình Agribank - chi nhánh Cầu Giấy cho vay vượt quyền phán cấp tín dụng khách hàng 2.2.6.2 Trường hợp điển hình Agribank - chi nhánh Quảng Ngãi thiếu trách nhiệm cán tín dụng để khách hàng lừa đảo vay vốn 2.2.6.3 Trường hợp điển hình Agribank - chi nhánh TP Đà Nẵng có vi phạm thẩm định tài khách hàng vay vốn 2.2.6.4 Trường hợp điển hình Agribank - chi nhánh Ninh Thuận không kiểm tra giám sát khách hàng sử dụng tiền vay mục đích 2.2.6.5 Trường hợp điển hình Agribank - chi nhánh Cần Thơ không tuân thủ quy định cho vay đảm bảo tiền vay 2.2.6.6 Bài học cần rút quản lý rủi ro tín dụng từ vụ việc nêu Cần quan tâm mức đến công tác thẩm định; nhận hàng hoá luân chuyển làm tài sản bảo đảm (TSBĐ) có biện pháp quản lý chặt chẽ tài sản; trọng công tác kiểm tra, giám sát khách hàng vay vốn để kịp thời nắm bắt thông tin ứng phó trước tình bất lợi xảy cho Agribank; cần thận trọng cho vay khách hàng thực phương án kinh 13 doanh quy mô lớn so với lực tài chính; không cho vay đối tượng phạm vi giấy phép kinh doanh 2.2.7 Quản lý tín dụng kiểm soát rủi ro tín dụng thông qua hoạt động giao dịch vay vốn với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Để quản lý rủi ro khoản, góp phần quản lý hiệu RRTD, chủ động nguồn vốn vay đáp ứng nhu cầu vay khách hàng 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.3.1 Ưu điểm 2.3.1.1 Đối với Kinh tế - Xã hội Agribank NHTM chủ lực cho vay phát triển nông nghiệp - nông thôn (NNNT) hộ nông dân, đóng vai trò hàng đầu thực sách tam nông, chương trình xây dựng nông thôn Đảng Chính phủ Agribank đóng vai trò công cụ để Nhà nước thực nhiều chương trình tín dụng quan trọng thúc đẩy phát triển nhiều lĩnh vực theo định hướng ưu tiên Chính phủ, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế NNNT, tạo việc làm cho người nông dân với thu nhập ngày ổn định Hoạt động tín dụng Agribank góp phần đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi nông thôn, vùng đồng sông Cửu Long, góp phần làm thay đổi mặt nhiều vùng nông thôn 2.3.1.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chất lượng tín dụng kiềm chế, nợ xấu mức 5% phạm vi an toàn theo thông lệ quốc tế theo quy định NHNN, đảm bảo uy tín thị trường, đảm bảo lực cạnh tranh, đảm bảo tỷ lệ an toàn theo quy định NHNN thông lệ quốc tế Về đạo hoạt động tín dụng Hội đồng thành viên (HĐTV) Ban điều hành: Thường xuyên đạo chi nhánh xây dựng mục tiêu, phương án kế hoạch tín dụng hàng năm tổ chức bảo vệ kế hoạch tín dụng, kế hoạch thu hồi nợ xấu, nợ XLRR năm đến chi nhánh Về đạo công tác xử lý thu hồi nợ xấu, nợ XLRR Ban điều hành: Thường xuyên đạo, tổ chức triển khai thực biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo đạo Chính phủ, NHNN; ban hành 14 chế, sách xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn Agribank (cho vay mới, cấu lại nợ, miễn, giảm lãi tiền vay), 2.3.2 Những hạn chế 2.3.2.1 Tỷ lệ nợ xấu bảng cân đối có giảm nằm giới hạn an toàn, thực chất nợ xấu cao, tiềm ẩn lớn, ảnh hưởng lớn đến tình hình tài uy tín Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu chung tỷ lệ nơ xấu cho vay hộ sản xuất Agribank giai đoạn 2009 - 2014 Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nợ xấu chung 2.60% 3.80% 6.10% 5.80% 4.68% 4.55% Nợ xấu cho vay hộ sản xuất 1,49% 1,58% 1,61% 1,54% 1,51% 1,43% 2.3.2.2 Nhiều vụ việc vi phạm hoạt động tín dụng tiếp tục phát hiện, nhiều khoản nợ xấu nợ có nguy vốn tiếp tục bộc lộ 2.3.2.3 Nguồn vốn không ngừng tăng trưởng không đồng vùng tạo nên số khó khăn thực chiến lược quản lý rủi ro tín dụng hướng đồng vốn đến khu vực tiềm 2.3.2.4 Khối lượng vốn tín dụng đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn chiếm tỷ trọng chưa đáp ứng nhu cầu vay khách hàng 2.3.3 Nguyên nhân 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan Về phía Trụ sở Agribank: Việc ban hành chế, sách hoạt động tín dụng chậm, chưa đồng bộ; hiệu công tác tra, giám sát hoạt động tín dụng Trụ sở chi nhánh chưa cao; chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý; kết triển khai giải pháp, biện pháp xử lý nợ xấu chậm, chưa liệt việc xử lý thu hồi nợ xấu, nợ XLRR; mô hình quản lý RRTD chưa phù hợp với quy mô tín dụng Về phía chi nhánh Agribank: Một số chi nhánh chưa thực chủ động liệt việc xử lý nợ xấu, nợ XLRR; số chi nhánh chưa chủ động xây dựng giải pháp; trình độ, lực phận cán 15 quản lý, cán có liên quan đến công tác tín dụng bộc lộ nhiều hạn chế đạo đức, lực trình độ; công tác chấn chỉnh sau tra, kiểm tra chưa kịp thời; không tuân thủ quy trình tín dụng; yếu chuyên môn nghiệp vụ; việc quản lý hạn mức phân cấp ủy quyền chưa phù hợp; hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh chưa hiệu quả; chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nhiều bất cập; thẩm định TSBĐ chưa đảm bảo chất lượng; phân loại nợ trích lập DPRR chưa sát thực tế 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan Về môi trường vĩ mô điều hành sách vĩ mô: Do thay đổi chế sách vĩ mô; môi trường pháp lý: Còn nhiều bất cập Về khách hàng: Đã có khách hàng vay vốn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản sau làm công chứng giả để chấp; dùng TSBĐ đem chấp, cầm cố nhiều ngân hàng; thuê nhà chủ sở hữu khác làm thành giấy tờ giả tên đem chấp, hay mượn tài sản người khác để cầm cố vay vốn Agribank,… Khách hàng gặp phải rủi ro bất khả kháng như: Thiên tai, bệnh tật, tai nạn, Ngoài số yếu tố như: Trình độ lực quản trị doanh nghiệp; khách hàng bị bạn hàng, đối tác lừa đảo, Tuy nhiên, phạm vi đề tài không đề cập tới rủi ro 2.3.4 Phân tích kết khảo sát hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Công việc khảo sát cán tín dụng khách hàng chi nhánh hội sở Agribank cho kết quả, có 314 phiếu trả lời cán ngân hàng có 469 phiếu khảo sát khách hàng Dữ liệu thu thập từ phiếu khảo sát xử lý tiến hành phân tích với công cụ hỗ trợ phần mềm phân tích thống kê SPSS 20.0 Phương pháp phân tích sử dụng phương pháp thống kê mô tả, với mục tiêu ý kiến từ đối tượng khảo sát điểm thông tin đối tượng khảo sát, nhận định nguyên nhân mà công tác quản lý RRTD ngân hàng gặp khó khăn Đây khách quan quan trọng mà tác giả sử dụng trình phân tích giải thích nguyên nhân điểm hạn chế công tác quản lý RRTD ngân hàng thời gian qua 16 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 3.1.1 Định hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh đến năm 2020 3.1.1.1 Định hướng: Agribank khẳng định vai trò NHTM lớn nhất, giữ vai trò chủ đạo, trụ cột kinh tế đất nước, đặc biệt nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực sứ mệnh quan trọng dẫn dắt thị trường 3.1.1.2 Mục tiêu chung: Giữ vững phát huy NHTM nhà nước có vai trò chủ đạo, chủ lực thị trường tài chính, tiền tệ, nông thôn; tập trung xây dựng Agribank thành Tập đoàn tài 3.1.1.3 Mục tiêu cụ thể: Tiếp tục mở rộng tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu 3.1.1.4 Mục tiêu đầu tư vốn cho nông nghiệp - nông thôn 3.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng đến năm 2020 Xây dựng mô hình quản lý rủi ro tập trung, thống độc lập, có tham gia HĐTV, Ủy ban, Ban điều hành Ban/Trung tâm 3.1.3 Quan điểm phát triển hoạt động tín dụng gắn liền với tiếp tục giảm thiểu rủi ro Agribank cần xác định, đối tượng đầu tư vốn tín dụng đối tượng khách hàng vay vốn chủ lực, truyền thống NNNT hộ nông dân 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 3.2.1 Xây dựng áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung mức độ phù hợp với đặc thù hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Nâng cao quyền hạn, trách nhiệm HĐTV; hoàn thiện, nâng cấp mô hình quản lý rủi ro nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế quản lý rủi ro tiến tới chuẩn mực quốc tế 17 3.2.2 Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tín dụng 3.2.2.1 Hoàn thiện quy trình sách tín dụng Cần hệ thống lại, bổ sung khắc phục nhược điểm sách, quy trình tín dụng như: Cần thiết lập tiêu chí, theo dõi, giám sát, quản lý tín dụng theo cấp độ khoản vay theo cấp độ toàn danh mục 3.2.2.2 Thực chặt chẽ việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng Agribank cần phân công trách nhiệm cụ thể quy trình cấp tín dụng, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền người phê duyệt cuối khoản tín dụng thay đổi điều khoản tín dụng 3.2.2.3 Hoàn thiện quy trình quản lý danh mục tín dụng Nên xây dựng áp dụng sách, quy trình đảm bảo mức độ đa dạng danh mục tín dụng cho phù hợp với thị trường mục tiêu chiến lược tín dụng Agribank 3.2.2.4 Hoàn thiện quy định hạn mức tín dụng Agribank cần thiết lập hạn mức phù hợp để hạn chế rủi ro tập trung mức chấp nhận Mức rủi ro tập trung trọng yếu phải báo cáo lên HĐTV Ban Điều hành để xem xét đánh giá 3.2.2.5 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Khi thẩm định dự án phải thẩm định hai đối tượng khách hàng TSBĐ Đối với khách hàng cần phải thẩm định thông tin khách hàng đưa có xác hay không? 3.2.2.6 Đa dạng hoá loại sản phẩm, dịch vụ kinh doanh để phân tán rủi ro Chỉ đạo chi nhánh mở rộng loại hình cho vay, đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa, hộ kinh doanh cá thể, cho vay mua cổ phần/cổ phiếu, cho vay cán công nhân viên mua nhà theo dự án, cho vay hỗ trợ sinh viên du học; cần xác định rõ đối tượng khách hàng truyền thống Agribank 3.2.2.7 Triển khai phương pháp, kỹ thuật cho vay - đại: Agribank cần đa dạng hoá phương pháp cho vay đối tượng khách hàng cụ thể Ví dụ như: Áp dụng phương pháp cho vay tiên tiến “Phương pháp cho vay dựa dòng tiền - Cash-flow lending” để hạn chế rủi ro 18 3.2.3 Xây dựng môi trường quản lý tín dụng theo nguyên tắc Basel II Để xây dựng HTXHTDNB đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn IRB Basel II, Agribank cần đầu tư nguồn lực không nhỏ cho công việc sau: (i) Hoàn thiện sở liệu; (ii) Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ; (iii) Nâng cao khả dự báo rủi ro HTXHTDNB; (iv) Nâng cao hiệu chế kiểm tra giám sát hoạt động HTXHTDNB; (v) Đào tạo, nâng cao trình độ nhân 3.2.4 Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý rủi ro tín dụng có chất lượng Cần phải xây dựng đồng hệ thống quản lý rủi ro toàn diện, có RRTD; cần có phương pháp luận để định lượng rủi ro tương ứng với dư nợ khách hàng vay đối tác Cần có khả phân tích RRTD cấp độ khoản vay cấp độ danh mục để xác định mức độ nhạy cảm danh mục 3.2.5 Đổi mô hình nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội Thực chuyển đổi mô hình máy kiểm tra, kiểm soát nội theo hướng chịu quản lý HĐTV Xem trọng việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội cách chọn lọc hay đánh giá lại kiểm tra viên có đủ lực, có nghiệp vụ chuyên môn giỏi thật sự, có nhiều kinh nghiệm, có lĩnh đấu tranh lợi ích chung toàn hệ thống… Cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng kiểm tra viên Cần trang bị công nghệ đại việc thu thập xử lý thông tin cho kiểm tra viên 3.2.6 Hoàn thiện sách quy trình quản lý tài sản bảo đảm tiền vay 3.2.6.1 Xây dựng phận “định giá tài sản bảo đảm” độc lập Agribank nên xây dựng phận định giá TSBĐ độc lập; đơn vị phải chuyên nghiệp, có uy tín, có kinh nghiệm chuyên môn; chất lượng định giá cần giám sát đánh giá thường xuyên Agribank nên có quy định thức loại TSBĐ chấp nhận; quy trình định giá TSBĐ, quy trình kiểm tra tính pháp lý tính hiệu lực TSBĐ tương lai; nên chấp nhận TSBĐ thỏa mãn điều kiện tính toán kiểm tra 19 3.2.6.2 Quy định rõ loại tài sản bảo đảm chấp nhận Agribank cần xác định rõ loại TSBĐ chấp nhận cho mục đích kiểm soát nội đồng thời để chuẩn bị cho việc tính toán Tài sản Có chịu rủi ro tín dụng theo Basel II Agribank cần phân loại loại TSBĐ tài giá trị TSBĐ sử dụng để giảm tỷ trọng rủi ro (kỹ thuật giảm thiểu rủi ro: Phương pháp bản) giảm giá trị dư nợ (kỹ thuật giảm thiểu rủi ro: Phương pháp toàn diện để phản ánh Tài sản Có chịu RRTD xác hơn) 3.2.6.3 Quy định tỷ lệ cho vay giá trị tài sản bảo đảm Agribank cần xác định cụ thể tỷ lệ cho vay giá trị TSBĐ loại tài sản chấp nhận làm bảo đảm tiền vay, tỷ lệ thiết lập tương ứng với rủi ro tài sản để tạo “đệm” dự phòng cho tổn thất tiềm biến động giá trị TSBĐ trước phát mại chi phí phát mại TSBĐ 3.2.6.4 Định giá tần suất định giá lại tài sản bảo đảm Định giá TSBĐ: Agribank phải áp dụng tỷ lệ chiết khấu phải dựa giá thị trường TSBĐ Tần suất định giá TSBĐ: Agribank cần phải định giá lại TSBĐ thường xuyên Mức độ thường xuyên tùy thuộc vào loại TSBĐ, tính chất xếp hạng tín dụng nội khoản tín dụng tương ứng 3.2.6.5 Tăng cường giám sát bảo đảm an toàn tài sản bảo đảm Agribank cần ban hành thẩm quyền trách nhiệm cho cá nhân/bộ phận liên quan việc chấp nhận, giám sát bảo đảm an toàn TSBĐ (tài sản hữu loại giấy tờ đại diện cho tính pháp lý TSBĐ) Vị trí lưu giữ TSBĐ (của khách hàng vay hay bên bảo lãnh) phải ghi nhận rõ ràng kiểm soát chặt chẽ để hỗ trợ việc xử lý sau Hồ sơ TSBĐ nắm giữ Agribank phải lưu trữ két chống cháy an toàn 3.2.6.6 Thực bảo hiểm tài sản bán tài sản bảo đảm tiền vay Bán TSBĐ: TSBĐ phải bán sở ngang giá theo quy trình minh bạch tuân thủ với quy định pháp luật (ví dụ: Đấu giá công khai sử dụng tổ chức độc lập bán TSBĐ) 20 3.2.7 Hoàn thiện sách quy trình phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng xử lý nợ xấu 3.2.7.1 Thực nghiêm túc phân loại nợ Agribank cần có hệ thống phân loại nợ sở RRTD Các khoản vay lớn cần phân loại dựa hệ thống xếp hạng RRTD Các khoản vay lại phân loại dựa hệ thống xếp hạng RRTD tình trạng trả nợ khách hàng 3.2.7.2 Trích lập dự phòng đầy đủ sát thực tế 3.2.7.3 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II Agribank nên triển khai áp dụng cách tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II phương pháp tiên tiến như: Phương pháp chuẩn hoá, phương pháp nâng cao qua việc xây dựng đề án quản lý rủi ro tổng thể gồm quản lý RRTD, thị trường, tín dụng, lãi suất 3.2.7.4 Kiên đa dạng phương thức xử lý nợ xấu Agribank cần thành lập Ban đạo xử lý nợ chuyên trách Trụ sở để tập trung đạo, kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ chi nhánh trình xử lý nợ xấu, chi nhánh có tỷ lệ nợ xấu cao, chi nhánh sáp nhập, khoản nợ xấu có dư nợ lớn, khách hàng vay liên chi nhánh Duy trì nâng cao chất lượng công tác cảnh báo nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro đến chi nhánh để có biện pháp xử lý phù hợp, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh 3.2.8 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng (RMS) Theo khuyến nghị Basel II hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nội “đối với NHTM yêu cầu phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội hữu hiệu” Muốn đạt khuyến nghị Basel II, hệ thống RMS Agribank phải xác thực khả phân biệt, tính quán hệ thống việc ước tính cấu phần rủi ro liên quan theo định kỳ có hệ thống 21 3.2.9 Đổi chiến lược khách hàng nâng cao hiệu Marketing tiếp cận sát nhu cầu vay vốn hợp lý đối tượng Agribank cần thực đẩy mạnh công tác khách hàng thời gian tới như: Nghiên cứu, phân loại khách hàng để có sách thích hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu cho đối tượng khách hàng khác 3.2.10 Tăng cường phối kết hợp hiệu với bộ, ngành, tổ chức trị - xã hội Agribank cần chấp hành nghiêm túc chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Chính phủ kinh tế xã hội nói chung, NNNT nói riêng đạo hoạt động NHNN; tranh thủ quan tâm, ủng hộ quan hệ chặt chẽ, hiệu với Bộ - Ngành nhằm tạo lực cho Agribank 3.2.11 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn liền với phòng ngừa rủi ro đạo đức cán nhân viên hoạt động tín dụng Thay đổi cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động có trình độ cao, không trọng cấp phải đảm bảo lực thật nguồn nhân lực; phải có đãi ngộ thỏa đáng lao động có trình độ cao; thường xuyên đào tạo nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm Cần có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cần thiết để cán ngân hàng am hiểu sâu rộng nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời nhịp độ phát triển biến đổi không ngừng kinh tế thị trường, làm việc tâm huyết với Agribank Thực kiên xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực 3.2.12 Giải pháp khác 3.2.12.1 Tăng cường khả ứng dụng, khai thác đồng công nghệ thông tin Triển khai nhanh, có hiệu dự án công nghệ thông tin, đại hóa ngân hàng, nâng cao hiệu quản trị điều hành; có chế hợp lý cho việc triển khai dự án công nghệ, đảm bảo kịp thời, tránh tụt hậu phù hợp với phát triển nhanh chóng công nghệ 22 3.2.12.2 Nâng cao chất lượng thống kê báo cáo Làm tốt công tác dự báo thông tin kinh tế - xã hội nước vấn đề liên quan đến kinh tế toàn cầu cho HĐTV, Ban điều hành chi nhánh 3.2.12.3 Khai thác phát huy tối đa khả kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Thông qua Công ty bảo hiểm Agribank, Agribank đạo triển khai thí điểm bảo hiểm tính mạng người vay, bảo hiểm TSBĐ tiền vay hộ nông dân; mở rộng hoạt động cho thuê tài (thuê máy móc, thiết bị phục vụ cho nông nghiệp; thuê phương tiện vận tải ) nông dân vùng nông thôn 3.2.12.4 Cung ứng sản phẩm tín dụng Agribank phải tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác phát hành thẻ, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại 3.2.12.5 Quảng bá thương hiệu thực văn hóa doanh nghiệp giao dịch với khách hàng Từng chi nhánh tỉnh, thành phố phải có định hướng tuyên truyền, tiếp thị sát với thực tế địa phương; thời kỳ cần có giải pháp linh hoạt, phù hợp 3.2.12.6 Hoàn thiện cấu tổ chức Agribank phải tiến hành tái cấu trúc tổ chức, kiện toàn máy làm việc cách khoa học từ Trụ sở đến mạng lưới chi nhánh; tiến hành đánh giá lực hoạt động chi nhánh để tiến hành sáp nhập hay tách chi nhánh cho phù hợp với lực hoạt động chi nhánh Để triển khai áp dụng phương pháp, quy trình cho vay, quy trình quản lý rủi ro đại phương pháp quản trị ngân hàng đại, bắt buộc Agribank phải tái cấu trúc lại phòng, ban nghiệp vụ; phân công, phân nhiệm cách rõ ràng cho phận, khu vực vừa để rút ngắn thời gian xử lý công việc đồng thời quản lý tốt công tác phòng ngừa rủi ro 23 3.2.12.7 Đổi điều hành Việc điều hành kế hoạch tín dụng phải linh hoạt kế hoạch quý, kế hoạch năm, phù hợp tính thời vụ nông nghiệp tình hình khoản Agribank 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Nhà nước Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng; tạo môi trường kinh tế ổn định góp phần bảo đảm hiệu vốn tín dụng mà NHTM cung cấp cho kinh tế; phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp, góp phần giảm thiểu rủi ro cho vay vốn NNNT hộ nông dân NHTM nói chung có Agribank 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Bổ sung biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu lực việc chấp hành chế, thể lệ tín dụng; tăng cường công tác tra, kiểm tra kiểm soát từ phía NHNN, xây dựng hệ thống tra đủ mạnh số lượng lẫn chất lượng bảo đảm việc kiểm soát hệ thống NHTM đạt hiệu cao nhất, hành vi vi phạm quy chế, thể lệ tín dụng phải xử lý cách nghiêm túc; ra, cần hoàn thiện mô hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành dọc từ trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN 3.3.3 Đối với số Bộ - Ngành khác có liên quan Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngành có liên quan khác phối hợp tháo gỡ vướng mắc thu giữ TSBĐ tiền vay, phát mại TSBĐ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần xem xét tiếp tục điều chỉnh mức lương, thang bậc lương hợp lý hệ thống Agribank, cán tín dụng để vừa nâng cao trách nhiệm, nâng cao ý thức đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán 24 KẾT LUẬN Thời gian qua, NHTM nói chung, Agribank nói riêng coi vấn đề quản lý RRTD quan trọng công tác quản trị có nhiều biện pháp nhằm hạn chế RRTD Song, kết đạt chưa thực mong muốn Do vậy, việc tìm giải pháp tích cực nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý RRTD mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng lâu dài Vì vậy, yêu cầu không ngừng tăng cường hoàn thiện quản lý RRTD có tính cấp bách Thực mục tiêu, nội dung phạm vi nghiên cứu, đề tài hoàn thành vấn đề sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề quản lý RRTD NHTM kinh tế thị trường, luận án làm rõ nội dung quản lý RRTD, nhân tố chủ quan khách quan ảnh hưởng tới quản lý RRTD, tiêu phản ánh hiệu quản lý RRTD Đưa số mô hình quản lý RRTD Basel II, số ngân hàng Thailand, ANZ số mô hình khác có liên quan Trên sở luận án rút số học kinh nghiệm quản lý RRTD NHTM Việt Nam - Nêu lên tổng quan hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng Agribank năm gần đây, NHTM có thị phần tín dụng lớn nhất, có tỷ lệ nợ xấu vào loại thấp hệ thống NHTM Việt Nam, nhiên cao khối NHTM nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ - Tập trung phân tích thực trạng quản lý RRTD Agribank góc độ: Mô hình quản lý tín dụng, chế sách quản lý tín dụng, phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro, số học cụ thể nguyên nhân RRTD, đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế nguyên nhân từ ngân hàng, từ khách hàng, từ môi trường kinh tế vĩ mô, số nội dung khác có liên quan - Các giải pháp đề xuất có tính logic, sát thực tiễn có tính khả thi xuất phát từ việc khắc phục hạn chế, nguyên nhân chủ quan Agribank, tập trung vào quản trị, điều hành, vào cán bộ, vào công nghệ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ,…
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay