Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ TTĐT của khách hàng cá nhân (KHCN) tại ngân hàng TMCPNgoại thương Việt Nam- chi nhánh Huế

136 154 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:53

Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Phương Trung ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ KHOA QUN TRË KINH DOANH - - KHỌA LÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂẢI HC PHÁN TÊCH CẠC NHÁN TÄÚ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN VIÃÛC SỈÍ DỦNG DËCH VỦ THANH TOẠN ÂIÃÛN TỈÍ CA KHẠCH HNG CẠ NHÁN TẢI NGÁN HNG TMCP NGOẢI THỈÅNG VIÃÛT NAM CHI NHẠNH HÚ (VIETCOMBANK) SINH VIÃN THỈÛC HIÃÛN HONG TRÁƯN MAI TRANG LÅÏP: K43 Marketing NIÃN KHỌA: 2009-2013 NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN: Th.S PHẢM PHỈÅNG TRUNG HÚ, 05/2013 Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Đầu tiên, tơi xin gửi đến Thầy Phạm Phương Trung lời cảm ơn sâu sắc dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ góp ý tận tình suốt q trình làm khóa luận để tơi hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Nhà Trường, Khoa Quản trị Kinh Doanh tồn thể q Thầy, Cơ giáo trường đại học Kinh Tế Huế truyền đạt trang bị kiến thức, kinh nghiệm q giá cho tơi suốt năm học qua Tơi vơ cám ơn quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương để tơi hồn thành đề tài Mặc dù có nhiều nỗ lực để hồn thành đề tài với tất nhiệt tình lực mình, nhiên thời gian thực ngắn hạn chế trình độ chun mơn nên khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu Thầy, Cơ bạn Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên Hồng Trần Mai Trang Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang MỤC LỤC PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài: Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu: 2.1.Mục tiêu nghiên cứu: 2.1.1 Mục tiêu chung: 2.1.2.Mục tiêu cụ thể: 2.2.Câu hỏi nghiên cứu: 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1.Đối tượng nghiên cứu 3.1.1.Đối tượng điều tra: 3.1.2.Đối tượng nghiên cứu: 3.2.Phạm vi nghiên cứu 3.2.1.Phạm vi thời gian: 3.2.2.Phạm vi khơng gian: 3.2.3.Phạm vi nội dung: 4.Quy trình nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 5.1.Thiết kế nghiên cứu: 5.1.1.Nghiên cứu định tính 5.1.2.Nghiên cứu định lượng: 5.1.2.1.Thiết kế bảng hỏi: 5.1.2.2.Chọn mẫu: .5 5.1.2.2.1.Về kích thước mẫu: 5.1.2.2.2.Về phương pháp thu thập liệu: 5.2.Phương pháp thu thập thơng tin 5.2.1.Thơng tin thứ cấp: 5.2.2.Thơng tin sơ cấp 5.3.Các phương pháp sử dụng để phân tích số liệu: Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang i 5.3.1.Phương pháp thống kê mơ tả 5.3.2.Kiểm định thang đo 5.3.3.Hệ số Cronbach’s Alpha 5.3.4.Phân tích nhân tố (EFA) 5.3.5.Phân tích hồi quy tương quan 6.Cấu trúc nội dung nghiên cứu: PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 1.1.Lý thuyết khách hàng 10 1.2.Tổng quan tốn điện tử 10 1.2.1.Định nghĩa Thanh tốn điện tử 10 1.2.2.u cầu hệ thống tốn điện tử: 11 1.2.3.Các hệ thống tốn điện tử 11 1.2.3.1.Hệ thống chuyển tiền điện tử hệ thống ngân hàng 11 1.2.3.2.Hệ thống tốn điện tử đa ngân hàng: 11 1.2.3.3.Hệ thống tốn liên ngân hàng quốc tế qua SWIFT 12 1.2.3.4.Hệ thống ngân hàng điện tử dịch vụ E-Banking .12 1.2.4.Thị trường Thanh tốn điện tử thị trường tốn điện tử Việt Nam từ năm 2002 đến nay: 12 1.3.Cơ sở lý thuyết: 13 1.3.1.Thuyết dự định hành vi (TPB) 14 1.3.2.Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) 15 1.3.3.Giá trị cảm nhận 16 1.3.4.Mơ hình chấp nhận thực tốn điện tử (E-CAM) 17 1.4.Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 1.4.1.Cảm nhận tính dễ sử dụng 19 1.4.2.Nhận thức tính hữu ích 20 1.4.3.Nhận thức rủi ro (nhận thức rủi ro phạm vi giao dịch nhận thức rủi ro với sản phẩm/dịch vụ) 20 1.4.4.Thơng tin tốn điện tử 22 Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang ii 1.4.5.Chuẩn chủ quan 22 1.4.6.Nhận thức điều khiển hành vi 23 1.4.7.Tư tưởng đổi cơng nghệ 23 1.4.8.Sử dụng tốn điện tử 24 1.4.9.Chi phí cảm nhận 24 1.5.Các nghiên cứu có liên quan ngồi nước 25 CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TỐN ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK- CHI NHÁNH HUẾ 27 2.1.Tổng quan ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Huế 27 2.1.1.Khái qt lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP Vietcombank 27 2.1.2.Khái qt lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Vietcombank- chi nhánh Huế 28 2.1.3.Sơ đồ tổ chức ngân hàng TMCP Ngoại thương- chi nhánh Huế 29 2.1.4.Đặc điểm tình hình lao động 30 2.1.5.Kết kinh doanh ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế giai đoạn 2010 – 2012: 30 2.1.6.Thực trạng sử dụng dịch vụ Thanh tốn điện tử Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế 33 2.2.Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ tốn điện tử KHCN Vietcombank-chi nhánh Huế 34 2.2.1.Thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu .34 2.2.1.1.Mẫu nghiên cứu theo giới tính: 34 2.2.1.2.Đặc điểm mẫu theo độ tuổi: 34 2.2.1.3.Đặc điểm mẫu theo nghề nghiệp: 35 2.2.1.4.Đặc điểm mẫu theo trình độ học vấn 36 2.2.1.5.Đặc điểm mẫu theo thu nhập 36 2.2.2.Thực trạng sử dụng TTĐT KHCN Vietcombank-chi nhánh Huế 37 2.2.2.1.Đối với khách hàng biết đến sử dụng dịch vụ TTĐT 37 Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang iii 2.2.2.2.Đối với khách hàng khơng (chưa) sử dụng dịch vụ TTĐT 39 2.2.3.Xác định thành phần tác động đến việc lựa chọn dịch vụ Thanh tốn điện tử KHCN Vietcombank-chi nhánh Huế 40 2.2.3.1.Các nhân tố cấu thành việc sử dụng dịch vụ TTĐT KHCN ngân hàng Vietcombank- chi nhánh Huế 40 2.2.3.2.Đánh giá thang đo đánh giá chung việc sử dụng TTĐT KHCN Vietcombank- chi nhánh Huế 45 2.2.4.Xây dựng thang đo đánh giá độ tin cậy thang đo 45 2.2.5.Tóm tắt phân tích nhân tố khám phá EFA 47 2.2.6.Kiểm định phân phối chuẩn 47 2.2.7.Đánh giá mối quan hệ việc sử dụng dịch vụ TTĐT KHCN nhân tố ảnh hưởng đến 50 2.2.7.1.Xây dựng mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 51 2.2.7.2.Xem xét mối tương quan biến 52 2.2.7.3.Lựa chọn biến cho mơ hình 53 2.2.7.4.Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến 54 2.2.7.5.Kiểm định độ phù hợp mơ hình 55 2.2.7.6.Dò tìm vi phạm giả thuyết cần thiết hồi quy tuyến tính 57 2.2.7.6.1.Giả định liên hệ tuyến tính 57 2.2.7.6.2.Giả định phân phối chuẩn phần dư 57 2.2.7.6.3.Giả định tính độc lập sai số (hay khơng có tự tương quan phần dư) 58 2.2.7.7.Kết phân tích hồi quy đa biến đánh giá mức độ quan trọng nhân tố 58 2.2.8.Kiểm định giá trị trung bình mức độ đồng ý nhân tố 60 2.2.8.1.Nhân tố nhận thức tính dễ sử dụng, hữu ích kiểm sốt hành vi 60 2.2.8.2.Nhân tố “tư tưởng đổi cơng nghệ” 60 2.2.8.3.Nhân tố “cảm nhận chi phí” 61 2.2.8.4.Nhân tố “mức độ ủng hộ người xung quanh” 61 2.2.8.5.Nhân tố “nhận thức rủi rủi ro với sản phẩm dịch vụ” .61 Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang iv 2.2.8.6.Nhân tố “Sử dụng tốn điện tử” 62 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO QUYẾT ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TỐN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK-CHI NHÁNH HUẾ 63 3.1.Mục tiêu định hướng phát triển .63 3.1.1.Mục tiêu 63 3.1.2.Định hướng chung phát triển dịch vụ tốn điện tử 63 3.2.Định hướng phát triển kiến nghị nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ TTĐT KHCN Vietcombank-chi nhánh Huế 64 3.2.1.Về nhân tố tư tưởng đổi cơng nghệ 65 3.2.2.Về nhân tố chi phí cảm nhận 65 3.2.3.Nhân tố nhận thức tính dễ sử dụng, hữu ích nhận thức kiểm sốt hành vi 66 3.2.4.Về nhân tố mức độ ủng hộ người xung quanh 67 3.2.5.Về nhân tố nhận thức rủi ro sản phẩm dịch vụ 67 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 1.Kết luận 69 2.Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU TTĐT: Thanh tốn điện tử CNTT: Cơng nghệ thơng tin KHCN: Khách hàng cá nhân Sig.: (significance) Mức ý nghĩa TMCP: Thương mại cổ phần Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Hai giai đoạn tiến hành nghiên cứu .5 Bảng 2: Địa bàn điều tra ước lượng tổng thể Bảng 3: Tình hình lao động ngân hàng Vietcombank- chi nhánh Huế 30 Bảng 4: Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Vietcombank – Huế giai đoạn 2010 – 2012 32 Bảng 5: Số lượng người sử dụng, doanh số dịch vụ TTĐT sử dụng phổ biến 33 Bảng 6: Kiểm định KMO Bartlett’s Test nhân tố tác động đến việc sử dụng TTĐT KHCN Vietcombank-chi nhánh Huế 41 Bảng 7: Rút trích nhân tố tổng biến động giải thích 42 Bảng 8: Kiểm định KMO Bartlett’s Test nhân tố đánh giá chung 45 Bảng 9: Kiểm định thang đo lý thuyết Cronbach’s alpha 46 Bảng 10: Kiểm định Kolmogorov-Smirnov 48 Bảng 11: Kết kiểm định Independent sample T-test, One way ANOVA, Mann – Whitney Kruskal - Wallis 49 Bảng 12: Ma trận hệ số tương quan 52 Bảng 13: Kết thủ tục chọn biến .53 Bảng 14: Kết đánh giá độ phù hợp mơ hình 54 Bảng 15: Kết kiểm định độ phù hợp mơ hình 56 Bảng 16: Kết phân tích hồi quy đa biến 58 Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang vii nhan vien ki 14 -5.2116730E-1 73986727 19773784 -.9483539 -.0939807 -1.87692 65860 sinh vien 14 -1.2166214E-2 1.14275560 30541428 -.6719737 6476412 -2.13502 1.94941 nguoi ve huu va noi tro 13 -1.1803581E-1 71964670 19959408 -.5529140 3168423 -1.65998 85695 khac 22 1.8796762E-1 1.04948267 22375046 -.2773469 6532822 -2.21231 2.11177 132 -1.0934015E-16 1.00000000 08703883 -.1721836 1721836 -3.01947 2.12631 thuat Total REGR factor score for analysis nguoi quan ly 22 -4.5233479E-1 97892376 20870725 -.8863653 -.0183043 -1.77282 1.47688 nhan vien kinh doanh 13 -2.4013371E-3 94391459 26179480 -.5728032 5680005 -1.85328 1.32894 nhan vien van phong 34 1.2887617E-1 97158109 16662478 -.2101245 4678768 -1.96362 1.96266 nhan vien ki thuat 14 2.1702498E-2 53630627 14333388 -.2879515 3313565 -.67483 1.07147 sinh vien 14 1.7637295E-1 1.41851778 37911482 -.6426548 9954007 -1.44111 3.33373 nguoi ve huu va noi tro 13 4.7264325E-1 97627045 27076870 -.1173111 1.0625976 -.63449 2.72426 khac 22 -1.5075571E-1 94581739 20164895 -.5701077 2685962 -1.84533 1.22304 132 -4.6259293E-17 1.00000000 08703883 -.1721836 1721836 -1.96362 3.33373 Total REGR factor score for analysis nguoi quan ly 22 -2.1590709E-1 85785885 18289612 -.5962604 1644462 -2.52635 1.42077 nhan vien kinh doanh 13 -4.4362399E-1 1.03686199 28757377 1829454 -2.06013 1.0701934 1.39945 34 2.0666829E-2 93440912 16024984 -.3053639 3466976 -1.53528 1.91495 nhan vien ki thuat 14 3.3411250E-1 1.03803747 27742718 -.2652325 9334575 -2.17433 1.92382 sinh vien 14 -4.9338862E-1 62481691 16698934 -.8541472 -.1326301 -1.53229 75921 nguoi ve huu va noi tro 13 7.6972673E-1 1.03509359 28708331 1442259 1.3952275 -1.24949 2.58612 khac 22 9.2627902E-2 1.10046178 23461924 -.3952895 5805453 -1.57360 2.69933 132 1.3289033E-16 1.00000000 08703883 -.1721836 1721836 -2.52635 2.69933 nhan vien van phong Total REGR factor nguoi quan ly 22 -2.1718782E-2 85886637 18311093 -.4025188 3590812 -1.74051 1.55419 score for analysis nhan vien kinh doanh 13 1.4950314E-1 1.06686329 29589464 -.4951959 7942022 -2.16723 1.81577 nhan vien van phong 34 1.3603921E-2 92036005 15784045 -.3075249 3347327 -1.85130 2.38281 nhan vien ki thuat 14 1.4180665E-1 1.14265306 30538688 -.5179416 8015549 -2.24710 2.08974 sinh vien 14 -7.5521626E-3 1.23754456 33074770 -.7220891 7069848 -2.35236 2.42834 nguoi ve huu va noi tro 13 8.9831123E-2 1.00791482 27954528 -.5192457 6989080 -1.70719 1.64219 khac 22 -2.2616493E-1 1.04663078 22314243 -.6902150 2378852 -1.88254 1.84214 Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang Total 132 6.3080854E-17 1.00000000 08703883 -.1721836 1721836 -2.35236 2.42834 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig REGR factor score for analysis 2.010 125 069 REGR factor score for analysis 1.546 125 169 REGR factor score for analysis 1.720 125 122 854 125 531 REGR factor score for analysis 1.698 125 127 REGR factor score for analysis 634 125 703 REGR factor score for analysis 509 125 801 REGR factor score for analysis ANOVA Sum of Squares REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis Between Groups df Mean Square 10.621 1.770 Within Groups 120.379 125 963 Total 131.000 131 14.061 2.344 Within Groups 116.939 125 936 Total 131.000 131 15.185 2.531 Within Groups 115.815 125 927 Total 131.000 131 7.067 1.178 991 Between Groups Between Groups REGR factor score for Between Groups analysis Within Groups 123.933 125 Total 131.000 131 8.912 1.485 Within Groups 122.088 125 977 Total 131.000 131 16.460 REGR factor score for analysis REGR factor score for Between Groups Between Groups Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang 2.743 F Sig 1.838 097 2.505 025 2.732 016 1.188 317 1.521 177 2.994 009 analysis REGR factor score for analysis Within Groups 114.540 125 Total 131.000 131 1.820 303 Within Groups 129.180 125 1.033 Total 131.000 131 Between Groups 916 293 939 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 7000 33 4.6145174E-1 88244410 15361380 1485507 7743528 -1.76327 1.83531 Total 132 1.3120818E-16 1.00000000 08703883 -.1721836 1721836 -3.17344 2.55045 7000 33 2.0980083E-1 1.08716999 18925200 -.1756929 5952945 -2.89402 1.82383 -2.8933085E1.00000000 08703883 16 -.1721836 1721836 -2.89402 2.08343 7000 33 2.6066337E-1 94625585 16472200 -.0748644 5961911 -1.60865 1.95820 Total 132 2.8260222E-16 1.00000000 08703883 -.1721836 1721836 -2.35282 2.05254 7000 33 2.5532976E-1 1.09625165 19083292 -.1333842 6440437 -2.48845 2.11177 -1.1943308E1.00000000 08703883 16 -.1721836 1721836 -3.01947 2.12631 7000 33 -5.0442299E-1 1.06671292 18569089 -.8826629 -.1261830 -1.96362 1.47688 -2.1868029E1.00000000 08703883 17 -.1721836 1721836 -1.96362 3.33373 3000 Total REGR factor score for analysis 132 Total 132 REGR factor score 7000 33 -3.4978964E-1 83971850 14617623 -.6475409 -.0520384 -2.52635 1.42077 Total 132 1.4382435E-16 1.00000000 08703883 -.1721836 1721836 -2.52635 2.69933 REGR factor score 7000 33 5.4629824E-3 94080146 16377251 -.3281307 3390567 -2.16723 1.55419 Total 132 6.9809478E-17 1.00000000 08703883 -.1721836 1721836 -2.35236 2.42834 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic REGR factor score for analysis Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang 1.329 df1 df2 Sig 127 263 REGR factor score for analysis 1.200 127 314 REGR factor score for analysis 1.050 127 384 REGR factor score for analysis 1.221 127 305 REGR factor score for analysis 1.284 127 280 REGR factor score for analysis 462 127 763 416 127 797 REGR factor score for analysis ANOVA Sum of Squares REGR factor score for Between Groups analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis df Mean Square 14.104 3.526 Within Groups 116.896 127 920 Total 131.000 131 6.610 1.653 Within Groups 124.390 127 979 Total 131.000 131 6.709 1.677 Within Groups 124.291 127 979 Total 131.000 131 4.504 1.126 Within Groups 126.496 127 996 Total 131.000 131 14.987 3.747 Within Groups 116.013 127 913 Total 131.000 131 6.102 1.526 Within Groups 124.898 127 983 Total 131.000 131 7.456 1.864 Within Groups 123.544 127 973 Total 131.000 131 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang F Sig 3.831 006 1.687 157 1.714 151 1.131 345 4.102 004 1.551 191 1.916 112 Ranks gioi tinh REGR factor score for analysis N Mean Rank Sum of Ranks Nam 67 72.78 4876.00 Nu 65 60.03 3902.00 Total 132 Test Statisticsa REGR factor score for analysis Mann-Whitney U 1757.000 Wilcoxon W 3902.000 Z -1.944 Asymp Sig (2-tailed) 052 a Grouping Variable: gioi tinh Ranks tuoi N Mean Rank REGR factor score for 15-22 17 57.65 analysis 22-30 41 70.93 30-40 31 84.15 40-50 26 57.06 >50 17 46.94 Total 132 Test Statisticsa,b REGR factor score for analysis Chi-Square 14.535 df Asymp Sig 006 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: tuoi Ranks trinh hoc van REGR factor score for analysis N Mean Rank cap 10 37.05 truong day nghe 21 36.12 Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang truong dai hoc, cao dang 78 72.64 sau dai hoc 23 86.22 Total 132 Test Statisticsa,b REGR factor score for analysis Chi-Square 28.169 df Asymp Sig .000 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: trinh hoc van Ranks nghe nghiep REGR factor score for analysis N Mean Rank nguoi quan ly 22 93.45 nhan vien kinh doanh 13 79.19 nhan vien van phong 34 71.21 nhan vien ki thuat 14 45.36 sinh vien 14 61.46 nguoi ve huu va noi tro 13 28.15 Khac 22 64.09 Total 132 Test Statisticsa,b REGR factor score for analysis Chi-Square 31.518 df Asymp Sig 000 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: nghe nghiep Ranks thu nhap moi thang REGR factor score for analysis N Mean Rank 7000 33 92.09 Total 132 Test Statisticsa,b REGR factor score for analysis Chi-Square 29.293 df Asymp Sig .000 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: thu nhap moi thang Hồi quy tuyến tính bội Correlations REGR factor score REGR factor score REGR factor score REGR factor score REGR factor score REGR factor score REGR factor score REGR factor score for for for for for for for for analysis analysis analysis analysis analysis analysis analysis analysis Spearman's REGR rho factor score for analysis Correlation Coefficient 1.000 051 009 019 -.009 -.031 -.008 408** 560 919 827 922 721 924 000 N 132 132 132 132 132 132 132 132 REGR factor score for analysis Correlation Coefficient 051 1.000 007 077 015 002 -.024 469** Sig (2-tailed) 560 934 381 865 981 789 000 N 132 132 132 132 132 132 132 132 REGR Correlation 009 007 1.000 007 014 -.059 -.019 378** 919 934 940 877 498 828 000 132 132 132 132 132 132 132 132 019 077 007 1.000 014 002 037 314** 827 381 940 871 986 671 000 132 132 132 132 132 132 132 132 Sig (2-tailed) factor Coefficient score Sig (2-tailed) for N analysis REGR factor score Correlation Coefficient Sig (2-tailed) for N analysis Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang REGR Correlation -.009 015 014 014 1.000 040 011 -.021 922 865 877 871 645 904 807 132 132 132 132 132 132 132 132 -.031 002 -.059 002 040 1.000 -.006 -.268** 721 981 498 986 645 946 002 132 132 132 132 132 132 132 132 -.008 -.024 -.019 037 011 -.006 1.000 155 Sig (2-tailed) 924 789 828 671 904 946 075 N 132 132 132 132 132 132 132 132 408** 469** 378** 314** -.021 -.268** 155 1.000 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 807 002 075 N 132 132 132 132 132 132 132 132 factor Coefficient score Sig (2-tailed) for N analysis REGR factor score Correlation Coefficient Sig (2-tailed) for N analysis REGR factor score for analysis Correlation Coefficient REGR factor score for analysis Correlation Coefficient ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method REGR factor score for analysis Stepwise (Criteria: Probability-of-F to-enter = 100) REGR factor score for analysis Stepwise (Criteria: Probability-of-F to-enter = 100) REGR factor score for analysis Stepwise (Criteria: Probability-of-F to-enter = 100) REGR factor score for analysis Stepwise (Criteria: Probability-of-F to-enter = 100) REGR factor score for analysis Stepwise (Criteria: Probability-of-F to-enter = 100) a Dependent Variable: REGR factor score for analysis Model Summaryf Model R R Square Adjusted R Std Error of Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang Change Statistics Durbin- Square the Estimate R Square Change Sig F F Change df1 df2 406a 165 158 91733521 165 25.674 130 000 569b 323 313 82895367 158 30.198 129 000 694c 481 469 72861048 158 38.978 128 000 760d 578 565 65966735 097 29.153 127 000 e 657 643 59720436 079 28.956 126 000 811 Watson Change 2.159 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis b Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis c Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis d Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis e Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis f Dependent Variable: REGR factor score for analysis ANOVAf Model Sum of Squares Regression 21.604 Residual 109.396 130 842 Total 131.000 131 Regression 42.356 21.178 Residual 88.644 129 687 131.000 131 Regression 63.048 21.016 Residual 67.952 128 531 131.000 131 Regression 75.735 18.934 Residual 55.265 127 435 131.000 131 Regression 86.062 17.212 Residual 44.938 126 357 131.000 131 Total Total Mean Square 21.604 Total df Total Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang F Sig 25.674 000a 30.819 000b 39.588 000c 43.509 000d 48.261 000e a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis b Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis c Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis d Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis e Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis f Dependent Variable: REGR factor score for analysis Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) t Sig .000 1.000 5.067 000 000 1.000 406 080 4.794E-16 072 REGR factor score for analysis 406 072 406 5.607 REGR factor score for analysis 398 072 398 4.268E-16 063 406 064 398 Partial Part Tolerance VIF 406 406 1.000 1.000 000 406 443 406 1.000 1.000 5.495 000 398 436 398 1.000 1.000 000 1.000 406 6.379 000 406 491 406 1.000 1.000 064 398 6.252 000 398 484 398 1.000 1.000 397 064 397 6.243 000 397 483 397 1.000 1.000 4.587E-16 057 000 1.000 REGR factor score for analysis 406 058 406 7.046 000 406 530 406 1.000 1.000 REGR factor score for analysis 398 058 398 6.906 000 398 522 398 1.000 1.000 REGR factor score for analysis 397 058 397 6.896 000 397 522 397 1.000 1.000 REGR factor score for analysis 311 058 311 5.399 000 311 432 311 1.000 1.000 4.958E-16 052 000 1.000 (Constant) (Constant) for analysis REGR factor score for analysis (Constant) (Constant) Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang 406 Zeroorder 406 REGR factor score Beta 080 REGR factor score for analysis Std Error Collinearity Statistics Correlations 5.939E-16 REGR factor score for analysis B Standardized Coefficients REGR factor score 406 052 406 7.783 000 406 570 406 1.000 1.000 REGR factor score for analysis 398 052 398 7.628 000 398 562 398 1.000 1.000 REGR factor score for analysis 397 052 397 7.617 000 397 562 397 1.000 1.000 REGR factor score for analysis 311 052 311 5.964 000 311 469 311 1.000 1.000 REGR factor score for analysis -.281 052 -.281 -5.381 000 -.281 -.432 -.281 1.000 1.000 for analysis a Dependent Variable: REGR factor score for analysis Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum - 1.6661965E0 Std Deviation N 0000000 81053048 132 1.60338235E 1.53800511E 6.33962579 0 E-17 58569645 132 1.8005558E0 Residual Mean Std Predicted Value -2.221 2.056 000 1.000 132 Std Residual -2.575 2.685 000 981 132 a Dependent Variable: REGR factor score for analysis Kiểm định One sample T- test One-Sample Statistics N DSDHINL Mean 132 Std Deviation 5.6780 Std Error Mean 82093 07145 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t DSDHINL df 9.489 Sig (2-tailed) 131 000 Mean Difference 67803 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang Std Error Mean Lower Upper 5367 8194 One-Sample Statistics N TTDMCN Mean 132 Std Deviation 4.6383 Std Error Mean 1.10486 09617 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference T TTDMCN df 6.637 Sig (2-tailed) 131 Mean Difference 000 Lower 63826 Upper 4480 8285 One-Sample Statistics N Mean CP 132 Std Deviation 4.7955 Std Error Mean 1.08004 09401 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t CP df 8.462 Sig (2-tailed) 131 Mean Difference 000 Lower 79545 Upper 6095 9814 One-Sample Statistics N NT Mean 132 Std Deviation 4.9545 Std Error Mean 85483 07440 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t NT 12.829 df Sig (2-tailed) 131 000 Mean Difference 95455 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang Std Error Mean Lower Upper 8074 1.1017 One-Sample Statistics N RRSP Mean 132 Std Deviation 2.9520 Std Error Mean 1.01233 08811 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t RRSP df Sig (2-tailed) 10.805 131 Mean Difference 000 Lower 95202 Upper 7777 1.1263 One-Sample Statistics N DGC Mean 132 Std Deviation 5.4899 Std Error Mean 76328 06643 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t DGC df 7.374 Sig (2-tailed) 131 Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang 000 Mean Difference 48990 Lower Upper 3585 6213 Sinh viên: Hồng Trần Mai Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ TTĐT của khách hàng cá nhân (KHCN) tại ngân hàng TMCPNgoại thương Việt Nam- chi nhánh Huế, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ TTĐT của khách hàng cá nhân (KHCN) tại ngân hàng TMCPNgoại thương Việt Nam- chi nhánh Huế, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ TTĐT của khách hàng cá nhân (KHCN) tại ngân hàng TMCPNgoại thương Việt Nam- chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay