Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại công ty cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên Huế

109 151 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:53

tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN TÀI CHÍNH -  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại họ cK in h PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Đ IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ Sinh viãn thỉûc hiãûn: Giạo viãn hỉåïng dáùn: NGUÙN LÃ CÄNG TRỈÅÍNG Låïp PGS TS THẠI THANH H : K44A QTKD TH KHĨA HỌC: 2010 - 2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Lời Cảm Ơn Trước tiên, tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy truyền đạt cho tơi kiến thức, kinh nghiệm q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Thái Thanh Hà, thầy tận tình hướng dẫn tạo điều kiện tốt khóa luận tế H uế để tơi hồn thành Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, anh chị cán cơng nhân viên cơng ty cổ phần in dịch vụ Thừa Thiên ại họ cK in h Huế tạo điều kiện tốt nhất, cung cấp thơng tin tài liệu q báu thời gian tơi thực tập tốt nghiệp, tận tình hợp tác giúp tơi hồn thành khóa luận Cuối cùng, tơi xin cảm ơn tập thể K44A Quản trị kinh doanh Tổng hợp, trường Đại học Kinh tế Huế, cảm ơn gia đình bạn bè hết lòng động viên, giúp đỡ tơi thực khóa luận Đ Mặc dù có nhiều cố gắng đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy bạn đóng góp ý kiến để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Lê Cơng Trưởng SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu tế H uế 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu ại họ cK in h Tóm tắt nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm cơng ty Cổ phần 1.1.2 Khái niệm nhân viên 1.1.3 Khái niệm hài lòng hài lòng cơng việc nhân viên Đ 1.1.4 Các lý thuyết động viên 10 1.1.4.1 Hệ thống thứ bậc nhu cầu Maslow 10 1.1.4.2 Lý thuyết hai yếu tố Herzberg 12 1.1.4.3 Lý thuyết cơng Adams 13 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ 21 2.1 Tổng qt Cơng ty Cổ phần in dịch vụ Thừa Thiên Huế 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 21 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà 2.1.2 Chức lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 22 2.1.2.1 Chức 22 2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 22 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 22 2.1.4 Tình hình lao động qua năm 2011-2013 25 2.1.5 Tình hình tài sản 26 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần in dịch vụ Thừa Thiên Huế qua năm 2011-2013 26 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên tế H uế Cơng ty cổ phần in dịch vụ Thừa Thiên Huế 27 2.2.1 Thống kê đặc điểm mẫu nghiên cứu 27 2.2.2 Phân tích hài lòng cơng việc nhân viên cơng ty cổ phần in dịch vụ Thừa Thiên Huế 29 ại họ cK in h 2.2.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo (kiểm định cronbach’s alpha) 29 2.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) biến độc lập 33 2.2.2.3 Kiểm định phân phối chuẩn 40 2.2.2.4 Xây dựng mơ hình hồi quy 41 2.2.2.4.1 Mơ hình phân tích hồi quy giả thuyết 41 2.2.2.4.2 Kiểm định hệ số tương quan 42 2.2.2.4.2 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính 43 Đ 2.2.2.4.3 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 43 2.2.2.4.4 Kiểm định độ phù hợp thang đo 44 2.2.2.4.5 Kiểm định giả thiết mơ hình 45 2.2.2.5 Đánh giá hài lòng chung với cơng việc 47 2.2.2.6 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng người lao động nhân tố theo đặc điểm cá nhân 48 2.2.2.6.1 Theo giới tính 48 2.2.2.6.2 Theo độ tuổi 49 2.2.2.6.3 Theo phận 51 2.2.2.6.4 Theo trình độ chun mơn 54 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà 2.2.2.6.5 Theo thâm niên làm việc 56 2.2.2.6.6.Theo thu nhập 59 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LỊNG VỀ CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ 62 3.1 Định hướng 62 3.2 Giải pháp nâng cao hài lòng cơng việc nhân viên cơng ty cổ phần in dịch vụ Thừa Thiên Huế 63 3.2.1 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Thu nhập 63 tế H uế 3.2.2 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Phúc lợi 63 3.2.3 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Điều kiện làm việc 64 3.2.4 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Đào tạo – thăng tiến 65 3.2.5 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Cấp 65 ại họ cK in h 3.2.6 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Đồng nghiệp 66 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 Kết luận 68 Kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đ PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Lao động tiền lương VTTB: Vật tư thiết bị KT - TV: Kế tốn - tài vụ TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TM - DV: Thương mại – dịch vụ SXKD: Sản xuất kinh doanh KD - KH: Kinh doanh - khách hàng ại họ cK in h tế H uế LĐTL: BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội UBND: Ủy Ban Nhân Dân EFA: Explore factor analysis (Phân tích nhân tố khám phá) Đ JDI: Job Discriptive Index (Chỉ số mơ tả cơng việc) SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Bậc thang nhu cầu Abraham Maslow 10 Sơ đồ 1.2: Thuyết hai nhân tố F Herzberg .12 Sơ đồ 1.3: Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên 20 Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lý cơng ty cổ phần in dịch vụ Thừa Thiên Huế .23 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động cơng ty cổ phần in dịch vụ Thừa Thiên Huế qua năm (2011 – 2013) 25 Bảng 2.2: Đặc điểm mẫu nghiên cứu 27 Bảng 2.3: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố thu nhập 29 Bảng 2.4: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố đào tạo-thăng tiến 30 Bảng 2.5: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố cấp 30 Bảng 2.6: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố đồng nghiệp 31 tế H uế Bảng 2.7: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố đặc điểm cơng viêc 31 Bảng 2.8: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố điều kiện làm việc 32 Bảng 2.9: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố phúc lợi 32 Bảng 2.10: Kiểm định KMO lần 33 ại họ cK in h Bảng 2.11: Phân tích nhân tố lần 34 Bảng 2.12: Kiểm định KMO lần 36 Bảng 2.13: Phân tích nhân tố lần 36 Bảng 2.14: Kiểm định phân phối chuẩn 40 Bảng 2.15: Hệ số tương quan Pearson 42 Bảng 2.16: Kết hồi quy 43 Đ Bảng 2.17: Kết xây dựng mơ hình hồi quy .44 Bảng 2.18: Anova(g) .44 Bảng 2.19: Giả thuyết mơ hình hồi quy 47 Bảng 2.20: Đánh giá hài lòng chung 47 Bảng 2.21: Kiểm định Independent Sample T-Test theo giới tính 48 Bảng 2.22: Kết kiểm định phương sai theo độ tuổi 49 Bảng 2.23: Kết phân tích anova theo độ tuổi 50 Bảng 2.24: Phân tích sâu Anova theo độ tuổi .51 Bảng 2.25: Kết kiểm định phương sai theo phận 51 Bảng 2.26: Kết phân tích Anova theo phận .52 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Bảng 2.27: Phân tích sâu anova theo phận .53 Bảng 2.28: Kết kiểm định phương sai theo trình độ chun mơn 54 Bảng 2.29: Kết phân tích Anova theo trình độ chun mơn 55 Bảng 2.30: Phân tích sâu Anova theo trình độ chun mơn 56 Bảng 2.31: Kết kiểm định phương sai theo thâm niên làm việc 56 Bảng 2.32: Kết phân tích Anova theo thâm niên làm việc .57 Bảng 2.33: Phân tích sâu Anova theo thâm niên làm việc 58 Bảng 2.34: Kết kiểm định phương sai theo thu nhập .59 Bảng 2.35: Kết phân tích Anova theo thu nhập 59 Đ ại họ cK in h tế H uế Bảng 2.36: Phân tích sâu Anova theo thu nhập .60 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Ngày nay, song song với phát triển kinh tế Việt Nam, nhu cầu nguồn nhân lực ngày gia tăng nguồn lực trở thành yếu tố cạnh tranh vơ quan trọng doanh nghiệp Doanh nghiệp khơng trọng đến vấn đề tuyển dụng, đào tạo mà vấn đề quan tâm cơng tác quản trị nhân làm để giữ chân nhân viên Với cạnh tranh tiền lương, chế độ ưu đãi, điều kiện làm việc doanh nghiệp việc giữ tế H uế chân nhân viên ổn định tình hình nhân cho doanh nghiệp việc khơng dễ dàng Mức độ hài lòng cơng việc ngun nhân lớn khiến cơng nhân định gắn bó hay rời bỏ cơng ty mà họ làm Mức độ hài lòng nhân viên phụ ại họ cK in h thuộc vào nhều yếu tố tồn bên cơng ty Mỗi nhân viên với đặc điểm nhu cầu khác việc thỏa mãn mong muốn họ khác Để thỏa mãn mong muốn tất nhân viên đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn lực mạnh, đồng thời xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng vấn đề khó khăn Vì vây, việc thực nghiên cứu hài lòng nhân viên thơng qua phân tích để xác định yếu tố cần tập trung giải Đ quyết, cải thiện cần thiết Các câu hỏi cần đặt giải “Các yếu tố tác động đến hài lòng cơng việc nhân viên?”, “Mức độ tác động yếu tố nào?”, “Cần có thứ tự ưu tiên giải yếu tố cho hợp lý?” v.v… Đối với thực tế Cơng ty cổ phần in dịch vụ Thừa Thiên Huế, q trình sản xuất, vận hành máy móc, thiết bị in ấn thực thường xun diễn ngày Để vận hành tốt thiết bị, máy móc đòi hỏi khơng cần phải có đội ngũ nhân viên sản xuất có trình độ định, mà cần phải có đội ngũ nhân viên thuộc phận, phòng ban khác có liên quan để phối hợp nhuần nhuyễn với q trình sản xuất nhằm đạt hiệu qủa cao cơng việc SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà 728 2.348 79.288 11 640 2.063 81.351 12 568 1.834 83.185 13 531 1.714 84.899 14 507 1.636 86.534 15 443 1.428 87.963 16 437 1.409 89.372 17 402 1.296 90.667 18 392 1.266 91.933 19 370 1.194 93.127 20 313 1.009 94.136 21 276 890 95.026 22 262 844 95.870 23 226 729 96.599 24 219 705 97.304 25 194 627 97.931 26 163 527 98.458 27 138 446 98.905 28 122 394 99.299 29 087 279 99.578 30 075 243 99.821 31 055 179 100.000 Đ ại họ cK in h 10 tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Rotated Component Matrixa Component luong thuong tro cap phan phoi cong 839 bang tro cap o muc hop ly 837 tra luong dung han 813 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà muc luong tuong xung voi cong viec 802 thuong thoa dang voi cong viec 733 tao dieu kien duoc nghi phep theo che 833 co bo phan bao ve quyen loi nhan vien 824 to chuc di tham quan du lich 812 thuc hien day du chinh sach BHYT 809 BHXH 779 thoi gian lam viec phu hop 774 khong ton nhieu thoi gian di lai 743 trang bi day du cac phuong tien may moc 728 moi truong lam viec an toan thoai mai duoc ct dao tao day du cong viec tao co hoi thang tien tế H uế khong phai lam them gio qua nhieu 557 746 695 689 chinh sach de bac thang tien thuc hien ro 684 ại họ cK in h chuong trinh dao tao tot rang va cong bang luon tao dieu kien hoc tap 576 843 de dang giao tiep va trao doi voi cap tren 826 doi su cong bang voi nhan vien 692 nhan duoc su dong vien ho tro tu cap tren 613 Đ cap tren an can hoa nha va than thien dong nghiep chia se kinh nghiem ho tro 843 cong viec dong nghiep than thien de hoa dong 800 it xay xung dot voi dong nghiep 788 hop tac lam viec tot voi dong nghiep 710 cong viec co tam quan voi ct 826 phan cong va mo ta ro rang 756 phu hop chuyen mon 712 phu hop voi suc khoe 710 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Phụ lục 7: Kiểm định phân phối chuẩn One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test thu phuc dieu dao nhap loi kien N Normal dong dac tao nghie diem lam thang p cong viec tien viec 110 110 110 110 110 110 110 - 0000 0000 0000 - 0000 0000 9.68921 000 000 000 1.291895 000 000 1.000 1.000 Mean Parametersa cap tren 91E-17 1.00000 Deviation 1.000 1.000 1.000 1.000000 000E0 00000 00000 00000 00 tế H uế Std 9E-16 00000 00000 Absolute 105 079 037 050 097 123 113 Extreme Positive 044 065 037 050 054 068 054 Differences Negative -.105 -.079 -.029 -.048 -.097 -.123 -.113 Kolmogorov-Smirnov Z 1.104 830 389 522 1.020 1.292 1.188 175 497 998 948 249 071 119 ại họ cK in h Most Asymp Sig (2-tailed) Phụ lục8: Phân tích hồi quy Kết kiểm định Pearson’s mối tương quan biến phụ thuộc biến độc lập Đ Correlations thu phuc dieu dao cap dong dac hai nhap loi kien tao tren nghiep diem lam thang cong viec tien viec lam long viec tai ct thu Pearson nhap Correlation Sig.(2-tailed) N 110 000 000 290** 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 002 110 110 110 110 110 110 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp 110 Khóa luận tốt nghiệp phuc Pearson loi Correlation GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà 000 221* 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 020 Sig.(2-tailed) 1.000 N 110 110 110 110 110 110 110 110 dieu Pearson 000 000 000 000 000 000 452** kien Correlation lam Sig.(2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 viec N 110 110 110 110 110 110 110 110 000 000 000 000 000 000 433** 1.000 1.000 1.000 000 dao tao Pearson Correlation tien Sig.(2-tailed) 1.000 1.000 1.000 N 110 110 110 110 110 110 110 110 000 000 000 000 000 000 366** Sig.(2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 N 110 110 110 110 110 110 110 110 000 000 000 000 000 000 277** Sig.(2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 110 110 110 110 110 110 110 110 000 000 000 000 000 000 175 cap tren Pearson ại họ cK in h Correlation tế H uế thang dong Pearson nghiep Correlation Pearson diem Correlation cong Đ dac 1.000 003 Sig.(2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 viec N 110 110 110 110 110 110 hai Pearson 290** 221* 452** 433** long Correlation lam Sig.(2-tailed) 002 020 000 viec tai N 110 110 110 067 110 110 366** 277** 175 000 000 003 067 110 110 110 110 ct ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp 110 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Mơ hình hồi quy Model Summaryg Change Statistics Std Adjusted R Error of DurbinR Model R R Sig F F Square the Watson Square df1 df2 Square Change Change Estimate Change a 443 196 189 719 196 26.335 108 000 594b 353 341 647 157 25.997 107 000 676c 457 442 596 104 20.257 106 000 726 d 527 509 559 070 15.598 105 000 764e 584 564 526 057 14.315 104 000 793f 629 607 500 tế H uế 044 12.343 103 001 2.133 ANOVAg Model 13.596 13.596 Residual 55.758 108 516 69.355 109 Regression 24.495 12.248 Residual 44.859 107 419 69.355 109 Regression 31.693 10.564 Residual 37.662 106 355 69.355 109 Regression 36.564 9.141 Residual 32.791 105 312 Total 69.355 109 Regression 40.531 8.106 Residual 28.823 104 277 Total 69.355 109 Regression 43.616 7.269 Residual 25.739 103 250 Total 69.355 109 Total Đ Total Mean Square Regression Total Df ại họ cK in h Sum of Squares SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp F Sig 26.335 000a 29.214 000b 29.733 000c 29.270 000d 29.249 000e 29.090 000f Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B Beta Error 3.464 069 Model (Constant) Tolerance 50.557 000 5.132 000 56.104 000 VIF 353 069 3.464 062 dieu kien lam viec 353 062 443 5.695 000 1.000 1.000 dao tao thang tien 316 062 396 5.099 000 1.000 1.000 3.464 057 60.944 000 dieu kien lam viec 353 057 dao tao thang tien 316 057 cap tren 257 057 (Constant) 3.464 053 dieu kien lam viec 353 054 dao tao thang tien 316 cap tren (Constant) (Constant) 443 Sig tế H uế dieu kien lam viec T Collinearity Statistics 1.000 1.000 6.186 000 1.000 1.000 396 5.539 000 1.000 1.000 322 4.501 000 1.000 1.000 65.005 000 443 6.598 000 1.000 1.000 054 396 5.908 000 1.000 1.000 257 054 322 4.801 000 1.000 1.000 211 054 265 3.949 000 1.000 1.000 3.464 050 69.004 000 dieu kien lam viec 353 050 443 7.004 000 1.000 1.000 dao tao thang tien 316 050 396 6.271 000 1.000 1.000 cap tren 257 050 322 5.096 000 1.000 1.000 thu nhap 211 050 265 4.192 000 1.000 1.000 dong nghiep 191 050 239 3.783 000 1.000 1.000 3.464 048 72.669 000 dieu kien lam viec 353 048 443 7.376 000 1.000 1.000 dao tao thang tien 316 048 396 6.604 000 1.000 1.000 cap tren 257 048 322 5.367 000 1.000 1.000 thu nhap 211 048 265 4.415 000 1.000 1.000 dong nghiep 191 048 239 3.984 000 1.000 1.000 phuc loi 168 048 211 3.513 001 1.000 1.000 thu nhap Đ (Constant) ại họ cK in h 443 (Constant) SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Phụ lục 9: Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng người lao động nhân tố theo đặc điểm cá nhân Kiểm định Independent Samples T-Test theo giới tính 9.413 003 612 108 637 105.300 3.000 086 108 2.445 - 90.600 2.385 687 409 481 108 Sig Mean Std Error (2- Difference Difference tailed) 542 11771723 19239037 525 11771723 18474018 016 -.45863069 18760264 ại họ cK in h Equal variances assumed Equal variances not assumed phuc Equal variances loi assumed Equal variances not assumed dieu Equal variances kien assumed lam Equal variances viec not assumed dao Equal variances tao assumed thang Equal variances tien not assumed cap Equal variances tren assumed Equal variances not assumed dong Equal variances nghiep assumed Equal variances not assumed df 019 -.45863069 19227256 632 09256815 19251758 485 105.928 629 09256815 19079899 108 1.246 - 108.000 1.276 163 688 2.753 108 216 -.23834913 19135397 2.877 093 Đ thu nhap t tế H uế Levene's Test for Equality of Variances F Sig Independent Samples Test t-test for Equality of Means 2.681 89.607 3.881 051 -.290 108 -.300 106.917 205 -.23834913 18678887 007 51285138 18629821 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper - 49906831 26363385 - 48401071 24857626 83049167 08676972 84057924 07668214 - 47417140 28903511 - 47084867 28571238 - 14094763 61764588 - 13189884 60859709 14357601 88212675 009 51285138 19126558 13284623 89285653 772 -.05590703 19264844 - 32595560 43776965 764 -.05590703 18612159 - 31306059 42487465 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Kiểm định One – Way ANOVA theo độ tuổi Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig thu nhap 604 106 614 phuc loi 104 106 958 dieu kien lam viec 813 106 489 dao tao thang tien 735 106 533 cap tren 644 106 589 dong nghiep 924 106 432 Sum of Squares Mean 1.432 Within Groups 104.704 106 988 Total 109.000 109 5.596 1.865 Within Groups 103.404 106 976 Total 109.000 109 dieu kien Between Groups 13.611 4.537 lam viec 95.389 106 900 109.000 109 2.990 997 1.000 Between Groups Within Groups dao tao Đ Total Between Groups F Sig Square 4.296 phuc loi Between Groups Df ại họ cK in h thu nhap tế H uế ANOVA thang Within Groups 106.010 106 tien Total 109.000 109 cap tren Between Groups 2.567 856 Within Groups 106.433 106 1.004 Total 109.000 109 6.005 2.002 972 dong Between Groups nghiep Within Groups 102.995 106 Total 109.000 109 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp 1.450 233 1.912 132 5.042 003 997 397 852 469 2.060 110 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Multiple Comparisons Dunnett t (2-sided) Dependent (I) (J) Variable tuoi tuoi Mean Std Error Sig 95% Confidence Difference Interval (I-J) duoi tren 45 lam viec 25 tuoi tuoi tu 25 - tren 45 35 tuoi tuoi tu 36 - tren 45 45 tuoi tuoi Upper Bound Bound 31355841 37794255 736 -.5849118 1.2120286 -.05693588 24819346 991 -.6469579 5330861 017 -1.3764933 -.1098416 -.74316745* 26640929 tế H uế dieu kien Lower Kiểm định One – Way ANOVA theo phận ại họ cK in h Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic thu nhap df1 df2 Sig 1.388 107 254 029 107 971 dieu kien lam viec 968 107 383 dao tao thang tien 238 107 788 cap tren 624 107 538 4.434 107 014 phuc loi Đ dong nghiep ANOVA Sum of df Mean Squares thu nhap phuc loi Between Groups 2.039 Within Groups 104.922 107 981 Total 109.000 109 2.516 1.258 106.484 107 995 Within Groups Sig Square 4.078 Between Groups F SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp 2.080 130 1.264 287 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Total 109.000 109 6.493 3.247 958 dieu kien Between Groups lam viec Within Groups 102.507 107 Total 109.000 109 1.153 577 107.847 107 1.008 109.000 109 671 336 Within Groups 108.329 107 1.012 Total 109.000 109 7.126 3.563 952 dao tao Between Groups thang tien Within Groups Total cap tren Between Groups Between Groups nghiep Within Groups 101.874 107 Total 109.000 109 tế H uế dong 3.389 037 572 566 332 719 3.742 027 ại họ cK in h Multiple Comparisons Dunnett t (2-sided) Dependent (I) vi tri (J) vi tri Variable lam viec Difference (I-J) lam viec nhan vien bo phan lam viec van phong khac Đ dieu kien cong nhan bo phan san xuat khac dong nhan vien bo phan nghiep van phong khac cong nhan bo phan san xuat Mean Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.84654565 40097902 063 -1.7325674 0394761 -8.02777785* 31341830 021 -1.4953213 -.1102342 44894430 39973986 396 -.4343394 1.3322280 -.31875924 31244973 457 -1.0091626 khac SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp 3716441 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Kiểm định One – Way ANOVA theo trình độ chun mơn Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig thu nhap 802 107 451 phuc loi 550 107 579 dieu kien lam viec 966 107 384 dao tao thang tien 3.177 107 046 cap tren 1.046 107 355 786 107 458 dong nghiep Sum of Squares phuc loi Between Groups df Mean 953 Within Groups 107.095 107 1.001 Total 109.000 109 158 079 Within Groups 108.842 107 1.017 Total 109.000 109 3.053 1.526 990 Between Groups Between Groups lam viec Within Groups 105.947 107 Total 109.000 109 7.368 3.684 101.632 107 950 109.000 109 2.595 1.298 Within Groups 106.405 107 994 Total 109.000 109 4.557 2.279 976 Đ dieu kien dao tao Between Groups thang tien Within Groups Total cap tren Between Groups F Sig Square 1.905 ại họ cK in h thu nhap tế H uế ANOVA dong Between Groups nghiep Within Groups 104.443 107 Total 109.000 109 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp 952 389 078 925 1.541 219 3.879 024 1.305 275 2.334 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Multiple Comparisons Dunnett t (2-sided) Dependent dao tao (J) trinh do chuyen chuyen mon mon dai hoc lao dong thang tien 95% Confidence Mean Interval Difference Std Error Sig (I-J) Lower Upper Bound Bound 04544140 29046762 984 -.6126983 7035811 thong cao dang - lao dong 80653201* 29046762 013 1483923 1.4646717 tế H uế Variable (I) trinh trung cap thong Kiểm định One – Way ANOVA theo thâm niên làm việc ại họ cK in h Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic thu nhap df1 df2 Sig 6.637 106 000 729 106 537 dieu kien lam viec 904 106 442 dao tao thang tien 888 106 450 1.307 106 276 447 106 720 phuc loi cap tren Đ dong nghiep ANOVA Sum of df Mean Squares thu nhap phuc loi 22.102 7.367 Within Groups 86.898 106 820 109.000 109 6.138 2.046 102.862 106 970 Between Groups Within Groups Sig Square Between Groups Total F SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp 8.987 000 2.109 104 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Total 109.000 109 4.735 1.578 984 dieu kien Between Groups lam viec Within Groups 104.265 106 Total 109.000 109 9.246 3.082 99.754 106 941 109.000 109 6.118 2.039 Within Groups 102.882 106 971 Total 109.000 109 3.131 1.044 999 dao tao Between Groups thang tien Within Groups Total cap tren Between Groups Between Groups nghiep Within Groups 105.869 106 Total 109.000 109 193 3.275 024 2.101 104 1.045 376 Multiple Comparisons Dunnett t (2-sided) Mean Std Error Sig Difference (I-J) ại họ cK in h Dependent (I) tham (J) Variable nien tham nien duoi nam tu - nam tu 10 nam dao tao duoi thang tien nam tu - nam tu 10 nam Đ thu nhap tế H uế dong 1.605 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound * -.86103141 32093455 024 -1.6329632 -.0890996 tren 10 nam tren 10 -.84812621* 22427291 001 nam tren 10 -1.01405379* 21415475 000 nam tren 10 -.28705498 34385659 765 nam tren 10 -.51237221 24029111 096 nam tren 10 23796581 22945028 629 nam SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp -1.3875614 -.3086910 -1.5291521 -.4989554 -1.1141203 5400103 -1.0903354 0655909 -.3139223 7898539 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Kiểm định One – Way ANOVA theo thu nhập Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig thu nhap 1.624 106 188 phuc loi 424 106 736 dieu kien lam viec 2.454 106 067 dao tao thang tien 1.285 106 283 cap tren 1.173 106 324 394 106 758 dong nghiep Sum of Squares df 10.501 Within Groups 77.497 106 731 109.000 109 5.911 1.970 Within Groups 103.089 106 973 Total 109.000 109 Between Groups dieu kien Between Groups 11.338 3.779 lam viec Within Groups 97.662 106 921 109.000 109 Between Groups 11.057 3.686 Within Groups 97.943 106 924 109.000 109 5.154 1.718 Within Groups 103.846 106 980 Total 109.000 109 8.249 2.750 950 dao tao Đ Total thang tien Total cap tren Between Groups F Sig Square 31.503 Total phuc loi Mean Between Groups ại họ cK in h thu nhap tế H uế ANOVA dong Between Groups nghiep Within Groups 100.751 106 Total 109.000 109 SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp 14.363 000 2.026 115 4.102 008 3.989 010 1.754 161 2.893 039 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Thái Thanh Hà Multiple Comparisons Dunnett t (2-sided) Dependent (I) thu (J) thu Variable nhap nhap Mean Std Error duoi tren trieu trieu tu - 3,5 tren Interval trieu trieu dieu kien duoi tren lam viec trieu trieu trieu trieu duoi tren 000 -2.3695663 -.9044405 -1.63279703* 26387345 000 -2.2519257 -1.0136684 -1.09551990* 25492597 000 -1.6936550 -.4973848 -.06068043 35049265 995 -.8830445 7616836 -.00321308 29622035 1.000 -.6982376 6918114 -.66758167 28617605 0038758 Đ trieu trieu dong duoi tren nghiep trieu trieu tu - 3,5 tren -.66511086 29664690 064 -1.3611361 0309144 -.68613427* 28658813 045 -1.3585586 -.0137100 -.51062210 35599223 314 -1.3458899 3246457 -.20849921 30086834 795 -.9144293 4974309 25503191 29066643 668 -.4269614 9370252 trieu tu 3,5 - tren trieu 002 -2.0307879 -.3836914 trieu tu 3,5 - tren trieu -1.20723964* 35099734 052 -1.3390391 trieu tu - 3,5 tren trieu Bound trieu tu 3,5 - tren thang tien trieu Bound -1.63700340* 31221928 ại họ cK in h tu - 3,5 tren dao tao Upper trieu tu 3,5 - tren trieu Lower tế H uế trieu 95% Confidence Difference (IJ) thu nhap Sig trieu SVTH: Nguyễn Lê Cơng Trưởng – K44 QTKD Tổng Hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại công ty cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên Huế, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại công ty cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên Huế, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại công ty cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên Huế, Sơ đồ 1.1: Bậc thang nhu cầu của Abraham Maslow, Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên Huế.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay