Nguyên nhân ảnh hưởng đến quyết định thôi việc của lao động trực tiếp tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An

106 127 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:52

AI HOĩC HU TRặèNG AI HOĩC KINH T KHOA QUAN TRậ KINH DOANH - - KHOẽA LUN TT NGHIP AI HOĩC NGUYN NHN ANH HặNG N QUYT ậNH THI VIC CUA LAO ĩNG TRặC TIP TAI CNG TY Cỉ PHệN DT MAY PHUẽ HOèA AN SINH VIN THặC HIN Buỡi Thở Hióỳu LẽP: K43 - Marketing NIN KHOẽA: 2009-2013 NGặèI HặẽNG DN: TS Nguyóựn Thở Minh Hoỡa HU, 05/2013 i Khoa Qun Tr Kinh Doanh GVHD: TS Nguyn Th Minh Ho Li Cm n hon thnh ti Nguyờn nhõn nh hng n quyt nh thụi vic ca lao ng trc tip ti Cụng ty C phn Dt may Phỳ Ho An Em xin c gi li cm n chõn thnh n quý Thy/Cụ trng HKT Huó dy bo tn tỡnh sut nm hc va qua c bit Em xin gi li cm n sõu sc n TS Nguyn Th Minh Hũa- Khoa Qun tr Kinh Doanh - Trng HKT Hu ngi ó tn tỡnh hng dn v ch bo em sut quỏ trỡnh thc cng nh thc hin ti Tip ú Em xin c gi li cm n chõn thnh n Ban lónh o, cỏc Anh/Ch phũng t chc Hnh chớnh - Nhõn s Cụng ty C phn Dt may Phỳ Ho An ó to mi iu kin thun li giỳp em cú c mt a im thc thc s bớch sut thi gian thc va qua ti quý cụng ty SVTH: Bựi Th Hiu ii Khoa Qun Tr Kinh Doanh GVHD: TS Nguyn Th Minh Ho Li cui cựng em xin c gi li cm n n cỏc Anh/Ch nhng ngi lao ng ó thụi vic ti Cụng ty C phn Dt may Phỳ Ho An quý I va qua ó nhit tỡnh hp tỏc quỏ trỡnh iu tra thu thp thụng tin thc hin ti Mt ln na em xin trõn trng cm n v xin chỳc Thy/Cụ cựng cỏc Anh Ch luụn di sc khe Hu, ngy 01 thỏng 05 nm 2013 Sinh viờn thc hin Bựi Th Hiu SVTH: Bựi Th Hiu iii Khoa Qun Tr Kinh Doanh GVHD: TS Nguyn Th Minh Ho MC LC PHN 1: T VN 1 Tớnh cp thit ca ti Mc tiờu nghiờn cu .2 i tng v phm vi nghiờn cu .2 Phng phỏp nghiờn cu PHN 2: NI DUNG V KT QU NGHIấN CU 12 CHNG 1: TNG QUAN V VN NGHIấN CU 12 1.1 C s lý lun ca nghiờn cu 12 1.1.1 Khỏi nim ngun nhõn lc .12 1.1.2 Khỏi nim qun tr ngun nhõn lc 13 1.1.3 Chc nng qun tr ngun nhõn lc 13 1.1.4 Vai trũ v s cn thit ca ngun nhõn lc cú tay ngh cao 15 1.1.5 Khỏi nim v phõn loi ngi lao ng 15 1.1.6 Nhng yu t tiu s cỏ nhõn lm c s ca hnh vi cỏ nhõn 19 1.1.7 Thụi vic v cỏc dng thụi vic 21 1.2 Nhng thut ng thng gp s dng ngi lao ng 21 1.3 C s thc tin ca nghiờn cu 22 1.3.1 Tỡnh hỡnh th trng lao ng Vit Nam hin 22 1.3.2 Tỡnh hỡnh lao ng ti th trng Tha Thiờn Hu 24 1.4 im mi ca ti 25 CHNG 2: KT QU NGHIấN CU 26 2.1 Tng quan v cụng ty C phn Dt may Phỳ Ho An 26 2.1.1 Gii thiu chung v Cụng ty 26 2.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin 26 2.2 Tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh Cụng ty giai on 2009 - 2012 27 2.2.1 Lnh vc v ngnh ngh kinh doanh 27 SVTH: Bựi Th Hiu iv Khoa Qun Tr Kinh Doanh GVHD: TS Nguyn Th Minh Ho 2.2.2 Kt qu hot ng sn xut kinh doanh cụng ty giai on 2009 - 2012 29 2.3 Mc tiờu, phng hng nhim v nm 2013 29 2.4 Cỏc gii phỏp giỳp cụng ty t c mc tiờu 30 2.5 C cu t chc v chc nng nhim v ca cỏc phũng ban 31 2.5.1 C cu t chc ca cụng ty 31 2.5.2 Chc nng v nhim v ca cỏc phũng ban 31 2.6 Phõn tớch tỡnh hỡnh lao ng v tỡnh hỡnh thụi vic lao ng Cụng ty 36 2.6.1 Tỡnh hỡnh lao ng ca Cụng ty CP Phỳ Hũa An giai on 2009 2012 36 2.6.2 Tỡnh hỡnh thụi vic ca lao ng giai on 2009 2013 37 2.7 Kt qu nghiờn cu 38 2.7.1 c im ca i tng lao ng trc tip thụi vic 38 2.7.2 Phõn tớch cỏc nguyờn nhõn nh hng n quyt nh thụi vic ca ngi lao ng ph thụng ca cụng ty C phn Dt may Phỳ Hũa An quý I/2013 48 2.8 Kim tra mc nh hng ca cỏc nguyờn nhõn n quyt nh thụi vic 53 2.9 Kim nh cỏc gi thuyt H1, H2, H3 61 CHNG 3: NH HNG V GII PHP 63 3.1 Nhng hot ng Cụng ty C phn Dt may Phỳ Ho An thc hin nhm gim lng lao ng thụi vic thi gian qua 63 3.2 Gii phỏp 64 3.2.1 Gii phỏp v Tiờn lng v lng cụng vic thc hin 64 3.2.2 Nhúm gii phỏp v mụi trng lm vic 65 3.2.3 Nhúm gii phỏp v lũng tin v s tn ti ca nhiu doanh nghip tuyn dng 66 3.3 nh hng .66 PHN III: KT LUN 69 DANH MC TI LIU THAM KHO .1 SVTH: Bựi Th Hiu v Khoa Qun Tr Kinh Doanh GVHD: TS Nguyn Th Minh Ho DANH MC BNG Bng 1: S lng lao ng ngh vic Cụng ty C phn Dt may Phỳ Hũa An quý I/2013 Bng Phõn b t l c mu iu tra thc t i vi mi n v 10 Bng 2.1: Danh mc ngnh ngh kinh doanh Cụng ty CP Dt may Phỳ Ho An 28 Bng 2.2 Kt qu hot ng sn xut kinh doanh giai on 2009 - 2012 29 Bng 2.3 Ch tiờu k hoch Cụng ty C phn Dt may Phỳ Hũa An nm 2013 30 Bng 2.4: C cu tui thụi vic ca lao ng trc tip .39 Bng 2.5 Mi quan h trỡnh v thi gian lm vic ti Cụng ty 40 Bng 2.6 Mi quan h gia thõm niờn lm vic v thu nhp 44 Bng 2.7 Mc ng ý ca lao ng v tin lng v lng cụng vic thc hin 44 Bng 2.8 Mc ng ý ca lao ng v yu t Bn thõn ngi lao ng 46 Bng 2.9 Mc ng ý ca lao ng v yu t lũng tin v s tn ti ca nhiu doanh nghip tuyn dng 46 Bng 2.10 Mc ng ý ca ngi lao ng v yu t Quan h lm vic 47 Bng 2.11 Kim tra h s Cronbachs Alpha ca cỏc nguyờn nhõn trc phõn tớch nhõn t .49 Bng 2.12 KMO v kim nh Bartlett's Test tin hnh EFA 50 Bng 2.13 Phng sai trớch 51 Bng 2.14 Bng phõn tớch nhõn t tng ng vi cỏc bin quan sỏt 52 Bng 2.15 Bng túm tt nhõn t tng ng vi cỏc bin quan sỏt sau phõn tớch nhõn t 53 Bng 2.16 Kim tra hin tng a cng tuyn gia cỏc bin c lp 55 Bng 2.17 Model Summaryd 57 Bng 2.18 ANOVAd .58 Bng 2.19 í ngha cỏc h s hi quy riờng phn mụ hỡnh 59 Bng 2.20 Tng hp kt qu kim nh gi thuyt H1, H2, H3, H4 61 SVTH: Bựi Th Hiu vi Khoa Qun Tr Kinh Doanh GVHD: TS Nguyn Th Minh Ho DANH MC HèNH Hỡnh 2.1 Biu phõn gii 54 Hỡnh 2.3 Kt qu kim nh mụ hỡnh lýthuyt 62 SVTH: Bựi Th Hiu vii Khoa Qun Tr Kinh Doanh GVHD: TS Nguyn Th Minh Ho DANH MC BIU Biu 2.1 Lng lao ng Cụng ty CP Dờt may Phỳ hũa Angiai on 2010 - 2013 .37 Biu 2.2 Tỡnh hỡnh lao ng thụi vic thỏng ca Cụng ty CP Dt may Phỳ Hũa An giai on 2009 - 2013 38 Biu 2.3 T l lao ng thụi vic theo gii tớnh 39 Biu 2.4 Phõn b quờ quỏn ca lao ng ngh vic quý I/2013 .41 Biu 2.5 Tng thu nhp bỡnh quõn ca ngi lao ng trc tip 42 SVTH: Bựi Th Hiu viii Khoa Qun Tr Kinh Doanh GVHD: TS Nguyn Th Minh Ho DANH MC CC Kí HIU V CH VIT TT CHXHCNVN : Cng Ho Xó Hi Ch Ngha Vit Nam HKT : i Hc Kinh T TS : Tin S GVHD : Giỏo viờn hng dn HCNS : Hnh Chớnh Nhõn S CBCNV : Cỏn B Cụng Nhõn viờn CTCP : Cụng ty c phn HL : Hp ng lao ng ST : S in thoi NNL : Ngun nhõn lc NNL CLC : Ngun nhõn lc cht lng cao CP : C phn KCN KCX : Khu Cụng nghip Khu ch xut KTVN : Kinh t Vit Nam KH : K hoch SVTH: Bựi Th Hiu ix PHN 1: T VN Tớnh cp thit ca ti Ngy nay, cỏc doanh nghip ang ng trc thỏch thc phi tng cng ti a hiu qu cung cp cỏc sn phm v dch v ca mỡnh iu ny ũi hi phi cú s quan tõm ti cht lng sn phm v dch v vi cỏc phng thc marketing v quy trỡnh bỏn hng cng nh nhng quy trỡnh ni b hiu qu cú th t c cỏc mc tiờu trờn, doanh nghip phi quan tõm n s phỏt trin ngun lc ca doanh nghip Trong ú yu t ngi luụn chim mt v trớ quan trng Yu t ngi cng chim h s ln quy trỡnh to sn phm ph thuc ln vo ngun lao ng Vy tng cng ti a hiu qu cung cp sn phm ca doanh nghip thỡ cỏc doanh nghip cn chỳ trng n cụng tỏc m bo s lng v nõng cao cht lng ngun lao ng Theo nhn nh ca Trng phũng Hnh chớnh nhõn s Cụng ty C phn Dt may Phỳ Ho An v cỏc c quan bỏo chớ: vo nhng thỏng u ca nm mi cỏc Cụng ty Dt may luụn tỡnh trng Khỏt lao ng Cụng ty C phn Dt may Phỳ Ho An khụng phi l trng hp ngoi l khụng chu nh hng ca s bin ng t th trng lao ng Theo kt qu bỏo cỏo tỡnh hỡnhlao ng Cụng ty C phn Dt may Phỳ Ho An giai on t nm 2010-2012 Lng lao ng ca cụng ty thỏng u nm luụn cú s bin ng ln so vi nhng thỏng cũn li nm C th: Nm 2010 s lng lao ng thụi vic quý I l 72 ngi nhiờn nm 2011 s lng lao ng thụi vic quý I ca Cụng ty tng lờn 470 ngi trung bỡnh quý cũn li ca nm gim 196, 65% Nm 2012 s lng lao ng thụi vic l 391 ngi v trung bỡnh lng lao ng quý cũn li ca nm gim 148,86% Tuy mi thnh lp v i vo hot ng sn xut nm nhng nhng s trờn cựng vi tỡnh hỡnh thc t ca doanh nghip quỏ trỡnh thc ti doanh nghip cho thy s bin ng lao ng ch yu trung vo quý I ca nm Cụng ty C phn Dt may Phỳ Ho An l doanh nghip vi ngnh ngh chớnh may trang phc vi lng lao ng trc tip chim mt v trớ quan trng ng thi l b phn chim s lng ln doanh nghip Do ú SVTH: Bựi Th Hiu 2.19 Cụng ty khỏc khụng ũi hi cụng nhõn phi tng ca 2.20 Cỏc nguyờn nhõn trờn nh hng n quyt nh thụi vic ca A/C 1 2 3 5 2.1 Khi mi vo lm vic ti cụng ty bn ó cú ý nh s ngh cụng vic ti cụng ty khụng? Cú Khụng 2.2 Hin ti Anh/Ch ó i lm cụng ty khỏc cha? (í nh Anh/Ch s xin cụng ty no) HBI Tokyo Style Khỏc Chõn thnh cm n Anh/Ch ó cho em nhng thụng tin b ớch Chỳc Anh/Ch sc kho v thnh cụng Xin cm n! - - SVTH: Bựi Th Hiu P.10 PH LC 3: X Lí S LIU Gioi Tinh Valid Nam Nu Total Frequency Percent 34 22.7 116 77.3 150 100.0 Valid Percent 22.7 77.3 100.0 Cumulative Percent 22.7 100.0 Tuoi Valid Tham nien cong tac 18 den 22 22 den 25 25 den 30 Tren 30 Total Frequency Percent 44 29.3 49 32.7 40 26.7 17 11.3 150 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 29.3 29.3 32.7 62.0 26.7 88.7 11.3 100.0 100.0 Tham nien cong tac * Trinh hoc van Crosstabulation Trinh hoc van Count Total Duoi lop 9 den 12 TC CD DH Duoi thang 19 den thang 2 21 thang 19 34 nam 11 23 38 nam 15 0 26 nam 0 12 Total 36 78 18 12 150 SVTH: Bựi Th Hiu P.11 Que quan Frequency Percent TX Huong Thuy 84 56.0 Huyen Phu Vang 33 22.0 Huyen Huong Tra 4.0 Valid Huyen Phu Loc 18 12.0 TX Phong Dien 4.0 Khac 2.0 Total 150 100.0 Valid den 2.5 tr 2.5 dem tr den 3.5 tr 3.5 den tr Tren tr Total Thu nhap Frequenc y Percent 55 36.7 66 44.0 21 14.0 4.7 150 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 56.0 56.0 22.0 78.0 4.0 82.0 12.0 94.0 4.0 98.0 2.0 100.0 100.0 Valid Percent 36.7 44.0 14.0 4.7 100.0 Cumulative Percent 36.7 80.7 94.7 99.3 100.0 Valid Percent 68.0 32.0 100.0 Cumulative Percent 68.0 100.0 Tinh trang gia dinh Valid Doc than Co gia dinh Total Frequency Percent 102 68.0 48 32.0 150 100.0 Tham nien cong tac * Thu nhap Crosstabulation Thu nhap den 2.5 2.5 dem den 3.5 den tr tr 3.5 tr tr Tren tr Tha Duoi thang 11 m den thang 13 1 nien thang 11 16 SVTH: Bựi Th Hiu Total 19 21 34 P.12 cong nam tac nam nam Total 14 55 21 66 21 0 38 26 12 150 SL nguoi nuoi duong Valid Frequency Percent Valid Percent 87 58.0 58.0 35 23.3 23.3 21 14.0 14.0 4.7 4.7 150 100.0 100.0 Khong co nguoi nguoi khac Total Cumulative Percent 58.0 81.3 95.3 100.0 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Muc luong ko dam bao cs 150 3.36 971 Luong ko xung voi csuc CSKThuong ko cong bang 150 3.12 1.049 150 2.83 968 TG LV cong ty qua dai 150 3.11 1.031 Cty tang ca qua nhieu 150 3.37 1.096 Khoi luong cong viec qtai 150 3.17 1.060 Valid N (listwise) 150 Ko du SK lam viec Ko co y lam lau dai li rieng DK di lai Valid N (listwise) SVTH: Bựi Th Hiu Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation 150 3.23 1.194 150 2.80 1.176 150 3.27 1.288 150 3.07 1.159 150 P.13 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean 150 3.04 150 3.21 150 3.23 150 3.16 150 Ko duoc cty ky HD dai han Cthe xin o cty khac cv tot hon Cty khac DKLV thuan loi hon Cty khac ko bat CN tang ca Valid N (listwise) Ctruong, qli qua gay gat NV ctranh ko lanh manh Valid N (listwise) Std Deviation 1.009 952 977 1.043 Descriptive Statistics Minimu Maximu N m m Mean Std Deviation 150 3.42 1.154 150 3.16 1.153 150 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Moi truong lam viec doc hai 150 2.63 1.040 Luon lo lang mat viec 150 2.55 994 Valid N (listwise) 150 Co y dinh nghi moi LV Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Co 17 11.3 11.3 11.3 Khong 133 88.7 88.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Hien tai dang lam o dau Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid HBI 25 16.7 16.7 16.7 TokyoStyle 80 53.3 53.3 70.0 SVTH: Bựi Th Hiu P.14 Khac Total 45 150 30.0 100.0 30.0 100.0 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 767 Item Statistics Mean 3.23 2.80 3.27 3.07 2.91 Ko du SK lam viec Ko co y lam lau dai Li rieng DK di lai CV Trai chuyen mon Std Deviation 1.194 1.176 1.288 1.159 1.209 N 150 150 150 150 150 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Ko du SK lam viec 12.05 12.145 633 691 Ko co y lam lau dai 12.48 12.963 530 727 li rieng 12.01 12.349 533 727 DK di lai 12.21 12.715 578 712 CV Trai chuyen mon 12.37 13.603 423 764 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 820 11 Item Statistics Muc luong ko dam bao cs Luong ko xung voi csuc CSKThuong ko cong bang TG LV cong ty qua dai SVTH: Bựi Th Hiu Mean 3.36 3.12 2.83 3.11 Std Deviation 971 1.049 968 1.031 N 150 150 150 150 P.15 Ctruong, qli qua gay gat NV ctranh ko lanh manh Cty tang ca qua nhieu Khoi luong cong viec qtai Moi truong lam viec doc hai Luon lo lang mat viec Ko duoc cty ky HD dai han 3.42 3.16 3.37 3.17 2.63 2.55 3.04 1.154 1.153 1.096 1.060 1.040 994 1.009 150 150 150 150 150 150 150 Item-Total Statistics Muc luong ko dam bao cs Luong ko xung voi csuc CSKThuong ko cong bang TG LV cong ty qua dai Ctruong, qli qua gay gat NV ctranh ko lanh manh Cty tang ca qua nhieu Khoi luong cong viec qtai Moi truong lam viec doc hai Luon lo lang mat viec Ko duoc cty ky HD dai han Cronbach's Scale Mean Scale Corrected Alpha if if Item Variance if Item-Total Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 30.39 39.985 537 801 30.63 38.341 623 792 30.93 39.760 560 799 30.65 38.633 611 793 30.33 39.298 477 806 30.59 38.766 518 802 30.38 39.217 518 802 30.58 39.346 531 801 31.13 42.259 310 821 31.21 42.675 298 821 30.71 41.602 377 815 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 764 Item Statistics Mean Std Deviation Cthe xin o cty khac cv tot hon 3.21 952 Cty khac DKLV thuan loi hon 3.23 977 Cty khac ko bat CN tang ca 3.16 1.043 N 150 150 150 Item-Total Statistics SVTH: Bựi Th Hiu P.16 Cthe xin o cty khac cv tot hon Cty khac DKLV thuan loi hon Cty khac ko bat CN tang ca Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 6.39 3.165 573 709 6.37 3.001 608 670 6.44 2.798 609 669 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Total % of Variance 990.352 df 171 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Comp onent 785 Cumulativ e% Total % of Cumulati Variance ve % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 4.687 24.667 24.667 4.687 24.667 24.667 3.382 17.799 17.799 3.038 15.991 40.658 3.038 15.991 40.658 2.743 14.436 32.235 1.704 8.968 49.627 1.704 8.968 49.627 2.498 13.147 45.382 1.462 7.693 57.319 1.462 7.693 57.319 1.705 8.974 54.356 1.122 5.908 63.227 1.122 5.908 63.227 1.685 8.871 63.227 883 4.650 67.877 792 4.167 72.043 669 3.521 75.564 606 3.192 78.756 10 588 3.096 81.851 11 492 2.591 84.442 12 481 2.532 86.974 13 449 2.364 89.339 14 414 2.180 91.518 15 405 2.132 93.650 16 352 1.851 95.501 17 343 1.806 97.307 18 280 1.473 98.780 19 232 1.220 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Bựi Th Hiu P.17 Component Matrixa Ko du SK lam viec Ko co y lam lau dai li rieng DK di lai CV Trai chuyen mon Muc luong ko dam bao cs 643 Luong ko xung voi csuc 734 CSKThuong ko cong bang 664 TG LV cong ty qua dai 696 Ctruong, qli qua gay gat 529 NV ctranh ko lanh manh 575 Cty tang ca qua nhieu 590 Khoi luong cong viec qtai 590 Moi truong lam viec doc hai Luon lo lang mat viec Ko duoc cty ky HD dai han 570 Cthe xin o cty khac cv tot hon 509 Cty khac DKLV thuan loi hon 521 Cty khac ko bat CN tang ca 572 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Component 750 660 682 750 556 -.553 -.607 -.552 -.560 Rotated Component Matrixa Component Ko du SK lam viec 821 Ko co y lam lau dai 603 li rieng 782 DK di lai 760 CV Trai chuyen mon Muc luong ko dam bao cs 697 Luong ko xung voi csuc CSKThuong ko cong bang 769 569 TG LV cong ty qua dai 787 Ctruong, qli qua gay gat SVTH: Bựi Th Hiu -.561 748 P.18 NV ctranh ko lanh manh 673 Cty tang ca qua nhieu 725 Khoi luong cong viec qtai 731 Moi truong lam viec doc hai 780 Luon lo lang mat viec 741 Ko duoc cty ky HD dai han Cthe xin o cty khac cv tot hon 591 777 Cty khac DKLV thuan loi hon 799 Cty khac ko bat CN tang ca 786 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .785 928.550 153 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Compo % of Cumulative % of Cumulative nent Total Variance % Total Variance % 4.676 25.977 25.977 4.676 25.977 25.977 2.815 15.641 41.618 2.815 15.641 41.618 1.685 9.361 50.979 1.685 9.361 50.979 1.311 7.283 58.262 1.311 7.283 58.262 1.096 6.087 64.349 1.096 6.087 64.349 820 4.558 68.907 785 4.364 73.270 668 3.714 76.984 596 3.310 80.294 10 503 2.793 83.086 11 484 2.690 85.777 SVTH: Bựi Th Hiu Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 3.273 18.182 18.182 2.548 14.158 32.340 2.457 13.649 45.989 1.664 9.246 55.235 1.641 9.114 64.349 P.19 12 470 2.612 88.388 13 449 2.496 90.884 14 405 2.253 93.137 15 372 2.067 95.204 16 343 1.907 97.111 17 286 1.589 98.700 18 234 1.300 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Ko du SK lam viec 846 Ko co y lam lau dai 599 li rieng 784 DK di lai 770 Muc luong ko dam bao cs 717 Luong ko xung voi csuc 775 CSKThuong ko cong bang 574 TG LV cong ty qua dai 762 Ctruong, qli qua gay gat NV ctranh ko lanh manh Cty tang ca qua nhieu 712 Khoi luong cong viec qtai 722 Moi truong lam viec doc hai Luon lo lang mat viec Ko duoc cty ky HD dai han 588 Cthe xin o cty khac cv tot hon 777 Cty khac DKLV thuan loi hon 793 Cty khac ko bat CN tang ca 789 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 817 783 783 732 Correlations REGR REGR REGR REGR REGR Cac NN factor score factor score factor scorefactor score factor score tren AH for for for for for den qdtv analysis analysis analysis analysis analysis SVTH: Bựi Th Hiu P.20 Cac NN Pearson tren AH denCorrelation qdtv Sig (2-tailed) N 150 REGR Pearson 379** factor score Correlation for Sig .000 analysis (2-tailed) N 150 REGR Pearson -.064 factor score Correlation for Sig .438 analysis (2-tailed) N 150 REGR Pearson 151 factor score Correlation for Sig (2-tailed) 065 analysis N 150 REGR Pearson 002 factor score Correlation for Sig (2-tailed) 985 analysis N 150 REGR Pearson 374** factor score Correlation for Sig (2-tailed) 000 analysis N 150 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Biu : Phõn phi chun bin ph thuc SVTH: Bựi Th Hiu 379** -.064 151 002 374** 000 438 065 985 000 150 150 150 150 150 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 150 150 150 150 150 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 150 150 150 150 150 000 000 000 000 1.000 150 1.000 150 150 1.000 150 1.000 150 000 000 000 000 1.000 150 1.000 150 1.000 150 150 1.000 150 000 000 000 000 1.000 150 1.000 150 1.000 150 1.000 150 150 Biu : Phõn phi chun Tin lng v cụng vic P.21 Biu : Phõn phi chun Bn thõn ngi L Biu : Phõn phi chun Lũng tin & tn ti nhiu DNTD Biu : Phõn phi chun Quan h lm vic Biu : Phõn phi chun Quan h lm vic Biu : Phõn phi chun Mụi trng lm vic Model Summaryd Mode Adjusted R Std Error of the Durbinl R R Square Square Estimate Watson a 379 143 138 766 b 532 283 273 703 c 553 306 292 694 1.579 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis b Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis c Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis d Dependent Variable: Cac NN tren AH den qdtv SVTH: Bựi Th Hiu P.22 ANOVAd Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 14.536 14.536 24.756 000a Residual 86.904 148 587 Total 101.440 149 Regression 28.711 14.356 29.015 000b Residual 72.729 147 495 Total 101.440 149 Regression 31.032 10.344 21.450 000c Residual 70.408 146 482 Total 101.440 149 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis b Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis c Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis d Dependent Variable: Cac NN tren AH den qdtv Coefficient Correlationsa REGR factor REGR factor REGR factor Model score for score for score for analysis analysis analysis Correlations REGR factor score 1.000 for analysis Covariances REGR factor score 004 for analysis Correlations REGR factor score 1.000 000 for analysis REGR factor score 000 1.000 for analysis SVTH: Bựi Th Hiu P.23 Covariances REGR factor score 003 for analysis REGR factor score 000 for analysis Correlations REGR factor score 1.000 for analysis REGR factor score 000 for analysis REGR factor score 000 for analysis Covariances REGR factor score 003 for analysis REGR factor score 000 for analysis REGR factor score 000 for analysis a Dependent Variable: Cac NN tren AH den qdtv SVTH: Bựi Th Hiu 000 003 000 000 1.000 000 000 1.000 000 000 003 000 000 003 P.24
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên nhân ảnh hưởng đến quyết định thôi việc của lao động trực tiếp tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An, Nguyên nhân ảnh hưởng đến quyết định thôi việc của lao động trực tiếp tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An, Nguyên nhân ảnh hưởng đến quyết định thôi việc của lao động trực tiếp tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay