Nghiên cứu về động cơ làm việc của nhân viên tại công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế

138 307 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:51

Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế -  - cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HOÀNG THỊ TUYẾT Tr ườ ng Đ ại THỪA THIÊN HUẾ Khóa học: 2009 – 2013 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM i Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế -  - cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU ng Đ ại THỪA THIÊN HUẾ Tr ườ Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ TUYẾT Lớp: K43 QTKDTM Niên khóa: 2009 - 2013 Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Huế, 05/2013 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM ii Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo LỜI CẢM ƠN Những lời khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, giáo trường Đại học Kinh tế uế Đại học Huế suốt khóa học tận tình truyền đạt kiến tế H thức kinh nghiệm q báu giúp tơi hồn thành tốt khóa luận Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ThS Lê Thị Phương Thảo tận tình hướng dẫn, bảo tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành khóa luận in h Để hồn thiện đề tài tốt nghiệp, ngồi nỗ lực thân, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Nhân sự, cK cơ, chú, anh chị nhân viên Cơng ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế tạo điều kiện tốt cho tơi suốt thời gian thực tập họ Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần thời gian tơi thực Đ ại khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy bạn đóng góp ý kiến Huế, tháng năm 2013 Sinh viên Hồng Thị Tuyết Tr ườ ng để đề tài hồn thiện Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM iii Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: .1 Mục tiêu nghiên cứu: uế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tế H 4.1.Thiết kế nghiên cứu 4.2 Nghiên cứu định tính: 4.3 Nghiên cứu định lượng Bố cục đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .10 h CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 in 1.1 Cơ sở lý luận 10 cK 1.1.1 Các vấn đề liên quan đến động làm việc 10 1.1.1.1 Khái niệm động 10 1.1.1.2 Các lý thuyết liên quan đến động làm việc 11 họ 1.1.1.2.1 Hệ thống nhu cầu Maslow(1943) 11 1.1.1.2.2 Học thuyết hệ thống hai yếu tố Herzberg(1959) 12 1.1.1.2.3 Học thuyết kỳ vọng (1964) 13 Đ ại 1.1.1.2.4 Thuyết cơng Stacy Adam (1963) 15 1.1.1.2.5 Thuyết nhu cầu thúc đẩy McClelland (1988) 15 1.1.2 Các nhóm nhân tố động làm việc nhân viên 16 ng 1.1.2.1 Nhân tố động liên quan mơi trường làm việc 16 1.1.2.2 Nhân tố động liên quan đến lương thưởng phúc lợi 18 ườ 1.1.2.3 Nhân tố động liên quan đến bố trí, xếp cơng việc 19 1.1.2.4 Nhân tố động liên quan đến hấp dẫn thân cơng việc: 19 Tr 1.1.2.5 Nhân tố động liên quan đến hội phát triển thăng tiến .20 1.1.3 Mơ hình nghiên cứu 20 1.2 Cơ sở thực tiễn 21 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN TỐ ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 24 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM iv Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo 2.1 Tổng quan Cơng ty xăng dầu Thừa Thiên Huế 24 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 24 2.1.2 Chức nhiệm vụ Cơng ty .25 2.1.3 Mạng lưới kinh doanh cấu tổ chức máy Cơng ty 25 uế 2.1.3.1 Mạng lưới kinh doanh 25 2.1.3.2 Sơ đồ cấu tổ chức máy 26 tế H 2.1.4 Mơi trường kinh doanh Cơng ty 29 2.1.4.1 Mơi trường vĩ mơ 29 2.1.4.2 Mơi trường vi mơ 30 2.1.5 Tình hình sử dụng lao động Cơng ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế 31 h 2.1.6 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Cơng ty 35 in 2.2 Kết nghiên cứu động làm việc nhân viên cơng ty Xăng Dầu Thừa cK Thiên Huế .37 2.2.1 Đặc điểm mơ tả mẫu .37 2.2.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Conbach’s Alpha 41 họ 2.2.3 Kết phân tích nhân tố: 45 2.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá thang đo yếu tố động làm việc 45 2.2.3.2 Phân tích nhân tố thang đo hài lòng nhân viên đáp Đ ại ứng động làm việc 49 2.2.4 Đánh giá mức độ đáp ứng nhân tố động làm việc nhân viên 50 2.2.4.1 Đánh giá nhân viên mức độ đáp ứng yếu tố điều kiện làm việc 50 ng 2.2.4.2 Đánh giá nhân viên mức độ đáp ứng yếu tố mơi trường nhân .54 2.2.4.3 Đánh giá nhân viên mức độ đáp ứng yếu tố lương thưởng, phúc lợi 57 ườ 2.2.4.4 Đánh giá nhân viên mức độ đáp ứng yếu tố bố trí xếp Tr cơng việc 60 2.2.4.5 Đánh giá nhân viên yếu tố hấp dẫn thân cơng việc 62 2.2.4.6 Đánh giá nhân viên mức độ đáp ứng yếu tố hội phát triển, thăng tiến 67 Phân tích so sánh đánh giá yếu tố hội phát triển thăng tiến nhóm khác 69 2.2.5 Phân tích hồi quy tương quan bội 70 v Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo 2.2.5.1 Xây dựng mơ hình hồi quy 70 2.2.5.2 Kiểm định mơ hình 72 2.2.5.3 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết 73 2.2.5.4 Kết phân tích hồi quy đa biến đánh giá mức độ quan trọng uế nhân tố 76 Huế tế H 2.2.6 Thống kê gắn bó với tổ chức nhân viên cơng ty Xăng Dầu Thừa Thiên 78 CHƯƠNG 80 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN h VIÊN TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 80 in 3.1 Định hướng 80 3.1.1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh: 80 cK 3.1.2 Định hướng cơng tác quản trị nhân .81 3.2 Giải pháp .81 3.2.1 Tạo mơi trường điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân viên 82 họ 3.2.2 Cải thiện mối quan hệ lãnh đạo với nhân viên, phận với nhau, củng cố mơi trường văn hóa cơng ty .82 Đ ại 3.2.3 Xây dựng sách lương thưởng phúc lợi cơng hấp dẫn .84 3.2.4 Hồn thiện sách bố trí xếp cơng việc 85 3.2.5 Tăng cường, kích thích nhân viên hấp dẫn thân cơng việc 85 3.2.6 Tạo hội phát triển thăng tiến cho nhân viên có đóng góp 86 ng PHẦN III 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 ườ 3.1 Kết luận 88 3.2 Kiến nghị 89 Tr 3.2.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ 89 3.2.3 Đối với Tập Đồn xăng dầu Việt Nam 90 3.2.4 Đối với Cơng ty xăng dầu Thừa Thiên Huế 90 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM vi Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tóm tắt lý thuyết hai yếu tố Herzberg 12 Bảng 2.1: Tình hình lao động Cơng ty qua năm (2010– 2012) 34 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Cơng ty xăng dầu Thừa Thiên Huế 36 uế Bảng 2.3: Tổng hợp đặc điểm mẫu nghiên cứu 37 Bảng 2.4 Cronbach alpha thang đo mơi trường làm việc 42 tế H Bảng 2.5 Cronbach alpha thang đo lương thưởng phúc lợi 43 Bảng 2.6 Cronbach’s alpha thang đo nhân tố bố trí xếp cơng việc .43 Bảng 2.7 Cronbach alpha thang đo hấp dẫn thân cơng việc 44 Bảng 2.8 Cronbach alpha thang đo Cơ hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến .44 h Bảng 2.9:Cronbach alpha thang đo hài lòng đáp ứng nhân tố động làm việc in nhân viên 45 Bảng 2.10: Kết kiểm định KMO 46 cK Bảng 2.11 : Phân tích nhân tố EFA thang đo yếu tố động làm việc .47 Bảng 2.12: Các nhân tố thuộc thang đo yếu tố động làm việc 48 họ Bảng 2.13: Kiểm định KMO Barlet’s thang đo hài lòng đáp ứng động 49 Bảng 2.14: Kết EFA thang đo đánh giá sách đáp ứng yếu tố động làm việc 49 Đ ại Bảng 2.15: Kiểm định One sample T – test đánh giá nhân viên yếu tố Điều kiện làm việc 51 Bảng 2.16: Giá trị kiểm định Independent Samples Test yếu tố điều kiện làm ng việc nhóm nhân viên khác .53 Bảng 2.17: Kiểm định T – test đánh giá nhân viên yếu tố mơi trường nhân 55 ườ Bảng 2.18: Giá trị kiểm định Independent Samples Test yếu tố mơi trường nhân nhóm nhân viên khác 56 Tr Bảng 2.19: Kiểm định T – test đánh giá nhân viên yếu tố 58 lương thưởng phúc lợi .58 Bảng 2.20: Giá trị kiểm định Independent Samples Test yếu tố lương thưởng phúc lợi nhóm nhân viên khác 59 Bảng 2.21: Kiểm định T – test đánh giá nhân viên yếu tố bố trí xếp cơng việc 61 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM vii Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo Bảng 2.22: Giá trị kiểm định Independent Samples Test yếu tố Bố trí xếp cơng việc nhóm nhân viên khác 62 Bảng 2.23: Kiểm định T – test đánh giá nhân viên yếu tố hấp dẫn thân cơng việc 63 uế Bảng 2.24: Giá trị kiểm định Independent Samples Test yếu tố hấp dẫn thân cơng việc nhóm nhân viên khác 65 tế H Bảng 2.25: Kiểm định tính đồng phương sai yếu tố hấp dẫn thân cơng việc 66 Bảng 2.26: Phân tích phương sai ANOVA yếu tố hấp dẫn thân cơng việc 66 h Bảng 2.27: Phân tích sâu ANOVA với thủ tục Tukey yếu tố hấp dẫn .67 in Bảng 2.28: Kiểm định T – test đánh giá nhân viên yếu tố hội phát triển thăng tiến 68 cK Bảng 2.29: Giá trị kiểm định Independent Samples Test yếu tố hội phát triển thăng tiến nhóm nhân viên khác .70 họ Bảng 2.30: Mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter 72 Bảng 2.31: Kiểm định độ phù hợp mơ hình 72 Bảng 2.32: Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 74 Đ ại Bảng 2.33: Kết kiểm định Pearson’s 74 Bảng 2.34: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 75 Tr ườ ng Bảng 2.35: Kết phân tích hồi quy đa biến 76 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM viii Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Quy trình điều tra nghiên cứu Sơ đồ 1.2 : Q trình động 10 uế Sơ đồ 1.3: Các bậc nhu cầu Maslow 11 tế H Sơ đồ 1.4: Mối quan hệ thuyết nhu cầu Maslow thuyết hai yếu tố Herzberg 13 Sơ đồ 1.5: Mơ hình nghiên cứu đề xuất .20 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lý Cơng ty 27 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Sơ đồ 2.2: Mơ hình nghiên cứu sau hiệu chỉnh 50 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM ix Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Thuyết kỳ vọng Victor Vroom .14 Hình 2.1: Cơ cấu giới tính nhân viên cơng ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế 38 Hình 2.2 :Cơ cấu độ tuổi nhân viên cơng ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế 39 uế Hình 2.3: Cơ cấu trình độ nhân viên cơng ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế 40 Hình 2.4: Cơ cấu thu nhập nhân viên cơng ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế 40 tế H Hình 2.5: Cơ cấu thời gian làm việc nhân viên cơng ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế 41 Hình 2.6: Biểu đồ thống kê mơ tả yếu tố điều kiện làm việc 50 Hình 2.7: Biểu đồ thống kê mơ tả yếu tố mơi trường nhân .54 h Hình 2.8: Biểu đồ thống kê mơ tả yếu tố lương thưởng phúc lợi .57 in Hình 2.9: Biểu đồ thống kê mơ tả yếu tố bố trí xếp cơng việc 60 cK Hình 2.10: Biểu đồ thống kê mơ tả yếu tố hấp dẫn thân cơng việc 63 Hình 2.11: Biểu đồ thống kê mơ tả yếu tố hội phát triển thăng tiến 68 Hình 2.12: Biểu đồ tần số Histogram phần dư chuẩn hố 73 họ Hình 2.13: Biểu đồ scatter mối liên hệ tuyến tính biến với 75 Hình 2.14: Kết xây dựng mơ hình nghiên cứu 78 Tr ườ ng Đ ại Hình 2.15: Thống kê dự định gắn bó với cơng việc cơng ty .78 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM x Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo 5.3 Đánh giá đáp ứng nhân tố động Lương Thưởng Phúc Lợi nhân viên Muc luong canh tranh so voi muc luong cung vi tri tai cong ty khac Frequency Khong dong y Valid Percent Percent 1,8 1,8 1,8 Trung lap 66 40,0 40,0 41,8 Dong y 89 53,9 53,9 4,2 4,2 165 100,0 100,0 Hoan toan dong y 95,8 100,0 in h Total tế H Valid Percent Cong ty thuc hien tot cac chinh sach lien quan den phuc loi cho nhan vien Trung lap Dong y 38 116 Hoan toan dong y Valid Percent Percent 23,0 23,0 23,0 70,3 70,3 93,3 100,0 11 6,7 6,7 165 100,0 100,0 Đ ại Total Percent họ Valid cK Cumulative Frequency Khi hoan tot cong viec duoc thuong xung dang voi ket qua ng Frequency Valid Trung lap ườ Dong y Hoan toan dong y Valid Percent Percent 53 32,1 32,1 32,1 101 61,2 61,2 93,3 11 6,7 6,7 100,0 165 100,0 100,0 Tr Total Cumulative Percent Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM uế Cumulative Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo Khi nghi phep van duoc nhan tien luong Cumulative Trung lap Dong y Percent 53 32,1 32,1 32,1 104 63,0 63,0 95,2 4,8 4,8 100,0 165 100,0 100,0 Hoan toan dong y Total Valid Percent Nhan duoc tien thuong cac dip le, tet tế H Valid Percent Dong y Hoan toan dong y 33 20,0 115 69,7 17 165 Percent 20,0 20,0 69,7 89,7 10,3 10,3 100,0 100,0 100,0 họ Total Valid Percent in Trung lap Percent cK Valid h Cumulative Frequency One-Sample Statistics Mean Đ ại N Std Deviation Std Error Mean Muc luong canh tranh so voi muc luong cung vi tri tai cong ty khac 165 3,61 ,602 ,047 165 3,84 ,521 ,041 165 3,75 ,570 ,044 165 3,73 ,545 ,042 165 3,90 ,544 ,042 ng Cong ty thuc hien tot cac chinh sach lien quan den phuc loi cho nhan vien ườ Khi hoan tot cong viec duoc thuong xung dang voi Tr ket qua Khi nghi phep van duoc nhan tien luong Nhan duoc tien thuong cac dip le, tet Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM uế Frequency Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of - quan den phuc loi cho nhan vien 4,031 Khi hoan tot cong viec duoc thuong - xung dang voi ket qua 5,735 Khi nghi phep van duoc nhan tien luong 6,427 Nhan duoc tien thuong cac dip le, tet - -,394 164 ,000 164 ,000 164 ,000 Upper -,49 -,30 -,164 -,24 -,08 -,255 -,34 -,17 -,273 -,36 -,19 164 ,023 -,18 -,01 -,097 họ cK 2,292 164 ,000 Lower uế 8,409 Cong ty thuc hien tot cac chinh sach lien Difference tế H - vi tri tai cong ty khac tailed) df h Muc luong canh tranh so voi muc luong cung Mean in t the Difference Sig (2- Independent Samples Test Levene's Test for Đ ại Equality of ng Variances F Sig t t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Difference Lower Upper MLT Equal ườ variances 3,542 ,062 2,920 163 ,004 ,25040 ,08576 ,08106 ,41974 3,731 50,185 ,000 ,25040 ,06712 ,11560 ,38521 assumed Tr Equal variances not assumed Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo 5.4 Đánh giá đáp ứng nhân tố động Bố trí xếp cơng việc nhân viên Cumulative Valid Khong dong y Percent Valid Percent 1,2 1,2 Trung lap 62 37,6 37,6 Dong y 93 56,4 56,4 4,8 4,8 165 100,0 100,0 Hoan toan dong y 1,2 38,8 95,2 100,0 in h Total Percent tế H Frequency Khong dong y Trung lap Dong y Total Valid Percent Percent 1,8 1,8 1,8 62 37,6 37,6 39,4 93 56,4 56,4 95,8 4,2 4,2 100,0 100,0 100,0 Đ ại Hoan toan dong y Percent Cumulative họ Valid cK Bo tri cong viec phu hop vơi yeu to ca nhan Frequency 165 ườ ng Duoc bo tri dung voi nguyen vong cua minh Tr Valid Khong dong y Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 2,4 2,4 2,4 Trung lap 59 35,8 35,8 38,2 Dong y 94 57,0 57,0 95,2 4,8 4,8 100,0 165 100,0 100,0 Hoan toan dong y Total Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM uế Cong viec hien tai su dung het kha nang va kien thuc Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo Phan cong viec duoc phan cong ro rang Cumulative Khong dong y Valid Percent Percent 1,2 1,2 1,2 Trung lap 64 38,8 38,8 40,0 Dong y 94 57,0 57,0 97,0 3,0 3,0 100,0 165 100,0 100,0 Hoan toan dong y Total tế H Valid Percent Bo tri cong viec phu hop vơi 3,65 ,593 165 yeu to ca nhan Duoc bo tri dung voi nguyen 165 Phan cong viec duoc phan 165 ng ,046 3,64 ,614 ,048 3,62 ,568 Đ ại cong ro rang ườ 3,63 ,597 họ vong cua minh Std Error Mean ,046 cK 165 het kha nang va kien thuc Std Deviation in Cong viec hien tai su dung Mean h One-Sample Statistics N uế Frequency ,044 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Mean t df Sig (2-tailed) Difference Difference Lower Upper Cong viec hien tai su Tr dung het kha nang va kien -7,618 164 ,000 -,352 -,44 -,26 -7,955 164 ,000 -,370 -,46 -,28 -7,476 164 ,000 -,358 -,45 -,26 thuc Bo tri cong viec phu hop vơi yeu to ca nhan Duoc bo tri dung voi nguyen vong cua minh Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Mean df Sig (2-tailed) Difference Lower Cong viec hien tai su dung het kha nang va kien -7,618 164 ,000 -,352 -7,955 164 ,000 -,370 -,46 -,28 -7,476 164 ,000 -,358 -,45 -,26 -8,632 164 ,000 -,47 -,29 Duoc bo tri dung voi nguyen vong cua minh Phan cong viec duoc -,26 -,382 cK in phan cong ro rang h vơi yeu to ca nhan -,44 tế H thuc Bo tri cong viec phu hop Upper uế t Independent Samples Test Levene's Test for họ Equality of Đ ại Variances F BT Equal variances ng assumed Equal variances 3,361 ,069 95% Confidence Interval of the Sig (2- t tailed) Mean Std Error Difference Difference Difference Lower 163 ,199 ,10990 ,08526 -,05846 ,27827 1,097 32,570 ,281 ,10990 ,10023 -,09411 ,31392 1,289 df ườ not assumed Sig t-test for Equality of Means Upper Tr 5.5 Đánh giá đáp ứng nhân tố động Sự hấp dẫn thân cơng việc nhân viên Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo Duoc chu dong va chiu trach nhiem cach thuc thuc hien cong viec Cumulative Trung lap Dong y Percent 14 8,5 8,5 8,5 122 73,9 73,9 82,4 29 17,6 17,6 100,0 165 100,0 100,0 Hoan toan dong y Total Valid Percent Khong phai chiu ap luc cong viec qua cao tế H Valid Percent Cumulative Dong y 11 6,7 121 73,3 33 20,0 Hoan toan dong y 165 6,7 100,0 6,7 73,3 80,0 20,0 100,0 100,0 họ Total Percent h Trung lap Valid Percent cK Valid Percent in Frequency Can bang giua cuoc song ca nhan va cong viec tai cong ty Valid Percent Đ ại Frequency Cumulative Valid Percent Percent Trung lap 11 6,7 6,7 6,7 Dong y 85 51,5 51,5 58,2 69 41,8 41,8 100,0 165 100,0 100,0 Hoan toan dong y ng Total Tr ườ Cong viec tao su thu hut va hap dan Valid Khong dong y Trung lap Dong y Hoan toan dong y Total Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 1,8 1,8 1,8 17 9,5 9,5 11,3 113 68,5 68,5 79,8 32 21,4 21,4 100,0 165 100,0 100,0 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM uế Frequency Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo Cong viec co nhieu thach thu, tao co hoi tu sang tao, phat trien ban than Cumulative Khong dong y Trung lap Dong y Hoan toan dong y Total Valid Percent Percent 1,2 1,2 1,2 24 14,6 14,6 15,8 123 74,5 74,5 91,1 16 9,5 9,5 100,0 165 100,0 100,0 Mean Std Deviation Duoc chu dong va chiu trach 165 4,09 ,504 hien cong viec Khong phai chiu ap luc cong 165 viec qua cao nhan va cong viec tai cong ty ,039 165 4,35 ,603 ,047 165 4,11 ,552 ,043 3,94 ,502 ,039 Đ ại Cong viec tao su thu hut va hap dan 4,13 ,500 họ Can bang giua cuoc song ca ,039 cK nhiem cach thuc thuc Std Error Mean in N h One-Sample Statistics tế H Valid Percent uế Frequency Cong viec co nhieu thach thu, tao co hoi tu sang 165 ng tao, phat trien ban than Tr ườ One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Mean t df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper Duoc chu dong va chiu trach nhiem cach 2,318 164 ,022 ,091 ,01 ,17 3,423 164 ,001 ,133 ,06 ,21 thuc thuc hien cong viec Khong phai chiu ap luc cong viec qua cao Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo Can bang giua cuoc song ca nhan va cong viec tai 7,489 164 ,000 ,352 ,26 ,44 2,537 164 ,012 ,109 ,02 ,19 -1,550 164 ,123 cong ty Cong viec tao su thu hut va hap dan thu, tao co hoi tu sang uế Cong viec co nhieu thach -,061 -,14 ,02 tế H tao, phat trien ban than h Independent Samples Test in Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means cK Variances F HD Equal variances ,205 Sig t ,651 df 2,988 Đ ại assumed họ Sig (2- Equal variances ng not assumed tailed) 95% Confidence Interval of the Mean Std Error Difference Difference Difference Lower Upper 163 ,003 ,32126 ,10750 ,10899 ,53353 2,860 35,508 ,007 ,32126 ,11231 ,09338 ,54914 Kiem dinh tinh dong nhat cua phuong sai Tr ườ Gia tri kiem dinh df1 df2 0,555 Sig 161 ANOVA HD Between Groups Sum of Squares df Mean Square 2,940 ,980 Within Groups 41,926 161 ,260 Total 44,866 164 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM F Sig 3,763 ,012 0,646 Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo Multiple Comparisons HD Tukey HSD 95% Confidence Interval (J) So nam cong tac tac Duoi nam Tu den nam -,47436 ,16916 * ,029 Tu den nam -,06250 ,18675 ,987 Tren nam -,31193 ,14488 ,141 ,16916 ,029 ,058 Tu den nam * Sig Lower Bound Upper Bound -,9135 -,5473 ,4223 -,6880 ,0642 Duoi nam ,47436 Tu den nam ,41186 ,16215 Tren nam ,16243 ,11138 Duoi nam ,06250 ,18675 ,987 -,4223 ,5473 -,41186 ,16215 ,058 -,8328 ,0091 -,24943 ,13662 ,265 -,6041 ,1052 ,14488 ,141 -,0642 ,6880 -,16243 ,11138 ,465 -,4516 ,1267 ,265 -,1052 ,6041 Tren nam Duoi nam ,31193 họ Tu den nam Tu den nam ,0352 ,24943 ,13662 ,9135 h -,0091 ,8328 ,465 cK Tu den nam Tren nam Std Error tế H (I-J) -,1267 ,4516 in Tu den nam Mean Difference uế (I) So nam cong Đ ại * The mean difference is significant at the 0.05 level 5.6 Đánh giá đáp ứng nhân tố động Cơ hội phát triển thăng tiến nhân viên Valid Trung lap Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ườ ng Ban lanh dao luon danh gia dung ket qua cong viec cua nhan vien 10 6,1 6,1 6,1 112 67,9 67,9 73,9 43 26,1 26,1 100,0 Total 165 100,0 100,0 Dong y Tr Hoan toan dong y Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM -,0352 Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo Chinh sach de bat cua cong ty duoc thuc hien cong bang Cumulative Trung lap Valid Percent Percent 5,5 5,5 5,5 Dong y 87 52,7 52,7 58,2 Hoan toan dong y 69 41,8 41,8 100,0 165 100,0 100,0 Total tế H Valid Percent Cong ty thuong xuyen to chuc, mo cac lop dao tao hoc nghe, nang cao trinh 3,6 Dong y 85 51,5 Hoan toan dong y 74 165 3,6 3,6 51,5 55,2 44,8 44,8 100,0 100,0 100,0 họ Total Percent in Trung lap Valid Percent cK Valid Percent h Cumulative Frequency Đ ại Noi dung dao tao rat bo ich cho cong viec Frequency Valid Trung lap Dong y ng Hoan toan dong y Tr ườ Total Valid Cumulative Valid Percent Percent 5,5 5,5 5,5 104 63,0 63,0 68,5 52 31,5 31,5 100,0 165 100,0 100,0 Co nhieu co hoi de thang tien hon cong ty khac Cumulative Frequency Trung lap Dong y Hoan toan dong y Total Percent Percent Valid Percent Percent 10 6,1 6,1 6,1 131 79,4 79,4 85,5 24 14,5 14,5 100,0 165 100,0 100,0 Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM uế Frequency Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Ban lanh dao luon danh gia dung ket qua cong viec cua 165 4,20 ,532 ,041 165 4,36 ,585 ,046 165 4,41 ,563 ,044 165 4,26 ,551 ,043 165 4,08 ,447 ty duoc thuc hien cong bang tế H Chinh sach de bat cua cong Cong ty thuong xuyen to chuc, mo cac lop dao tao Co nhieu co hoi de thang ,035 cK tien hon cong ty khac in cho cong viec h hoc nghe, nang cao trinh Noi dung dao tao rat bo ich uế nhan vien One-Sample Test họ Test Value = df Sig (2-tailed) Đ ại t 95% Confidence Interval of the Difference Mean Difference Lower Upper Ban lanh dao luon danh gia dung ket qua cong 4,830 164 ,000 ,200 ,12 ,28 7,981 164 ,000 ,364 ,27 ,45 9,403 164 ,000 ,412 ,33 ,50 6,075 164 ,000 ,261 ,18 ,35 2,437 164 ,016 ,085 ,02 ,15 viec cua nhan vien ng Chinh sach de bat cua cong ty duoc thuc hien cong bang ườ Cong ty thuong xuyen to chuc, mo cac lop dao tao Tr hoc nghe, nang cao trinh Noi dung dao tao rat bo ich cho cong viec Co nhieu co hoi de thang tien hon cong ty khac Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means uế 95% Confidence Interval of the PT Equal variances assumed ,718 Sig t ,398 3,118 Equal variances not assumed df tailed) khac ,42058 3,395 40,259 ,002 ,25749 ,07585 ,10421 ,41076 Nhan vien hanh chinh Nhan vien lam o bo phan khac HD Nhan vien hanh chinh ng Nhan vien lam o bo phan khac DK Nhan vien hanh chinh ườ Nhan vien lam o bo phan khac Tr PT NS Nhan vien hanh chinh Nhan vien lam o bo phan khac Nhan vien hanh chinh Nhan vien lam o bo phan khac N in Mean 27 Đ ại BT Upper ,09440 cK Nhan vien lam o bo phan Lower ,08259 Std Deviation Std Error Mean 4,5185 ,29357 ,05650 138 4,2681 ,42572 ,03624 27 3,8056 ,49192 ,09467 138 3,6957 ,38652 ,03290 27 3,8889 ,53907 ,10374 138 3,5676 ,50530 ,04301 27 4,3259 ,26105 ,05024 138 4,0833 ,39385 ,03353 27 3,9778 ,35228 ,06780 138 3,7203 ,39966 ,03402 27 3,9630 ,40847 ,07861 138 3,6522 ,43083 ,03667 họ Nhan vien hanh chinh Difference Difference ,25749 Group Statistics MLT Difference 163 ,002 5.7 Giá trị trung bình vị trí cơng tác Vi tri cong tac Std Error h F Mean tế H Sig (2- Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo PHỤ LỤC 6: HỒI QUY b Model Summary Change Statistics R ,864 a Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change ,746 ,736 ,15343 ,746 77,258 df1 df2 Sig F Durbin- Change Watson 158 ,000 tế H Model R uế Std Error a Predictors: (Constant), PT, HD, MLT, BT, NS, DK b Dependent Variable: DC b Regression df Mean Square 10,912 Residual 3,719 Total F 1,819 Sig 77,258 ,000 a cK Sum of Squares in Model h ANOVA 158 ,024 14,632 164 họ a Predictors: (Constant), PT, HD, MLT, BT, NS, DK Đ ại b Dependent Variable: DC Coefficients Unstandardized Coefficients B ng Model (Constant) Tr Standardized Coefficients Std Error Beta -,147 ,198 t Sig -,744 ,458 ,156 ,036 ,202 4,284 ,000 NS ,110 ,029 ,163 3,807 ,000 MLT ,185 ,034 ,258 5,496 ,000 BT ,112 ,031 ,153 3,657 ,000 HD ,247 ,023 ,432 10,537 ,000 PT ,217 ,033 ,293 6,554 ,000 ườ DK a a Dependent Variable: DC Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM 1,786 Khố luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thảo PHỤ LỤC 7: THỐNG KÊ MƠ TẢ BIẾN CAM KẾT GẮN BĨ VỚI CƠNG TY Cam ket gan bo voi cong ty Cumulative Trung lap Dong y Hoan toan dong y Percent 35 21,2 21,2 21,2 110 66,7 66,7 87,9 20 12,1 12,1 100,0 165 100,0 100,0 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Total Valid Percent tế H Valid Percent Sinh viên: Hồng Thị Tuyết – K43 QTKDTM uế Frequency
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về động cơ làm việc của nhân viên tại công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế, Nghiên cứu về động cơ làm việc của nhân viên tại công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế, Nghiên cứu về động cơ làm việc của nhân viên tại công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay