Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại HTX TM - DV Thuận Thành

138 172 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:50

uế Qua năm học tập rèn luyện tế H trường Đại học Kinh tế Huế, em xin chân thành cảm ơn tất quư Thầy, Cô đă giảng dạy, truyền đạt cho h em kiến thức thật bổ ích kỹ cần in thiết để sau em tự tin bước vào đời, trở cK t hành c ông dân c ó í c h c ho x ă hội Đ ể c ó t h ể ho n t h n h tố t k h ó a l u ậ n n ày , em x i n họ g ửi lờ i c ả m n c h â n t h n h đ ế n Th S Trầ n H U y ê n Đ ại T h i , n g i đ ă đ ị n h h n g v g i ú p đ ỡ c ho e m r ấ t n h i ề u t r on g q u t r ́ n h t h ự c h i ện b i k h ó a l u ậ n c ủ a ng ḿ nh ườ Em xin gửi lời cảm ơn đến Anh, Chị Tr Ban lănh đạo HTX TM - DV Thuận Thành đă hết ḷ ng giúp đỡ bảo tận t́ nh cho em suốt tŕ nh thực tập HTX TM - DV Thuận Thành, tạo cho em hội học hỏi kiến thức thực tế quư báu uế Cuối cùng, em kính chúc quư Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quư Đồng tế H kính chúc Anh, Chị Ban lănh đạo HTX TM DV Thuận Thành dồi sức khỏe, đạt nhiều h thành công tốt đẹp công việc cK in Một lần xin chân thành cảm ơn tất cả! S i nh v i ên Ngô Xuân Phước Tr ườ ng Đ ại họ Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2013 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU IV DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ V uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU VI PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ tế H Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu in h PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .12 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA cK DOANH NGHIỆP .12 1.1 Cơ sở lý luận .12 1.1.1 Các lý thuyết liên quan 12 họ 1.1.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 12 1.1.1.2 Các cấp độ biểu văn hóa doanh nghiệp 13 Đ ại 1.1.1.3 Các chủ thể văn hóa doanh nghiệp 16 1.1.1.4 Vai trò văn hóa doanh nghiệp 18 1.1.2 Tình hình nghiên cứu đề tài 20 ng 1.1.3 Mô hình nghiên cứu 21 1.1.3.1 Giới thiệu mô hình nghiên cứu tác giả giới 21 ườ 1.1.3.2 Đề xuất mô hình nghiên cứu 26 1.1.3.3 Xây dựng thang đo nghiên cứu 27 Tr 1.2 Thực trạng xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp Việt Nam 30 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆPTẠI HTX TM - DV THUẬN THÀNH 33 2.1 Giới thiệu chung HTX TM - DV Thuận Thành .33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển HTX TM - DV Thuận Thành 33 I 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phận HTX TM - DV Thuận Thành 36 2.1.3 Tình hình kinh doanh HTX TM - DV Thuận Thành giai đoạn 2010 - 2012 40 uế 2.1.4 Tình hình nguồn nhân lực HTX TM - DV Thuận Thành giai đoạn 2010 - 2012 43 tế H 2.2 Văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 46 2.2.1 Các yếu tố hữu hình văn hoá doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 46 2.2.2 Đánh giá nhận thức nhân viên vềvăn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 49 in h 2.2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 49 2.2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 53 cK 2.2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 56 2.2.2.4 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành thông qua nhân tố tham gia 59 họ 2.2.2.5 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành thông qua nhân tố sứ mệnh .61 Đ ại 2.2.2.6 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành thông qua nhân tố kiên định 63 2.2.2.7 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành thông ng qua nhân tố niềm tin giả định 65 2.2.2.8 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thànhthông ườ qua nhân tố khả thích nghi 67 Tr 2.2.3 Đánh giá trạng thái văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành thông qua mô hình Denison 69 2.3 Đánh giá chung văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành .71 2.3.1 Những kết đạt 71 2.3.2 Những hạn chế tồn 72 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂNVĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI HTX TM - DV THUẬN THÀNH 75 II 3.1 Định hướng phát triển HTX TM - DV Thuận Thành 75 3.2 Định hướng nguyên tắc xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 75 3.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển văn hóa doanh nghiệp HTX TM - uế DV Thuận Thành .76 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện phát triển yếu tố hữu hình văn hoá doanh tế H nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 77 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện phát triển giá trị chuẩn mực văn hoá doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 79 3.3.3 Xây dựng niềm tin thành viên vào doanh nghiệp 80 in h 3.3.4 Một số giải pháp khác 81 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 cK Kết luận 85 Kiến nghị 87 2.1 Đối với quan quản lý nhà nước 87 họ 2.2 Đối với HTX TM - DV Thuận Thành .87 Tr ườ ng PHỤ LỤC Đ ại DANH MỤC TÀI LỆU THAM KHẢO 86 III DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Trang Bảng 1: Số lượng mẫu nghiên cứu theo siêu thị Bảng 2: Xây dựng thang đo nghiên cứu 27 Bảng 3: Kết hoạt động kinh doanh HTX TM - DV Thuận Thànhgiai đoạn 2010 - 2012 40 Bảng 4: Tình hình sử dụng lao động HTX TM - DV Thuận Thànhgiai đoạn 2010 - 2012 44 Bảng 5: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo khía cạnhvăn hóa doanh nghiệp 54 Bảng 6: Thống kê số lượng biến quan sát hệ số Cronbach’s Alpha thangđo khía cạnh văn hóa doanh nghiệp .56 Bảng 7: Kết kiểm định KMO Bartlett .57 Bảng 8: Kết phân tích nhân tố 57 Bảng 9: Kết đánh giá nhân tố tham gia văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 57 Bảng 10: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên nhân tố tham gia 60 Bảng 11: Kết đánh giá nhân tố sứ mệnh văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 61 Bảng 12: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên nhân tố sứ mệnh 62 Bảng 13: Kết đánh giá nhân tố kiên định văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 63 Bảng 14: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên nhân tố kiên định 64 Bảng 15: Kết đánh giá nhân tố niềm tin giả định văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 65 Bảng 16: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên nhân tố niềm tin giả định 66 Bảng 17: Kết đánh giá nhân tố khả thích nghi văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành 68 Bảng 18: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên nhân tố khả thích nghi 68 Bảng 19: Kết đánh giá tổng quan trạng thái văn hóadoanh nghiệpcủa HTX TM - DV Thuận Thành .69 IV DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 1: Phương pháp nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành uế Sơ đồ 2: Qui trình nghiên cứu đề tài .5 Sơ đồ 3: Phân loại khái niệm văn hóa doanh nghiệp 12 tế H Sơ đồ 4: Các cấp độ biểu văn hóa doanh nghiệp 14 Sơ đồ 5: Mô hình văn hóa doanh nghiệp Denison (1990) 22 Sơ đồ 6: Cơ cấu tổ chức HTX TM - DV Thuận Thành 36 h Sơ đồ 7: Kết đánh giá tổng quan trạng thái văn hóa HTX TM - DV in Thuận Thành 70 cK Biểu đồ 1: Tỷ lệ nhóm giới tính mẫu điều tra 50 Biểu đồ 2: Tỷ lệ nhóm độ tuổi mẫu điều tra 51 họ Biểu đồ 3: Tỷ lệ nhóm trình độ học vấn mẫu điều tra 51 Tr ườ ng Đ ại Biểu đồ 4: Tỷ lệ nhóm kinh nghiệm làm việc mẫu điều tra .52 V : Đơn vị tính GTKĐ : Giá trị kiểm định GTTB : Giá trị trung bình HTX : Hợp tác xã tế H ĐVT uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU HTX TM - DV : Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ […] Số thứ tự tài liệu liệt kêở phần tài liệu tham khảo Tr ườ ng Đ ại họ cK in h : VI Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong năm vừa qua, mặt kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến uế tích cực Đóng góp quan trọng vào thành công hệ thống doanh nghiệp Việt Nam Trong tương lai gần, yêu cầu xây dựng doanh nghiệp nước tế H vững mạnh trở thành động lực cho phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, lực doanh nghiệp nhiều bất cập hạn chế Sự thua thiệt tài chính, công nghệ, hiểu biết thị trường…đặc biệt lực quản lý thách thức cho việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam h tham gia vào thị trường quốc tế in Vậy điều tạo nên lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp? Chi phí, chất cK lượng dịch vụ, kỹ thuật, kiến trúc, quy trình cải tiến hay đội ngũ quản lý? Đúng tất yếu tố mang lại lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp có yếu tố khác mẻ Việt Nam họ quan tâm nay, văn hóa doanh nghiệp Sau gia nhập WTO với nhận thức mới, doanh nghiệp Việt Nam Đ ại có đầu tư định cho công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp xuất số doanh nghiệp đạt thành công bước đầu Dù vậy, số lượng điển hình khiêm tốn, đa số doanh nghiệp trình tiếp cận bối rối việc tìm kiếm phương pháp xây dựng văn hóa ng phù hợp Điều hạn chế phát triển toàn diện văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời hạn chế đóng góp tích cực hiệu văn hóa cho ườ sức sống doanh nghiệp bối cảnh thị trường Cùng với chiến lược xây dựng Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Thuận Thành Tr (HTX TM - DV Thuận Thành) phát triển bền vững việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh mục tiêu người quản lý Tuy nhiên, thời gian gần đây, chủ trương chuyển đổi mô hình hợp tác xã từ chế bao cấp sang kinh tế thị trường Nhà nước với áp lực từ việc gia tăng cạnh tranh đối thủ cạnh tranh thay đổi môi trường kinh doanh phần tác động đến hệ thống văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại Trang Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi Xuất phát từ thực tế đó, thời gian thực tập HTX TM - DV Thuận Thành, với kiến thức học từ trường Đại học Kinh Tế, nhận thấy việc nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành có ý nghĩa quan trọng TM - DV Thuận Thành” làm khóa luận tốt nghiệp đại học Mục tiêu nghiên cứu tế H 2.1 Mục tiêu tổng quát uế thiết thực Do vậy, chọn đề tài “Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp HTX Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành để hiểu rõ thực trạng văn hóa doanh nghiệp Từ đó, đề xuất số giải pháp h nhằmgiúp doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện phát triển văn hóa Qua đócó thể cải in thiện môi trường làm việc hướng đến nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp cK 2.2 Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Hệ thống hoá vấn đề lý luận văn hóa doanh nghiệp Thuận Thành họ - Mục tiêu 2: Tìm hiểu đánh giá văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV - Mục tiêu 3: Xác định kết đạt hạn chế tồn Đ ại văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành - Mục tiêu 4: Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện phát triển văn hóa doanh nghiệp choHTX TM - DV Thuận Thành ng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu ườ Đối tượng nghiên cứu vấn đề mang tính lý luận văn hóa doanh nghiệp thực trạng văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành Tr 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Những vấn đề liên quan đến văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành - Phạm vi không gian: Nghiên cứu tiến hành HTX TM - DV Thuận Thành - Phạm vi thời gian:Số liệu thứ cấp thu thập từ tài liệu HTX TM - DV Thuận Thành cung cấp giai đoạn 2010 - 2012 Số liệu sơ cấp điều tra tháng SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại Trang Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi ANOVA Mean Square 4,899 Within Groups 72,945 157 cong viec Total 77,844 159 Doanh nghiep luon xay Between Groups 0,986 96,914 157 97,900 159 ly thuc hien tot nhung gi da hua voi nhan vien dung cac chinh sach ro rang Within Groups va nhat quan nham dieu chinh cac hanh vi cua nhan Total vien phu hop voi gia tri duoc thiep lap doanh F Sig 2,450 5,272 0,006 0,465 0,493 0,799 0,452 tế H Cac nha lanh dao va quan Between Groups df uế Sum of Squares 0,617 Doanh nghiep co thoa Between Groups thuan va quy dinh ro rang Within Groups 74,430 157 Total 74,975 159 cK ve nhung viec lam dung va sai cong viec in 0,545 h nghiep 0,273 0,575 0,564 0,474 Multiple Comparisons họ Dunnett t (2-sided) (I) Trinh hoc van (J) Trinh hoc van kiem dinh ANOVA Đ ại Dependent Variable Cac nha lanh dao va quan Trung hoc ly thuc hien tot nhung gi da hua voi nhan vien kiem dinh ANOVA Cao dang va Dai hoc thong Trung cap Cao dang va Dai hoc Doanh nghiep luon xay Trung hoc Cao dang va Dai hoc dung cac chinh sach ro thong rang va nhat quan nham Trung cap ườ ng cong viec 95% Confidence Interval Mean Difference Std (I-J) Error Lower Sig -0,017 0,167 0,990 Upper Bound Bound -0,38 0,35 0,185 0,046 -0,82 0,00 0,187 0,193 0,475 -0,23 0,61 0,040 0,213 0,966 -0,43 0,51 0,134 0,169 0,593 -0,24 0,50 0,021 0,187 0,987 -0,39 0,43 -0,412 * Cao dang va Dai hoc dieu chinh cac hanh vi cua nhan vien phu hop voi gia Tr tri duoc thiep lap doanh nghiep Doanh nghiep co thoa Trung hoc thuan va quy dinh ro rang thong ve nhung viec lam dung va Trung cap sai cong viec Cao dang va Dai hoc Cao dang va Dai hoc SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi Multiple Comparisons Dunnett t (2-sided) 95% Confidence Interval Mean (I) Trinh hoc van (J) Trinh hoc van Cac nha lanh dao va quan Trung hoc ly thuc hien tot nhung gi da hua voi nhan vien Difference Std (I-J) Error kiem dinh ANOVA Cao dang va Dai hoc -0,017 0,167 0,990 thong Trung cap Cao dang va Dai hoc Doanh nghiep luon xay Trung hoc Cao dang va Dai hoc dung cac chinh sach ro thong rang va nhat quan nham Trung cap Lower Sig -0,412 cong viec Cao dang va Dai hoc * 0,00 0,187 0,193 0,475 -0,23 0,61 -0,43 0,51 0,134 0,169 0,593 -0,24 0,50 0,021 0,187 0,987 -0,39 0,43 in doanh nghiep Trung hoc thuan va quy dinh ro rang thong ve nhung viec lam dung va Trung cap sai cong viec Cao dang va Dai hoc cK Doanh nghiep co thoa 0,35 -0,82 0,040 0,213 0,966 tri duoc thiep lap -0,38 0,185 0,046 h dieu chinh cac hanh vi cua nhan vien phu hop voi gia Upper Bound Bound uế kiem dinh ANOVA tế H Dependent Variable Cao dang va Dai hoc Theo kinh nghiệm làm việc Đ ại - họ * The mean difference is significant at the 0,05 level Test of Homogeneity of Variances Levene ng Statistic Cac nha lanh dao va quan ly thuc hien tot nhung gi da hua voi nhan vien cong viec df1 df2 Sig 0,228 157 0,796 1,043 157 0,355 0,525 157 0,593 ườ Doanh nghiep luon xay dung cac chinh sach ro rang va nhat quan nham dieu chinh cac hanh vi cua nhan vien phu hop voi gia tri duoc Tr thiep lap doanh nghiep Doanh nghiep co thoa thuan va quy dinh ro rang ve nhung viec lam dung va sai cong viec ANOVA Sum of Squares Cac nha lanh dao va Between Groups 1,234 df Mean Square SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại 0,617 F 1,264 Sig 0,285 Khóa luận tốt nghiệp đại học quan ly thuc hien tot GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi Within Groups nhung gi da hua voi 76,610 157 0,488 77,844 159 1,429 0,715 96,471 157 0,614 97,900 159 Total nhan vien cong viec Between Groups xay dung cac chinh Within Groups quan nham dieu Total chinh cac hanh vi cua nhan vien phu hop voi gia tri duoc thiep lap doanh Between Groups thoa thuan va quy Within Groups nhung viec lam dung 157 74,975 159 Total Tr ườ ng Đ ại họ va sai cong viec 72,948 cK dinh ro rang ve 2,027 in Doanh nghiep co h nghiep 0,315 tế H sach ro rang va nhat 1,163 uế Doanh nghiep luon SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại 1,014 0,465 2,182 0,116 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi Phụ lục 5.4:Đánh giá văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành thông qua nhân tố Niềm tin giả định uế Phụ lục 5.4.1: Kiểm định One - sample T - test One-Sample Statistics Tin tuong vao cac dong nghiep cong viec Tin tuong vao long trung cua khach hang doi voi doanh nghiep Co niem tin ve trien vong tuong lai phat trien cua Std Deviation 160 3,29 160 3,36 160 3,82 Std Error Mean 0,764 0,060 0,677 0,054 0,690 0,055 in h nganh Mean tế H N Sig (2- Mean t tailed) Difference họ cK One-Sample Test Tin tuong vao cac dong nghiep cong viec doanh nghiep Đ ại Tin tuong vao long trung cua khach hang doi voi 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -11,799 159 0,000 -0,712 -0,83 -0,59 -11,903 159 0,000 -0,638 -0,74 -0,53 -3,322 159 0,001 -0,181 -0,29 -0,07 Tr ườ ng Co niem tin ve trien vong tuong lai phat trien cua nganh df Test Value = SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi Phụ lục 5.4.2: Kiểm định ANOVA Kruskal-Wallis - Theo độ tuổi Levene Statistic df1 uế Test of Homogeneity of Variances df2 1,205 Tin tuong vao long trung cua khach hang doi voi doanh nghiep 2,808 157 0,063 Co niem tin ve trien vong tuong lai phat trien cua nganh 2,257 157 0,108 Within Groups Total Mean Square 0,182 0,091 92,593 157 0,590 92,775 159 0,239 0,120 0,463 cK cong viec df in Sum of Squares h ANOVA Between Groups Between Groups cua khach hang doi voi doanh Within Groups 72,736 157 Total 72,975 159 0,685 0,342 0,478 Đ ại họ Tin tuong vao long trung nghiep 157 tế H Tin tuong vao cac dong nghiep cong viec Tin tuong vao cac dong nghiep Sig Between Groups lai phat trien cua nganh Within Groups 75,059 157 Total 75,744 159 Sig 0,154 0,857 0,258 0,773 0,716 0,490 ng Co niem tin ve trien vong tuong F Theo trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances Tr ườ - Levene Statistic df1 df2 Sig Tin tuong vao cac dong nghiep cong viec 0,053 157 0,949 Tin tuong vao long trung cua khach hang doi voi doanh nghiep 0,428 157 0,653 Co niem tin ve trien vong tuong lai phat trien cua nganh 2,128 157 0,123 SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại 0,303 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi ANOVA Sum of Squares Between Groups 0,106 0,053 Within Groups 92,669 157 0,590 Total 92,775 159 1,780 0,890 157 0,453 Tin tuong vao long trung cua Between Groups khach hang doi voi doanh nghiep Within Groups 71,195 Total 72,975 trien cua nganh 1,207 Within Groups 0,090 0,914 1,963 0,144 0,604 in 157 75,744 1,271 0,283 0,475 159 cK - 74,537 Total Sig 159 h Co niem tin ve trien vong tuong lai phat Between Groups F uế cong viec Mean Square tế H Tin tuong vao cac dong nghiep df Theo kinh nghiệm làm việc họ Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df2 Sig 0,949 157 0,389 Tin tuong vao long trung cua khach hang doi voi doanh nghiep 1,123 157 0,328 Co niem tin ve trien vong tuong lai phat trien cua nganh 0,164 157 0,849 ng Đ ại Tin tuong vao cac dong nghiep cong viec df1 Tin tuong vao cac dong Tr ườ nghiep cong viec ANOVA Sum of Squares Between Groups df Mean Square 0,009 0,004 Within Groups 92,766 157 0,591 Total 92,775 159 1,298 0,649 0,457 Tin tuong vao long trung Between Groups cua khach hang doi Within Groups 71,677 157 Total 72,975 159 0,425 0,213 0,480 voi doanh nghiep Co niem tin ve trien vong Between Groups tuong lai phat trien cua Within Groups 75,319 157 Total 75,744 159 nganh SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại F Sig 0,007 0,993 1,421 0,245 0,443 0,643 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi Phụ lục 5.5:Đánh giá văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành thông qua nhân tố Khả thích nghi Std uế Phụ lục 5.5.1: Kiểm định One - sample T - test Deviation Std Error Mean N Mean Kha nang hoc hoi duoc xem la co vai tro quan doi voi doanh nghiep 3,79 0,658 0,052 160 3,72 0,711 0,056 0,704 0,056 160 3,88 in Xem that bai la co hoi de hoc hoi va cai thien 160 h Thuong xuyen tim kiem cai moi va cai cach cong viec tế H One-Sample Statistics họ cK One-Sample Test t Thuong xuyen tim kiem cai moi va cai cach cong Đ ại viec Kha nang hoc hoi duoc xem la co vai tro quan doi voi doanh nghiep 95% Confidence Interval of Sig (2- Mean tailed) Difference the Difference Lower Upper -4,087 159 0,000 -0,212 -0,32 -0,11 -5,005 159 0,000 -0,281 -0,39 -0,17 -2,134 159 0,034 -0,119 -0,23 0,00 Tr ườ ng Xem that bai la co hoi de hoc hoi va cai thien df Test Value = SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi Phụ lục 5.5.2: Kiểm định ANOVA Kruskal-Wallis Test of Homogeneity of Variances 1,181 Kha nang hoc hoi duoc xem la co vai tro quan doi voi doanh nghiep Xem that bai la co hoi de hoc hoi va cai thien Theo độ tuổi Sig 157 0,310 1,315 157 0,271 0,552 157 0,577 F Sig ANOVA in h - df2 uế Thuong xuyen tim kiem cai moi va cai cach cong viec df1 tế H Levene Statistic cach cong viec Between Groups df Mean Square 0,119 Within Groups 68,656 157 họ Thuong xuyen tim kiem cai moi va cai cK Sum of Squares 68,775 159 0,049 80,295 157 80,344 159 0,310 Total Between Groups quan doi voi doanh nghiep Within Groups Đ ại Kha nang hoc hoi duoc xem la co vai tro Total Between Groups thien Within Groups 78,434 157 Total 78,744 159 ườ ng Xem that bai la co hoi de hoc hoi va cai Tr - 0,060 0,136 0,873 0,437 0,024 0,048 0,953 0,511 0,155 0,310 0,734 0,500 Theo trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Thuong xuyen tim kiem cai moi va cai cach cong viec 2,582 157 0,079 Kha nang hoc hoi duoc xem la co vai tro quan doi voi doanh nghiep 0,675 157 0,511 Xem that bai la co hoi de hoc hoi va cai thien 1,207 157 0,302 SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi ANOVA moi va cai cach cong viec Between Groups Mean Square 0,038 0,019 Within Groups 68,737 157 0,438 Total 68,775 159 0,787 0,393 0,507 Kha nang hoc hoi duoc xem Between Groups la co vai tro quan doi Within Groups 79,557 157 Total 80,344 159 1,875 Within Groups 76,868 157 Total 78,744 159 voi doanh nghiep Xem that bai la co hoi de hoc Between Groups Sig 0,043 0,958 0,776 0,462 0,151 0,938 1,915 0,490 Theo kinh nghiệm làm việc cK - in h hoi va cai thien F tế H Thuong xuyen tim kiem cai df uế Sum of Squares Descriptives xem la co vai tro quan 31 Đ ại Kha nang hoc hoi duoc Duoi nam Interval for Mean Std Lower Upper Mean Deviation Error Bound Bound họ N Std 95% Confidence Minimum Maximum 3,42 0,564 0,101 3,21 3,63 Tu den nam 54 3,72 0,685 0,093 3,54 3,91 Tren nam 75 3,84 0,754 0,087 3,67 4,01 160 3,72 0,711 0,056 3,61 3,83 Thuong xuyen tim kiem Duoi nam 31 3,71 0,643 0,115 3,47 3,95 cai moi va cai cach Tu den nam 54 3,76 0,581 0,079 3,60 3,92 Tren nam 75 3,84 0,717 0,083 3,67 4,01 160 3,79 0,658 0,052 3,68 3,89 31 3,81 0,601 0,108 3,59 4,03 54 3,85 0,656 0,089 3,67 4,03 75 3,93 0,777 0,090 3,75 4,11 160 3,88 0,704 0,056 3,77 3,99 doi voi doanh nghiep ng Total ườ cong viec Tr Xem that bai la co hoi Total Duoi nam de hoc hoi va cai thien Tu den nam Tren nam Total SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic doanh nghiep Xem that bai la co hoi de hoc hoi va cai thien 0,867 157 0,422 0,568 157 0,568 1,933 ANOVA Sum of Squares va cai cach cong viec Between Groups df 0,438 Mean Square 0,219 h Thuong xuyen tim kiem cai moi 68,337 Total 157 in Within Groups 68,775 159 3,882 1,941 0,487 co vai tro quan doi voi Within Groups 76,462 157 Total 80,344 159 0,424 0,212 Within Groups 78,320 157 0,499 Total 78,744 159 cK Between Groups họ Xem that bai la co hoi de hoc hoi Between Groups Đ ại va cai thien 157 0,148 F Sig 0,503 0,606 3,986 0,020 0,425 0,655 0,435 Kha nang hoc hoi duoc xem la doanh nghiep Sig uế Kha nang hoc hoi duoc xem la co vai tro quan doi voi df2 tế H Thuong xuyen tim kiem cai moi va cai cach cong viec df1 Multiple Comparisons ng Dunnett t (2-sided) 95% Confidence (J) Kinh (I) Kinh nghiem lam nghiem lam Interval Mean viec kiem dinh viec kiem dinh ANOVA ANOVA Duoi nam Tren nam -0,130 0,141 0,570 -0,45 0,19 Tu den nam Tren nam -0,081 0,118 0,731 -0,35 0,18 Kha nang hoc hoi duoc Duoi nam Tren nam -0,421 * 0,149 0,011 -0,76 -0,09 xem la co vai tro quan Tu den nam Tren nam -0,118 0,125 0,556 -0,40 0,16 ườ Dependent Variable Thuong xuyen tim kiem cai Tr moi va cai cach cong viec doi voi doanh nghiep Difference Std (I-J) Error Sig Lower Upper Bound Bound Xem that bai la co hoi de hoc Duoi nam Tren nam -0,127 0,151 0,627 -0,47 0,21 hoi va cai thien Tren nam -0,081 0,126 0,757 -0,36 0,20 Tu den nam SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi Multiple Comparisons Dunnett t (2-sided) 95% Confidence (J) Kinh Interval viec kiem dinh viec kiem dinh Dependent Variable ANOVA ANOVA Thuong xuyen tim kiem cai Duoi nam Tren nam -0,130 Tu den nam Tren nam -0,081 Kha nang hoc hoi duoc Duoi nam Tren nam -0,421 xem la co vai tro quan Tu den nam Tren nam moi va cai cach cong viec Std (I-J) Error * -0,118 0,141 Sig 0,570 Lower Upper Bound Bound -0,45 0,19 0,118 0,731 -0,35 0,18 0,149 0,011 -0,76 -0,09 0,125 0,556 -0,40 0,16 Xem that bai la co hoi de hoc Duoi nam Tren nam -0,127 0,151 0,627 -0,47 0,21 hoi va cai thien Tren nam h doi voi doanh nghiep Difference uế Mean tế H (I) Kinh nghiem lam nghiem lam 0,757 -0,36 0,20 -0,081 0,126 in Tu den nam * The mean difference is significant at the 0,05 level cK Phụ lục 5.6.Đánh giá Trạng thái văn hóa doanh nghiệp HTX TM - DV Thuận Thành thông qua mô hình Denison $Strategic Frequencies Khong dong y họ Responses 66 20,6% 41,2% Binh thuong 227 70,9% 141,9% 25 7,8% 15,6% Chien a luoc Dong y Rat dong y Total ườ ng a Group Tr Muc a tieu Total Percent Đ ại N Khong dong y Binh thuong Dong y Rat dong y Percent of Cases 0,6% 1,2% 320 100,0% 200,0% $Goals Frequencies Responses N Percent Percent of Cases 32 10,0% 20,0% 196 61,2% 122,5% 83 25,9% 51,9% 2,8% 5,6% 320 100,0% 200,0% a Group SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi $Vision Frequencies Frequency Khong dong y Binh thuong 28,1 28,1 28,1 106 66,2 66,2 94,4 5,6 5,6 100,0 160 100,0 100,0 0,9% Binh thuong 110 34,4% tế H $Learning Frequencies Dong y 155 48,4% 96,9% 52 16,2% 32,5% 100,0% 200,0% Responses Khong dong y Rat dong y Total 320 Tr ườ ng Đ ại họ cK a Group Percent of Cases h Kha nang hoc tap Percent in N a Cumulative Percent 45 Dong y Total Valid Percent uế Tam a nhin Percent SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại 1,9% 68,8% Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi $Customer Frequencies Cumulative Dinh huong vao Valid Percent Binh thuong 59 36,9 36,9 36,9 Dong y 78 48,8 48,8 85,6 Rat dong y 23 14,4 160 100,0 a Total 14,4 100,0 $Change Frequencies Binh thuong Dong y 2,5% 97 30,3% 40 320 5,0% 60,6% 54,7% 109,4% 12,5% 25,0% 100,0% 200,0% họ Total 175 Rat dong y Percent of Cases cK a Thay doi sang tao Khong dong y Percent in N h Responses a Group Đ ại $Team Frequencies Dinh huong nhom ườ ng  a Khong dong y Responses N Percent Percent of Cases 0,3% 0,6% 37 11,6% 23,1% Dong y 151 47,2% 94,4% Rat dong y 131 40,9% 81,9% 320 100,0% 200,0% Binh thuong Tr Total Percent tế H khach hang Percent uế Frequency a Group SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại 100,0 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi $Empowerment Frequencies Responses a Khong dong y Binh thuong Dong y Rat dong y 2,2% 81 25,3% 134 41,9% 98 Total Percent of Cases 320 50,6% 83,8% 30,6% 61,2% 100,0% 200,0% h a Group 4,4% tế H Phan quyen Percent uế N in $Capability Frequencies Cumulative Phat trien Khong dong y Binh thuong 28 Dong y 67 Rat dong y Total Valid Percent Percent 0,6 0,6 0,6 17,5 17,5 18,1 41,9 41,9 60,0 64 40,0 40,0 100,0 160 100,0 100,0 Tr ườ ng Đ ại họ a nang luc Percent cK Frequency Su thoa hiep Total a $Agreement Frequencies Responses N Binh thuong Percent Percent of Cases 40 12,5% 25,0% Dong y 143 44,7% 89,4% Rat dong y 137 42,8% 85,6% 320 100,0% 200,0% a Group SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Hà Uyên Thi $Values Frequencies Responses a Khong dong y Percent of Cases 12 3,8% 7,5% Binh thuong 129 40,3% 80,6% Dong y 137 42,8% 85,6% 42 13,1% 26,2% 320 100,0% 200,0% Rat dong y Total a Group N nhap Binh thuong a Dong y Rat dong y 127 39,7% 139 43,4% 86,9% 54 16,9% 33,8% 320 100,0% 200,0% họ Total 79,4% Đ ại a Group Percent of Cases cK Su ket hop va hoi Percent in Responses h $Coordination Frequencies uế Gia tri chinh Percent tế H N Tr ườ ng –––––––––––––HẾT––––––––––––– SVTH: Ngô Xuân Phước - Lớp: K43 QTKD Thương Mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại HTX TM - DV Thuận Thành, Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại HTX TM - DV Thuận Thành, Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại HTX TM - DV Thuận Thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay