Nghiên cứu thực trạng phát triển chăn nuôi hươu sao tại địa bàn xã Sơn Quang – Hương Sơn – Hà Tĩnh

85 106 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:49

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in h tế H uế -  - họ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI HƯƠU SAO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN QUANG HƯƠNG SƠN – HÀ TĨNH ng Sinh viên thực hiện: Phan Thò Bích Giảng viên hướng dẫn: Th.S Mai Lệ Quyên Lớp: K44 KTNN Tr ườ Niên khóa: 2010 - 2014 Huế 05/2014 Lời Cảm Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Đểhồn thành luận văn này, hồn thành cảq trình họ c tập trường Đại học Kinh tếHuế, ngồi sựphấ n đấu, nỗlực bả n thân, tơi nhận sựquan tâm giúp đỡtận tình nhiều tập thể, cá nhân ngồi trường Trước tiên, tơi xin chân thành cảm ơn q thầy trường Đại họ c Kinh tế Huếđã tận tình truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức q báu cho tơi suốt thời gian học tập trường Đặc biệt giáo thạc sỹMai LệQun, người trực tiếp hư ớng dẫn, giúp đỡtơi suốt thời gian thực tập đểtơi có thểhồn thành khóa luận tố t nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn ế đn chú, anh chịcán bộUBND xã Sơn Quang hộnơng dân chăn ni hươu tạo điều kiện đểtơi tiếp xúc vấn thu thập sốliệu Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn ế đn gia đình, người thân, bạn bè giúp đỡ,động viên tơi hồn thành khóa luận tố t nghiệp Do thời gian nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm thực tếchưa nhiều nên khơng tránh khỏi sai sót Rất mong sựđóng góp ý kiến q thầy bạn bè đểbài làm hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Huế,ngày 17 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Phan ThịBích Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun MỤC LỤC MỤC LỤC .i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ v uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi TĨM TẮT NGHIÊN CỨU vii tế H PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.1.Tính cấp thiết 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu tổng qt .2 h 1.2.2.Mục tiêu cụ thể in 1.3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu cK 1.3.1.Đối tượng nghiên cứu 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu .2 1.4.Câu hỏi nghiên cứu họ 1.5.Phương pháp nghiên cứu 1.5.1.Thu thập thơng tin thứ cấp 1.5.2.Thu thập thơng tin sơ cấp Đ ại 1.5.2.1.Chọn điểm nghiên cứu 1.5.2.2.Chọn mẫu điều tra 1.5.2.3.Các phương pháp thu thập thơng tin ng 1.5.3.Phương pháp xử lý số liệu .5 1.5.4.Phương pháp phân tích số liệu ườ 1.5.4.1.Phương pháp thống kê mơ tả 1.5.4.2.Phương pháp phân tổ thống kê Tr 1.5.4.3.Phương pháp so sánh 1.5.4.4.Phương pháp SWOT PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU .7 1.1.Cơ sở lý luận 1.1.1.Các khái niệm SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun 1.1.1.1.Khái niệm hộ hộ nơng dân 1.1.1.2.Tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ sản phẩm chăn ni 1.2.Vai trò nghề chăn ni hươu .10 1.3.Đặc điểm chăn ni hươu nơng hộ Viêt Nam 14 uế 1.3.1.Hình thức chăn ni 14 1.3.1.1.Hình thức ni nhốt hồn tồn 14 tế H 1.3.1.2.Hình thức ni hươu bán chăn thả 14 1.3.2.Kỹ thuật chăn ni hươu hộ nơng dân 15 1.3.3.Nhân tố ảnh hưởng đến nghề chăn ni hươu 18 1.4.Cơ sở thực tiễn 20 h 1.4.1.Tình hình chăn ni hươu Việt Nam 20 in 1.4.2.Lịch sử hình thành phát triển ngành chăn ni hươu huyện Hương Sơn 20 cK CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 22 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 22 họ 2.1.1.1 Vị trí địa lý địa hình 22 2.1.1.2 Điều kiện thời tiết, khí hậu, thủy văn 22 Đ ại 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 23 2.1.2.1 Dân số lao động xã .23 2.1.2.2 Đất đai phân bố sử dụng đất đai xã 24 2.1.2.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật .27 ng 2.2.Hệ thống tiêu nghiên cứu 29 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 ườ 3.1.Khái qt tình hình sản xuất xã Sơn Quang 31 3.1.1.Kết sản xuất chung hộ 31 Tr 3.1.2.Tình hình chăn ni hươu xã Sơn Quang 32 3.2.Thực trạng phát triển chăn ni hươu nơng hộ 34 3.2.1.Thơng tin chung hộ ni hươu điều tra năm 2013 34 3.2.1.1.Thơng tin chung chủ hộ .34 3.2.1.2.Lao động nhân 36 3.2.1.3.Tình hình đất đai hộ điều tra 37 SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun 3.2.1.4.Tình hình nguồn vốn đầu tư chăn ni hươu hộ điều tra 40 3.2.1.5.Số lượng đàn hươu hộ điều tra 41 3.2.2.Tình hình đầu tư chăn ni hươu hộ điều tra 42 3.2.2.1.Tình hình đầu tư chăn ni hươu đực lấy nhung .42 uế 3.2.2.2.Tình hình đầu tư chăn ni hươu sinh sản 45 3.2.3.Kết hiệu kinh tế chăn ni hươu .46 tế H 3.2.3.1.Kết hiệu chăn ni hươu hộ điều tra 46 3.2.3.2.Hiệu chăn ni hươu hộ điều tra 48 3.2.4.Tình hình tiêu thụ sản phẩm chăn ni hộ nơng dân 49 3.2.4.1.Tình hình tiêu thụ nhung hươu 49 h 3.2.4.2.Tình hình tiêu thụ hươu giống 50 in 3.3.Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chăn ni hươu nơng hộ địa bàn xã Sơn Quang .51 cK 3.4.Định hướng giải pháp phát triển nghề ni hươu 57 3.4.1.Phân tích ma trận SWOT 57 3.4.2.Định hướng 58 họ 3.4.3.Các chung để đề xuất giải pháp .59 3.4.4.Giải pháp 59 Đ ại PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 3.1.Kết luận 64 3.2.Kiến nghị 65 3.2.1.Đối với hộ nơng dân 65 ng 3.2.2.Đối với tổ chức khuyến nơng 65 3.2.3.Đối với quan chức 65 Tr ườ TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bình qn BQC Bình qn chung CC Cơ cấu DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính GTSX Giá trị sản xuất Cbt Chi phí sản xuất tiền Ch Chi phí sản xuất tự có Ctt Chi phí sản xuất trực tiếp TNHH Thu nhập hỗn hợp NB Lợi nhuận kinh tế ròng HND Hộ nơng dân KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định LĐGĐ Lao động gia đình Nơng nghiệp Phát triển bình qn SL Số lượng T Thuế ng PTQB TB Trung bình TC Tổng chi phí ườ tế H h in cK Nhân Đ ại NN họ NK uế BQ Ma trận phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Tr SWOT SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 3.1: Ngun nhân quy mơ chăn ni hươu tăng 34 uế Sơ đồ 3.2: Kênh tiêu thụ nhung hươu 49 Sơ đồ 3.3: Kênh tiêu thụ hươu giống 51 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Đồ thị 3.1: Diện tích chuồng ni hươu/con hộ điều tra năm 2013 .39 SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Thu thập thơng tin thứ cấp Bảng 1.2: Khẩu phần thức ăn trung bình cho hươu ngày đêm .16 Bảng 2.1: Tình hình đất đai xã Sơn Quang qua năm 2011 - 2013 .26 uế Bảng 3.1: Kết sản xuất chung hộ điều tra 31 Bảng 3.2 Tình hình phát triển đàn hươu số hộ ni hươu qua năm xã Sơn tế H Quang (2011 – 2013) 32 Bảng 3.3: Thơng tin chung hộ điều tra .35 Bảng 3.4: Nhân lao động hộ điều tra 36 h Bảng 3.5: Tình hình đất đai hộ chăn ni hươu điều tra năm 2013 37 in Bảng 3.6: Vốn cấu nguồn vốn bình qn hộ chăn ni hươu điều tra năm 2013 .40 cK Bảng 3.7: Số lượng hươu hộ điều tra năm 2013 41 Bảng 3.8: Chi phí chăn ni hươu đực lấy nhung (Tính bình qn con/năm) 43 Bảng 3.9: Chi phí bình qn chăn ni hươu sinh sản 45 họ Bảng 3.10: Kết chăn ni hươu đực lấy nhung năm 2013 .46 Bảng 3.11: Kết chăn ni hươu sinh sản năm 2013 47 Đ ại Bảng 3.12: Hiệu chăn ni hộ điều tra chăn ni hươu năm 2013 48 Bảng 3.13: Tình hình tiêu thụ sản phẩm nhung hươu năm 2013 50 Bảng 3.14: Ý kiến đánh giá hộ chăn ni hươu mức độ ảnh hưởng yếu ng tố đến chăn ni hươu địa bàn xã Sơn Quang 52 Tr ườ Bảng 3.15: Phân tích ma trận SWOT chăn ni hươu 57 SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Sơn Quang xã miền núi thuộc huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh, xã có truyền thống chăn ni hươu lâu đời địa bàn huyện Trải qua nhiều biến cố thăng trầm nghề chăn ni hươu phát triển uế mạnh mẽ chất lượng lẫn số lượng, thể vai trò quan trọng nơng nghiệp nơng thơn, góp phần chuyển đổi cấu ngành nơng nghiệp xã tế H Tuy nhiên, nghề chăn ni hươu ln đứng trước nhiều rủi ro khó khăn vốn, thị trường tiêu thụ, dịch bệnh… Từ tơi chọn đề tài: “Nghiên cứu thực trạng phát triển chăn ni hươu địa bàn xã Sơn Quang – Hương Sơn – Hà Tĩnh”, làm đề tài khóa luận tốt nghiệp in h Mục tiêu tổng qt đề tài đánh giá thực trạng chăn ni hươu địa bàn xã Sơn Quang để thấy thuận lợi khó khăn chăn ni hươu Đề cK giải pháp, định hướng phát triển để góp phần chăn ni hiệu Dữ liệu phục vụ nghiên cứu thu thập từ số liệu thứ cấp UBND xã Sơn Quang giai đoạn 2011 – 2013, số liệu sơ cấp tổng hợp từ bảng hỏi điều tra hộ họ nơng dân chăn ni hươu địa bàn xã số thơng tin thu thập từ luận văn, khóa luận, sách tạp chí nghiên cứu Đ ại Đề tài sử dụng phương pháp phân tích số liệu như: thống kê mơ tả, phân tổ thống kê, hạch tốn, so sánh phương pháp phân tích SWOT… để đánh giá hiệu thu từ chăn ni hươu ng Qua việc nghiên cứu, đề tài làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến chăn ni hươu nơng hộ, đánh giá hiệu kinh tế mà hươu mang lại Qua ườ đưa giải pháp, định hướng để phát triển chăn ni hươu cách bền vững, Tr nâng cao thu nhập cho người dân SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết Trong nghiệp đổi phát triển kinh tế, nơng nghiệp nước ta uế có bước tiến vượt bậc thành tựu năm đổi vừa qua đưa nơng nghiệp Việt Nam lên vị mới, trở thành tảng vững cho nghiệp tế H cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Cùng với trồng trọt, ngành chăn ni dần khẳng định vị cấu ngành nơng nghiệp Do đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thể thay nên điều kiện tổng diện tích đất canh tác hạn hẹp, diện tích canh tác bình qn đầu người thấp ngày giảm việc h phát triển ngành trồng trọt ngày khó khăn Vì vậy, phát triển nơng nghiệp ngày cK dân tạo nguồn hàng cho xuất in phải quan tâm đến phát triển ngành chăn ni để tăng thu nhập cho người nơng Ngày việc phát triển chăn ni lồi động vật hoang dã q gắn liền với việc khai thác, sử dụng hợp lý bảo vệ nguồn tài ngun động vật họ hướng khai thác bền vững, đem lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng xã hội Trong lồi động vật hươu, nai ngày trọng phát triển Đ ại Hươu vật ni ăn cỏ bán hoang dã đánh giá có nhiều ưu điểm so với lồi động vật ăn cỏ khác Nhung hươu sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có giá trị sinh học cung cấp hoạt chất có tác dụng nâng cao sức khỏe người Hươu bệnh tật, dễ quản lý ni dưỡng, thức ăn cho hươu chủ yếu loại ng lá, trái có sẵn vườn, rừng dễ kiếm phí cho việc ni hươu thấp, ườ hiệu thu nhập cao động vật ăn cỏ gây tác hại xấu mơi trường Ở Việt Nam từ năm 1927 hươu bắt đầu hóa ni dưỡng Nghệ An, Hà Tĩnh Một nơi chăn ni Hà Tĩnh huyện Tr Hương Sơn Đây huyện miền núi nằm phía Tây Bắc tỉnh Hà Tĩnh, với địa hình núi Trường Sơn có nhiều dãy dăng chạy xuống Đơng Bắc, địa hình, thời tiết, thổ nhưỡng phù hợp cho hươu nai phát triển Qua nhiều biến động thăng trầm hươu tồn phát triển khơng Hương Sơn mà địa phương khác Quỳnh Lưu( Nghệ An), Đồng Nai, Phú n, Hà Giang… SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun Đối với hươu thời gian mang thai ni cần cung cấp thêm thức ăn để đảm bảo nhu cầu lượng chất dinh dưỡng cho hươu mẹ hươu Các hộ chăn ni cần phải tranh thủ giúp đỡ nhà nước, quyền địa phương đề án phát triển chăn ni xã, huyện, tỉnh Tích cự tham gia lớp tập uế huấn kỹ thuật địa phương hội chăn ni hươu tổ chức, đặc biệt lớp tập huấn phòng chữa bệnh cho hươu tế H Hợp tác chăn ni để học hỏi kinh nghiệm chăn ni nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm, trao đổi kỹ thuật chăn ni lẫn  Giải pháp thị trường h Tiêu thụ khâu quan trọng q trình chăn ni hươu Người chăn ni in cần nắm bắt thơng tin giá đầu vào, đầu khoa học kỹ thuật,và vấn đề dịch bệnh nhằm giúp hộ có thêm thơng tin thị trường định hướng sản xuất cK Mỗi hộ chăn ni cần tiếp tục xây dựng cho quan hệ cần thiết với khách hàng, mối tiêu thụ, tiến tới hình thành hệ thống tiêu thụ sản phẩm chăn ni Tăng cường cơng tác tun truyền cho người hiểu giá trị nhung họ hươu, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nhung hươu Trong thời đại hệ thống thơng tin liên lạc phát triển mạnh mẽ đặc biệt internet, từ xã lập Đ ại trang Web sản phẩm nơng nghiệp xã để quảng bá rộng rãi sản phẩm nhung hươu hươu giống địa bàn trao đổi thơng tin với vùng chăn ni khác đề cải tạo giống hươu tốt Cụ thể: ng - Thành lập tổ thu mua tập trung, nhằm tăng khả tiêu thụ nhung hươu tránh khâu trung gian khơng cần thiết Đảm bảo cho người dân u tâm chăn ni ườ -Các chủ hộ chăn ni cần liên kết lại với để tránh chèn ép giá thương nhân Tr -Cần phải có chiến lược phát triển chăn ni tiêu thụ sản phẩm từ chăn ni hươu, cần tun truyền giới thiệu vai trò chức chữa số bệnh sản phẩm từ chăn ni hươu -Về quyền địa phương khâu quan trọng cần hỗ trợ cung cấp cho người dân chăn ni thơng tin xác Vì thị trường đầu cho chăn ni thường xun biến động nên người chăn ni cần có thơng tin để đưa SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun định, kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm từ hươu cách hợp lý hiệu -Hiện thị trường tiêu thụ nhung hươu chủ yếu nhung tươi ( nhung chưa qua chế biến) Do địa bàn xã Sơn Quang huyện Hương Sơn uế chưa có sở chế biến nhung hươu Trong thời gian tới tỉnh huyện tổ chức tư nhân cần thành lập sở mua nhung chế biến nhung hươu thành sản phẩm tế H thuốc chữa bệnh xuất sang thị trường nước khác  Giải pháp sách Tình hình chăn ni địa bàn xã phát triển, mang lại h nguồn thu nhập cho người chăn ni hươu hiệu cao nghề khác Tuy in nhiên, với tình hình phát triển chăn ni nơng hộ quyền địa phương cần phải có sách để quy hoạch phát triển chăn ni hươu cK có hiệu cao, bền vững Nội dung sách cần đảm bảo u cầu sau: -Góp phần nâng cao hiệu chăn ni hươu hộ nơng dân Bảo đảm họ nguồn gen tốt, tránh giao phối cận huyết -Tạo mơi trường cân sinh thái, hạn chế nhiễm mơi trường, cần quan tâm Đ ại đến cơng tác phòng chống dịch bệnh cho hươu Đảm bảo thực cơng tác tiêm phòng, ngăn chăn lây lan dập dịch xảy -Cần có sách hỗ trợ kỹ thuật, vốn đẩy mạnh tìm kiếm thị trường ng đầu cho sản phẩm nhung hươu hươu giống Giải pháp sách phát triển chăn ni hươu địa bàn xã ườ Sơn Quang giải pháp cần thiết Đây giải pháp mang tính lâu dài cho ngành chăn ni hươu xã nói chung hộ chăn ni hươu nói riêng, Tr sách tốt để đảm bảo cho người chăn ni phát triển tốt nghề chăn ni hươu truyền thống SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua q trình nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng phát triển chăn ni hươu địa bàn xã Sơn Quang – Hương Sơn – Hà Tĩnh” Tơi đưa số kết uế luận sau: Chăn ni hươu địa bàn xã Sơn Quang năm vừa qua có tế H bước phát triển vững số lượng lẫn chất lượng Năm 2013 vừa qua tổng đàn hươu địa bàn xã Sơn Quang lên đến 2127 con, lượng nhung hươu thu 512 kg Nhìn chung, quy mơ chăn ni nơng hộ địa bàn xã có chuyển biến tích cực Các hộ chăn ni hươu đực lấy nhung bình qn năm thu h 0,8 đến 1,5 kg/năm chăn ni hươu đến kỳ sinh sản 1con/năm Thu nhập in hỗn hợp bình qn hộ chăn ni hươu đực lấy nhung hươu bình qn cK chung 7,62 triệu đồng 4,166 triệu đồng Nhìn chung hộ chăn ni hươu đực thường hiệu so với chăn ni hươu Tuy nhiên, hộ chăn ni hươu địa bàn xã Sơn Quang thường kết hợp chăn ni hươu đực hươu họ mang lại hiệu cao, đáp ứng nhu cầu thị trường Bên cạnh thuận lợi hộ chăn ni hươu gặp số khó khăn vốn, đất đai, dịch bệnh, giống, thị trường tiêu thụ… Đây khó khăn Đ ại mà người ni hươu thường xun gặp phải Do Sơn Quang xã có địa hình, sinh thái tài ngun rừng, tiềm đất đai, suất trồng, vật ni điều kiện tự nhiên nhiều Ngồi ra, có ng thảm thực vật phong phú, có nhiều sơng suối… Vì vậy, phát triển nơng nghiệp đa dạng tồn diện thuận lợi cho việc phát triển chăn ni quy mơ lớn ườ đem lại suất hiệu cao Để tận dụng điều kiện thuận lợi từ điều kiện tự nhiên hội phát Tr triển, hạn chế khó khăn chăn ni tiêu thụ sản phẩm từ hươu, dựa vào định hướng Xã… Tơi mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm phát triển chăn ni Xã đáp ứng đủ nhu cầu giống có chất lượng tốt, đa dạng hóa nguồn vốn, tổ chức kết hợp hộ chăn ni hươu, tổ chức tập huấn kỹ thuật, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến quảng bá sản phẩm phương tiện thơng tin đại chúng có sách đồng phát triển chăn ni hươu SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với hộ nơng dân -Các hộ chăn ni cần có biện pháp kỹ thuật chăm sóc, xây dựng chuồng trại hợp lý, thức ăn cần ghi chép tính tốn cách đầy đủ rõ ràng để nghề ni uế hươu mang lại hiệu cao cho hộ -Các hộ chăn ni cần hợp tác với nhau, trao đổi kinh nghiệm chăn ni tế H giá đầu vào đầu hươu sao, hỗ trợ giúp đỡ vốn kỹ thuật… -Các chủ hộ chủ động tìm kiếm thị trường cho sản phẩm từ hươu -Tích cực tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho hươu 3.2.2 Đối với tổ chức khuyến nơng h -Các tổ chức khuyến nơng ngày giữ vai trò quan trọng nơng nghiệp in nói chung chăn ni hươu nói riêng Chính tổ chức khuyến nơng thiết cho hộ chăn ni hươu cK cần nắm rõ vai trò vị trí để đảm bảo cung cấp đầy đủ thơng tin cần -Khi tập huấn cho hộ chăn ni hươu cần tập trung bồi dưỡng vào kỹ cho hươu họ thuật chọn giống, chăm sóc, ni dưỡng, vệ sinh chuồng trại, cách phòng chữa bệnh -Các cán khuyến nơng cần thường xun trao đổi kinh nghiệp cho nhau, Đ ại nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ mình, đảm bảo tốt vai trò người cán khuyến nơng -Nắm bắt kịp thời tiến khoa học kỹ thuật, cơng nghiệp chăn ni hươu ng 3.2.3 Đối với quan chức -Các quan chức cần tạo điều kiện, hướng dẫn cho hộ chăn ni ườ vay vốn dễ dàng với lãi suất thấp, thời hạn vay dài Đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo để Tr họ sử dụng nguồn vốn vay có hiệu -Chính quyền xã, huyện cần có sách hỗ trợ giống kỹ thuật hộ tham gia chăn ni -Tăng cường vai trò hội chăn ni, hội phụ nữ, hội nơng dân… -Tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm địa phương tới xã, huyện, tỉnh khác SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Tất Lợi (2006), “Những thuốc vị thuốc Việt Nam”, NXB Y học Phạm Văn Đình (2003), “Kinh tế chăn ni”, Khoa Kinh tế Phát triển nơng thơn, Đại học Nơng nghiệp I, Hà Nội Dương Văn Hiểu (2001), “Nghiên cứu mơ hình chăn ni bò sữa số uế tế H vùng trọng điểm thuộc Bắc bộ” Phạm Văn Dương (2005), “Phân tích hoạt đơng kinh doanh”, NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Pgs.Ts Mai Văn Xn, Pgs.Ts Bùi Dũng Thể, Ts Bùi Đức Tính (2010), “Phân tích kinh tế nơng hộ”, NXB Đại học Huế Võ Văn Cộng Sự (2005), “Kỹ thuật chăn ni hươu sao”, NXB Khoa in cK học kỹ thuật h Luận văn thạc sỹ “ Phát triển chăn ni hươu theo hướng bền vững địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”, Nguyễn Quang Thọ (2010) Võ Văn Sự - Trần Cao (2006), “ Nghề ni hươu”, Báo nơng nghiệp số 82 ngày 25/04/2006 Phòng địa xã Sơn Quang (2011) , Tình hình đất đai xã Sơn Quang Đ ại họ năm 2011 – 2013 10 Phòng thống kê xã Sơn Quang (2011), Báo cáo tổng kết tình hình KT – XH năm 2011, UBND xã Sơn Quang ng 11 Phòng thống kê xã Sơn Quang (2012), Báo cáo tổng kết tình hình KT – XH năm 2012, UBND xã Sơn Quang ườ 12 Quan Văn Hùng (2006), “Thăm dò tác dụng bổ huyết nhung nai Tr bệnh nhân ung thư”, Luận án tiến sỹ, Viện y học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh 13 Phòng thống kê xã Sơn Quang (2013), Báo cáo tổng kết tình hình KT – XH năm 2013, UBND xã Sơn Quang 14 Phòng quy hoạch đất đai xã Sơn Quang (2011), Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân xã Sơn Quang – huyện Hương Sơn – tỉnh Hà Tĩnh, UBND xã Sơn Quang SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun 15 Trần Văn Dư (2003), “Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nơng dân vùng đồi núi tỉnh Hòa Bình theo hướng sản xuất hàng hóa”, Luận văn tiến sỹ kinh tế, Đại học Nơng nghiệp I Hà Nội 16 Nguyễn Văn Hn (1993) “Kinh tế hộ, khái niệm, vị trí, vai trò, chức uế năng”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế (tháng 4) 17 Đào Thế Tuấn (1997), “Kinh tế hộ nơng dân” NXB trị Quốc gia, Hà Nội tế H 18 Trần Sơn Hà (2008), “Nghiên cứu tình hình chăn ni tiêu thụ sản phẩm hươu địa bàn huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh” Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Tr ườ ng Đ ại họ cK in h trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NƠNG DÂN CHĂN NI HƯƠU SAO Sơn Quang, ngày tháng năm 2014 uế Phiếu số:……… Họ tên sinh viên điều tra: Phan Thị Bích tế H Địa chỉ: Trường ĐH Kinh tế Huế Mail: bichphan.hce@gmail.com Điện thoại: 01657745083 in h Mục đích điều tra: Điều tra tình hình chăn ni phát triển Hươu Sao nơng hộ □ Cấp III □ Cấp I □ Cấp II Đ ại □ Khơng biết chữ họ cK I THƠNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ:…………………………………………………………… Địa chỉ: Thơn……………………… Xã: Sơn Quang Năm sinh: Giới tính: □ Nam □ Nữ Trình độ học vấn chủ hộ: □Trung cấp, CĐ, ĐH ng Số nhân hộ:…………….(người) Số lao động:……………………….(người) Trong đó: Tr ườ - Số lao động nơng nghiệp:…………… (người) - Số lao động phi nơng nghiệp:………….(người) Hộ thuộc đối tượng: □ Nghèo □ Trung bình □ Khá □ Giàu Xin ơng(bà) cho biết nguồn thu nhập hộ từ: □ Trồng trọt □ Chăn ni □ Đi làm th □ Ngành nghề khác( ghi rõ)…………… SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun Tình hình đất đai hộ(ĐVT: m2) Loại đất Số lượng Ghi 1.Đất thổ cư uế - Đất dùng làm nhà - Đất làm kho xưởng tế H 2.Đất nơng nghiệp - Trồng năm - Trồng lâu năm h - Đất ao hồ in - Đất trồng cỏ, thức ăn CNHS cK 3.Đất XDCB - Đất chuồng trại 4.Đất lâm nghiệp 5.Đất khác họ - Đất lán bảo vệ Đ ại II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA HỘ Gia đình ơng (bà) sản xuất sản phẩm gì? □ Sản xuất hoa màu(Lạc,ngơ,khoai) □ Sản xuất lúa nước □ Cả ng □ Chăn ni hươu □ Sản phẩm khác (ghi rõ) ườ Giá trị sản xuất loại sản phẩm? Tr Loại sản phẩm ĐVT Sản lượng năm Thành tiền (Trđ) Hươu - Nhung hươu Kg - Hươu giống Con Hoa màu - Lạc Kg SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun - Ngơ Kg - Sắn Kg Lúa Kg Sản phẩm khác □ Ni lấy nhung □ Sản xuất hươu giống □ Sản xuất hươu thịt □ Ý kiến khác(ghi rõ):…… h □ Cả tế H Ơng(bà) chăn ni hươu năm? ……( năm) Gia đình ơng bà chăn ni theo hướng nào? in Ơng bà mua giống đâu? □ Nơi khác họ Chất lượng giống có tốt khơng? □ Tốt □ Trung bình □ Tư nhân cK □ Trung tâm hươu giống Hương Sơn □ Hợp tác xã uế Lâm nghiệp □ Xấu Đ ại Tình hình chăn ni hộ nơng dân: Các loại gia súc gia cầm Số lượng Giá trị (1000d) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số lượng hươu ng Hươu đực (con) ườ Hươu cái(con) Tr Diện tích chuồng trại ni hươu (m2) SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun Giá trị sản phẩm chăn ni hươu sao(2013) Chỉ tiêu Số lượng ĐVT Giá bán Giá trị sản phẩm(triệu đồng) Tổng thu từ chăn ni hươu/năm Con Nhung Kg tế H Con giống uế Sản phẩm Kg Huyết Lít Xương Kg in Thịt h Sản phẩm khác cK Gia đình ơng bà chăn ni hươu theo hình thức nào? □ Ni nhốt □ Thả tự □ Kết hợp ni nhốt thả họ 10 Số vốn tự có gia đình ơng(bà) đầu tư vào chăn ni hươu:… (trđ) 11 Xin ơng bà cho biết q trình chăn ni hươu thường hay bị bệnh gì? Đ ại ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Khi mắc bệnh thường xử lý nào? ng …………………………………………………………………………………… Tr ườ 12 Trong q trình chăn ni ơng(bà) có phải vay vốn từ bên ngồi khơng? □ Có□ Khơng 13 Nếu vay vốn bên ngồi, ơng(bà) vay cách nào? Đơn vị ĐVT Vay (khơng trả lãi từ họ hàng, người thân gia đình Tr.đ Vay có trả lãi từ hàng xóm láng giềng Tr.đ SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN Số lượng Lãi suất (%/tháng) Thời hạn vay (tháng) 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun Vay ngân hàng, quỹ tín dụng Tr.đ Từ nguồn khác(ghi rõ) Tr.đ Tổng lượng vay Tr.đ □ Tự sản xuất □ Mua ngồi □ Cả Chỉ tiêu ĐVT Con giống Khối lượng 1000đ Đơn giá (1000đ) Thành tiền (trđ) in h - Giống đực tế H 15 Xin ơng (bà) cho biết chi phí đầu tư cho hươu hộ/năm uế 14 Ơng bà xin vui lòng cho biết, nguồn thức ăn chủ yếu từ đâu? - Giống Kg Chi phí thức ăn tinh bổ sung Kg họ cK Chi phí thức ăn xanh - Cho đực Đ ại - Cho 1000đ Điện nước 1000đ Chi phí lao động tận dụng Cơng Trả lãi tiền vay 1000đ ườ ng Thuốc thú y Tổng Tr 16 Chi phí đầu tư trang thiết bị? Chỉ tiêu ĐVT Giống Chuồng trại Cái Năm mua SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN Số lượng Đơn giá (1000đ) Thành tiền (triệu đồng) Thời gian sử dụng 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun Liềm Cái Dây dù Cái Máng thức ăn Cái uế Dụng cụ khác □ Sách tế H 17 Xin ơng bà cho biết gia đình ơng bà học tập kinh nghiệm kỹ thuật chăn ni hươu từ đâu? □ Bạn bè, người thân □ Lớp tập huấn chăn ni □ Truyền hình □ Tất ý kiến in h 18 Trong q trình chăn ni gia đình ơng có tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn ni hươu khơng? cK □ Có □Khơng Nếu có lần/năm:……… Hiệu từ lớp tập huấn nào? □ Tốt □ Bình thường □Khơng tốt Đ ại □ Rất khơng tốt họ □ Rất tốt Nếu khơng tốt sao? ………………………………………………………………………………………… ng Những thuận lợi khó khăn mà gia đình ơng(bà) gặp phải q trình chăn ni hươu? ườ Thuận lợi:………………………………………………………………… Khó khăn:………………………………………………………………… Tr III CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT Ơng(bà) vui lòng cho biết mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn ni hươu hộ? đánh dấu (x) theo mức độ SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun Rất quan trọng Các yếu tố ảnh hưởng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Rất khơng quan trọng Điều kiện tự nhiên uế Vị trí địa lý đất đai tế H Khí hậu thời tiết Kỹ thuật tổ chức quản lý XH Trình độ học vấn kinh nghiêm chăn ni hươu h Vốn in Giống cK Thị trường Cơ sở hạ tầng Ứng dụng tiến KHKT họ Kỹ thuật chăn ni Đ ại Chính sách nhà nước Trong q trình chăn ni hươu ơng(bà) có địa phương hỗ trợ, giúp đỡ khơng? ng ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ườ IV TÌNH HÌNH TIÊU THỤ Loại hình sản phẩm mà ơng(bà) tiêu thụ? □ Sản phẩm qua chế biến Tr □ Sản phẩm thơ Gia đình ơng bà thường tiêu thụ sản phẩm đâu? □ Tại nơng hộ □ Nơi khác Hình thức tiêu thụ sản phẩm gia đình ơng(bà) □ Mua bán trực tiếp □ Mua bán theo hợp đồng □ Cả hai hình thức SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun Ơng bà thường bán sản phẩm cho ai? Sản phẩm nhung hươu: □ Người lái bn □ Cơ sở thu mua □ Tất ý kiến uế □ Hộ sử dụng □ Người tiêu dùng - Hươu giống □ Người chăn ni ngồi xã tế H □ Người chăn ni xã □ Hộ để ni □ Tất ý kiến - Thịt hươu sản phẩm khác: □ Nhà hang, khách sạn □ Người bán bn □ Tất ý in h □ Hộ tiêu dùng cK Xin ơng bà cho biết sản phẩm từ hươu tiêu thụ nào? □ Bình thường Nếu dễ sao? □ Khó họ □ Dễ ……………………………………………… Đ ại Nếu khó ngun nhân gì? ……………………………………………… ng Ơng bà xác định giá bán sản phẩm nào? □ Hỏi hàng xóm □ qua đài báo, tivi □ Các lý khác(ghi rõ) ườ ……………………………………………… Tr Theo ơng bà yếu tố làm ăn hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm chăn ni hươu? □ Thiếu liên lạc với người mua hàng □ Thiếu thơng tin thị trường □ Giá bán sản phẩm dao động thất thường □ Giao thơng SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Mai Lệ Qun Ơng bà có cần thêm đất khơng? □ Có □ Khơng Nếu cần cần thêm:… (ha) □ Mở rộng quy mơ trồng trọt tế H □ Mở rộng quy mơ chăn ni uế Cần để làm gì? Các lý khác(ghi rõ):……………………………………………… in h Định hướng phát triển chăn ni hươu ơng bà thời gian tới? ………………………………………… 10 Để phát triển chăn ni hươu gia đình ơng(bà) có mong muốn địa phương,nhà nước giúp đỡ gì? cK ………………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… Tr ườ ng Đ ại họ Xin chân thành cảm ơn hợp tác ơng(bà)! SVTH: Phan Thị Bích – K44 KTNN 76
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng phát triển chăn nuôi hươu sao tại địa bàn xã Sơn Quang – Hương Sơn – Hà Tĩnh, Nghiên cứu thực trạng phát triển chăn nuôi hươu sao tại địa bàn xã Sơn Quang – Hương Sơn – Hà Tĩnh, Nghiên cứu thực trạng phát triển chăn nuôi hươu sao tại địa bàn xã Sơn Quang – Hương Sơn – Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay