(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

226 124 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:46

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ––––––––––––––  ––––––––––––––– NGUYỄN VĂN TUẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ––––––––––––––  ––––––––––––––– NGUYỄN VĂN TUẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Ngƣời hƣớng Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Quang Đào a học: PGS., TS HÀ QUANG ĐÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Văn Tuấn Sinh ngày: 01/04/1983 Nơi sinh: Quảng Trị Hiện công tác tại: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu Nghiên cứu sinh khóa 17 – 2012 Trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM Cam đoan đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc Số liệu luận án có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2015 TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN TUẤN LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu làm luận án, đƣợc giúp đỡ, hƣớng dẫn tận tình PGS,TS Hà Quang Đào; Qúy thầy cô giáo, nhà khoa học; anh chị phòng Đào Tạo Sau Đại học thuộc Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP HCM tận tình giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình tập thể cán bộ, nhân viên NHNo&PTNT Việt Nam, đặc biệt phòng Kế Hoạch Tổng Hợp việc cung cấp số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Qúa trình học tập, nghiên cứu cố gắng mong muốn giải cách triệt để vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu đề tài, song lực kiến thức hạn chế, mặt khác chất lƣợng tín dụng mãng đề tài phức tạp sâu rộng nên kết nghiên cứu luận án tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết Tôi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp nhà khoa hoc, nhà chuyên môn để đề tài nghiên cứu thêm đƣợc hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn quý thầy cô tập thể quý anh chị đồng nghiệp NHNo&PTNT Việt Nam gia đình giúp đỡ chia khó khăn, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận án tốt nghiệp mình! TP HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2015 TÁC GIẢ Nguyễn Văn Tuấn i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh NHTM 1.2 CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng NHTM 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng NHTM 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng NHTM 1.2.4 Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.2.5 Các nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 31 1.3 KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NƢỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC CHO CÁC NHTM VIỆT NAM 39 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại nước [22] 39 1.3.2 Bài học rút công tác nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 48 ii 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 48 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 48 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 50 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 55 2.2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam theo tiêu đánh giá 55 2.2.2 Phân tích kết nghiên cứu nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 69 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 90 2.3.1 Những kết đạt 90 2.3.2 Những hạn chế 96 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 100 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 108 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG, CHIẾN LƢỢC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 108 3.1.1 Mục tiêu hoạt động tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam đến năm 2020 108 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam đến năm 2020 109 iii 3.1.3 Chiến lược tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam hướng vào đối tượng chủ lực nông nghiệp – nông thôn hộ nông dân 110 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 111 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện sách tín dụng nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin quản lý chất lượng tín dụng 111 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao tính cân đối công tác huy động sử dụng nguồn vốn, công tác kiểm tra, kiểm soát nội 122 3.2.3 Nhóm giải pháp Phát triển hệ thống công nghệ thông tin tín dụng, đại hoá hệ thống công nghệ ngân hàng nâng cao công tác tổ chức 125 3.2.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống công cụ bảo đảm chất lượng tín dụng 129 3.2.5 Nhóm giải pháp đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ tín dụng, sử dụng hiệu công cụ bảo hiểm tín dụng thực đồng giải pháp khác 135 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 142 3.3.1 Đối với Chính phủ 142 3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước 144 3.3.3 Kiến nghị Tỉnh, Thành phố 146 KẾT LUẬN CHƢƠNG 148 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ i DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC PHỤ LỤC vi iv BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Agribank ABS Chữ tiếng tiếng Anh đầy đủ – Nghĩa tiếng Việt Vietnam bank for Agriculture and Rural Development – Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Asset Backet Securities (ABS) – Chứng khoán có đảm bảo tài sản ATM Automated teller Machine – Máy rút tiền tự động BIDV Stock Commercial Bank for Investment and Development – Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển CBTD Cán tín dụng CIC Credit information center – Trung tâm thông tin tín dụng CSTD Chính sách tín dụng CLNS Chất lƣợng nhân CTTC Công tác tổ chức CLTD Chất lƣợng tín dụng DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc DPRR Dự phòng rủi ro FED Federal Reserve System (FED) - Cục dự trữ liên bang Mỹ HĐQT Hội đồng quản trị HĐV Huy động vốn NCS Nghiên cứu sinh NHNg Ngân hàng nƣớc NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHNo & PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thƣơng mại NNNT Nông nghiệp nông thôn v NLQT Năng lực quản trị KTKS Kiểm tra, kiểm soát ROA Return on Asset – Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE Return on Equity – Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu RRTD Rủi ro tín dụng S&P Standard & Poor's (S&P) – Cơ quan xếp hạng tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TBCN Thiết bị công nghệ TTTD Thông tin tín dụng USD U.S Dollar – Đô la Mỹ Vietnam Asset Management Company Viet Nam Asset VAMC Management Company – Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VNĐ Đồng Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng QTQC Quy trình, quy chế vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết kinh doanh Agribank năm 2010 – 2014 55 Bảng 2.2: Trích lập xử lý dự phòng rủi ro NHNo&PTNT Việt Nam 63 Bảng 2.3: Hệ số CAR NHTM nhà nƣớc Việt Nam năm 2010 – 2014 64 Bảng 2.4: Lợi nhuận sau thuế NHTM Việt Nam năm 2010 – 2014 65 Bảng 2.5: Hệ số ROE NHTM Việt Nam năm 2010 – 2014 67 Bảng 2.6: Hệ số ROA NHTM Việt Nam năm 2010 – 2014 68 Bảng 2.7: Tổng hợp độ tin cậy thang đo sơ 74 Bảng 2.8: Tổng hợp kết phân tích nhân tố khảo sát sơ 74 Bảng 2.9: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha cho thang đo thức 76 Bảng 2.10: Kết kiểm định KMO (biến độc lập) 76 Bảng 2.11: Kết kiểm định KMO (biến phụ thuộc) 77 Bảng 2.12: Kết phân tích tƣơng quan 87 Bảng 2.13: Tổng hợp kết phân tích hồi quy 88 Bảng 3.1: Chính sách khách hàng dựa xếp hạng tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam 130 xxxiv TBCN5 458 1.00 5.00 3.5328 1.02273 TTTD1 458 1.00 5.00 3.5175 99930 TTTD2 458 1.00 5.00 3.4258 1.06051 TTTD3 458 1.00 5.00 3.5153 1.02527 TTTD4 458 1.00 5.00 3.4541 1.00059 KTKS1 458 1.00 5.00 3.4672 96323 KTKS2 458 1.00 5.00 3.3690 97298 KTKS3 458 1.00 5.00 3.3974 99416 KTKS4 458 1.00 5.00 3.5109 95917 KTKS5 458 1.00 5.00 3.4105 96416 KTKS6 458 1.00 5.00 3.3734 97805 KTKS7 458 1.00 5.00 3.4258 97896 HDV1 458 1.00 5.00 3.7293 98170 HDV2 458 1.00 5.00 3.7489 90479 HDV3 458 1.00 5.00 3.7074 95041 HDV4 458 1.00 5.00 3.8079 1.00229 HDV5 458 1.00 5.00 3.7227 95613 CLTD1 458 1.00 5.00 3.4148 61202 CLTD2 458 1.00 5.00 3.4323 61776 CLTD3 458 1.00 5.00 3.4301 62105 CLTD4 458 1.00 5.00 3.5502 61232 Valid N (listwise) 458 xxxv PHỤ LỤC NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ AN TOÀN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM Nợ xấu khoản nợ từ nhóm đến nhóm theo Quyết định số 493/2005/QĐ–NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc ngân hàng nhà nƣớc [16] Tại định này, khoản nợ ngân hàng đƣợc phân loại thành nhóm:  Nợ nhóm (nợ đủ tiêu chuẩn): đƣợc gọi nợ Trong hạn (chƣa gia hạn) TCTD đánh giá có khả thu hồi đầy đủ lãi gốc hạn; Các khoản nợ hạn dƣới 10 ngày TCTD đánh giá có khả thu hồi đầy đủ gốc lãi hạn thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn lại hạn  Nợ nhóm (Nợ cần ý): gọi khoản nợ Đã gia hạn nợ thời gian gia hạn nợ hạn từ 10 đến 90 ngày; Đã điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu TCTD có hồ sơ đánh giá khách hàng có khả trả nợ đầy đủ gốc lãi kỳ hạn đƣợc điều chỉnh lần đầu  Nợ nhóm (Nợ tiêu chuẩn): gọi khoản nợ Đã hạn từ 91 đến 180 ngày; Đã cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn phân loại vào nhóm 2; Đƣợc miễn giảm lãi khách hàng khả trả nợ đầy đủ theo hợp đồng tín dụng  Nợ nhóm (Nợ nghi ngờ): gọi khoản nợ Đã hạn từ 181 đến 360 ngày; Đã đƣợc cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn dƣới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đƣợc cấu lại lần đầu; Đã đƣợc cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai  Nợ nhóm (Nợ có khả vốn): gọi khoản nợ Đã hạn 360 ngày; Đã đƣợc cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn 90 ngày; Đã đƣợc cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai hạn theo thời hạn cấu lại lần thứ hai; Đã đƣợc cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên (chƣa hạn hạn) xxxvi PHỤ LỤC CÁC NGUYÊN TẮC TIÊN QUYẾT GIÁM SÁT NGÂN HÀNG CỦA ỦY BAN BALSEL  Nguyên tắc 1– Mục đích, tính độc lập, quyền hạn, tính minh bạch hợp tác: Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu phải phân định trách nhiệm rõ ràng mục đích đơn vị có thẩm quyền giám sát ngân hàng Mỗi đơn vị phải có hoạt động độc lập, quy trình minh bạch, có lực lƣợng nhân đầy đủ đƣợc quản lý phù hợp, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trƣớc nhiệm vụ đƣợc giao Một khuôn khổ pháp lý phù hợp việc giám sát hệ thống ngân hàng cần thiết, bao gồm điều liên quan đến cấp phép thành lập ngân hàng việc giám sát liên tục hoạt động hệ thống ngân hàng; quyền hạn kiểm tra tính tuân thủ hệ thống ngân hàng nhƣ kiểm tra có nghi vấn tính an toàn bền vững hệ thống Các quy định chia sẻ thông tin quan quản lý nhà nƣớc quy định bảo mật thông tin cần phải đƣợc quy định rõ ràng * Các nguyên tắc cấp phép cấu:  Nguyên tắc – Các hoạt động phép: Các hoạt động đƣợc phép tổ chức đƣợc cấp phép chịu giám sát dƣới tên gọi ngân hàng phải đƣợc quy định rõ ràng việc sử dụng cụm từ “ngân hàng” tên gọi tổ chức phải đƣợc kiểm soát gắt gao  Nguyên tắc – Các tiêu chí cấp phép: Cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền cấp phép phải có quyền đề tiêu chí từ chối đơn xin cấp Giấy phép thành lập hồ sơ không đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn đề Quá trình cấp phép tối thiểu phải có đánh giá cấu chủ sở hữu quản trị ngân hàng, bao gồm phù hợp khả thành viên Hội đồng quản trị nhƣ Ban điều hành ngân hàng, chiến lƣợc kế hoạch hoạt động ngân hàng, hệ thống kiểm soát nội quản trị rủi ro, điều kiện tài dự kiến, bao gồm vốn gốc Nếu chủ sở hữu tổ chức xxxvii mẹ ngân hàng nƣớc ngoài, ngân hàng phải đƣợc quan giám sát nƣớc nguyên xứ chấp thuận trƣớc  Nguyên tắc – Chuyển quyền sở hữu lớn: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải có quyền xem xét từ chối đề xuất chuyển nhƣợng quyền sở hữu lớn chuyển nhƣợng quyền kiểm soát trực tiếp gián tiếp ngân hàng hữu cho bên khác  Nguyên tắc – Giao dịch mua lại lớn: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải có quyền chuẩn y giao dịch mua lại lớn định đầu tƣ lớn ngân hàng, ngƣợc lại tiêu chí nêu, bao gồm việc thành lập hoạt động xuyên quốc gia, phải đảm bảo đƣợc rằng, giao dịch thay đổi cấu không ảnh hƣởng đến an toàn ngân hàng, không đem đến cho ngân hàng rủi ro không đáng có gây cản trở đến việc giám sát hệ thống ngân hàng hiệu * Các nguyên tắc quản lý RRTD an toàn vốn:  Nguyên tắc – An toàn vốn tối thiểu: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đƣa quy định an toàn vốn tối thiểu phù hợp ngân hàng để phản ánh đƣợc rủi ro mà ngân hàng gặp phải, phải quy định rõ ràng thành phần vốn, đảm bảo vốn phải có khả chịu đƣợc lỗ Tối thiểu ngân hàng hoạt động quốc tế, quy định không đƣợc thấp mức mà Uỷ ban Basel quy định  Nguyên tắc – Quy trình quản trị rủi ro: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo rằng, ngân hàng tập đoàn ngân hàng phải có hệ thống quản trị rủi ro toàn diện (bao gồm khả kiểm soát rủi ro Hội đồng quản trị Ban điều hành) để phát hiện, đánh giá, xử lý kiểm soát, giảm thiểu tất rủi ro để đánh giá tổng thể mức độ đủ vốn ngân hàng trƣớc danh mục rủi ro Các quy trình quản trị rủi ro phải phù hợp với quy mô mức độ phức tạp tổ chức  Nguyên tắc – Rủi ro tín dụng: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo ngân hàng có quy chế xxxviii quản lý RRTD cân nhắc tới rủi ro tổ chức với sách an toàn, quy trình quản lý rủi ro nhằm phát hiện, đo lƣờng, kiểm tra kiểm soát RRTD (bao gồm rủi ro tác nghiệp) Điều bao gồm việc cho vay đầu tƣ, đánh giá chất lƣợng khoản nợ đầu tƣ, đồng thời tạo hệ thống quản trị rủi ro liên tục khoản nợ khoản mục đầu tƣ  Nguyên tắc – Tài sản có rủi ro, dự phòng dự trữ: Cơ quan quản lý cần đảm bảo ngân hàng phải xây dựng sách đảm bảo an toàn tối thiểu cho việc quản lý tài sản có rủi ro, xác định mức dự phòng dự trữ đủ cho tổ chức  Nguyên tắc 10 – Giới hạn mức cho vay: Cơ quan quản lý rủi ro phải đảm bảo ngân hàng phải có sách hệ thống quản trị rủi ro nhằm nhận dạng, quản lý khoản cho vay lớn danh mục, quan quan lý đồng thời cần phải xây dựng giới hạn cho vay nhằm hạn chế ngân hàng tập trung cho vay khách hàng nhóm khách hàng có liên quan  Nguyên tắc 11 – Rủi ro nhóm khách hàng có liên quan: Nhằm hạn chế việc cho vay (bao gồm khoản nợ nội bảng ngoại bảng) nhóm khách hàng có liên quan xác định xung đột lợi ích, quan quản lý cần có quy định giới hạn cho vay khách hàng nhóm khách hàng có liên quan, khoản cho vay phải đƣợc kiểm soát chặt chẽ, đồng thời cần phải có bƣớc phù hợp nhằm kiểm soát giảm thiểu rủi ro, việc xóa khoản nợ đƣợc thực theo sách quy trình chuẩn mẫu  Nguyên tắc 12 – Rủi ro quốc gia rủi ro chuyển đổi: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo ngân hàng có sách quy trình xác định, đo lƣờng, theo dõi kiểm soát rủi ro quốc gia rủi ro chuyển đổi hoạt động cho vay đầu tƣ quốc tế, đồng thời ngân hàng phải trích lập dự phòng cho rủi ro  Nguyên tắc 13 – Rủi ro thị trường: xxxix Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo ngân hàng có sách quy trình xác định xác, đo lƣờng, theo dõi kiểm soát đƣợc rủi ro thị trƣờng; quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền đặt định mức cụ thể và/hoặc dùng khoản vốn cụ thể để xử lý rủi ro thị trƣờng có lý đáng  Nguyên tắc 14 – Rủi ro khoản: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo ngân hàng có chiến lƣợc quản lý khả chi trả tính toán đƣợc rủi ro tổ chức, ngân hàng phải có sách quy trình để xác định, đo lƣờng, theo dõi kiểm soát đƣợc rủi ro khoản, quản lý đƣợc khả chi trả hàng ngày Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải yêu cầu ngân hàng có kế hoạch sẵn sàng đối ứng với vấn đề khoản phát sinh bất ngờ  Nguyên tắc 15: Rủi ro tác nghiệp (rủi ro hoạt động): Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo ngân hàng phải có sách quy trình quản lý rủi ro để nhận dạng, đánh giá, kiểm tra kiểm soát/giảm thiểu rủi ro hoạt động Các sách quy trình quản lý rủi ro phải phù hợp với quy mô mức độ phức tạp tổ chức * Các nguyên tắc giám sát nghiệp vụ ngân hàng:  Nguyên tắc 16: Rủi ro lãi suất sổ sách ngân hàng: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo ngân hàng phải có hệ thống quản trị rủi ro có hiệu nhằm nhận dạng, đo lƣờng kiểm tra, kiểm soát rủi ro lãi suất sổ sách ngân hàng, bao gồm chiến lƣợc đƣợc Hội đồng quản trị phê duyệt đƣợc thực ban quản lý cấp cao; chiến lƣợc cần phải phù hợp với quy mô mức độ phức tạp tổ chức loại rủi ro  Nguyên tắc 17: Kiểm tra kiểm toán nội bộ: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo ngân hàng phải có hệ thống kiểm tra, kiểm soát kiểm toán nội phù hợp với quy mô mức độ phù hợp với loại hình kinh doanh tổ chức  Nguyên tắc 18 – Lạm dụng dịch vụ tài chính: xl Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo đƣợc ngân hàng có sách quy trình, bao gồm quy tắc nghiêm ngặt “nhận biết khách hàng”, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp lĩnh vực tài bảo vệ ngân hàng không bị lợi dụng, cách vô tình hay cố ý, vào hoạt động phạm pháp  Nguyên tắc 19 – Phương pháp giám sát: Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu yêu cầu quan quản lý nhà nƣớc xây dựng trì hiểu biết sâu sắc hoạt động ngân hàng tập đoàn ngân hàng, đồng thời hệ thống ngân hàng, tập trung vào an toàn tính bền vững, nhƣ ổn định toàn hệ thống ngân hàng  Nguyên tắc 20 – Kỹ thuật giám sát: Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu phải bao gồm tra chỗ kiểm soát từ xa liên hệ mật thiết quan quản lý nhà nƣớc với ban điều hành ngân hàng * Nguyên tắc tiên giám sát ngân hàng:  Nguyên tắc 21 – Thông tin giám sát: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải có phƣơng tiện thu thập, xem xét phân tích báo cáo an toàn hoạt động số thống kê ngân hàng gửi sở đơn lẻ tổng hợp, đồng thời phải có phƣơng tiện để xác minh tính trung thực báo cáo thông qua tra chỗ thuê chuyên gia độc lập * Nguyên tắc quyền hạn hợp pháp chuyên gia giám sát:  Nguyên tắc 22 – Kế toán công bố công khai: Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo đƣợc ngân hàng phải trì việc ghi chép sổ sách đầy đủ theo chuẩn mực kế toán đƣợc quốc tế công nhận, công bố công khai thƣờng xuyên thông tin phản ánh tình trạng tài lợi nhuận ngân hàng *Nguyên tắc nghiệp vụ ngân hàng đa quốc gia  Nguyên tắc 23– Quyền xử lý vi phạm quan quản lý nhà nước: xli Cơ quan quản lý nhà nƣớc phải có công cụ hỗ trợ họ đƣa biện pháp xử lý vi phạm kịp thời Trong bao gồm khả thu hồi Giấy phép hoạt động cảnh báo việc thu hồi Giấy phép hoạt động  Nguyên tắc 24 – Giám sát hợp nhất: Một yếu tố nhạy cảm việc giám sát hệ thống ngân hàng quan quản lý nhà nƣớc giám sát tập đoàn ngân hàng sở hợp nhất, theo dõi sát sao, áp dụng tất quy tắc đảm bảo an toàn tất khía cạnh kinh doanh mà tập đoàn thực toàn cầu  Nguyên tắc 25 – Quan hệ quan quản lý nhà nước nước sở nước nguyên xứ: Việc giám sát hợp xuyên biên giới đòi hỏi hợp tác trao đổi thông tin quan quản lý nhà nƣớc nƣớc sở với quan quản lý có liên quan, chủ yếu quan quản lý nhà nƣớc nƣớc nguyên xứ Các quan quản lý nhà nƣớc lĩnh vực ngân hàng phải yêu cầu hoạt động nƣớc sở ngân hàng nƣớc đƣợc thực theo tiêu chuẩn nhƣ tổ chức nƣớc xlii PHỤ LỤC CÁC PHƢƠNG PHÁP NHẬN DẠNG RỦI RO TÍN DỤNG – Sử dụng bảng liệt kê (Checklist) nhận dạng RRTD: Thông thƣờng, bảng liệt kê hình thành từ bảng câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm thu thập thông tin nhận dạng rủi ro Trong thực tế ngân hàng sử dụng bảng kê có sẵn chuyên gia tƣ vấn cung cấp – Phân tích báo cáo tài (The Financial Statement Menthod): Phƣơng pháp đƣợc đề xuất A.H Criddle năm 1962, thông qua phân tích yếu tố hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp kết hợp với rủi ro kinh doanh đƣợc nhận dạng, phục vụ cho quản lý CLTD kinh doanh Bằng cách phân tích bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh tài liệu phụ trợ, nhà quản lý xác định đối tƣợng rủi ro tổ chức tài sản, pháp lý, nguồn nhân lực Bằng cách kết hợp báo cáo với dự báo tài dự toán ngân sách, ta phát rủi ro tƣơng lai Lý hoạt động tổ chức cuối liên quan đến tiền hay tài sản – Phương pháp lưu đồ (The Flow – Chart Method): Các nhà quản lý xây dựng hàng loạt lƣu đồ vào quy trình nghiệp vụ, sở đó, nhận dạng rủi ro kinh doanh phát sinh Các lƣu đồ khởi nguồn từ đầu vào hoạt động, nghiệp vụ kết thúc đầu Bằng cách này, nhà quản lý gắn công việc với quy trình nghiệp vụ cụ thể – Phương pháp tra trường (On – side Inspections): Đây phƣơng pháp trực quan quan trọng nhà quản lý CLTD, việc tra thực tế hoạt động kinh doanh khách hàng giúp nhà quản lý CLTD có nhìn xác thực rủi ro kinh doanh kết cấu Các quan sát phận hoạt động doanh nghiệp giúp cho nhà quản lý bổ sung kiến thức chuyên môn cần thiết giúp ích cho quản lý khoản vay doanh nghiệp xliii – Làm việc với phận khác ngân hàng (Interactions with Other Departments): Một cách thức hữu ích mà nhà quản lý CLTD chịu bỏ qua nhận dạng rủi ro kinh doanh ngân hàng thông qua giao tiếp với phận khác ngân hàng Các giao tiếp bao gồm việc mở rộng thăm viếng cán nhân viên quản lý phận khác nhằm có đƣợc thông tin đầy đủ rủi ro kinh doanh đơn vị hay thông qua báo cáo miệng văn phận họ tự đề xƣớng nhằm thu đƣợc thông tin đa chiều cần thiết Bởi lẽ phận khác thƣờng xuyên tạo nhận thức đƣợc rủi ro kinh doanh mà thân nhà quản lý lại bỏ sót xliv PHỤ LỤC QUY TRÌNH CHO VAY TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH CẤP TRONG TOÀN HỆ THỐNG NHNO&PTNT VIỆT NAM Bước 1: ướng dẫn thủ tục vay vốn tiếp nhận hồ sơ Tại chi nhánh phòng giao dịch, khách hàng có nhu cầu vay vốn đƣợc tiếp nhận hƣớng dẫn thủ tục, điều kiện loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết Việc đƣợc thực cán phòng tín dụng Bước 2: Thẩm định hồ sơ vay lập tờ trình Sau nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn từ khách hàng CBTD lập báo cáo thẩm định tƣ cách khả tài khách hàng bao gồm: việc kiểm tra hồ sơ pháp lý (chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế,…), kiểm tra lịch sử vay – trả nợ khách hàng để đánh giá uy tín khách hàng, đồng thời kiểm tra lực tài khách hàng thông qua số liệu tài khách hàng cung cấp (những thông tin đƣợc phân tích tính toán thành nhóm tiêu nhƣ: Khả tạo lợi nhuận, Khả khai thác sử dụng tài sản, Cơ cấu nguồn vốn tài trợ cuối khả toán khách hàng) để từ đánh giá cách xác lực tài khách hàng, đồng thời tiến hành phân tích phƣơng án vay vốn mặt: phƣơng án sản xuất kinh doanh có phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đăng ký không? tính khả thi hiệu dự kiến phƣơng án trên, nguồn trả nợ cho phƣơng án vay có phù hợp đảm bảo không? Việc thẩm định phƣơng án vay vốn để đạt đƣợc hiệu cao đòi hỏi CBTD phải có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng có kiến thức định nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác để có đƣợc nhận định xác tính khả thi nhƣ hiệu phƣơng án Ngoài CBTD phải cập nhật thông tin khách hàng vào chƣơng trình chấm điểm tín dụng nội để đảm bảo tính khách quan việc xem x t tƣ cách khách hàng CBTD thẩm định đánh giá tình hình TSĐB Bước 3: Quyết định cho vay thông báo cho khách hàng xlv Sau hoàn thành báo cáo thẩm định khách hàng, CBTD tiến hành trình lãnh đạo phòng tín dụng phụ trách kinh doanh, lãnh đạo phòng tín dụng kiểm soát ký báo cáo thẩm định trình Phó giám đốc phụ trách tín dụng xem xét phê duyệt cho vay Nếu khoản cấp tín dụng cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã 500 triệu khách hàng doanh nghiệp CBTD lập báo cáo thẩm định trình lãnh đạo phòng tín dụng phụ trách kinh doanh kiểm soát hồ sơ chuyển hồ sơ sang phận thẩm định, Bộ phận thẩm định tiếp nhận hồ sơ tái thẩm định lại khoản vay trình lãnh đạo phụ trách phận thẩm định kiểm soát hồ sơ trình giám đốc Phó Giám đốc phụ trách tín dụng theo quy định mức phán thời gian tối đa ngày làm việc khoản vay ngắn hạn 15 ngày khoản vay trung, dài hạn phải thông báo kết cho khách hàng biết Bước 4: Hoàn tất thủ tục pháp lý tài sản đảm bảo Căn vào kết phê duyệt cho vay Giám đốc Phó Giám đốc phụ trách phận thẩm định chuyển giao toàn hồ sơ cho CBTD để tiến hành lập Hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay Bước 5: Nhận quản lý tài sản đảm bảo Khi khách hàng hoàn tất thủ tục pháp lý tải sản đảm bảo nợ vay, cán tín dụng tiến hành thủ tục nhận quản lý tài sản chấp, cầm cố theo quy định Bước 6: Lập giấy nhận nợ giải ngân Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền vay, nhu cầu thực tế khách hàng nội dung phê duyệt Giám đốc phó giám đốc phụ trách tín dụng đƣợc thực hoàn tất, CBTD tiến hành lập giấy nhận nợ, chuyển cho khách hàng bên có liên quan ký, sau trình Phó giám đốc phụ trách ký tiến hành giải ngân cho khách hàng Bước 7: Lưu trữ hồ sơ Việc lƣu trữ hồ sơ tín dụng (bản chính) hồ sơ khác có liên quan đƣợc CBTD thực theo quy định Bước 8: Kiểm tra, theo dõi khoản vay – thu nợ gốc lãi vay xlvi Sau giải ngân cho khách hàng, CBTD thƣờng xuyên theo dõi tình hình trả nợ, kỳ hạn nợ khách hàng thông qua hệ thống IPCAS bảng kê khoản nợ gốc, lãi vay đến hạn phát sinh CBTD hàng tháng có trách nhiệm in giấy báo nợ gốc lãi tiền vay đến hạn, tiến hành gửi thông báo, nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ thông báo chuyển nợ hạn, đề xuất ý kiến xử lý nhận thấy khách hàng có dấu hiệu bất ổn toán có thay đổi làm ảnh hƣởng đến khoản vay CBTD phải kiểm tra thƣờng xuyên việc sử dụng vốn vay tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thu nhập, công nợ khách hàng sau giải ngân để đảm bảo khoản vay đƣợc sử dụng mục đích Khi kiểm tra, CBTD phải lập biên kiểm tra Nếu khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích tình hình hoạt động ảnh hƣởng xấu đến khả trả nợ khách hàng cán báo cáo đề xuất hƣớng xử lý trình lãnh đạo phòng tín dụng phụ trách kinh doanh phó giám đốc phụ trách tín dụng thông báo yêu cầu thông báo thu hồi nợ trƣớc hạn Bước 9: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ Khi có nhu cầu cấu lại thời hạn trả nợ (gia hạn nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ), khách hàng phải gửi Giấy đề nghị cho ngân hàng theo thời gian quy định hợp đồng tín dụng Căn giấy đề nghị này, CBTD tiến hành thẩm định khảo sát, đánh giá tình hình tài hoạt động khách hàng, sau lập báo cáo thẩm định khách hàng, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, nguồn trả nợ nêu rõ lý gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ ý kiến đề xuất đồng ý không đồng ý trình lãnh đạo phòng tín dụng phụ trách kinh doanh Giám đốc Phó Giám đốc phụ trách Tín dụng xét duyệt (trình tự hồ sơ gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ giống nhƣ bƣớc định cho vay thông báo kết cho khách hàng) Trƣờng hợp đồng ý gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, Biên họp phải nêu rõ: thời hạn gia hạn, lãi suất gia hạn, phƣơng thức toán thời gian gia hạn/thay đổi kỳ hạn/số tiền trả kỳ hạn Sau nhận đƣợc phê duyệt đồng ý, CBTD tiến hành cập nhật, điều chỉnh thông tin thay đổi hệ thống IPCAS lập Phụ lục hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung xlvii Bước 10: Chuyển nợ hạn Trong trƣờng hợp, đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả đủ nợ đến hạn không đƣợc đồng ý gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; có định thu hồi nợ trƣớc hạn nhƣng vòng 10 ngày mà khách hàng không toán đủ nợ vay cán soạn thông báo chuyển nợ hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (chỉ sau ngày mà khách hàng không toán khoản nợ đến hạn hệ thống IPCAS tự động chuyển sang nợ hạn) Bước 11: Khởi kiện thu hồi nợ xấu Căn vào hồ sơ khách hàng nợ hạn CBTD thực thu hồi nợ theo quy định chức năng, nhiệm vụ CBTD dùng số biện pháp xử lý nợ nhƣ: Đốc nợ hình thức gặp gỡ trực tiếp có biên làm việc văn thông báo đôn đốc trả nợ hạn (là việc áp dụng biện pháp đôn đốc khách hàng trả nợ mà chƣa phải áp dụng biện pháp khởi kiện); Khởi kiện (là biện pháp thu hồi nợ việc tham gia tố tụng giai đoạn khởi kiện hoàn tất việc thi hành án để thu hồi nợ); Xử lý tài sản đảm bảo số biện pháp khác nhƣ: Bán nợ cho tổ chức mua bán nợ,… Bước 12: Miễn, giảm lãi Khi khách hàng gặp khó khăn việc trả lãi vay có đề nghị nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm lãi vay, cán quan hệ khách hàng tiếp nhận hồ sơ (bao gồm: Kế hoạch trả nợ cam kết trả nợ; Tài liệu chứng minh nguyên nhân, mức độ tổn thất tài sản; khó khăn tài chính; Báo cáo tài năm liền kề đến thời điểm gần nhất) Sau đó, CBTD tiến hành kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, thông tin, số liệu đƣợc cung cấp đối chiếu với thực tế, lập báo cáo thẩm định miễn, giảm lãi kèm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ký Trong báo cáo phải nêu rõ: trình cho vay, thu nợ biện pháp áp dụng; mức độ tổn thất tài sản khó khăn tài khách hàng; đề xuất mức miễn, giảm lãi Sau cấp có thẩm quyền xem xét hồ sơ vay có ý kiến đề nghị mức miễn, giảm lãi, CBTD trình lên lãnh đạo phòng tín dụng phụ trách kinh doanh, Giám đốc xlviii phó giám đốc phụ trách tín dụng phê duyệt trình Hội đồng miễn, giảm lãi (Thành phần hội đồng miễn, giảm lãi gồm: Giám đốc, phó giám đốc phụ trách tín dụng, trƣởng phòng tín dụng, trƣởng phòng kế hoạch tổng hợp, trƣởng phòng kế toán, trƣởng phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ) Sau đƣợc hội đồng miễn, giảm lãi thông qua chấp thuận miễn, giảm lãi vay, CBTD thực việc miễn, giảm lãi vay Hệ thống IPCAS Bước 13: Thanh lý –Tất toán khoản vay Hồ sơ vay đƣợc lý khách hàng toán đầy đủ vốn vay, lãi vay chi phí khác có liên quan CBTD thu hồi vốn, lãi, phí,… lần cuối tài khoản tiền vay khách hàng Cũng nhƣ khoản phải thu tài khoản vay để xác định xử lý, tất toán khoản vay Sau nhận đƣợc đề nghị giải chấp, CBTD tiến hành làm thủ tục xuất kho giải chấp tài sản chấp CBTD kiểm tra lại trình toán khách hàng tất số dƣ (vốn, lãi, phí, phạt,…)
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay