NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ.

125 185 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - - - -   - - - - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNTET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ – CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực hiện: PHAN THỊ THANH HỒNG Lớp: K43 QTKDTM Niên khóa: 2009 - 2013 Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Huế, 05/2013 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Hồn thành cơng trình nghiên cứu tổng hợp kiến thức kết học tập năm học vừa qua đồng thời nỗ lực cố gắng phấn đấu thân, giúp đỡ thầy cơ, bạn bè Qua tơi xin chân thành cảm ơn: C c T hầ y , C gi o đ ã t r u y ề n t hụ l i n hữ n g k i ế n t h ứ c t r o n g s u ố t q u t r ì n h họ c t ậ p t i t r n g đ i họ c K i n h T ế Hu ế Ths Nguyễn Thị Diệu Linh hướng dẫn tơi tận tình suốt thời gian nghiên cứu hồn thành khóa luận Ban giám đốc anh chị Ngân hàng TMCP Quốc Tế - Chi nhánh Huế giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập cơng ty Tơi xin gửi lời cảm ơn đến cá nhân tận tình giúp đỡ cho tơi việc phục vụ điều tra vấn Mặc dù cố gắng khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý chân thành q Thầy, Cơ giáo Nhà trường Tơi xin trân trọng cám ơn! Huế, tháng năm 2012 Sinh viên thực Phan Thị Thanh Hồng Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng i i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh MỤC LỤC o0o -Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Các bước tiến hành nghiên cứu 4.2 Phương pháp thu thập số liệu 4.3 Phương pháp chọn mẫu điều tra 4.4 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu Bố cục đề tài 10 PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11 1.1 Cơ sở lý luận 11 1.1.1 Khái niệm dịch vụ 11 1.1.2 Khái qt dịch vụ ngân hàng điện tử 11 1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử 11 1.1.2.2 Các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử 12 1.1.3 Khái qt động người tiêu dùng 13 1.1.3.1 Khái niệm 13 1.1.3.2 Động người tiêu dùng 14 1.1.4 Giới thiệu dịch vụ Internet Banking Ngân hàng Quốc tế - CN Huế 14 1.1.4.1 Dịch vụ Internet Banking gì? 14 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh 1.1.4.2 Tiện ích dịch vụ Internet Banking 14 1.2 Bình luận nghiên cứu liên quan 16 1.3 Mơ hình nghiên cứu 17 1.3.1 Mơ hình dự đốn việc chấp nhận sử dụng cơng nghệ 17 1.3.2 Đề xuất mơ hình việc việc nghiên cứu động sử dụng dịch vụ Internet Banking 20 1.3.3 Thang đo thành phần mơ hình 21 1.4 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 22 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ 25 2.1 Tổng quan ngân hàng Quốc tế - chi nhánh Huế 25 2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban, phận 27 2.1.3 Nguồn nhân lực 28 2.1.4 Tình hình tài sản, nguồn vốn 30 2.1.5 Tình hình huy động sử dụng vốn 33 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh 35 2.2 Kết nghiên cứu 36 2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 36 2.2.1.1 Đặc điểm mẫu theo giới tính 36 2.2.1.2 Đặc điểm mẫu theo độ tuổi 36 2.2.1.3 Đặc điểm mẫu theo nghề nghiệp 37 2.2.1.4 Đặc điểm mẫu theo thu nhập hàng tháng 37 2.2.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng 38 2.2.2.1 Nguồn thơng tin khách hàng tiếp cận dịch vụ Internet Banking 38 2.2.2.2 Thời gian sử dụng dịch vụ 39 2.2.2.3 Mục đích sử dụng dịch vụ: 40 2.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 41 2.2.3.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Sự hữu ích” 41 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh 2.2.3.2 Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Sự hiểu biết” 41 2.2.3.3 Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Giảm rủi ro” 42 2.2.3.4 Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Ảnh hưởng mơi trường xung quanh” 43 2.2.3.5 Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Cơng việc” 44 2.2.3.6 Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Sự quan tâm từ phía ngân hàng” 45 2.2.3.7 Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Linh động” 46 2.2.3.8 Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Phong cách” 46 2.2.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 47 2.2.4.1 Kiểm định KMO Bartlett 47 2.2.4.2 Phương pháp xoay nhân tố Varimax produce 47 2.2.4.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo lần 51 2.2.5 Đánh giá khách hàng yếu tố động sử dụng dịch vụ Internet Banking 51 2.2.6 Mức độ sẵn sàng sử dụng tiếp dịch vụ Internet Banking khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) – chi nhánh Huế 58 2.2.6.1 Mức độ sẵn sàng sử dụng tiếp 58 2.2.6.2 Lý khơng sử dụng tiếp dịch vụ 58 2.2.6.3 Mơ hình hồi quy Binary Logistic – mức sẵn sàng sử dụng tiếp dịch vụ Internet Banking 59 2.2.6.4 Phân tích kết mơ hình hồi quy Binary logistic tối ưu 62 2.2.7 Kỳ vọng khách hàng dịch vụ Internet Banking 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ 66 PHẦN III- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 Kết luận 69 Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh DANH MỤC BẢNG BIỂU o0o -Trang Bảng 2.1 - Tình hình lao động NHTMCP Quốc Tế chi nhánh Huế giai đoạn 2010 – 2012 29 Bảng 2.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn ngân hàng TMCP Quốc Tế - Chi nhánh Huế qua năm 2010, 2011, 2012 31 Bảng 2.3 - Tình hình huy động sử dụng vốn 33 Bảng 2.4 - Mục đích sử dụng 40 Bảng 2.5 - Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Sự hữu ích” 41 Bảng 2.6 - Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Sự hiểu biết” 41 Bảng 2.8 - Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Ảnh hưởng mơi trường xung quanh” 43 Bảng 2.9 - Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Cơng việc” 44 Bảng 2.10 - Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Sự quan tâm từ phía ngân hàng” 45 Bảng 2.11 - Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Linh động” 46 Bảng 2.12 - Kiểm định Cronbach’s Alpha biến “Phong cách” 46 Bảng 2.13 - Kiểm định KMO Bartlett 47 Bảng 2.14 - Ma trận xoay nhân tố lần 49 Bảng 2.15 - Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha lần 51 Bảng 2.16 - Kiểm định giá trị trung bình One Sample T-test mức độ đồng ý nhân tố 51 Bảng 2.17 - Kiểm định Kolmogov Sminov 53 Bảng 2.18 - Kiểm định Mann-Whitney& Kruskal-Wallis khác biệt đánh giá đối tượng khách hàng khác nhân tố 1(Sự hữu ích) (Giảm rủi ro) 54 Bảng 2.19 - Giá trị Sig kiểm định Kruskal-Wallis khác biệt đánh giá yếu tố “Giảm rủi ro” nhóm khách hàng phân theo trình độ học vấn 55 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Bảng 2.20 - Kiểm định Independent Sample T-test One Way Anova khác biệt đánh giá khách hàng nhân tố 56 Bảng 2.21 - Thống kê mức độ sẵn sàng sử dụng tiếp dịch vụ Internet Banking 58 Bảng 2.22 - Khảo sát lý khách hàng khơng có ý định sử dụng dịch vụ 59 Bảng 2.23 - Kiểm định mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc nhị phân 60 Bảng 2.24 - Kiểm định mối quan hệ biến định danh biến phụ thuộc nhị phân 61 Bảng 2.25 - Kiểm dịnh Chi-bình phương độ phù hợp tổng qt 62 Bảng 2.26 - Khả dự báo xác mơ hình 63 Bảng 2.27 - Kiểm định mức ý nghĩa hệ số hồi quy 63 Bảng 2.28 - Kỳ vọng khách hàng dịch vụ Internet Banking 65 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH o0o -Trang Biểu đồ Biểu đồ 2.1 - Đặc điểm mẫu giới tính 36 Biểu đồ 2.2 - Đặc điểm mẫu độ tuổi 36 Biểu đồ 2.3 - Đặc điểm mẫu nghề nghiệp 37 Biểu đồ 2.4 - Đặc điểm mẫu theo thu nhập hàng tháng(%) 38 Biểu đồ 2.5 - Các nguồn thơng tin khách hàng tiếp cận dịch vụ 38 Biểu đồ - Thời gian sử dụng dịch vụ Internet Banking 39 Hình Hình 1.1 - Mơ hình hành động hợp lý (TRA) 17 Hình 1.2 - Mơ hình hành vi có kế hoạch (TPB) 18 Hình 1.3 - Mơ hình TAM 19 Hình 1.4 - Các biến mơ hình nghiên cứu 20 Hình 2.1 - Sơ đồ cấu máy tổ chức Ngân hàng Quốc Tế chi nhánh Huế 26 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU o0o NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương mại TMCP : Thương mại cổ phần VIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Ebanking : Ngân hàng trực tuyến IB : Internet Banking (Ngân hàng qua mạng) TRA : The Theory of Reasoned Action TPB : Theory of Planned Behaviour CN : Chi nhánh PGD : Phòng giao dịch CMND : Chứng minh nhân dân KHCN : Khách hàng cá nhân VND : Việt Nam đồng TAM : Technology Acceptance Model (Mơ hình chấp nhận cơng nghệ) ATM : Automated Teller Machine Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với phát triển ngày mạnh mẽ đất nước dẫn đến phát triển cách tồn diện khoa học cơng nghệ, kinh tế trị, văn hóa xã hội Đi với thay đổi thói quen người tiêu dùng Người tiêu dùng ngày trở nên động, đại đòi hỏi phát triển khơng ngừng nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ Tại Việt Nam, mạng Internet kết nối với cổng quốc tế từ năm 1997 Từ đến số lượng người sử dụng Internet khơng ngừng gia tăng Theo số liệu thống kê qua năm Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), cuối năm 2003 số người truy cập Internet Việt Nam khoảng 3,1 triệu người, cuối năm 2005 khoảng 10,7 triệu người, năm 2010 số lên đến 27,4 triệu người Với phát triển vũ bão, Internet thực trở thành phần khơng thể thiếu sống người Nắm bắt xu hướng trên, Ngân hàng đưa gói dịch vụ Internet Banking(IB) ứng dụng cơng nghệ Internet nhằm ngày nâng cao hoạt động để đáp ứng nhu cầu đại đa số khách hàng việc thực giao dịch trực tuyến thay phải đến ngân hàng hay điểm ATM Hiện nay, Internet Banking dịch vụ Ngân hàng quan tâm nhiều phần đem lại thành cơng cho Ngân hàng việc đẩy nhanh hoạt động Do đó, để nâng cao lực cạnh tranh, phát triển mở rộng hoạt động Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) cho mắt dịch vụ Internet Banking để khơng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng mà giảm tải cho kênh dịch vụ (dịch vụ quầy, ATM, Sms banking) vốn tồn nhiều hạn chế có dấu hiệu q tải Tuy nhiên thị trường Ngân hàng Thừa Thiên Huế có nhiều Ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ Internet Banking với cơng nghệ chức khơng thua kém, cạnh tranh ngân hàng ngày trở nên gay gắt Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng Khóa luận tốt nghiệp REGR factor score for analysis GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Equal variances assumed 047 828 -.396 138 693 -.06719187 -.397 137.324 692 -.06719187 415 -.017 138 986 -.00292771 Equal variances not assumed REGR factor score for analysis Equal variances assumed 669 Độ tuổi Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis df2 Sig .178 136 911 937 136 425 766 136 515 1.882 136 135 817 136 486 df1 ANOVA Sum of Squares REGR Between factor Groups score Within Groups for analysis Total REGR factor score Between Groups Within Groups Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng df Mean Square 3.257 1.086 135.743 136 998 139.000 139 4.117 1.372 134.883 136 992 F Sig 1.088 357 1.384 250 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh for analysis Total REGR Between factor Groups score Within Groups for analysis Total REGR Between factor Groups score Within Groups for analysis Total REGR Between factor Groups score Within Groups for analysis Total 139.000 139 1.290 430 137.710 136 1.013 139.000 139 4.412 1.471 134.588 136 990 139.000 139 1.051 350 137.949 136 1.014 139.000 139 Nghề nghiệp Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis df1 df2 Sig 1.670 135 161 3.446 135 010 1.650 135 165 1.540 135 194 2.576 135 040 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng 425 736 1.486 221 345 793 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh ANOVA Sum of Squares REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis Between Groups Mean Square df 1.740 435 Within Groups 137.260 135 1.017 Total 139.000 139 7.975 1.994 Within Groups 131.025 135 971 Total 139.000 139 Between Groups 13.487 3.372 Within Groups 125.513 135 930 Total 139.000 139 Between Groups 16.652 4.163 Within Groups 122.348 135 906 Total 139.000 139 3.928 982 Within Groups 135.072 135 1.001 Total 139.000 139 Between Groups Between Groups Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng F Sig .428 788 2.054 090 3.627 008 4.593 002 982 420 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic REGR factor score analysis REGR factor score analysis REGR factor score analysis REGR factor score analysis REGR factor score analysis for for for for for df1 df2 Sig .850 136 469 299 136 826 2.608 136 054 2.859 136 039 1.134 136 338 ANOVA Sum of Squares REGR factor Between Groups score for Within Groups analysis Total REGR factor Between Groups score for Within Groups analysis Total REGR factor Between Groups score for Within Groups analysis Total REGR factor Between Groups score for Within Groups analysis Total REGR factor Between Groups score for Within Groups analysis Total Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng df Mean Square 2.533 844 136.467 136 1.003 139.000 2.156 136.844 139.000 3.540 135.460 139.000 4.380 134.620 139.000 4.009 134.991 139.000 139 136 139 136 139 136 139 136 139 F Sig .841 474 719 1.006 714 545 1.180 996 1.185 318 1.460 990 1.475 224 1.336 993 1.346 262 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Thu nhập Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis df1 df2 Sig .966 136 411 587 136 625 4.430 136 005 596 136 619 1.575 136 198 ANOVA Sum of Squares REGR factor Between score for Groups analysis Within Groups REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng df Mean Square 917 306 138.083 136 1.015 139.000 139 562 187 138.438 139.000 136 139 1.018 5.708 1.903 133.292 139.000 136 139 980 3.842 1.281 135.158 139.000 136 139 994 8.574 2.858 130.426 139.000 136 139 959 F Sig .301 825 184 907 1.941 126 1.289 281 2.980 034 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh 2.30 Kiểm định mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc nhị phân Group Statistics co san sang su dung tiep khong REGR factor score for analysis co khong REGR factor score for analysis co khong REGR factor score for analysis co khong REGR factor score for analysis co khong REGR factor score for analysis co khong Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng N Mean Std Deviation Std Error Mean 108 3.866295 4E-2 97934033 09423707 32 1304875 1.07266919 18962291 108 9.908398 3E-2 1.03175025 09928021 32 3344084 81237900 14360968 108 6.154056 9E-2 1.05069438 10110311 32 2076994 78467066 13871149 108 1.187604 5E-1 1.03420521 09951644 32 4008165 75968444 13429451 108 5.232598 6E-2 97742342 09405261 32 1766002 1.06986796 18912772 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F REGR factor score for analysis Equal variances assumed REGR factor score for analysis Equal variances assumed REGR factor score for analysis Equal variances assumed REGR factor score for analysis Equal variances assumed REGR factor score for analysis Equal variances assumed Sig 1.053 Equal variances not assumed 2.233 Equal variances not assumed 2.582 Equal variances not assumed 3.650 Equal variances not assumed 1.137 Equal variances not assumed Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng 307 t-test for Equality of Means t -.840 df Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference 138 403 -.16915042 20148318 -.799 47.367 428 -.16915042 21174861 138 031 -.43349243 19859783 -2.483 63.509 016 -.43349243 17458608 138 182 -.26923999 20069258 -1.569 67.193 121 -.26923999 17164707 138 009 -.51957695 19709534 -3.108 68.417 003 -.51957695 16714825 138 257 -.22892619 20105482 -1.084 47.389 284 -.22892619 21122308 137 -2.183 110 -1.342 058 -2.636 288 -1.139 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Mann-Whitney Test Ranks co san sang su dung tiep khong Mean Rank N REGR factor score co for analysis khong Total REGR factor score co for analysis khong Total 108 67.54 7294.00 32 80.50 2576.00 108 67.63 7304.00 32 80.19 2566.00 140 140 Test Statisticsa REGR factor REGR factor score for score for analysis analysis Mann-Whitney U 1408.000 1418.000 Wilcoxon W 7294.000 7304.000 Z -1.588 -1.538 Asymp Sig (2.112 124 tailed) a Grouping Variable: co san sang su dung tiep khong Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng Sum of Ranks Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh 2.31 Kiểm định mối quan hệ biến định danh biến phụ thuộc nhị phân co san sang su dung tiep khong * thu nhap Crosstab Count thu nhap < trieu 2-5 trieu 5-10 trieu co san sang su dung tiep khong tren 10 trieu Total co 23 37 35 13 108 khong 25 45 16 51 19 32 140 Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 6.705a 082 Likelihood Ratio 7.305 063 Linear-by-Linear 5.932 015 Association N of Valid Cases 140 a cells (12.5%) have expected count less than The minimum expected count is 4.34 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh co san sang su dung tiep khong * nghe nghiep Crosstab Count nghe nghiep hoc sinh, can bo sinh vien tu doanh cong chuc co san sang su co dung tiep khong khong Total huu tri khac Total 21 28 41 10 108 22 34 16 57 15 12 32 140 36-55 tuoi tren 55 tuoi Chi-Square Tests Value Asymp Sig (2-sided) df Pearson Chi-Square 7.266a 122 Likelihood Ratio 8.645 071 Linear-by-Linear 6.260 012 Association N of Valid Cases 140 a cells (20.0%) have expected count less than The minimum expected count is 2.74 co san sang su dung tiep khong * tuoi Crosstab Count tuoi 18-25 tuoi co san sang su dung tiep khong 26-35 tuoi Total co 19 54 28 108 khong 23 16 70 37 10 32 140 Total Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Asymp Sig (2-sided) df a 724 731 3 867 866 640 424 140 a cells (12.5%) have expected count less than The minimum expected count is 2.29 co san sang su dung tiep khong * gioi tinh Crosstab Count gioi tinh nu co san sang su dung tiep khong nam Total co 58 50 108 khong 16 74 16 66 32 140 Total Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Casesb 136a 028 136 Asymp Sig (2-sided) df 1 Exact Sig (2-sided) Exact Sig (1-sided) 712 867 713 841 135 713 140 a cells (.0%) have expected count less than The minimum expected count is 15.09 b Computed only for a 2x2 table Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng 433 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh co san sang su dung tiep khong * trinh hoc van Crosstab Count trinh hoc van duoi cap co san sang su dung co tiep khong khong Total cap trung cap, cao dang Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 25 27 51 108 28 35 20 71 32 140 Asymp Sig (2-sided) df 3.608a 3.985 3 307 263 3.037 081 140 a cells (25.0%) have expected count less than The minimum expected count is 1.37 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng Total Chi-Square Tests Value dai hoc, tren dai hoc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC Logistic Regression Case Processing Summary Unweighted Casesa N Selected Cases Included in Analysis Missing Cases Total Unselected Cases Total Percent 140 100.0 0 140 140 100.0 100.0 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Origina l Value Internal Value co khong Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Predicted co san sang su dung tiep khong Observed Step co san sang su dung tiep co khong khong Overall Percentage a Constant is included in the model Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng co Percentage Correct khong 108 100.0 32 0 77.1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Classification Tablea,b Predicted co san sang su dung tiep khong Observed co Percentage Correct khong Step co san sang su dung tiep co khong khong 108 100.0 32 0 Overall Percentage 77.1 b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant S.E -1.216 Wald 201 df 36.525 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables FAC3_3 3.322 068 FAC6_3 6.712 010 c19 5.975 015 14.946 002 Overall Statistics Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 16.637 001 Block 16.637 001 Model 16.637 001 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng Exp(B) 296 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 133.875a 112 170 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted co san sang su dung tiep khong Observed co Step co san sang su dung tiep co khong khong Percentage Correct khong 105 97.2 29 9.4 Overall Percentage 77.1 a The cut value is 500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) Step 1a FAC3_3 474 253 3.503 061 1.606 FAC6_3 572 242 5.608 018 1.772 c19 574 245 5.470 019 1.775 -2.848 710 16.062 000 058 Constant a Variable(s) entered on step 1: FAC3_3, FAC6_3, c19 Sinh viên: Phan Thị Thanh Hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ., NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ., NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay