(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

27 187 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:35

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -0O0 - NGUYỄN VĂN THANH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 Công trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS., Nguyễn Đắc Hưng Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm Luận án cấp Trường, họp tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Vào hồi: giờ, ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Nguyễn Văn Thanh (2012): “ Để giảm lãi suất cho vay cần quản trị tốt rủi ro khoản”, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số (352), trang 2225 Nguyễn Văn Thanh (2012): “Bức tranh nợ công Việt Nam giai đoạn nay”, Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng, số 116+117, 3133 Nguyễn Văn Thanh (2014) : “Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 6, trang 31-33 Nguyễn Văn Thanh (2014): “ Agribank nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 5/2014, trang 6-8 Nguyễn Văn Thanh (2014): “ Chính sách tín dụng Hộ sản xuất – Những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Tài chính, số 6, trang 37-39 Nguyễn Văn Thanh ( 2015): “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam”, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 23/2015 (440), trang 29-21 Nguyễn Văn Thanh (2015) :”Phát huy vai trò Agribank cung ứng vốn tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao”, Kỷ yếu hội thảo khoa học với chủ đề :“Vai trò ngân hàng ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nông nghiệp, nông thôn”, Tạp chí Ngân hàng phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức ngày 18/12/2015, Hà Nội MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong năm gần nhất, NHNo&PTNT Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất thường xuyên cao, với chất lượng tín dụng an toàn, nhiên thực tiễn đặt nhiều vấn đề có tính cấp bách NHTM Môi trường cạnh tranh hoạt động tín dụng nói chung tín dung hộ sản xuất nói riêng ngày sôi động hơn, nhu cầu vốn hộ sản xuất ngày lớn hơn, đối tượng sử dụng vốn vay hộ sản xuất ngày đa dạng kèm theo mức độ rủi ro lớn hơn, mức độ hội nhập kinh tế nói chung lĩnh vực nông nghiệp nói riêng đem lại nhiều hội đặt nhiều thách thức lớn hơn, tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ sản xuất theo báo cáo thấp thực tế tiềm ẩn nhiều rủi ro nợ cấu lại che dấu nhiều hình thức khác nhau… Điều đòi hỏi NHNo&PTNT Việt Nam cần có giải pháp phù hợp, tiếp tục giữ vai trò chủ lực hoạt động tín dụng kinh tế hộ sản xuất, cần tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng phân đoạn đối tượng khách hàng Vốn tín dụng cho phát triển nông nghiệp - nông thôn nói chung, cho phát triển kinh tế hộ sản xuất nói riêng tiếp tục vấn đề thời sự, khách hàng bền vững chiến lược lâu dài NHNo&PTNT Việt Nam Do vậy, luận án chọn đề tài: “Chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” để nghiên cứu xuất phát từ yêu cầu cấp bách đặt thực tiễn Việt Nam TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Các công trình nghiên cứu chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.1.1 Luận án tiến sỹ kinh tế: Luận án nêu thành công hạn chế đề tài có nội dung liên quan trực tiếp 2.1.2 Bài báo khoa học: Luận án nêu tổng quan viết đăng tạp chí có liên quan trực tiếp 2.2 Về sách tín dụng chất lượng tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam Luận án nêu đề tài Luận án tiến sỹ báo khoa học có liên quan 2.3 Khoảng trống công trình nghiên cứu nói trên: Chưa có công trình làm rõ khung lý thuyết chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHTM Các công trình nghiên cứu chưa phân tích đánh giá rõ thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT Việt Nam giai đoạn nay, đến năm 2014, rõ kết đạt được, hạn chế tìm nguyên nhân; đồng thời đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 3.1 Mục đích chung: Góp phần làm rõ vai trò việc nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT Việt 3.2 Mục đích cụ thể: Trả lời làm rõ câu hỏi: Nền tảng khung lý thuyết chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHTM? Kinh nghiệm quốc tế? Thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT Việt Nam? cần có giải pháp kiến nghị sát thực tiễn mang tính chất khả thi? ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng HSX NHNo&PTNT Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Hộ sản xuất tập trung nghiên cứu luận án hộ sản xuất nói chung NHNo&PTNT Việt Nam quan hệ tín dụng; trọng tâm hộ sản xuất nông nghiệp - nông thôn Tín dụng tập trung nghiên cứu hoạt động cấp tín dụng hay hoạt động cho vay NHNo&PTNT Việt Nam hộ sản xuất + Về thời gian: Thực trạng tập trung năm gần đây: 2009-2014 đề xuất giải pháp cho giai đoạn đến năm 2020 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế - Luận án nghiên cứu điển hình chất lượng tín dụng hộ sản xuất số chi nhánh NHNo&PTNT - Luận án sử dụng phương pháp chuyên gia NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Thứ nhất, luận án xây dựng mục khung lý thuyết chất lượng tín dụng hộ sản xuất…Thứ hai, làm rõ thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT Việt Nam Thứ ba, đề suất hệ thống giải pháp kiến nghị có tính khả thi, sát thực tiễn, từ việc tiếp tục mở rộng màng lưới, nâng cao nhận thức cán đến tăng cường quản trị rủi ro, đa dạng hóa phương thức cho vay, nâng cao chất lượng điều hành hoạt động tín dụng sở,… Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 7.1 Về mặt lý luận: Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung sở lý luận hoạt động tín dụng hộ sản xuất NHTM nói chung đặc biệt trong phát triển nông nghiệp - nông thôn 7.2 Về mặt thực tiễn: Góp phần nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất toàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh NHNo&PTNT sở; NHỮNG HẠN CHẾ TRONG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Để có nghiên cứu tổng hợp, logic cho NHTM nước, cho hộ sản xuất hoạt động lĩnh vực đầu tư vốn cụ thể đòi hỏi cần phải có nghiên cứu rộng hơn, sâu đặc biệt cần nhiều thời gian dài với lực lượng nghiên cứu lớn hơn, kinh phí phù hợp Đồng thời, nội dung nghiên cứu luận án dựa NHTM Nhà nước, hoạt động tín dụng chủ yếu nông nghiệp - nông thôn, NHTM khác Việt Nam đa dạng chủ yếu NHTM Cổ phần, khó bao quát KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN Chương 1: Những vấn đề chất lượng tín dụng hộ sản xuất ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT 1.1.1 Khái niệm hộ sản xuất Trong phạm vị luận án, HSX hiểu hộ gia đình tiến hành nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… khác nhau, phạm vi gia đình Những hoạt động hộ gia đình tiến hành phạm vi không gian, đơn vị hành cụ thể, làng, xã, thôn bản, phường,… 1.1.2 Đặc điểm hộ sản xuất quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Đặc điểm chung Luận án làm rõ nội dung: Các quan hệ giao dịch HSX với NHTM không thường xuyên quy mô không lớn; Vốn vay Ngân hàng HSX thường sử dụng tổng hợp cho nhiều công việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng HSX thường coi trọng chữ tín quan hệ tín dụng với NHTM:- Trình độ sản xuất, trình độ văn hoá ý thức pháp luật HSX hạn chế không đồng 1.1.2.2 Đặc điểm hộ sản xuất nông nghiệp - nông thôn Luận án làm rõ nội dung: Một là, HSX nông nghiệp - nông thôn sinh sống làm việc cộng đồng bao gồm chủ yếu nông dân Hai là, không hộ nông dân bị sức hút đô thị nhiều mặt lao động nông thôn có xu hướng đổ đô thị tìm việc làm Ba là, HSX vùng nông thôn đại đa số có thu nhập thấp, đời sống, trình độ khoa học công nghệ thấp đô thị 1.1.3 Các nguồn vốn chủ yếu phát triển kinh tế hộ sản xuất Luận án làm rõ nội dung: Nguồn vốn tự có; Nguồn vốn tín dụng theo quan hệ truyền thống dân cư nông thôn; Nguồn vốn hỗ trợ Nhà nước; Nguồn vốn tín dụng ngân hàng; Nguồn vốn tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp; Nguồn vốn 1.1.4 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại hộ sản xuất Luận án làm rõ hai nội dung: Đặc trưng hoạt động cho vay vốn hộ sản xuất; Phương thức cho vay vốn hộ sản xuất NHTM 1.1.5 Vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại phát triển kinh tế hộ sản xuất Một Thúc đẩy trình tích tụ tập trung vốn, sở góp phần tích cực vào trình vận động liên tục nguồn vốn Hai là, Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại công cụ tài trợ vốn cho ngành kinh tế phát triển lĩnh vực cần ưu tiên Ba là, Tín dụng ngân hàng kiểm soát đồng tiền thúc đẩy sản xuất, thực chế độ hạch toán kinh tế hộ sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa Bốn là, Vốn tín dụng ngân hàng hộ sản xuất góp phần thúc đẩy hình thành phát triển thị trường tài nông thôn Năm Vốn tín dụng ngân hàng thương mại cho vay hộ sản xuất góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn Sáu là, Tín dụng ngân hàng thúc đẩy hộ sản suất tiếp cận mở rộng sản xuất hàng hóa 1.1.6 Các nguyên tắc điều kiện cấp tín dụng hộ sản xuất 1.1.6.1 Các nguyên tắc cấp tín dụng hộ sản xuất i) Sử dụng vốn vay mục đích thỏa thuận hợp đồng tín dụng, phương án xin vay vốn ii) Phải hoàn trả nợ gốc lãi tiền vay hạn thỏa thuận hợp đồng tín dụng Iii) Phải có đảm bảo vốn vay 1.1.6.2 Các điều kiện cấp tín dụng hộ sản xuất i) Có lực pháp luật dân sự, có hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật Ii) Đối với hộ sản xuất, cá nhân phải cư trú ( Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp Iii) Có khả tài đảm bảo trả nợ theo thời gian cam kết 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT 1.2.1 Quan niệm chất lượng tín dụng hộ sản xuất 1.2.1.1 Quan niệm chung chất lượng tín dụng Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: "Chất lượng phạm trù triết học biểu thị thuộc tính chất vật, rõ gì, tính ổn định tương đối vật phân biệt với vật khác Chất lượng đặc tính khách quan vật, biểu bên thông qua thuộc tính Chất lượng vật, tượng biểu thị trình độ phát triển nó, chất lượng cao trình độ phát triển vật cao 1.2.1.2 Quan niệm chất lượng tín dụng hộ sản xuất Luận án cho rằng, chất lượng tín dụng ngân hàng hộ sản xuất khả NHTM đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp lý hố ản xuất thỏa mãn thỏa thuận văn thống hai bên 1.2.2 Rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng hộ sản xuất ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Luận án xin nêu quan niệm có tính chất khái quát sau:: Rủi ro tín dụng rủi ro khách hàng cấp tín dụng, bên có nghĩa vụ bên đối tác không thực khả thực phần toàn nghĩa vụ theo cam kết ngân hàng cấp tín dụng 1.2.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng mở rộng tín dụng phải đảm bảo an toàn gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng Theo quy định quản lý rủi ro tín dụng NHTM phải phù hợp với quy định pháp luật thông lệ quốc tế 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tín dụng hộ sản xuất 1.2.3.1 Nhóm nhân tố từ phía ngân hàng thương mại Chính sách Ngân hàng; Thông tin tín dụng; Quy trình tín dụng; Cán Ngân hàng; Công tác tổ chức Ngân hàng; Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tín dụng mức độ đại hóa công nghệ Ngân hàng 1.2.3.2 Nhóm nhân tố từ phía khách hàng hộ sản xuất Trình độ văn hoá, nhận thức pháp luật trình độ sản xuất HSX; Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ mà HSX lựa chọn; Năng lực tài HSX; Truyền thống gia đình uy tín người vay 1.2.3.3 Nhóm nhân tố môi trường hoạt động tín dụng Điều kiện tự nhiên - xã hội; Môi trường kinh tế; Môi trường pháp lý; Điều hành sách tiền tệ sách tài khóa, môi trường cạnh tranh hoạt 10 động Ngân hàng; Mức độ ổn định thời tiết khí hậu, trị ; Cơ sở hạ tầng thị trường tiêu thụ 1.2.3.4 Nhân tố khách quan khác mặt vĩ mô 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng hộ sản xuất ngân hàng thương mại 1.2.4.1 Chỉ tiêu định tính Thứ nhất: Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn để phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng khách hàng, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, chu kỳ sử dụng vốn Thứ hai: Việc vay vốn khách hàng để sản xuất - kinh doanh tạo doanh thu năm sau cao năm trước Đối với vay tiêu dùng, đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống khách hàng Thứ ba: Việc vay vốn Ngân hàng giúp cho khách hàng có lợi nhuận thực tỷ suất lợi nhuận thực vốn chủ sở hữu năm sau cao năm trước Thứ tư: Khách hàng trì khả toán nợ đến hạn Trong đó, trước hết khả toán nợ vay Ngân hàng (gốc lãi) Thứ năm: Khách hàng không vi phạm quy định quản lý tín dụng Ngân hàng qui định khác pháp luật 1.2.4.2 Chỉ tiêu định lượng Luận án làm rõ nội dung: Chỉ tiêu 1: Tỷ nợ xấu cho vay vốn hộ sản xuất; Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ thu lãi cho vay; Chỉ tiêu 3: Dư nợ tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cho vay hộ sản xuất: 1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng giới nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất 1.3.1.1 Tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp nông thôn Philippines Trong hoạt động tín dụng, việc cho vay trực tiếp đến hộ sản xuất, The Land bank ủy thác cho số tổ chức tín dụng khác 1.3.1.2 Tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp nông thôn Thailand 13 Biểu đồ 2.1: Tình hình hoạt động tín dụng năm 2009 - 2014 Đơn vị: Tỷ đồng 700,000 605,324 600,000 500,000 400,000 414,755 414,952 443,968 530,600 354,112 Dư nợ cuối kỳ 300,000 200,000 Năm 100,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Đến hết năm 2014, tổng dư nợ cho vay (bao gồm ngoại tệ quy đổi) NHNo&PTNT Việt Nam đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 48.903 tỷ đồng (+8,8%) so với năm 2013, cao tốc độ tăng bình quân chung toàn ngành ngân hàng 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.2.1 Quản lý chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát trỉển Nông thôn Việt Nam 2.2.1.1 Các quy định quy trình cho vay hộ sản xuất Trong giai đoạn nay, có Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam có Quyết định số 909/QS-HĐQT-TDHo ngày 22 tháng năm 2010 việc ban hành Quy định quy trình cho vay hộ gia đình, cá nhân trọng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát trỉển Nông thôn Việt Nam 2.2.1.2 Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội (RMS) Luận án làm rõ nội dung: a Đối tượng chấm điểm; b Nguyên tắc chấm điểm tất khách hàng; c Xác định ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; c Bộ tiêu chấm điểm khách hàng hộ gia đình sản xuất cá nhân; d Xếp hạng khách hàng phân loại nợ 2.2.1.3 Chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng cá nhân hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận án làm rõ nội dung: a Hạng khách hàng; b Quy trình chấm điểm tín dụng; c Đánh giá lại hạng khách hàng; 2.2.2 Chủ động nguồn vốn huy động đáp ứng nhu cầu tín dụng hộ sản xuất 14 Luận án đưa biểu đồ phân tích tăng trưởng nguồn vốn huy động thị trường NHNo&PTNT Việt Nam giai đoạn 2009 – 2014 2.2.3 Phương thức cho vay vốn hộ sản xuất NHNo&PTNT Việt Nam thực có hiệu Nghị định 41/2010/NĐ-CP Chính phủ, mức cho vay nâng lên 2.2.4 Hoạt động tín dụng hộ sản xuất Đến hết năm 2014, dư nợ cho vay hộ sản xuất đạt 338.632 tỷ đồng, chiếm 82,23% so với dư nợ cho vay nông nghiệp – nông thôn Tỷ lệ tương ứng năm 2012 78,9% năm 2013 80,1% 2.2.5 Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất sở kết cho vay số ngành nghề chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn Cho vay ngành lương thực, Doanh số cho vay hàng năm năm 2009 2014 đạt bình quân 29.000 tỷ đồng Cho vay ngành thủy sản: Doanh số cho vay bình quân giai đoạn 2009 - 2014 đạt 36.000 tỷ đồng Cho vay ngành chè: Doanh số cho vay hàng năm giai đoạn 2009 - 2014 đạt bình quân 2.000 tỷ đồng Cho vay ngành cà phê: Doanh số cho vay bình quân giai đoạn 2009-2014 đạt 10.200 tỷ đồng 2.2.6 Phân tích kết cho vay hộ sản xuất cá nhân so với tổng dư nợ Bảng số 2.1: Dư nợ cho vay HSX NHNo&PTNT Việt Nam so với tổng dư nợ giai đoạn 2009 - 2014 Đơn vị: Tỷ đồng, % Chỉ tiêu Tổng dư nợ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 354.112 414.755 443.476 480.452 530.600 605.324 182.945 201.203 211.964 245.481 298,650 338.632 51,66% 45,34% 47,79% 51,09% 56,23% 55,94% Dư nợ cho vay HSX Cá nhân Tỷ lệ cho vay HSX so với tổng dư nợ Hàng năm dư nợ cho vay HSX chiếm khoảng 50% so với tổng dư nợ cho vay NHNo&PTNT Việt Nam có xu hướng tăng lên, đỉnh cao năm 2014 gần 56% năm 15 2013 lên tới 56% Điều cho thấy cho vay HSX có vai trò quan trọng NHNo&PTNT Việt Nam 2.2.7 Phân tích thực trạng nợ xấu tín dụng vốn hộ sản xuất Bảng số 2.2: Diễn biến tỷ lệ nợ xấu cho vay HSX theo khu vực 2010 - 2014 Đơn vị: Tỷ đồng 2010 TÊN KHU VỰC 2011 2012 2014 2013 Dư nợ Nợ xấu Dư nợ Nợ xấu Dư nợ Nợ xấu Dư nợ Nợ xấu Nợ xấu 6.991 51 7,339 54 10,834 61 14,706 70 75 271 18.533 159 19.449 182 22,404 212 27,712 252 12.447 377 13.214 394 15,137 443 18,263 605 651 25.439 204 28.923 228 34,377 265 42,039 382 Khu vực Khu 04 cũ 21.659 Khu vực Duyên hải Miền Trung 13.891 Khu vực Tây Nguyên 20.882 Khu vực Thành phố HCM 15.448 Khu vực Đông Nam Bộ 18 229 Khu vực Tây Nam 47.684 113 22.774 122 26,303 138 33,567 145 458 162 148 13.992 161 16,480 205 20,462 193 254 21.994 276 25,019 303 31,265 368 424 1.188 16.186 1.255 17,381 1,307 18,593 1,670 1.565 311 162 19,130 189 23,183 232 28,452 257 522 48.958 545 54,403 612 63,591 641 709 211.964 3.406 245,481 3,778 298,650 4,582 4.840 Khu vực miền núi cao - Biên giới phía Bắc Khu vực Trung du Bắc Khu vực thành phố Hà Nội Khu vực Đồng Bắc Toàn quốc 214 201.203 3.178 Trong năm 2009 - 2012 quy mô nợ xấu cho vay HSX NHNo&PTNT Việt Nam không ngừng tăng lên, có xu hướng giảm năm 20132014 Đến hết năm 2014, dư nợ cho vay HSX đạt 338.632 tỷ đồng,, nợ xấu 4.840 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,43% , giảm nhẹ so với tỷ lệ 1,51% năm 2013 2.2.8 Phân tích thực trạng nợ xấu tín dụng hộ sản xuất thông qua tổ vay vốn của tổ chức đoàn thể Thời điểm gần hết năm 2014, tỷ lệ nơ xấu cho vay thong qua tổ đoàn thể NHNo&PTNT Việt Nam bình quân 1,19% 2.2.9 Phân tích chất lượng tín dụng hộ sản hộ sản xuất số chi nhánh vùng kinh tế khác 2.2.9.1 Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Phước 16 Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ sản xuất Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Phước năm 2009 – 2014 1% thấp so với tỷ lệ xấu chung chi nhánh từ 0,1 đến 0,2% Vốn tín dụng ngân hàng HSX đầu tư thâm canh mở rộng diện tích cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, ăn quả, phát triển chăn,… tạo việc làm ổn định chỗ nâng cao thu nhập 2.2.9.2 Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắc Lắc Vốn tín dụng ngân hàng HSX đầu tư thâm canh mở rộng diện tích loại công nghiệp, như: cao su, cà phê, hồ tiêu, điều; ăn quả; phát triển chăn nuôi lợn, bò, cá gia cầm; phát triển kinh doanh dịch vụ… tạo việc làm ổn định chỗ nâng cao thu nhập cho người dân nói chung, có số đông HSX vay vốn đồng bào dân tộc Tỷ lệ nợ xấu chô vay hộ sản xuất giai đoạn 2009 – 2014 bình quân Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắc Lắc 1,29% 2.2.9.3 Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bạc Liêu Kinh tế NNNT tỉnh Bạc Liêu chủ yếu lúa gạo, nuôi thủy hải sản, ăn quả, chăn nuôi… hầu hết hộ gia đình thực hiện, đối tượng vay vốn đông đảo Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bạc Liêu Tính bình quân chung tỷ lệ nợ xấu cho vay vốn HSX chi nhánh giai đoạn 2009 – 2014 1,81%, thấp từ 0,3% đến 1,1% so với tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp 2.2.9.4 Kết nghiên cứu cho vay hộ sản xuất NHNo&PTNT Hà Tây Bảng 2.3: Cơ cấu nợ xấu cho vay HSX NHNo&PTNT Hà Tây Đơn vị: tỷ đồng Năm 2011 Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Tỷ Tỷ trọng trọng (%) (%) Năm 2014 NX Tỷ trọng (%) 39,52 172 42.1 55,1 60,47 211 57,9 100 100 383 100 NX Tỷ trọng (%) NX NX KH HSX 76 40 83 172 44,9 KH doanh nghiêp 99 60 127 211 Tổng nợ xấu 165 100 210 383 Tính chung bình quân giai đoạn 2009-2014 tỷ lệ nợ xấu nhóm khách hàng doanh nghiệp 2,92%, tỷ lệ nợ xấu hộ sản xuất có 1,74%, 17 thấp 1,0% 2.2.9.5 Phân tích kết nghiên cứu chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre theo tiêu Bảng 2.4: Cơ cấu lợi nhuận cho vay HSX giai đoạn 2010 - 2013 Đơn vị tính: triệu đồng Năm Chỉ tiêu Tổng thu Tổng chi Tổng lợi nhuận Thu cho vay HSX Chi cho vay HSX Lợi nhuận cho vay HSX 2010 64.745 55.065 9.680 42.732 37.444 5.288 2011 96.133 77.612 18.521 67.293 58.209 9.084 2012 97.468 77.392 20.076 67.253 57.270 9.983 2013 100.322 78.213 22.109 74.651 63.570 11.081 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.3.1 Ưu điểm Một là, thể bật vai trò chủ lực cho vay vốn HSX NHNo&PTNT Việt Nam được, đặc biệt thực sách tín dụng Chính phủ phát triển NNNT xây dựng nông thôn Hai là, đa dạng phương thức cho vay vốn HSX; đồng thời khai thác hiệu phương thức phối hợp với Hội nông dân Hội phụ nữ cấp, NHNo&PTNT Việt Nam góp phần đổi hoạt động tổ chức trị - xã hội nghề nghiệp Ba là, NHNo&PTNT Việt Nam gắn bó chặt chẽ với đối tượng khách hàng đông đảo truyền thống HSX; đồng thời HSX lại đảm bảo chất lượng tín dụng cao cho ngân hàng Bảng số 2.5: So sánh tỷ lệ nơ xấu cho vay hộ sản xuất tỷ lệ nợ xấu chung NHNo&PTNT Việt Nam giai đoạn 2009 - 2014 Chỉ tiêu 2009 Nợ xấu chung 2.60% 3.80% Nợ xấu cho vay hộ sản 1,49% xuất 2010 1,58% 2011 6.10% 1,61% 2012 2013 5.80% 4.68% 1,54% 1,51% 2014 4.55% 1,43% 18 Bốn là, NHNo&PTNT Việt Nam chủ động đạo, điều hành mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng HSX Năm là, Vốn tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam góp phần thay đổi cấu kinh tế NNNT, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải việc làm chỗ nâng cao thu nhập cho người nông dân Sáu là, thông qua nâng cao chất lượng tín dụng HSX, NHNo&PTNT Việt Nam khai thác sử dụng tốt nguồn vốn ủy thác nước ngoài, khoản tái cấp vốn NHNN 2.3.2 Một số hạn chế Một là, tỷ lệ nợ xấu vốn cho vay hộ sản xuất thấp khách hàng doanh nghiệp tỷ lệ nợ xấu vốn cho vay HSX sổ sách chưa phản ánh sát thực tế, nợ tiềm ẩn số chi nhánh lớn Hai là, vốn tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam chưa phủ kín, đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vay HSX Do tình trạng cho vay nặng lãi xuất phổ biến nhiều vùng nông thôn Ba là, lãi suất cho vay hộ sản xuất chưa phù hợp, cao so với đối tượng khác Bốn là, kết cho vay qua tổ nhóm chưa bền vững hoạt động cho thuê tài chưa phát triển Năm là, chi phi cho vay vốn hộ sản xuất cao 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan Luận án phân tích rõ nội dung sau đây: Số lượng, chất lượng cán tín dụng chưa đáp ứng nhu cầu; Công tác kiểm tra kiểm soát đạo điều hành chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn; Công nghệ Ngân hàng lạc hậu; Hoạt động marketing thiếu hiệu quả; Quy trình tín dụng chậm đổi 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan Một là, môi trường cạnh tranh hoạt động tín dụng ngân hàng mục tiêu nâng cao chất lượng cho vay vốn hộ sản xuất chưa thực sôi động Tại nhiều khu vực nông thôn, hoạt động tín dụng chủ yếu NHNo&PTNT Hai là, rủi ro thị trường, rủi ro mùa màng, rủi ro sản xuất thời tiết hậu, tình trạng, mùa giá, giá mùa” thường xuyên xẩy ra, sách bảo hiểm nông nghiệp chưa phát triển 19 Ba là, Nhìn chung địa phương chưa có quy hoạch ổn định, khoa học, chưa có biện pháp cụ thể tạo tiền để để mở rộng vốn tín dụng ngân hàng đến thành phần kinh tế, có hộ sản xuất nông thôn Bốn là, mối liên kết nhà chưa chặt chẽ Năm là, phối hợp ngân hàng tổ chức trị xã hội chưa chặt chẽ; Giải quan nội có bất cập ảnh hưởng đến việc xiết nợ vay ngân hàng, trì trệ việc thi hành án có nợ vay Sáu là, cấp tín dụng bao gồm nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính, chiết khấu nghiệp vụ khác Thống đốc NHNN quy định, nhiên có nghiệp vụ chưa quy định quy định sơ lược, Bảy là, bất cập thực cho vay theo NĐ 41/2010/NĐ-CP Tám là, vướng mắc cho vay hộ sản xuất nuôi cá tra Chín là, bất cập cho vay hộ đóng tàu vỏ thép khai thác xa bờ theo Quyết định 1787/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 Thủ tướng Chính phủ Mười là, số nguyên nhân khác 2.3.3.3 Những nguyên nhân từ phía khách hàng hộ sản xuất Trình độ văn hóa, nhận thức pháp tuật; khả sản xuất, quản lý, nắm bắt thông tin thị trường hộ sản xuất nhìn chung nhiều hạn chế; Người dân chưa có thói quen giao dịch với ngân hàng; Hộ nông dân thường tài sản lớn, có không đủ sở pháp lý để nhận tài sản bảo đảm 2.3.4 Đánh giá thực trạng từ kết tổng hợp phiếu vấn chuyên gia Nghiên cứu sinh gửi “PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ TÍN DỤNG VÀ CÁN BỘ TÍN DỤNG Hộ sản xuất Hội sở Agribank số Chi nhánh Agribank” Tổng số có 284 phiếu gửi nhận 192 phiếu trả lời Kết quả lời tổng hợp bổ sung cho đánh giá khách quan luận án 20 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam đến năm 2020 Tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất, cá nhân nói riêng, không ngừng nâng cao lực tự chủ tài chính, phát triển quy mô, đạt yêu cầu định chế tài chính, ổn định, mở rộng đối tượng, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ điều kiện phù hợp Ngân hàng Nhà nước cho phép 3.1.2 Định hướng mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT Việt Nam thời gian tới Đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp kinh tế nông thôn nói chung, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục giữ vai trò chủ đạo thị trường tín dụng nông thôn, gắn bó với hộ sản xuất 3.1.3 Quan điểm tổ chức đạo nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất Luận án làm rõ nội dung: Mở rộng tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất cá nhân đảm bảo an toàn, hiệu Tổ chức triển khai cho vay chương trình, sách tín dụng theo đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Đa dạng mở rộng đối tượng đầu tư Thực quy định sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn 3.1.4 Dự báo thách thức nâng cao chất lượng tín dụng nói chung nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất nói riêng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Một là, hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu đem lại thu nhập lớn chứa đựng nhiều rủi ro 21 Hài là, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng đòi hỏi việc quản lý chất lượng tín dụng nói chung chất lượng tín dụng hộ sản xuất nói riêng phải phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế Ba là, cạnh tranh hoạt động tín dụng nói chung tín dụng hộ sản xuất nói riêng ngày gia tăng Bốn là, yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng nói chung, hộ sản xuất nói riêng Năm là, chất lượng nguồn nhân lực nói chung cho hoạt động tín dụng hộ sản xuất nói riêng NHNo&PTNT Việt Nam vấn đề cần giải có tính cấp bách Sáu là, khả sinh lời hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh thấp có khoảng cách so với NHTM hàng đầu Việt Nam Bảy là, rủi ro tín dụng hộ sản xuất cao bảo hiểm chưa phát triển 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.2.1 Mạnh dạn mở rộng màng lưới nông thôn kết hợp với thực hạn mức tín dụng thấu chi Cơ sở giải pháp này: Tại mục 2.1.2.2 Chương2, Luận án trình bày lý NHTM CP cạnh tranh mở rộng cho vay Hộ sản xuất nông thôn Trong mục 2.3.2 2.3.3 Chương Luận án trình bày rõ: hoạt động Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chưa đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho HSX, màng lưới giao dịch chưa thuận tiện,…Do việc NHNo&PTNT Việt Nam mở rộng màng lưới kết hợp với thực hạn mức thấu chi khắc phục hạn chế nêu Đặc điểm kinh tế - xã hội Hộ sản xuất nêu Chương 1, kết đạt cho vay vốn hộ sản xuất nêu chương - Lợi ích đề suất cụ thể thực giải pháp này: Thực giải pháp tạo điều kiện cho Ngân hàng No&PTNT Việt Nam tiếp tục mở rộng màng lưới, mở rộng quy mô cho vay đồng thời tiết 22 kiệm chi phí hoạt động tín dụng chi phí vay vốn hộ sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất Thành lập Phòng giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam xã phải giải loạt vấn đề xây dựng trụ sở hay thuê địa điểm giao dịch, đầu tư cải tạo hay xây dựng Phòng giao dịch, giải vấn đề điều chuyển tiền mặt, cán bộ,… 3.2.2 Nâng cao nhận thức đạo chặt chẽ thực mục tiêu mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT Việt Nam cần đạo điều hành theo hướng tập trung nguồn vốn để tăng trưởng tín dụng, ưu tiên lĩnh vực, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ kịp thời cho Đề án tái cấu ngành nông nghiệp Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Mở rộng tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất cá nhân đảm bảo an toàn, hiệu để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam cần nâng cao nhận thức toàn hệ thống, đồng thời tiếp tục chủ động tổ chức triển khai cho vay chương trình, sách tín dụng theo đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước 3.2.3 Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng gắn với hoàn thiện thực hiệN nghiêm túc quy trình tín dụng 3.2.3.1 Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng coi công cụ chiến lược để trì tính ổn định, bền vững tăng khả sinh lời họat động tín dụng Trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt kinh tế thị trường ngày phát triển, rủi ro hoạt động nói chung hoạt động tín dụng ngày nhiều với khối lượng lớn, rủi ro hoạt động ngân hàng lường không áp dụng quản trị rủi ro quản trị rủi ro tín dụng 3.2.3.2 Hoàn thiện thực nghiêm túc quy trình tín dụng Luận án làm rõ nội dung: Làm tốt việc điều tra, khảo sát, xác lập hồ sơ kinh tế địa phương Xây dựng định mức cho vay xây dựng mô hình phù hợp Hạn mức tín dụng khách hàng phải xác lập dựa đánh giá cụ thể nhu cầu vay, khả trả nợ, tài sản bảo đảm tiền vay, uy tín, chấm điểm xếp 23 hạng khách hàng, Chấn chỉnh chất lượng kiểm tra sau cho vay sở Cho vay khách hàng theo quy trình khép kín đồng Làm tốt việc xây dựng, khai thác hệ thống thông tin tín dụng Cần nâng mức cho vay không cần tài sản chấp cho hộ sản xuất 3.2.3.3 Giảm bớt thủ tục giấy tờ, chi phí giao dịch cho hộ nông dân Để giải vấn đề cần có qui định cụ thể Nhà nước như: miễn tất loại phí cho hộ nông dân làm thủ tục vay vốn NHNo&PTNT Việt Nam cần nghiên cứu giảm loại giấy tờ, thủ tục không cần thiết trình nghiệp vụ cho vay 3.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ làm việc đạo đức nghề nghiệp cho cán Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán tín dụng đáp ứng yêu cầu tiếp cận, thẩm định dự án sản xuất, tính toán tình hình tài khả trả nợ khách hàng cách xác nhanh chóng, hổ trợ hộ sản xuất khâu lập phương án phân tích tài NHNo&PTNT Việt Nam có chế độ khuyến khích cho cán tín dụng lương, thưởng nâng mức công tác phí cho CBTD 3.2.5 Nâng cao chất lượng điều hành hoạt động tín dụng sở -Nâng cao chất lượng công tác điều hành hoạt động tín dụng trước hết cần xuất phát từ việc nâng cao trình độ lực cán quản trị tín dụng, điều hành hoạt động tín dụng hiệu quả, xác thực tế, quy chế, thẩm quyền, pháp luật Thực phân loại nợ nghiêm túc để phản ánh thực trạng dư nợ, trích dự phòng quy định, tránh tình trạng chạy theo thành tích, chạy theo quỹ lương… Chỉ đạo cán tín dụng thường xuyên, phân loại khách hàng nắm vững diễn biến tình trạng thị trường để có biện pháp đầu tư phù hợp 3.2.6 Đa dạng hóa phương thức đối tượng cho vay NHNo&PTNT Việt Nam nên vào đối tượng sản xuất mà chọn phương thức cho vay phù hợp, phương thức cho vay lần NHNo&PTNT Việt Nam cần áp dụng đa dạng hóa phương thức cho vay như: cho vay theo dự án đầu tư, cho vay trả góp,… cho vay theo hạn mức tín dụng cho vay lưu vụ 24 3.2.7 Đẩy mạnh việc cho vay qua tổ vay vốn Phối hợp với Hội Nộng dân tỉnh thực tốt Nghị liên tịch 2308 phối hợp tốt với Hội phụ nữ thực có hiệu Thông tư liên tịch số 02 Định kỳ tổ chức sơ kết hay rút kinh nghiệm trình đạo phối hợp, để nhân rộng điển hình tiên tiến 3.2.8 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn nói chung kinh tế hộ sản xuất nói riêng 3.2.8.1 Cơ sở giải pháp Nhằm khác phục hạn chế nguyên nhân gây nên hạn chế luận án nêu chương 2, NHNo&PTNT Việt Nam nói chung chi nhánh địa phương có tỷ trọng cho vay vốn Hộ sản xuất mức lớn, thiếu vốn, phải điều hòa từ hệ thống, không chủ động nguồn vốn; lãi suất cho vay cao, hình thức huy động vốn chưa đa dạng,… 3.2.8.2 Những lợi ích đề suất cụ thể giải pháp Luận án làm rõ nội dung: Áp dụng hình thức HĐV phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế - xã hội Điều chỉnh lãi suất HĐV linh hoạt phù hợp với tỷ lệ lạm phát Có sách thu hút vốn nhàn rỗi từ khu vực nông thôn hộ sản xuất HĐV từ tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức xã hội Mở rộng mạng lưới tăng cường sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.1.1 Về Nghị định 41/NĐ-CP Chính phủ bổ sung sửa đổi Nghị định 41/2010/NĐ-CP để tháo gỡ khó khăn cho hộ nông dân có đất sản xuất nông nghiệp cư trú vùng ven thành thị, thị trấn hưởng sách ưu đãi vay vốn tài sản đảm bảo hộ dân cư trú xã 3.3.3.2 Cần có sách phù hợp phát triển kinh tế hộ gia đình Luận án làm rõ nội dung: Giải tốt vấn đề đất đai, điều chỉnh hạn mức đất nông nghiệp đẩy nhanh công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Có sách khuyến khích người dân làm giàu đáng tạo điều kiện nâng cao thu nhập dân cư; Đẩy mạnh đầu tư sở hạ tầng; Hỗ trợ đắc lực kinh tế hộ tiêu thụ hàng hóa 25 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Đối với cho vay nông nghiệp, nông thôn - Ngân hàng Nhà nước nên có chế phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro riêng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn - Sửa đổi thông tư 09/2012/TT-NHNN hộ sản xuất, kinh doanh nông thôn gặp nhiều khó khăn thực hiện, việc mua bán có hóa đơn - Sửa đổi Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN Ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 3.3.2.2 Đối với cho vay đóng tàu vỏ thép khai thác thủy sản xa bờ theo Quyết định 1787/TTr-CP Thủ tướng Chính phủ NHNN quy định rõ: “NHNo&PTNT Việt Nam sử dụng tàu hình thành từ vốn vay làm tài sản chấp cho khoản vay” thay quy định “NHNo&PTNT Việt Nam xem xét tự định việc có bổ sung hay không bổ sung tài sản khác tài sản hình thành từ vốn vay…” 3.3.2.3 Kiến nghị khác NHNN Việt Nam cần nghiên cứu, xem xét tiếp tục linh hoạt số chế khuyến khích NHTM cạnh tranh mở rộng cho vay nông nghiệp – nông thôn nói chung, có vùng ĐBSCL, như: tỷ lệ dự trữ bắt buộc, cho vay tái cấp vốn, sử dụng nguồn vốn huy động thị trường II,….Đồng thời NHNN cần tiếp tục có biện pháp cụ thể khuyến khích TCTD cạnh tranh, mở rộng màng lưới hoạt động nông thôn, đặc biệt vùng ĐBSCL 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương Thứ nhất, cấp quyền địa phương cần phối hợp tích cực với ngân hàng công tác cho vay, kiểm tra, đôn đốc thu nợ Thứ hai, ngành có liên quan cấp quyền địa phương cần phối hợp tạo điều kiện cho ngân hàng việc xử lý phát mại tài sản chấp vay khả hoàn trả Thứ ba, địa phương cần phát triển nông nghiệp chế biến bền vững theo hướng đa dạng hóa sản phẩm 3.3.4 Đối với ngành liên quan Các Bộ, ngành cần có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao lực chế biến sản phẩm, khả tiếp thị nông 26 sản thị trường quốc tế, nâng cao uy tín cách bền vững sản phẩm nông sản xuất Việt Nam tất thị trường giới, đảm bảo lợi ích từ sách ưu đãi đến trực tiếp người sản xuất 3.3.5 Đối với Ngân hàng thương mại Các NHTM cần tiếp tục mạnh dạn mở chi nhánh, phòng giao dịch vùng ĐBSCL, chấp nhận thua lỗ với thời gian dài điểm mở đô thị Đồng thời NHTM cần tiếp tục có chế điều chuyển vốn nội bộ, chế giao khoán tiêu kinh doanh phù hợp với vùng ĐBSCL theo hướng giảm lãi suất hay phí điều hòa vốn, tăng tỷ lệ điều hòa vốn,…, nâng cao chất lượng cho vay vốn Hộ sản suất 27 KẾT LUẬN Luận án:“Chất lượng hoạt động tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” sở nghiên cứu vấn đề lý luận bản, khảo sát, đánh giá, tổng kết thực tiễn, phương pháp nghiên cứu, tác giả giải nội dung sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận đặc điểm vai trò kinh tế HSX đối kinh tế thị trường, khẳng định vai trò quan trọng nguồn vốn tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế hộ sản xuất Làm rõ quan niệm chất lượng tín dụng hộ sản xuất, tiêu chí đánh giá chất lượng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất; kinh nghiệm số nước, rút học kinh nghiệm Việt Nam - Phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng chất lượng tín dụng HSX NHNo&PTNT Việt Nam, với số liệu khảo sát số địa phương có tính chất đại diện cho vùng miền; rõ ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế chất lượng tín dụng HSX NHNo&PTNT Việt Nam, đặc biệt làm rõ vấn đề cán tín dụng, quy trình quản lý chất lượng tín dụng thời gian qua - Trên sở khung lý luận bản, đánh giá sát thực tiễn, định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn nước, mục tiêu, chiến lược phát triển NHNo&PTNT Việt Nam, tác giả đưa giải pháp trước mắt giảp pháp lâu dài nhằm nâng cao nhằm nâng cao chất lượng tín dụng HSX NHNo&PTNT Việt Nam thời gian tới Những kiến nghị đề xuất Nhà nước, NHNN Việt Nam, Chính quyền địa phương - Hệ thống giải pháp đề xuất có tính đồng bộ, có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất, phát huy vai trò vốn tín dụng ngân hàng việc phát triển kinh tế HSX NHNo&PTNT Việt Nam, cụ thể là: + Những giải pháp phát triển màng lưới, đổi phương thức cho vay, thắt chặt quy trình tín dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cán tín dụng + Những kiến nghị Chính phủ, NHNN, quyền địa phương, [...]... LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN VÀ HỘ SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM 2.1.1 Hộ sản xuất trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn Phát triển kinh tế hộ, sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng CNH - HĐH là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... NHNo&PTNT Việt Nam đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 48.903 tỷ đồng (+8,8%) so với năm 2013, cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của toàn ngành ngân hàng 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.2.1 Quản lý chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát trỉển Nông thôn Việt Nam 2.2.1.1 Các quy định và quy trình cho vay hộ sản xuất. .. NAM 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đến năm 2020 Tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất, cá nhân nói riêng, không ngừng nâng cao năng lực tự chủ về tài chính, phát triển quy mô, đạt các yêu cầu đối với... sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới 3.1.4 Dự báo những thách thức về nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất nói riêng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Một là, hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động chủ yếu và đem lại thu nhập lớn nhất nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro 21 Hài là, yêu cầu hội... tượng, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ trong điều kiện phù hợp được Ngân hàng Nhà nước cho phép 3.1.2 Định hướng mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất của NHNo&PTNT Việt Nam trong thời gian tới Đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế và phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và kinh tế nông thôn nói chung, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục vẫn giữ... THAM KHẢO Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ TÍN DỤNG VÀ CÁN BỘ TÍN DỤNG Hộ sản xuất tại Hội sở chính Agribank và một số Chi nhánh Agribank” Tổng số có 284 phiếu đã được gửi đã nhận được 192 phiếu trả lời Kết quả quả lời được tổng hợp bổ sung cho những đánh giá khách quan của luận án 20 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 MỤC TIÊU,... ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; c Bộ chỉ tiêu chấm điểm khách hàng hộ gia đình sản xuất và cá nhân; d Xếp hạng khách hàng và phân loại nợ 2.2.1.3 Chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng cá nhân và hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận án đã làm rõ các nội dung: a Hạng khách hàng; b Quy trình chấm điểm tín dụng; c Đánh giá lại hạng khách hàng; 2.2.2 Chủ động... NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.2.1 Mạnh dạn mở rộng màng lưới ở nông thôn kết hợp với thực hiện hạn mức tín dụng thấu chi Cơ sở của giải pháp này: Tại mục 2.1.2.2 của Chương2, Luận án đã trình bày những lý do các NHTM CP đang cạnh tranh mở rộng cho vay Hộ sản xuất ở nông thôn Trong mục 2.3.2 và 2.3.3 của Chương 2 Luận án đã trình... đề lý luận về đặc điểm và vai trò của kinh tế HSX đối trong nền kinh tế thị trường, khẳng định vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của kinh tế hộ sản xuất Làm rõ quan niệm về chất lượng tín dụng hộ sản xuất, các tiêu chí đánh giá chất lượng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất; kinh nghiệm của một số nước, rút ra bài học kinh nghiệm... động tín dụng, Bốn là, Chính phủ các nước có cơ chế hỗ trợ về bảo hiểm nông nghiệp, cơ chế thu mua hay hỗ trợ thị trường nông sản, tạo điều kiện cho ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng nông nghiệp - nông thôn và hộ sản xuất ở nông thôn Năm là, hoạt động cho vay thường gắn với khuyến khích tiết kiệm, gắn với hoạt động khuyến nông và khuyến ngư ở nông thôn 12 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay