(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

237 260 0
  • Loading ...
1/237 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:32

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -0O0 - NGUYỄN VĂN THANH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -0O0 - NGUYỄN VĂN THANH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đắc Hưng TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 MỤC LỤC Đề mục Trang Lời cam đoan Danh mục ký hiệu chữ viết tắt Danh mục biểu bảng biểu đồ TÓM TẮT LUẬN ÁN LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1 NHỮNG VÁN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT 1.1.1 Khái niệm hộ sản xuất 1.1.2 Đặc điểm hộ sản xuất quan hệ tín dụng với Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các nguồn vốn chủ yếu phát triển kinh tế hộ sản xuất 1.1.4 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại hộ sản xuất 1.1.5 Vai trò hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại phát triển 11 kinh tế hộ sản xuất 1.1.6 Các nguyên tắc điều kiện cấp tín dụng hộ sản xuất 16 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI 17 VỚI HỘ SẢN XUẤT 1.2.1 Quan niệm chất lượng tín dụng hộ sản xuất 17 1.2.2 Rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng hộ sản xuất 20 Ngân hàng thương mại 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tín dụng hộ sản xuất 24 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng 32 thương mại 1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI 34 VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng giới nâng cao chất 34 lượng tín dụng hộ sản xuất 1.3.2 Bài học rút cho Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 38 Việt Nam cho Chính phủ Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 41 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIỚI THIỆU CHƯƠNG 41 2.1 CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP - NÔNG 41 THÔN VÀ HỘ SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM 2.1.1 Hộ sản xuất sản xuất nông nghiệp kinh tế nông thôn 41 2.1.2 Những đổi chủ yếu chế tín dụng hộ sản xuất 43 2.1.3 Tổng quan hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại hộ sản 47 xuất 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 57 VIỆT NAM 2.2.1 Quản lý chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp 57 phát trỉển nông thôn Việt Nam 2.2.2 Chủ động nguồn vốn huy động đáp ứng nhu cầu tín dụng hộ sản xuất 67 2.2.3 Phương thức cho vay vốn hộ sản xuất 71 2.2.4 Hoạt động tín dụng hộ sản xuất 74 2.2.5 Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất sở kết 76 cho vay số ngành nghề chương trình phát triển nông nghiệp – nông thôn 2.2.6 Phân tích kết cho vay hộ sản xuất cá nhân so với tổng dư nợ 81 2.2.7 Phân tích thực trạng nợ xấu tín dụng vốn hộ sản xuất 83 2.2.8 Phân tích thực trạng nợ xấu tín dụng hộ sản xuất thông qua tổ vay 84 vốn của tổ chức đoàn thể 2.2.9 Phân tích chất lượng tín dụng hộ sản hộ sản xuất số chi 85 nhánh vùng kinh tế khác 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN 100 XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.3.1 Ưu điểm 100 2.3.2 Một số hạn chế 108 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 112 2.3.4 Đánh giá thực trạng từ kết tổng hợp phiếu vấn chuyên gia 125 nguyên nhân nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG 134 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIỚI THIỆU CHƯƠNG 135 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN 135 135 DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát trỉển nông thôn Việt Nam đến năm 2020 135 3.1.2 Định hướng mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất 138 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam thời gian tới 3.1.3 Quan điểm tổ chức đạo nâng cao chất lượng tín dụng hộ 139 sản xuất 3.1.4 Dự báo thách thức nâng cao chất lượng tín dụng nói chung 141 nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất nói riêng Ngân hàng Nông nghiệp phát trỉển nông thôn Việt Nam 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.2.1 Mạnh dạn mở rộng mạng lưới nông thôn kết hợp với thực hạn 145 145 mức tín dụng thấu chi 3.2.2 Nâng cao nhận thức tâm đạo mở rộng nâng 148 cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất 3.2.3 Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng gắn với hoàn thiện thực 151 nghiêm túc quy trình tín dụng 3.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ làm việc đạo đức nghề nghiệp cho cán 3.2.5 Nâng cao chất lượng điều hành hoạt động tín dụng sở 157 3.2.6 Đa dạng hóa phương thức đối tượng cho vay 161 3.2.7 Đẩy mạnh việc cho vay qua tổ vay vốn 163 3.2.8 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn đầu tư cho nông nghiệp - 164 158 nông thôn nói chung kinh tế hộ sản xuất nói riêng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 166 3.3.1 Đối với Chính phủ 166 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 171 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương 172 3.3.4 Đối với Bộ ngành liên quan 173 3.3.5 Đối với Ngân hàng thương mại 175 KẾT LUẬN CHƯƠNG 176 KẾT LUẬN CHUNG 177 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN ****** Tác giả luận án có lời cam đoan danh dự công trình khoa học mình, cụ thể: Tôi tên là: Nguyễn Văn Thanh Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1980 ; Quê quán: Hải Dương Hiện công tác tại: Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài Là Nghiên cứu sinh khóa XVII Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số NCS: 010117120013020101171200130113110259 Cam đoan luận án: “Chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” Mã số chuyên ngành: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đắc Hưng Luận án thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đề tài công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu khoa học luận án đảm bảo có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung nơi đâu (hoặc công bố có nói rõ ràng thông tin tài liệu công bố); số liệu, nguồn trích dẫn luận án thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2015 Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thanh DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN STT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG VIỆT ADB Ngân hàng phát triển Châu Á Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động CBTD Cán tín dụng CĐKT Cân đối kế toán CNH-HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa GDP Tổng sản phẩm quốc nội CN Chi nhánh DATC Công ty mua bán nợ Việt Nam 10 HĐKD Hoạt động kinh doanh 11 HĐV Huy động vốn 12 HSX Hộ sản xuất 13 HTX Hợp tác xã 14 NH Ngân hàng 15 IMF Quỹ tiền tệ quốc tế 16 NHCSXH Ngân hàng sách xã hội 17 NHNN Ngân hàng Nhà nước 18 NHNO&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 19 NHNO&PTNT VN Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn VN 20 NHNOVN Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam 21 NNNT Nông nghiệp nông thôn 22 NHTM Ngân hàng thương mại 23 NHTW Ngân hàng Trung ương 24 NQH Nợ hạn 25 PGD NHTMCP Phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần 26 TCKT Tổ chức kinh tế 27 TCTD Tổ chức tín dụng 28 TDNH Tín dụng ngân hàng 29 UBND Ủy ban nhân dân 30 USD Đô la Mỹ 31 WB Ngân hàng giới 32 VAMC Công ty mua bán nợ Tổ chức tín dụng Việt Nam 33 VND Đồng Việt Nam 34 XHCN Xã hội chủ nghĩa Phụ lục số 05: Mức điểm quy định tương ứng với loại khách hàng Loại Số điểm đạt Aaa >= 401 Aa 351 – 400 a 301 – 350 Bbb 251 – 300 Bb 201 – 250 b 151 – 200 Ccc 101 – 150 Cc 51 – 100 c – 50 d 50% □
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay