Mẹo đưa bài tập hóa về giải phương trình 2017

22 122 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:22

giải bài tập hoá học×tài liệu tham khảo một số vấn đề trong việc sử dụng các công thức tính nhanh để giải bài tập hóa học×phương pháp giải bài tập hóa học×phương pháp giải bài tập hoá học hữu cơ×giải bài tập hóa học bằng phương pháp trung bình×các bài tập về giải phương trình lượng giác×giải bài tập hoá học×tài liệu tham khảo một số vấn đề trong việc sử dụng các công thức tính nhanh để giải bài tập hóa học×phương pháp giải bài tập hóa học×phương pháp giải bài tập hoá học hữu cơ×giải bài tập hóa học bằng phương pháp trung bình×các bài tập về giải phương trình lượng giác× Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Chuyên đề: Một số tập hoá học quy phơng trình bậc ax2 + bx + c = * Lớp + lớp 10 - Phần: Bảng tuần hoàn(nhiều Bài tập nhất) - Phần: H2SO4 * Lớp 11 - Phần: HNO3 - Phần: Ancol * Lớp 12 - Phần: Este - Phần: Đại cơng kim loại * Một số khác quy phơng trình bậc Hải Phòng 3.11.2016 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Lớp + Lớp 10: Phần Bảng tuần hoàn Ví dụ 1: Cho nguyên tố R thuộc nhóm IVA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđro, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R 45 x 100% H y xác định nguyên 44 chiếm b% khối lợng Biết a% + b% = tố R Lời giải: R thuộc nhóm IVA suy công thức RH4 R x 100% R+4 45 Ta có: a% + b% = x 100% 44 R R 45 => x 100% + x 100% = x 100% R+4 R + 32 44 R R 45 => + = R + R + 32 44 a%= RO2 b%= R x 100% R + 32 -> 43R2 - 36 R - 5760 = => R1 = 12 (C) ; R2 = -11,1 (loại) Ví dụ 2: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% - b% = 46 x 100% H y xác định nguyên 85 tố R? Lời giải: R thuộc nhóm VIA suy công thức RH2 R x 100% R+2 46 Ta có: a% - b% = x 100% 85 R R 46 => x 100% x 100% = x 100% R+2 R + 48 85 R R 46 => = R + R + 48 85 a% = RO3 b% = R x 100% R + 48 -> R2 - 35 R + 96 = => R1 = 32 (S) ; R2 = (loại không phù hợp) Ví dụ 3: Cho nguyên tố A thuộc nhóm IA, nguyên tố B thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong oxit cao nhất, A chiếm a% khối lợng Trong oxit cao nhất, B chiếm b% khối lợng Biết a% x b% = 230 x 100% x 100% 527 Nguyên tử khối A nguyên tử khối B 57 đvC Xác định nguyên tố A, B Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Lời giải: A thuộc nhóm IA -> oxit cao A2O B thuộc nhóm VIIA -> oxit cao B2O7 A2O B2O7 2A 2B x 100% b% = x 100% A + 16 B + 112 A B a% = x100% b% = x 100% A+8 B + 56 230 Ta có: a% x b% = x 100% x 100% 527 A B 230 => x 100% x x 100% = x 100%x 100% A+8 B + 56 527 A B 230 x = mà B = A+ 57 suy => A + B + 56 527 A A + 57 230 => x = A + A + 113 527 a% = -> 297A2 + 2209A - 207920 = A1 = 23 (Na); A2 = - 30,4 ( loại) B = 23 + 57 = 80 (Br) Ví dụ 4: Cho nguyên tố A thuộc nhóm VA , nguyên tố B thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđro, A chiếm a% khối lợng Trong hợp chất khí với Hiđro, B chiếm b% khối lợng Biết a = Nguyên tử b khối A nguyên tử khối B 18 H y xác định nguyên tố A, B? Lời giải: A thuộc nhóm VA -> Hợp chất khí với hiđro AH3 B thuộc nhóm VIA -> Hợp chất khí với hiđro BH2 AH3 BH2 a% = %A = A x 100% A+3 b% = %B = a = b A B+2 => x = mà B = A + 18 suy A+3 B A A + 20 => x = A + A + 18 Ta có: => A2 + 13A - 378 = => A1 = 14 (N); A2 = -27 (loại) -> B = 14 + 18 = 32 (S) B x 100% B+2 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Bài tập: bảng tuần hoàn Quy phơng trình bậc hai ax2 + bx + c = Phần thứ nhất: Dạng tìm nguyên tố ( từ câu - câu 16) * Dạng Tổng ( phép cộng) Câu 1: Cho nguyên tố R thuộc nhóm IVA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% + b% = 45 x100% H y xác định nguyên tố R? 44 Câu 2: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% + b% = 3255 x100% H y xác định nguyên tố R? 2414 Câu 3: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% + b% = 114 x100% H y xác định nguyên tố R? 85 Câu 4: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm 18176 x 100% H y xác định nguyên tố R? 13359 b% khối lợng Biết a% + b% = *Dạng Hiệu ( phép trừ) Câu 5: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm 46 x 100% H y xác định nguyên tố R? 85 b% khối lợng Biết a% - b% = Câu 6: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% - b% = 259 x 100% H y xác định nguyên tố R? 459 Câu 7: Cho nguyên tố R thuộc nhóm IVA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% - b% = 49 x 100% H y xác định nguyên tố R? 120 Câu 8: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% - b% = 7810 x 100% H y xác định nguyên tố R? 13359 * Dạng Tích ( phép nhân) Câu 9: Cho nguyên tố R thuộc nhóm IVA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% x b% = 49 x 100% x 100% H y xác định nguyên 120 tố R? Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Câu 10: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% x b% = 5041 x 100% x 100% H y xác định 13359 nguyên tố R? Câu 11: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% x b% = 961 x 100% x 100% H y xác định 2414 nguyên tố R? Câu 12: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a% x b% = 32 x 100% x 100% H y xác định nguyên 85 tố R? *Chú ý: Dạng Thơng ( phép chia) không đa phơng trình bậc 2, mà đa phơng trình bậc Câu 13: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a 183 = H y xác định nguyên tố R? b 73 Câu 14: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a 54 = H y xác định nguyên tố R? b 17 Câu 15: Cho nguyên tố R thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, R chiếm a% khối lợng Trong công thức oxit cao nhất, R chiếm b% khối lợng Biết a 40 = H y xác định nguyên tố R? b 17 Câu 16 ( Đề thi Đại học khối A năm 2012) : Phần trăm khối lợng nguyên tố R hợp chất khí với hiđro ( R có số oxi hoá thấp nhất) oxit cao tơng ứng a% b%, với a: b = 11: Phát biểu sau đúng? A Phân tử oxit cao R cực B Oxit cao R điều kiện thờng chất rắn C Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, R thuộc chu kì D Nguyên tử R ( trạng thái bản) có electron s Cho C = 12; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; N = 14; Si = 28 Câu Nguyên tố C P S Cl S N Si Câu 16 Đáp án A Cl Si 10 Cl 11 P 12 S 13 Cl 14 N 15 S Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Phần thứ hai: Dạng tìm nguyên tố ( từ câu 17 - câu 32) *Dạng Tổng ( Phép cộng) Câu 17: Nguyên tố A thuộc nhóm VA, nguyên tố B thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn Trong oxit cao nhất, A chiếm a% khối lợng Trong hợp chất khí với Hiđro, B chiếm b% khối lợng Biết a% + b% = 551 x100% Nguyên tử 459 khối B nhiều nguyên tử khối A 18 Xác định nguyên tố A, B ? Câu 18: Nguyên tố A thuộc nhóm IVA, nguyên tố B thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong oxit cao nhất, A chiếm a% khối lợng Trong hợp chất khí với Hiđro, B chiếm b% khối lợng Biết a% + b% = 1000 x100% Nguyên tử 803 khối A nguyên tử khối B 23,5 Xác định nguyên tố A, B ? Câu 19: Nguyên tố A thuộc nhóm VA, nguyên tố B thuộc nhóm IVA bảng tuần hoàn Trong oxit cao nhất, A chiếm a% khối lợng Trong hợp chất khí với Hiđro, B chiếm b% khối lợng Biết a% + b% = 745 x100% Nguyên tử 568 khối A nhiều nguyên tử khối B Xác định nguyên tố A, B ? Câu 20: Nguyên tố A thuộc nhóm VA, nguyên tố B thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong oxit cao nhất, A chiếm a% khối lợng Trong hợp chất khí với Hiđro, B chiếm b% khối lợng Biết a% + b% = 2428 x100% Nguyên tử 1971 khối A nguyên tử khối B 21,5 Xác định nguyên tố A, B ? *Dạng Hiệu ( Phép trừ) Câu 21: Nguyên tố A thuộc nhóm VA, nguyên tố B thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđro, A chiếm a% khối lợng Trong oxit cao nhất, B chiếm b% khối lợng Biết a% - b% = 87 x100% Nguyên tử khối 170 A nguyên tử khối B Xác định nguyên tố A, B ? Câu 22: Nguyên tố A thuộc nhóm VIA, nguyên tố B thuộc nhóm IVA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđro, A chiếm a% khối lợng Trong oxit cao nhất, B chiếm b% khối lợng Biết a% - b% = 121 x100% Nguyên tử khối 255 A nhiều nguyên tử khối B Xác định nguyên tố A, B ? Câu 23: Nguyên tố A thuộc nhóm VA, nguyên tố B thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđro, A chiếm a% khối lợng Trong oxit cao nhất, B chiếm b% khối lợng Biết a% - b% = 3259 x100% Nguyên tử khối 6222 A nguyên tử khối B 4,5 Xác định nguyên tố A, B ? Câu 24: Nguyên tố A thuộc nhóm IVA, nguyên tố B thuộc nhóm VA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđro, A chiếm a% khối lợng Trong oxit cao nhất, B chiếm b% khối lợng Biết a% - b% = 133 x100% Nguyên tử khối 216 A nhiều nguyên tử khối B 14 Xác định nguyên tố A, B ? *Dạng Tích ( Phép nhân) Câu 25: Nguyên tố A thuộc nhóm IA, nguyên tố B thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong oxit cao nhất, A chiếm a% khối lợng Trong oxit cao nhất, B chiếm Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 230 x100%x 100% Nguyên tử khối A 527 b% khối lợng Biết a% x b% = nguyên tử khối B 57 Xác định nguyên tố A, B ? Câu 26: Nguyên tố A thuộc nhóm IIA, nguyên tố B thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong oxit cao nhất, A chiếm a% khối lợng Trong oxit cao nhất, B chiếm b% khối lợng Biết a% x b% = 30 x100%x 100% Nguyên tử khối 85 A nguyên tử khối B 56 Xác định nguyên tố A, B ? Câu 27: Nguyên tố A thuộc nhóm IIIA, nguyên tố B thuộc nhóm VA bảng tuần hoàn Trong oxit cao nhất, A chiếm a% khối lợng Trong oxit cao nhất, B chiếm b% khối lợng Biết a% x b% = x100%x 100% Nguyên tử khối A 51 nhiều nguyên tử khối B 13 Xác định nguyên tố A, B ? Câu 28: Nguyên tố A thuộc nhóm IA, nguyên tố B thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong oxit cao nhất, A chiếm a% khối lợng Trong oxit cao nhất, B chiếm b% khối lợng Biết a% x b% = 923 x100%x 100% Nguyên tử khối A 2867 nhiều nguyên tử khối B 3,5 Xác định nguyên tố A, B ? *Dạng Thơng ( Phép chia) Câu 29: Nguyên tố A thuộc nhóm IVA, nguyên tố B thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, A chiếm a% khối lợng Trong hợp chất khí với Hiđrô, B chiếm b% khối lợng Biết a 243 = Nguyên tử khối b 320 A nguyên tử khối B 68 Xác định nguyên tố A, B ? Câu 30: Nguyên tố A thuộc nhóm VA, nguyên tố B thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, A chiếm a% khối lợng Trong hợp chất khí với Hiđrô, B chiếm b% khối lợng Biết a 567 = Nguyên tử khối b 680 A nguyên tử khối B 66 Xác định nguyên tố A, B? Câu 31: Nguyên tố A thuộc nhóm IVA, nguyên tố B thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, A chiếm a% khối lợng Trong hợp chất khí với Hiđrô, B chiếm b% khối lợng Biết a 119 = Nguyên tử khối b 128 A nguyên tử khối B Xác định nguyên tố A, B ? Câu 32: Nguyên tố A thuộc nhóm VA, nguyên tố B thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn Trong hợp chất khí với Hiđrô, A chiếm a% khối lợng Trong hợp chất khí với Hiđrô, B chiếm b% khối lợng Biết a = Nguyên tử khối A b nguyên tử khối B 18 Xác định nguyên tố A, B ? Cho C = 12; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; N = 14; Si = 28; Na = 23; K = 39; Br = 80; Al = 27; Mg = 24 Câu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nguyên tố A N C P N P S P Si Na Mg Al Nguyên tố B S Cl Si Cl S Si Cl N Br Br N 28 K Cl 29 C Br 30 N Br 31 Si S 32 N S Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 * Lớp + Lớp 10: Phần H2SO4 Ví dụ 1: Chia m gam hỗn hợp (Al, Cu) thành phần không - P1+ Dung dịch H2SO4 lo ng, d -> 6,72 lít H2 (đktc) - P2+ Dung dịch H2SO4 đặc, nóng, d -> 26,88 lít SO2 ( đktc) Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Hiệu mp2 - mp1 = 23,6(gam) Tính k m? Lời giải: Vì khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần -> số mol phần gấp k lần số mol phần * P1+ dung dịch H2SO4 lo ng, d -> 0,3 mol H2 ( Cu không phản ứng) Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3+ 3H2 0,2 mol 1,2 mol SO2 2Al + 6H2SO4 -> 0,2k(mol) Cu Al2(SO4)3 -> + 2H2SO4 + 3SO2 + 6H2O 0,3k (mol) -> CuSO4 ( 1,2 - 0,3k) mol mp2 = 27 x 0,2k + 64 (1,2 - 0,3k)gam => mp1 = 27 x0, 2k + 64(1, 0,3k ) gam k Theo ra: mp2 - mp1 = 23,6gam =>[ 27 x 0,2k + 64 (1,2-0,3k)]gam - 27 x0, 2k + 64(1, 0,3k ) gam= 23,6gam k => - 13,8k2 + 67k - 76,8 = k1 = 3; k2 = 1,86 (loại theo đề bài) => mp2 = 35,4gam; mp1 = 11,8gam => m = 35,4 + 11, = 47,2gam Ví dụ 2: Chia m gam hỗn hợp (Zn, Ag) thành phần không Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 - P1+ dung dịch H2SO4 lo ng, d -> 4,48 lít H2 (đktc) - P2 + dung dịch H2SO4 đặc, nóng, d -> 11,2 lít SO2 (đktc) Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Tích mp2 x mp1 = 1132,88(gam)x(gam) Tính k, m? Lời giải: Vì khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần => số mol phần gấp k lần số mol phần * P1 + dung dịch H2SO4 lo ng, d -> 0,2 mol H2 (Ag không phản ứng) Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 0,2mol 0,2 mol Vậy số mol Zn(phần2) = 0,2k (mol) * P2 + dung dịch H2SO4 đặc, nóng, d 0,5 mol SO2 Zn + 2H2SO4 ZnSO4 0,2k 2Ag + SO2 + 2H2O 0,2k (mol) + 2H2SO4 Ag2SO4 + SO2 (1-0,4k) mol + 2H2O (0,5 - 0,2k) mol * Ta có: P2 : Zn 0,2k (mol) ; Ag ( 1- 0,4k) mol mp2 = 65 x 0,2k + 108 ( - 0,4k) = ( 108 - 30,2k) gam Suy mp1 = 108 30, 2k gam k Ta có: mp2 x mp1 = 1132,88(gam)x(gam) => (108 - 30,2k)gam x 108 30, 2k gam = 1132,88 (gam) x (gam) k => 912,04k2 - 7656,08k + 11664 = k1 = 6,39 (loại theo đề bài) k2 = 2(nhận) Vậy mp2 = 47,6gam, mp1 = 23,8gam, m = 47,6 + 23,8 = 71,4 gam Ví dụ 3: Chia m gam hỗn hợp (Al, Ag) thành phần không - P1 + dung dịch H2SO4 lo ng, d 3,36 lít H2 (đktc) - P2 + dung dịch H2SO4 đặc, nóng, d 23,52 lít SO2 (đktc) 10 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Hiệu mp2 - mp1 = 40,5(gam) a k có giá trị A B C D b m có giá trị A 56,5gam B 56,6gam C 56,7gam D 56,8gam Gợi ý: Đa phơng trình bậc -29,7k2 + 216k - 226,8 = Ví dụ 4: Chia m gam hỗn hợp (Fe, Cu) thành phần không - P1 + dung dịch H2SO4 lo ng, d 2,24 lít H2 (đktc) - P2 + dung dịch H2SO4 đặc, nóng, d 17,92 lít SO2 (đktc) Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Tích mp2 x mp1 = 309,76(gam)x(gam) a Giá trị k là: A B C D B 43 gam C 44 gam D 45 gam b m có giá trị A 42gam Gợi ý: Đa phơng trình bậc 16k2 - 719,36k + 2621,44 = * Lớp 11: Phần HNO3 Ví dụ 1: Chia m gam hỗn hợp (Al, Cu) thành phần không - P1 + dung dịch HNO3 đặc, nguội, d 4,48 lít NO2 (đktc) - P2 + dung dịch HNO3 lo ng, d 17,92 lít NO (đktc) Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Hiệu mp2 - mp1 = 23,6(gam) Tính k, m? Lời giải: Vì khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần => số mol phần gấp k lần số mol phần * P1 + dung dịch HNO3 đặc nguội, d 0,2 mol NO2 11 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 (Al không phản ứng) Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O 0,1 mol 0,2mol Vậy nCu ( phần 2) = 0,1 k (mol) * P2 + dung dịch HNO3 lo ng, d 0,8 mol NO 3Cu + 8HNO3 0,1k Al (0,8 - 3Cu (NO3)2 + 2NO + 4H2O 0,2 k (mol ) + 4HNO3 Al (NO3)3 0, k )(mol ) * Ta có: mp2 = 64 x 0,1k + 27 x ( 0,8 - + NO ( 0,8 - + 2H2O 0, k )(mol ) 0, k ) (gam) = 6,4 k + 21,6 - 1,8 k = (4,6k + 21,6) gam mp1 = 4,6k + 21,6 gam k mà mp2 - mp1 = 23,6gam (4,6k + 21,6k)gam - 4,6k + 21,6 gam = 23,6gam k => 4,6k2 + 21,6k - 4,6k - 28,6 = 23,6k => 4,6k2 - 6,6k - 21,6 = => 2,3k2 - 3,3k - 10,8 = k1 = 3; k2 = - 1,56 (loại) => mp2 = 4,6 x + 21,6 = 35,4gam => mp1 = 11,8gam => m = 35,4 + 11, = 47,2gam Ví dụ 2: Chia m gam hỗn hợp (Fe, Ag) thành phần không - P1 + dung dịch HNO3 đặc, nguội, d 6,72lít NO2 (đktc) - P2 + dung dịch HNO3 đặc, nóng, d 26,88 lít NO2 (đktc) Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Tích mp2 x mp1 = 2888(gam)x(gam) Tính k, m? 12 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Lời giải: Vì khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần -> số mol phần gấp k lần số mol phần * P1 + dung dịch HNO3 đặc, nguội, d 0,3 mol NO2 (Fe không phản ứng) Ag + HNO3 AgNO3 + NO2 + H2O 0,3mol 0,3mol nAg ( phần 2) = 0,3k (mol) * P2 + dung dịch HNO3 đặc, nóng, d 1,2 mol NO2 Ag + 2HNO3 0,3k (mol) Fe + AgNO3 6HNO3 Fe (NO3)3 (0,4 - 0,1k) mol + NO2 + H2O 0,3k (mol) + 3NO2 + 3H2O ( 1,2 - 0,3k) mol * Ta có: mp2 = 108 x 0,3k + 56 (0,4 - 0,1k) = 32,4k + 22,4 - 5,6k = (26,8k + 22,4) gam Mà mp2 x mp1 = 2888(gam)x(gam) => (26,8k + 22,4)gam x (26,8k + 22, 4) gam = 2888 (gam)x(gam) k => 718,24k2 + 1200,64k + 501,76 = 2888k => 718,24k2 - 1687,36k + 501,76 = k1 = k2 = 0,35 (loại theo đề bài) -> mp2 = 76gam, mp1 = 38gam => m = 76 + 38 = 114 (gam) Ví dụ 3: Chia m gam hỗn hợp (Al, Ag) thành phần không - P1 + dung dịch HNO3 đặc, nguội, d 6,72 lít NO2 ( đktc) - P2 + dung dịch HNO3 lo ng, d 33,6 lít NO (đktc) Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Hiệu mp2 - mp1 = 151,2(gam) a Giá trị k A B C D b Giá trị m A 224,6gam B 226,8gam C 228,6gam D 255,6gam 13 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Gợi ý: Đa phơng trình bậc 29,7k2 - 140,4k - 40,5 = * Lớp 11: Phần Ancol Ví dụ 1: Cho 138 gam hỗn hợp ancol no, đơn chức, kế tiếp, ancol chiếm nửa khối lợng Biết hiệu số mol chúng 0,35 (mol) Tìm công thức phân tử ancol Lời giải: Gọi ancol A, B ( giả sử A< B) Vì chúng đồng đẳng B = A +14 Mỗi ancol có khối lợng là: 138 = 69 gam Số mol ancol A = 69 (mol ) A Số mol ancol B = 69 69 (mol ) = (mol ) B A + 14 Hiệu số mol: => 69 69 mol mol = 0,35 mol A A + 14 69( A + 14) 69 A = 0,35 A( A + 14) => 69A + 966 - 69A = 0,35A2 + 4,9A => 0,35A2 + 4,9A - 966 = A1 = 46 (C2H5OH); A2 = -60 (loại) B = 60 (C3H7OH) Ví dụ 2: Cho 96 gam hỗn hợp ancol no, đơn chức A, B Mỗi ancol chiếm nửa khối lợng.Phân tử khối B lớn A 28 Tích số mol chúng là: 1,2 (mol)x(mol) Tìm công thức phân tử A, B? Lời giải: Theo B = A + 28 Mỗi ancol có khối lợng 96 = 48( gam) 14 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Số mol ancol A = 48 (mol ) A Số mol ancol B = 48 48 (mol ) (mol ) = B A + 28 Tích số mol 48 48 (mol ) x (mol ) = 1,2(mol)x(mol) A A + 28 => 2304 = 1,2A2 + 33,6A => 1,2A2 + 33,6A - 2304 = => 0,3A2 + 8,4A - 576 = A1 = 32 (CH3OH) ; A2 = -60 (loại ) B = 32 + 28 = 60 ( C3H7OH) Ví dụ 3: Cho 236,8gam hỗn hợp ancol no, đơn chức A, B, ancol chiếm nửa khối lợng Phân tử khối B nhiều phân tử khối A 42 Tổng số mol chúng 5,3 (mol) Tìm công thức phân tử A, B? Gợi ý: Đa phơng trình bậc 5,3A2 - 14,2A - 4972,8 = * Lớp 12: Phần Este Ví dụ 1: Cho 44,4 gam hỗn hợp este no, đơn chức, kế tiếp, este chiếm nửa khối lợng, biết Hiệu số mol chúng 0,07(mol) Tìm công thức phân tử este Lời giải: Gọi este A, B ( giả sử A< B) Vì chúng đồng đẳng B = A + 14 Mỗi este có khối lợng : 44,4 = 22,2 gam Số mol este A = 22,2 (mol ) A Số mol este B = 22,2 22,2 = (mol ) B A + 14 Hiệu số mol 22, 22, mol mol = 0, 07 mol A A + 14 => 22,2 (A+ 14) - 22,2A = 0,07A2 + 0,98A 15 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 => 22,2A + 310,8 - 22,2A = 0,07A2 + 0,98A => 0,07A2 + 0,98A - 310,8 = A1 = 60 ( HCOOCH3) ; A2 = -74 (loại) B = 60 + 14 = 74 (CH3COOCH3) Công thức phân tử A: C2H4O2; B: C3H6O2 Ví dụ 2: Cho 26,4 gam hỗn hợp este no, đơn chức A, B, este chiếm nửa khối lợng Phân tử khối B nhiều phân tử khối A 28 Tích số mol chúng 0,033 (mol) x (mol) Tìm công thức phân tử A, B Lời giải: Theo ra: B = A + 28 Mỗi este có khối lợng : 26,4 = 13,2 gam Số mol este A = 13,2 (mol ) A Số mol este B = 13,2 13,2 = (mol ) B A + 28 Tích số mol 13, 13, (mol ) x (mol ) = 0, 033 (mol)x(mol) A A + 28 => 174,24 = 0,03A2 + 0,924A => 0,033A2 + 0,924A - 174,24 = A1 = 60 (HCOOCH3) A2 =-88 (loại) B = 60 + 28 = 88 (C2H5COOCH3) Công thức phân tử A: C2H4O2; B: C4H8O2 Ví dụ 3: Cho 61,2 gam hỗn hợp este no, đơn chức A, B, este chiếm nửa khối lợng Phân tử khối B nhiều phân tử khối A 42 Tổng số mol chúng 0,81(mol) Tìm công thức phân tử A, B Gợi ý: Đa phơng trình bậc 0,81A2 - 27,18A - 1285,2 = 16 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Lớp 12: Phần đại cơng kim loại Ví dụ 1: Chia m gam hỗn hợp (Al, Cu) thành phần không - P1 + dung dịch HCl d 6,72 lít H2(đktc) - P2 + dung dịch H2SO4 đặc, nóng, d 17,92 lít SO2 (đktc) Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Hiệu mp2 - mp1 = 11,8 (gam) Tính k, m? Lời giải: Vì khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần -> số mol phần gấp k lần số mol phần * P1 + dung dịch HCl d 0,3mol H2 (Cu không phản ứng) 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 0,2mol 0,3mol Vậy nAl (phần 2) = 0,2.k (mol) * P2 + dung dịch H2SO4 đặc, nóng, d 0,8 mol SO2 2Al + 6H2SO4 Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 0,2 k Cu 0,3 k (mol) + 2H2SO4 CuSO4 (0,8 - 0,3k) mol + SO2 (0,8 - 0,3k) mol * Ta có: mp2 = 27 x 0,2k + 64(0,8 - 0,3k) = 5,4k + 51,2 - 19,2k = (51,2 - 13,8k)gam mp1 = 51,2 13,8k gam k Mà mp2 - mp1 = 11,8gam => (51,2 - 13,8k)gam - 51,2 13,8k gam= 11,8gam k => 51,2k - 13,8k2 - 51,2 + 13,8k = 11,8k => -13,8k2 + 53,2k - 51,2 = k1 = 2; k2 = 1,85 (loại theo đề bài) mp2 = 23,6gam; + 2H2O mp1 = 11,8gam -> m = 35,4gam 17 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Ví dụ 2: Chia m gam hỗn hợp (Fe, Ag) thành phần không - P1 + dung dịch H2SO4 lo ng, d 6,72 lít H2 (đktc) - P2 + dung dịch HNO3 lo ng, d 26,88 lít NO (đktc) Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Tích mp2 x mp1 = 7261,92 (gam)x(gam) Tính k, m? Lời giải: Vì khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần -> số mol phần gấp k lần số mol phần * P1 + dung dịch H2SO4 lo ng, d 0,3mol H2 (Ag không phản ứng) Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 0,3mol 0,3mol Vậy nFe (phần 2) = 0,3.k (mol) * P2 + dung dịch HNO3 lo ng, d 1,2 mol NO Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3+ NO 0,3k 3Ag + 2H2O 0,3 k mol + HNO3 3AgNO3 + NO (3,6 - 0,9k) mol + 2H2O (1,2 - 0,3 k )mol * Ta có: mp2 = 56 x 0,3k + 108(3,6 - 0,9k) = 16,8k + 388,8 - 97,2k = (388,8 - 80,4k) gam mà Tích mp2 x mp1 = 7261,92(gam)x(gam) (388,8 - 80,4k)(gam)x 388,8 80,4k ( gam) = 7261,92 (gam) x (gam) k => 151165,44 - 62519,04k + 6464,16k2 = 7261,92k => 6464,16k2 - 69780,96k + 151165,44 = k1 = 7,79 (loại theo đề bài) ; k2 = (nhận) mp2 = 147,6 gam; mp1 = 49,2 gam; m = 196,8gam Ví dụ 3: Chia m gam hỗn hợp (Al, Mg) thành phần không - P1 + dung dịch HNO3 đặc, nguội, d 8,96 lít NO2 (đktc) - P2 + dung dịch H2SO4 đặc,nóng, d 44,8 lít SO2 (đktc) 18 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Hiệu mp2 - mp1 = 30,6(gam) a Giá trị k là: A.1 B C D B 51,1gam C 51,2gam D 51,3gam b Giá trị m là: A.51gam Gợi ý: Đa phơng trình bậc 0,2k2 + 0,7k - = Ví dụ 4: Chia m gam hỗn hợp (Fe, Zn) thành phần không - P1 + dung dịch H2SO4 đặc, nguội, d 4,48 lít SO2 (đktc) - P2 + dung dịch HNO3 đặc, nóng, d 145,6 lít NO2 (đktc) Biết khối lợng phần gấp k lần khối lợng phần ( k nguyên dơng) Tích mp2 x mp1 = 4440,2(gam)x(gam) a Giá trị k là: A.2 B C D.5 B 178,8gam C 178,9gam D 178,6gam b Giá trị m là: A.178,7gam Gợi ý: Đa phơng trình bậc 275,56k2 - 27877k + 132496 = 19 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Một số dạng khác quy phơng trình bậc Câu 1: Phản ứng CO(K) + Cl2(K) COCl2(K) đợc thực bình kín t0 không đổi, nồng độ ban đầu CO Cl2 0,4mol/l a Tính số cân phản ứng biết hệ đạt trạng thái cân 50% lợng CO ban đầu b Sau cân đợc thiết lập ta thêm 0,1 mol CO vào lít hỗn hợp Tính nồng độ chất lúc cân thiết lập Lời giải a Nồng độ ban đầu 0,4 0,4 Nồng độ cân 0,2 0,2 b CO(K) + Nồng độ ban đầu 0,3 Nồng độ cân (0,3 -x) K= COCl2(K) CO(K) + Cl2(K) 0,2 K = Cl2(K) 0, =5 0, 2.0, COCl2(K ) 0,2 (0,2-x) (0,2 + x) 0, + x = 5x2 - 3,5 x + 0,1 = (0,3 x).(0, x) x = 0,03 Câu 2: Một dung dịch chứa đồng thời axit cloaxetic 10-2M natri cloaxetat 2.10-3M Cho K CH ClCOOH = 1,4 10-3 Tính pH dung dịch Lời giải: [CH2ClOOH] = 10-2M [CH2ClOONa] = [CH2ClOO-] = 2.10-3M CH2ClOOH CH2ClOO- + H+ 10-2 2.10-3 10-2 - 2.10-3 + 20 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 (0, 002 + ) = 1, 4.10 0, 01 + 0,002 + 1,4 10-3 - 1,4 10-5 = + (0,002 + 1,4 x 10-3) -1,4 x 10-5 = = 2,4 10-3(mol/l) [H+] = 2,4 10-3M pH = 2,62 Câu 3: Tiến hành phản ứng sau nhiệt độ định, dung tích không đổi lít CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH Nếu ban đầu cho mol CH3COOH mol C2H5OH đến phản ứng cân có 2/3 mol este tạo thành Ngời ta thu đợc mol este phản ứng đạt cân ban đầu trộn chất nh sau: a mol axit + mol rợu b mol este + mol H2O Lời giải CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O Nồng độ ban đầu: 1 0 Nồng độ phản ứng: 2/3 2/3 2/3 2/3 Nồng độ cân bằng: 1/3 1/3 2/3 2/3 2 [CH COOC2 H ][ H O ] 3 KCb = = =4 [CH COOH ][C2 H OH ] 3 a CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O Nồng độ ban đầu: 0 Nồng độ phản ứng: x x x x (2-x) x x Nồng độ cân bằng: KCb = (1-x) x2 = 3x2 - 12x + = (1 x )(2 x ) Giải phơng trình ta đợc: x1 = 0,845 x2 = 3,15 > (loại) 21 Nguyễn Anh Tuấn - THPT Kiến An - 0968.613.123 Vậy số mol este = 0,845 b CH3COOH + C2H5OH Nồng độ ban đầu: Nồng độ phản ứng: Nồng độ cân bằng: x x CH3COOC2H5 + H2O x x x 1-x x 3- x (3 x )(1 x ) =4 x2 3x2 + 4x - = Giải phơng trình bậc II x1 = 0,535 x2 = 13 < loại Vậy số mol este cân - 0,535 = 0,465 Câu 4: Hai chất khí X Y có đặc điểm: - Tỷ khối hỗn hợp (X + Y) đồng thể tích so với khí O2 1,5 - Tỉ khối hỗn hợp (X + Y) đồng khối lợng so với hỗn hợp (N2 CO) 1,64 a Tính MX MY ( giả sử MX < MY) b X đơn chất, xác định công thức phân tử X c Y hiđrocacbon, xác định công thức phân tử viết công thức cấu tạo Y Lời giải a Gọi VX = a (lít) ; VY = a(lít) M hh = a X + a.Y = 1,5.32 X + Y = 96 2a (1) Gọi X = m (g) ; Y = m (g) M hh = 2m XY = = 1, 64.28 X Y = 2204 m m X +Y + X Y (2) X,Y nghiệm phơng trình bậc X2 - 96X + 2204 = Giải X = 38; Y = 58( phù hợp đề bài) b X đơn chất X F2 ( MF = 19 M F = 38) c CxHy = 58 12x + y = 58 phù hợp với x = 4; y = 10 Công thức phân tử Y C4H10 Công thức cấu tạo: CH3 - CH2 - CH2 - CH3 22 CH3 - CH - CH3 CH3
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẹo đưa bài tập hóa về giải phương trình 2017, Mẹo đưa bài tập hóa về giải phương trình 2017, Mẹo đưa bài tập hóa về giải phương trình 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay