Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành chính sách lao động năm 2016

193 251 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:16

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh:…………………………………………… Số BD:…………… ( Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:………;Điểm số:………;Điểm chữ:……………… ( Đề thi gồm 09 trang, 25 câu) Đề thi số: 01 “Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: (Cách chọn: A B C D: Chọn A A B C D: Chọn C, bỏ chọn A B C D: Chọn lại A, bỏ chọn C)” Câu 1: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 tiền lương người lao động thời gian thử việc hai bên thỏa thuận phải mức lương công việc đó? A Ít phải 55% B Ít phải 65% C Ít phải 75% D Ít phải 85% Câu 2: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 người lao động chưa thành niên người lao động tuổi ? A Dưới 18 tuổi B Dưới 19 tuổi C Dưới 20 tuổi D Dưới 21 tuổi Câu 3: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp phải làm thành bản? A 02 B 03 C 05 D 07 Câu 4: Theo quy định Luật Việc làm năm 2013 tổ chức bảo hiểm xã hội thực việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động thời hạn ngày, kể từ ngày nhận định hưởng trợ cấp thất nghiệp? A 03 ngày B 05 ngày C 07 ngày D 09 ngày Câu 5: Ít ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo văn cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A 30 ngày B 25 ngày C 20 ngày D 15 ngày Câu 6: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc trường hợp sau đủ điều kiện hưởng lương hưu ? A Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS tai nạn rủi ro nghề nghiệp thực nhiệm vụ giao, đóng bảo hiểm xã hội từ đủ năm trở lên hưởng lương hưu B Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS tai nạn rủi ro nghề nghiệp thực nhiệm vụ giao, đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 10 năm trở lên hưởng lương hưu C Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS tai nạn rủi ro nghề nghiệp thực nhiệm vụ giao, đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên hưởng lương hưu D Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS tai nạn rủi ro nghề nghiệp thực nhiệm vụ giao, đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên hưởng lương hưu Câu 7: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng sau đây? A Hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 24 tháng B Hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng C Hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 48 tháng D Hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng Câu 8: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2015 Chính phủ quy định sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia việc làm mức vay từ Quỹ, sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật ? A Trên 20 triệu đồng B Trên 30 triệu đồng C Trên 40 triệu đồng D Trên 50 triệu đồng Câu 9: Theo Luật Việc làm năm 2013 tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm: A Trung tâm dịch vụ việc làm doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm B Hợp tác xã dịch vụ việc làm C Liên minh hợp tác xã việc làm D Trung tâm đào tạo nghề Câu 10: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc thân nhân 18 tuổi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 tiếp tục hưởng trợ cấp tuất tháng đủ 18 tuổi, trừ trường hợp bị suy giảm khả lao động từ phần trăm trở lên ? A 71% B 81% C 61% D 31% Câu 11: Tiền lương để tính trợ cấp việc quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A Tiền lương để tính trợ cấp việc tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động 03 tháng liền kề trước người lao động việc B Tiền lương để tính trợ cấp việc tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động 04 tháng liền kề trước người lao động việc C Tiền lương để tính trợ cấp việc tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động 05 tháng liền kề trước người lao động việc D Tiền lương để tính trợ cấp việc tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động 06 tháng liền kề trước người lao động việc Câu 12: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thoả ước lao động tập thể hết hạn mà hai bên tiếp tục thương lượng thoả ước lao động tập thể cũ tiếp tục thực thời gian không ngày ? A 60 ngày B 90 ngày C 120 ngày D 150 ngày Câu 13: Mọi chi phí thương lượng tập thể ký kết, sửa đổi bổ sung gửi công bố thoả ước lao động tập thể quy định Bộ luật Lao động năm 2012 chi trả ? A Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi công bố thoả ước lao động tập thể người lao động chi trả B Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi công bố thoả ước lao động tập thể người sử dụng lao động chi trả C Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi công bố thoả ước lao động tập thể Bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả D Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi công bố thoả ước lao động tập thể Sở Lao động – Thương binh Xã hội chi trả Câu 14: Người lao động hưởng lương tháng trả lương tháng theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A Người lao động hưởng lương tháng trả lương tháng lần ba tháng lần B Người lao động hưởng lương tháng trả lương tháng lần hai tháng lần C Người lao động hưởng lương tháng trả lương tháng lần nửa tháng lần D Người lao động hưởng lương tháng trả lương tháng lần tuần lần Câu 15: Người lao động làm việc vào ban đêm trả thêm tiền lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc ngày làm việc bình thường theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A Ít 20% B Ít 30% C Ít 50% D Ít 60% Câu 16: Trong trường hợp phải ngừng việc, lỗi người sử dụng lao động người lao động trả lương theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A Được trả đủ tiền lương B Được trả 50% tiền lương; C Không phải trả lương; D Trả bù vào cuối năm có lợi nhuận Câu 17: Mức khấu trừ tiền lương tháng không tiền lương tháng người lao động sau trích nộp khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A Không 30% B Không 32% C Không 35% D Không 36% Câu 18: Giờ làm việc ban đêm tính theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A Từ 20 đến sáng ngày hôm sau B Từ 21 đến sáng ngày hôm sau C Từ 22 đến sáng ngày hôm sau D Từ 23 đến sáng ngày hôm sau Câu 19: Trường hợp làm việc ban đêm, thời gian người lao động nghỉ phút tính vào làm việc theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A 25 phút B 35 phút C 45 phút D 60 phút Câu 20: Người lao động làm việc theo ca nghỉ trước chuyển sang ca làm việc khác theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A 06 B 08 C 10 D 12 Câu 21: Người sử dụng lao động sử dụng từ người lao động trở lên phải có nội quy lao động văn theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A Từ 10 người lao động trở lên B Từ 08 người lao động trở lên C Từ 05 người lao động trở lên D Từ 03 người lao động trở lên Câu22: Đăng ký nội quy lao động theo Bộ luật Lao động năm 2012 thời hạn ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động? A 10 ngày B 15 ngày C 20 ngày D 30 ngày Câu 23: Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải theo Bộ luật Lao động năm 2012 quy định trường hợp? A 03 trường hợp B 04 trường hợp C 05 trường hợp D 06 trường hợp Câu 24: Trong thời gian bị tạm đình công việc, người lao động tạm ứng tiền lương trước bị đình công việc theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012? A 30% tiền lương B 40% tiền lương C 50% tiền lương D 60% tiền lương Câu 25: Người sử dụng lao động không sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm công tác xa trường hợp sau theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ? A Đang nuôi 12 tháng tuổi B Đang nuôi 15 tháng tuổi C Đang nuôi 24 tháng tuổi D Đang nuôi 36 tháng tuổi ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh:…………………………………………… Số BD:…………… ( Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:………;Điểm số:………;Điểm chữ:……………… ( Đề thi gồm 08 trang, 25 câu) Đề thi số: 02 “Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: (Cách chọn: A B C D: Chọn A A B C D: Chọn C, bỏ chọn A B C D: Chọn lại A, bỏ chọn C)” Câu 1: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng sau ? A Hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 24 tháng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 06 Câu (35 điểm): Quản lý nhà nước lao động bao gồm nội dung chủ yếu nào? Anh/chị hảy trình bày trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu tra lao động Câu (30 điểm): Theo Bộ Luật lao động 2012, tổ chức công đoàn quan hệ lao động có vai trò gì? Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức công đoàn? Câu (35 điểm): Bài tập tình huống: Ông Q nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 4/2016 đủ 49 tuổi Ông có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, có 15 năm làm công việc khai thác than hầm lò; bị suy giảm khả lao động 61% Tổng tiền lương tháng làm đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn ông Q sau: - Từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2014 256.680.000 đồng - Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016 181.056.000 đồng Anh/chị hảy tính lương hưu tháng ông Q? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 07 Câu (30 điểm): Anh/chị hảy cho biết hình thức xử lý kỷ luật sa thải người sử dụng lao động áp dụng trường hợp nào? Trình bày nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động Câu (35 điểm): Theo quy định pháp luật lao động người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương nào? Anh/chị hảy trình bày cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm tiền lương ngừng việc Câu (35 điểm): Trong trường hợp người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 08 Câu (35 điểm): Theo quy định pháp luật lao động hành người sử dụng lao động người lao động có nghĩa vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động? Người sử dụng lao động có trách nhiệm người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? Câu (30 điểm): Pháp luật quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp? Anh/chị hảy trình bày điều kiện để người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp Câu (35 điểm): Cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền trách nhiệm việc thực sách bảo hiểm xã hội? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 09 Câu (30 điểm): Theo quy định pháp luật lao động thương lượng tập thể nhằm mục đích gì? Anh/chị hảy nêu quy trình để thực thương lượng tập thể Câu (35 điểm): Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp lần quy định Luật bảo hiểm xã hội hành? Câu (35 điểm): Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải tranh chấp lao động cá nhân? Anh/chị hảy trình bày trình tự, thủ tục thời hiệu giải tranh chấp lao động cá nhân hòa giải viên lao động ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 10 Câu (35 điểm): Anh/chị hảy nêu chức năng, vị trí cấu tổ chức Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Bình Câu (30 điểm): Anh/chị hảy trình bày trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động hành; Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp nào? Câu (35 điểm): Bài tập tình huống: Bà Huệ 53 tuổi, làm việc điều kiện bình thường, bị suy giảm khả lao động 61%, có 26 năm 04 tháng đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ để giải chế độ hưu tháng 4/2016 Bà có diễn biến tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm cuối sau: - Từ tháng 02/2011 đến tháng 3/2014, hệ số lương 5,42; - Từ tháng 02/2014 đến tháng 3/2016, hệ số lương 5,76 Anh/chị hảy giải chế độ lương hưu cho bà Huệ? 10 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 11 Câu (30 điểm): Theo Bộ Luật lao động 2012, tổ chức công đoàn quan hệ lao động có vai trò gì? Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức công đoàn? Câu (35 điểm): Điều kiện thời gian để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất pháp luật bảo hiểm xã hội hành quy định nào? Người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc mà bị tạm giam việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội thực nào? Câu (35 điểm): Theo quy định pháp luật lao động người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương nào? Anh/chị hảy trình bày cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm tiền lương ngừng việc 11 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 12 Câu (35 điểm): Quản lý nhà nước lao động bao gồm nội dung chủ yếu nào? Anh/chị hảy trình bày trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu tra lao động Câu (30 điểm): Chính phủ quy định trách nhiệm quan, doanh nghiệp tổ chức thực việc xây dựng thang lương, bảng lương định mức lao động nào? Câu (35 điểm): Theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội hành mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc người lao động người sử dụng lao động nào? Người lao động người sử dụng lao động có quyền tham gia bảo hiểm xã hội? 12 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 13 Câu (35 điểm): Theo quy định Chính phủ Hội đồng tiền lương quốc gia có cấu tổ chức nhiệm vụ nào? Câu (30 điểm): Anh/chị hảy trình bày loại thỏa ước lao động tập thể theo quy định Bộ Luật lao động 2012 Câu (35 điểm): Bài tập tình huống: Ông Q nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 4/2016 đủ 49 tuổi Ông có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, có 15 năm làm công việc khai thác than hầm lò; bị suy giảm khả lao động 61% Tổng tiền lương tháng làm đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn ông Q sau: - Từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2014 256.680.000 đồng - Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016 181.056.000 đồng Anh/chị hảy tính lương hưu tháng ông Q? 13 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 14 Câu (30 điểm): Anh/chị hảy trình bày trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động hành; Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp nào? Câu (35 điểm): Anh/chị hảy trình bày nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương định mức lao động doanh nghiệp Câu (35 điểm) Bài tập tình huống: Ông H, Chánh Văn phòng Bộ X, nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/4/2016; có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội 30 năm Trước chuyển sang làm Chánh Văn phòng Bộ, ông H kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân, có 14 năm tính thâm niên nghề với hệ số lương 5,08 Ông H có diễn biến tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm cuối sau: - Từ tháng 02/2011 đến tháng 3/2014, hệ số lương 6,10; - Từ tháng 02/2014 đến tháng 3/2016, hệ số lương 6,44; Anh/chị hảy tính lương hưu tháng ông H? 14 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 15 Câu (30 điểm): Bộ Luật lao động hành quy định hợp đồng lao động phải có nội dung chủ yếu nào? Câu (35 điểm): Người lao động nghỉ làm việc hưởng nguyên lương ngày lễ, tết nào? trường hợp người lao động nghỉ việc riêng mà hưởng nguyên lương? Theo pháp luật lao động hành thời nghỉ ngơi người lao động quy định cụ thể nào? Câu (35 điểm) Bài tập tình huống: Bà Mai Chánh văn phòng Sở Q, làm việc điều kiện bình thường, hồ sơ ghi sinh năm 1962, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 26 năm, bị suy giảm khả lao động 61% Bà có diễn biến tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm cuối sau: - Từ tháng 3/2011 đến tháng 1/2014, hệ số lương 5,42; - Từ tháng 2/2014 đến tháng 2/2016, hệ số lương 5,76 - Bà nghĩ việc để lập hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu từ ngày 01/3/2016 Hỏi: Bà Mai có đủ điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng hay không? Nếu đủ điều kiện bà Mai nhận lương hưu bao nhiêu? 15 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 16 Câu (35 điểm): Anh/chị hảy nêu vị trí, chức Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Bình Trong lĩnh vực lao động, việc làm, tiền lương bảo hiểm xã hội Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Câu (30 điểm): Anh/chị hảy trình bày trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp nào? Câu (35 điểm): Theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc có chế độ nào? Anh/chị hảy nêu điều kiện để người lao động hưởng lương hưu 16 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 17 Câu (30 điểm): Pháp luật quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp? Anh/chị hảy trình bày điều kiện để người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp Câu (35 điểm): Theo quy định pháp luật lao động hành người sử dụng lao động người lao động có nghĩa vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động? Người sử dụng lao động có trách nhiệm người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? Câu (35 điểm): Bài tập tình huống: Bà Huệ 53 tuổi, làm việc điều kiện bình thường, bị suy giảm khả lao động 61%, có 26 năm 04 tháng đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ để giải chế độ hưu tháng 4/2016 Bà có diễn biến tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm cuối sau: - Từ tháng 02/2011 đến tháng 3/2014, hệ số lương 5,42; - Từ tháng 02/2014 đến tháng 3/2016, hệ số lương 5,76; Anh/chị hảy giải chế độ lương hưu cho bà Huệ? 17 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 18 Câu (35 điểm): Anh/chị hảy nêu chức năng, vị trí cấu tổ chức Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Bình Câu (30 điểm): Anh/chị hảy cho biết hình thức xử lý kỷ luật sa thải người sử dụng lao động áp dụng trường hợp nào? Trình bày nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động Câu (35 điểm): Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp lần quy định Luật bảo hiểm xã hội hành? 18 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 19 Câu (30 điểm): Theo quy định pháp luật lao động thương lượng tập thể nhằm mục đích gì? Anh/chị hảy nêu quy trình để thực thương lượng tập thể Câu (35 điểm): Trong trường hợp người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Câu (35 điểm): Cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền trách nhiệm việc thực sách bảo hiểm xã hội? 19 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT:………………………………………………… Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 20 Câu (35 điểm): Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải tranh chấp lao động cá nhân? Anh/chị hảy trình bày trình tự, thủ tục thời hiệu giải tranh chấp lao động cá nhân hòa giải viên lao động Câu (30 điểm): Anh/chị hảy cho biết quyền trách nhiệm quan có liên quan việc thực sách bảo hiểm thất nghiệp? Câu (35 điểm): Theo quy định hành bảo hiểm xã hội bắt buộc có chế độ nào? Anh/chị hảy nêu điều kiện để người lao động hưởng lương hưu suy giảm khả lao động 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành chính sách lao động năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành chính sách lao động năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành chính sách lao động năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay