Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành chăn nuôi thú y năm 2016

155 193 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:16

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y Đề số Câu 1: Anh (Chị) trình bày nội dung trách nhiệm quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi theo quy định Nghị định 08/2010/NĐ-CP Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi? (35 điểm) Câu 2: Anh (chị) cho biết Thẩm quyền, thủ tục cấp chứng hành nghề thú y theo quy định Pháp lệnh thú y năm 2004? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quyền hạn Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện phòng kinh tế quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV Bộ Nông nghiệp PTNT – Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề số 2: Câu 1: Anh (chị) cho biết Thẩm quyền điều kiện công bố dịch bệnh động vật theo quy định Pháp lệnh thú y năm 2004? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quản lý nhà nước nông nghiệp phát triển nông thôn UBND xã, phường, thị trấn định Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV Bộ Nông nghiệp PTNT – Bộ Nội vụ? (30 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ, quyền hạn tra chuyên ngành thức ăn chăn nuôi hành vi vi phạm hành lĩnh vực thực ăn chăn nuôi theo quy định Nghị định 08/2010/NĐ-CP Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi? (35 điểm) Đề số 3: Câu 1: Anh chị nêu sách nhà nước Thú y quy định pháp lệnh thú y năm 2004? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết điều kiện sở sản xuất, gia công kinh doanh thức ăn chăn nuôi Trách nhiệm tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi theo quy định Nghị định 08/2010/NĐ-CP Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi? ( 35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết vị trí, chức Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệp công lập trực thuộc Sở quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số 4: Câu : Anh (chị) nêu Trách nhiệm xử lý bệnh dịch động vật theo quy định Pháp lệnh thú y năm 2004? (35 diểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết vị trí, chức Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình cấu tổ chức, biên chế Chi cục Chăn nuôi Thú y quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quản lý nhà nước chăn nuôi Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm chăn nuôi quy định Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Đề số 5: Câu 1: Anh (chị) cho biết trách nhiệm quan nhà nước, tổ chức, cá nhân việc phòng bệnh , chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật quy định PLTY? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quản lý nhà nước chăn nuôi Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quy định Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết vị trí, chức nhiệm vụ, quyền hạn nông nghiêp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y) Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số Câu 1: Điều kiện công nhận vùng, sở an toàn dịch bệnh động vật ? Trách nhiệm quan nhà nước, tổ chức, cá nhân việc xây dựng vùng, sở an toàn dịch bệnh động vật theo Pháp lệnh thú y năm 2004 quy định nào? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết yêu cầu chuồng trại , giống, thức ăn nuớc uống theo "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học" ban hành kèm theo thông tư số 04/2010/TT- BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết vị trí, chức nhiệm vụ, quyền hạn thủy lợi Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số 7: Câu 1: Pháp lệnh thú y năm 2004 quy định điều kiện kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng thú y nào? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi, công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi công bố chất lượng giống vật nuôi phù hợp tiêu chuẩn theo quy định Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết vị trí, chức nhiệm vụ, quyền hạn thủy sản Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số Câu 1: Theo Pháp lệnh thú y năm 2004 Quy định nhãn biện pháp xử lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng thú y thực nào? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết yêu cầu nhãn giống vật nuôi, xuất khẩu, nhập giống vật nuôi kiểm định giống vật nuôi theo quy định Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết vị trí, chức nhiệm vụ, quyền hạn phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số Câu 1: Anh chị cho biết quyền nghĩa vụ người hành nghề thú y quy định nghị định số 33/2005/NĐ-CP? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết nguyên tắc hoạt động giống vật nuôi, Chính sách nhà nước giống vật nuôi trách nhiệm quản lý nhà nước giống vật nuôi quy định Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình Nông nghiêp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y) Thủy sản quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số 10 Câu 1: Anh (chị) nêu rỏ việc khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cạn theo nghị định số 33/2005/NĐ-CP phủ? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; công tác kiểm định, kiểm dịch giống vật nuôi theo quy định Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình Nông nghiêp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y) Thủy lợi quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số 11 Câu 1: Anh chị trình bày trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông nước nơi xuất phát quy định theo nghị định số 33/2005/NĐ-CP phủ? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình Nông nghiêp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y) Phát triển nông thôn quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quản lý nhà nước Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn chăn nuôi lĩnh vực: giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi khoa học, công nghệ quy định Thông tư số 02/2011/TTBNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Đề số 12 Câu 1: Anh (chị) phân tích rỏ hoạt động kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông quy định Nghị định số 33/2005/NĐ-CP phủ? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quản lý nhà nước chăn nuôi Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn lĩnh vực đạo chăn nuôi, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi định Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình Nông nghiêp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y); Chế biến thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản muối quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số 13: Câu 1: theo nghị định 33/2005/NĐ-CP phủ Việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập quy định nào? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình Nông nghiêp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y); Chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản muối quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quản lý nhà nước chăn nuôi Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện lĩnh vực đạo chăn nuôi, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi quy định Thông tư số 02/2011/TTBNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Đề số 14: Câu 1: Trình bày Nghị định số 33/2005/NĐ-CP phủ Quy định chung giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật trường hợp cấm giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quản lý nhà nước chăn nuôi Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm chăn nuôi quy định Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình Thủy sản Phát triển nông thôn quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số 15 Câu 1: Theo nghị định số 33/2005/NĐ-CP: Kiểm soát trước, trình giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật cạn thực nào? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình Thủy sản Chế biến, thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản muối quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quản lý nhà nước chăn nuôi Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quy định Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Đề số 16 Câu 1: Thẩm quyền kiểm tra vệ sinh thú y quy định Nghị định số 33/2005/NĐ-CP Chính phủ nào? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết yêu cầu chuồng trại , giống, thức ăn nuớc uống theo "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học" ban hành kèm theo thông tư số 04/2010/TT- BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết vị trí, chức nhiệm vụ, quyền hạn thủy lợi Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề 17 Câu 1: Anh chị nêu Điều kiện vệ sinh thú y nơi tập trung để vận chuyển động vật, sản phẩm động vật quy định Nghị định sô 33/2005/NĐ-CP phủ? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết vị trí, chức nhiệm vụ, quyền hạn thủy sản Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình Phát triển nông thôn; Chế biến, thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản muối quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số 18 Câu 1: Anh (chị) Trình bày điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật quy định Nghị định số 33/2005/NĐ-CP Chính phủ? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình Phát triển nông thôn; Chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản muối quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết yêu cầu chuồng trại vệ sinh thú y trang trại chăn nuôi lợn theo "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học" ban hành kèm theo thông tư số 04/2010/TT- BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Đề số 19 Câu 1: Anh (chị) trình bày điều kiện vệ sinh thú y sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật quy định Nghị định 33/2005/NĐ-CP Chính phủ? (35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết yêu cầu trại chăn nuôi chất lượng giống theo "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học" ban hành kèm theo thông tư số 04/2010/TT- BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết vị trí, chức nhiệm vụ, quyền hạn chế biến, thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản muối Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Đề số 20 Câu 1: Anh (chị) trình bày điều kiện vệ sinh thú y kinh doanh động vật, sản phẩm động vật quy định nghị đinh 33/2005/NĐ-CP phủ?(35 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết vị trí, chức nhiệm vụ, quyền hạn Chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản muối Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình quy định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh? (30 điểm) Câu 3: Anh (Chị) cho biết yêu cầu điều kiện vệ sinh thú y xử lý chất thải, bảo vệ môi trường trại chăn nuôi gia cầm theo "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học" ban hành kèm theo thông tư số 04/2010/TT- BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH… …… ………………………………… Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh………………………………………….Số BD………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách ( GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số câu trả lời đúng:……… ; Điểm số……….; Điểm chữ:……… (Đề thi gồm ……….trang, 25 câu) Đề thi số Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: ( Cách chọn: A B C D : Chọn A A B C D : Chọn C, bỏ chọn A A B C D : Chọn lại A, bỏ chọn C) Câu 1: Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 áp dụng Tổ chức, cá nhân có hoạt động lĩnh vực đây: A Giống vật nuôi B Thức ăn chăn nuôi C Chăn nuôi D Chăn nuôi – Thú y Câu 2: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, đàn giống hạt nhân dùng để sản xuất ra: A Ðàn giống cụ kỵ B Đàn giống bố mẹ C Đàn nhân giống D Giống thương phẩm Câu Theo pháp lệnh thú y năm 2004, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước quan thực quản lý nhà nước thú y động vật phạm vi nước A Quốc hội B Chính phủ C Chủ tịch nước D Nhân dân Câu Theo Pháp lệnh thú y năm 2004, quan có quyền công bố dịch bệnh động vật: A Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Thủy sản B Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh C Thủ tướng phủ D Thủ tướng phủ, Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Thủy sản Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Câu 5: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, nguyên tắc hoạt động giống vật nuôi có nội dung? A nội dung B ngày C ngày D 10 ngày ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH… …… ………………………………… Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh………………………………………….Số BD………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách ( GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số câu trả lời đúng:……… ; Điểm số……….; Điểm chữ:……… (Đề thi gồm ……….trang, 25 câu) Đề thi số19 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: ( Cách chọn: A B C D : Chọn A A B C D : Chọn C, bỏ chọn A A B C D : Chọn lại A, bỏ chọn C) Câu 1: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, đàn giống ông bà dùng để sản xuất ra: A Đàn giống bố mẹ B Ðàn giống cụ kỵ C Đàn nhân giống D Ðàn giống hạt nhân Câu 2: Danh mục bệnh phải công bố dịch là: A Là danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm động vật gây thiệt hại kinh tế lớn có khả lây lan sang người, bắt buộc phải công bố có dịch B Là danh mục bệnh vi sinh vật, ký sinh trùng gây cho động vật, có khả lây lan rộng, lây lan sang người C Không phải A B D Cả A B Câu Theo Pháp lệnh thú y năm 2004, vùng có dịch là: A Là vùng xảy dịch bệnh B Là vùng xảy dịch bệnh nguy hiểm lây lan nhanh C Là vùng có nhiều ổ dịch quan thú y có thẩm quyền xác định D Là vùng có nhiều ổ dịch quan thú y có thẩm quyền xác định Câu Theo Pháp lệnh thú y năm 2004, quan có quyền công bố dịch bệnh động vật: A Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Thủy sản B Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh C Thủ tướng phủ D Thủ tướng phủ, Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Thủy sản Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Câu 5: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, nguyên tắc hoạt động giống vật nuôi có nội dung? A nội dung B nội dung C nội dung D nội dung Câu Theo Pháp lệnh thú y năm 2004, quỷ phòng, chống dịch bệnh sử dụng vào mục đích nào? A Phòng, chống, khắc phục hậu dịch bệnh cho động vật; B Dập tắt dịch bệnh động vật; C Khắc phục hậu dịch bệnh động vật D Phòng, chống, dập tắt khắc phục hậu dịch bệnh động vật; Câu Theo pháp lệnh thú y năm 2004, quy định điều kiện người hành nghề Thú y: A Có Đại học trở lên B Có văn phù hợp với chuyên môn C Có dụng cụ thú y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề D Có chứng hành nghề quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Thú y cấp Câu 8: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải đảm bảo điều kiện đây: A Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lĩnh vực giống vật nuôi B Có sở vật chất trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc sản xuất, kinh doanh loài vật nuôi phẩm cấp giống C Có thuê nhân viên kỹ thuật đào tạo kỹ thuật chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm D Cả nội dung Câu Theo Pháp lệnh thú y năm 2004, quan có trách nhiệm quy hoạch địa điểm sở giết mổ động vật tập trung địa bàn tỉnh là: A Ủy ban nhân dân cấp tỉnh B Ủy ban nhân dân cấp huyện C Ủy ban nhân dân cấp xã D Sở Nông nghiệp PTNT Câu 10 Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT, quy định thẩm quyền công bố hết dịch phạm vi địa bàn tỉnh là: A Chi cục trưởng Chi cục thú y B Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh C Cục trưởng Cục Thú y D Sở Nông nghiệp PTNT Câu 11: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, “Tạo giống” hiểu là: A Là việc sử dụng biện pháp kỹ thuật để chọn lọc giữ lại làm giống cá thể có đặc điểm có lợi đáp ứng yêu cầu người B Là việc làm thay đổi nhiều đặc tính giống có cách cho phối giống để có đặc tính tương ứng tốt C Là việc chọn phối giống sử dụng biện pháp kỹ thuật di truyền khác để tạo giống D Là việc đánh giá suất, chất lượng giống trước đưa vào sử dụng Câu 12: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải chịu trách nhiệm chất lượng giống vật nuôi sản xuất, kinh doanh thông qua việc: A Công bố tiêu chuẩn chất lượng B Chọn lọc giống C Chăm sóc, nuôi dưỡng D Phòng chống dịch bệnh giống Câu 13: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, quan sau thực tra giống vật nuôi? A Uỷ ban kiểm tra B Thanh tra chuyên ngành C Thanh tra nhà nước D Thanh tra tài Câu 14 Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT, chủ vật nuôi, nhân viên thú y cấp xã, tổ chức, cá nhân hành nghề thú y chữa bệnh cho động vật vùng có dịch phải theo hướng dẫn của: A Phòng Nông nghiệp PTNT cấp huyện, bảo đảm không làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường B Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y, bảo đảm không làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường C Uỷ ban nhân dân xã D Sở Nông nghiệp PTNT Câu 15.Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT, quan sau kiểm tra đủ điều kiện công bố hết dịch đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản công bố hết dịch phạm vi từ hai tỉnh trở lên: A UBND tỉnh B Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y trung ương C Cục vệ sinh thú y, thủy sản D Sở Nông nghiệp PTNT Câu 16: Theo Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 Bộ NN PTNT nội dung sau không thuộc nhiệm vụ quản lý Khoa học, Công nghệ Sở Nông nghiệp PTNT? A Đánh giá kết khảo nghiệm đề nghị công nhận giống vật nuôi B Tham gia quản lý quỹ gen vật nuôi, vi sinh vật dùng chăn nuôi C Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành D Tham gia khảo nghiệm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; Câu 17 Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT, vận chuyển, lưu thông nước động vật có Danh mục động vật thuộc diện phải kiểm dịch phải khai báo trước ngày động vật áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định miễn dịch A ngày B ngày C ngày D ngày Câu 18 Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT, thời hạn ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh thú y thủy sản tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP cho sở đạt tiêu chuẩn theo quy định? A 20 ngày B 25 ngày C 30 ngày D 60 ngày Câu 19: Theo Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT Bộ NN PTNT ngày 21/01/2011, nội dung sau thuộc nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm chăn nuôi Phòng Nông nghiệp PTNT? A Tuyên truyền, tổ chức thực chương trình, kế hoạch sản xuất chăn nuôi đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm B Đề xuất kế hoạch xây dựng vùng chăn nuôi an toàn; xây dựng mô hình chăn nuôi theo Quy trình chăn nuôi an toàn C Tham gia quản lý chất lượng sản phẩm chăn nuôi, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi an toàn thực phẩm D Cả nội dung Câu 20: Theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 Bộ Nông nghiệp PTNT, yêu cầu trại chăn nuôi gia cầm bao gồm nội dung sau đây? A Có hàng rào tường kín bao quanh cách biệt với bên để bảo đảm hạn chế người động vật từ bên xâm nhập vào trại B Trước cổng có hố khử trùng phương tiện khử trùng, tiêu độc, có biển báo số điều cấm han chế khách vào trại C Có nơi để dụng cụ, thuốc, sổ sách ghi chép tình hình sản xuất, dịch bệnh sử dụng vác xin, thuốc đàn gia cầm D Cả nội dung Câu 21 Theo Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT ngày 4/6/2009của Bộ Nông nghiệp PTNT, trách nhiệm củacủa Chi cục Thú y là: A Tổ chức triển khai thực kiểm tra sở sơ chế, chế biến, kinh doanh giết mổ động vật theo chương trình hàng năm địa phương B Thực quản lý, theo dõi việc sử dụng hoá chất, thuốc thú y chăn nuôi động vật địa bàn quản lý tỉnh Quảng Bình C Phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi, sơ chế, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật áp dụng biện pháp để đảm bảo vệ sinh thú y sản phẩm động vật D Hướng dẫn người chăn nuôi kỹ thuật Câu 22: Theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 Bộ Nông nghiệp PTNT, yêu cầu chất lượng giống gia cầm bao gồm nội dung sau đây? A Gia cầm giống mua nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, có giấy kiểm dịch phải có công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo B Gia cầm giống sản xuất sở phải thực công bố tiêu chuẩn Chất lượng giống phải phù hợp với tiêu chuẩn công bố C Con giống lưu thông thị trường phải khoẻ mạnh, không nhiễm bệnh, phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ quan thú y chứng nhận kiểm dịch D Tất nội dung Câu 23: Theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 Bộ Nông nghiệp PTNT, dựa vào hàm lượng có nước chất sau để đánh giá yêu cầu vệ sinh thú y nước uống cho lợn? A Asen, Chì ( Pb), Thuỷ ngân (Hg), Xianua(CN) B Asen, Chì ( Pb), Kẽm (Zn), Xianua(CN) C Chì (PB), Kẽm (Zn), Thủy ngân (Hg), Asen D Thủy Ngân (Hg); Asen, Kẽm (Zn), Xianua(CN) Câu 24 Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Chính phủ, thời hạn chứng hành nghề thú y là: A năm B năm C năm D năm Câu 25.Theo Pháp lệnh Thú y năm 2004, khái niệm khử trùng tiêu độc là: A Là việc diệt mầm bệnh ổ dịch động vật vùng có dịch, vùng dịch bị uy hiếp, khu cách ly kiểm dịch, sở chăn nuôi B Là phun tiêu độc khử trùng C Xử lý phương tiện vận chuyển D Tiêu diệt mầm bệnh ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH… …… ………………………………… Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh………………………………………….Số BD………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách ( GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số câu trả lời đúng:……… ; Điểm số……….; Điểm chữ:……… (Đề thi gồm ……….trang, 25 câu) Đề thi số 20 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: ( Cách chọn: A B C D : Chọn A A B C D : Chọn C, bỏ chọn A A B C D : Chọn lại A, bỏ chọn C) Câu 1: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, đàn giống cụ kỵ đàn giống: A Đã chọn, tạo, nuôi dưỡng để sản xuất đàn giống bố mẹ B Đã chọn, tạo, nuôi dưỡng để sản xuất đàn giống hạt nhân C Đã chọn, tạo, nuôi dưỡng để sản xuất đàn giống thương phẩm D Đã chọn, tạo, nuôi dưỡng để sản xuất đàn giống ông bà Câu 2: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, hành vi sau bị nghiêm cấm?: A Nghiên cứu, chọn tạo giống vật nuôi B Thử nghiệm thuốc thú y khu vực sản xuất giống vật nuôi C Kinh doanh giống bố mẹ D Sử dụng giống vật nuôi Câu Theo Pháp lệnh thú y năm 2004, vùng có dịch là: A Là vùng xảy dịch bệnh B Là vùng xảy dịch bệnh nguy hiểm lây lan nhanh C Là vùng có nhiều ổ dịch quan thú y có thẩm quyền xác định D Là vùng có nhiều ổ dịch quan thú y có thẩm quyền xác định Câu Theo pháp lệnh thú y năm 2004, điều kiện để công bố dịch A Dịch bệnh thuộc Danh mục bệnh phải công bố dịch xảy tỉnh có khả lây lan rộng Có báo cáo văn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện diễn biến tình hình dịch bệnh B Có báo cáo văn tình hình dịch bệnh C Có kết luận chẩn đoán xác định bệnh truyền nhiễm nguy hiểm động vật thuộc Danh mục bệnh phải công bố dịch có văn đề nghị công bố dịch quan quản lý nhà nước thú y cấp tỉnh trung ương D Cả A C Câu 5: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, hành vi sau bị nghiêm cấm?: A Cản trở hoạt động hợp pháp nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, kiểm định, sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi B Sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái C Công bố tiêu chuẩn chất lượng, quảng cáo, thông tin sai thật giống vật nuôi D Cả nôi dung Câu Theo Pháp lệnh thú y năm 2004, nguyên tắc hoạt động Thú y là? A Phòng bệnh chính, bảo vệ phát triển động vật, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người, bảo vệ môi trường sinh thái B Chữa bệnh C.Phòng bệnh chính, Phát triển chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái D Dập dịch Câu Theo pháp lệnh thú y năm 2004, vùng sở an toàn bệnh động vật là: A Vùng, sở xác định mà không xảy bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc danh mục bệnh phải công bố dịch sở bảo đảm kiểm soát dịch bệnh B Vùng, sở xác định mà không xảy bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc danh mục bệnh phải công bố dịch khoảng thời gian quy định cho bệnh, loài động vật hoạt động thú y vùng sở để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh C Vùng, sở mà xác định không xảy bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc danh mục bệnh phải công bố dịch sở bảo đảm kiểm soát dịch bệnh D Vùng, sở xác định mà không xảy bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khoảng thời gian quy định sở bảo đảm kiểm soát dịch bệnh Câu 8: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải đảm bảo điều kiện đây: A Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lĩnh vực giống vật nuôi B Có sở vật chất trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc sản xuất, kinh doanh loài vật nuôi phẩm cấp giống C Có thuê nhân viên kỹ thuật đào tạo kỹ thuật chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm D Cả nội dung Câu Theo Pháp lệnh thú y năm 2004, quan có trách nhiệm quy hoạch địa điểm sở giết mổ động vật tập trung địa bàn tỉnh là: A Ủy ban nhân dân cấp tỉnh B Ủy ban nhân dân cấp huyện C Ủy ban nhân dân cấp xã D Sở Nông nghiệp PTNT Câu 10 Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT, quy định thẩm quyền công bố hết dịch phạm vi địa bàn tỉnh là: A Chi cục trưởng Chi cục thú y B Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh C Cục trưởng Cục Thú y D Sở Nông nghiệp PTNT Câu 11: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, “Tạo giống” hiểu là: A Là việc sử dụng biện pháp kỹ thuật để chọn lọc giữ lại làm giống cá thể có đặc điểm có lợi đáp ứng yêu cầu người B Là việc làm thay đổi nhiều đặc tính giống có cách cho phối giống để có đặc tính tương ứng tốt C Là việc chọn phối giống sử dụng biện pháp kỹ thuật di truyền khác để tạo giống D Là việc đánh giá suất, chất lượng giống trước đưa vào sử dụng Câu 12: Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải chịu trách nhiệm chất lượng giống vật nuôi sản xuất, kinh doanh thông qua việc: A Công bố tiêu chuẩn chất lượng B Chọn lọc giống C Chăm sóc, nuôi dưỡng D Phòng chống dịch bệnh giống Câu 13 Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT, việc khống chế, toán số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm động vật phải xây dựng thành chương trình quốc gia trình: A Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Thủy sản phê duyệt B Thủ tướng phủ phê duyệt C Cục trưởng Cục thú y phê duyệt D Chủ tịch UBND tỉnh,Thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Câu 14.Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT, quan sau kiểm tra đủ điều kiện công bố hết dịch đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản công bố hết dịch phạm vi từ hai tỉnh trở lên: A UBND tỉnh B Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y trung ương C Cục vệ sinh thú y, thủy sản D Sở Nông nghiệp PTNT Câu 15: Theo Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 Bộ NN PTNT nội dung sau không thuộc nhiệm vụ quản lý Khoa học, Công nghệ Sở Nông nghiệp PTNT? A Đánh giá kết khảo nghiệm đề nghị công nhận giống vật nuôi B Tham gia quản lý quỹ gen vật nuôi, vi sinh vật dùng chăn nuôi C Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành D Tham gia khảo nghiệm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; Câu 16 Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT, vận chuyển, lưu thông nước động vật có Danh mục động vật thuộc diện phải kiểm dịch phải khai báo trước ngày động vật áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định miễn dịch A ngày B ngày C ngày D ngày Câu 17 Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT, thời hạn ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh thú y thủy sản tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP cho sở đạt tiêu chuẩn theo quy định? A 20 ngày B 25 ngày C 30 ngày D 60 ngày Câu 18: Theo Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT Bộ NN PTNT ngày 21/01/2011, nội dung sau thuộc nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm chăn nuôi Phòng Nông nghiệp PTNT? A Tuyên truyền, tổ chức thực chương trình, kế hoạch sản xuất chăn nuôi đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm B Đề xuất kế hoạch xây dựng vùng chăn nuôi an toàn; xây dựng mô hình chăn nuôi theo Quy trình chăn nuôi an toàn C Tham gia quản lý chất lượng sản phẩm chăn nuôi, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi an toàn thực phẩm D Cả nội dung Câu 19: Theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 Bộ Nông nghiệp PTNT, yêu cầu trại chăn nuôi gia cầm bao gồm nội dung sau đây? A Có hàng rào tường kín bao quanh cách biệt với bên để bảo đảm hạn chế người động vật từ bên xâm nhập vào trại B Trước cổng có hố khử trùng phương tiện khử trùng, tiêu độc, có biển báo số điều cấm han chế khách vào trại C Có nơi để dụng cụ, thuốc, sổ sách ghi chép tình hình sản xuất, dịch bệnh sử dụng vác xin, thuốc đàn gia cầm D Cả nội dung Câu 20 Theo Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT ngày 4/6/2009của Bộ Nông nghiệp PTNT, trách nhiệm củacủa Chi cục Thú y là: A Tổ chức triển khai thực kiểm tra sở sơ chế, chế biến, kinh doanh giết mổ động vật theo chương trình hàng năm địa phương B Thực quản lý, theo dõi việc sử dụng hoá chất, thuốc thú y chăn nuôi động vật địa bàn quản lý tỉnh Quảng Bình C Phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi, sơ chế, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật áp dụng biện pháp để đảm bảo vệ sinh thú y sản phẩm động vật D Hướng dẫn người chăn nuôi kỹ thuật Câu 21: Theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 Bộ Nông nghiệp PTNT, yêu cầu chuồng nuôi gia cầm bao gồm nội dung sau đây? A Chuồng trại phải bảo đảm thông thoáng, ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ phù hợp với giai đoạn nuôi dưỡng gia cầm (gia cầm con, hậu bi, sinh sản) B Có hố khử trùng lối vào chuồng nuôi, có ngăn cách khu chăn nuôi (Khu nuôi gia cầm con; khu nuôi gia cầm hậu bị; khu nuôi gia cầm sinh sản) C Cống rãnh thoát nước thải phải có độ dốc thích hợp khoảng 3-5%, không bị ứ đọng nước D Cả nội dung Câu 22: Theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 Bộ Nông nghiệp PTNT, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia điều kiện trại nuôi lợn an toàn sinh học: yêu cầu giống bao gồm nội dung sau đây? A Lợn giống mua nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, có đầy đủ giấy kiểm dịch phải có công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo Trước nhập đàn, lợn phải nuôi cách ly theo quy định hành B Lợn giống sản xuất sở phải thực công bố tiêu chuẩn Chất lượng giống phải bảo đảm tiêu chuẩn công bố C Lợn giống phải quản lý sử dụng phù hợp theo quy định hành Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn D Tất nội dung Câu 23 Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Chính phủ,trách nhiệm thực việc phòng bệnh bắt buộc cho động vật là: A Cục Thú y B Chi cục Thú y C Trạm Thú y D Chủ vật nuôi Câu 24.Theo Pháp lệnh Thú y năm 2004, khái niệm khu cách ly động vật là: A Khu nuôi nhốt động vật B Khu chăn thả động vật C Là nơi nuôi giử động vật, cách ly hoàn toàn với động vật khác thời gian định để kểm dịch D Là nơi thu gom động vật để kiểm dịch Câu 25: Theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp PTNT, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia điều kiện trại nuôi lợn an toàn sinh học: Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi là: A tuần lần B tuần lần C ngày lần D 10 ngày lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành chăn nuôi thú y năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành chăn nuôi thú y năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành chăn nuôi thú y năm 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay