Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công nghệ thông tin năm 2016

102 346 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:15

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian làm bài: 180 phút Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 01 Câu (30 điểm) Anh/chị nêu Mục tiêu chương trình Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 Câu 2(35 điểm) Anh/chị trình bày Nội dung; Trách nhiệm quản lý nhà nước công nghệ thông tin; Quyền tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng phát triển công nghệ thông tin quy định Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu (35 điểm) Anh/chị trình bày nhóm nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin tỉnh đồng bộ, đại Xây dựng, hoàn thiện chế, sách ứng dụng phát triển Công nghệ thông tin Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh triển khai thực Chương trình hành động số 31CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế HẾT 2/81 Đề thi số: 02 Câu (30 điểm) Anh/chị trình bày Vai trò cổng thông tin điện tử quan nhà nước; Nguyên tắc cung cấp thông tin Tên miền truy cập cổng thông tin điện tử quy định Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước Câu (35 điểm) Anh/chị nêu Mục tiêu Chỉ tiêu chủ yếu; Nhiệm vụ cụ thể Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử Câu (35 điểm) Anh/chị trình bày nhóm nhiệm vụ: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ sáng tạo công nghệ Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, nâng cao lực quản lý mạng viễn thông, Internet; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quốc phòng, an ninh Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh triển khai thực Chương trình hành động số 31-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế HẾT 3/81 Đề thi số: 03 Câu (30 điểm) Anh/chị trình bày Chính sách phát triển, quản lý Internet thông tin mạng; Các hành vi bị cấm quy định Nghị định số 72/2013/NĐCP ngày 15/7/2013 Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng Câu (35 điểm) Anh/chị trình bày trách nhiệm Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động nội quan nhà nước tăng cường sử dụng văn điện tử trao đổi quan nhà nước với nhau, quan nhà nước với quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác quy định Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước Câu (35 điểm) Anh/chị trình bày nhóm nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin tỉnh đồng bộ, đại Ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống trị xã hội thiết thực, có hiệu Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh triển khai thực Chương trình hành động số 31CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế HẾT 4/81 Đề thi số: 04 Câu (30 điểm) Anh/chị trình bày trách nhiệm Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc Bảo đảm điều kiện sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước Thực công tác kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình sử dụng văn điện tử quan nhà nước cấp Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước Câu (35 điểm) Anh/chị trình bày Chính sách Nhà nước ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Nội dung quản lý nhà nước công nghệ thông tin quy định Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu (35 điểm) Anh/chị trình bày nhóm nhiệm vụ: Đổi mới, nâng cao nhận thức tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền ứng dụng phát triển công nghệ thông tin; Xây dựng, hoàn thiện chế, sách ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh triển khai thực Chương trình hành động số 31CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế HẾT 5/81 Đề thi số: 05 Câu (30 điểm) Anh/chị trình bày trách nhiệm Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc Tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động nội quan nhà nước Tăng cường sử dụng văn điện tử trao đổi quan nhà nước với nhau, quan nhà nước với quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước Câu (35 điểm) Anh/chị nêu Chỉ tiêu chủ yếu Nhiệm vụ cụ thể Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử Câu (35 điểm) Anh/chị trình bày Mục tiêu chương trình Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 HẾT 6/81 Đề thi số: 06 Câu (30 điểm) Anh/chị nêu Trách nhiệm Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức quan nhà nước cấp Bộ Thông tin Truyền thông Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước Câu (35 điểm) Anh/chị nêu Giải pháp chủ yếu Văn phòng Chính phủ Bộ Thông tin Truyền thông Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử Câu (35 điểm) Anh/chị nêu Giải pháp chủ yếu Quyết định số 1819/QĐTTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 2020 HẾT 7/81 Đề thi số: 07 Câu (30 điểm) Anh/chị nêu Mục tiêu Chương trình Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Câu (35 điểm) Anh/chị nêu Nguyên tắc; Điều kiện Nội dung để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Câu (35 điểm) Anh/chị nêu Vai trò cổng thông tin điện tử quan nhà nước, Nguyên tắc cung cấp thông tin Những thông tin chủ yếu cung cấp lên cổng thông tin điện tử quan nhà nước Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ việc cung tấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước HẾT 8/81 Đề thi số: 08 Câu (30 điểm) Anh/chị nêu Quy định chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 Bộ Thông tin Truyền thông quy định chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin Câu (35 điểm) Anh/chị nêu Nguyên tắc; Điều kiện Nội dung để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Câu (35 điểm) Anh (chị) nêu Các nhóm nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống trị xã hội thiết thực, có hiệu quả; Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ sáng tạo công nghệ Tăng cường hợp tác nước quốc tế Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh Quảng Bình triển khai thực Chương trình hành động số 31CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế HẾT 9/81 Đề thi số: 09 Câu (30 điểm) Anh/chị nêu Quyền tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Các hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu (35 điểm) Anh/chị trình bày nhóm nhiệm vụ: Đổi mới, nâng cao nhận thức tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Xây dựng, hoàn thiện chế, sách ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh triển khai thực Chương trình hành động số 31CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế Câu (35 điểm) Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ phân công trách nhiệm Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trách nhiệm Thủ trưởng quan nhà nước trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức quan nhà nước cấp nào? HẾT 10/81 Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan đề xuất sách thu hút sử dụng chuyên gia giỏi CNTT phục vụ quan nhà nước: A Bộ Nội vụ B Bộ Thông tin Truyền thông C Bộ Khoa học Công nghệ D Văn phòng Chính phủ Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan cấp thẻ nhà báo, giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp giấy phép kênh, chương trình chuyên quảng cáo qua mạng điện tử: A Bộ Nội vụ B Bộ Khoa học Công nghệ C Văn phòng Chính phủ D Bộ Thông tin Truyền thông Câu 10 Theo Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh Quảng Bình triển khai thực Chương trình hành động số 31-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế, có nhóm nhiệm vụ: A B C D Câu 11 Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ quản lý, cung cấp cung cấp, sử dụng dịch vụ internet thông tin mạng, quan quy định cụ thể điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: A Bộ Khoa học Công nghệ B Bộ Thông tin Truyền thông C Bộ Công an D Bộ Kế hoạch Đầu tư Câu 12 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan xây dựng hệ thống hướng dẫn thực qua mạng điện tử toàn quốc việc cấp phép quảng cáo trời cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: A Bộ Thông tin Truyền thông B Bộ Nội vụ C Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch D Văn phòng Chính phủ Câu 13 Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ quản lý, cung cấp cung cấp, sử dụng dịch vụ internet thông tin mạng, quan cấp phép thiết lập mạng xã hội: A Bộ Khoa học Công nghệ B Bộ Kế hoạch Đầu tư C Bộ Công an D Bộ Thông tin Truyền thông Câu 14 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức quan nhà nước cấp có trách nhiệm sử hộp thư điện tử với địa tên miền để trao đổi văn điện tử công việc: A .gov.vn B .yahoo.com C .vn D .gmail.com Câu 15 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, quan nhà nước từ cấp đơn vị trực thuộc Bộ, từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện địa phương trở lên trang bị hệ thống để trao đổi thông tin 88/81 đạo, điều hành lãnh đạo; lịch công tác quan; chương trình, kế hoạch quan; công văn: A Cổng/trang thông tin điện tử B Quản lý văn điều hành C Một cửa điện tử D Thư điện tử Câu 16 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan xây dựng hệ thống thông tin quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ mạng điện tử; thực đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp qua mạng điện tử: A Bộ Khoa học Công nghệ B Văn phòng Chính phủ C Bộ Tư pháp D Bộ Nội vụ Câu 17 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, quan phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng lộ trình triển khai nội dung nhằm đẩy mạnh sử dụng chữ ký số hoạt động quan nhà nước cấp: A Bộ Thông tin Truyền thông B Bộ Nội vụ C Văn phòng Chính phủ D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 18 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, quan có trách nhiệm nâng cấp, hoàn thiện hệ thống chứng thực điện tử chữ ký số quan thuộc hệ thống trị đáp ứng nhu cầu thực tế: A Bộ Thông tin Truyền thông B Bộ Kế hoạch Đầu tư C Bộ Tài D Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng Câu 19 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTgngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, đến năm 2020 phần trăm văn không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ dạng điện tử (bao gồm văn trình song song văn giấy): A 100 B 80 C 70 D 90 Câu 20 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan chứng nhận nhãn lượng qua mạng điện tử trước ngày 01/01/2017: A Bộ Công Thương B Bộ Tư pháp C Bộ Nội vụ D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 21 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, quan có trách nhiệm xây dựng quy định sử dụng chữ ký số quan nhà nước: 89/81 A Bộ Nội vụ B Bộ Thông tin Truyền thông C Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng D Văn phòng Chính phủ Câu 22 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan tra, kiểm tra, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp giải thủ tục hành chính: A Bộ Nội vụ B Bộ Khoa học Công nghệ C Văn phòng Chính phủ D Bộ Tư pháp Câu 23 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan thiết lập Trang tin doanh nghiệp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: A Văn phòng Chính phủ B Bộ Khoa học Công nghệ C Bộ Nội vụ D Bộ Thông tin Truyền thông Câu 24 Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, quan có trách nhiệm xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho cổng thông tin điện tử quan nhà nước: A Bộ Thông tin Truyền thông B Bộ Nội vụ C Bộ Khoa học Công nghệ D Văn phòng Chính phủ Câu 25 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, quan chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông xây dựng lộ trình, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá việc ứng dụng chữ ký số quan nhà nước cấp: A Bộ Khoa học Công nghệ B Bộ Nội vụ C Văn phòng Chính phủ D Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng ****HẾT**** 90/81 Đề thi số: Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan xây dựng hệ thống hướng dẫn thực qua mạng điện tử toàn quốc việc cấp phép quảng cáo trời cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: A Bộ Nội vụ B Bộ Thông tin Truyền thông C Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch D Văn phòng Chính phủ Câu Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, quan có trách nhiệm xây dựng, trì, cập nhật kho công cụ, phần mềm phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước: A Bộ Tài B Bộ Khoa học Công nghệ C Bộ Kế hoạch Đầu tư D Bộ Thông tin Truyền thông Câu Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, tên miền truy cập cổng thông tin điện tử quan phải sử dụng tên miền: A .com B .info C .vn D .net Câu Theo Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh triển khai thực Chương trình hành động số 31-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế, quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Dự án, Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT hoạt động quan Nhà nước; ứng dụng CNTT cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức: A Sở Thông tin Truyền thông B Sở Tài C Sở Kế hoạch Đầu tư D Sở Nội vụ Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan cấp thẻ nhà báo, giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp giấy phép kênh, chương trình chuyên quảng cáo qua mạng điện tử: A Bộ Nội vụ B Văn phòng Chính phủ C Bộ Thông tin Truyền thông D Bộ Khoa học Công nghệ Câu Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, đến năm 2020 phần trăm số doanh nghiệp thực nộp thuế qua mạng: A 80 B 90 C 100 D 70 Câu Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 -2020, có hoạt động Chương trình: A B C D 91/81 Câu Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, quan nhà nước từ cấp đơn vị trực thuộc Bộ, từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện địa phương trở lên trang bị hệ thống để trao đổi thông tin đạo, điều hành lãnh đạo; lịch công tác quan; chương trình, kế hoạch quan; công văn: A Cổng/trang thông tin điện tử B Thư điện tử C Một cửa điện tử D Quản lý văn điều hành Câu Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, quan có trách nhiệm tra, kiểm tra việc thực quy định Nghị định quan nhà nước địa phương: A Sở Nội vụ B Sở Kế hoạch Đầu tư C Sở Tài D Sở Thông tin Truyền thông Câu 10 Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ quản lý, cung cấp cung cấp, sử dụng dịch vụ internet thông tin mạng, quan có trách nhiệm đạo việc phối hợp hoạt động đơn vị thực nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin Bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp: A Bộ Thông tin Truyền thông B Văn phòng Chính phủ C Bộ Công an D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 11 Theo Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh Quảng Bình triển khai thực Chương trình hành động số 31-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế, có nhóm nhiệm vụ: A B C D Câu 12 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, đến năm 2020 phần trăm thủ tục hành xử lý trực tuyến mức độ 4: A 20 B 50 C 40 D 30 Câu 13 Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, dịch vụ công trực tuyến có mức độ: A B C D Câu 14 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật sở liệu quốc gia thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia: A Bộ Nội vụ B Văn phòng Chính phủ 92/81 C Bộ Tư pháp D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 15 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức quan nhà nước cấp có trách nhiệm sử hộp thư điện tử với địa tên miền để trao đổi văn điện tử công việc: A .gov.vn B .yahoo.com C .vn D .gmail.com Câu 16 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, quan nhà nước từ cấp đơn vị trực thuộc Bộ, từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện địa phương trở lên phải sử dụng hệ thống để trao đổi giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn để biết, để báo cáo nội quan: A Quản lý văn điều hành B Một cửa điện tử C Thư điện tử D Cổng/trang thông tin điện tử Câu 17 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, đến năm 2020 phần trăm văn không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ dạng điện tử (bao gồm văn trình song song văn giấy): A 90 B 70 C 100 D 80 Câu 18 Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ quản lý, cung cấp cung cấp, sử dụng dịch vụ internet thông tin mạng, quan có trách nhiệm tổ chức thực việc xây dựng, khai thác sở liệu điện tử chứng minh nhân dân để kết nối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng nhằm xác thực thông tin cá nhân phục vụ cho việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ thông tin mạng: A Bộ Công an B Bộ Thông tin Truyền thông C Văn phòng Chính phủ D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 19 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, quan có trách nhiệm nâng cấp, hoàn thiện hệ thống chứng thực điện tử chữ ký số quan thuộc hệ thống trị đáp ứng nhu cầu thực tế: A Bộ Thông tin Truyền thông B Bộ Kế hoạch Đầu tư C Bộ Tài D Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng Câu 20 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước để thực nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử: 93/81 A Bộ Kế hoạch Đầu tư B Bộ Khoa học Công nghệ C Văn phòng Chính phủ D Bộ Tài Câu 21 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan tra, kiểm tra, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp giải thủ tục hành chính: A Văn phòng Chính phủ B Bộ Tư pháp C Bộ Nội vụ D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 22 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan chứng nhận nhãn lượng qua mạng điện tử trước ngày 01/01/2017: A Bộ Khoa học Công nghệ B Bộ Công Thương C Bộ Nội vụ D Bộ Tư pháp Câu 23 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, quan phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng lộ trình triển khai nội dung nhằm đẩy mạnh sử dụng chữ ký số hoạt động quan nhà nước cấp: A Văn phòng Chính phủ B Bộ Thông tin Truyền thông C Bộ Nội vụ D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 24 Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ quản lý, cung cấp cung cấp, sử dụng dịch vụ internet thông tin mạng, quan quy định cụ thể điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: A Bộ Kế hoạch Đầu tư B Bộ Thông tin Truyền thông C Bộ Công an D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 25 Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, quan có trách nhiệm xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho cổng thông tin điện tử quan nhà nước: A Bộ Thông tin Truyền thông B Bộ Nội vụ C Bộ Khoa học Công nghệ D Văn phòng Chính phủ ****HẾT**** 94/81 Đề thi số: Câu Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, có giải pháp chủ yếu: A B C D Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, đến năm 2016 bộ, ngành Trung ương có phần trăm dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 3: A 80 B 100 C 90 D 70 Câu Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, quan có trách nhiệm tra, kiểm tra việc thực quy định Nghị định quan nhà nước địa phương: A Sở Nội vụ B Sở Tài C Sở Kế hoạch Đầu tư D Sở Thông tin Truyền thông Câu Theo Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh Quảng Bình triển khai thực Chương trình hành động số 31-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế, quan tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT hoạt động quan Nhà nước; xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua ứng dụng CNTT hàng năm: A Sở Nội vụ B Sở Kế hoạch Đầu tư C Sở Tài D Sở Thông tin Truyền thông Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp giải thủ tục hành chính: A Bộ Tư pháp B Bộ Khoa học Công nghệ C Văn phòng Chính phủ D Bộ Nội vụ Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước để thực nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử: A Văn phòng Chính phủ B Bộ Khoa học Công nghệ C Bộ Kế hoạch Đầu tư D Bộ Tài Câu Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, đến năm 2020 phần trăm văn không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ dạng điện tử (bao gồm văn trình song song văn giấy): 95/81 A 90 B 80 C 100 D 70 Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan đề xuất sách thu hút sử dụng chuyên gia giỏi CNTT phục vụ quan nhà nước: A Bộ Thông tin Truyền thông B Văn phòng Chính phủ C Bộ Khoa học Công nghệ D Bộ Nội vụ Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn tất sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã, hoàn thành trước ngày: A 10/01/2017 B 01/01/2017 C 20/01/2017 D 15/01/2017 Câu 10 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan cấp thẻ nhà báo, giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp giấy phép kênh, chương trình chuyên quảng cáo qua mạng điện tử: A Văn phòng Chính phủ B Bộ Nội vụ C Bộ Khoa học Công nghệ D Bộ Thông tin Truyền thông Câu 11 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan xây dựng hệ thống hướng dẫn thực qua mạng điện tử toàn quốc việc cấp phép quảng cáo trời cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: A Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch B Văn phòng Chính phủ C Bộ Thông tin Truyền thông D Bộ Nội vụ Câu 12 Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, quan có trách nhiệm xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho cổng thông tin điện tử quan nhà nước: A Bộ Khoa học Công nghệ B Văn phòng Chính phủ C Bộ Nội vụ D Bộ Thông tin Truyền thông Câu 13 Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, tên miền truy cập cổng thông tin điện tử quan phải sử dụng tên miền: A .com B .info C .vn D .net Câu 14 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, quan chủ trì xây dựng văn quy định lưu trữ văn điện tử: A Bộ Khoa học Công nghệ B Bộ Thông tin Truyền thông C Văn phòng Chính phủ D Bộ Nội vụ Câu 15 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương rà soát, cập 96/81 nhật sở liệu quốc gia thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia: A Bộ Nội vụ B Văn phòng Chính phủ C Bộ Tư pháp D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 16 Theo Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh Quảng Bình triển khai thực Chương trình hành động số 31-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế, quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Dự án, Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT hoạt động quan Nhà nước; ứng dụng CNTT cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức: A Sở Thông tin Truyền thông B Sở Tài C Sở Kế hoạch Đầu tư D Sở Nội vụ Câu 17 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan ban hành quy định pháp lý chứng từ, hồ sơ điện tử thay chứng từ, hồ sơ giấy: A Bộ Nội vụ B Bộ Khoa học Công nghệ C Bộ Tư pháp D Văn phòng Chính phủ Câu 18 Theo Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh Quảng Bình triển khai thực Chương trình hành động số 31-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế, có nhóm nhiệm vụ: A B C D Câu 19 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020, có hoạt động Chương trình: A B C D Câu 20 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, quan có trách nhiệm xây dựng, trì, cập nhật kho công cụ, phần mềm phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước: A Bộ Kế hoạch Đầu tư B Bộ Tài C Bộ Thông tin Truyền thông D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 21 Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 Bộ Thông tin Truyền thông quy định chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin, chuẩn kỹ sử dụng CNTT gồm mô đun: A B C D Câu 22 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan thiết lập Trang tin doanh nghiệp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: 97/81 A Bộ Khoa học Công nghệ B Bộ Thông tin Truyền thông C Văn phòng Chính phủ D Bộ Nội vụ Câu 23 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020, đến năm 2020 phần trăm số doanh nghiệp thực nộp thuế qua mạng: A 80 B 90 C 70 D 100 Câu 24 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, quan phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng lộ trình triển khai nội dung nhằm đẩy mạnh sử dụng chữ ký số hoạt động quan nhà nước cấp: A Văn phòng Chính phủ B Bộ Thông tin Truyền thông C Bộ Nội vụ D Bộ Khoa học Công nghệ Câu 25 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, đến năm 2020 phần trăm văn trao đổi quan nhà nước dạng điện tử (bao gồm văn gửi song song văn giấy): A 80 B 100 C 70 D 90 ****HẾT**** 98/81 Đề thi số: Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan tổ chức thực đấu thầu mua sắm công qua mạng: A Bộ Khoa học Công nghệ B Bộ Tài C Văn phòng Chính phủ D Bộ Kế hoạch Đầu tư Câu Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, đến năm 2020 phần trăm thủ tục hành xử lý trực tuyến mức độ 4: A 30 B 40 C 20 D 50 Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử , đến năm 2016 bộ, ngành Trung ương có phần trăm dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 3: A 100 B 70 C 80 D 90 Câu Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, quan có trách nhiệm tra, kiểm tra việc thực quy định Nghị định quan nhà nước địa phương: A Sở Nội vụ B Sở Tài C Sở Kế hoạch Đầu tư D Sở Thông tin Truyền thông Câu Theo Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh Quảng Bình triển khai thực Chương trình hành động số 31-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế, quan tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT hoạt động quan Nhà nước; xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua ứng dụng CNTT hàng năm: A Sở Nội vụ B Sở Kế hoạch Đầu tư C Sở Tài D Sở Thông tin Truyền thông Câu Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 Bộ Thông tin Truyền thông quy định chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin, chuẩn kỹ sử dụng CNTT nâng cao gồm mô đun: A B C 10 D 11 Câu Theo Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 UBND tỉnh Quảng Bình triển khai thực Chương trình hành động số 31-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 36-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế, quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Dự án, Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT hoạt động quan Nhà nước; ứng dụng CNTT cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức: A Sở Tài B Sở Nội vụ 99/81 C Sở Kế hoạch Đầu tư D Sở Thông tin Truyền thông Câu Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, có giải pháp chủ yếu: A B C D Câu Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước để thực nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử: A Văn phòng Chính phủ B Bộ Khoa học Công nghệ C Bộ Tài D Bộ Kế hoạch Đầu tư Câu 10 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn tất sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã, hoàn thành trước ngày: A 10/01/2017 B 01/01/2017 C 20/01/2017 D 15/01/2017 Câu 11 Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, cổng thông tin điện tử quan nhà nước phải cung cấp chức hướng dẫn sử dụng, theo dõi tần suất sử dụng, trình xử lý số lượng hồ sơ xử lý dịch vụ công trực tuyến từ mức độ trở lên: A B C D Câu 12 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật sở liệu quốc gia thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia: A Văn phòng Chính phủ B Bộ Khoa học Công nghệ C Bộ Tư pháp D Bộ Nội vụ Câu 13 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, đến năm 2020 phần trăm văn trao đổi quan nhà nước dạng điện tử (bao gồm văn gửi song song văn giấy): A 70 B 90 C 80 D 100 Câu 14 Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 Bộ Thông tin Truyền thông quy định chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin, chuẩn kỹ sử dụng CNTT gồm mô đun: A B C D Câu 15 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, đơn vị có trách nhiệm nâng cấp, hoàn 100/81 thiện hệ thống chứng thực điện tử chữ ký số quan thuộc hệ thống trị đáp ứng nhu cầu thực tế: A Bộ Thông tin Truyền thông B Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng C Bộ Tài D Bộ Kế hoạch Đầu tư Câu 16 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, trước ngày 01/01/2017, tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt phần trăm: A 20 B 15 C 10 D 25 Câu 17 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan đề xuất sách thu hút sử dụng chuyên gia giỏi CNTT phục vụ quan nhà nước: A Bộ Khoa học Công nghệ B Bộ Nội vụ C Văn phòng Chính phủ D Bộ Thông tin Truyền thông Câu 18 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan có nhiệm vụ thực giám sát an toàn thông tin hệ thống, dịch vụ CNTT Chính phủ điện tử: A Bộ Khoa học Công nghệ B Bộ Tài C Bộ Thông tin Truyền thông D Bộ Kế hoạch Đầu tư Câu 19 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020, có hoạt động Chương trình: A B C D Câu 20 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan ban hành quy định pháp lý chứng từ, hồ sơ điện tử thay chứng từ, hồ sơ giấy: A Bộ Nội vụ B Bộ Khoa học Công nghệ C Bộ Tư pháp D Văn phòng Chính phủ Câu 21 Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức quan nhà nước cấp có trách nhiệm sử hộp thư điện tử với địa tên miền để trao đổi văn điện tử công việc: A .vn B .gmail.com C .yahoo.com D .gov.vn Câu 22 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan xây dựng hệ thống thông tin quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ mạng điện tử; thực đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp qua mạng điện tử: A Bộ Tư pháp B Bộ Khoa học Công nghệ C Văn phòng Chính phủ D Bộ Nội vụ Câu 23 Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử 101/81 cổng thông tin điện tử quan nhà nước, quan có trách nhiệm xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho cổng thông tin điện tử quan nhà nước: A Bộ Thông tin Truyền thông B Bộ Khoa học Công nghệ C Bộ Nội vụ D Văn phòng Chính phủ Câu 24 Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, đến năm 2020 phần trăm số doanh nghiệp thực nộp thuế qua mạng: A 80 B 90 C 70 D 100 Câu 25 Theo Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử, quan xây dựng hệ thống hướng dẫn thực qua mạng điện tử toàn quốc việc cấp phép quảng cáo trời cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: A Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch B Bộ Thông tin Truyền thông C Bộ Nội vụ D Văn phòng Chính phủ ****HẾT**** 102/81
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công nghệ thông tin năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công nghệ thông tin năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công nghệ thông tin năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay