Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định hành vi của các hộ gia đình quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đối với dịch vụ truyền hình tương tác OneTV của công ty Cổ phần Viễn thông FPT

114 200 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:07

I HC HU TRNG I HC KINH T KHOA QUN TR KINH DOANH - - KHểA LUN TT NGHIP I HC NGHIN CặẽU CAẽC NHN T ANH HặNG N Dặ ậNH HAèNH VI CUA CAẽC Hĩ GIA ầNH QUN HAI CHU THAèNH PH Aè NễNG I VẽI DậCH VU TRUYệN HầNH TặNG TAẽC ONETV CUA CNG TY Cỉ PHệN VIN THNG FPT NGUYN TH QUNH TRANG KHểA HC 2009 - 2013 I HC HU TRNG I HC KINH T KHOA QUN TR KINH DOANH - - KHểA LUN TT NGHIP I HC NGHIN CặẽU CAẽC NHN T ANH HặNG N Dặ ậNH HAèNH VI CUA CAẽC Hĩ GIA ầNH QUN HAI CHU THAèNH PH Aè NễNG I VẽI DậCH VU TRUYệN HầNH TặNG TAẽC ONETV CUA CNG TY Cỉ PHệN VIN THNG FPT Sinh viờn thc hin: Nguyn Th Qunh Trang Lp: K43.Marketing Hu, thỏng 4/2013 Ging viờn hng dn: TS Nguyn ng Ho hon thnh ti Nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n d nh hnh vi ca cỏc h gia ỡnh qun Hi Chõu thnh ph Nng i vi dch v truyn hỡnh tng tỏc OneTV ca cụng ty C phn Vin thụng FPT, em xin c gi li cm n chõn thnh nht n Ba M v gia ỡnh l ngun ng viờn tinh thn ca em sut quỏ trỡnh thc cựng quý Thy/Cụ giỏo trng i hc Kinh t Hu ó dy bo em tn tỡnh sut nm hc va qua c bit, em xin gi li cm n sõu sc n thy Nguyn ng Ho, ging viờn khoa Qun tr Kinh Doanh trng i hc Kinh T Hu - ngi ó tn tỡnh hng dn v ch bo em sut quỏ trỡnh thc hin ti Tip ú em xin c gi li cm n n Ban lónh o, cỏc Anh/Ch phũng Kinh doanh cụng ty C phn Vin thụng FPT chi nhỏnh Nng ó to mi iu kin thun li, giỳp em sut thi gian thc va qua ti Cụng ty Bờn cnh ú em xin cm n tt c cỏc h gia ỡnh ó nhit tỡnh hp tỏc quỏ trỡnh iu tra thu thp thụng tin thc hin ti Mt ln na em xin trõn trng cm n v xin chỳc Thy/Cụ cựng cỏc Anh Ch luụn di sc kho Em rt mong nhn c s ch bo v ý kin úng gúp t phớa cỏc Thy Cụ, cỏc bn sinh viờn v nhng ngi quan tõm n ti ny Em xin chõn thnh cm n ! Hu, ngy 28 thỏng 04 nm 2013 Sinh viờn thc hin Nguyn Th Qunh Trang SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho MC LC LI CM N .i DANH MC T VIT TT ii DANH MC S , BIU iii DANH MC BNG iv PHN 1: T VN 1 Lý chn ti Mc tiờu nghiờn cu 2.1 Mc tiờu chung .2 2.2 Mc tiờu c th .2 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu 3.2 Phm vi nghiờn cu .3 3.2.1 Khụng gian nghiờn cu 3.2.2 Thi gian nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu 4.1 Cỏc thụng tin cn thu thp .3 4.2 Thit k nghiờn cu .3 4.2.1 Chin lc nghiờn cu 4.2.2 Quy trỡnh nghiờn cu 4.3 Ngun d liu th cp 4.4 Ngun d liu s cp 4.4.1 Phng phỏp tớnh c mu .5 4.4.2 Phng phỏp chn mu 4.4.3 Phng phỏp thu thp d liu s cp 11 4.5 Phng phỏp phõn tớch s liu 12 4.5.1 Phõn tớch nhõn t 12 4.5.2 ỏnh giỏ thang o 13 4.5.3 Kim nh cỏc yu t ca mụ hỡnh 13 4.5.4 Kim nh s khỏc bit gia cỏc i tng phng 13 SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho PHN 2: NI DUNG V KT QU NGHIấN CU 14 Chng TNG QUAN V VN NGHIấN CU .14 1.1 Dch v v dch v truyn hỡnh tng tỏc 14 1.1.1 Dch v l gỡ? 14 1.1.2 Dch v truyn hỡnh tng tỏc 14 1.1.2.1 Gii thiu cỏc cụng ngh truyn hỡnh hin 14 1.1.3 Dch v truyn hỡnh tng tỏc OneTV ca cụng ty C phn Vin thụng FPT 15 1.1.3.1 Phõn loi dch v truyn hỡnh tng tỏc OneTV 16 1.1.3.2 Bng giỏ dch v 17 1.2 Hnh vi khỏch hng 19 1.2.1 Khỏi nim hnh vi khỏch hng 19 1.2.2 Cỏc yu t nh hng n hnh vi khỏch hng 20 1.2.2.1 Nhng yu t húa 20 1.2.2.2 Nhng yu t xó hi 20 1.2.2.3 Nhng yu t cỏ nhõn .21 1.2.2.4 Nhng yu t tõm lý 22 1.3 Lý thuyt v h gia ỡnh 22 1.3.1 nh ngha h gia ỡnh 22 1.3.2 Phõn loi h gia ỡnh 23 1.3.3 Chc nng c bn ca h gia ỡnh 24 1.4 Mụ hỡnh nghiờn cu 24 1.4.1 Thuyt hnh ng hp lớ 24 1.4.2 Thuyt hnh vi d nh 26 1.4.3 Mụ hỡnh chp nhn cụng ngh ca h gia ỡnh 26 Túm tt chng 30 Chng KT QU NGHIấN CU V THO LUN 31 2.1 Tng quan v cụng ty C phn Vin thụng FPT chi nhỏnh Nng v th trng truyn hỡnh tng tỏc ti Vit Nam hin 31 2.1.1 Gii thiu v on FPT .31 2.1.2 Tng quan v cụng ty C phn Vin thụng FPT chi nhỏnh Nng .33 2.1.2.1 Gii thiu chung v cụng ty C phn Vin thụng FPT chi nhỏnh N 33 2.1.2.2 C cu t chc ca cụng ty C phn Vin thụng FPT chi nhỏnh N .35 SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho 2.1.2.3 Phõn tớch mụi trng kinh doanh ca cụng ty 37 2.1.2.4 Phõn tớch tỡnh hỡnh nhõn s ca cụng ty 41 2.1.2.5 Phõn tớch tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca cụng ty 42 2.1.3 Tng quan th trng dch v truyn hỡnh tng tỏc hin 43 2.3 Kt qu nghiờn cu 45 2.3.1 Thang o xut 45 2.3.2 Mụ t mu nghiờn cu 47 2.3.2.1 Thng kờ gii tớnh 47 2.3.2.2 Thng kờ s h dựng Internet 47 2.3.2.3 Thng kờ nh cung cp mng Internet ca cỏc h ang s dng 48 2.3.2.4 Thng kờ ngh nghip .48 2.3.2.5 Thng kờ thu nhp 49 2.3.3 Xỏc nh cỏc nhõn t nh hng n d nh hnh vi ca cỏc h gia ỡnh qun Hi Chõu thnh ph Nng i vi dch v truyn hỡnh tng tỏc OneTV ca cụng ty C phn Vin thụng FPT .49 2.3.4 Mụ t tỏc ng ca cỏc nhõn t n d nh hnh vi ca cỏc h gia ỡnh qun Hi Chõu thnh ph Nng i vi dch v truyn hỡnh tng tỏc OneTV ca cụng ty C phn Vin thụng FPT .59 2.3.4.1 Xõy dng mụ hỡnh hi quy 59 2.3.4.2 Kim nh phự hp ca mụ hỡnh 61 2.3.4.3 Dũ tỡm cỏc vi phm gi nh cn thit 61 2.3.4.4 Kt qu phõn tớch hi quy a bin v ỏnh giỏ mc quan trng ca tng nhõn t 64 2.3.5 Xỏc nh s khỏc bit v d nh hnh vi gia cỏc h gia ỡnh qun Hi Chõu thnh ph Nng cú mc thu nhp khỏc 65 Túm tt chng 67 Chng NH HNG V GII PHP 68 3.1 Nhúm Nhn thc v s d dng s dng 70 3.1.1 C s ca vic xut gii phỏp 70 3.1.2 Ni dung gii phỏp 70 3.2 Nhúm nh hng t cỏc nhúm tham kho v ngun th cp 70 3.2.1 C s ca gii phỏp 70 SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho 3.2.2 Ni dung gii phỏp 71 3.3 Nhúm Lo lng v s lc hu v gim giỏ 71 3.3.1 C s xut gii phỏp 71 3.3.2 Ni dung gii phỏp 71 3.4 Nhúm Tin ớch cho tr em 72 3.4.1 C s ca gii phỏp 72 3.4.2 Ni dung ca gii phỏp 72 3.5 Nhúm Giỏ .72 3.5.1 C s ca gii phỏp 72 3.5.2 Ni dung gii phỏp 72 Túm tt chng 73 PHN 3: KT LUN V KIN NGH 74 Kt lun 74 Kin ngh 75 2.1 i vi qun Hi Chõu 75 2.2 i vi thnh ph Nng .75 2.3 i vi cụng ty Vin thụng FPT chi nhỏnh Nng 75 Nhng hn ch v hng nghiờn cu tip theo 75 3.1 Hn ch ca ti 75 3.2 Hng nghiờn cu tip theo 76 3.3 Kinh nghim rỳt t nghiờn cu 77 TI LIU THAM KHO 78 PH LC SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho DANH MC T VIT TT EFA Exploratory Factor Analysis (Phõn tớch nhõn t khỏm phỏ) MATH Model of Adoption Technology in Households OSL Ordinary Square Linear (Bỡnh phng nht thụng thng) Sig Significance (Mc ý ngha) SPSS Statistical Package for the Social Sciences (Phn mm thng kờ khoa hc xó hi) TRA Theory of Reasoned Action TPB Theory of Planned Behaviour SVTH: Nguyn Th Qunh Trang ii DANH MC S , BIU S Quy trỡnh nghiờn cu ca ti .4 S Mụ hỡnh thuyt hnh ng hp lớ (TRA) 25 S Mụ hỡnh thuyt hnh vi d nh TPB 26 S Mụ hỡnh chp nhn cụng ngh ca h gia ỡnh 29 S S t chc ca on FPT 33 S C cu t chc ca cụng ty C phn Vin thụng FPT chi nhỏnh Nng 35 Biu Thng kờ theo gii tớnh 47 Biu Thng kờ s h dựng Internet 47 Biu Thng kờ thu nhp ca cỏc h gia ỡnh 49 Biu Biu tn s Histogram ca phn d chun hoỏ .62 SVTH: Nguyn Th Qunh Trang iii DANH MC BNG Bng T l mu iu tra tng phng qun Hi Chõu thnh ph Nng .8 Bng Cỏc nhúm dch v ca truyn hỡnh tng tỏc OneTV 16 Bng Bng giỏ dch v dch v truyn hỡnh tng tỏc OneTV 17 Bng Bng giỏ cỏc dch v theo yờu cu 19 Bng Cỏc nhõn t ca mụ hỡnh chp nhn cụng ngh ca h gia ỡnh 28 Bng C cu lao ng ca cụng ty C phn Vin thụng FPT chi nhỏnh Nng 41 Bng Kt qu hot ng kinh doanh ca cụng ty C phn Vin thụng FPT nm 2011 v 2012 42 Bng Cỏc thang o nghiờn cu .45 Bng T l hi ỏp bng phng phỏp phng trc tip bng bng hi 47 Bng 10 Thng kờ nh cung cp mng Internet ca cỏc h ang s dng 48 Bng 11 Thng kờ theo ngh nghip 48 Bng 12 Kim nh KMO & Bartletts Test 50 Bng 13 Kim nh KMO & Bartletts Test 51 Bng 14 Tng s phng sai gii thớch ly ch s cao nht 52 Bng 15 Kt qu phõn tớch nhõn t ln cui cựng (ln vi 29 bin) 53 Bng 16 Thng kờ tin cy Cronbachs Alpha ca nhõn t F1 55 Bng 17 Thng kờ tin cy Cronbachs Alpha ca nhõn t F2 56 Bng 18 Thng kờ tin cy Cronbachs Alpha ca nhõn t F3 56 Bng 19 Thng kờ tin cy Cronbachs Alpha ca nhõn t F4 57 Bng 20 Thng kờ tin cy Cronbachs Alpha ca nhõn t F5 57 Bng 21 Thng kờ tin cy Cronbachs Alpha ca nhõn t F6 57 Bng 22 Kim nh KMO & Bartletts Test 58 Bng 23 Tng s phng sai gii thớch ly ch s cao nht 58 Bng 24 Kt qu phõn tớch nhõn t bin ph thuc 58 Bng 25 Thng kờ tin cy Cronbachs Alpha ca nhõn t F7 58 Bng 26 Túm tt mụ hỡnh 60 Bng 27 Kim nh phự hp ca mụ hỡnh 61 Bng 28 Kt qu kim nh Spearman 62 Bng 29 Kim nh tng quan ca cỏc sai s k 63 Bng 30 Kim nh hin tng a cng tuyn 63 SVTH: Nguyn Th Qunh Trang iv Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho * Nhõn t F5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 836 Item-Total Statistics Gia DVTTTC OneTV qua cao (vuot qua kha nang chi tra cua toi) Scale Scale Mean if Variance Item if Item Deleted Deleted 7.31 2.215 677 799 7.27 2.342 731 740 7.39 2.526 693 780 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Toi cho rang gia DVTTTC OneTV dat (chi phi toi bo qua lon voi nhung gi toi nhan duoc) Toi cho rang DVTTTC OneTV la mot mon hang lon doi voi toi * Nhõn t F6 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 777 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance Item if Item Deleted Deleted 3.35 867 636 a 3.31 994 636 a Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Cac cua toi co the su dung nhung ung dung (xem lai chuong trinh vao thoi diem bat ki, hoc truc tuyen, ) DVTTTC OneTV cung cap DVTTTC OneTV co nhung kenh huu ich cho cac cua toi (On thi DH truc truyen, Tieng Anh cho be, ) SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho A4 Kt qu phõn tớch nhõn t khỏm phỏ bin ph thuc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Component 718 235.689 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2.380 79.319 79.319 2.380 79.319 79.319 393 13.116 92.435 227 7.565 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Toi mong muon su dung DVTTTC OneTV tai nha tuong lai gan nhat Toi co y dinh se la chap nhan su dung DVTTTC OneTV tai nha Toi nghi la toi se chap nhan su dung DVTTTC OneTV tai nha Component 917 899 855 A5 Kt qu kim nh Cronbachs Alpha bin ph thuc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 853 Item-Total Statistics Scale Scale Mean Variance if if Item Item Deleted Deleted Toi nghi la toi se chap nhan su dung DVTTTC OneTV tai nha Toi mong muon su dung DVTTTC OneTV tai nha tuong lai gan nhat Toi co y dinh se la chap nhan su dung DVTTTC OneTV tai nha SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 5.51 4.979 686 848 5.58 4.102 806 726 5.85 2.971 768 798 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho A6 Kt qu hi quy Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Nhan thuc ve su de dang su dung Anh huong tu cac Method nhom tham khao va Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) nguon thu cap Lo lang ve su lac hau va giam gia Gia Tien ich cho tre em Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) a Dependent Variable: Du dinh hanh vi Model Summaryf Adjusted R Std Error of Square the Estimate 524 521 69242354 765 585 580 64844315 784c 614 607 62719197 d 798 637 627 61037117 805e 649 637 60262085 Model R R Square 724a b Durbin-Watson 1.814 a Cỏc yu t d oỏn: (Hng s), Nhn thc v s d dng s dng b Cỏc yu t d oỏn: (Hng s), Nhn thc v s d dng s dng, nh hng t cỏc nhúm tham kho v ngun th cp c Cỏc yu t d oỏn: (Hng s), Nhn thc v s d dng s dng, nh hng t cỏc nhúm tham kho v ngun th cp, Lo lng v s lc hu v gim giỏ d Cỏc yu t d oỏn: (Hng s), Nhn thc v s d dng s dng, nh hng t cỏc nhúm tham kho v ngun th cp, Lo lng v s lc hu v gim giỏ, Tin ớch cho tr em e Cỏc yu t d oỏn: (Hng s), Nhn thc v s d dng s dng, nh hng t cỏc nhúm tham kho v ngun th cp, Lo lng v s lc hu v gim giỏ, Tin ớch cho tr em, Giỏ f Bin c lp: D nh hnh vi SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho ANOVAf Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 168.201 000a 107.125 000b 80.163 000c 65.841 000d 55.013 000e Regression 80.644 80.644 Residual 73.356 153 479 Total 154.000 154 Regression 90.087 45.044 Residual 63.913 152 420 Total 154.000 154 Regression 94.601 31.534 Residual 59.399 151 393 Total 154.000 154 Regression 98.117 24.529 Residual 55.883 150 373 Total 154.000 154 Regression 99.890 19.978 Residual 54.110 149 363 Total 154.000 154 SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip Model (Constant) Nhan thuc ve su de dang su dung (Constant) Nhan thuc ve su de dang su dung Anh huong tu cac nhom tham khao va nguon thu cap (Constant) Nhan thuc ve su de dang su dung Anh huong tu cac nhom tham khao va nguon thu cap Lo lang ve su lac hau va giam gia (Constant) Nhan thuc ve su de dang su dung Anh huong tu cac nhom tham khao va nguon thu cap Lo lang ve su lac hau va giam gia Gia (Constant) Nhan thuc ve su de dang su dung Anh huong tu cac nhom tham khao va nguon thu cap Lo lang ve su lac hau va giam gia Gia Tien ich cho tre em a Dependent Variable: REGR factor score SVTH: Nguyn Th Qunh Trang GVHD: TS Nguyn ng Ho Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta 1.642E-18 056 724 056 724 -1.964E-17 052 724 052 724 248 052 248 t Sig .000 12.969 000 13.849 4.739 1.000 000 1.000 000 000 -1.288E-17 724 248 050 051 051 000 14.318 4.900 1.000 000 000 -.171 -5.536E-17 724 248 051 049 049 049 -.171 -3.387 000 14.713 5.035 -.171 -.151 -6.366E-17 724 248 049 049 048 049 049 -.171 -.151 -.171 -.151 -.107 for analysis 049 049 049 Collinearity Statistics Tolerance VIF 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 001 1.000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 001 003 1.000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 724 248 -3.481 -3.072 000 14.902 5.099 1.000 1.000 1.000 1.000 -.171 -.151 -.107 -3.526 -3.112 -2.210 001 002 029 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 724 248 724 248 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho A7 Dũ tỡm cỏc vi phm gi nh cn thit a Gi nh phng sai ca sai s khụng i Correlations ABS Nhan thuc ve su de dang su dung Spear man's rho Anh huong tu cac nhom tham khao va nguon thu cap Lo lang ve su lac hau va giam gia Gia Tien ich cho tre em SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N ABS Nhan thuc ve su de dang su dung 1.000 057 Anh huong tu cac nhom tham khao va nguon thu cap 013 155 057 482 155 1.000 482 155 013 Lo lang ve su lac hau va giam gia Gia Tien ich cho tre em 033 029 -.036 868 155 011 686 155 -.050 718 155 029 658 155 -.053 155 011 888 155 1.000 537 155 -.013 722 155 046 509 155 -.023 868 155 033 888 155 -.050 155 -.013 869 155 1.000 573 155 010 774 155 053 686 155 029 537 155 029 869 155 046 155 010 906 155 1.000 516 155 003 718 155 -.036 722 155 -.053 573 155 -.023 906 155 053 155 003 975 155 1.000 658 155 509 155 774 155 516 155 975 155 155 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho d Gi nh khụng cú hin tng a cng tuyn Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue 2 3 4 5 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Condition Index (Constant) Nhan thuc ve su de dang su dung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00 00 50 00 50 85 00 00 15 00 50 00 00 50 50 00 00 00 00 50 00 1.00 50 00 50 01 00 95 04 86 00 14 00 00 00 02 06 00 92 00 Variance Proportions Anh huong tu cac nhom Lo lang ve su tham khao va lac hau va nguon thu giam gia cap 00 1.00 00 14 00 05 81 07 00 43 50 00 00 01 19 80 00 00 00 1.00 00 00 07 00 43 50 00 00 93 04 00 03 00 Gia 00 50 00 00 50 50 00 00 00 00 50 Tien ich cho tre em 00 05 70 20 05 00 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho A8 Kim nh Kruskal-Wallis Test of Homogeneity of Variances Du dinh hanh vi Levene Statistic df1 2.911 df2 151 Sig .036 Ranks Thu nhap gia dinh Du dinh hanh vi N Mean Rank 2tr den 5tr 38 62.70 5tr den 12tr 95 72.53 12tr den 20tr 17 127.59 129.60 tren 20tr Total 155 Test Statisticsa,b Du dinh hanh vi Chi-Square 33.450 Df Asymp Sig .000 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Thu nhap gia dinh SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho B - DN BI PHNG VN NH TNH Kớnh cho ễng/B! Tụi tờn l Nguyn Th Qunh Trang, tụi n t lp K43-Marketing trng i hc Kinh t Hu Tụi ang thc hin ti phc v cho khúa lun tt nghip Xin ễng/ B vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh v nhng sau õy Mi ý kin ca ễng/ B l vụ cựng quý giỏ i vi ti ca tụi Ton b thụng tin thu thp s c bo mt v ch s dng vo mc ớch nghiờn cu Rt mong s giỳp ca ễng/ B Xin chõn thnh cm n! - -Cõu 1: ễng/ B vui lũng cho bit tỡnh trng s dng Internet ca gia ỡnh v tờn nh mng ang cung cp dch v Internet? Cõu 2: ễng/ B vui lũng cho bit mc thu nhp trung bỡnh ca gia ỡnh? Cõu 3: Theo ễng/ B, cỏc yu t sau õy tỏc ng n mc chp nhn cụng ngh ca gia ỡnh, yu t no cha hp lớ, cú cõu no liờn quan m tụi cha cp? Nhúm Tiờu Tụi nhn thy DVTTTC OneTV cú nhng ng dng lm tng hiu qu hot ng gii trớ v lm vic Nhng ng dng ca DVTTTC OneTV phc v cho cỏ nhõn ễng/ B(xem li chng trỡnh vo thi im bt kỡ, hc trc tuyn, ) cho cỏc thnh viờn gia ỡnh Tụi nhn thy DVTTTC OneTV cú nhng ng dng h tr cho hot ng gii trớ v lm vic (xem li chng trỡnh vo thi im bt kỡ, hc trc tuyn, ) gia ỡnh Tụi nhn thy DVTTTC OneTV cú nhng kờnh h tr hot ng gii trớ v lm vic (HBO on Demand, Hi-ci lng, Tin chng khoỏn, ) gia ỡnh SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Ghi chỳ Khúa lun tt nghip Nhng tin ớch GVHD: TS Nguyn ng Ho DVTTTC OneTV hu ớch cho cụng vic ca tụi ti nh dnh cho cụng vic DVTTTC OneTV cú nhng ng dng h tr cụng vic ca tụi Nhng tin ớch dnh cho cỏc ca ễng/ B Cỏc ca tụi cú th s dng nhng ng dng (xem li chng trỡnh vo thi im bt kỡ, hc trc tuyn, ) DVTTTC OneTV cung cp DVTTTC OneTV cú nhng kờnh hu ớch cho cỏc ca tụi (ễn thi H trc truyn, Ting Anh cho bộ, ) Ni dung kờnh DVTTTC OneTV cung cp nhng kờnh gii trớ cú v rt hay gii trớ Tụi thớch thỳ vi nhng kờnh gii trớ ca DVTTTC OneTV S ng cp t c nh hng ca nhng ngi thõn nh hng t Nhng gia ỡnh s dng DVTTTC OneTV cú danh ting hn nhng gia ỡnh khụng s dng S dng DVTTTC OneTV l mt du hiu ca s ng cp Nhng gia ỡnh s dng DVTTTC OneTV l nhng gia ỡnh cú thu nhp cao Nhng ngi h hng ngh rng tụi nờn s dng DVTTTC OneTV Cỏc thnh viờn gia ỡnh ngh rng tụi nờn s dng DVTTTC OneTV Bn bố tụi ngh rng tụi nờn s dng DVTTTC OneTV Thụng tin t bỏo, khin tụi ngh rng mỡnh nờn s dng DVTTTC OneTV ngun thụng tin th cp nh hng t Thụng tin t ỏp phớch, t ri lm tụi cho rng mỡnh nờn s dng DVTTTC OneTV Nhng ngi ng nghip ngh rng tụi nờn s dng DVTTTC OneTV nhng ngi ni lm vic Nhng ngi cựng hon cnh vi tụi ni lm vic ngh rng tụi nờn s dng DVTTTC OneTV Giỏ ca DVTTTC Giỏ DVTTTC OneTV quỏ cao (vt quỏ kh nng chi tr ca tụi) Tụi cho rng giỏ DVTTTC OneTV t (chi phớ tụi b quỏ ln vi nhng gỡ tụi nhn c) OneTV Tụi cho rng DVTTTC OneTV l mt mún hng ln i vi tụi SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho Tụi cho rng giỏ ca DVTTTC OneTV s chc chn s gim tng lai S gim giỏ Tụi ngh rng DVTTTC OneTV s cú mc giỏ thp tng lai Tụi lo lng rng DVTTTC OneTV c coi l hin i ca hụm s tr nờn lc hu khong Lo lng v s lc hu thi gian sp ti (vớ d s i ca DVTTTC OneTV cụng ngh chun HD, ) Tụi lo lng v vic phỏt trin nhanh chúng ca cụng ngh truyn hỡnh Tng tỏc ca tụi vi DVTTTC OneTV rừ rng v d hiu Nhn thc d s dng Tng tỏc vi DVTTTC OneTV khụng ũi hi nhiu n lc suy ngh ca tụi Tụi nhn thy DVTTTC OneTV d s dng Nhng yờu cu v Tụi cú th d dng tip cn DVTTTC OneTV xem nhng gỡ mỡnh mun kin thc s dng DVTTTC OneTV Tụi cm thy thoi mỏi s dng DVTTTC OneTV Tụi cú th d dng s dng DVTTTC OneTV c khụng cú xung quanh h tr tụi Tụi ngh l tụi s chp nhn s dng DVTTTC OneTV ti nh D nh hnh vi Tụi mong mun s dng DVTTTC OneTV ti nh tng lai gn nht Tụi cú ý nh s l chp nhn s dng DVTTTC OneTV ti nh Cuc trao i ca chỳng ta xin c dng õy, xin chõn thnh cm n ễng/ B ó dnh thi gian quý bỏu cung cp cho tụi nhng thụng tin phc v nghiờn cu ny! SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho C - PHIU PHNG VN Kớnh cho ễng/ B! Tụi n t lp K43-Marketing trng i hc Kinh t Hu Tụi ang thc hin ti phc v cho khúa lun tt nghip Xin ễng/ B vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh v nhng sau õy Mi ý kin ca ễng/ B l vụ cựng quý giỏ i vi ti ca tụi Ton b thụng tin thu thp s c bo mt v ch s dng vo mc ớch nghiờn cu Rt mong s giỳp ca ễng/ B Xin chõn thnh cm n! -PHN 1: PHN SNG LC ễng/ B vui lũng cho bit hin ti gia ỡnh cú s dng dch v truyn hỡnh tng tỏc? Cú (Dng phng vn) Khụng (Tip tc phng vn) PHN 2: NI DUNG CHNH Cõu 1: ễng/ B vui lũng cho bit hin ti gia ỡnh cú s dng Internet? Cú (Tip tc cõu 2) Khụng (Chuyn sang cõu 3) Cõu 2: ễng/ B vui lũng cho bit nh mng ang s dng? FPT Viettel CMC SCTV HCTV Netnam VNPT Cõu 3: ễng/ B vui lũng cho bit mc thu nhp trung bỡnh ca gia ỡnh? 2tr 5tr 5tr 12tr SVTH: Nguyn Th Qunh Trang 12tr 20tr Trờn 20tr Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho Cõu 4: ễng/ B vui lũng cho bit mc ng ý ca bn thõn i vi nhng ý kin di õy vi: Rt khụng ng ý Khụng ng ý Trung lp ng ý Rt ng ý * i t tụi c hiu l chỳng tụi h gia ỡnh m ễng/ B i din Nhúm STT í kin Mc ng ý Tụi nhn thy DVTTTC OneTV cú nhng ng dng lm tng hiu qu hot ng gii trớ v Nhng ng dng cho cỏ nhõn Nhng tin ớch dnh cho cỏc ca ễng/ B Tụi nhn thy DVTTTC OneTV cú nhng ng dng h tr cho hot ng gii trớ v lm vic (xem li chng trỡnh vo thi im bt kỡ, hc trc tuyn, ) gia ỡnh Tụi nhn thy DVTTTC OneTV cú nhng kờnh h tr hot ng gii trớ v lm vic (HBO on Demand, Hi-ci lng, Tin chng khoỏn, ) gia ỡnh Cỏc ca tụi cú th s dng nhng ng dng (xem li chng trỡnh vo thi im bt kỡ, hc trc tuyn, ) DVTTTC OneTV cung cp DVTTTC OneTV cú nhng kờnh hu ớch cho cỏc ca tụi (ễn thi H trc truyn, Ting Anh cho bộ, ) Ni dung kờnh DVTTTC OneTV cung cp nhng kờnh gii trớ cú v rt hay gii trớ Tụi thớch thỳ vi nhng kờnh gii trớ ca DVTTTC OneTV Nhng ngi h hng ngh rng tụi nờn s dng DVTTTC OneTV Cỏc thnh viờn gia ỡnh ngh rng tụi nờn s dng DVTTTC OneTV 10 Bn bố tụi ngh rng tụi nờn s dng DVTTTC OneTV nh hng ca nhng ngi thõn viờn gia ỡnh ca DVTTTC OneTV phc v lm vic ễng/ B(xem li chng trỡnh vo thi im bt kỡ, hc trc tuyn, ) cho cỏc thnh nh hng t ngun 11 Thụng tin t bỏo, khin tụi ngh rng mỡnh nờn s dng DVTTTC OneTV thụng tin th cp 12 Thụng tin t ỏp phớch, t ri lm tụi cho rng mỡnh nờn s dng DVTTTC OneTV SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho nh hng t nhng 13 Nhng ngi ng nghip ngh rng tụi nờn s dng DVTTTC OneTV ngi ni lm vic 14 Nhng ngi cựng hon cnh vi tụi ni lm vic ngh rng tụi nờn s dng DVTTTC OneTV 15 Giỏ DVTTTC OneTV quỏ cao (vt quỏ kh nng chi tr ca tụi) 16 Tụi cho rng giỏ DVTTTC OneTV t (chi phớ tụi b quỏ ln vi nhng gỡ tụi nhn c) 17 Tụi cho rng DVTTTC OneTV l mt mún hng ln i vi tụi 18 Tụi cho rng giỏ ca DVTTTC OneTV s chc chn s gim tng lai 19 Tụi ngh rng DVTTTC OneTV s cú mc giỏ thp tng lai Giỏ ca DVTTTC OneTV S gim giỏ Lo lng v s lc hu 20 Tụi lo lng rng DVTTTC OneTV c coi l hin i ca hụm s tr nờn lc hu khong thi gian sp ti (vớ d s i ca DVTTTC OneTV cụng ngh chun HD, ) 21 Tụi lo lng v vic phỏt trin nhanh chúng ca cụng ngh truyn hỡnh 22 Tng tỏc ca tụi vi DVTTTC OneTV rừ rng v d hiu 23 Tng tỏc vi DVTTTC OneTV khụng ũi hi nhiu n lc suy ngh ca tụi 24 Tụi nhn thy DVTTTC OneTV d s dng Nhng yờu cu v 25 Tụi cú th d dng tip cn DVTTTC OneTV xem nhng gỡ mỡnh mun kin thc s 26 Tụi cm thy thoi mỏi s dng DVTTTC OneTV 27 Tụi cú th d dng s dng DVTTTC OneTV c khụng cú xung quanh h tr tụi 28 Tụi ngh l tụi s chp nhn s dng DVTTTC OneTV ti nh 29 Tụi mong mun s dng DVTTTC OneTV ti nh tng lai gn nht 30 Tụi cú ý nh s l chp nhn s dng DVTTTC OneTV ti nh Nhn thc d s dng dng DVTTTC OneTV D nh hnh vi SVTH: Nguyn Th Qunh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: TS Nguyn ng Ho PHN 3: THễNG TIN C NHN Cõu 5: ễng/ B vui lũng cho bit cụng vic chớnh hin ti ca bn thõn? Cụng chc Giỏo viờn Nhõn viờn phũng Ch doanh nghip Buụn bỏn nh Nhõn viờn kinh doanh Cụng nhõn Lao ng n gin T kinh doanh sn phm dch v Ngh chuyờn mụn (bỏc s, kin trỳc s, lut s, nhc s, ngh s, ) Ngh khỏc Gii tớnh: Nam N Xin chõn thnh cm n s hp tỏc ca ễng/ B! - SVTH: Nguyn Th Qunh Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định hành vi của các hộ gia đình quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đối với dịch vụ truyền hình tương tác OneTV của công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định hành vi của các hộ gia đình quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đối với dịch vụ truyền hình tương tác OneTV của công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định hành vi của các hộ gia đình quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đối với dịch vụ truyền hình tương tác OneTV của công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay