Nâng cao hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, TP Đồng Hới, Quảng Bìn

78 154 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:03

in h tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN - - cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ng Đ ại họ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH Sinh viên thực hiện: Tr ườ Hà Minh Tuấn Lớp: K44 KTTNMT Niên khóa: 2010 - 2014 Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Thanh An Huế, tháng 05 năm 2014 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Trường Đại học Kinh tế Huế thức thành lập vào năm 2002 hoạt động với tư cách trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao; thực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ lĩnh vực kinh tế quản lý phục vụ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên nước Nhằm nâng cao kiến thức tạo chuẩn bị cho đợt tốt nghiệp tới, đươc thực tập Công ty TNHH Một thành viên Môi Trường Phát triển Đô thị Quảng Bình Trong suốt trình thực đề tài, nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ thầy cô giáo, quan, cán hộ dân TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình tận tình giúp đỡ cung cấp nhiều thông tin, tư liệu cần thiết tạo điều kiện cho thực đề tài thời gian qua Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy, Cô trường Đại học Kinh tế Huế trang bị cho hệ thống kiến thức làm sở để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo ThS Lê Thanh An tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đầy trách nhiệm suốt thời gian thực đề tài hoàn thành khóa luận Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ động viên khích lệ suốt thời gian học tập Đại học Kinh tế Huế Đồng Hới, tháng năm 2014 Sinh viên Hà Minh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vi uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii tế H PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu h 2.1 Mục tiêu chung in 2.2 Mục tiêu cụ thể Phương pháp nghiên cứu cK 3.1 Phương pháp thu nhập xử lý số liệu 3.2 Phương pháp phân tích số liệu .3 họ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đ ại Hạn chế nghiên cứu Kết cấu đề tài PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Rác thải sinh hoạt .5 ườ 1.1.1 Các khái niệm Tr 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh thành phần rác thải sinh hoạt .5 1.1.3 Ảnh hưởng rác thải sinh hoạt đến sức khỏe người môi trường6 1.1.4 Thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt .7 1.2 Những vấn đề định giá tài nguyên môi trường 10 1.2.1 Tổng giá trị kinh tế tài nguyên môi trường 10 1.2.2 Thặng dư tiêu dùng 11 SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An 1.2.3 Phương pháp định giá ngẫu nhiên 11 1.3 Thực trạng quản lý chất thải rắn Việt Nam .11 1.4 Tình hình quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn tỉnh Quảng Bình .14 CHƯƠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG uế BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 17 tế H 2.1 Sơ lược công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình 17 2.1.1 Quá trình thành lập 17 2.1.2 Cơ cấu tổ chức đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh 17 h 2.1.3 Tình hình sử dụng lao động 18 in 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình 19 cK 2.2 Công tác thu gom xử lý rác thải Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình 19 họ 2.2.1 Thực trạng phát sinh rác thải sinh hoạt địa bàn TP Đồng Hới 19 2.2.2 Thực trạng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải công ty TNHH MTV MT PTĐT Quảng Bình địa bàn thành phố Đồng Hới .24 Đ ại 2.2.3 Một số thuận lợi khó khăn công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Đồng Hới .30 2.3 Nâng cao hiệu xử lý rác thải Công ty TNHH Một thành viên Môi ng trường Phát triển Đô thị Quảng Bình .32 2.3.1 Một số thông tin người vấn .32 ườ 2.3.2 Hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình thành phố Đồng Tr Hới 35 2.3.3 Một số vấn đề liên quan đến hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt Công ty 38 2.3.4 Xác định mức sẵn lòng chi trả nhằm nâng cao hiệu xử lý rác thải sinh hoạt Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình 43 SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An 2.3.5 Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải thành phố Đồng Hới 44 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 52 uế 3.1 Định hướng cho công tác quản lý rác thải sinh hoat địa bàn thành phố tế H Đồng Hới .52 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu xử lý rác thải sinh hoạt Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình 52 3.2.1 Xây dựng chế sách quản lý rác thải sinh hoạt .52 h 3.2.2 Tăng thu nhập nâng cao mức sống người dân .53 in 3.2.3 Xây dựng quỹ môi trường mức thu phí vệ sinh hợp lý, khoa học .54 3.2.4 Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức quản lý rác thải sinh hoạt cK .54 3.2.5 Nâng cao hiệu kỹ thuật thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh họ hoạt 55 3.2.6 Xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải 56 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KẾT NGHỊ .57 Đ ại Kết luận 57 Kiến nghị .58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 Tr ườ ng PHỤ LỤC 60 SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt Bãi chôn lấp CTR Chất thải rắn CRTSH Chất thải rắn sinh hoạt CVM Consumer Surplus Thặng dư tiêu dùng Contingent Valuation Phương pháp định giá ngẫu Method nhiên tế H CS Môi trường MTV Một thành viên NUV Non-Use Values Phát triển Đô thị QCVN Quy chuẩn Việt Nam Rác thải sinh hoạt họ RTSH TCCP TP ng UBND Total Economic value Đ ại TCVN TNHH Giá trị không sử dụng cK PTĐT in h MT TEV uế BCL Tiêu chuẩn cho phép Tiêu chuẩn Việt Nam Tổng giá trị kinh tế Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Ủy ban Nhân dân Use values Giá trị sử dụng WTP Willingness To Pay Mức sẵn lòng chi trả Tr ườ UV SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ Trang Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV MT PTĐT Quảng Bình 17 Hình 2.2 Sơ đồ nguồn phát sinh chất thải sinh hoạt .22 uế Hình 2.3 Sơ đồ thu gom vận chuyển rác TP Đồng Hới 25 Hình 2.4 Sơ đồ xử lý bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch 28 tế H Hình 2.5 Giới tính người vấn 32 Hình 2.6 Độ tuổi người vấn 33 Hình 2.7 Trình độ học vấn người vấn 33 h Hình 2.8 Nghề nghiệp người vấn 34 in Hình 2.9 Thu nhập người vấn 34 Hình 2.10 Mức sẵn lòng chi trả hộ gia đình 44 cK Hình 2.11 Đồ thị P-P tính phân phối chuẩn biến phụ thuộc WTP .45 Hình 2.12 Mối quan hệ thu nhập WTP .47 họ Hình 2.13 Mối quan hệ nghề nghiệp WTP 48 Hình 2.14 Mối quan hệ khu vực sống WTP 49 Tr ườ ng Đ ại Hình 2.15 Mối quan hệ khối lượng rác thải bình quân hàng ngày WTP 50 SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng biểu Trang Bảng 1.1 Thành phần đặc trưng rác thải sinh hoạt Bảng 1.2 Chất thải rắn đô thị phát sinh Việt Nam .12 uế Bảng 2.1 Khối lượng rác thải phát sinh địa bàn TP Đồng Hới .21 tế H Bảng 2.2 Cơ cấu rác thải sinh hoạt địa bàn TP Đồng Hới 23 Bảng 2.3 Thành phần rác thải sinh hoạt Thành phố Đồng Hới 24 Bảng 2.4 Dụng cụ bảo hộ lao động công nhân vệ sinh TP Đồng Hới 26 Bảng 2.5 Thiết bị vận chuyển rác Công ty Môi trường Phát triển Đô thị Quảng h Bình 27 in Bảng 2.6 Kết phân tích nước thải bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch 29 cK Bảng 2.7 Kết phân tích chất lượng nước ngầm bải rác chung .29 Đồng Hới – Bố Trạch 29 Bảng 2.8 Kết phân tích nước chất lượng nước mặt khe Chè 30 họ Bảng 2.9 Khối lượng rác thải trung bình ngày hộ điều tra 35 Bảng 2.10 Mức độ thường xuyên phân loại RTSH hộ điều tra 36 Đ ại Bảng 2.11 Đánh giá mức độ quan trọng việc phân loại rác hộ điều tra37 Bảng 2.12 Mức độ phù hợp mức phí vệ sinh môi trường hô gia đình 38 Bảng 2.13 Đánh giá số lượng vị trí đặt thùng rác công cộng .39 Bảng 2.14 Mức độ thường xuyên thu gom rác công nhân vệ sinh 40 ng Bảng 2.15 Đánh giá hiệu thu gom công nhân vệ sinh 41 Bảng 2.16 Đánh giá chung công tác quản lý chất thải sinh hoạt 42 ườ Bảng 2.17 Mức sẵn lòng chi trả hộ gia đình .43 Tr Bảng 2.18 Kết ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến WTP .46 SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Tên đề tài: “Nâng cao hiệu xử lý rác thải sinh hoạt Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình, TP Đồng Hới, uế Quảng Bình” Lý nghiên cứu tế H Sự phát triển nhanh kinh tế - xã hội năm gần TP Đồng Hới kèm gia tăng nhanh chóng lượng rác thải sinh hoạt, gây nhiều áp lực cho công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn Thành phố Vì vậy, nghiên cứu in thải sinh hoạt địa bàn thành phố Đồng Hới h nhằm tìm hiểu thực trạng đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý rác Mục tiêu nghiên cứu cK - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề rác thải sinh hoạt - Thực trạng hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt công ty TNHH Một họ thành viên Phát triển Đô thị Quảng Bình - Tìm hiểu mức sẵn lòng chi trả yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân cho dịch vụ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt Đ ại - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Đồng Hới Phương pháp nghiên cứu ng - Phương pháp thu thập xử lý số liệu - Phương pháp phân tích ườ Kết nghiên cứu Đề tài đề cập sơ thực trạng công tác thu gom, vận chuyển xử lý Tr rác thải sinh hoạt TP Đồng Hới Hơn nữa, nghiên cứu đưa số đánh giá người dân công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt bước đầu tìm hiểu mức sẵn lòng chi trả người dân cho dịch vụ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình Qua đó, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt TP Đồng Hới SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý nghiên cứu Công công nghiệp hóa – đại hóa Việt Nam diễn mạnh uế mẽ, với hình thành phát triển ngành nghề sản xuất, gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu, lượng, động lực thúc đẩy phát tế H triển kinh tế - xã hội đất nước Tuy nhiên, lượng chất thải từ hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến đời sống sống môi trường không thu gom xử lý Do đó, tìm kiếm giải pháp thu gom xử lý chất thải trở thành vấn đề tiên việc bảo vệ môi trường sống sống h người dân in Thành phố Đồng Hới trung tâm kinh tế - văn hóa, đầu mối giao thông cK quan trọng tỉnh Quảng Bình Bên cạnh đó, Đồng Hới có nhiều tiềm phát triển du lịch, chẳng hạn Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, bãi biễn Nhật Lệ,… Tuy nhiên, với tốc độ phát triển kinh tế - xã, áp lực xử lý rác thải họ ô nhiễm môi trường ngày lớn, rác thải sinh hoạt Lượng rác thải toàn thành phố Đồng Hới tăng qua năm, từ 27.375 (2001) tăng lên 30.293 Đ ại (2013), tăng 10,66% [2] Vì vậy, quản lý rác thải trở thành mối quan tâm lớn cấp, ngành có liên quan người dân thành phố Đồng Hới Hiện nay, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị ng Quảng Bình đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển xử lý rác thải địa bàn Thành phố Công ty thành lập vào năm 2009 với mục tiêu ườ góp phần cải thiện môi trường tạo cảnh quan cho Đô thị Hàng năm, số lượng rác thải sinh hoạt Công ty thu gom 27.349 (2013) [6] Tuy nhiên, tình hình Tr vệ sinh môi trường TP Đồng Hới diễn biến phức tạp Nói cách khác, rác thải sinh hoạt (RTSH) biến đổi tỷ lệ thuận với tốc độ gia tăng dân số phát triển kinh tế Việc thu gom, vận chuyển xử lý RTSH không đáp ứng kịp thời làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường cảnh quan sinh thái địa bàn thành phố Đồng Hới Vì vậy, quản lý RTSH cần đưa biện pháp khắc phục kịp thời SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An nghiệp, quản lý Nhà nước (ngăn ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, thu gom vận chuyển chất thải theo quy định, ) - Thực hoạt động thí điểm, sáng kiến giúp cho việc quản lý chất thải tốt uế - Tập huấn, nâng cao thái độ làm việc công nhân vệ sinh Qua điều tra, có tế H 13,33% hộ gia đình cho công nhân vệ sinh làm việc không hiệu - Việc lắp đặt thêm thùng rác công cộng giúp môi trường Thành phố tốt hơn, nâng cao ý thức người, đặc biệt thiếu niên, nhi đồng Thực tế, có tới 93,33% hộ gia đình cho khu vực hay tuyến đường họ sinh sống h số thùng rác công cộng Thùng rác công cộng địa bàn in có mặt số tuyến đường lớn trung tâm Thành phố việc ví trí đặt chưa đem lại hiệu cK - Tiến hành tuyên truyền cho người dân biết cách phân loại rác thải sinh hoạt trước đem thải bỏ Thực quản lý rác thải sinh hoạt theo phương thức 3R( họ reduce – giảm thiểu, reuse – tái sử dụng, recycle – tái chế ) - Tổ chức hoạt động cho người dân thấy tác hại rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường sống sức khỏe gia đình trường Đ ại - Tăng ngân sách nhà nước cho hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi 3.2.5 Nâng cao hiệu kỹ thuật thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt ng Về thu gom vận chuyển - Rác phân loại, đến thu gom, hộ gia đình phải tập trung rác ườ trước nhà hay điểm tập kết rác theo quy định, sau thu gom đưa lên xe ép Tr rác vận chuyển đến bãi rác để xử lý - Vạch tuyến thu gom bố trí lại điểm hẹn cho hợp lý nhất, quãng đường thời gian di chuyển công nhân ngắn nhất, mức độ ảnh hưởng tới môi trường người dân xung quanh - Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc thu gom tăng cường lợi ích cho công nhân vệ sinh, từ phát huy hiệu suất SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An lao động Công nhân vệ sinh trực tiếp làm việc thu gom rác thải phải xếp ngành lao động độc hại, từ có chế độ tiền lương, phụ cấp độc hại bảo hộ lao động cho phù hợp - Gia tăng thêm xe ép rác để tránh việc chờ đợi công nhân điểm hẹn điểm hẹn Cần sử dụng dung dịch khử mùi, diệt ruồi để hạn chế mùi uế - Thường xuyên kiểm tra chất lượng thu gom chất lượng vệ sinh tế H - Tăng cường thu gom vào ngày lễ, Tết tránh tình trạng rác thải ứ động gây khó chịu cho người dân Về xử lý rác thải bãi rác Đối với bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch xin đề xuất số giải pháp h sau: in - Do số lần phun thuốc diệt ruồi, khử mùi,… thấp nên bãi rác bốc diệt ruồi, khử mùi,… cK mùi khó chịu, ban quản lý vận hành bãi rác cần phải tăng số lần phun thuốc - Mở lớp tập huấn kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho họ cán bộ, nhân viên chuyên trách vận hành quản lý bãi rác - Đầu tư, nâng cấp thêm máy móc công nghệ để nâng cao hiệu chôn lấp - Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho cán công nhân viên xác Đ ại - Tăng cường quan trắc môi trường bãi rác để thu kết 3.2.6 Xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải ng - Xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải bao gồm biện pháp tư nhân hóa huy động tham gia cộng đồng ườ - Thực tư nhân hóa công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải mang lại nhiều lợi ích hiệu như: Giảm chi phí quản lý chất thải; xóa dần chế bao Tr cấp (Nhà nước cấp kinh phí bù lỗ cho đơn vị hoạt động lĩnh vực quản lý chất thải); tránh độc quyền, tránh khép kín quản lý chất thải; mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải đến khu vực có điều kiện khó khăn (ngõ chật hẹp, xa đường phố); nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển chất thải đặt hàng đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có chất lượng phục vụ tốt SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KẾT NGHỊ Kết luận Cũng thành phố khác nước, Thành phố Đồng Hới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - đại hóa, kèm với tăng trưởng uế kinh tế đáng kích lệ xuất vấn đề môi trường cần quan tâm tế H giải kịp thời, đặc biệt rác thải sinh hoạt Đời sống người dân ngày tăng cao lượng rác thải sinh hoạt phát sinh nhiều gây ảnh hưởng tới môi trường sức khỏe người Vì vậy, quản lý tốt công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt yêu cầu cấp bách cần thiết Nó góp phần giảm thiểu ô h nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe người dân, cải thiện mỹ quan đô thị in đồng thời tiêu chí cho kế hoạch phát triển bền vững Thành phố cK Đối với rác thải sinh hoạt địa bàn TP Đồng Hới, gây áp lực cho hoạt động thu gom xử lý rác thải nhằm nâng cao chất lượng môi trường cảnh quan khu vực Trung bình ngày, người dân phát sinh 74,93 rác họ thải sinh hoạt chiếm tới 90,28% tổng số lượng rác thải phát sinh địa bàn Thành phố Đối với tình trạng rác thải Công ty TNHH Một Đ ại thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình đơn vị quản lý công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải địa bàn thực tương đối tốt nhiệm vụ ng Qua tìm hiểu số thông tin người vấn, nghiên cứu xác định mức lòng chi trả bình quân cho dịch vụ môi trường Công ty TNHH ườ Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình 21.000 đồng/tháng/hộ Mức sẵn sàng chi trả chịu ảnh hưởng lớn từ: thu nhập, khu vực Tr sống, nghề nghiệp khối lượng rác thải hàng ngày người dân địa bàn TP Đồng Hới Với hệ số ảnh hưởng tương ứng: 0,001, 3,292, 1,476, 0,370 Nhìn chung, công tác quản lý rác thải sinh hoạt TP Đồng Hới năm qua có nhiều tiến đáng kể ngày hoàn thiện Tuy nhiên gặp không khó khăn trở ngại, thiếu thốn xuống cấp SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An trang thiết bị, dụng cụ công nghệ phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển xử lý; hiệu làm việc công nhân vệ sinh chưa cao; ý thức người dân đề môi trường hạn chế công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức triển khai chưa nhiều hiệu Bởi cần tìm giải pháp thích môi trường sống người dân địa bàn TP Đồng Hới tế H Kiến nghị uế hợp để công tác quản lý hoàn thiện hơn, từ góp phần nâng cao chất lượng Qua việc tìm hiểu thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình mức sẵn sàng chi h trả người dân cho dịch vụ môi trường Công ty địa bàn thành phố Đồng in Hới, nghiên cứu đưa số kiến nghị, góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý rác thải sinh hoạt thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình, cụ thể: cK - Cần phải có quy định luật pháp rõ ràng, tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm vệ sinh môi trường nhằm tạo thói quen cho người dân vấn đề họ giữ gìn vệ sinh đô thị - Nâng cao hiệu làm việc công nhân vệ sinh, thực công tác thu Đ ại gom đặn đảm bảo chất lượng công việc - Tăng cường sách giáo dục cho người dân, tuyên truyền, phổ biến, vận động người tham gia ng - Cần thí điểm chương trình phân loại rác thải sinh hoạt nguồn nhằm tận dụng tái chế rác thải sinh hoạt giúp giảm chi phí thu gom, vận chuyển giảm ườ thiểu ô nhiễm môi trường - Có kế hoạch theo dõi, đào tạo, tập huấn đội ngũ cán khoa học kỹ thuật Tr nhằm nâng cao trình độ, ý thức, trách nhiệm công tác quản lý môi trường - Nên xây dựng quỹ môi trường thu phí vệ sinh theo số người gia đình khối lượng rác thải SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt [1] Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Báo cáo môi trường Quốc gia – Chất [2] uế thải rắn, Hà Nội Cục thống kê tỉnh Quảng Bình (2013), Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình tế H 2012, Nhà Xuất Thống kê, Hà Nội [3] Quốc hội (2005), Luật Bảo vệ môi trường, Hà Nội [4] Sở Kế hoạch Đầu tư (2010), Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình, Đồng UBND tỉnh Quảng Bình (2013), Báo cáo công tác giám sát môi trường năm in [5] h Hới, Quảng Bình cK 2013 bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch, Trung tâm Quan Trắc Kỹ Thuật Môi trường, Đồng Hới, Quảng Bình [6] UBND tỉnh Quảng Bình (2014), Báo cáo Tổng kết hoạt động Công ty Bình UBND tỉnh Quảng Bình (2013), Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Đ ại [7] họ TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Quảng Bình, Đồng Hới, Quảng Bình đến năm 2020, Đồng Hới, Quảng Bình II Tài liệu từ internet http://giaoducmoitruong-giz-baclieu.com/rac-thai-va-suc-khoe-con-nguoi ng [8] [9] http://qlkh.tnu.edu.vn/hien-trang-va-giai-phap-quan-ly-tai-su-dung-rac-thai- ườ sinh-hoat-khu-vuc-do-thi-tai-thanh-pho-thai-ng [10] http://vea.gov.vn/tinh-hinh-phat-sinh-rac-thai-o-viet-nam Tr [11] http://vea.gov.vn/tinh-hinh-quan-ly-rac-thai-o-viet-nam SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 59 GVHD: ThS Lê Thanh An Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Ngày điều tra :… /… /2014 Mã số phiếu :…… Xin chào Ông/Bà, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế Đây phiếu uế điều tra hoạt động quản lý rác thải sinh hoạt công ty MTV Môi trường tế H Phát triển Đô thị Quảng Bình địa bàn thành phố Đồng Hới Kết điều tra giúp phần lớn cho hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: ‘‘Nâng cao hiệu xử lý rác thải sinh hoạt Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình, TP Đồng Hới, Quảng Bình” in Ông/Bà có xả thải rác sinh hoạt không h (Mọi thông tin chia Ông/Bà dùng để hoàn thành đề tài) B Không cK A.Có Lượng rác sinh hoạt bình quân hàng ngày Ông/Bà thải kg ? A.Dưới kg E Trên kg họ B.Từ -2 kg D Từ – kg C.Từ – kg Đ ại Dụng cụ chứa rác Ông/Bà là: A.Túi ni long B.Túi giấy ng C.Sọt rác D.Khác:………………………………………………………… Tr ườ Ông/Bà có thường xuyên phân loại rác trước đổ,thải không ? A.Rất không thường xuyên D.Thường xuyên B.Không thường xuyên E Rất thường xuyên C.Bình thường Ông/Bà đánh giá việc phân loại rác sinh hoạt nào? A.Rất không quan trọng D.Quan trọng B.Không quan trọng E.Rất quan trọng C.Bình thường SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An Xin Ông/Bà cho biết hình thức xử lý rác thải sinh hoạt gia đình ? A.Tự xử lý  Chuyển đến câu B.Thông quan Công ty MTV Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình  Chuyển đến câu 10 Trong trường hợp tự xử lý xin Ông/Bà cho biết hình thức xử lý ? uế A.Vứt rác gần nhà B.Chôn lấp tế H C.Đốt D.Ý kiến khác, cụ thể …………………………………………… Ông/Bà thông qua hệ thống thu gom xử lý rác thải công ty môi trường đô thị với điều kiện ? h ………………………………………………………………………………… in …………………………………………………………(Kết thúc vấn ) cK Trong trường hợp xử lý thông qua Công ty MTV Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình, xin Ông/Bà cho biết cách thức thu gom rác thải thông qua ? họ A.Để trước cổng nhà chờ công nhân vệ sinh đến thu gom B.Bỏ thùng rác thu gom/công cộng Đ ại C.Đưa rác thải tới điểm tập kết định D.Ý kiến khác, cụ thể : … 10 Đối với thùng rác công cộng, xin Ông/Bà cho biết, số lượng thùng ườ ng rác là? A.Ít B.Bình thường C.Nhiều Tr 11 Theo Ông/Bà vị trí đặt thùng rác công cộng có hợp lý không? A.Hợp lý B.Không hợp lý, cụ thể………………………………………… Tại nơi đặt thùng rác công cộng có phân theo loại rác thải không? A.Có B.Không SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An 12 Thời gian thu gom rác ? A.Buổi sáng C.Buổi chiều B.Buổi trưa D.Buổi tối 13 Tại nơi Ông/Bà sinh sống nhân viên có thường xuyên thu gom rác hàng ngày không ? D.Thường xuyên B.Không thường xuyên E.Rất thường xuyên uế A.Rất không thường xuyên tế H C.Bình thường 14 Nhân viên thu gom làm việc có hiệu không ? A.Rất không hiệu D.Hiệu B.Không hiệu E.Rất hiệu h C.Bình thường in 15 Ông/Bà đánh giá chất lượng thu gom xử lý rác thải sinh hoạt công cK ty môi trường địa phương ? A.Rất không tốt D.Tốt B.Không tốt E.Rất tốt họ C.Bình thường 16 Ông/Bà có nạp phí rác thải hàng tháng không ? Đ ại A.Có  Chuyển sang câu 18 B.Không  Chuyển sang câu 21 17 Trong trường hợp nộp phí thu gom xử lý rác thải, xin Ông/Bà cho biết mức thu phí hàng tháng là……………ngàn đồng/tháng Tr ườ ng 18 Theo Ông/Bà mức phí áp dụng phù hợp chưa ? A.Rất không phù hợp D.Phù hợp B.Không phù hợp E.Rất phù hợp C.Bình thường 19 Nhằm nâng cao hiệu việc thu gom xử lý rác thải địa phương, hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình mức phí thu gom Ông/Bà sẵn lòng bỏ hàng tháng ……………… đồng/tháng SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An 20 Theo Ông/Bà công tác thu gom xử lý rác thải địa phương có hạn chế ? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….…… 21 Đề xuất Ông/Bà công tác thu gom xử lý chất thải sinh hoạt uế địa phương ? tế H …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………….…… Một số thông tin người vấn 22 Giới tính Nữ h Nam in 23 Tuổi :…… 25 Trình độ học vấn A.Tiểu học cK 24 Số người sinh sống gia đình Ông/Bà ……………người họ B.Trung học sở C.Trung học phổ thông 26 Nghề nghiệp D.Trung cấp/cao đẳng E.Đại học/Trên đại học F.Khác, cụ thể………………… E.Cán bộ,viên chức nhà nước B.Công nhân F.Nghề khác,cụ thể…………… Đ ại A.Nông dân C.Buôn bán XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG BÀ Tr ườ ng 27 Thu nhập bình quân/tháng Ông/Bà …………………đồng/tháng SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An PHỤ LỤC 2: Kết mô hình hồi quy mức WTP Descriptive Statistics $21.00 $3.173 AREA INCOM N 60 58 $3,591.67 497 $1,336.995 60 11.78 2.941 EMP 30 462 AGE 46.57 11.106 1.4133 97537 Model Summaryb 60 60 60 60 h EDU RY 60 tế H WTP Std Deviation uế Mean R R Square 934a Adjusted R Square 873 Estimate Durbin-Watson 859 $1.192 1.936 cK Model in Std Error of the a Predictors: (Constant), RY, EDU, AGE, AREA, INCOM, EMP họ b Dependent Variable: WTP ANOVAb Model Regression Residual Total df Mean Square 518.721 86.453 75.279 53 1.420 594.000 59 Đ ại Sum of Squares F 60.867 Sig .000a ng a Predictors: (Constant), RY, EDU, AGE, AREA, INCOM, EMP Tr ườ b Dependent Variable: WTP SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model Beta t Sig 1.204 3.292 440 516 7.481 000 INCOM 001 000 293 4.117 000 EDU 073 086 EMP 1.476 493 AGE 000 015 RY 370 177 AREA 12.289 000 uế 14.791 tế H (Constant) Std Error 068 856 396 215 2.994 004 -.003 -.059 953 114 2.091 041 h B Coefficients Tr ườ ng Đ ại họ cK in a Dependent Variable: WTP SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An PHỤ LỤC 3: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước ngầm TT Thông số Giá trị giới hạn - 5,5 - 8,5 500 pH Độ cứng (tính theo CaCO3) mg/l Chất rắn tổng số mg/l COD (KMnO4) mg/l Amôni (tính theo N) mg/l Clorua (Cl-) mg/l Florua (F-) mg/l Nitrit (NO-2) (tính theo N) mg/l 1,0 Nitrat (NO-3) (tính theo N) mg/l 15 10 Sulfat (SO42-) mg/l 11 Xianua (CN-) 12 Phenol 13 Asen (As) 14 Cadimi (Cd) 15 Chì (Pb) 16 uế 1500 0,1 250 1,0 mg/l 0,01 mg/l 0,001 mg/l 0,05 mg/l 0,005 mg/l 0,01 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,05 17 Đồng (Cu) mg/l 1,0 18 Kẽm (Zn) mg/l 3,0 ng Đ ại họ cK in h tế H 400 19 Mangan (Mn) mg/l 0,5 20 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 ườ Tr Đơn vị 21 Sắt (Fe) mg/l 22 Selen (Se) mg/l 0,01 23 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 24 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 25 E.Coli MPN/100ml không phát thấy 26 Coliform MPN/100ml SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thanh An PHỤ LỤC 4: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt pH Ôxy hòa tan (DO) Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) B A1 A2 B1 B2 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 mg/l ≥6 ≥5 ≥4 mg/l 20 30 50 100 ≥2 COD mg/l 10 15 30 50 BOD5 (200C) mg/l 15 25 mg/l 0,1 0,2 0,5 250 400 600 - mg/l 1,5 1,5 mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 mg/l 10 15 mg/l 0,1 0,2 0,3 0,5 mg/l 0,005 0,01 0,02 0,02 Amoni (NH+4) (tính theo N) Clorua (Cl-) Florua (F-) 11 N) Nitrat (NO-3) (tính theo N) Phosphat (PO43-) (tính theo P) Xianua (CN-) ng 12 họ 10 Nitrit (NO-2) (tính theo Đ ại mg/l cK in 13 Asen (As) mg/l 0,01 0,02 0,05 0,1 14 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,005 0,01 0,01 ườ Tr A h vị uế Thông số tế H TT Giá trị giới hạn Đơn 15 Chì (Pb) mg/l 0,02 0,02 0,05 0,05 16 Crom III (Cr3+) mg/l 0,05 0,1 0,5 17 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 18 Đồng (Cu) mg/l 0,1 0,2 0,5 19 Kẽm (Zn) mg/l 0,5 1,0 1,5 20 Niken (Ni) mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 21 Sắt (Fe) mg/l 0,5 1,5 SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 68 GVHD: ThS Lê Thanh An Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 0,001 0,001 0,002 23 Chất hoạt động bề mặt mg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 mg/l 0,01 0,02 0,1 0,3 mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 Aldrin + Dieldrin µg/l 0,002 0,004 0,008 Endrin µg/l 0,01 0,012 0,014 0,02 BHC µg/l 0,05 0,1 0,13 0,015 DDT µg/l 0,001 0,002 0,004 0,005 Endosunfan(Thiodan) µg/l 0,005 0,01 0,02 Lindan µg/l Chlordane µg/l 24 25 Tổng dầu, mỡ (oils & grease) Phenol (tổng số) Hóa chất bảo vệ thực vật 0,01 0,3 0,35 0,38 0,4 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,05 µg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 µg/l 0,1 0,32 0,32 0,4 2,4D µg/l 100 200 450 500 2,4,5T µg/l 80 100 160 200 Paraquat µg/l 900 1200 1800 2000 29 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 0,1 0,1 30 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0 1,0 1,0 31 E.coli 20 50 100 200 32 Coliform 2500 5000 7500 10000 Heptachlor µg/l phospho hữu Paration họ Hoá chất bảo vệ thực vật 27 cK h 26 0,01 tế H Clo hữu uế 22 in Khóa luận tốt nghiệp Đ ại Malation Hóa chất trừ cỏ Tr ườ ng 28 MPN/ 100ml MPN/ 100ml SVTH: Hà Minh Tuấn – K44 KTTNMT 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, TP Đồng Hới, Quảng Bìn, Nâng cao hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, TP Đồng Hới, Quảng Bìn, Nâng cao hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, TP Đồng Hới, Quảng Bìn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay