Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế

73 40 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:03

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức MỤC LỤC Trang MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v TÓM TẮT KHÓA LUẬN vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ uế Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu H 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể tế Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu h 4.1 Không gian in 4.2 Thời gian 4.3 Phạm vi mặt nội dung cK Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập số liệu họ 5.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Cấu trúc nội dung khóa luận PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ ại CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Cho vay ngân hàng 1.1.1 Khái niệm cho vay ngân hàng 1.1.2 Vai trò cho vay 1.1.2.1 Đối với thân ngân hàng 1.1.1.2 Đối với kinh tế 1.1.3 Phân loại cho vay 1.1.3.1 Dựa vào thời hạn cho vay 1.1.3.3 Dựa vào tài sản đảm bảo SVTH: Nguyễn Thanh Toàn i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức 1.1.3.4 Dựa vào phương thức cho vay 1.2 Cho vay khách hàng cá nhân 10 1.2.1 Khái niệm khách hàng cá nhân & tín dụng khách hàng cá nhân 10 1.2.1.1 Khái niệm khách hàng cá nhân 10 1.2.1.2 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 11 1.2.1.3 Điều kiện xin vay vốn khách hàng cá nhân 11 1.2.2 Đặc điểm cho vay cá nhân 12 1.2.3 Phân loại cho vay cho khách hàng cá nhân 13 uế 1.2.4 Vai trò cho vay khách hàng cá nhân 14 1.3 Chất lượng cho vay 15 H 1.3.1 Khái niệm chất lượng cho vay 15 1.3.2 Các nhóm tiêu đánh giá chất lượng cho vay 16 tế 1.3.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay khách hàng cá nhân 18 1.3.3.1 Yếu tố vĩ mô hay môi trường kinh doanh 18 in h 1.3.3.2 Nhân tố từ phía ngân hàng (nhân tố nội ngân hàng) 19 1.3.3.3 Nhân tố từ phía khách hàng 20 cK CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 22 họ 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 22 Đ ại 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 22 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh từ 2008 – 2012 23 2.2 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 27 2.2.1 Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 27 2.2.2 Quy trình, sách cho vay 30 2.2.2.1 Chính sách cho vay 30 2.2.2.2 Quy trình cho vay 35 2.2.3 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Agribank Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 36 SVTH: Nguyễn Thanh Toàn ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức 2.2.3.1 Tình hình tăng trưởng dư nợ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 36 2.2.3.2 Tình hình tăng trưởng doanh số cho vay, thu nợ khách hàng cá nhân44 2.2.3.3 Tình hình dư nợ hạn, nợ xấu khách hàng cá nhân 48 2.2.3.4 Thu nhập từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 50 2.3 Đánh giá chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 52 2.3.1 Nhận xét hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHNo&PTNT Chi uế nhánh Huế 52 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY H KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ 55 tế 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 55 in h 3.1.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 55 cK 3.1.2 Mục tiêu, phương hướng phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 56 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân họ hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 58 3.2.1 Hoàn chỉnh hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng 58 Đ ại 3.2.2 Xây dựng quy trình thẩm định cho vay hợp lý 59 3.2.3 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm 59 3.2.4 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trước sau cấp cho vay 60 3.2.5 Củng cố nâng cao trình độ cán cho vay ngân hàng 61 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thanh Toàn iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN Ngân Hàng Nhà Nước NHNo & PTNN VN; Ngân Hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank TTH Ngân Hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần KHCN Khách hàng cá nhân DSTN Doanh số thu nợ CV Cho vay TSĐB Tài sản đảm bảo DNBQ Dư nợ bình quân NQH Nợ hạn NH Ngân hàng KH Khách hàng NHCV Ngân hàng cho vay KTGS CBQHKH H tế h in Thừa Thiên Huế Đ ại HĐCV cK TTH Sản xuất kinh doanh Kiểm tra giám sát họ SXKD uế NHTMCP Cán quan hệ khách hàng Hợp đồng cho vay LS Lãi suất SPDVNH sản phẩm dịch vụ ngân hàng DNTN Doanh nghiệp tư nhân SVTH: Nguyễn Thanh Toàn iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1:Tình hình huy động vốn 23 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ 25 Bảng 2.3: Tình hình dư nợ thành phần kinh tế 36 Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng dư nợ thành phần kinh tế 37 uế Bảng 2.5: Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế (khách hàng cá nhân) 39 H Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ theo ngành kinh tế (khách hàng cá nhân) 40 Bảng 2.7: Tỷ trọng dư nợ theo ngành kinh tế (khách hàng cá nhân ) 42 tế Bảng2.8: Dư nợ cho vay theo hình thức đảm bảo tiền vay 43 Bảng 2.9: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay theo hình thức đảm bảo tiền vay 43 h Bảng 2.10: Quy mô tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân 44 in Bảng 2.11: Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay khách hàng cá nhân 44 cK Bảng 2.12: Quy mô cấu cho vay khách hàng cá nhân theo thời gian 45 Bảng 2.13: Tốc độ tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân theo thời gian 46 Bảng 2.14: Quy mô tỷ trọng thu nợ khách hàng cá nhân 47 họ Bảng 2.15: Tốc độ tăng trưởng thu nợ khách hàng cá nhân 48 Bảng 2.16: Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân 48 Đ ại Bảng 2.17: Tình hình thu nhập hoạt động cho vay 50 Bảng 2.18: Khả sinh lời hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 51 SVTH: Nguyễn Thanh Toàn v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức TÓM TẮT KHÓA LUẬN Trong thời gian tìm hiểu hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – chi nhánh Thừa Thiên Huế với đề tài khóa luận “ Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế” đề tài hoàn thành mục tiêu nghiên cứu sau Đó tóm lược số lý luận hoạt động cho vay ngân hàng uế nói chung hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại nói riêng, từ làm sở cho việc phân tích, vận dụng làm rõ vấn đề nghiên cứu H Sau sâu phân tích, đánh giá chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế qua tế năm năm 2008 - 2012 tiêu định lượng định tính Từ thực trạng hoạt động, đề tài rút thành đạt được, đồng thời hạn chế h tồn nguyên nhân dẫn đến tồn hoạt động cho vay khách in hàng cá nhân chi nhánh Cuối đề xuất giải pháp dựa tình hình cK thực tế chi nhánh nhằm góp phần hoàn thiện công tác cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh thời gian tới Cùng với tích cực nghiên cứu để đạt kết trên, khóa luận họ không tránh khỏi số hạn chế nhiều nguyên nhân khách quan, chủ yếu hạn chế mặt thời gian vốn kiến thức hạn hẹp Một số hạn chế Đ ại đề tài kể sau: Những hạn chế thông tin từ phía ngân hàng số thông tin liên quan tới kế hoạch kinh doanh tương lai thông tin nội Khóa luận chủ yếu sử dụng thông tin từ phía chi nhánh cung cấp mà chưa kết hợp nguồn thông tin từ khách hàng, đánh giá, nhận xét hạn chế chưa khách quan Qua trình phân tích số liệu, tính toán tiêu đánh giá, đưa nhận xét, thấy Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế năm qua đạt thành tựu hoạt động kinh doanh nói chung công tác cho vay khách hàng cá nhân nói riêng Với chất lượng thái độ phục vụ đánh SVTH: Nguyễn Thanh Toàn vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức giá cao, chi nhánh thu hút lượng khách hàng lớn làm gia tăng nguồn vốn huy động Bên cạnh ngân hàng chủ động cho vay, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tận dụng hội, thực sách lãi linh hoạt, sản phẩm lãi suất bậc thang, sách ưu tiên, thực văn minh giao tiếp…góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cho ngân hàng Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, biến động nên ngân hàng Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực sau khủng hoảng kinh tế Với tình hình nợ xấu tăng nhanh toàn hệ uế thống ngân hàng chi nhánh Agribank không nằm vấn đề này, tỉ lệ nợ H hạn hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tăng năm gần Tỉ lệ nợ hạn gia tăng nguy ngân hàng Trong năm tế năm 2008-2012 doanh số cho vay, dư nợ cho vay, khả sinh lời từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân biến động nhìn chung có xu hướng tăng h chưa thực đáng kể Với nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác in nhau, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngày đối mặt với nhiều khó cK khăn, thách thức điều cần thiết lúc có biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cho vay nói chung khách hàng cá nhân nói riêng Với nội dung khóa luận tốt nghiệp kết đạt họ suốt trình nghiên cứu, hy vọng khóa luận tốt nghiệp đạt mục tiêu đề ra, đánh giá chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế đưa giải Đ ại pháp giúp hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có chất lượng SVTH: Nguyễn Thanh Toàn vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, hệ thống ngân hàng Việt nam có phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phần Với phát triển đó, ngân hàng thương mại ngày có đóng góp quan trọng vào phát triển chung kinh tế, doanh nghiệp hộ gia đình uế Hoạt động cho vay hoạt động ngân hàng, chiếm tỷ trọng lớn tổng thể hoạt động ngân hàng Cùng với phát H triển ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay ngân hàng tế ngày mở rộng lượng chất, đối tượng, địa bàn phương thức hoạt động nhằm phục vụ cách tốt nhu cầu khách hàng h Tuy nhiên, với hình thành phát triển nhanh chóng nhiều ngân hàng in thương mại, cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt Điều đòi hỏi ngân hàng phải phải cải tiến chất lượng hoạt động cho vay nhằm giành lợi cK trình cạnh tranh, thu hút nhiều khách hàng cho doanh nghiệp Tuy nhiên, điều đặt ngân hàng trước thách thức vừa họ thu hút nhiều khách hàng vừa bảo toàn phát triển vốn cách có hiệu đối tượng khách hàng ngày cảng mở rộng đa dạng Đ ại Bên cạnh đó, tính ổn định kinh tế vĩ mô năm vừa qua đặt hoạt động cho vay ngân hàng trước rũi ro tiềm ẩn lớn Do đó, hạn chế tối đa rủi ro từ hoạt động cho vay vấn đề mang tính "thời sự" tất ngân hàng Xuất phát từ thực trạng Ngân hàng Thương mại, qua trình thực tập Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế, lựa chọn thực đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thanh Toàn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài nhằm cải thiện chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng, từ tăng cường khả cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa lý luận tín dụng, cho vay khách hàng cá nhân để làm sở cho vấn đề nghiên cứu H Thừa Thiên-Huế giai đoạn 2008 – 2012 uế - Phân tích động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Agribank - Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Agribank tế Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá in Đối tượng nghiên cứu h nhân ngân hàng Agribank Thừa Thiên Huế cK Đối tượng nghiên cứu khóa luận chất lượng cho vay, mà chủ yếu chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Agribank Thừa Thiên Huế năm 2008 – 2012 họ Phạm vi nghiên cứu 4.1 Không gian Khóa luận tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay Ngân hàng Nông Đ ại nghiệp phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 4.2 Thời gian - Khóa luận tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay chất lượng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Thừa Thiên Huế chủ yếu dựa giai đoạn 2008 - 2012 4.3 Phạm vi mặt nội dung Chất lượng cho vay tiếp cận từ nhiều gốc độ khác Từ gốc độ kinh tế, từ gốc độ doanh nghiệp từ gốc độ khách hàng Trong khuôn khổ khóa luận này, chất lượng cho vay nhìn nhận đánh giá gốc độ doanh nghiệp, tức từ ngân hàng SVTH: Nguyễn Thanh Toàn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập số liệu  Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu cách tham khảo tài liệu từ nguồn khác như: -Thu thập số liệu từ phòng tín dụng chi nhánh Thừa Thiên Huế: Các báo cáo tài Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh năm 2008, 2009, 2010 2011, 2012 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế uế -Thu thập số liệu từ phòng Nguồn vốn: -Thu thập thông tin từ số website chuyên dụng ngân hàng H -Thu thập thông tin từ số sách báo, luận văn, tài liệu khoa học,…  Số liệu sơ cấp: tế Được thu thập thông qua vấn sâu số cán quản lý cán cho vay khách hàng để làm rõ nôi dung nghiên cứu in  Tổng hợp số liệu: h 5.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu cK Tổng hợp, chọn lọc, phân loại hệ thống hóa số liệu thu thấp để lựa chọn số liệu phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài  Phân tích số liệu: họ Đây giai đoạn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nhằm đánh giá chất lượng cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh cách toàn diện Đ ại -Sử dụng phương pháp đồ thị thống kê: trình bày phân tích số liệu thông qua loại đồ thị như: Biểu đồ hình cột, biểu đồ hình tròn,… Việc lựa chọn đồ thị phù hợp phụ thuộc vào tính chất dãy trị số biểu diễn -Sử dụng phương pháp dãy số biến động qua thời gian: (kết hoạt động kinh doanh tình hình cho vay nói chung cho vay khách hàng cá nhân từ năm 2008 – 2012, ) -Sử dụng phương pháp so sánh: so sánh, đối chiếu số liệu (về tương đối tuyệt đối) từ đưa nhận xét hoạt động Agribank Huế -Phương pháp chuyên gia Sử dụng tham vấn ý kiến số cán công tác Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế để làm SVTH: Nguyễn Thanh Toàn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức 2.3 Đánh giá chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 2.3.1 Nhận xét hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHNo&PTNT Chi nhánh Huế Về quy trình cho vay: Quy trình cho vay KHCN Chi nhánh rõ ràng, dễ hiểu, thể trách nhiệm cá nhân Những kết thể qua số liệu: hàng đảm bảo khả toán chi nhánh uế Nguồn vốn huy động đáp ứng nhu cầu vay vốn khách H Tình hình cho vay ổn định, nhiên tốc độ tăng trưởng chưa cao, tế chí có năm, tốc độ tăng trưởng bị âm Chi nhánh cần có biện pháp tích cực để khắc phục tình trạng h Tỉ trọng doanh số cho vay khách hàng cá nhân tổng doanh số cho vay in ổn định, ngưỡng 50% , tín hiệu tốt nguồn thu nhập khả sinh lời từ đối tượng khách hàng cá nhân cao, bên cạnh cho vay đối cK tượng khách hàng cá nhân chứa nhiều rủi ro điều mà NH cần kiểm soát tốt Công tác thu nợ cá nhân Chi nhánh chưa thực tốt, chưa tương xứng họ với hoạt động cho vay Chi nhánh cần có nhiều biện pháp để cải thiện hệ thống thu nợ Đ ại Tình hình nợ hạn nợ xấu khách hàng cá nhân chi nhánh giảm giai đoạn 2008-2012 Đây tín hiệu tốt cho chi nhánh Nhưng bên cạnh tỉ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân nợ hạn khách hàng cá nhân tổng dư cá nhân mức cao tỉ lệ nợ xấu nợ hạn tổng dư nợ cho vay cho thấy cho vay đối tượng cá nhân chưa nhiều rủi ro chi nhánh quản lý tốt nguồn cho cay Thu nhập chi nhánh đa phần đến từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tăng suốt thời gian qua Bên cạnh khả sinh lời từ cho vay khách hàng cá nhân cao khả sinh lời từ hoạt động cho vay NH cho thấy cho vay đối tượng cá nhân mang lại khả sinh lời lớn cho NH.Đây điều tốt SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức 2.3.2 Hoạt động kinh doanh chi nhánh  Điểm mạnh NHNo&PTNT Thừa Thiên Huế lịch sử nhiều năm thành lập, thương hiệu ngân hàng quốc doanh uy tín, có trụ sở lớn, mạng lưới rộng khắp toàn tỉnh với nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, đội ngũ cán bộ, nhân viên có chất lượng Chi nhánh Thừa Thiên Huế tọa lạc đường Hoàng Hoa Thám tuyến đường trọng tâm Huế với nhiều quan, doanh nghiệp dân cư Đây điều kiện thuận lợi lớn hoạt động kinh doanh chi nhánh uế  Điểm yếu NHNo&PTNT TTH tồn số điểm yếu cần khác phục nhu H thái độ phục vụ cán nhân viên khách hàng cần nâng cao Công tác thẩm định, giám sát, thu hồi vốn vay chưa thực tốt Mạng lưới tế NH rộng nhiều chưa thực phát huy hết khả thụ động thiếu sang tạo h  Cơ hội in Hướng đến năm 2013, Việt Nam đánh giá cK kinh tế tăng trưởng nhanh giới với nhu cầu dịch vụ tài cho vay tăng cao Tỉnh nhà Thừa Thiên Huế có kinh tế phát triển hội nhập, phấn đấu gia nhập vào hàng ngũ thành phố trực thuộc trương ương Thu nhập bình họ quân người Việt Nam cao trước dẫn đến gia tăng nhu cầu sản phẩm tiết kiệm, sản phẩm thẻ dịch vụ tài cá nhân Đây thị trường mở cho ngân hàng vốn chưa đáp ứng nhu cầu cách Đ ại đầy đủ Điều quan trọng chi nhánh phải biết hành động nào, kết hợp với công cụ để đạt hiệu cao hoạt động  Thách thức Năm 2012 ngành ngân hàng phải đối mặt với nhiều vụ bê bối xảy ra, nhiều ngân hàng giải thể tái cấu, sáp nhập, bên cạnh sách tái cấu ngân hàng làm giảm uy tín ngân hàng lòng khách hàng Đây trở ngại không lớn ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều hoạt động ngân hàng nói chung chi nhánh Huế nói riêng, đặc biệt hoạt động huy động vốn Kể từ Việt Nam tháo bỏ rào cản cho Ngân hàng nước theo yêu cầu gia nhập WTO năm 2007, tạo sân chơi lành mạnh cho ngàn SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức hàng, ngân hàng nước phát triển tự mảng tài ngân hàng ngân hàng nội không ngừng cải tiến sản phẩm nâng cao dịch vụ để cạnh tranh thị trường mở Đây cạnh tranh gay gắt để chiếm lĩnh thị phần Riêng NHNo&PTNT Thừa Thiên Huế, địa bàn thành phố Huế, ngân hàng ngày gia tăng, vài năm qua, số ngân hàng có trụ sở vào hoạt động Chỉ tính riêng địa bàn phường Phú Nhuận có nhiều trụ sở phòng giao dịch ngân hàng SHB, MaritimeBank, Ngân hàng Quân đội (sắp chuyển trụ sở qua đường Lý uế Thường Kiệt), Techcombank,… bên cạnh chi nhánh cũ không ngừng tăng cường mở rộng phòng giao dịch để thu hút khách hàng Vì vậy, NHNo&PTNT H Thừa Thiên Huế cần phải có biện pháp tập trung tăng nhanh quy mô mạng lưới, Đ ại họ cK in h tế phát triển kênh bán hàng để chiếm lĩnh thị trường SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế uế 3.1.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế H Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Agribank Việt Nam từ tế thành lập đến đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước nhà, thể qua việc nằm nhóm dẫn đầu đầu tư vốn cho h hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động thị trường tài chính, in tiền tệ nông thôn, kiên trì mục tiêu phát triển hoạt động “Tam nông” Dựa định hướng kinh doanh chung năm tới Agribank Việt Nam, chi gian tới sau: cK nhánh Agribank tỉnh Thừa Thiên Huế đưa phương hướng phát triển thời họ Thứ nhất, tập trung huy động vốn, nguồn vốn ổn định đảm bảo thừa vốn để chuyển tải vốn cho nông nghiệp, nông thôn; đa dạng hóa hình thức Đ ại huy động để nâng cao hiệu hoạt động này; tập trung tăng trưởng nguồn vốn ổn định tăng trưởng cho vay, giao tiêu huy động vốn, tăng trưởng cho vay cho chi nhánh cho nhân viên, tùy thuộc vào tình hình thực tế địa phương, chi nhánh, vị trí công việc Thứ hai, thực nghiêm túc quy định quản lý rủi ro hoạt động cho vay Chọn lọc dự án hiệu để đầu tư, gắn liền với nâng cao chất lượng cho vay, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu Bên cạnh đó, tăng cường giải ngân vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thu mua chế biến hàng xuất khẩu, bước nâng cao đời sống nhân dân theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP “cho vay nông nghiệp nông thôn”, dựa định hướng phát triển chung NHNo&PTNT Việt Nam để kịp thời đạo thực tốt kế SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức hoạch kinh doanh năm Thứ ba, tăng cường đánh giá hiệu sản phẩm dịch vụ thực hiện, tiếp tục triển khai dịch vụ sản phẩm như: dịch vụ thu tiền Thuế, tiền điện hay dịch vụ toán online, dịch vụ hỗ trợ tự động qua hệ thống Banknet… Bên cạnh cần chủ động thực phân loại khách hàng, xây dựng sách ưu đãi, dịch vụ dành riêng cho đối tượng khách hàng, ví dụ khách hàng có tiền gửi lớn, khách hàng trung thành, khách hàng tiềm năng, nhóm khách uế hàng nhằm củng cố, mở rộng nâng cao hoạt động kinh doanh ngân hàng Thứ tư, trọng phát triển, nâng cao nội lực ngân hàng đầu tư H vào công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ, chuyên môn, đặc biệt trọng đến rèn luyện phẩm chất đạo đức cán Bên cạnh đó, trọng nâng cao hệ thống tế kiểm soát nội bộ, thực phân cấp, phân quyền rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện cho chi nhánh trực thuộc nhân viên hoạt động hiệu h Về mục tiêu cụ thể cho năm 2013, Ngân hàng phấn đấu tăng nguồn vốn huy in động từ 22 – 23% so với năm 2012; dư nợ tăng 18 – 19% tỷ lệ cho vay cK Nông nghiệp Nông thôn 65%/ tổng dư nợ nợ xấu / tổng dư nợ 2% 3.1.2 Mục tiêu, phương hướng phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế họ Nâng cao tỷ trọng dư nợ cá nhân từ 63% năm 2012 tăng 71% năm 2013 Đ ại 76% năm 2014 Bảng 3.1: Chỉ tiêu dư nợ năm 2013 Chỉ tiêu Đơn vị: tỷ đồng 2012 Kế hoạch 2013 Dư nợ khách hàng cá nhân 2.194 Tổng dư nợ 3.469 Tăng/giảm so với 2012 (+/-) % 2.685 491 22% 3.782 313 9% (Nguồn: P.Kế hoạch Tổng hợp - Agribank TTH) - Phương hướng phát triển : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế phấn đấu tăng trưởng nâng cao chất lượng cho vay phù hợp với SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức kế hoạch đề :  Hiện tỷ trọng cho vay hộ gia đình chi nhánh Agribank địa bàn tinh thấp Đặc biệt chi nhánh địa bàn thành phố, chiếm gần 5% tổng số hộ Toàn tỉnh đầu tư 16,5% Do đó, chi nhánh phải xây dựng sách hợp lý để tiếp cận đến hộ gia đình tìm hiểu nhu cầu, thông qua quảng bá sản phẩm Agribank, mở rộng hội đầu tư Bên cạnh nâng suất đầu tư bình quân hộ toàn tỉnh từ 42 triệu đồng lên 50 triệu đồng năm 2013 53 triệu đồng năm 2014, chinh nhánh cần tích cực gia tăng khách hàng uế mới, gia tăng dư nợ H  Muốn tăng trưởng khách hàng hộ gia đình, gia tăng dư nợ, chi nhánh cần nắm rõ kinh tế hộ để có hướng đầu tư Tiếp tục triển khai có hiệu việc đầu tư tế vốn đến hộ nông dân, triển khai sâu, rộng xuống xã, thôn cụm dân cư thông qua hình thức cán cho vay tận hộ dân triển khai tổ chức họp dân để phổ biến h sách, chế… in  Đối với hộ nuôi trồng thủy sản: Kết hợp sở, phòng Thủy sản nắm bắt vùng cK nuôi trồng thủy sản quy hoạch để tiếp cận đầu tư vốn theo chế độ hành  Đối với hộ vay đời sống tiêu dùng: Mở rộng quan hệ để tiếp cận với quan ban ngành, trường học doanh nghiệp đăng ký trả lương qua hệ thống họ Agribank để đẩy mạnh cho vay  Tích cực tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có lực tài lành mạnh, Đ ại lựa chọn dự án đầu tư, phương án kinh doanh có tính khả thi, hiệu qửa cao, nguồn trả nợ chắn để xem xét cho vay, đảm bảo tăng trưởng đôi với chất lượng, an toàn hiệu Ngược lại, giảm thấp tiến tới chấm dứt quan hệ cho vay với khách hàng kinh doanh thua lỗ, lực tài yếu kém, sản xuất kinh doanh không hiệu Phấn đấu tăng trưởng dư nợ cho vay khu vực quốc doanh, tư nhân, cá thể có đủ lực kinh doanh có hiệu  Bên cạnh việc phát triển sản phẩm truyền thống đầu tư cho vay cần phải quan tâm phát triển nguồn vốn, khuyến khích đơn vị vay vốn sử dụng trọn gói dịch vụ khác ngân hàng  Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán cho vay theo tiêu chuẩn quy định, nâng cao lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao lực quản lý SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức rủi ro, lực phân tích thị trường Cán cho vay phải chuyển sang tác nghiệp, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, có ý thức kỷ luật, tinh thần đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, chủ động theo dõi, quản lý chặt chẽ khoản cho vay, thu nợ đầy đủ gốc lẫ lãi theo kỳ hạn theo hợp đồng vay vốn  Phấn đấu không để phát sinh nợ hạn nợ xấu nhóm 3, 4, Tập trung liệt thu hồi nợ xử lý rủi ro Bên cạnh đó, tăng cường thực chế khoán động lực nhằm thu hồi nợ xấu đạt kết cao  Chủ động khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý bảo đảm uế tiền vay để tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ người vay, tạo sở kinh tế H pháp lý để thu hồi nợ, phấn đấu giảm tỷ lệ cho vay tài sản đảm bảo 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế cần thực tốt giải pháp sau: h Để nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân NHNo&PTNT TTH in 3.2.1 Hoàn chỉnh hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng cK Để nâng cao chất lượng cho vay bước chuẩn hoá công tác quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế việc xây dựng áp dụng quy trình chấm điểm cho vay phân loại khách hàng khoa học đóng vai trò quan trọng Việc chấm điểm họ xếp hạng khách hàng nhằm đảm bảo tính khách quan cấp cho vay, xác định mức thiệt hại dự kiến từ áp dụng mức lãi suất, phí phù hợp phân loại nơ, trích Đ ại lập dự phòng rủi ro Việc chấm điểm xếp hạng cho vay khách hàng cần dựa vào số liệu, thông tin khách hàng cung cấp thông tin mà cán Ngân hàng thu thập xác minh Việc xếp hạng cần đánh giá với khách hàng lần đầu tái đánh giá hàng năm Ngoài ra, lịch sử quan hệ cho vay khách hàng với ngân hàng tiêu chí quan trọng việc cho điểm cho vay xếp hạng khách hàng Nhóm tiêu ngân hàng thường xem xét là: tình hình phát sinh nợ hạn, số lần khách hàng gia hạn nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, số lần chậm trả lãi vay, mức độ hoạt động tài khoản tiền gửi Trong việc xây dựng mô hình chấm điểm cho vay, ngân hàng cần xét đến tính đặc thù lợi ngành kinh tế Bên cạnh Ngân hàng cần phải SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức tham khảo quy trình chấm điểm xếp hạng cho vay khách hàng Ngân hàng TM khác khu vực quốc tế nhằm hoàn chỉnh hệ thống chấm điểm xếp hạng 3.2.2 Xây dựng quy trình thẩm định cho vay hợp lý Quy trình thẩm định cho vay cửa nhiều hạn chế Ngân hàng khắc phục hạn chế đó, nhiên điều thực Chi nhánh phòng giao dịch tồn tại: việc cán cho vay kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ vừa tiếp xúc với khách hàng, vừa thẩm định thu nợ Đây trách uế nhiệm nặng nề cán cho vay hội để số cán cho H vay thoái hoá, biến chất lợi dụng để móc ngoặc với khách hàng vay vốn, cố tình làm sai lệch thông tin để thu lợi cá nhân, tăng nguy phát sinh rủi ro cho vay tế Để hạn chế nhược điểm nhằm hạn chế rủi ro, Chi nhánh phòng giao dịch cần thực nghiêm chỉnh việc tách quy trình cho vay làm phận: h - Bộ phận quan hệ hệ khách hàng (front office): chịu trách nhiệm tiếp thị, in chăm sóc, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, trực tiếp nhận hồ sơ vay vốn không cK có trách nhiệm thẩm định đề xuất khoản vay; thực quản lý khoản vay sau cho vay; - Bộ phận thẩm định phê duyệt khoản vay : Thực phân tích, đánh giá, họ định lượng rủi ro trước đề xuất lãnh đạo phê duyệt khoản vay Việc phân tích để đánh giá khách hàng, khoản vay cần thực cách thường xuyên để kịp thời phát khắc phục sai sót Đồng thời, sở để Đ ại ban hành sách cho vay phù hợp với thời kỳ cụ thể, đảm bảo an toàn hoạt động cho vay 3.2.3 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm Có đủ vốn vay để nguồn vốn lưu thông vấn đề dễ đặc biệt tình hình cạnh tranh gay gắt NHTM CP Để thực việc lưu thông vốn NHNo&PTNN VN nói chung NHNo&PTNN TTH nói riêng cần phải đa dạng hóa hình thức cho vay, ngân hàng giảm rủi ro CV, tạo uy tín thu hút nhiều khách hàng để từ khách hàng lựa chọn hình thức vay hợp lý, qua có sở vững để mở rộng CV SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Vì dư nợ thành phần kinh tế doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ gia đình, hợp tác xã chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ cần tăng cường giám sát, quản lý vốn, tư vấn cho vay để sản xuất kinh doanh để họ đầu tư đổi công nghệ, nâng cao lực sản xuất, kinh doanh Nhịp độ phát triển kinh tế nước ta tin tưởng quan hệ kinh doanh phải đề cao, uy tín vấn đề xem trọng, nên CV thương mại mở rộng thương phiếu đời phát sinh mối quan hệ Đó giấy tờ có giá ngắn hạn, chưa đến thời hạn toán đem uế chiết khấu hay cầm cố ngân hàng khách hàng có nhu cầu cần tiền đột H xuất, làm việc nghĩa ngân hàng chấp nhận cho khách hàng vay vốn với số tiền nhỏ giá trị thương phiếu tế Bên cạnh việc đa dạng hoá hình thức CV, việc phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đặc biệt khách hàng cá nhân điều vô h cần thiết Việc tạo nên tiện ích cho khách hàng quan hệ với ngân hàng, in giúp ngân hàng thu hút khách hàng đồng thời tạo mối liên hệ ngân hàng khách hàng cK 3.2.4 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trước sau cấp cho vay Ngân hàng quan tâm đến việc mở rộng CV mà không tính đến chất họ lượng hoạt động cho vay quy mô CV bị hạn chế, chất lượng CV việc mở rộng không cần thiết, điều ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh uy tín ngân hàng Vì để có sở mở rộng CV vững Đ ại việc cần làm nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát ngân hàng mức tương xứng với quy mô CV Việc kiểm tra giám sát cần thực trước, sau cấp cho vay Việc kiểm tra trước cấp cho vay nhằm đánh giá xem khách hàng có đủ điều kiện cấp cho vay hay không, bao gồm: kiểm tra thông tin khách hàng, kiểm tra quy trình nghiệp vụ, việc thẩm định khách hàng nguyên tắc hay chưa, kiểm tra thủ tục giấy tờ có đầy đủ hay xác chưa, chỗ không hợp lý, sai sót nhằm ngăn chặn thiệt hại phát sinh sau Kiểm tra, giám sát sau giải ngân: tiền vay giải ngân, phận kiểm soát cho vay cán cho vay giám sát việc sử dụng SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức vốn vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay có mục đích không, trình cần bám sát khoản vay tình hình sử dụng khoản vay khách hàng định đến thời hạn khả trả nợ ngân hàng Đồng thời qua trình này, khách hàng để lộ nhiều khuyết điểm nhất, ngân hàng cần kiểm tra tính xác thông tin mà cá nhân nêu ra, thấy có sai phạm hay thông tin không thật ngân hàng phải xử lý theo quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật để bảo đảm vốn vay sử dụng có hiệu Giải đựoc vấn đề trên, ngân hàng phát kịp thời khả uế rủi ro xảy nhằm có biện pháp đối phó thích hợp để giảm thiểu rủi ro CV H Đồng thời kết thúc hợp đồng cho vay công tác kiểm tra cần thực nghiêm túc để đánh giá kết đạt hạn chế để tế rút kinh nghiệm 3.2.5 Củng cố nâng cao trình độ cán cho vay ngân hàng h Con người nhân tố có tính chất định hoạt động kinh tế, in trị, xã hội hoạt động cho vay nói riêng, yếu tố không nằm cK quy luật Toàn định cho vay, tiến trình thực cho vay, thu hồi nợ máy móc hay công cụ khác cán CV đảm nhiệm Vì vậy, kết hoạt động cho vay phụ thuộc lớn vào trình độ nghiệp vụ họ chuyên môn, tính động sáng tạo đạo đức nghề nghiệp cán CV Trong thực tế, tính chất phức tạp kinh tế thị trường, khó khăn công tác cho vay đòi hỏi cán CV có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn giỏi Đ ại kiến thức khác cách thường xuyên, để có điều trình tuyển chọn nhân viên cần tổ chức thi tuyển nhân viên đầu vào cách công bằng, lựa chọn người thực có lực, có trình độ, ưu tiên người làm công tác CV Đối với cán CV lâu năm phải có kinh nghiệm nắm bắt nhanh chủ trương sách Ngân hàng, biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương thời kỳ Bên cạnh đó, cần có kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên, tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại, không ngừng trau dồi kiến thức nghiệp vụ chuyên môn kiến thức kinh tế thị trường, đáp ứng tính cập nhập vấn đề kinh tế đại Nhưng khả người có hạn nên SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức lúc tiếp thu tất kiến thức tổng hợp nên ngân hàng cần có kế hoạch đào tạo bước mang tính chuyên sâu Đối với cán quản lý kinh doanh không nâng cao trình độ nghiệp vụ CV mà cần nắm tất nghiệp vụ khác ngân hàng, có khả phân tích, đánh giá tượng kinh tế cách tổng hợp, sắc bén, có kinh nghiệm thực tế từ đưa định đắn, thêm vào công tác quản lý đòi hỏi cần có nghệ thuật quản lý, công tác tổ chức cán cần có tính chuyên sâu công việc cụ thể hoàn toàn chịu trách nhiệm kết công việc uế Mọi nhân viên kinh doanh nghiêm túc thực theo đường lối, chủ H trương ngân hàng với tinh thần trách nhiệm đạt hiệu cao Ngoài việc nâng cao trình độ cán quản lý phận cán quan tế hệ khách hàng trực tiếp giao dịch với khách hàng cần trọng cách đặc biệt người có ảnh hưởng đến khả mở rộng cho vay Đội ngũ h tham gia giao tiếp với khách hàng, thẩm định dự án đầu tư đề xuất với cán in lãnh đạo định định lại phụ thuộc nhiều vào cK cán CV này, tiêu chuẩn nghiệp vụ chung đòi hỏi đội ngũ cán phải người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tư tưởng lập trường vững vàng, không bị cám dỗ lợi ích cá nhân họ mà gây thiệt hại cho ngân hàng để đánh giá, thẩm định cán CV mang tính khách quan, thẳng thắn Là người trực tiếp phụ trách khoản vay nên Đ ại cán CV phải sâu sát thực tế, có hiểu biết định pháp luật, thị trường, kỹ thuật, tinh tế việc kiểm tra, phát hành vi lừa đảo khách hàng biểu thiếu trung thực cách trắc nghiệm, thăm dò Trước khó khăn khách hàng, giúp được, cán ngân hàng phải nhiệt tình, không ngại vất vả, kiên trì giúp đỡ hết mình, tạo mối quan hệ thiện cảm, lâu dài ngân hàng doanh nghiệp Ngân hàng cần có chế độ thưởng phạt xứng đáng người làm công tác CV, gắn lợi ích người làm CV với hiệu đầu tư CV nhằm nâng cao trách nhiệm tinh thần hào hứng cán chuyên trách việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng CV nâng cao chất lượng CV Quy chế thưởng phạt SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức phải gắn liền với hiệu làm việc, đồng thời phải có quy định cụ thể xử lý nghiêm minh cán để xảy thất thoát vốn, làm trái quy tắc cho vay gây ảnh hưởng đến lòng tin khách hàng Ngân hàng, làm uy tín ngân hàng Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, tổ chức thi đua cán có tay nghề giỏi nhằm khuyến khích không khí làm việc hiệu ngân hàng Mỗi cán cho vay cần hiểu rõ: Chất lượng cho vay định tồn phát triển Ngân hàng, sở để đánh giá lực trình độ chuyên môn uế cán cho vay; lực quản lý người lãnh đạo Nâng cao chất lượng cho vay H chất lượng cho vay phù hợp với khả huy động vốn kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống yêu cầu cấp thiết; nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt tế đạo, lãnh đạo thực mục tiêu năm 2013 chiến lược kinh doanh ngành Đ ại họ cK in h năm tiếp theo” SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việt Nam gia nhập kinh tế toàn cầu, đời sống người dân ngày nâng cao, xu hướng vay vốn kinh doanh hay chi tiêu cá nhân ngày lớn thêm người trẻ tuổi Do cho vay khách hàng cá nhân Việt Nam thị trường đầy tiềm Qua kết mà đề tài thực uế cho thấy hoạt động cho vay khách hàng cá nhân thực mang lại nhiều lợi H ích Vì mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động hướng đắn cần thiết Tăng cường cho vay khách hàng cá nhân tế biện pháp thực chủ trương Ngân hàng nhá nước Ngoài ra, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng đẩy mạnh, ngân hàng in doanh nghiệp địa bàn h thực trở thành địa tin cậy cho khách hàng cá nhân mà cho cK Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân muốn ngày có chất lượng mở rộng trước hết kinh tế phải thật ổn định tăng trưởng tốt, việc có luật định chung nhất, áp dụng rộng rãi, văn luật họ cần mang tính chặt chẽ điều kiện quan trọng, đạo, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường cho vay khách hàng cá nhân khả Đ ại đáp ứng nhu cầu ngân hàng phối kết hợp nhiều quan chức khác Mong giải pháp bé mà em đưa giúp cho việc nâng cao hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHNo&PTNT TTH đẩy mạnh, thích hợp với lực thực ngân hàng Hạn chế khóa luận Do thời gian không nhiều, lực em hạn chế việc chưa lĩnh hội sâu kiến thức mà trình thực để lại nhiều hạn chế cho khóa luân Việc phân tích khóa luận sở số liệu thứ cấp Ngân hàng chưa mang lại nhìn tổng quan, thực sâu sắc cho đề tài SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Hướng phát triển đề tài Qua hạn chế đề tài, cho thấy đề tài có hướng phát triển thực có chất lượng tính thực tiễn cao Như phân tích số liệu rộng để làm rõ mấu chốt chất lượng hoạt động cho vay cá nhân Đề tài thực việc phân tích thông qua điều tra số liệu sơ cấp từ khách hàng từ làm rõ mảng chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân từ góc nhìn khách hàng cá nhân Trên số hướng phát triển cho đề tài mong tác giả sau Đ ại họ cK in h tế H uế thực điều SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Ngân hàng Thương mại, TS Phan Thị Thu Hà - TS Nguyễn Thị Thu Thảo, NXB Thống kê Hà Nội - 2004 uế Giáo trình Ngân hàng Phát triển, TS Phan Thị Thu Hà, NXB Lao động Xã hội 2005 H Giáo trình Tài Doanh nghiệp, TS Lưu Thị Hương (chủ biên), NXB Thống kê 2003 tế Tạp chí Ngân hàng - Thị trường Tài năm 2004, 2005 h Luật Các tổ chức tín dụng in Các báo cáo thường niên NHNo&PTNT TTH từ 2008-2012 cK Các văn bản, thông báo, tài liệu NHNo&PTNT TTH,VN Sổ tay tín dụng NHNo&PTNT họ Luận văn: “Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay ngân hàng VPBank tỉnh Quảng Bình” tác giả Hoàng Thái Linh, Đại học Huế Khóa luận tốt nghiệp: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định Đ ại 10 tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Thừa Thiên Huế” sinh viên Lê Thị Thu Hà, Đại học kinh tế - Đại Học Huế 11 Luận văn tốt nghiệp: “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh Cần Thơ” Của sinh viên Mai Thanh Bình trường đại học Cần Thơ SVTH: Nguyễn Thanh Toàn 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế, Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế, Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay