Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott tại Công ty Cổ phần Thương mại Huế trên địa bàn Thành phố Huế

83 211 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:02

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm LỜI CẢM ƠN Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp chọn mẫu kích cỡ mẫu 4.3 Phương pháp phân tích xử lý liệu thống kê PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thương mại .6 1.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp thương mại 1.1.2 Tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp thương mại .7 1.1.3 Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 10 1.1.4 Sơ đồ kênh tiêu thụ sản phẩm 11 1.2 Một số khái niệm liên quan đến phân phối 12 1.2.1 Phân phối 12 1.2.2 Chiến lược phân phối 12 1.2.3 Kênh phân phối 12 1.2.4 Bản chất kênh phân phối 13 1.3 Tổng quan sách marketing – mix doanh nghiệp 16 1.3.1 Khái niệm sách marketing – mix cấu trúc sách marketing-mix doanh nghiệp .16 1.3.2 Vai trò sách marketing – mix doanh nghiệp 18 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm 1.4 Sự cần thiết đẩy mạnh tiêu thụ doanh nghiệp thương mại 18 1.5 Cơ sở thực tiễn việc tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott 20 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM SỮA ABBOTT CỦA CÔNG TY 22 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Thương mại Huế 22 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Thương mại Huế 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thương mại Huế 23 2.1.3 Công tác quản lý điều hành 24 2.2 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Huế qua ba năm 2010 – 2012 25 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty qua ba năm 2010-2012 25 2.2.2 Tình hình thực tiêu chi phí qua ba năm 2010 – 2012 29 2.2.3 Phương thức toán hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Huế 32 2.2.4 Tình hình tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott công ty 34 2.3 Tình hình phân phối sản phẩm sữa Abbott công ty 36 2.3.1 Mạng lưới phân phối sản phẩm sữa Abbott công ty 36 2.3.2 Tình hình thực mục tiêu phân phối công ty 39 2.3.3 Công tác xử lí đơn hàng, quản lý lưu kho, tồn kho sách đại lý trung gian phân phối 40 2.4 Đánh giá sách hỗ trợ tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm 43 2.4.1 Chính sách sản phẩm 43 2.4.2 Chính sách giá 46 2.4.3 Chính sách phân phối sản phẩm 48 2.4.4 Chính sách xúc tiến 53 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 56 3.1 Những thuận lợi khó khăn .56 3.1.1 Thuận lợi 56 3.1.2 Khó khăn 57 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại iii Khóa luận tốt nghiệp 3.2 GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm công ty 57 3.2.1 Nhóm giải pháp sản phẩm 57 3.2.2 Nhóm giải pháp giá 58 3.2.3 Nhóm giải pháp phân phối 59 3.2.4 Nhóm giải pháp xúc tiến 59 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 Kiến nghị Công ty Cổ phần Thương mại Huế .61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 63 PHỤ LỤC 65 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Phòng TC – HC Phòng Tổ Chức – Hành Chính Phòng KTTCTK Phòng Kế Toán Thống Kê Tài Chính QLDN Quản lý doanh nghiệp PTTT Phương thức toán TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân Th.s Thạc sĩ WTO World Trade Organization (Tổ chức thương mại Thế giới) Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1: Hình thức tiêu thụ trực tiếp 11 Sơ đồ 2: Hình thức tiêu thụ gián tiếp 12 Sơ đồ 3: Mối quan hệ bốn biến số marketing- mix 17 Sơ đồ 4: Sơ đồ máy tổ chức công ty 23 Sơ đồ 5: Kênh phân phối sản phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Huế 49 BIỂU ĐỒ: Biểu đồ 1: Thống kê mức độ đồng ý đại lý tiêu chí chủng loại sản phẩm đa dạng 44 Biểu đồ 2: Thống kê mức độ đồng ý đại lý tiêu chí sản phẩm hư hỏng .45 Biểu đồ 3: Thống kê mức độ đồng ý đại lý tiêu chí sản phẩm đảm bảo chất lượng 45 Biểu đồ 4: Thống kê mức độ đồng ý đại lý giá sản phẩm 47 Biểu đồ 5: Thống kê mức độ đồng ý đại lý đại diện phân phối 52 công ty 52 Biểu đồ 6: Thống kê cách thức tiếp cận thông tin muốn kinh doanh sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ phần Thương mại Huế đại lý 55 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh công ty từ năm 2010-2012 26 Bảng 2: Thống kê tình hình chi phí công ty qua ba năm 2010 – 2012 29 Bảng 3: Phương thức toán qua năm 2010 – 2012 32 Bảng 4: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott công ty theo nhóm hàng qua năm 2010 – 2012 .34 Bảng 5: Tình hình thực mục tiêu phân phối công ty ba năm 2010 – 2012 39 Bảng 6: Thống kê mức độ đồng ý đại lý sản phẩm 44 Bảng 7: Thống kê mức độ đồng ý đại lý giá sản phẩm 46 Bảng 8: Thống kê mức độ đồng ý khách hàng dịch vụ bán hàng 50 Bảng 9: Thống kê mức độ đồng ý đại lý đại diện phân phối công ty 51 Bảng 10: Thống kê đánh giá đại lý sách xúc tiến 53 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Ngày công ty phải nhanh chóng thay đổi cách suy nghĩ công việc kinh doanh chiến lược Marketing Để trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề mà doanh nghiệp phải quan tâm sản phẩm hàng hoá sản xuất thị trường chấp nhận Thực tốt việc tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho trình tái sản xuất doanh nghiệp thường xuyên liên tục mà sở vững để doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận, không ngừng tăng vị khả cạnh tranh thị trường Tiêu thụ sản phẩm khâu quan trọng định đến thành công hay thất bại công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh công ty thương mại Tuy nhiên điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, công ty có điều kiện để xây dựng kênh bán hàng trực tiếp đến tận tay người tiêu dùng cuối mà cần phải nhờ đến hệ thống trung gian phân phối với ưu điểm vượt trội Đặc biệt sản phẩm sữa Abbott mà Công ty Cổ phần Thương mại Huế kinh doanh sản phẩm có thương hiệu, tiêu thụ hàng ngày, có thời hạn sử dụng lâu, phát huy ưu điểm kênh phân phối mà công ty lựa chọn giúp doanh nghiệp chuyên môn hóa trình kinh doanh có quy mô nhỏ dễ dàng thâm nhập vào thị trường mới… góp phần đẩy mạnh trình tiêu thụ sản phẩm Vì vậy, từ ngày đầu thâm nhập vào thị trường, Công ty Cổ phần Thương mại Huế nhanh chóng bắt tay vào xây dựng cho hệ thống trung gian phân phối với ưu điểm trội để hỗ trợ cho công ty việc tiêu thụ sản phẩm Do đó, để nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott, bên cạnh công tác xây dựng chiến lược Marketing để thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, công ty cần quan tâm đến hài lòng hệ thống trung gian phân phối, đặc biệt hệ thống đại lý phân phối sản phẩm sữa Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm Abbott Các đại lý không đóng vai trò quan trọng kênh phân phối mà góp phần đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott công ty Bên cạnh sản phẩm sữa Abbott mà công ty kinh doanh vấp phải cạnh tranh khốc liệt siêu thị xuất ngày nhiều địa bàn Thành phố Huế Ngoài suốt trình kinh doanh có số khâu kinh doanh công ty gặp phải nhiều khó khăn hoạt động chưa thông suốt nên dẫn đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm chậm so với kế hoạch đề Vì vậy, nghiên cứu biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa thiết thực Công ty Cổ phần Thương mại Huế nói riêng doanh nghiệp kinh doanh kinh tế thị trường nói chung Xuất phát từ nguyên nhân trên, thời gian thực tập Công ty, sâu tìm hiểu tình hình thực tế, với giúp đỡ Cô giáo, Cô, Chú Công ty Cổ phần Thương mại Huế, mạnh dạn viết: “Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ phần Thương mại Huế địa bàn Thành phố Huế” Mục tiêu nghiên cứu + Mục tiêu nghiên cứu chung Trên sở nghiên cứu thực trạng tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott khảo sát đại lý phân phối sản phẩm Công ty địa bàn Thành phố Huế từ đề giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho Công ty + Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lí luận phân phối tiêu thụ sản phẩm kinh tế thị trường - Vai trò trung gian phân phối (đại lý phân phối sản phẩm công ty) hoạt động tiêu thụ sản phẩm - Tìm hiểu đánh giá thực trạng tình hình phân phối tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott Công ty - Phân tích yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trình tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott Công ty Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Abbott cho Công ty ngày có hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ phần Thương mại Huế Từ đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott Công ty + Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ phần Thương mại Huế Đối tượng điều tra: Những đại lý phân phối sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ phần Thương mại Huế + Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Thành phố Huế - Phạm vi thời gian: tháng đến tháng năm 2013 - Nội dung cần thu thập: • Đại lý bán sản phẩm Abbott Công ty • Yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ Abbott Công ty • Thông tin đại lý phân phối Abbott Công ty Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu  Thu thập liệu thứ cấp - Thu thập sở lý luận thực tiễn, thông tin liên quan đến trình hình thành hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Huế thông tin liên quan khác - Thu thập thông tin từ website: abbottnutrition.com.vn, tailieu.vn, google.com… - Tài liệu tham khảo từ internet, sách báo, tạp chí, giáo trình, khóa luận,…  Thu thập liệu sơ cấp - Điều tra vấn có sử dụng bảng hỏi Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths Trần Minh Đạo (2002): Giáo trình Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Th.s Phan Thăng, Ths Phan Đình Quyền (2000), Marketing bản, Nhà xuất thống kê Hà Nội TS Trương Đình Chiến (2004): Quản trị phân phối, Nhà xuất Hà Nội Th.s Bùi VĂn Chiêm (2007): Quản trị thương mại, Đại học Kinh tế Huế Th.s Nguyễn Ngọc Thâm – Trịnh Văn Sơn (1998): Phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Philip Kotler (2000): Marketing bản, Nxb thống kê Hà Nội Marketing Tác giả Philip Kotler-Northwestern University Nhà xuất Giáo dục 1990 Quản trị Marketing Tác giả Philip Kotler-Northwestern University Nhà xuất Giáo dục 1996 Giáo trình Marketing thương mại Tác giả PGS.TS Nguyễn Bách KhoaTrường Đại học Thương mại Nhà xuất giáo dục – 1999 10 Chiến lược sách lược kinh doanh Nhà xuất thống kê năm 1997 11 Các nguyên tắc marketing Xuất năm 2007 12 Bảng cân đối kế toán bảng xác định kết kinh doanh năm 2010 – 2012 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm PHỤ LỤC BẢNG HỎI PHỎNG VẤN Số: …… MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM SỮA ABBOTT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN BỜ BẮC THÀNH PHỐ HUẾ Kính thưa quý vị! Chúng tiến hành nghiên cứu sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ Phần Thương Mại Huế vấn đề liên quan, xin Quý vị dành chút thời gian quý báu trả lời giúp số câu hỏi sau Các ý kiến quý vị giúp cho có thêm thông tin cần thiết sản phẩm sữa Abbott hoạt động tiêu thụ Trên sở giúp đề xuất giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ Phần Thương Mại Huế Quý vị đánh dấu x vào ô ( ), khoanh tròn vào số thích hợp điền từ vào câu có dấu … phiếu điều tra sau đây: A Phần nội dung Quý vị biết đến sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ Phần Thương Mại Huế qua kênh thông tin sau đây? ( ) Internet ( ) Truyền thanh, truyền hình ( ) Báo, tạp chí ( ) Gia đình, bạn bè, hàng xóm ( ) Nhân viên bán hàng Công ty ( ) Hội chợ, triễn lãm ( ) Thấy người khác kinh doanh nên bắt chước Thông qua phản ứng người tiêu dùng đánh giá chủ quan Quý vị, xin Quý vị cho biết nhận xét sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ Phần Thương Huế? Mức độ Rất Không Trung Rất đồng Tiêu chí không Đồng ý đồng ý lập ý đồng ý Chủng loại sản phẩm đa dạng Sản phẩm hư hỏng Sản phẩm đảm bảo chất lượng Thông qua phản ứng người tiêu dùng đánh giá chủ quan Quý vị, xin Quý vị cho biết nhận xét sách giá sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ Phần Thương Mại Huế nào? Mức độ Rất Không Trung Rất đồng Tiêu chí không Đồng ý đồng ý lập ý đồng ý Hợp lý Linh hoạt Lợi nhuận bán hàng cao Được NTD chấp nhận 5 Thường xuyên biến động Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm Quý vị đánh giá dịch vụ bán hàng Công ty Cổ Phần Thương Mại Huế nào? Mức độ Rất Không Trung Rất đồng Tiêu chí không Đồng ý đồng ý lập ý đồng ý Đáp ứng xác đơn hàng Thời gian giao hàng Giao hàng địa điểm Hàng hóa không bị hư hỏng vỡ bể 5 Giá rõ ràng Bốc xếp hàng gọn gàng Thủ tục hóa đơn nhanh chóng 5 Về sách xúc tiến bán hàng thương mại cho người bán, Quý vị vui lòng cho biết mức độ đồng ý Quý vị nhận xét sau đây? Mức độ Rất Không Trung Đồng Rất Tiêu chí không đồng ý lập ý đồng ý đồng ý Mức chiết khấu cao Hỗ trợ kịp thời thông tin sản phẩm, kệ giá bán hàng,… cho người bán Chăm sóc người bán tốt Có mối quan hệ mật thiết với người bán Quý vị đánh đại diện phân phối sản phẩm công ty Mức độ Rất Không Trung Đồng Rất Tiêu chí không đồng ý lập ý đồng ý đồng ý Được đào tạo Đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng Phản hồi kịp thời yêu cầu đại lý Thái độ thân thiện B Phần thông tin chung trung gian phân phối sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ Phần Thương Mại Huế Họ tên: ……………………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………… Điện thoại: ……………………………………………………………………… Số năm anh (chị) làm trung gian, buôn bán sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ Phần Thương Mại Huế bao lâu? ( ) Dưới năm ( ) 1-3 năm ( ) 3-5 năm ( ) Trên năm Doanh số tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott Công ty Cổ Phần Thương Mại Huế hàng tháng? ( ) Dưới triệu đồng ( ) 5-8 triệu đồng ( ) 8-10 triệu đồng ( ) Trên 10 triệu đồng Rất chân thành cám ơn hợp tác Quý vị Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm PHỤ LỤC KẾT QUẢ GỐC PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS THỐNG KÊ MÔ TẢ biet den qua internet Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong 73 46.8 46.8 46.8 co 83 53.2 53.2 100.0 Total 156 100.0 100.0 biet den qua truyen truyen hinh Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong 80 51.3 51.3 51.3 co 76 48.7 48.7 100.0 Total 156 100.0 100.0 biet den qua bao tap chi Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong 77 49.4 49.4 49.4 co 79 50.6 50.6 100.0 Total 156 100.0 100.0 biet den qua gia dinh ban be hang xom Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong 76 48.7 48.7 48.7 co 80 51.3 51.3 100.0 Total 156 100.0 100.0 biet den qua nhan vien ban hang cua cong ty Frequency Percent Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại Valid Percent Cumulative Percent 65 Khóa luận tốt nghiệp Valid GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm khong 83 53.2 53.2 53.2 co 73 46.8 46.8 100.0 Total 156 100.0 100.0 biet den qua hoi cho trien lam Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong 76 48.7 48.7 48.7 co 80 51.3 51.3 100.0 Total 156 100.0 100.0 biet den thay nguoi khac kinh doanh nen bat chuoc Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong 63 40.4 40.4 40.4 co 93 59.6 59.6 100.0 Total 156 100.0 100.0 PHÂN PHỐI CHUẨN – TRUNG BÌNH N san pham co chung loai da Valid Missing 156 Mean Skewness 3.974359 0.046571 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại Std Error of Skewness 0.194265 Kurtosis -1.44472 Std Error of Kurtosis 0.386173121 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm dang san pham it hu 156 4.012821 -0.02269 0.194265 -1.37988 0.386173121 156 3.935897 0.120144 0.194265 -1.51982 0.386173121 gia ca hop ly 156 3.967949 0.06076 0.194265 -1.57604 0.386173121 gia ca linh hoat 156 2.974359 0.047572 0.194265 -1.50668 0.386173121 156 4.032051 -0.05855 0.194265 -1.45895 0.386173121 156 4.038462 -0.07137 0.194265 -1.50286 0.386173121 156 2.00641 -0.01183 0.194265 -1.49451 0.386173121 156 4.00641 -0.01171 0.194265 -1.46353 0.386173121 156 0.026941 0.194265 -1.34864 0.386173121 156 4.442308 0.234583 0.194265 -1.9704 0.386173121 156 3.474359 0.05074 0.194265 -1.40173 0.386173121 156 4.49359 0.025893 0.194265 -2.02546 0.386173121 156 4.025641 -0.04801 0.194265 -1.53591 0.386173121 156 3.012821 -0.02235 0.194265 -1.34418 0.386173121 156 2.49359 -0.04448 0.194265 -1.28123 0.386173121 156 4.025641 -0.04657 0.194265 -1.44472 0.386173121 hong san pham dam bao chat luong gia ca tao loi nhuan ban hang cao gia ca duoc nguoi tieu dung chap nhan gia ca thuong xuyen bien dong dap ung chinh xac don hang thoi gian giao hang dung gio giao hang dung dia diem hang hoa khong bi hu hong vo be gia ca ro rang boc xep hang gon gang thu tuc hoa don nhanh chong ban hang muc chiet khau cao ho tro kip thoi thong tin san Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm pham, ke gia ban hang cham soc nguoi ban 156 3.089744 -0.16508 0.194265 -1.44173 0.386173121 156 3.038462 -0.07416 0.194265 -1.6388 0.386173121 156 3.474359 0.037989 0.194265 -1.46557 0.386173121 156 3.448718 0.072871 0.194265 -1.30122 0.386173121 156 3.679487 -0.15844 0.194265 -1.16453 0.386173121 156 4.012821 -0.02354 0.194265 -1.4786 0.386173121 tot chinh sach xuc tien ban hang co moi quan he mat thiet voi nguoi ban dai dien phan phoi duoc dao tao bai ban dai dien phan phoi dap ung yeu cau kip thoi cua khach hang dai dien phan phoi phan hoi kip thoi yeu cau cua dai ly dai dien phan phoi co thai than thien san pham co chung loai da dang Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 52 33.3 33.3 33.3 dong y 56 35.9 35.9 69.2 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm rat dong y 48 30.8 30.8 Total 156 100.0 100.0 100.0 san pham it hu hong Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 47 30.1 30.1 30.1 dong y 60 38.5 38.5 68.6 rat dong y 49 31.4 31.4 100.0 Total 156 100.0 100.0 san pham dam bao chat luong Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 58 37.2 37.2 37.2 dong y 50 32.1 32.1 69.2 rat dong y 48 30.8 30.8 100.0 Total 156 100.0 100.0 gia ca hop ly Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 57 36.5 36.5 36.5 dong y 47 30.1 30.1 66.7 rat dong y 52 33.3 33.3 100.0 Total 156 100.0 100.0 gia ca linh hoat Frequency Percent Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại Valid Percent Cumulative Percent 69 Khóa luận tốt nghiệp Valid GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm khong dong y 54 34.6 34.6 34.6 trung lap 52 33.3 33.3 67.9 dong y 50 32.1 32.1 100.0 Total 156 100.0 100.0 gia ca tao loi nhuan ban hang cao Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 48 30.8 30.8 30.8 dong y 55 35.3 35.3 66.0 rat dong y 53 34.0 34.0 100.0 Total 156 100.0 100.0 gia ca duoc nguoi tieu dung chap nhan Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 49 31.4 31.4 31.4 dong y 52 33.3 33.3 64.7 rat dong y 55 35.3 35.3 100.0 Total 156 100.0 100.0 gia ca thuong xuyen bien dong Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent 51 32.7 32.7 32.7 khong dong y 53 34.0 34.0 66.7 trung lap 52 33.3 33.3 100.0 Total 156 100.0 100.0 rat khong dong y dap ung chinh xac don hang Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 70 Khóa luận tốt nghiệp Valid GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 50 32.1 32.1 32.1 dong y 55 35.3 35.3 67.3 rat dong y 51 32.7 32.7 100.0 Total 156 100.0 100.0 thoi gian giao hang dung gio Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent 30 19.2 19.2 19.2 khong dong y 36 23.1 23.1 42.3 trung lap 26 16.7 16.7 59.0 dong y 32 20.5 20.5 79.5 rat dong y 32 20.5 20.5 100.0 Total 156 100.0 100.0 rat khong dong y giao hang dung dia diem Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent dong y 87 55.8 55.8 55.8 rat dong y 69 44.2 44.2 100.0 Total 156 100.0 100.0 hang hoa khong bi hu hong vo be Frequency Percent Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại Valid Percent Cumulative Percent 71 Khóa luận tốt nghiệp Valid GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm khong dong y 41 26.3 26.3 26.3 trung lap 40 25.6 25.6 51.9 dong y 35 22.4 22.4 74.4 rat dong y 40 25.6 25.6 100.0 Total 156 100.0 100.0 gia ca ro rang Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent dong y 79 50.6 50.6 50.6 rat dong y 77 49.4 49.4 100.0 Total 156 100.0 100.0 boc xep hang gon gang Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 51 32.7 32.7 32.7 dong y 50 32.1 32.1 64.7 rat dong y 55 35.3 35.3 100.0 Total 156 100.0 100.0 thu tuc hoa don nhanh chong Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 46 29.5 29.5 29.5 trung lap 62 39.7 39.7 69.2 dong y 48 30.8 30.8 100.0 Total 156 100.0 100.0 khong dong y Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm ban hang muc chiet khau cao Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 38 24.4 24.4 24.4 khong dong y 37 23.7 23.7 48.1 trung lap 47 30.1 30.1 78.2 dong y 34 21.8 21.8 100.0 Total 156 100.0 100.0 rat khong dong y ho tro kip thoi thong tin san pham, ke gia Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 48 30.8 30.8 30.8 dong y 56 35.9 35.9 66.7 rat dong y 52 33.3 33.3 100.0 Total 156 100.0 100.0 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm ban hang cham soc nguoi ban tot Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 44 28.2 28.2 28.2 trung lap 54 34.6 34.6 62.8 dong y 58 37.2 37.2 100.0 Total 156 100.0 100.0 khong dong y chinh sach xuc tien ban hang co moi quan he mat thiet voi nguoi ban Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 54 34.6 34.6 34.6 trung lap 42 26.9 26.9 61.5 dong y 60 38.5 38.5 100.0 Total 156 100.0 100.0 khong dong y dai dien phan phoi duoc dao tao bai ban Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 44 28.2 28.2 28.2 trung lap 36 23.1 23.1 51.3 dong y 34 21.8 21.8 73.1 rat dong y 42 26.9 26.9 100.0 Total 156 100.0 100.0 khong dong y Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm dai dien phan phoi dap ung yeu cau kip thoi cua khach hang Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 39 25.0 25.0 25.0 trung lap 43 27.6 27.6 52.6 dong y 39 25.0 25.0 77.6 rat dong y 35 22.4 22.4 100.0 Total 156 100.0 100.0 khong dong y dai dien phan phoi phan hoi kip thoi yeu cau cua dai ly Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 15.4 15.4 15.4 trung lap 45 28.8 28.8 44.2 dong y 44 28.2 28.2 72.4 rat dong y 43 27.6 27.6 100.0 Total 156 100.0 100.0 khong dong y dai dien phan phoi co thai than thien Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 50 32.1 32.1 32.1 dong y 54 34.6 34.6 66.7 rat dong y 52 33.3 33.3 100.0 Total 156 100.0 100.0 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Minh Tâm so nam trung gian Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent < nam 5.8 5.8 5.8 1-3 nam 23 14.7 14.7 20.5 3-5 nam 40 25.6 25.6 46.2 > nam 84 53.8 53.8 100.0 156 100.0 100.0 Total doanh so tieu thu hang thang Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent < 5tr 4.5 4.5 4.5 5-8 tr 68 43.6 43.6 48.1 8-10tr 65 41.7 41.7 89.7 >10tr 16 10.3 10.3 100.0 Total 156 100.0 100.0 Đào Thị Ngọc Hà – K43 QTKD Thương Mại 76
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott tại Công ty Cổ phần Thương mại Huế trên địa bàn Thành phố Huế, Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott tại Công ty Cổ phần Thương mại Huế trên địa bàn Thành phố Huế, Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sữa Abbott tại Công ty Cổ phần Thương mại Huế trên địa bàn Thành phố Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay