Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

85 62 1
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:59

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý Lời Cảm Ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Trong suốt trình học tập, nghiên cứu trường Đại Học Kinh Tế - Huế thời gian thực tập viết đề tài khóa luận tốt nghiệp, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ tập thể, cá nhân thầy cô giáo trường Trước hết xin chân thành cám ơn tất quý thầy cô giáo truyền đạt kiến thức cho năm học vừa qua Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo: Thạc sỹ Lê Anh Qúy - người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài khóa luận Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến chú, bác, anh, chị phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập, đặc biệt giúp tiếp xúc với thực tiễn, cung cấp cho thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho trình nghiên cứu, điều tra, vấn thực tế doanh nghiệp để hoàn thành viết khóa luận Cuối cùng, xin chân thành cám ơn đến người thân gia đình, bạn bè giúp đỡ, ủng hộ, động viên suốt thời gian học tập thực khóa luận Mặc dù cố gắng nỗ lực để hoàn thành luận văn tốt nghiệp phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận cảm thông tận tình bảo quý thầy cô giảng viên SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý Một lần xin trân trọng cám ơn! Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực Võ Thị Thu Sương Ế MỤC LỤC Trang U LỜI CÁM ƠN Error! Bookmark not defined ́H MỤC LỤC ii TÊ DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi H DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii IN TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ K TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 ̣C MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI O PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 ̣I H ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ A CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Những quy định chung chế cửa liên thông 1.1.2.1 Phạm vi điều chỉnh .5 1.1.2.2 Đối tượng áp dụng 1.1.2.3 Nguyên tắc giải thủ tục hành 1.1.2.4 Kết giải thủ tục hành ĐKKD, đăng ký thuế, đăng ký dấu SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý 1.1.2.5 Mã số doanh nghiệp 1.1.2.6 Ngành, nghề ĐKKD 1.1.3 Những quy định cụ thể chế cửa liên thông 1.1.4.Tổ chức thực 10 1.1.5 Nội dung chế cửa liên thông 11 1.1.5.1 Các văn quy định .11 1.1.5.2 Quy trình ĐKKD cửa liên thông .11 Ế 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 13 U 1.2.1 Tình hình thực chế cửa liên thông địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 13 ́H 1.2.2 Tính hiệu chế cửa liên thông ĐKKD tỉnh Thừa Thiên Huế .15 TÊ CHƯƠNG II TÌNH HÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THÔNG QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ KẾ H HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 18 IN 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 18 K 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .18 2.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 18 O ̣C 2.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ KH&ĐT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 20 ̣I H 2.2.1 Lịch sử hình thành sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế 20 2.2.2 Vị trí, chức sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế .20 Đ A 2.2.3 Nhiệm vụ quyền hạn sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế 21 2.2.4 Cơ cấu tổ chức máy biên chế 25 2.3 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐKKD, ĐĂNG KÝ THUẾ, ĐĂNG KÝ CON DẤU THÔNG QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 26 2.3.1 Thủ tục ĐKKD loại hình doanh nghiệp, đăng ký thuế đăng ký dấu 26 2.3.2 Tiếp nhận hồ sơ 30 2.3.3 Lệ phí giải thủ tục hành 31 2.3.4 Trả kết ĐKKD đăng ký thuế 31 2.3.5 Trả kết đăng ký dấu 32 2.3.6 Cung cấp thông tin thay đổi nội dung ĐKKD 32 SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý 2.3.7 Quy trình phối hợp giải thủ tục hành .32 2.4 TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ QUY MÔ VỐN GIAI ĐOẠN 2009-2013 34 2.4.1 Tình hình đăng ký kinh doanh quy mô vốn bình quân doanh nghiệp nước giai đoạn 2009-2013 34 2.4.2 Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp số vốn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2013 36 Ế 2.5 TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CẢI U CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP .39 ́H 2.5.1 Tính công khai, minh bạch thủ tục hành đăng ký thành lập doanh nghiệp Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế .40 TÊ 2.5.2 Tác động tích cực chế cửa liên thông đến tiến trình cải cách thủ tục hành ĐKKD doanh nghiệp 41 H 2.5.3 Tác động tiêu cực chế cửa liên thông đến tiến trình cải cách thủ tục IN hành đăng ký thành lập doanh nghiệp 42 K 2.6 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG HẠN CHẾ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐKKD QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 44 O ̣C 2.6.1 Kết đạt sau thực chế “một cửa liên thông” 44 ̣I H 2.6.2 Những vấn đề tồn sau thực chế cửa liên thông 45 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH CÁC THỦ TỤC Đ A HÀNH CHÍNH TRONG ĐKKD THÔNG QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 47 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG ĐKKD 47 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP .48 3.2.1 Đầu tư hệ thống phần mềm 48 3.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 48 3.2.3 Đầu tư xây dựng nhà làm việc 49 3.2.4 Tăng cường phối hợp ba quan liên quan 49 SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý 3.2.4 Đầu tư trang thiết bị 49 3.2.5 Công tác tuyên truyền Thông tư, Nghị ban hành .50 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 KẾT LUẬN .51 KIẾN NGHỊ .52 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC U Ế DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Đăng ký kinh doanh KH&ĐT : Kế hoạch Đầu tư BKH : Bộ Kế hoạch BTC : Bộ Tài IN H TÊ ́H ĐKKD BCA K NĐ O ̣I H DN ̣C CP : Bộ Công an : Nghị định : Chính phủ : Doanh nghiệp : Trách nhiệm hữu hạn PCI : Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh UBND : Uỷ ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân ODA : Hỗ trợ phát triển thức ĐVTT : Đơn vị trực thuộc Đ A TNHH SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ Tên Trang Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế 26 Sơ đồ 2.2: Cấp giấy chứng nhận ĐKKD đăng ký thuế, cấp dấu giấy chứng Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế nhận mẫu dấu “một cửa liên thông” 33 SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Tên Trang Bảng 1.1 Tổng hợp số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc áp dụng hệ thống đăng ký doanh nghiệp qua mạng từ thời điểm áp dụng hết năm 2013 .14 Bảng 1.2: Tổng hợp số chi phí gia nhập thị trường số PCI tỉnh TP HCM, Hà Nội Thừa Thiên Huế 15 Bảng 2.1 Tổng hợp quy mô vốn doanh nghiệp nước 2009-2013 35 Ế Bảng 2.2: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2009- U 2013 .36 ́H Bảng 2.3: Số vốn ĐKKD doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế TÊ giai đoạn 2009-2013 37 Bảng 2.4: Tổng hợp quy mô vốn/doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai H đoạn 2009-2013 38 IN Bảng 2.5: Cơ cấu mức vốn góp doanh nghiệp 03/2014 .39 K Bảng 2.6: Tổng hợp tình hình xử lý hồ sơ cửa từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 .43 ̣C Biểu Tên Trang O Biểu đồ 1.1: Tổng hợp số chi phí gia nhập thị trường tỉnh TP Hồ Chí ̣I H Minh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế 16 Đ A Biểu đồ 2.2 Quy mô vốn (tỷ đồng/doanh nghiệp) doanh nghiệp đăng ký thành lập nước giai đoạn 2009-2013 35 Biểu đồ 2.3: Tổng hợp quy mô vốn/doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2013 38 Biểu đồ 2.4: Tổng hợp số chi phí gia nhập thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế 42 giai đoạn 2009-2013 42 SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Từ việc tìm hiểu lý luận trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định chung thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thông qua chế cửa liên thông quan nhà nước Việt Nam, đề tài “Hoàn thiện việc thực chế cửa liên thông đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế” làm rõ quy trình vấn đề Ế hoàn thiện thủ tục hành thành lập doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư U tỉnh Thừa Thiên Huế đồng thời đưa đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm ́H hoàn thiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thành lập địa bàn TÊ tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng Việt Nam nói chung Đề tài sử dụng nguồn số liệu chủ yếu từ tài liệu tổng hợp theo báo cáo, H nguồn liệu thống kê Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế Ngoài ra, IN có nguồn liệu thống kê từ website thức tỉnh Thừa Thiên Huế, K quốc gia Việt Nam Các phương pháp chủ yếu sử dụng đề tài bao gồm: phương pháp O ̣C thống kê, phân tích, điều tra, tổng hợp, thu thập thông tin, internet, so sánh, đối chiếu ̣I H Nội dung đề tài nghiên cứu tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế để rút nhận xét khách quan thuận lợi Đ A khó khăn liên quan đến nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Và đề tài khái quát lịch sử hình thành, phát triển cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế Mặc khác, đề tài tổng hợp tình hình đăng ký kinh doanh quy mô vốn bình quân nước giai đoạn 2009-2013 với tổng số doanh nghiệp thành lập 392325 doanh nghiệp tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập 2386470 tỷ đồng Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn có 3694 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc số vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập 9218.093 tỷ đồng SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý Bên cạnh đó, đề tài phân tích tác động chế cửa liên thông đến vấn đề thành lập doanh nghiệp; đánh giá tính công khai, minh bạch trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với 27 doanh nghiệp hài lòng chiếm 62.8% 13 doanh nghiệp đánh giá hài lòng chiếm 30.2% tổng số 40 doanh nghiệp tham gia trả lời, điều cho thấy thủ tục hành ĐKKD tiến hành công khai minh bạch Từ kết đạt được, tồn bất cập chế cửa liên thông, đề Ế tài đưa phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện thủ tục hành Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U vấn đề thành lập doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cải cách thủ tục hành vấn đề quan tâm tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng nước nói chung nay, Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Cải cách hành Quốc Hội nhắc tới phiên họp với Dự thảo Luật chống tham nhũng toàn thể nhân dân Ế góp ý, bàn luận sôi Để có biện pháp tích cực, nói đôi với làm, Thủ tướng Chính U phủ có thị số biện pháp cần làm để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương ́H hành giải công việc người dân doanh nghiệp TÊ Đặc biệt trình phát triển kinh tế, vấn đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp đời phát triển quan trọng Chính thế, chế cửa ban H hành, đặc biệt “cơ chế cửa liên thông quan giải thủ tục đăng IN ký kinh doanh (ĐKKD) nhằm phần cải tiến thủ tục hành hiệu Khởi đầu hoạt động sản xuất – kinh doanh để thúc đẩy doanh nghiệp phát K triển việc đăng ký thành lập doanh nghiệp tiền đề Vậy chế cửa liên thông ̣C đời thực nào? Cơ chế giúp ích cho doanh nghiệp O làm thủ tục thành lập? Các quan liên quan phối hợp thực công việc nhanh ̣I H chóng, giảm thiểu thủ tục hành sao? Từ nhu cầu cấp thiết thực tế đó, thực đề tài “Hoàn thiện việc thực chế cửa liên thông Đ A đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu chung Trên sở làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn phân tích tác động chế cửa liên thông vấn đề khai sinh doanh nghiệp tiến trình cải cách hành chính, đề tài đề xuất giải pháp hoàn thiện chế cửa liên thông Tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng nước nói chung SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý Chuyên viên Phạm Thị Kim Phụng Statistics Chuyen_vien_Pham_Thi_Kim_Phung N Valid 28 Missing 15 28 DN đánh giá 15 DN không đánh giá 21 48.8 Hai long 14.0 Tuong doi hai long H 43 48.8 83.7 14.0 97.7 2.3 100.0 2.3 100.0 100.0 K Total 34.9 34.9 IN Rat hai long ́H 34.9 TÊ 15 Cumulative Percent U Valid Percent Frequency Percent Valid Ế Chuyen_vien_Pham_Thi_Kim_Phung ̣I H O ̣C 21 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 48.8% DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 14.0% 01 DN đánh giá tương đối hài lòng chiếm tỷ lệ 2.3% 15 DN không đánh dấu chiếm tỷ lệ 34.9 % Chuyên viên Phan Thị Hồng Vân N Đ A Chuyen_vien_Phan_Thi_Hong_Van Valid 37 Missing 37 DN đánh giá DN không đánh giá Chuyen_vien_Phan_Thi_Hong_Van Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý Valid 14.0 14.0 14.0 Rat hai long 27 62.8 62.8 76.7 Hai long 10 23.3 23.3 100.0 Total 43 100.0 100.0 27 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 62.8% 10 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 23% DN không đánh giá chiếm tỷ lệ 14% C Chấm điểm đánh giá, nhận xét chung: Ế Statistics ́H 42 Missing TÊ Valid Có 42 doanh nghiệp chấm điểm Có 01 doanh nghiệp không chấm điểm H N U Cham_diem_danh_gia_nhan_xet_chun g IN Cham_diem_danh_gia_nhan_xet_chung K Frequenc y Percent ̣I H 10 Total Đ A Missing System Total Cumulative Percent 4.7 4.8 4.8 12 27.9 28.6 33.3 28 65.1 66.7 100.0 42 97.7 100.0 2.3 43 100.0 ̣C O Valid Valid Percent Có 02 DN đánh giá điểm 8, chiếm tỉ lệ 4.8 Có 12 DN đánh giá điểm 9, chiếm tỉ lệ 28.6 Có 28 DN đánh giá điểm 10, chiếm tỉ lệ 66.7 Có 01 DN không cho điểm VĂN PHÒNG SỞ SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý PHỤ LỤC Tên Tên hồ sơ thủ tục Tên tổ chức/ công nhân Cty cổ phần thi công giới 1-5 Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ TT.2531 phần trường hợp chuyển nhượng vốn Cty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Đức Hiếu Thành lập Công TT.2533 ty TNHH thành Cty TNHH 2TV STO Huế viên Thay đổi địa trụ cửa hàng kinh doanh thuộc công ty TT.2509 sở Công ty TNHH 1TV nội thất Minh Thông TNHH 1TV Thay đổi, bổ sung TT.2513 ngành nghề kinh doanh Công ty cổ Ngày hoàn thành Phòng xử lý Ghi Đăng ký kinh Trễ 23/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đ A ̣I H O ̣C K IN H Tăng vốn điều lệ TT.2537 Công ty cổ phần Ngày biên Ngày hẹn nhận trả TÊ ́H Số biên STT nhận U Ế DANH SÁCH HỒ SƠ XỬ LÝ QUÁ HẠN Công ty cổ phần lục gia phát SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Đăng ký kinh Trễ 23/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 23/12/2013 02/01/2014 03/01/2014 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 19/12/2013 25/12/2013 26/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 19/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý phần Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh TT.2502 doanh Công ty cổ phần Cty cổ phần Quảng Lực Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh TT.2504 doanh Công ty TNHH 2TV Cty TNHH 2TV công nghệ môi trường Song Phát Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh TT.2495 doanh Công ty cổ phần Tăng vốn điều lệ Cty TNHH 2TV EDUBRIDGE Việt TT.2497 Công ty TNHH 2TV Nam Đ A ̣I H Thông báo thay đổi, chi nhánh Cty 1TV TM&XNK Đinh bổ sung ngành nghề 10 TT.2486 kinh doanh Công Hương nhà máy sản xuất viên nén lượng OKAL DTH ty TNHH 1TV Chuyển đổi công ty Cty TNHH 1TV TM &XNK Đinh TT.2487 11 TNHH thành viên Hương trở lên thành công ty SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Đăng ký kinh Trễ 18/12/2013 24/12/2013 25/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày H O ̣C K IN Cty TNHH Quốc Dũng TÊ ́H U Ế Đăng ký kinh Trễ 18/12/2013 24/12/2013 25/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 17/12/2013 23/12/2013 25/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn2 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 17/12/2013 23/12/2013 24/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 14/12/2013 20/12/2013 23/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 14/12/2013 20/12/2013 23/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý TNHH thành viên Thay đổi địa trụ 13 TT.2470 sở DNTN TÊ ́H U Cty TNHH 2TV Cao Ánh Dương Đăng ký kinh Trễ 11/12/2013 18/12/2013 23/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn5 kinh doanh ngày IN DNTN Như ý ̣C K Tăng vốn điều lệ 15 TT.2454 Công ty TNHH 1TV Cty TNHH 1TV AN Huy Đăng ký kinh Trễ 09/12/2013 16/12/2013 17/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 06/12/2013 11/12/2013 14/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày DNTN xây dựng Ngọc Hưng Đăng ký kinh Trễ 06/12/2013 13/12/2013 14/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày ̣I H O Chi nhánh công ty TNHH 2TV dịch vụ thiết bị viễn thông Việt Nhật Đ A Đăng ký thành lập 17 TT.2449 DNTN Đăng ký kinh Trễ 10/12/2013 17/12/2013 20/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày H DNTN Sơn Giả Viên Thay đổi bổ sung 14 TT.2464 ngành, nghề kinh doanh DNTN Lập chi nhánh công ty TNHH hai thành TT.2443 16 viên Đăng ký kinh Trễ 12/12/2013 19/12/2013 23/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 kinh doanh ngày Ế Thay đổi địa trụ sở Công ty 12 TT.2478 TNHH 2TV tỉnh Thay đổi địa trụ Cửa hàng GAS DMS số thuộc công 04/12/2013 10/12/2013 12/12/2013 Đăng ký kinh Trễ 18 TT.2434 sở Công ty ty xăng dầu thừa thiên huế doanh, Đăng ký hẹn2 SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý TNHH 1TV kinh doanh Đăng ký kinh Trễ 04/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày TÊ ́H U Ế Thay đổi tên Công ty Cty TNHH 2TV xây dựng Hoàng 19 TT.2436 TNHH 2TV Thanh Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề Cty TNHH nhà nước 1TV xây dựng 20 TT.2419 kinh doanh Công cấp nước Thừa Thiên Huế ty TNHH 1TV ngày Đăng ký kinh Trễ 02/12/2013 11/12/2013 13/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn2 kinh doanh ngày IN H Thành lập Công Cty cổ phần thương mại sản xuất 21 TT.2423 ty cổ phần Hoàng Nhật Minh Đăng ký kinh Trễ 02/12/2013 06/12/2013 09/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày K Thay đổi bổ sung 22 TT.2426 ngành, nghề kinh doanh DNTN ̣C DNTN hàng vàng Kim Phụng Đăng ký kinh Trễ 02/12/2013 09/12/2013 12/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 29/11/2013 06/12/2013 09/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày Thành lập Công Cty TNHH 1TV xây dựng thương ty TNHH 1TV (chủ TT.2402 24 mại dịch vụ Thuận Thủy sở hữu cá nhân) Đăng ký kinh Trễ 28/11/2013 07/12/2013 09/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn2 kinh doanh ngày Thành lập Công Cty TNHH 1TV An Việt Huế 25 TT.2404 ty TNHH 1TV (chủ 28/11/2013 05/12/2013 09/12/2013 Đăng ký kinh Trễ doanh, Đăng ký hẹn4 Đ A ̣I H O Thay đổi người đại Cty TNHH 1TV dịch vụ vận tải diện theo pháp luật TT.2416 23 Phước Thiện Công ty TNHH 1TV SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý sở hữu tổ chức) kinh doanh Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh 28 TT.2384 doanh Công ty cổ phần Cty cổ phần tư vấn xây dựng kỹ thương Đăng ký kinh Trễ 25/11/2013 02/12/2013 04/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn2 kinh doanh ngày IN K Đăng ký kinh Trễ 25/11/2013 02/12/2013 04/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn2 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 22/11/2013 03/12/2013 05/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn2 kinh doanh ngày ̣I H Đăng ký kinh Trễ sở thuộc công ty TNHH máy tính 20/11/2013 27/11/2013 28/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 Quang Long kinh doanh ngày A Đ Giải thể Công ty 31 TT.2351 TNHH 2TV O ̣C Thành lập Công Công ty TNHH 2TV xây dựng 29 TT.2374 ty TNHH thành công nghệ Miền Trung viên Lập địa điểm kinh 30 TT.2367 doanh Công ty TNHH 2TV Ế Cty TNHH 2TV Thành Thành Hảo U Thay đổi địa trụ sở Công ty 27 TT.2383 TNHH 2TV tỉnh Đăng ký kinh Trễ 26/11/2013 29/11/2013 02/12/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày TÊ ́H Cty TNHH 2TV thương mại dịch vụ Giải Pháp Vàng H Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ 26 TT.2390 phần trường hợp chuyển nhượng vốn ngày giải thể Cty TNHH 2TV bồi dưỡng kiến thức luyện thi Bùi thị Xuân SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Đăng ký kinh Trễ 18/11/2013 27/11/2013 28/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý Đăng ký kinh Trễ 18/11/2013 27/11/2013 29/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn2 kinh doanh ngày Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh 33 TT.2339 doanh Công ty TNHH 2TV Cty TNHH 2TV xây dựng SMS Đăng ký kinh Trễ 15/11/2013 21/11/2013 25/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 kinh doanh ngày Lập địa điểm kinh doanh Công ty cổ TT.2333 34 phần Trung tâm kinh doanh phú chi Đăng ký kinh Trễ nhánh công ty cổ phần DV HK Thăng 13/11/2013 21/11/2013 25/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 Long Huế kinh doanh ngày TÊ ́H H DNTN in Ấn quảng cáo Thanh Hải Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh 36 TT.2315 doanh Công ty cổ phần Cty cổ phần xây dựng 939 ̣I H O ̣C K IN Đăng ký thành lập 35 TT.2325 DNTN Đ A Thành lập Công Cty TNHH 2TV du lịch thương ty TNHH thành TT.2318 37 mại Cát Minh viên 38 TT.2320 Giải thể DN DNTN U Ế Thành lập Công Cty TNHH 2TV dược phẩm Vũ anh 32 TT.2359 ty TNHH thành viên giải thể DNTN Diệu Hạnh SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Đăng ký kinh Trễ 11/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 08/11/2013 13/11/2013 18/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn5 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 08/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 08/11/2013 14/11/2013 15/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý DNTN trung tâm tin học viễn thông Song Khanh U Đăng ký kinh Trễ 07/11/2013 14/11/2013 20/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn6 kinh doanh ngày H Tặng, cho bán 41 TT.2313 DNTN Đăng ký kinh Trễ 07/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày TÊ ́H Thành lập Công Cty TNHH 2TV may mắn Thái Lan 40 TT.2312 ty TNHH thành viên Ế chi nhánh công ty TNHH 2TV dịch vụ Đăng ký kinh Trễ Thay đổi tên Công ty thương mại Phúc Thành 07/11/2013 14/11/2013 18/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 39 TT.2310 TNHH 2TV HUEBACKPACKERS' HOSTEL kinh doanh ngày K IN Thành lập Công công ty TNHH 2TV thiết kế xây ty TNHH thành TT.2287 42 dựng Thành Tiến viên O ̣C Thay đổi nội dung chi nhánh công ty cổ phần điện tử tin chi nhánh Công ty cổ học viễn thông Thừa Thiên Huế TT.2289 43 phần khu nghỉ dưỡng sinh thái T A ̣I H Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh sở thuộc công ty TNHH 1TV 44 TT.2294 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Uyên Phương 1TV Đăng ký kinh Trễ 04/11/2013 08/11/2013 11/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 04/11/2013 08/11/2013 13/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn5 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 04/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn8 kinh doanh ngày Đ Đăng ký kinh Trễ Thành lập chi nhánh chi nhánh công ty TNHH 1TV đầu tư doanh, Đăng ký hẹn7 TT.2286 01/11/2013 08/11/2013 15/11/2013 45 Công ty TNHH 2TV thương mại dịch vụ Lư Gia Huế kinh doanh ngày SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý Đăng ký kinh Trễ 31/10/2013 07/11/2013 12/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn5 kinh doanh ngày Ế Thành lập Công Cty TNHH 1TV thương mại dịch vụ 46 TT.2276 ty TNHH 1TV (chủ xây dựng Minh Hoàng sở hữu cá nhân) Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện TT.2255 48 DNTN Đăng ký kinh Trễ 29/10/2013 06/11/2013 12/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn6 kinh doanh ngày H Giải thể cửa hàng lửa việt gas thuộc DNTN Tân Nhà Việt TÊ ́H U Thành lập Công Đăng ký kinh Trễ Cty TNHH 1TV xây dựng thương mại 31/10/2013 07/11/2013 11/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 47 TT.2278 ty TNHH 1TV (chủ dịch vụ Hào Quang sở hữu cá nhân) kinh doanh ngày K IN Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề chi nhánh công ty TNHH 1TV cầu 49 TT.2266 kinh doanh Công thăng long miền trung ty TNHH 1TV Đăng ký kinh Trễ 22/10/2013 23/10/2013 24/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày ̣I H O Cty cổ phần đào tạo du lịch Huế Đăng ký kinh Trễ Công ty cổ phần đầu tư phát triển vận 21/10/2013 25/10/2013 28/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 tải Quốc Tế kinh doanh ngày Đ A Thay đổi địa trụ sở Công ty cổ 51 TT.2185 phần phạm vi tỉnh ̣C Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh 50 TT.2188 doanh Công ty cổ phần Đăng ký kinh Trễ 29/10/2013 04/11/2013 07/11/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày Thay đổi, bổ sung 52 TT.2180 ngành nghề kinh doanh Công ty Cty TNHH 2TV Hoàng Phú SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 18/10/2013 24/10/2013 25/10/2013 Đăng ký kinh Trễ doanh, Đăng ký hẹn1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý TNHH 2TV kinh doanh Thay đổi nội dung 54 TT.2158 văn phòng đại diện Công ty cổ phần Văn phòng đại diện công ty cổ phần tổng công ty công trình Đường Sắt Ế Cty TNHH 2TNHH Hoàng Kim Đăng ký kinh Trễ 18/10/2013 24/10/2013 25/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày TÊ ́H U Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh 53 TT.2181 doanh Công ty TNHH 2TV ngày Đăng ký kinh Trễ 16/10/2013 21/10/2013 22/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 16/10/2013 21/10/2013 23/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn2 kinh doanh ngày Đăng ký lập địa điểm Cơ sở thuộc DNTN phòng chẩn trị 56 TT.2151 kinh doanh DNTN đông y Phước Thiện Đăng ký kinh Trễ 14/10/2013 18/10/2013 21/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày O Đ Thay đổi bổ sung 59 TT.2129 ngành, nghề kinh Đăng ký kinh Trễ 14/10/2013 18/10/2013 21/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày Cty cổ phần sông dà thăng long M Đăng ký kinh Trễ 11/10/2013 16/10/2013 17/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày DNTN xây dựng thương mại dịch vụ Bình Giang 11/10/2013 18/10/2013 25/10/2013 Đăng ký kinh Trễ doanh, Đăng ký hẹn7 A Thay đổi người đại diện theo pháp luật TT.2128 58 Công ty cổ phần DNTN Khách sạn Ánh Sơn ̣I H Đăng ký thành lập 57 TT.2152 DNTN ̣C K IN H Thay đổi nội dung Ngân hàng nông nghiệp phát triển 55 TT.2159 chi nhánh Công ty cổ nông thôn VN- Chi nhánh TTHuế phần SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý doanh DNTN kinh doanh Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề 60 TT.2130 kinh doanh Công Cty TNHH 1TV Ngô Đồng ty TNHH 1TV ngày Nhà thuốc mạnh tý số 12 thuộc Cty TNHH 2TV thương mại Dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ Lập địa điểm kinh 62 TT.2133 doanh Công ty TNHH 2TV Nhà thuốc mạnh tý số 11 thuộc Cty TNHH 2TV thương mại Dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ Thay đổi địa trụ 63 TT.2135 sở DNTN Xưởng gia công chế biên thép thuốc DNTN Mỹ Hoàng Đăng ký kinh Trễ 11/10/2013 17/10/2013 18/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 11/10/2013 17/10/2013 18/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày ̣C K IN H Lập địa điểm kinh 61 TT.2132 doanh Công ty TNHH 2TV TÊ ́H U Ế Đăng ký kinh Trễ 11/10/2013 17/10/2013 21/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 11/10/2013 17/10/2013 21/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 08/10/2013 14/10/2013 15/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh 65 TT.2105 doanh Công ty cổ phần Đăng ký kinh Trễ 08/10/2013 14/10/2013 15/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đ A ̣I H O Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề Cty TNHH 1TV nghiên cứu phát 64 TT.2102 kinh doanh Công triển Nông Lâm Thủy Sản ty TNHH 1TV Cty cổ phần Y Khoa Nhật Anh SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý Đăng ký kinh Trễ 07/10/2013 11/10/2013 15/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 kinh doanh ngày Ế Thay đổi người đại Cty TNHH 1TV GS & H sắc màu 66 TT.2100 diện theo pháp luật Việt Nam Công ty TNHH 1TV Thay đổi địa trụ sở Công ty cổ 67 TT.2085 phần phạm vi tỉnh Đăng ký kinh Trễ 05/10/2013 11/10/2013 16/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn5 kinh doanh ngày H Thay đổi tên Công ty Cty TNHH 2TV sinh dược phẩm 68 TT.2086 TNHH 2TV HERA TÊ ́H U Đăng ký kinh Trễ Chi nhánh công ty cổ phần vàng bạc 05/10/2013 11/10/2013 16/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn5 đá Quý Phú Nhuận thành phố Huế kinh doanh ngày IN Thay đổi người đại diện theo pháp luật 69 TT.2089 công ty TNHH 2TV K Cty TNHH 2TV may xuất Kim Hằng Đăng ký kinh Trễ 05/10/2013 10/10/2013 21/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn11 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 03/10/2013 10/10/2013 14/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 kinh doanh ngày Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 71 TT.2079 công ty hợp danh Cty cổ phần đầu tư AGRY Đăng ký kinh Trễ 03/10/2013 11/10/2013 15/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 kinh doanh ngày chi nhánh công ty TNHH 1TV tổng 03/10/2013 09/10/2013 11/10/2013 Đăng ký kinh Trễ doanh, Đăng ký hẹn2 Đ A ̣I H O ̣C Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề 70 M3.2078 kinh doanh Công Nguyễn Xuân Sang ty TNHH 1TV Đăng ký hoạt động 72 TT.2072 chi nhánh Công SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý ty TNHH 1TV công ty 28 - cửa hàng thời trang trẻ Tăng, giảm vốn đầu 73 TT.2074 tư DNTN kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 03/10/2013 11/10/2013 15/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 kinh doanh ngày U Ế DNTN Mai Nga Đăng ký kinh Trễ 03/10/2013 09/10/2013 11/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn2 kinh doanh ngày IN H Thay đổi địa trụ sở Công ty Cty TNHH 1TV xây dựng Thái Đại TT.2076 75 TNHH 1TV Đăng ký kinh Trễ 03/10/2013 14/10/2013 17/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày TÊ ́H Thông báo giải thể giải thể Cty TNHH 1TV thương mại 74 TT.2075 Công ty TNHH 1TV Phước Lộc Phú Cty TNHH 2TV dược Thuận Thảo ( giải thể chi nhánh, lập địa điểm) ̣C K Giải thể Công ty 76 TT.2077 TNHH 2TV Đ Thay đổi bổ sung 79 TT.2064 ngành, nghề kinh doanh DNTN Đăng ký kinh Trễ 02/10/2013 08/10/2013 09/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày sở thuộc công ty TNHH 2TV thương mại dịch vụ Tường Ngân Đăng ký kinh Trễ 02/10/2013 04/10/2013 08/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn4 kinh doanh ngày sở thuộc DNTN Vinh Phương Đăng ký kinh Trễ 02/10/2013 04/10/2013 07/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày A Lập địa điểm kinh 78 TT.2061 doanh Công ty TNHH 2TV ̣I H O Thay đổi tên Cty TNHH 1TV Nhựa Bao Bì Việt 77 TT.2056 Công ty TNHH 1TV Phát Đăng ký kinh Trễ 03/10/2013 11/10/2013 17/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn6 kinh doanh ngày SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý Đăng ký kinh Trễ 27/09/2013 07/10/2013 09/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn2 kinh doanh ngày Giải thể chi nhánh DNTN khách sạn Thăng Long II Đăng ký kinh Trễ 27/09/2013 14/10/2013 17/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn3 kinh doanh ngày U TÊ ́H 81 TT.2043 Giải thể DN DNTN Ế Thành lập Công Cty TNHH 1TV thương mại dịch vụ 80 TT.2042 ty TNHH 1TV (chủ công nghệ Nhật Linh sở hữu cá nhân) H Đăng ký kinh Trễ Thành lập Chi nhánh Chi nhánh công ty cổ phần Sóng Việt doanh, Đăng ký hẹn5 TT.2045 27/09/2013 04/10/2013 09/10/2013 82 Công ty cổ phần Huế kinh doanh ngày K IN Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Thạch Cao Miền 83 M3.2049 Công ty TNHH 2TV Trung ̣I H Giải thể chi nhánh công ty TNHH 2TV thương mại dịch vụ Lâm Phương Đ A Giải thể Công ty 85 TT.2030 TNHH 2TV O ̣C Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Cty TNHH 1TV vi tính AMT TT.2029 84 Công ty TNHH 1TV SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Đăng ký kinh Trễ 26/09/2013 03/10/2013 04/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 26/09/2013 02/10/2013 03/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày Đăng ký kinh Trễ 26/09/2013 03/10/2013 04/10/2013 doanh, Đăng ký hẹn1 kinh doanh ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay