hính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực tiễn áp dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế

69 128 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:58

Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài “Nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần dân cư nông thôn, tạo hài hòa vùng, tạo chuyển biến nhanh vùng gặp nhiều khó khăn”[2] Đây mục tiêu yêu cầu chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X uế nông nghiệp, nông dân, nông thôn H Để thực thắng lợi nhiệm vụ chung mà Đảng Nhà nước đề việc phát triển thị trường tài nông thôn quan trọng, hoạt động tín tế dụng phải giữ vai trò nòng cốt để tạo nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn Tín dụng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đóng vai trò quan trọng đáp ứng nhu cầu h vốn cho khu vực sản xuất rộng lớn đất nước, ngành sản xuất truyền thống in Việt Nam tạo nguồn xuất lúa gạo, nông phẩm thị trường giới K Phát triển tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn chủ trương ưu tiên thực từ lâu trình triển khai thực gặp nhiều khó khăn Hiệu đồng vốn tín dụng họ c chưa cao, khoảng cách xa nhà nông – người cần vốn với Ngân hàng – đơn vị cung vốn Xuất phát từ thực tế để góp phần đáp ứng tính kịp thời phát triển kinh tế - xã hội đất nước ngày 12/4/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ại (Nghị định 41) quy định sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Đ Qua thời gian thực Nghị định 41 với nội dung, sách tháo gỡ số khó khăn để đồng vốn đến tay người cần, tăng hiệu sử dụng vốn Nghị định 41 góp phần quan trọng việc chuyển dịch cấu kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần dân cư khu vực nông nghiệp, nông thôn Có thành phải kể đến đóng góp Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT), có NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế (NHNo&PTNT A Lưới) SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH Khóa luận tốt nghiệp A Lưới huyện biên giới miền núi nằm phía Tây Nam tỉnh Thừa Thiên Huế với thị trấn 20 đơn vị hành xã thuộc khu vực nông thôn Nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế huyện Tổng giá trị sản xuất (phi lương) toàn huyện 647 tỷ đồng năm 2012 Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 345 tỷ đồng chiếm 53,30%, công nghiệp xây dựng – Tiểu thủ công nghiệp dịch vụ địa bàn nông thôn đạt 128,95 tỷ đồng chiến 19,93%, vậy, tổng giá trị sản xuất khu vực nông uế nghiệp, nông thôn chiếm 73,23% tổng giá trị sản xuất huyện Diện tích đất canh tác nông, lâm nghiệp khoảng 8.470 ha[13] Những thực tế cho thấy kinh tế nông nghiệp, H nông thôn đóng vai trò quan trọng tình hình kinh tế chung huyện A Lưới Do đó, tế cần có quan tâm đặc biệt đến tín dụng nông nghiệp, nông thôn Nhận thức vấn đề đó, sở lý luận học tập trường Đại học Kinh tế - h Đại học Huế thực tiễn hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 in Chính phủ đơn vị thực tập Tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Nghị định 41/2010/NĐCP sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thực tiễn áp K dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế”, để làm họ c khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Mục tiêu khóa luận: Nghiên cứu triển khai nhằm khái quát ại vấn đề pháp lý xung quanh Nghị định 41 đánh giá thực tiễn áp dụng Nghị định NHNo&PTNT A Lưới Đ Mục tiêu cụ thể :  Xác định điểm mới, điểm tiến Nghị định 41 so với quy định cũ (so sánh với Quyết định 67/1999/QĐ-TTg);  Đánh giá hiệu áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn địa phương;  Nhận diện khó khăn áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn;  Đề xuất giải pháp có tính khả thi để nâng cao hiệu áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH Khóa luận tốt nghiệp Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP thực tiễn áp dụng chi nhánh NHNo&PTNT huyện A Lưới Phạm vi nghiên cứu - Về mặt thời gian: Đề tài nghiên cứu phạm vi năm từ 2010 đến 2012 uế - Về mặt không gian: Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện A Lưới – Tỉnh T.T Huế H Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: phương pháp tìm hiểu vấn đề liên quan tế đến đề tài cách đọc, tổng hợp, phân tích thông tin từ giáo trình, internet, sách báo, tài liệu có liên quan đến nghiệp vụ đơn vị thực tập h - Phương pháp phân tích: dựa vào số liệu thứ cấp từ phía ngân hàng cung cấp, tiến nông thôn Ngân hàng in hành tính toán tiêu, so sánh, phân tích, đánh giá thực trạng cho vay nông nghiệp, K - Phương pháp tổng hợp: tổng hợp lại thông tin thu thập cho họ c phù hợp với đề tài nghiên cứu rút kết luận cần thiết - Phương pháp quan sát: Thông qua tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cán đơn vị trình thực tập trình tư vấn cho vay, thẩm định, giải ngân, thu nợ cán tín dụng; trình cung cấp thông tin, nhận tiền vay, trả nợ vay ại khách hàng,… Đ Nội dung đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, khoá luận chia thành chương: Chương I: Tổng quan Nghị định 41 tín dụng nông nghiệp, nông thôn Chương II: Thực tiễn áp dụng Nghị định 41 NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VỀ NGHỊ ĐỊNH 41 VÀ TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 1.1 Tín dụng nông nghiệp, nông thôn Tín dụng phạm trù kinh tế hàng hóa Bản chất tín dụng hàng hóa vay mượn có hoàn trả vốn lãi sau thời gian định, quan hệ chuyển uế nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn, quan hệ bình đẳng hai bên có lợi Trong thương mại, tín dụng Nhà nước, tín dụng tiêu dùng H kinh tế hàng hóa có nhiều loại hình tín dụng như: Tín dụng Ngân hàng, tín dụng tế Cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho h vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ in cấp tín dụng khác[10] K Nông nghiệp phân ngành hệ thống ngành kinh tế quốc dân, bao gồm lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp thuỷ sản họ c Nông thôn phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị thành phố, thị xã, thị trấn, quản lý cấp hành sở Ủy ban nhân dân xã[1] Thuật ngữ “Tín dụng nông nghiệp, nông thôn” dùng để quan hệ chuyển ại nhượng quyền sử dụng vốn từ đơn vị cấp tín dụng cho khách hàng tổ chức, hộ gia đình, Đ cá nhân thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả Nhận thức vai trò quan trọng nông nghiệp, nông thôn phát triển toàn kinh tế nước ta Đảng, Nhà nước trọng đến việc phát triển tín dụng nông nghiệp nông thôn, bước xây dựng chế sách hỗ trợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn; phát triển nâng cao lực định chế tài chình, định chế tài hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH Khóa luận tốt nghiệp Trong thời gian qua, nhiều văn đạo đời Nghị định 14/CP ngày 02/03/1993 Chính phủ sách cho vay hộ sản xuất để phát triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/03/1999 thủ tướng Chính phủ số sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; gần Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thay đổi, bổ sung cho Quyết định tín dụng nông nghiệp, nông thôn H 1.2 Tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 uế số 67/1999/QĐ-TTg Các văn sở pháp lý, tạo tính linh hoạt cho hoạt động tế Nghị định 41 quy định sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm một hệ thống biện pháp, sách Nhà nước nhằm khuyến h khích tổ chức tín dụng cho vay, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng in sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo bước nâng cao đời sống nhân dân K Tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo nghị định 41 quan hệ tín dụng thể việc tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay khách hàng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân họ c phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống nông dân cư dân sống nông thôn Tín dụng nông nghiệp, nông thôn sau hiểu tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ại Khác với văn trước đó, Nghị định 41 có nhiều điểm quy định Đ tín dụng nông nghiệp, nông thôn Cụ thể so với Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg (Quyết định 67) Sau 10 năm thực hiện, Quyết định số 67 ngày 30/03/1999 Thủ tướng Chính phủ số sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đạt số kết đáng ghi nhận Tuy nhiên, qua trình triển khai bộc lộ vài bất cập, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nâng lên thành Nghị định để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH Khóa luận tốt nghiệp Về Nghị định 41 khắc phục bất cập Quyết định 67 Có thể nhận thấy điểm đáng ý sau: Thứ mở rộng đối tượng thực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Quyết định 67 khẳng định vai trò chủ lực NHNo&PTNT, khuyến khích uế TCTD khác tham gia Nghị định 41 mở rộng gồm: (1) TCTD tổ chức hoạt động theo Luật H TCTD; (2) tổ chức tài (TCTC) quy mô nhỏ, thực cho vay tiền nhỏ cho người nghèo đối tượng khác lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy tế định pháp luật; (3) ngân hàng, TCTC Chính phủ thành lập để thực việc h cho vay theo sách Nhà nước in Thứ hai lãi suất áp dụng (1) TCTD tổ chức hoạt động theo Luật TCTD áp dụng lãi suất K theo chế tín dụng thương mại; (2) TCTC quy mô nhỏ, thực cho vay theo lãi họ c suất thỏa thuận với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật; (3) khoản vay nông nghiệp, nông thôn TCTD Chính phủ tổ chức cá nhân khác ủy thác áp dụng lãi suất theo quy định Chính phủ theo thỏa thuận với bên ủy thác; (4) ngân hàng, TCTC Chính phủ thành lập để thực việc cho vay ại theo sách Nhà nước áp dụng lãi suất Chính phủ quy định Đ Quyết định 67 không quy định cụ thể lãi suất áp dụng đối tượng, quy định: cho vay ưu đãi lãi suất thực theo định riêng Thủ tướng Chính phủ Luật khuyến khích đầu tư Thứ ba đối tượng vay vốn Nghị định 41 nêu cụ thể tổ chức, cá nhân vay vốn theo Nghị định để phục vụ sản xuất, kinh doanh tiêu dùng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gồm: SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH Khóa luận tốt nghiệp (1) HGĐ, hộ kinh doanh (HKD) địa bàn nông thôn; (2) cá nhân; (3) chủ trang trại; (4) hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác địa bàn nông thôn; (5) tổ chức cá nhân cung ứng dịch vụ phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ tiêu thụ xuất sản phẩm nông, lâm, diêm nghiệp thủy sản; (6) doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ nông nghiệp kinh doanh lĩnh vực công nghiệp, thương mại, cung ứng dịch vụ phi nông nghiệp, có sở sản xuất, kinh doanh địa bàn nông thôn uế Trong Quyết định 67 không quy định cụ thể đối tượng mà nhắc đến bảo đảm tiền vay tế Thứ tư quy định lĩnh vực cho vay H HGĐ, hộ làm kinh tế, HTX, doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp khác chế Lĩnh vực cho vay theo Quyết định 67 có phạm vi hẹp, bao gồm: cho vay (1) Chi h phí sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; (2) chế biến, tiêu thụ xuất sản phẩm in nông, lâm, thủy, hải sản muối; (3) mua sắm nông cụ, máy móc, thiết bị, phương tiện K vận chuyển,… phục vụ nông nghiệp; (3) phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ nông thôn; (4) phát triển sở hạ tầng nông thôn họ c Nghị định 41 bổ sung (1) cho vay để kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông, lâm, diêm nghiệp thủy sản; (2) phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại cung ứng dịch vụ phi nông nghiệp địa bàn nông thôn; (3) cho vay tiêu dùng nhằm ại nâng cao đời sống nhân dân nông thôn; (4) cho vay theo chương trình kinh tế Đ Chính phủ Thứ năm nguồn vốn cho vay Quyết định 67 quy định gồm: vốn huy động; vốn ngân sách Nhà nước; vốn vay, nhận tài trợ, ủy thác; nguồn vốn ủy thác Chính phủ Nghị định 41 bổ sung thêm nguồn vốn vay NHNN, không quy định việc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Quyết định 67 Nghị định 41 tách bạch vốn ngân sách Nhà nước cho đối tượng sách, chương trình kinh tế Chính phủ nông thôn SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH Khóa luận tốt nghiệp Theo đó, ngân hàng, TCTC thực cho vay đối tượng Chính phủ bảo đảm nguồn vốn cho vay từ ngân sách chuyển sang cấp bù chênh lệch lãi suất Thứ sáu chế bảo đảm tiền vay Mức cho vay bảo đảm tài sản Nghị định 41 nâng cao đối tượng: tối đa 50 triệu đồng cá nhân, HGĐ; 200 triệu đồng đối uế với HKD, sản xuất ngành nghề làm dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn; 500 H triệu đồng HTX, chủ trang trại Các đối tượng phải nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tế UBND cấp xã xác nhận chưa cấp GCNQSDĐ đất tranh chấp Cá nhân, HGĐ đăng ký giao dịch bảo đảm nộp lệ phí đăng ký giao dịch in h bảo đảm cho quan đăng ký giao dịch bảo đảm theo thẩm quyền Quyết định 67 quy định mức cho vay tối đa bảo đảm tài sản họ c có bảo đảm tiền vay K HGĐ 10 triệu đồng Các đối tượng khác Ngân hàng cho vay 10 triệu đồng phải Các loại cho vay thực theo sách Nhà nước, người vay thực quy định bảo đảm tiền vay ại Không có ưu đãi đối tượng chưa cấp GCNQSDĐ Đ Thứ bảy trích lập dự phòng xử lý rủi ro Quyết định 67 không quy định rõ việc trích lập dự phòng rủi ro, có rủi ro xảy nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh) nông nghiệp Bộ tài chính, NHNN, quyền địa phương kiểm tra, kiến nghị biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định 41 quy định cụ thể việc trích lập dự phòng rủi ro: TCTD cho vay nông nghiệp, nông thôn TCTD thực trích lập dự phòng rủi ro theo thực tế phát sinh SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH Khóa luận tốt nghiệp năm trước, cuối năm điều chỉnh theo thực tế năm, không phân biệt khoản vay có tài sản hay tài sản đảm bảo Việc trích lập Bộ tài NHNN hướng dẫn, trường hợp rủi ro bất khả kháng xảy (thiên tai, dịch bệnh diện rộng) vượt khả TCTD không cần phải kiến nghị biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định 67 Chính điều tạo chủ động chịu trách nhiệm việc xử lý rủi ro cho uế TCTD H TCTD có sách miễn, giảm lãi suất khách hàng tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp để khuyến khích khách hàng tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp tế nhằm hạn chế rủi ro TCTD h Thứ tám quy trình xử lý nợ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng vay in Nghị định 41 quy định rõ trường hợp khách hàng gặp rủi ro nguyên ngân bất khả kháng TCTD thực khoanh nợ không tính lãi cho người vay K tối đa 02 năm dư nợ thời điểm khoanh nợ số lãi TCTD họ c khoanh giảm trừ vào lợi nhuận trước thuế TCTD Trường hợp khách hàng gặp khó khăn tài nguyên nhân khách quan, không trả nợ hạn, TCTD xem xét cấu lại thời hạn nợ cho khách hàng theo quy định Nếu khách hàng có nợ cấu có nhu cầu vay để sản xuất, ại kinh doanh khắc phục hậu thiên tai, dịch bệnh tổ chức tín dụng vào Đ tính khả thi, hiệu dự án, phương án sản xuất kinh doanh khách hàng để xem xét cho vay mà không phụ thuộc vào dư nợ cũ chưa trả hạn Thứ chín trách nhiệm bên liên quan Nghị định 41 dành riêng chương quy định trách nhiệm bên liên quan việc thực chương trình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định Gồm quan, tổ chức, cá nhân NHNN; Bộ No&PTNT; Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư; Bộ Công thương; Bộ Tư pháp; Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên & Môi SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH Khóa luận tốt nghiệp trường; UBND tỉnh, thành phố; tổ chức trị - xã hội; TCTD khách hàng vay vốn Những quy định Nghị định 41 thể ưu đãi Nhà nước người vay lẫn TCTD người cho vay, khuyến khích TCTD cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn 1.3 Tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 chế tín dụng uế NHNo&PTNT H Trên sở Nghị định 41, ngày 14/6/2010 NHNN ban hành Thông tư số 14/2010/TT-NHNN hướng dẫn chi tiết thực Nghị định 41 Chính phủ, sau tế Quyết định số 881/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 16/7/2010 Hội đồng quản trị h NHNo&PTNT quy định thực Nghị định 41 NHNo&PTNT Việt Nam in NHNo&PTNT đối tượng áp dụng Nghị định 41, thực việc cho vay khách hàng tổ chức, HGĐ, cá nhân để phục vụ sản xuất, kinh doanh tiêu dùng K lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 1.3.1 Tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 chế tín dụng họ c chung NHNo&PTNT 1.3.1.1 Nguyên tắc vay vốn ại Khách hàng vay vốn NHNo&PTNT phải đảm bảo nguyên tắc sau:  Sử dụng vốn vay mục đích thỏa thuận hợp đồng tín dụng; Đ  Phải hoàn trả nợ gốc lãi tiền vay hạn thỏa thuận hợp đồng tín dụng;  Tiền vay phát tiền mặt chuyển khoản theo mục đích sử dụng tiền vay thỏa thuận hợp đồng tín dụng 1.3.1.2 Điều kiện vay vốn  Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật; SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH 10 Khóa luận tốt nghiệp 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn 3.3.1 Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho TCTD Phối hợp chặt chẽ với cấp hội đoàn thể, phòng ban, UBND xã việc triển khai thực cách có hiệu Nghị định 41; tăng cường giới thiệu chương trình huy động vốn, cho vay, sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT phương tiện uế thông tin đại chúng để tạo hội tiếp cận phục vụ đối tượng khách hàng Lựa chọn mô hình sản xuất có hiệu địa phương vay, kết hợp với H hội, đoàn thể thành lập tổ vay vốn tiến hành kiểm tra giám sát trình sử dụng vốn vay thu nợ, gắn đầu tư tín dụng với việc thực chương trình, dự án phát triển kinh tế xã tế hội địa bàn, đặc biệt xã chương trình xây dựng nông thôn Tuyên h dương, khuyến khích gương điển hình sử dụng vốn vay làm kinh tế giỏi in Phối hợp với ban, ngành địa phương nhằm giải khó khăn, vướng mắc cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng địa bàn nông thôn, đảm K bảo vốn cho vay có hiệu quả, khai thác tiềm năng, mạnh địa phương họ c Tập trung nguồn lực để khai thác tối đa khả huy động vốn, ưu tiên đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn theo đặc thù đối tượng, lĩnh vực hoạt động Tạo chủ động nguồn vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn ại Triển khai mở tài khoản thẻ đồng để toán tiền lương cho cán bộ, công nhân viên chức qua Ngân hàng quan, đơn vị địa bàn Một mặt tạo nguồn Đ huy động rẽ, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi việc phát tiền vay thu nợ cho chủ thẻ có nhu cầu vay vốn Cần thực tốt văn hóa giao tiếp, niêu cao tinh thần phục vụ khách hàng; có biện pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH 55 Khóa luận tốt nghiệp 3.3.2 Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn Bản thân khách hàng phải đổi hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài công tác quản lý nâng cao suất lao động tạo nguồn thu nhập ổn định Có phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định, định cho vay TCTD Chủ động tìm hiểu chế, sách, hồ sơ thủ tục vay vốn chương uế trình hỗ trợ để tiếp cận với nguồn vốn H Sử dụng vốn mục đích, hiệu quả, trả nợ hạn nhằm tạo uy tín lâu dài với Ngân hàng tế 3.3.3 Đề xuất hỗ trợ từ địa phương từ Ngân hàng Nhà nước 3.3.3.1 Đối với Ngân hang Nhà nước in vướng mắc Nghị định 41 h NHNN phối hợp với bộ, ngành hữu quan nhanh chóng nghiên cứu, làm rõ K NHNN cần khuyến khích TCTD, Ngân hàng thương mại việc đưa nông nghiệp họ c sản phẩm tín dụng mới, hiệu trực tiếp hỗ trợ cá nhân HKD Kịp thời hỗ trợ vốn sách hỗ trợ khác TCTD cho vay ại lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 Đề xuất kiến nghị biện pháp bình ổn giá lương thực, nông sản, chăn nuôi, Đ thủy sản hợp lý nhằm ổn định phát triển sản xuất, bảo đảm lợi ích cho người nông dân 3.3.3.2 Đối với quyền địa phương Phòng tài – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên Môi trường rà soát thực quy định Nghị định 41 việc miễn thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cần đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH 56 Khóa luận tốt nghiệp HGĐ, cá nhân điều kiện để HGĐ, cá nhân tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng phát triển sản xuất, kinh doanh Các quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tích cực hỗ trợ TCTD việc xử lý thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm thu nợ để tạo nguồn vốn quay vòng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phục vụ kinh tế địa phương Tạo điều kiện cho TCTD huy động nguồn vốn địa bàn, đảm bảo đủ uế ngồn vốn cho vay đẩy mạnh cung ứng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng lĩnh H vực nông nghiệp, nông thôn Đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất, tăng cường nâng cao hiệu tế công tác khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề địa phương h Ưu tiên đầu tư cho doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp hoạt động in lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có sử dụng nhiều lao động nông thôn, HTX, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với xuất K Thường xuyên phát động phong trào thi đua, đưa phong trào thi đua, khen họ c thưởng trở thành công cụ quản trị điều hành làm động lực thúc đẩy TCTD đầu tư tín dụng nông nghiệp, nông thôn Các cấp hội đoàn thể địa phương cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức cho vay ại việc xây dựng thành lập tổ vay vốn; tăng cường theo dõi giám sát việc Đ sử dụng vốn vay hội viên đảm bảo mục đích, hiệu trả nợ hạn Cung cấp đầy đủ thông tin chủ trương, chế sách đến rộng rãi quần chúng nhân dân góp phần thực thành công mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị định SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH 57 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN Kết đạt đề tài Đề tài nêu số lý luận tín dụng nông nghiệp, nông thôn Khái quát vấn đề xung quanh Nghị định 41 Xác định điểm mới, điểm tiến Nghị định 41 so với quy định cũ uế Đồng thời vướng mắc, bất cập gặp phải áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn địa phương H Đánh giá hiệu áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn NHNo&PTNT A Lưới thông qua tiêu doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ hạn, nợ xấu cho tế vay nông nghiệp, nông thôn theo tiêu thức: mục đích cho vay, mức cho vay, đối tượng thời hạn vay vốn in định 41 vào thực tiễn h Đề xuất số giải pháp có tính khả thi để nâng cao hiệu áp dụng Nghị họ c Hạn chế đề tài K Tóm lại, đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu đề ban đầu Đề tài nghiên cứu chủ yếu dựa phương pháp phân tích thông tin số liệu thứ cấp nên tính xác việc phân tích phụ thuộc vào chất lượng thông tin thu thập số liệu NHNo&PTNT A Lưới cung cấp ại Trong trình phân tích đánh giá, nhận định chủ yếu dựa quan sát, học Đ hỏi thực tế hoạt động chi nhánh, bên cạnh thời gian thực tập ngắn, thân nhiều thiếu sót chưa có kinh nghiệm nên đánh giá mang tính chủ quan chưa thật xác Đề tài dừng lại sở lý luận thực tiễn áp dụng Nghị định 41 chưa sâu vào phân tích chất lượng cho vay theo Nghị định 41 Hơn nữa, Nghị định áp dụng vào thực tiễn thời gian nên yếu tố nợ hạn, nợ SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH 58 Khóa luận tốt nghiệp xấu bắt đầu phát sinh kết phân tích chưa có tính đại diện để đánh giá chất lượng cho vay theo Nghị định Những hạn chế nêu sở cho hướng phát triển đề tài sau Hướng phát triển đề tài Nên sâu phân tích chất lượng cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 qua việc tổng hợp số liệu, so sánh với Ngân hàng hoạt động địa bàn để có uế đánh giá cách khách quan Tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động cho vay theo Nghị định 41 thông qua H tiêu định tính phương pháp điều tra cụ thể; tiêu định lượng số vòng quay vốn tín dụng, hệ số thu nợ, tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu,… Đặc biệt phải Đ ại họ c K in h thực quy trình cho vay chi nhánh./ tế đánh giá mức độ nhận biết nhận biết Nghị định khách hàng kết công tác SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH 59 LỜI CAM ĐOAN uế Tôi xin cam đoan Khóa luận công trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học NCS Phạm Thị Thanh Xuân H Các số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận trung thực nghiên cứu trích dẫn đầu đủ tế chưa công bố nghiên cứu khác, trích dẫn tham khảo sử dụng cho Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên Lê Quốc Đ ại họ c K in h Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu i Lời Cảm Ơn Đ ại họ c K in h tế H uế Để hoàn thành Khóa luận này, nỗ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiều tổ chức cá nhân Trước hết, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến NCS Phạm Thị Thanh Xuân, người tận tình bảo, dành nhiều thời gian để hướng dẫn hoàn thành khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt Khoa Kế Toán – Tài Chính trang bị kiến thức quý báu cho suốt thời gian vừa qua Qua đây, xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị, cô Ngân hàng Nông nghiệp Phát tiển Nông thôn chi nhánh huyện A Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực tập đơn vị; anh chị văn phòng huyện Ủy - Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới nhiệt tình cung cấp thông tin quý báu cho đề tài Tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, động viên ii trình học tập nghiên cứu Một lần xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đ ại họ c K in h tế H uế Lê Quốc iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iv uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii H DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix tế TÓM TẮT ĐỀ TÀI x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ h Lý chọn đề tài in Mục đích nghiên cứu K Đối tượng nghiên cứu .3 Phạm vi nghiên cứu họ c Phương pháp nghiên cứu Nội dung đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ại CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VỀ NGHỊ ĐỊNH 41 VÀ TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Đ 1.1 Tín dụng nông nghiệp, nông thôn 1.2 Tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 1.3 Tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 chế tín dụng NHNo&PTNT 10 1.3.1 Tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 chế tín dụng chung NHNo&PTNT 10 1.3.1.1 Nguyên tắc vay vốn .10 iv 1.3.1.2 Điều kiện vay vốn 10 1.3.1.3 Phương thức cho vay .11 1.3.1.4 Quy định trả nợ gốc lãi vay 12 1.3.1.5 Căn xác định mức cho vay .12 1.3.2 Điểm riêng tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 chế tín dụng NHNo&PTNT 13 1.3.2.1 Khách hàng vay vốn 13 uế 1.3.2.2 Lĩnh vực vay .13 H 1.3.2.3 Cơ chế bảo đảm tiền vay .14 1.3.2.4 Thời hạn cho vay 15 tế 1.3.2.5 Lãi suất cho vay 15 1.3.2.6 Cơ cấu lại thời hạn nợ cho vay 16 h 1.3.2.7 Phân loại nợ, trích lập dự phòng xử lý rủi ro 16 in 1.4 Một số kết đạt thời gian đầu triển khai Nghị định 41 17 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG NGHỊ ĐỊNH 41 TẠI NHNo&PTNT CHI K NHÁNH HUYỆN A LƯỚI 19 2.1 Khái quát đơn vị thực tập .19 họ c 2.1.1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức .19 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 19 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức .20 ại 2.1.2 Tình hình sử dụng lao động 22 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT A Lưới 23 Đ 2.1.3.1 Tình hình huy động vốn 23 2.1.3.2 Hoạt động cho vay .28 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh .31 2.1.4 Đánh giá chung đơn vị thực tập 34 2.2 Thực trạng vận dụng Nghị định 41 NHNo&PTNT A Lưới 35 2.2.1 Doanh số cho vay theo Nghị định 41 NHNo&PTNT A Lưới 35 2.2.2 Doanh số thu nợ theo Nghị định 41 NHNo&PTNT A Lưới .41 2.2.3 Dư nợ theo Nghị định 41 NHNo&PTNT A Lưới .43 v 2.2.4 Nợ xấu cho vay theo Nghị định 41 NHNo&PTNT A Lưới 46 2.3 Đánh giá kết thực 47 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG .50 NGHỊ ĐỊNH 41 VÀO THỰC TIỄN 50 3.1 Những điều kiện thuận lợi khó khăn triển khai Nghị định 41 50 3.1.1 Những điều kiện thuận lợi 50 3.1.2 Những khó khăn triển khai Nghị định 41 vào thực tiễn 51 uế 3.1.2.1 Xuất phát từ khó khăn chung .51 H 3.1.2.2 Xuất phát từ phía TCTD 52 3.1.2.3 Xuất phát từ phía khách hàng 53 tế 3.1.2.4 Xuất phát từ thực tế địa phương 53 3.2 Định hướng phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn huyện A Lưới h NHNo&PTNT A Lưới 54 in 3.2.1 Định hướng phát triển chung huyện A Lưới 54 3.2.2 Định hướng NHNo&PTNT A Lưới tín dụng nông nghiệp, nông thôn 54 K 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn 55 3.3.1 Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho TCTD 55 họ c 3.3.2 Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn 56 3.3.3 Đề xuất hỗ trợ từ địa phương từ Ngân hàng Nhà nước .56 3.3.3.1 Đối với Ngân hang Nhà nước 56 ại 3.3.3.2 Đối với quyền địa phương 56 PHẦN III: KẾT LUẬN 58 Đ Kết đạt đề tài 58 Hạn chế đề tài 58 Hướng phát triển đề tài 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Máy rút tiền tự động CBCNV : Cán bộ, công nhân viên CPSX : Chi phí sản xuất DNNĐ41 : Dư nợ cho vay theo Nghị định 41 DSCV : Doanh số cho vay DSTN : Doanh số thu nợ DN : Doanh nghiệp GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GT : Giá trị HGĐ : Hộ gia đình HKD : Hộ kinh doanh HTX : Hợp tác xã KBNN : Kho bạc Nhà nước H tế h in K NĐ41 uế ATM : Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân họ c NHNo&PTNT : Nghị định 41 hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn : Ngân hàng Nhà nước NQH : Nợ hạn TCTD : Tổ chức tín dụng TCTC : Tổ chức tài TDH : Trung, dài hạn TMDV : Thương mại, dịch vụ TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên TG : Tiền gửi UBND : Ủy ban nhân dân Đ ại NHNN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn số Tổ chức tín dụng đến năm 2012 18 Tình hình lao động lại NHNo&PTNT A Lưới 22 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn NHNo&PTNT A Lưới 27 Bảng 2.3: Tình hình cho vay NHNo&PTNT A Lưới 28 Bảng 2.4: Tình hình Dư nợ cho vay/Vốn huy động năm 2010 -2012 30 Bảng 2.5: Tình hình kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT A Lưới 32 Bảng 2.6: Doanh số cho vay doanh số cho vay theo Nghị định 41 36 Bảng 2.7: DSCV theo Nghị định 41 phân theo mục đích, chương trình vay vốn 37 Bảng 2.8: Doanh số cho vay Nghị định 41 theo đối tượng vay vốn 38 Bảng 2.9: Doanh số cho vay Nghị định 41 phân theo mức cho vay 39 Bảng 2.10: Doanh số thu nợ cho vay Nghị định 41 theo mục đích, h tế H uế Bảng 2.1: in chương trình vay vốn 41 Doanh số thu nợ cho vay Nghị định 41 theo đối tượng vay vốn 42 Bảng 2.12: Dư nợ cho vay dư nợ cho vay theo Nghị định 41 43 Bảng 2.13: Dư nợ cho vay Nghị định 41 theo thời hạn 44 Bảng 2.14: Dư nợ cho vay Nghị định 41 theo mục đích, chương trình vay 45 Bảng 2.15: Dư nợ cho vay Nghị định 41 theo đối tượng vay vốn 46 Bảng 2.16: Tình hình nợ xấu cho vay theo Nghị định 41 47 Đ ại họ c K Bảng 2.11: viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tình hình huy động vốn theo hình thức 24 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn 25 Biểu đồ 2.3: Tình hình cho vay NHNo&PTNT A Lưới 29 Biểu đồ 2.4: Kết lợi nhuận NHNo&PTNT A Lưới 34 Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng DSCV theo Nghị định 41 35 Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng mức cho vay bảo đảm tiền vay theo Nghị định 41 39 Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng dư nợ Nghị định 41 tổng dư nợ 43 Biểu đồ 2.8: Cơ cấu dư nợ Nghị định 41 theo thời hạn 44 tế H uế Biểu đồ 2.1: h DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Đ ại họ c K in Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức quản lý NHNo&PTNT A Lưới .21 ix TÓM TẮT ĐỀ TÀI Nhận thức tầm quan trọng “tam nông” phát triển kinh tế đất nước, sách tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thời gian qua có nhiều thay đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội Ngày 12/4/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2010/NĐ-CP quy định sách tín dụng uế phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm thay đổi, bổ sung cho quy định cũ không phù hợp với tình hình phát triển đất nước H Nghị định 41/2010/NĐ-CP đời tạo chế mở khuyến khích tổ chức tín dụng tăng cường vốn đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo tế bước phát triển vượt bậc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: đảm bảo an ninh lương h thực, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp với nhiều mũi nhọn, có kim ngạch xuất in cao; bước làm chuyển dịch cấu kinh tế; đời sống vật chất tinh thần đại văn minh, đại K phận nông dân nâng cao; diện mạo nông thôn bước đổi theo hướng họ c Đề tài thực với nội khái khái quát vấn đề pháp lý xung quanh Nghị định 41/2010/NĐ-CP thực tiễn áp dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện A Lưới Từ đó, phát thuận lợi khó khăn triển khai Nghị định, làm cở sở đưa giải pháp tháo gỡ có ại tính khả thi để áp dụng có hiệu Nghị định vào thực tiễn Đ Về thực tiễn áp dụng chi nhánh, thông qua tiêu doanh số cho vay; doanh số thu nợ; dư nợ; tỷ lệ nợ xấu theo tiêu thức như: Mục đích, chương trình vay vốn; đối tượng vay vốn; mức cho vay; thời hạn vay, đề tài dừng lại mức đánh giá thực tiễn áp dụng chi nhánh, chưa sâu phân tích chất lượng Nghị định đưa vào áp dụng thời gian nên nợ hạn, nợ xấu phát sinh, chưa đủ tính đại diện để kết luận chung x
- Xem thêm -

Xem thêm: hính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực tiễn áp dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế, hính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực tiễn áp dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế, hính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực tiễn áp dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay