Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dưng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hướng Hóa

90 29 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:58

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́H U Ế - - TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN H HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG K CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN Đ A ̣I H O ̣C ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hương Giang TS Hoàng Triệu Huy Lớp: K44B KHĐT Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng năm 2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Lời Cảm Ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, từ lòng xin chân thành cảm ơn đến thầy giáo, cô giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tận tình giảng dạy năm qua Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Hoàng Triệu Huy, người trực tiếp hướng dẫn bảo trình nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô, chú, anh chị phòng Tài – Kế hoạch - Ủy ban nhân dân Huyện Hướng Hóa – Tỉnh Quảng Trị Đặc biệt xin cảm ơn bác Trần Văn Xuân – Phó Trưởng phòng Tài – Kế hoạch hướng dẫn giúp đỡ trình thực tập, tạo điều kiện thuận lợi để tìm hiểu, thu thập thông tin phục vụ cho khóa luận Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình người thân bên tôi, động viên để hoàn thành tốt đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng lực thân hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý thầy cô giáo bạn bè để khóa luận hoàn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Quảng Trị, tháng năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hương Giang SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục i Danh mục chữ viết tắt ký hiệu v Danh mục bảng vi Tóm tắt nghiên cứu vii Ế ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu ́H Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu TÊ Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG NGHIÊN CỨU H Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG IN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC K 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm đầu tư xây dựng ̣C 1.1.2 Vai trò, đặc điểm, chức đầu tư xây dựng O 1.1.3 Hiệu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước vào đầu tư xây dựng ̣I H 1.2 Kinh nghiệm sử dụng vốn đầu tư xây dựng có hiệu 12 1.2.1 Kinh nghiệm số địa phương nước .12 Đ A 1.2.2 Kinh nghiệm số nước khác 14 Chương THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 .17 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .17 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 17 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội .22 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Hướng Hóa .28 SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 2.2 Thực trạng hoạt động đầu tư xây dựng hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2013 .29 2.2.1 Tình hình thu, chi Ngân sách địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2013 29 2.2.2 Nguồn vốn đầu tư XDCB huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2013 31 2.2.3 Tình hình sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Ế địa bàn huyện Hướng Hóa 32 U 2.2.4 Hiệu sử dụng vốn đầu tư địa bàn huyện Hướng Hóa 37 ́H 2.2.5 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Hướng Hóa 45 TÊ Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC H TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA 49 IN 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Hướng Hóa đến K năm 2015 49 3.1.1 Mục tiêu tổng quát .49 O ̣C 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 50 ̣I H 3.2 Hệ thống quan điểm hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng Ngân sách Nhà nước 51 Đ A 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Hướng Hóa 53 3.3.1 Về quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch đề 53 3.3.2 Chủ trương đầu tư phải phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với quy hoạch duyệt .54 3.3.3 Về huy động nguồn vốn đầu tư 54 3.3.4 Về chế quản lý DAĐT, quản lý chất lượng công trình 55 3.3.5 Công tác tư vấn, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế kĩ thuật - dự toán, tổ chức thi công 56 SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 3.3.6 Thực chế dân chủ, công khai, minh bạc, chủ động phát tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đầu tư xây dựng 56 3.3.7 Chú trọng công tác đào tạo 57 3.3.8 Nâng cao công tác GPMB, tái định cư .57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 Kết luận 58 Kiến nghị 59 Ế TÀI LIỆU THAM KHẢO Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa DAĐT Dự án đầu tư ĐVT Đơn vị tính GPMB Giải phóng mặt GTSX Giá trị sản xuất HĐND Hội đồng nhân dân KT - XH Kinh tế - xã hội NSNN Ngân sách Nhà nước U ́H TÊ H Tài sản cố định ̣C K UBMTTQVN IN TSCĐ UBND Ế CNH - HĐH Ủy Ban Nhân Dân Xây dựng Đ A ̣I H O XDCB Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Dân số trung bình huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2013 22 Bảng 2.2 Tổng GTSX ngành kinh tế huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2013 (Theo giá cố định năm 2010) .23 Bảng 2.3 Cơ cấu ngành kinh tế huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2013 24 Ế Bảng 2.4 Tình hình thu, chi NSNN huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2013 30 U Bảng 2.5 Vốn đầu tư XDCB huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2013 31 ́H Bảng 2.6 Tình hình thực đầu tư XDCB nguồn vốn Ngân sách theo TÊ ngành, lĩnh vực năm 2011-2013 33 Bảng 2.7 Hiệu sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011-2013 .38 H Bảng 2.8 Thu nhập bình quân huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2013 39 IN Bảng 2.9 Tình hình huy động nguồn vốn đầu tư huyện Hướng Hóa giai đoạn K 2011 - 2013 40 ̣C Bảng 2.10 Hệ số thực vốn đầu tư từ nguồn NSNN cho đầu tư XDCB huyện Đ A ̣I H O Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2013 .41 SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Kết nghiên cứu đề tài: “Hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB từ Ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Hướng Hóa” cho thấy vai trò to lớn đầu tư XDCB việc phát triển kinh tế tỉnh Quảng Trị nói chung huyện Hướng Hóa nói riêng Đồng thời, kết nghiên cứu mặt khó khăn, hạn chế việc sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư địa bàn nghiên cứu, để từ đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn góp Ế phần nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn huyện U Hướng Hóa thời gian tới ́H Mục tiêu đề tài: Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB TÊ địa bàn huyện Hướng Hóa Để đạt mục tiêu đặt ra, đề tài tập trung nghiên cứu nội dung như: Hệ thống hoá số vấn đề lý luận thực tiễn liên H quan đến hiệu sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB; Phân tích, đánh giá thực IN trạng sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN giai đoạn 2011 – 2013; Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB địa bàn huyện K Hướng Hóa thời gian tới ̣C Dữ liệu nghiên cứu: Số liệu thu thập từ báo cáo tổng kết tình hình phát O triển KT – XH: Các báo cáo tình hình đầu tư XDCB địa bàn huyện Hướng Hóa ̣I H giai đoạn 2011 - 2013, tham khảo ý kiến quan quản lý vấn đề sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN Đ A Phương pháp nghiên cứu: Tôi sử dụng số phương pháp chủ yếu sau đây: + Thu thập số liệu thứ cấp: - bao gồm số liệu từ văn bản, báo cáo tổng kết, nguồn số liệu thống kê + Các phương pháp phân tích số liệu thống kê như: số tương đối, số tuyệt đối, tỷ trọng, số bình quân; Phương pháp so sánh, phương pháp mô tả + Phương pháp chuyên gia: sử dụng để tham khảo ý kiến Nhà quản lý có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nhằm mục đích tìm hiểu thêm nguyên nhân tồn gợi ý giải pháp Kết đạt được: Khóa luận hệ thống hóa nội dung lý luận vốn đầu tư XDCB từ NSNN, phân tích thực trạng cấu kinh tế - xã hội, thực trạng tình hình đầu tư XDCB địa bàn huyện; Đồng thời kết nghiên SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy cứu số hạn chế nguyên nhân tồn trình sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB địa bàn nghiên cứu Trên sở đánh giá thực trạng tham khảo ý kiến chuyên gia, khóa luận đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn huyện Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Hướng Hóa thời gian tới SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đầu tư phát triển hoạt động kinh tế quan trọng, định đến phát triển kinh tế xã hội quốc gia địa phương Trong đó, đầu tư XDCB nội dung quan trọng thuộc đầu tư phát triển Thực đường lối đổi Đảng Nhà nước phát triển đất nước, đặc biệt hỗ trợ nguồn Ế vốn NSNN, tổ chức quốc tế nguồn vốn huy động tỉnh Quảng Trị, công tác U đầu tư XDCB huyện Hướng Hóa thời gian qua có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ ́H tầng kỹ thuật bước đại hóa, hệ thống “điện, đường, trường, trạm” ngày TÊ nâng cao tạo tiền đề cho KT - XH huyện không ngừng tăng trưởng, hòa nhập chung vào phát triển tỉnh nước Bên cạnh kết đạt H việc sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB có tồn đọng hạn chế như: IN đầu tư manh mún, dàn trải,…dẫn đến hiệu làm thất thoát nguồn vốn Nhà nước K Hướng Hóa huyện miền núi, biên giới nằm phía Tây tỉnh Quảng ̣C Trị, có kinh tế với xuất phát điểm thấp, việc huy động nguồn vốn đầu tư huyện O hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ Ngân sách khai thác quỹ đất, nên ̣I H việc tiết kiệm sử dụng hiệu vốn đầu tư nói chung đầu tư XDCB từ nguồn Ngân sách nói riêng trở thành vấn đề cần quan tâm mang tính cấp thiết Thực Đ A trạng sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn Ngân sách địa bàn nào? Hiệu sao? Và làm để tiết kiệm sử dụng hiệu nguồn vốn đó? Tất câu hỏi toán khó cho quyền tỉnh Quảng Trị nói chung huyện Hướng Hóa nói riêng Để góp phần xem xét giải câu hỏi đó, chọn nghiên cứu đề tài: “Hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dưng từ Ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Hướng Hóa” làm khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 201,02 99,02 723 710 240 240 100 627 620 98,20 TÊ ́H U Ế 203 230 98,88 97,05 ̣I H O ̣C K IN H 237 371 6.460 Đ A sinh hoạt thôn Chênh Vênh xã Hướng Phùng Sửa chữa nâng cấp nước thôn Xóc xã Hướng Lập Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Pả Xía xã Hướng Lộc Sửa chữa nước sinh hoạt thôn Cha Lỳ, Sê Pu, Hướng Lập Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Trăng xã Hướng Việt Sửa chữa nước sinh hoạt thôn Xa Đưng xã Hướng Việt Hệ thống điện chiếu sáng đường Trường Chinh, Khe Sanh Cấp điện cụm trường học, trạm y tế, UBND xã Húc Hệ thống điện chiếu sáng đường Trường Chinh, Khe Sanh Công trình - dự án khác Tổng SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang 389,73 6.460 105,05 100 323 323 100 2.021 1.988 98,37 467 467 100 204 204 100 532 532 100 1.430 1.430 100 238,6 216,6 90,78 1.276 1.198 93,89 705 705 100 1.165 1.165 100 2.062,4 6.280 1.839,4 5.970 89,19 95,06 14.960 22.670 13.526 21.120 90,41 93,16 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Phụ lục 04: Tình hình thực đầu tư XDCB từ nguồn NSNN ngành giao thông, thông tin liên lạc giai đoạn 2011 - 2013 ĐVT: Triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Công trình - Dự án Kế Thực TH/KH Kế Thực TH/KH Kế Thực TH/KH Hoạch (%) hoạch (%) Hoạch (%) Đường giao thông Vầng 1.033 1.030 99,71 471 471 100 520 510 98,08 Măng Sông xã Pa Tầng Đường Tân Thuận xã Tân 490 490 100 289 272 94,12 Lập Đường vào khu nghĩa địa 460 429 93,26 120 120 100 khóm 3A, thị trấn Khe Sanh Sửa chữa đường giao thông 400 397,25 99,31 247 242,1 98,02 800 779 97,38 thôn A Dơi Đớ Sửa chữa khắc phục sạt lở 350 350 100 đường giao thông xã Hướng Linh Đường vào khu DV hồ Khe 2.100 2.100 100 1.247 1.226 98,32 Sanh Đường trung tâm xã Tân Liên 1.500 1.115,94 74,40 324 324 100 500 478 95,60 - tuyến T2 Đường vào trung tâm xã Tân 1.500 1.024,88 68,33 Lập Đường giao thông xã Tân 76,81 73,5 95,69 Liên Đường Sê Pu - Cù Bai xã 297 296,88 99,96 227 227 100 Hướng Lập Đường giao thông thôn ú ply 500 500 100 SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 100 500 100 7.765,17 7.755,86 99,88 2.450 2.424,18 700 700 100 120 1.130,06 1.130,06 100 200 198,42 99,21 220 215,21 97,82 2.350 2.348,52 480 276,04 447 275,89 99,05 420 650 417,67 650 99,45 100 676 728,9 96,57 99,44 A 483 96,60 120 98,95 10.076 10.023 99,47 100 656 647 98,63 540 540 100 500 500 100 K ̣C O ̣I H 93,13 99,95 351,63 SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang 500 99,94 355 700 733 U 500 100 Ế 100 TÊ ́H 100 H 549,57 IN 549,57 Đ Thuận Hòa xã Thuận Đường giao thông thôn Prăng Xy xã A Dơi Cầu Tràn thôn Hướng Độ xã Hướng Phùng Đường vào trụ sở UBND xã Hướng Sơn Đường vào khu TĐC Cu Vơ Hướng Linh Đường giao thông đến điểm định canh định cư Cu Vơ Sửa chữa cầu tràn thôn Hướng Đại xã Hướng Phùng Sửa chữa đường liên thôn Kì Rĩ Tăng Quan Sửa chữa đường giao thông Pa Công Hoong Coóc Sửa chữa đường vào bãi rác Sửa chữa đường giao thông thôn Tà Núc Sửa chữa đường giao thông Tà Ri Tà Ri Sửa chữa cầu tràn thôn Xa Re Sửa chữa cầu tràn thôn Long Phụng xã Tân Long Đường GTNT xã Tân Hợp Đường GTNT thị trấn Khe Sanh 330 592 642 330 589,6 654,4 100 99,59 101,93 GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 98,87 114,12 100 97,63 96,33 334,1 784 324 330 400 323 780 324 330 400 273 273 96,68 100 100 100 Ế 832,2 1.024 800 742 289 U 841,7 1.055 800 760 300 100 300 300 100 555 99,11 670 664 99,10 1.000 955 95,50 800 800 100 500 500 100 263 263 100 540 540 100 301 301 100 200 196 98 500 427 85,40 200 200 100 461 461 100 160 160 100 499 481 96,39 300 300 100 674 674 100 2.504 2.500 99,84 1.700 1.700 100 1.560 1.560 100 300 600 600 100 ̣C 300 K IN H 560 100 O ̣I H A 2.148 Đ Đường GTNT xã Tân Liên Đường GTNT xã Tân Lập Đường GTNT xã Tân Long Đường GTNT xã Tân Thành Sửa chữa cầu tràn thôn Tân Trung xã Tân Lập Sửa chữa nâng cấp đường thôn Duy Hòa xã Tân Liên Đường giao thông thôn Coóc xã Hướng Linh Đường giao thông thôn Pả Xía thôn Ra Ty xã Hướng Lộc Đường giao thông thôn A Ho Thanh 4, xã Thanh Đường liên thôn Tăng quan II đến thôn A Cha xã A Xing Đường giãn dân Ba Ling A Voong xã A Túc Đường thôn Troan Thượng, xã Xy Đường giao thông thôn Măng Sông thôn Cợp xã Ba Tầng Đường vùng sản xuất tập trung xã Thuận Đường thôn Trằm xã Hướng Tân Đường nội thôn xã TÊ ́H Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang 2.126 98,98 GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 500 100 780 758 97,18 560 560 100 1.022 100 342 342 100 1.350 1.286 95,26 550 550 100 780 780 100 700 700 100 655 800 990 93,57 123,75 642 650 101,25 300 300 100 200 200 100 658 622 94,53 500 472 94,40 42.661 72.070 39.453 68.740 92,48 95,38 A ̣I H O ̣C 700 K IN H 1.022 TÊ ́H U 500 84.317,65 81.372,62 96,51 120.740 116.860 96,79 Đ Thuận Đường vào trường THCS xã Hướng Phùng Khắc phục sửa chữa tuyến đường giao thông Thuận Hướng Lộc mưa lũ năm 2010 gây Đường từ Hướng Phùng vào UBND xã Hướng Sơn Nâng cấp sửa chữa số tuyến đường giao thông xã Húc Nâng cấp đường Ngô Sỹ Liên đường Hai Bà Trưng, thị trấn Khe Sanh Sửa chữa nâng cấp trạm phát lại truyền - truyền hình xã A Túc Sửa chữa nâng cấp trạm phát lại truyền - truyền hình xã Hướng Phùng Sửa chữa Đài phát truyền hình Công trình - dự án khác Tổng Ế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang 25.308,9 39.490 22.354,72 88,73 36.460 92,33 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Phụ lục 05: Tình hình thực đầu tư XDCB từ nguồn NSNN lĩnh vực quản lý Nhà nước, ANQP giai đoạn 2011 - 2013 ĐVT: Triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Công trình - Dự án Kế Thực TH/KH Kế Thực TH/KH Kế Thực TH/KH Hoạch (%) Hoạch (%) Hoạch (%) Nhà làm việc phòng Tài 1.000 941 94,10 1.000 978 97,80 570 556 97,54 Kế hoạch Sửa chữa nâng cấp Trụ sở UBND 413 299,06 72,41 huyện Nhà tạm giữ hàng buôn lậu công 273 256,41 93,92 an huyện Nhà tạm giữ vi phạm hành 340 334,52 98,39 công an huyện Trụ sở xã Húc 343,55 343,55 100 Cổng hàng rào, đường sân bê 556,67 550,22 98,84 tông BCH QS huyện Sửa chữa trụ sở mặt trận huyện 100 100 100 Hướng Hóa Sữa chữa nâng cấp trụ sở UBND 928,79 1.033,76 111,30 xã Hướng Việt Nhà công vụ UBND xã Hướng 1.100 1.055 95,91 1.220 1.178 96,56 Lập Cổng, hàng rào sân bê tông trụ SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 1.300 100 742 98,93 100 100 100 100 200 200 100 1.300 1.300 1.300 1.300 100 100 4.100 10.040 4.156 10.040 101,37 100 Ế 1.250 79 TÊ ́H 100 316 97,02 97,82 K 2.721,48 8.080 IN H 200 U 400 O ̣I H A Đ SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang 750 1.250 ̣C sở UBND xã Xy Trụ sở xã Hướng Sơn 1.300 Sửa chữa phòng Tài - Kế hoạch huyện Hướng Hóa Sân Ban huy quân huyện Mua sắm lắp đặt thiết bị KT 200 phục vụ QLNN KHCN Thao trường huấn luyện, kiểm tra bắn súng huyện Hướng Hóa Trụ sở xã Hướng Lộc Trụ sở UBND xã Tân Hợp Trụ sở UBND xã Tân Liên Công trình - dự án khác 2.804,99 Tổng 8.260 1.300 2.870 7.420 1.273 3.026 7.390 97,92 105,44 99,60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Phụ lục 06: Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Tình hình thực đầu tư XDCB từ nguồn NSNN ngành giáo dục đào tạo giai đoạn 2011 - 2013 ĐVT: Triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Công trình - Dự án Kế Thực TH/KH Kế Thực TH/KH Kế Thực TH/KH Hoạch (%) Hoạch (%) Hoạch (%) Trường THCS Tân Liên 136,91 125,90 91,96 (Sân, đường bê tông) Trường THCS Tân Long 350 348,11 99,46 (Sân cổng hàng rào) Trường MN xã A Xing 260 259,69 99,88 100 100 100 Trường PTCS xã Húc, HM: 424 424 100 170 170 100 San nền, đường vào trường Thiết bị trường học cho 900 900 100 1.000 1.000 100 997 997 100 trường Trường THCS xã Thanh 1.369,69 1.369,23 99,97 230 218,66 95,07 1.186 1.173 98,90 Trường PTCS xã Thuận 500,46 500,46 100 120 115,89 96,58 895 895 100 Trường PTCS xã Xy 576,85 576,85 100 110 101,91 92,65 250 244,89 97,96 Trường MN Lao Bảo 439,28 439,28 100 Trường PTCS xã Hướng 264,58 264,58 100 235,42 235,42 100 Linh Trường PTCS xã Hướng 1.050 991,72 94,45 Sơn Trường tiểu học thôn Trăng 568,48 562,27 98,91 156 156 100 262 262 100 xã Hướng Việt SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 500 100 643 304 603,81 1.309,88 326,07 509 643 303,77 589,42 1.262,78 324,25 489,47 100 99,92 97,62 96,40 99,44 96,16 503 3.000 598,22 3.000 118,93 100 900 900 143 95,33 Ế 500 150 U 100 100 294 232 150 TÊ ́H 646,82 500 IN 646,82 500 97,95 1.060 989,51 93,35 232 150 100 100 800 679 800 686,20 100 107,66 97,87 800 800 100 700 700 100 408 401,13 98,32 742 658 88,68 ̣C K 110 287,96 100 O ̣I H A 670 1.439 980 1.258 Đ Trường MN xã Húc Trường PTCS xã Thanh (Các công trình phụ trợ) Trường PTCS xã Xy (Các công trình phụ trợ) Trường THCS Tân Long Trường THCS Tân Liên Trường MN Hướng Lập Trường MN Tân Hợp Trường THCS Lao Bảo Trường Tiểu học số Khe Sanh Trường THCS Khe Sanh Trung tâm dạy nghề tổng hợp huyện Hướng Hóa Mua sắm trang thiết bị dạy nghề Sửa chữa trường THCS Tân Thành Nhà đa trường tiểu học Tân Hợp Trường tiểu học Hòa Thành Trường tiểu học xã A Túc Trường MN Bình Minh Khe Sanh H Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang 670 100 172 172 100 1.439 980 1.249 100 100 99,28 249 140 249 127 100 90,71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 742 1.000 729,56 915 98,32 91,50 1.470 1.408 95,78 U 99,12 1.072 100 59.559,17 56.828,62 95,42 84.760 81.790 96,50 SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang 217 100 700 700 100 97,76 1.164 1.098 94,33 169 147 86,98 105 105 100 260 258 99,23 250 273 109,2 175 175 100 383,8 382,8 99,74 34.676,2 46.450 32.162,47 92,75 43.720 IN O 488 ̣I H A 488 217 1.048 ̣C K 100 TÊ ́H 563 H 568 302 Ế 302 Đ Nhà GV trường MN thôn Trung Phước xã A Dơi Trường MN Bụt Việt xã Hướng Phùng Trường PTCS A Dơi Mua sắm thiết bị Trung tâm dạy nghề tổng hợp huyện Hướng Hóa Hỗ trợ xây dựng lớp MN vùng khó, biên giới đạt chuẩn Trường THCS Hướng Phùng (8 phòng học) Trường tiểu học Hướng Phùng (Điểm lẻ thôn Choa) Trường MN Lao Bảo (nhà phòng học) Điểm trường MN Cheng xã Tân Liên Nhà GV trường THCS xã Xy Công trình - dự án khác Tổng 200 198,68 99,34 400 400 100 21.608,58 21.199,82 27.630 27.120 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Phụ lục 07: Tình hình thực đầu tư XDCB từ nguồn NSNN ngành y tế giai đoạn 2011 - 2013 Ế ĐVT: Triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Kế Thực TH/KH Kế Thực TH/KH Kế Thực TH/KH Hoạch (%) Hoạch (%) hoạch (%) 1.800 1.890 105 340 340 100 547 547 100 980 781,88 79,78 750 823 109,73 1.100 1.100 100 1.841 1.920 104,29 1.385 1.270 91,70 800 788 98,50 1.834 1.750 95,42 280 276 98,57 3.000 3.000 100 896 890 99,33 2.000 2.000 100 1.600 1.600 100 TÊ ́H H IN K 933 850 560 140 99,96 96,48 100 100 567 99,47 744 744 100 7.743,12 22.710 100,57 100 6.386,6 14.710 6.230 14.530 97,55 98,78 ̣C 100 100 933,4 881 560 140 O 2.000 420 ̣I H 2.000 420 570 Đ A Trạm y tế xã Thuận Trạm y tế xã Tân Hợp Trạm y tế xã Tân Lập Trạm y tế xã Húc Trạm y tế xã Hướng Phùng Trạm y tế xã Hướng Sơn Mua sắm thiết bị y tế Bệnh viện Đa Khoa Hướng Hóa (máy siêu âm, máy mổ nội soi,…) Trạm y tế xã A Xing Trạm y tế xã Thanh Trạm y tế xã Hướng Lộc Kè chống xói lở trạm y tế xã Tân Hợp Trạm y tế xã Xy Trạm y tế xã Ba Tầng Trạm y tế xã Hướng Lộc Công trình - dự án khác Tổng U Công trình - Dự án SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang 7.699 22.710 2.230 2.230 100 1.740 1.220 1.430 11.893 20.440 1.740 1.220 1.422 9.705 18.240 100 100 99,44 81,60 89,24 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Công trình - Dự án TH/KH Kế Thực Hoạch (%) Hoạch 1.129 1.129 100 Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Thuận 600 600 100 Trung tâm thể dục thể thao (Hệ 200 200 100 100 100 200 200 1.270 (%) Hoạch (%) 1.220 96,06 1.730 1.733 100,17 800 800 100 100 100 O Hào xã Tân Liên Xung xã Thanh Nhà văn hóa truyền thống dân 1.229 1.220 99,27 995 970 97,49 573 573 100 778 760 97,69 Đ A tộc Vân Kiều, Pa Cô huyện Hướng ̣I H Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hóa ̣C Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân TH/KH IN chữa mái) Thực K Trung tâm thể dục thể thao (Sửa Kế H Hóa thống nước) TH/KH U Thực TÊ ́H Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Kế Ế Phụ lục 08: Tình hình thực đầu tư XDCB từ nguồn NSNN lĩnh vực văn hóa - xã hội - thể thao giai đoạn 2011 - 2013 ĐVT: Triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Xây dựng nhà tình nghĩa xã A Túc, Hướng Linh SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang 650 640 98,46 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Trung tâm bồi dưỡng trị 103 103 100 128 118 92,19 200 200 100 Nâng cấp sửa chữa nhà thi đấu thể U thao huyện Hướng Hóa Ế huyện (nhà hội trường) huyện Hướng Hóa Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng khối thị trấn Khe Sanh 3.640 6.420 6.420 94,73 2.020 100 Đ A ̣I H O ̣C K IN Tổng 3.448 H Công trình - dự án khác SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang TÊ ́H Cải tạo sửa chữa sân vận động 5.420 2.049 5.380 101,44 99,26 662 662 100 250 250 100 2.195 2.235 101,82 7.410 7.410 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Phụ lục 09: Công trình - Dự án TH/KH Kế Thực Hoạch (%) hoạch 3.000 2.900 96,67 1.200 1.155 96,25 1.010 925 tộc di dời thực dự án CSHT Hệ thống đường phòng hộ lâm IN nghiệp phòng cháy chữa cháy Công trình - dự án khác 5.210 4.980 Đ A ̣I H O ̣C Tổng SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang 91,58 K rừng cấp bách huyện Hướng Hóa Kế Thực TH/KH (%) hoạch (%) 1.120 1.100 98,21 1.173 1.173 100 340 332 97,65 1.370 1.330 97,08 990 888 89,70 3.737 3.387 90,63 H cụm cửa mở rộng TH/KH 95,59 U Thực TÊ ́H Khu tái định cư cho đồng bào dân Kế Ế Tình hình thực đầu tư XDCB từ nguồn NSNN ngành, lĩnh vực khác giai đoạn 2011 - 2013 ĐVT: Triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2.450 2.320 94,69 6.280 5.890 93,79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, từ lòng xin chân thành cảm ơn đến thầy giáo, cô giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tận tình giảng dạy năm qua Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Ế giáo TS Hoàng Triệu Huy, người trực tiếp hướng dẫn bảo trình nghiên cứu U Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô, chú, anh chị phòng Tài – Kế hoạch - Ủy ban nhân dân Huyện TÊ ́H Hướng Hóa – Tỉnh Quảng Trị Đặc biệt xin cảm ơn bác Trần Văn Xuân – Phó Trưởng phòng Tài – Kế hoạch hướng dẫn giúp đỡ trình thực tập, tạo điều kiện thuận lợi để tìm hiểu, thu thập thông tin phục vụ cho khóa luận H Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình người thân bên tôi, động viên để hoàn thành tốt IN đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng lực thân hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý thầy cô giáo bạn bè để khóa luận hoàn thiện K Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Đ A ̣I H O ̣C Quảng Trị, tháng năm 2014 SVTH: Nguyễn Thị Hương Giang Sinh viên thực Nguyễn Thị Hương Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dưng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dưng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dưng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay