Hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk

100 249 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:58

tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN -  - in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC cK HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI BÙI THỊ NGUYÊN Tr ườ ng Đ ại họ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BÚK Khóa học: 2010– 2014 tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN -  - in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC cK HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ng Đ ại họ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BÚK ườ Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Nguyên Giáo viên hướng dẫn: T.S Tôn Nữ Hải Âu Tr Lớp: K44 KTNN Huế, tháng 05 năm 2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu Lời cám ơn uế Sau tháng thực tập Công ty TNHH MTV Cao su tế H Krông Búk- Đăklăk, đến đề tài “Hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk” hoàn thành Để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp nỗ lực, h phấn đấu thân, nhận quan tâm, giúp đỡ, in động viên, chia nhiều cá nhân tập thể cK Trước hết xin chân thành cảm ơn dìu dắt dạy dỗ tận tình suốt năm học trường Đại học thầy cô họ khoa Kinh tế Phát triển, thầy cô trường Đại Học Huế Đ ại học Kinh tế Huế thầy cô trường khác Đại Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Tôn Nữ Hải Âu, người bảo, hướng dẫn tận tình đưa ng lời khuyên kịp thời bổ ích cho suốt trình viết ườ khoá luận Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Tr MTV Cao su Krông Búk, đặc biệt cô, chú, anh, chị phòng Tài chính- Kế toán phòng ban khác tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu thực tập SVTH: Bùi Thị Nguyên i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu Cuối xin cảm ơn bố mẹ người gia đình bạn bè bên tôi, động viên, an ủi, chia khó khăn đồng hành để hoàn thành khoá uế luận Mặc dù cố gắng để hoàn thành khoá luận, song thời gian tế H kiến thức hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận quan tâm góp ý quý thầy cô, cô giáo toàn thể bạn để khoá luận in h hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Sinh viên Bùi Thị Nguyên Tr ườ ng Đ ại họ cK Huế, ngày 01 tháng 05 năm 2014 SVTH: Bùi Thị Nguyên ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT v uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii tế H PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung h 2.2 Mục tiêu cụ thể in ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU cK 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 họ PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH Đ ại DOANH CAO SU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1.1 KHÁI NIÊM, BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.1.1.1 Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh ng 1.1.1.2 Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh .5 ườ 1.1.2 HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH .6 1.1.2.1 Nhóm tiêu tổng quát Tr 1.1.2.2 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 1.1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng yếu tố đầu vào 1.1.3 Ý NGHĨA VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 12 1.1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 13 1.1.4.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 13 SVTH: Bùi Thị Nguyên iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu 1.1.4.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 15 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CAO SU THIÊN NHIÊN TRÊN THẾ GIỚI, Ở NƯỚC TA VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 17 1.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ cao su giới .17 uế 1.2.2 Tình hình sản xuất cao su nước 19 1.2.3 Vài nét sản xuất cao su doanh nghiệp cao su địa bàn nghiên cứu 21 tế H CHƯƠNG II ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BÚK GIAI ĐOẠN 2011-2013 22 2.1 ĐẶC DIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY in h TNHH MTV CAO SU KRÔNG BÚK 22 2.1.1 Tổng quan Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk .22 cK 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công Ty TNHH MTV Cao su Krông Búk 22 2.1.3 Nhiệm vụ Sản xuất kinh Doanh 23 2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty 26 họ 2.1.5 Tình hình lao động nguồn vốn công ty 29 2.1.5.1 Tình hình lao động 29 Đ ại 2.1.5.2 Tình hình nguồn vốn công ty 33 2.2 HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG RÚK 34 ng 2.2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011- 2013 34 2.2.2 Tình hình giá sản lượng giai đoạn 2011-2013 38 ườ 2.2.3 TÌNH HÌNH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BÚK 39 Tr 2.2.3.1 Tình hình thực doanh thu công ty .39 2.2.3.2 Tình hình lợi nhuận công ty 44 2.2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TY TNHH MTV Cao su Krông Búk GIAI ĐOẠN 2011- 2013 47 2.2.4.1 Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận 47 2.2.4.2 Hiệu sử dụng lao động công ty 52 SVTH: Bùi Thị Nguyên iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu 2.2.4.3 Hiệu sử dụng chi phí công ty .55 2.2.4.4 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty 63 2.2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BÚK GIAI ĐOẠN 2011- 2013 69 uế 2.2.5.1 Những thành tựu kết đạt .69 2.2.5.2 Những tồn hạn chế 71 tế H 2.2.5.3 Nguyên nhân tồn .72 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BÚK 75 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 75 in h 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CAO SU TẠI CÔNG TY 78 cK 3.2.1 Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ vật tư kĩ thuật, dịch vụ thu mua sản phẩm 78 3.2.2 Giải pháp công tác giao khoán .79 3.2.3 Giải pháp nguồn nguyên liệu 79 họ 3.2.4 Giải pháp công tác nghiên cứu, mở rộng trường 80 3.2.5 Thực tốt sách tiêu thụ sản phẩm 82 Đ ại 3.2.6 Hoàn thiện sở vật chất kĩ thuật, tăng cường kiểm soát chi phí 82 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .85 KẾT LUẬN .85 ng II KIẾN NGHỊ 86 Tr ườ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 SVTH: Bùi Thị Nguyên v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT CSTN : Cao Su tự nhiên ANRPC : Hiệp hội nước sản xuất cao su tự nhiên Trách nhiệm hữu hạn thành viên SXKD Sản xuất kinh doanh : uế TNHH MTV : : Lợi nhuận sau thuế DT : Doanh thu TCP : Tổng chi phí VKD : Vốn kinh doanh DTT : Doanh thu SL : Số lượng KHKT,CN : Khoa học kĩ thuật, Công nghệ QPAN : Quốc phòng an ninh ANTT : An ninh trật tự PCCN : Phòng chống cháy nổ PCCCR : Phòng cháy chữa cháy rừng PCLB : WTO : UBND ng DNNN h in cK họ Phòng chóng lụt bão Tổ chức thương mại giới Đ ại AFTA tế H LNST : Khu vực mậu dịch tự : Ủy ban nhân dân : Doanh nghiệp Nhà nước : Hội đồng quản trị CBCNVC : Cán công nhân viên chức ườ HĐQT : ROE : Sức sản xuất vốn chủ sở hữu Sức sinh lợi vốn chủ sở hữu Tr ROA SVTH: Bùi Thị Nguyên vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quá trình sản xuất mủ cao su công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk 25 uế Sơ đồ 2: Bộ máy tổ chức công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk .26 tế H ĐỒ THỊ Biểu đồ 1.1: Tăng trưởng sản lượng cao su giới 18 Biểu đồ 1.2: Tỷ trọng sản lượng cao su tự nhiên nước, năm 2011 (Ngàn tấn) 18 Biểu đồ 1.3: Tiêu thụ cao su giới qua năm .19 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Biểu đồ 1.4 : Sản lượng diện tích cao su Việt Nam so với số nước .20 SVTH: Bùi Thị Nguyên vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Diện tích, sản lượng suất cao su năm 2011 2012 .20 Bảng 1.2: Xuất cao su thiên nhiên Việt Nam năm 2012 2011 21 uế Bảng 1.3: Tình hình lao động công ty Cao su Krông Búk giai đoạn 2011- 2013 30 Bảng 1.4: Trình độ tay nghề kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk giai tế H đoạn 2011-2013 .32 Bảng 1.5: Tình hình tài sản, nguồn vốn công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk giai đoạn 2011- 2013 .33 Bảng 2.1: Kết hoạt động công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk giai đoan in h 2011- 2013 .37 Bảng 2.2: Doanh thu theo giá bán khối lượng sản phẩm 38 cK Bảng 2.3: Ảnh hưởng giá bán sản lượng cao su đến doanh thu Công ty 38 Bảng 2.4: Tình hình doanh thu chi phí công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk giai đoạn năm 2011- 2013 .41 họ Bảng 2.5: Tình hình biến động lợi nhuận công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk năm 2011- 2013 .45 Đ ại Bảng 2.6: Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk (2011-2013) 48 Bảng 2.7: Hiệu sử dụng lao động Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk ng (2011-2012) 54 Bảng 2.8 : Tình hình thực chi phí công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk ườ giai đoạn năm 2011-2013 57 Bảng 2.9 : Hiệu sử dụng chi phí công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk giai Tr đoạn năm 2011-2013 .60 Bảng 2.10: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk .64 giai đoạn 2011- 2013 .64 Bảng 2.11: Các tiêu ảnh hưởng đến sức sinh lời vốn chủ sở hữu 67 SVTH: Bùi Thị Nguyên viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu Việc phân cấp phân quyền chưa rõ ràng, nên cần đưa định kinh doanh chưa kịp thời hiệu Nhà máy chế biến mủ chưa chủ động việc mua mủ cao su tiểu điền, điều kiện công suất chế biến dư thừa, hàng khan mà lượng mủ tiểu điền Nhà máy mua chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu hộ Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế tiểu điền bán cho thương lái (Thu gom) SVTH: Bùi Thị Nguyên 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BÚK 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG uế NĂM TỚI Năm 2014 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm lề kế hoạch tế H năm 2011-2015 theo tình thần nghị Trung Ương Đảng khóa XI, năm tình hinhd kinh tế giới nước dự báo nhiều diễn biến phức tạp khó khăn hơn, tình hình thời tiết khí hậu diễn biến bất thường Toàn thể CBCNVC-LĐ công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực in h thắng lợi nhiêm vị kế hoạch sản xuất kinh doanh đẻ thiết thực chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam cK Với phương châm đạo "đoàn kết, đọng, sáng tạo, vượt qua thách thức, tăng cường công tác quản lý, điều hành, tâm thực thắng lợi toàn diện tiêu kế hoạch đề ra", năm 2014 Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk xác định  Mục tiêu chung họ mục tiêu nhiệm vụ biện pháp thực sau: Đ ại - Đảm bảo sản xuất kinh doanh phát triển bền vững Ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động - Phát triển sản xuất gắn với đảm bảo An ninh quốc phòng Bảo vệ tốt thành ng lao động, bảo vệ môi tường - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh ườ - Thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước - Giữ vững danh hiệu Đảng bộ: Trong vững mạnh Tr - Xây dựng hệ thống trị vững mạnh, toàn diện  Chỉ tiêu chủ yếu: - Đầu tư chăm sóc 2.386,95 cao su kinh doanh, sản lượng 3.359 tân mủ Sản lượng chế biến 3.550 tấn, suất vườn đạt 1,6 tấn/ Cao su kiến thiết 275,27 ha, tái canh trông 383,6 ha, dự án cao su Campuchia 5.288,5 Mở rộng phát triển cao su cách mở rộng diện tích, địa Tây Nguyên SVTH: Bùi Thị Nguyên 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu địa bàn tỉnh Dăklăk - Đầu tư chăm sóc tốt 890,535 diện tích cà phê chè Catimor, sản lượng phấn đấu 1000 cà phê nhân - Rừng trồng: quản lý chăm sóc 336 rừng uế - Kinh doanh thương mại dịch vụ: thu mua tiêu thụ cà phê nhân xô đạt 250 tấn, phân bón 300 tấn, cà phê chè 4.000 tươi, kinh doanh xăng dầu đảm bảo có tế H lợi nhuận, tiêu thị 900.000 lít xăng, dầu, nhớt - Đầu tư xây dựng đầu tư tài dài hạn: 95,535 tỷ đồng - Công tác tổ chức: Thực đề án tái cấu công ty Tập đoàn phê duyệt Bố trí, xếp, luân chuyển cán phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh in h công ty - Lao động - tiền lương: Quản lý, sử dụng tốt lao động có, nâng cao chất cK lượng lao động Phấn đấu tiền lương bình quân đạt 5,0 triệu đồng/ người/ tháng - Từng bước đổi máy quản lý theo hướng tinh gọn chuyên sâu, đặc biệt trọng đào tạo đội ngũ cán thị trường giỏi chuyên môn ngoại ngữ Chủ động họ tìm kiếm thị trường thị trường nước để xuất sản phẩm cao su, cà phê, nguyên liệu Công ty làm Đ ại - Chỉ tiêu tài tổng hợp: Tổng doanh thu 248,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 28,0 tỷ đồng - Nộp ngân sách khoản trích nộp khác đúng, đủ, kịp thời theo luật định ng  Biện pháp thực hiện: - Công tác trị tư tưởng: phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường lãnh ườ đạo Đảng, nâng cao vai trò tổ chức đoàn thể, nâng cao vai trò làm chủ tập thể người lao động Đảng công ty tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến Tr đấu, tiếp tục thực hoàn thành nhiệm vụ kế hoach năm 2014 - Công tác tổ chức quản lý: Tổ chức xếp máy điều hành sản xuất phù hợp từ phòng ban đến đơn vị sở Sắp xếp, đào tạo, luân chuyển cán nơi quy định, phù hợp với nhu cầu công tác, lực, trình độ cán Tăng cường hiệu lực, hiệu công tác quản lý đạo diều hành cấp Duy trì cải tiến, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 SVTH: Bùi Thị Nguyên 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu - Sản xuất kinh doanh: thực đầu tư chăm sóc tốt vườn cao su, cà phê, quản lý khai thác chế biến, phòng trị bệnh trước dịch bệnh xảy Tăng cường công tác bảo vệ sản phẩm, hạn chế thất thoát xảy ra, bảo vệ vườn Làm tốt công tác chuẩn bị đất, vật tư, giống uế - Cơ khí chế biến vận tải: Duy tu, sữa chữa, bảo duogữ dây chuyền sản xuất, phương tiện vận chuyển, sản xuất chế biến cao su, cà phê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tế H ổn định khoông ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu uy tín thương hiệu công ty khách hàng thị trường Tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư sản xuất Thực tốt vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối sản xuất, chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao in h thông, - Thương mại dịch vụ: Mục tiêu phục vụ sản xuất kinh doanh chính, tăng cK cường công tác thu mua từ vùng dự án tiều điền, tạo niềm tin, uy tín với nhân dân, với khách hàng, đảm bảo kinh doanh đạt hiệu cao - Công tác tài chính: Xây dựng kế hoạch thu chi tài từ đầu, thực họ công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu tinh thần triệt để tiết kiệm Nghiêm túc thực sách, chế độ tài nhà nước ban hành Đ ại Thực nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo luật định Thực công tác báo cáo quản trị hàng tháng phục vụ cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh - Công tác phòng, chống tham nhũng Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: tiếp ng tục nâng cao nhận thức cho CBCNV chủ trương, sách pháp luật nhà nước phòng chống tham nhũng Chủ động pòng ngừa, tạo chuyển biến công tác ườ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý công ty Thực hành chống lãng phí tất lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao hiệu sản Tr xuất kinh doanh - Công tác hoạt động đoàn thể: xây dựng hệ thống trị công ty sạch, vững mạnh góp phần thúc đẩy hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Hoạt động công đoàn: Công ty phát huy vai trò tổ chức, tuyên truyền giáo dục vận động toàn thể công nhân lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Phát động SVTH: Bùi Thị Nguyên 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn năm Tổ chức phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, gắn với phong trào văn hóa, văn nghệ đôi với lao động sản xuất Tổng kết đánh giá phong trào thi đua 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH uế DOANH CAO SU TẠI CÔNG TY 3.2.1 Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ vật tư kĩ thuật, dịch vụ thu mua tế H sản phẩm - Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty việc hạ giá thành sản phẩm, đồng thời nâng cao doanh thu vấn đề thiết Công ty Chính nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ vật tư kỹ thuật, dịch vụ thu in h mua sản phẩm tiêu chí mà Công ty hướng đến Muốn nâng cao suất lao động Công ty phải đáp ứng tốt dịch vụ vật tư kỹ thuật cK Công ty cần thường xuyên mở buổi tập huấn kỹ thuật tất khâu từ trồng, chăm sóc, khai thác cho tất đối tượng công nhân đơn vị, đồng thời mời thêm hộ công nhân nhận khoán, hộ tiểu điền tham gia tập huấn họ Công ty cần quán triệt CBCNV đặc biệt đội trưởng, kỹ thuật cần phục vụ tốt vật tư kỹ thuật, cán hàm lượng, cán thu mua cần có thái độ nhiệt tình, kịp Đ ại thời phản hồi yêu cầu công nhân nhập mủ, đo đếm hàm lượng xác Công ty cần có sách thưởng phạt kịp thời để chấn chỉnh thường xuyên phong cách phục vụ đội trưởng, cán kỹ thuật, cán thu mua mủ nhằm không ng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vật tư kỹ thuật, chất lượng dịch vụ thu mua nguyên liệu mủ tươi ườ Trong thời gian tới Công ty nên đầu tư việc trang bị mái che cho miệng cạo cao su, năm địa bàn thường có số ngày mưa lớn, thường 100 ngày nên Tr ngày mữa không cạo mủ cạo với suất chất lượng không đảm bảo, việc trang bị mái che cho miệng cạo giúp công nhân cạo mủ ngày mưa nhỏ, mưa phùn, tránh giảm phẩm chất mủ ngày mưa rào hay tránh bụi, rơi vào mủ cao su gây ảnh hưởng đến chất lượng cao su thành phẩm sau SVTH: Bùi Thị Nguyên 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu 3.2.2 Giải pháp công tác giao khoán Hiện Công ty áp dụng hình thức khoán tiền lương sản phẩm theo năm, vườn thuộc quyền quản lý Công ty, việc cung cấp vật tư, kỹ thuật Công ty đảm trách Hình thức có lợi Công ty chủ động nguồn nguyên uế liệu, chủ động tất khâu giống, vật tư kỹ thuật, thời gian khai thác, sản lượng mủ thu hoạch Song không phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần tế H trách nhiệm người lao động, họ làm việc đối phó đặc biệt cao su khai thác dể xẩy tình trạng cạo chà, cạo phá gây ảnh hưởng đến suất sau Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cách bền vững lâu dài nên áp dụng hình thức khoán sản phẩm sau: áp dụng hình thức khoán sản phẩm: in h - Đối với diện tích có thuộc quyền quản lý Công ty Công ty cK + Nếu cao su kiến thiết khoán lâu dài hết thời kỳ kiến bản, nghiệm thu đường vòng đạt vượt có sách khen thưởng hợp lý, tiếp tục hợp đồng khoán khai thác cho công nhân diện tích mà họ chăm sóc kiến thiết họ bản, họ nghỉ hưu chuyển công tác ưu tiên cho em họ nhận khoán Làm đình Đ ại tạo cho người nhận khoán có cảm giác vườn tài sản gia + Nếu diện tích khai thác hợp đồng giao khoán lâu dài cho công nhân nhận khoán để họ có trách nhiệm với vườn cây, giám sát chặt chẽ khâu kỹ thuật, ng chấm điểm kỹ thuật hàng tháng để đưa vào tiêu chuẩn xét thưởng - Đối với diện tích chuẩn bị cho mở rộng diện tích giao khoán toàn trọn ườ gói cho hộ nhận khoán, Công ty hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật giai đoạn phát triển vườn Hộ nhận khoán chịu tất khoản chi phí trình trồng, Tr chăm sóc, khai thác mủ Công ty trả qua đơn giá khoán 3.2.3 Giải pháp nguồn nguyên liệu Hiện địa bàn tỉnh ĐăcLăk tồn song song nhiều hình thức kinh doanh cao su chủ yếu hai hình thức: Doanh nghiệp quốc doanh trang trại cao su tiểu điền Công ty cao su TNHH MTV Cao su Krông Búk chưa sử dụng hết công suất chế biến Các hộ tiểu điền sản xuất tự phát, sản xuất SVTH: Bùi Thị Nguyên 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu mủ nước lực đầu tư máy móc chế biến sản phẩm, không chế biến kịp thời sản phẩm giảm phẩm cấp Qua phân tích chuỗi cung cao su nguyên liệu ĐăcLăk, ta thấy mối quan hệ Công ty hộ kinh doanh tiểu điền mang tính hội, nên chưa phát huy hiệu cho hai hình thức kinh doanh uế Công ty chưa nhạy bén việc mua nguyên liệu mủ nước nhằm khai thác tối đa công suất chế biến, đáp ứng nhu cầu lớn thị trường, lúc hộ tiểu điền tế H bán sản phẩm cho thương lái (thu gom) theo hình thức chợ trời mạnh làm Chính muốn nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho Công ty nói riêng, cho địa phương nói chung, cần tạo nên mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn Công ty hộ kinh doanh tiểu điền Các hộ kinh doanh tiểu điền phát triển phải có quy in h hoạch, Công ty hỗ trợ dịch vụ giống, vật tư kỹ thuật trình sản xuất hộ tiểu điền, giám sát chất lượng mủ sản xuất ra, hợp đồng mua bán bao tiêu sản phẩm cK với hộ tiểu điền theo giá thị trường thời điểm 3.2.4 Giải pháp công tác nghiên cứu, mở rộng trường Việc nghiên cứu thị trường kinh doanh mối quan tâm hàng đầu họ doanh nghiệp Xác định, nắm bắt hiểu rõ thị trường mà doanh nghiệp hướng đến giúp cho doanh nghiệp dễ dàng phân phối sản phẩm, có kế hoạch sản xuất Đ ại tiêu thụ đồng thời phát triển thị trường cách hiệu quả,tránh tổn thất chi phí kinh doanh Chính vậy, Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk nói riêng, việc nghiên cứu đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường tiêu thụ hết ng sức quan trọng Hiện nay, thị trường tiêu thụ Công ty tập trung số nhóm khách hàng truyền thống nước chưa có sách chiến lược mở ườ rộng thị trường nước Trong thị trường nước thị trường có nhu cầu tiêu thụ cao su lớn Tr Đối với thị trường nước Hiện nhu cầu mủ cao su nguyên liệu nước tình trạng cung không đủ cầu Sản phẩm cao su nguyên liệu sản xuất chủ yếu phục vụ sản xuất công nghiệp xuất Các ngành công nghiệp sản xuất cao su sản xuất săm lốp xe đạp, xe máy, ô tô, dụng cụ y tế…vẫn thường rơi vào tình trạng khan đầu vào Đây điều kiện thuận lợi để Công ty khai thác chế biến SVTH: Bùi Thị Nguyên 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu mủ cao su tăng sản lượng tiêu thụ.Với quy mô thị trường bó hẹp Công ty nguy rủi ro ngày cao, đòi hỏi Công ty phải có biện pháp mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng Công ty mở rộng thị trường Bắc vùng lân cận khác nơi tập trung vùng công nghiệp lớn Với sản phẩm mủ cốm - uế sản phẩm Công ty nay, đồng thời dòng sản phẩm ưu chuộng ứng dụng nhiều ngành công nghiệp sản xuất xăm lốp, giày…Công ty cần trọng tế H đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khối lượng sản phẩm Đối với thị trường xuất Việt Nam đứng thứ giới diện tích trồng cao su đứng thứ giới Ssản lượng xuất cao su tự nhiên Cao su Việt Nam xuất in h 39 nước giới, riêng xuất sang thị trường Trung Quốc chiếm 60% Trong năm trở lại đây, ảnh hưởng thời tiết, khí hậu thay đổi, có diễn biến xấu làm cK cản trở việc khai thác mủ chuyên chở cao su số nước Malaysia, Thái Lan Trong đó, nhu cầu cao su giới ngày cao với mức giá cao su biến động theo chiều hướng tích cực cho người bán Chính vây, nguồn họ cung cao su không đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước toàn giới Cho đến nay, thị trường tiêu thụ mủ cao su Công ty TNHH MTV Cao su Krông Đ ại Búk dừng lại nước đó, số bạn hàng Công ty lại tiêu thụ mủ với mục đích xuất thu lợi nhuận Điều cho thấy rõ điểm yếu công tác mở rộng thị trường tiêu thụ Nguyên nhân xuất phát từ thiếu ng nhạy bén, giới thiệu, quảng cáo, thiếu đội ngũ bán hàng có trình độ ngoại ngữ giỏi, chưa có phương tiện để vận chuyển sản phẩm sang nước nên thị trường ườ hạn hẹp Với nhu cầu cao su ngày lớn nay, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện hệ thống kinh doanh-pháp lý, tăng lợi nhuận tạo cho doanh Tr nghiệp chỗ đứng thị trường nước giới Để nắm bắt hội đòi hỏi Công ty phải có nhiều nỗ lực việc nâng cao chất lượng sản phẩm, trọng đến việc xây dựng đào tạo đội ngũ bán hàng có trình độ ngoại ngữ tốt Nó yếu tố giúp doanh nghiệp chủ động việc mở rộng thị trường, tăng lợi nhuận giảm chi phí trung gian không cần thiết SVTH: Bùi Thị Nguyên 81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu 3.2.5 Thực tốt sách tiêu thụ sản phẩm Việc sử dụng sách hỗ trợ hiệu hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống phân phối, đồng thời nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm  Chính sách sản phẩm: sách có vai trò quan trọng uế việc thực hiên mục tiêu chiến lược phân phối sản phẩm Để công tác tiêu thụ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng thị trường tế H diễn nhanh chóng thuận lợi đòi hỏi sản phẩm sản xuất phải có chất lượng, + Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.Việc nâng cao chất lượng sản phẩm đòi hỏi thực đồng nhiều biện pháp nhiều yếu tố định như: nguyên liệu, máy móc, trình độ công nhân, chất lượng quản lý Chất lượng sản in h phẩm Công ty tốt song cần hoàn thiện nên mở rộng diện tích giống cao su để đa dạng chủng loại sản phẩm.Công ty tiến cK hành biện pháp nâng cao chất lượng Trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục tiến hành biện pháp thêm số biện pháp như: tiến hành công tác thường xuyên nghiên cứu, kiểm tra chất lượng sản lượng mủ khai thác, tránh tình trạng họ công nhân pha loãng mủ cao su nhằm mục đích kiếm lời hay để đạt tiêu…như năm qua, dẫn đến chất lượng sản phẩm không cao Tiếp tục đầu tư đổi Đ ại máy móc, thiết bị với máy móc có tính chất trọng điểm Những thiết bị quan trọng then chốt cần trang bị lại đại Những thiết bị khác sử dụng tiếp tục khai thác ng + Đa dạng hoá sản phẩm: Không dừng lại dòng sản phẩm mủ cốm mà cần đầu tư trồng mới, công nghệ máy móc để sản xuất loại cao su ườ nguyên liệu có chất lượng yêu cầu kỹ thuật cao mủ ly tâm HA La, mủ tờ + Khai thác sử dụng triệt để lợi ích từ cao su Ngoài việc khai thác mủ, Công Tr ty nên trọng việc mở rộng khai thác sản phẩm gỗ từ cao su + Tích cực tham gia hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm 3.2.6 Hoàn thiện sở vật chất kĩ thuật, tăng cường kiểm soát chi phí Hiện nay, hệ thống sở vật chất hạ tầng Công ty giai đoạn hoàn thiện dần Công ty cần có biện pháo đẩy nhanh tốc độ trình Đây công việc cấp bách cần phải làm thời gian qua việc thiếu sở vật SVTH: Bùi Thị Nguyên 82 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu chất cần thiết làm tăng chi phí phải thuê Trong hoàn cảnh giá yếu tố đầu vào ngày tăng cao, việc kiểm soát giảm thiểu chi phí lại có ý nghĩa quan trọng Mặt khác, việc hoàn thiện sở vật chất hạ tầng bao gồm việc đổi uế quy trình công nghệ, chuyển hướng sang sản xuất dòng sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao, quy trình chế biến phức tạp có khả đem lại giá trị kinh tế to lớn… tế H 3.2.7 Giải pháp người + Tăng cường công tác giáo dục trị, tư tưởng, đặc biệt phải trọng công tác tư tưởng, gắn với việc tiếp tục thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực nội dung vận động in h “ Dân vận khéo”, làm cho thành viên Công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối Đảng, Pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế Công ty để ây học lớn rút cần trọng vận dụng thực cK tự giác chấp hành Đ tốt, hiệu + Tiếp tục sử dụng đòn bẩy kinh tế hợp lý, phù hợp để động viên có hiệu họ công nhân lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch Phải thường xuyên bám sát tình hình diễn biến thị trường để có điều chỉnh sách, chế độ tiền lương phù hợp, giải Đ ại thật tốt mối quan hệ lợi ích, trọng lợi ích vật chất, tinh thần, bảo đảm đời sống ngày cao cho người lao động Đây học lớn rút cần áp dụng tốt ng + Thường xuyên thực tốt phong trào thi đua yêu nước, trì hiệu công tác thi đua tất lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty, gắn lợi ích ườ vật chất với động viên tinh thần thi đua Tổ chức thi thợ giỏi, tuyên dương tập thể đơn vị giỏi, có phần thưởng xứng đáng với hình thức khác Tr + Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp Thực khoán sản phẩm theo hướng gắn trách nhiệm đội ngũ quản lý với kết SXKD cụ thể Chú trọng nội dung quản lý Công ty quản lý vườn cây, đất đai, lao động Bám sát tình hình diễn biến cụ thể hàng ngày để diều hành sản xuất kinh doanh có hiệu Công ty cần động, có hình thức để khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho công nhân lao động thực tự quản, tự giác SXKD, bảo vệ tài SVTH: Bùi Thị Nguyên 83 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu sản, sản phẩm, đất đai + Thực nghiêm túc quy trình,quy phạm kỹ thuật Áp dụng tiến KHKTCN vào SXKD Công ty có hiệu sử dụng thuốc kích thích quy trình, quy phạm để tăng suất, sản lượng mủ; áp dụng tốt hệ thống quản lý chất uế lượng ISO 9001: 2008, đặc biệt phải xử lý tốt nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su để đảm bảo môi trường Động viên, khuyến khích sáng tạo, động tế H đội ngũ cán kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, Hội đồng KHKTCN; động viên, khuyến khích công nhân lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật công việc có khen thưởng xứng đáng + Vận dụng, giải quyết, thực đầy đủ, nghiêm túc chế độ sách cho in h người lao động theo quy định Pháp luật theo hướng có lợi cho người lao động Thực công khai, dân chủ, kỷ cương khen thưởng, kỷ luật Kiên xử cK lý hành vi vi phạm ăn cắp, bớt xén mủ, lấn chiếm đất đai, tham ô, phá hoại tài sản… + Tăng cường công tác QPAN, trọng công tác ANTT, bảo vệ tài họ sản, sản phẩm, đất đai Thực tốt công tác PCCN, PCCCR PCLB với phương châm bốn chỗ, phòng tránh chính, khắc phục triệt để hậu để hạn chế đến mức Đ ại thấp thiệt hại (nếu có) xảy Tiếp tục đổi mô hình lực lượng bảo vệ, niên Rút kinh nghiệm để tổ chức mô hình tự quản, tự bảo vệ công nhân lao động Kiên thay cán chiến sĩ tự vệ, cán nhân viên bảo vệ Tr ườ ng nhu nhược, né tránh, thiếu kiên quyết, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ SVTH: Bùi Thị Nguyên 84 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt chế thị trường, để tồn uế phát triển việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đặt lên hàng đầu Là doanh nghiệp quốc doanh hoạt động lĩnh vực kinh doanh cao su tế H Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty có vai trò to lớn việc góp phần khẳng định vai trò chủ đạo, định hướng thành phần kinh tế Nhà nước kinh tế quốc dân Luận văn “Hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Cao su Krông in h Búk - Đăklăk" nhằm phân tích thực trạng hiệu kinh doanh cao su Công ty để nhận thấy tồn từ tìm đề xuất giải pháp nhằm nâng cao cK hiệu kinh doanh cao su Công ty Từ phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh cao su Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk, rút kết luận sau đây: họ - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hiệu sản xuất kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh cao su nói riêng làm rõ yêu cầu việc Đ ại đánh giá hiệu kinh doanh, luận văn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh - Với 50 năm hoạt động lĩnh vực cao su, kết năm qua cho ta ng thấy Công ty hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn phát triển vốn, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân vùng, góp phần cải tạo môi trường, phủ xanh đất ườ trống đòi núi trọc địa phương, xây dựng nhiều công trình phúc lợi cho xã hội - Bài làm nêu tồn tại, khó khăn thách thức Công ty Tr thời gian tới: Cơ chế khoán chưa thật phù hợp chưa khuyến khích hết khả sản xuất công nhân Năng lực sản xuất Công ty dư thừa, chưa sử dụng hết công suất Thị trường tiêu thụ hạn chế, bấp bênh Chi phí cho sản xuất kinh doanh lớn - Trên sở lý luận phân tích thực trạng hiệu kinh doanh Công ty, làm mạnh dạn đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh SVTH: Bùi Thị Nguyên 85 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu doanh Công ty thời gian tới: + Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ vật tư kĩ thuật, dịch vụ thu mua sản phẩm + Giải pháp công tác giao khoán + Giải pháp nguồn nguyên liệu + Thực tốt sách tiêu thụ sản phẩm tế H + Hoàn thiện sở vật chất kĩ thuật, tăng cường kiểm soát chi phí uế + Giải pháp công tác nghiên cứu, mở rộng trường + Giải pháp người Tuy nhiên với lực hạn chế thân làm nhiều hạn chế thiếu sót, mong đóng góp ý kiến thầy cô bạn bè để luận văn in h hoàn thiện II KIẾN NGHỊ cK Qua kết nghiên cứu với định hướng Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk, để tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả, xin đề xuất số kiến nghị sau: họ  Đối với Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk: - Cần khai thác tối đa lực sản xuất Công ty, lực nguồn Đ ại nguyên liệu dồi ổn định, lực khả chế biến, lực cán công nhân viên Công ty, tăng cường công tác kiểm soát chi phí, nâng cao suât lao động, chất lượng hạ giá thành sản phẩm ng - Thành lập phòng kinh doanh, xây dựng phận Marketing, hoàn thiện hệ thống phân phối xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng đa dạng thị trường ườ - Hoàn thiện sách khoán sản phẩm, sách khen thưởng hợp lý, công Tr nhằm khuyến khích người lao động hăng say sản xuất Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật chăm sóc khai thác cao su - Cần phải có biện pháp nhằm tăng thu mua mủ tươi từ hộ kinh doanh tiểu điền để tăng nguồn nguyên liệu cho sản xuất mủ SVR-3L - Luôn tăng cường công tác bảo vệ vật tư sản phẩm, bên cạnh việc tăng cường lực đội bảo vệ động Công ty, gắn trách nhiệm bảo vệ vườn cho SVTH: Bùi Thị Nguyên 86 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu công nhân nhận khoán, kết hợp với quyền địa phương có sách thưởng người có công bảo vệ vật tư sản phẩm, phạt nghiêm hành vi trộm cắp mủ vật tư vườn Đối với quyền địa phương Nhà nước: uế - Tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty việc mở rộng quy mô sản xuất Thể việc đơn giản hóa thủ tục hành rườm rà, phức tạp xét duyệt dự tế H án đầu tư Công ty - Chính phủ cần có quy định hợp lý đầu mối xuất cao su quản lý tốt chất lượng cao su xuất nhằm tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam giới, qua mở rộng thị trường xuất cao su Việt Nam in h - Cần có sách khuyến khích xuất nói chung ngành cao su nói riêng như: Ưu đãi tín dụng, trợ cấp, bù giá, Bên cạnh khuyến khích ngành cK công nghiệp cao su nước phát triển nhằm tạo thị trường tiêu thụ nội địa tốt - Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tăng cường đàm phán song phương, đa phương nhằm xóa bỏ hàng rào thuế quan mặt hàng cao su Việt nam, họ giúp doanh nghiệp dễ dàng xuất Những kiến nghị mang thính chất chủ quan, xuất phát từ thực tiễn Đ ại nghiên cứu, nhiên nhiều thiếu sót Những ý kiến đề xuất áp dụng phạm vi có chừng mực Tr ườ ng -Hết - SVTH: Bùi Thị Nguyên 87 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Tôn Nữ Hải Âu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài tổng hợp năm Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk từ năm 2011- 2013 uế Các báo cáo kinh doanh hàng quý cuối năm Phòng tài kế toán – Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 tế H phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Giáo trình maketing Nông nghiệp Hoàng Hữu Hòa, Đại học kinh tế Huế) h Lý thuyết thống kê ( TS Mai Văn Xuân – TS Nguyễn Văn Toàn – PGS.TS in Website tập đoàn cao su Việt Nam: www.vnrubbergroup.com www.caosukrongbuk.com.vn cK Website Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk: Tr ườ ng Đ ại họ Trang tìm kiếm thông tin: www.google.com SVTH: Bùi Thị Nguyên 88
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk, Hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk, Hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay