Hiệu quả sản xuất hồ tiêu trên địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

78 136 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:58

I HC HU KHOA KINH T VAè PHAẽT TRIỉN in h t H u TRặèNG AI HOĩC KINH T cK KHOẽA LUN TT NGHIP AI HOĩC HIU QUA SAN XUT Hệ TIU h TRN ậA BAèN XAẻ CAM CHấNH, HUYN CAM Lĩ, Tr ng i TẩNH QUANG TRậ Sinh viờn thc hin: ng Vn Chung Lp: K44-KTNN Niờn khúa: 2010-2014 Giỏo viờn hng dn Th.S Phm Th Thanh Xuõn Hu, thỏng 05 nm 2014 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn LI CM N Khúa lun tt nghip c hon thnh l l kt qu hc ti u trng i Hc Kinh T, i Hc Hu vi s dỡu dt, dy d tn tỡnh t H ca cỏc thy cụ giỏo, cho phộp tụi by t lũng bit n sõu sc ti: - Cụ Th.S Phm Th Thanh Xuõn ngi trc tip hng dn v giỳp tụi hon thnh ti ny vi tt c tinh thn trỏch nhim v lũng nhit tỡnh h - Ban gim hiu nh trng, phũng giỏo v - cụng tỏc sinh viờn, in cựng tt c quý thy cụ ht lũng dy d, truyn th nhng kin thc, Hc Kinh T cK kinh nghim quý bỏu, sut thi gian gian hc ti trng i - Cỏn B, U Ban Nhõn Dõn v b Nụng Dõn trờn a bn xó tt ti ny h Cam Chớnh ó nhit tỡnh giỳp cung cp thụng tin tụi hon thnh i - Gia ỡnh, bn bố ó giỳp , ng viờn khuyn khớch tụi sut thi gian hc nghiờn cu v hon thnh Khúa Lun tt nghip Do thi gian nghiờn cu cú hn, kinh nghim thc t cha nhiu ng nờn khụng trỏnh nhng sai sút Rt mong c s úng gúp ca quý thy cụ v bn bố ti c hon thin hn Tr Xin chõn thnh cm n! SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN Hu, thỏng nm 2014 Sinh viờn ng Vn Chung i Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn MC LC LI CM N i MC LC .ii DANH MC CC CH VIT TT V Kí HIU .v u N V QUY I vi DANH MC CC BNG, BIU vii t H DANH MC CC HèNH, S viii TểM TT NGHIấN CU .1 PHN I: T VN h Lý chn ti in Mc tiờu nghiờn cu 3 Phng phỏp nghiờn cu .3 cK i tng v phm vi nghiờn cu .3 PHN II: NI DUNG NGHIấN CU h CHNG I: C S KHOA HC CA VN NGHIấN CU 1.1 MT S VN Lí LUN V HIU QU KINH T .5 1.1.1 Khỏi nim hiu qu kinh t i 1.1.2 í ngha ca vic nõng cao hiu qu kinh t 1.2 C IM V YấU CU K THUT SN XUT H TIấU 1.2.1 Ngun gc v vai trũ ca h tiờu ng 1.2.1.1 Ngun gc 1.2.1.2 Vai trũ 1.2.2 c im k thut sn xut h tiờu .9 1.2.2.1 c tớnh thc vt hc Tr 1.2.2.2 Ging v nhõn ging 10 1.2.3 Cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin ca cõy h tiờu 15 1.2.3.1 iu kin t nhiờn 15 1.2.3.2 iu kin kinh t xó hi 16 1.3 H THNG CC CH TIấU NGHIấN CU 18 1.3.1 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ mc u t 18 SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN ii Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn 1.3.2 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ kt qu v hiu qu sn xut .18 1.3.2.1 Ch tiờu ỏnh giỏ kt qu 18 1.3.2.2 Ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu 20 1.4 TèNH HèNH SN XUT H TIấU TRấN TH GII V VIT NAM .21 u 1.4.1.Tỡnh hỡnh sn xut h tiờu trờn Th Gii .21 1.4.2 Tỡnh hỡnh sn xut h tiờu Vit Nam .23 t H 1.4.3.Tỡnh hỡnh sn xut h tiờu trờn a bn Tnh Qung Tr 25 1.4.4.Tỡnh hỡnh sn xut h tiờu trờn a bn Huyn Cam L .27 CHNG II: HIU QU SN XUT H TIấU X CAM CHNH, HUYN CAM L, TNH QUNG TR .29 in h 2.1 C IM A BN NGHIấN CU .29 2.1.1 iu kin t nhiờn .29 cK 2.1.1.1 V trớ a lý 29 2.1.1.2 a hỡnh, khớ hu 29 2.1.1.3 Ti nguyờn thiờn nhiờn .30 h 2.1.2 c im kinh t - xó hi 30 2.1.2.1 Dõn c v ngun lao ng 30 i 2.1.2.2 Tỡnh hỡnh s dng t .31 2.1.2.3 iu kin c s h tng 32 2.1.2.4 Cỏc iu kin kinh t xó hi .34 ng 2.1.3 ỏnh giỏ tim nng ca xó 36 2.2 TèNH HèNH SN XUT H TIấU TRấN A BN X CAM CHNH 37 2.3 THC TRNG SN XUT H TIấU CA CC H IU TRA 39 2.3.1 Tỡnh hỡnh c bn ca cỏc h iu tra 39 Tr 2.3.2 Thi v sn xut h tiờu ca cỏc h 40 2.3.3 Din tớch, nng sut, sn lng h tiờu cỏc h iu tra .43 2.3.4 Tỡnh hỡnh u t sn xut h tiờu .43 2.3.4.1 Tỡnh hỡnh u t thi k kin thit c bn .43 2.3.4.2 Chi phớ u t thi k kinh doanh 45 2.3.5 Kt qu hiu qu sn xut h tiờu 48 SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN iii Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn 2.3.6 Cỏc nhõn t nh hng n hiu qu sn xut 50 2.3.6.1 nh hng ca quy mụ din tớch trng tiờu 50 2.3.6.2 nh hng ca phõn bún 50 2.3.6.3 nh hng ca lao ng 51 u 2.4 TèNH HèNH TIấU TH SN PHM CA CC H SN XUT 52 2.5 NHNG KHể KHN TRONG SN XUT H TIấU 54 t H 2.5.1 Nhng khú khn sn xut h tiờu .54 2.5.2 Phõn tớch ma trn SWOT 56 CHNG III: GII PHP NNG CAO HIU QU SN XUT H TIấU 58 3.1 MT S NH HNG TRấN A BN X 58 h 3.2 MT S GII PHP 59 in 3.2.1.Gii phỏp chung 59 cK 3.2.1.1 C s h tng 59 3.2.1.2 Khuyn nụng 60 3.2.1.3 Chớnh sỏch vay 60 h 3.2.1.4 V th trng tiờu th .60 3.2.2 Mt s gii phỏp c th cho cỏc h trng tiờu 61 3.2.2.1 K thut 61 i 3.2.2.2 Ti tiờu 62 3.2.2.3 Khuyn nụng 62 3.2.2.4 Chớnh sỏch vay 62 ng 3.2.2.5 Trng mi h tiờu .62 3.2.2.6 Giỏ c 63 PHN III: KT LUN V KIN NGH 64 KT LUN .64 Tr KIN NGH .65 2.1 i vi nh nc 65 2.2 i vi chớnh quyn a phng 66 2.3 i vi h sn xut h tiờu 66 TI LIU THAM KHO 68 SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN iv Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn DANH MC CC CH VIT TT V Kí HIU STT Ch vit tt Dch ngha UBND U ban nhõn dõn HQKT Hiu qu kinh t KHKT Khoa hc k thut KT- XH Kinh t- xó hi NN v PTNT Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn TM Thng mi VT n v tớnh BQC Bỡnh quõn chung DT Din tớch 10 TC Tng chi phớ 11 CL Chi phớ t cú 12 MI Thu nhp hn hp 13 NS 14 GO 15 IC 16 A 17 NPV h cK in h t H u Nng sut i Giỏ tr sn xut Chi phớ trung gian Chi phớ khu hao ng Giỏ tr hin ti rũng H s hon 20 TKKD Thi k kinh doanh 21 IPC Internasional Pepper Community IRR 19 KTCB Kin thit c bn Tr 18 22 Hip hi h tiờu th gii VPA Vietnam Pepper Association Hip hi h tiờu Vit Nam SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN v Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn N V QUY I so = 500 m2 Tr ng i h cK in h t H u = 10.000 m2 SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN vi Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn DANH MC CC BNG, BIU Bng 1: Mt s tiờu ca cỏc loi hom ging 10 Bng 2: Lng phõn bún thi k kin thit c bn (Tớnh trờn gc tiờu) 14 Bng 3: Lng phõn bún thi k kinh doanh (Tớnh trờn gc tiờu) 15 u Bng 4: Din tớch v sn lng h tiờu Vit Nam .24 Bng 5: Bin ng din tớch trng h tiờu qua mt s nm cỏc vựng ti Qung Tr 26 t H Bng 6: Tỡnh hỡnh sn xut h tiờu Tnh Qung Tr qua nm 2008 - 2012 27 Bng 7: Dõn s, lao ng ca xó Cam Chớnh nm 2012 .31 Bng 8: Quy mụ, c cu t ca xó Cam Chớnh nm 2012 32 h Bng 9: Quy mụ, c cu GDP ca xó qua nm 34 in Bng 10: Din tớch, nng sut, sn lng h tiờu xó Cam Chớnh qua nm 38 Bng 12: Lch canh tỏc h tiờu ti Qung Tr .42 cK Bng 13: Din tớch, nng sut, sn lng h tiờu ca cỏc h iu tra 43 Bng 14: Chi phớ h tiờu thi k kin thit c bn 45 h Bng 15: Chi phớ h tiờu thi k kinh doanh 47 Bng 16: Kt qu v hiu qu sn h tiờu ca cỏc h 49 Bng 17: nh hng ca quy mụ trng 50 i Bng 18: nh hng ca phõn bún .51 Bng 19: nh hng ca lao ng 52 Bng 20: Nhng khú khn sn xut h tiờu 56 ng Bng 21: Kinh phớ hot ng giai on 2013 - 2020 58 Biu 1: Sn lng h tiờu th gii 2000-2013* (Nghỡn tn) 22 Biu 2: Sn lng tiờu en v tiờu trng th gii 2010-2012 (Nghỡn tn) .22 Tr Biu 3: Sn lng h tiờu xut khu ton th gii 2005 - 2012 (Nghỡn tn) 23 Biu 4: Kim ngch xut khu h tiờu 2005 -2013 (triu USD) 24 SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN vii Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn DANH MC CC HèNH, S Hỡnh 1: Cnh ln bũ trờn mt t 12 Hỡnh 2: a gii hnh chớnh xó Cam Chớnh, huyn Cam L, tnh Qung Tr 29 Tr ng i h cK in h t H u S 1: Chui cung sn phm h tiờu ca xó 54 SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN viii Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn TểM TT NGHIấN CU Xut phỏt t kin thc hc ti trng i Hc Kinh T nm tụi chn ti Hiu qu sn xut h tiờu trờn a bn xó Cam Chớnh, huyn Cam L, tnh u Qung Tr lm khúa lun tt nghip ca mỡnh Mc tiờu nghiờn cu t H - H thng hoỏ c s lý lun v thc tin v hiu qu sn xut h tiờu - Phõn tớch thc trng v cỏc nhõn t nh hng n hiu qu sn xut h tiờu ca cỏc h nụng dõn xó Cam Chớnh, huyn Cam L in tiờu trờn a bn xó Cam Chớnh huyn Cam L h - xut mt s gii phỏp ch yu nõng cao hiu qu sn xut v phỏt trin h D liu phc v cK - S liu th cp: da vo s liu bỏo cỏo kinh t xó hi ca xó, Hip hi h tiờu Vit Nam, s liu niờn giỏm thng kờ, sỏch, bỏo, internet h - S liu s cp: thụng qua mu iu tra phng trc tip 60 h c la chn ngu nhiờn khụng lp li xó Cam Chớnh Phng phỏp nghiờn cu i - Phng phỏp thu thp s liu - Phng phỏp thng kờ mụ t - Phng phỏp chuyờn gia ng Kt qu nghiờn cu - Xỏc nh c doanh thu m cỏc h thu c trờn so h tiờu l cao hay thp - Thy c cỏc nhõn t nh hng n hng n hiu qu sn xut h tiờu - Cui cựng phõn tớch ma trõn SWOT thy c nhng thun li v khú Tr khn quỏ trỡnh sn xut v tiờu th sn phm T ú xut mt s gii phỏp SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn cht chm, gõy nh hng n nng sut Vỡ vy, ngi trng h tiờu cn phi thng xuyờn xem d bỏo thi tit, luụn theo dừi tiờu cú bin phỏp x lý kp thi nhm gim thiu ri ro Sn xut h tiờu lỳc c thỡ giỏ gim, lỳc mt thỡ giỏ tng lm cho u ngi trng h tiờu luụn bt an Giỏ c bp bờnh gõy nhng h ly khú lng m ngi chu thit luụn l ngi nụng dõn Giỏ cao thỡ ngi nụng dõn xụ trng t H chuyn i cõy trng, cũn thp thỡ h li b bờ khụng chm súc Do ú, Chớnh quyn a phng v ngi dõn cn phi bỏm sỏt thụng tin th trng Khụng nờn m rng sn xut vỡ cú th lm giỏ h tiờu mt n nh Cú n 91,67% cỏc h tr li iu thiu nờn khụng th u t phỏt trin h in h tiờu Trng h tiờu chi phi ban u b nhiu v mt n nm mi cho thu hoch vỡ vy cỏc h trng tiờu khụng mnh dn vay u t s khụng cú tin tr v lói iu kin cho cỏc h u t cK sut thỡ cao Xó cn cú nhng chớnh sỏch cho vay di hn vi lói sut thp nhm to Trng h tiờu cn nhiu lao ng vo nm u v thi k thu hoch Mt dự lao h ng cỏc h gia ỡnh ụng nhng cỏi i hc v b quờ hng i ni khỏc lm n Nờn n thu hoch cỏc h thiu lao ng m i thuờ thỡ tn nhiu chi phi i lm gim hiu qu u t Mt dự cú n 81,67% cỏc h tr li thiu k thut Nhng xó t chc cỏc lp hun trng v chm súc h tiờu thỡ s lng tham gia rt ớt Thng cỏc h ng trng tiờu xó khụng ỏp dng k thut m lm theo kinh nghim t cú Qua ú, chớnh quyn xó cn tuyờn truyn ng viờn ngi dõn tham gia hun y nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn Túm li, khú khn m ngi nụng dõn gp phi l rt nhiu nhng lm cỏch no Tr gii quyt nhng khú khn ú thỡ ngi nụng dõn khụng th lm mt mỡnh Vỡ vy, chớnh quyn xó cng nh cỏc cp, cỏc ngnh cn phi gn dõn m thu hiu nhng khú khn a nhng chớnh sỏch hp lý v ỳng n SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 55 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn Bng 20: Nhng khú khn sn xut h tiờu T l (%) Quy mụ t ớt 49 81,67 Sõu bnh 60 100 Thi tit 60 100 Giỏ c h tiờu bp bờnh 60 Thiu 55 Thiu lao ng 53 Thiu K thut 49 Nng sut khụng n nh 60 u S h 100 t H 91,67 88,33 81,67 100 h Ch tiờu in (Ngun: Tớnh toỏn t s liu iu tra nm 2013) im mnh (strenghts) cK 2.5.2 Phõn tớch ma trn SWOT - Ngi dõn cn cự v cú kinh nghim h lõu nm nờn cú tay ngh cao v d oỏn v l rt chớnh xỏc - Tiờu cựa cú hng v c trng, cht im yu (weaknesses) - p dng kin thc khoa hc k thut vo sn xut cha nhiu - Ngi dõn s ri ro nờn cỏc khõu u t cho h tiờu cha cao - H Tiờu ch yu trng nờn thu mua vi giỏ cao v dựng lm nh nờn vic ỏp dng thuc phũng tr qu biu sõu bnh cũn hn ch i lng cao m ni khỏc khụng cú c ng - Luụn c s quan tõm ca chớnh quyn v cỏc t chc - Cú iu kin t nhiờn thun li - Choỏi v ging d tỡm kim nờn tit Tr kim c chi phớ - Cú i ng thng lỏi ụng nờn sn phm bỏn rt d dng - t 20 nm khụng c trng cõy lõu nm lm ngi dõn khụng dỏm trng h tiờu - Ngun nc ti ch yu ging nờn nc ti vo khụ rt khan him - Ph thuc ch yu vo thi tit - Ngun u t c s h tng thp nờn nh hng n vic chm súc v phc hi h tiờu - Giỏ bin ng tht thng SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 56 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn C hi (Opportunities) Thỏch thc (threats) - C ch th trng luụn bin ng khu vc v trờn th gii nh liờn tc tỡnh trng h tiờu c b ASEAN, WTO, APEC to iu kin rt giỏ c lp i lp li khin ngi dõn m rng th trng tiờu th nõng cao lao ao, dn n hiu qu cui cựng giỏ h tiờu cho ngi dõn thp - Bin i khớ hu ang din ngy t H - i sng ca ngi dõn ngy cng u - Vit Nam ó gia nhp cỏc t chc i lờn nhu cu s dng thc phm cú cng phc gõy nhiu loi sõu bnh cht lng cao ngy cng tng mnh - Thỏch thc i vi cht lng v h - Cỏc nh khoa hc ó nghiờn cu trờn cõy h tiờu in cỏc loi ging mi phự hp vi iu giỏ c, th trng v thng hiu tiờu kin t nhiờn ca tng vựng, cho nng cựa - Vic s dng thuc khụng ỳng lm cK sut cao nh hng n sc khe gõy tõm lý lm cho tỡnh trng t ngy cng b cn kit v khú phc hi Tr ng i h hoang mang cho ngi tiờu dựng v cng SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 57 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn CHNG III: GII PHP NNG CAO HIU QU SN XUT H TIấU 3.1 MT S NH HNG TRấN A BN X Hiu qu ca vic trng h tiờu v giỏ tr kinh t ca nú mang li ó gúp phn u nõng cao i sng ca ngi dõn v phỏt trin kinh t - xó hi trờn a bn xó Nhn thy c vai trũ ca cõy h tiờu trờn a bn xó, song my nm tr li õy vic sn t H xut h tiờu gp khú khn giỏ c bin ng gõy bt li cho ngi trng tiờu, nhiu tiờu ó quỏ gi ci, xung cp, lỳc ú vic ỏp dng cỏc bin phỏp canh tỏc ca ngi dõn thiu ng b, thiu u t thõm canh nờn nng sut thp, nhiu b sõu bnh phỏ hoi, b cht T nhng khú khn trờn chớnh quyn a phng xó Cam in h Chớnh ó a nhng nh hng phỏt trin h tiờu tiờu v chin lc phỏt trin h tiờu n nm 2020: cK Chớnh quyn a phng xó ó chi 800 (triu ng) trng mi cõy h tiờu t nm (2010-2020) Trng mi cõy H tiờu Tng (triu ng) 2013 2014 i Ni dung h Bng 21: Kinh phớ hot ng giai on 2013 - 2020 800.0 240.0 80.0 Nm thc hin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 ng (Ngun ỏn xõy dng nụng thụn mi xó Cam Chớnh giai on 2010 2020) Nm 2014, trng mi: 4,5 (trong ú thc hin D ỏn Rop: 1ha; cũn li 3,5 nhõn dõn t trng trờn nn t c, phn u mi h gia ỡnh trng mi, trng li t Tr 5-7 gc tiờu) Phc hi: 1,5 theo d ỏn Rop, s din tớch cũn li nhõn dõn t chm súc Thnh lp 02 CLB ( 01 CLB trng mi v 01 CLB phc hi) Giai on 2013-2015 quy hoch trng mi 5ha tiờu ti vựng Tõn Chớnh, Cn Trung, v trờn qu t hin cú, a din tớch cõy Tiờu lờn 144,5ha vo nm 2015, din tớch tiờu kinh doanh l 138 ha, nng sut 10 t/ha/nm SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 58 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn Ngh quyt s 01/NQ-HU ca Huyn y v mụ hỡnh thớ im phc hi tiờu giai on 2011 2015 v k hoch s 08/KHU ca ng y v nhõn rng mụ hỡnh thớ im v phc hi tiờu giai on 2012 2015 n tn mi ngi dõn, cỏn b, ng viờn; nhõn rng mụ hỡnh thớ im phc u hi tiờu cú hiu qu ton xó súc tt tiờu tng h gia ỡnh cho nng sut cao t H Phc hi li nhng din tớch b sõu bnh v gi ci u t phõn bún, chm Khai thỏc trit tim nng t bazan, trung phỏt trin cõy cụng nghip h tiờu Xõy dng k hoch chuyn i c cu sn xut h tiờu theo hng sn xut hng hoỏ trung, xut khu n nm 2020 in h Giai on 2016-2020 s quy hoch trng mi thờm 5,5 ti h gia ỡnh c cp mi v trờn qu t hin cú n nm 2020 ton xó cú 150 cõy cK h tiờu, ú tiờu kinh 140 ha, nng sut c t 12 t/ha/nm Nõng cao cht lng sn phm h tiờu, gi vng thng hiu ni ting tiờu cựa Tng cng cỏc bin phỏp phũng tru dch bnh nhm nõng cao hiu qu h sn xut trng h tiờu thi gian ti u t m rng h thng thy li ch ng ngun nc ti tiờu i Hng ng khuyn cỏo chung ca c nc, xó ch o dõn phc hi v u t thõm canh cõy h tiờu trờn din tớch sn cú ch khụng nờn m rng thờm din tớch Trong giai on 2013-2020 cn tng cng cỏc hot ng gii thiu sn ng phm, to iu kin cho cỏc h sn xut kinh doanh xó tip cn th trng tiờu th h tiờu 3.2 MT S GII PHP 3.2.1 Gii phỏp chung Tr 3.2.1.1 C s h tng - Xõy dng ng b h thng giao thụng nụng thụn, cht lng bo m thun tin cho vic i li v chuyn hng hoỏ, tiờu th nụng sn, l tin hỡnh thnh cỏc vựng sn xut hng hoỏ trung vi quy mụ ln SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 59 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn - Quy hoch s dng t v h tng thit yu cho phỏt trin sn xut nụng nghip Trong ú, quy hoch vựng sn xut nụng nghip (phỏt trin cõy cụng nghip di ngy), quy hoch h tng thit yu phc v cho sn xut h tiờu - Hon chnh h thng thu li ni ng ỏp ng tt nhu cu ti, tiờu phc v u sn xut nụng nghip - Xõy dng bu in xó tr thnh trung tõm phc v bu chớnh gn vi cỏc im t H truy cp Internet nhm to iu kin cho nhõn dõn tip cn, trao i thụng tin mt cỏch nhanh nht v giỏ c th trng, tỡnh hỡnh sõu bnh, k thut chm súc h tiờu 3.2.1.2 Khuyn nụng - H tr cung cp ging tiờu, hom tiờu tt, m bo t l sng sút Hin nay, in h nhiu h chy theo li nhun dựng thuc kớch thớch ging sinh trng tiờu 2-3 nm l cho qu Vỡ vy chớnh quyn xó cú th ng lm bờn th chng nhn ging cK m bo cht lng - Thc hin tt cụng tỏc khuyn nụng giỳp b nụng dõn cú thờm kin thc, k thut sn xut Do thi tit ngy cng thc thng nờn dch bnh cng ngy cng h phc nờn ngi dõn rt lo lng vỡ cỏn b khuyn nụng m cỏc lp hun hng dn ngi dõn cỏch phũng tr sõu bnh i - Khụng ch ngi dõn hc kin thc phũng tr sõu bnh m cỏn b xó cng phi c nõng cao kin thc, hc nhiu kinh nghim v nghiờn cu k thut hng dn ngi dõn ng 3.2.1.3 Chớnh sỏch vay - To iu kin vay tớnh dng, giao t phỏt trin sn xut bng ngun Qu vỡ ngi nghốo thu c hng nm h tr t xut cho cỏc h nghốo, gp khú khn sn xut v i sng Bờn cnh ú cn phi kt hp, lũng ghộp cỏc chng Tr trỡnh, cỏc d ỏn nhm ng nhõn dõn xõy dng nụng thụn mi khu dõn c Trong ú, vay nờn cho vay vi thi hn di, lói xut thp ngi dõn mnh dn vay u t, yờn tõm sn xut 3.2.1.4 V th trng tiờu th - Mun gii quyt tt tiờu th sn phm trc ht cn cú s gn kt cht ch nh nc, nh doanh nghip, nh khoa hc v nh nụng S liờn kt ny h tr SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 60 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn ngi dõn, h tr k thut v gii quyt khõu u cho sn phm nụng nghip - Chớnh quyn a phng cn t chc phõn cụng cỏn b, lónh o cỏc cp theo dừi, nh hng th trng nụng sn cho ngi dõn v thng xuyờn thụng bỏo v tỡnh hỡnh giỏ c th trng sn phm h tiờu trờn cỏc phng tin thụng tin truyn thụng u ngi dõn cú th tng ngy nm bt c bin ng giỏ c t ú a thi im bỏn hp lý cng nh cỏc quyt nh khỏc liờn quan n quỏ trỡnh sn xut ca mỡnh mt t H cỏch chớnh xỏc nht, trỏnh c nhng thit thũi khụng ỏng cú - Cn xõy dng cỏc c s ng thu mua sn phm giỳp ngi dõn bỏn c sn phm vi giỏ cao nht ti thi im bỏn vỡ nu bỏn qua nhiu trung gian thỡ giỏ sn phm s thp hn in h 3.2.2 Mt s gii phỏp c th cho cỏc h trng tiờu Khuyn cỏo b nụng dõn khụng nờn m rng din tớch trng tiờu nờn m ch cK nờn trng li hay phc hi trờn nờn t c Do th trng ngy cng d tha cung theo quy lut cung cu nu cung ln hn cu thỡ ngi nụng dõn s b thng lỏi ộp giỏ 3.2.2.1 K thut h - Chn t v a hỡnh: khụng phi t no cng trng tiờu c, vỡ vy phi nghiờn cu cht t, a hỡnh cú th thoỏt nc hay khụng v t ú cú mm bnh hay i khụng trc trng - Chn ging: cn chn nhng ging cú kh nng khỏng sõu bnh tt v phự hp vi iu kin khớ hu, cú kh nng cho nng sut cao, cht lng tt ng - S dng cỏc ch phm vi sinh, nm trichoderma bún cho tiờu ci to t, hn ch sõu bnh hi tiờu c bit l tuyn trựng, bnh cht nhanh v cht chm - Bún phõn, lm c trỏnh gõy tn thng b r S dng phõn bún cho cõy tiờu phi cn c vo tớnh cht t ai, khớ hu, thi tit ca a phng, tỏc dng ca tng Tr loi phõn, k thut canh tỏc, loi tr v loi ging tiờu i vi tiờu trng trờn t xỏm cn bún nhiu phõn hn tiờu trng trờn t bazan, trờn t chua khụng nờn bún phõn Sufat m - Trong quỏ trỡnh lm c khụng c xi xỏo quỏ sõu lm tn thng r - Thng xuyờn quan sỏt phỏt hin sõu bnh kp thi SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 61 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn - Thuc húa hc phi dựng luõn phiờn, khụng dựng mt loi thuc thi gian di nhm trỏnh hin tng quen thuc, trỏnh s phỏt sinh c tớnh gõy hi mi - Phun thuc cn tin hnh ng b trỏnh s lõy lan phỏt tỏn sõu bnh c vựng - Hn ch s dng phun thuc húa hc, hay thuc kớch thớch tng nng sut u m nờn phỏt trin theo hng bn vng 3.2.2.2 Ti tiờu t H - Xõy dng h thng ti v ngun nc ti m bo khụ c bit vo thỏng 4,5,6 nhu cu ti nc cho tiờu nõng cao nng sut v cht lng vo ma cn xõy dng h thng mng nhm trỏnh ngp ỳng gõp bnh thi r thi gc, tuyn trựng in h - Ngi dõn nờn nhn thc tm quan trng ca nc ti i vi cõy tiờu, t ú u t mua sm cỏc thit b phc v ti tiờu nh mỏy bm nc nu cú iu kin cK thỡ mua gin phun 3.2.2.3 Khuyn nụng phc v sn xut h - Thng xuyờn tham gia hun xó, huyn hc hi thờm linh nghim - Thng xuyờn c sỏch, bỏo, xem tivi, internet v k thut chm súc h tiờu, i giỏ c th trng, thi tit nhm ng phú kp thi hn ch tn tht 3.2.2.4 Chớnh sỏch vay - Cn mnh dn vay u t khoa hc k thut, cụng ngh cõy trng phỏt ng huy ht ni lc cho sn lng ti a 3.2.2.5 Trng mi h tiờu - Trng mi tiờu tn nhiu chi phớ, cn phi quan tõm ti cỏc yu t ging v choỏi Chn mua choỏi v ging phi phự hp vi iu kin t nhiờn ca xó em Tr v trng v t l sng cao Khụng nờn mua ging ca cỏc h dựng thuc kớch thớch tng trng cho vỡ ging ct t cỏc tiờu ny t l sng rt thp Cỏc h trng mi tiờu cú th liờn h trc vi ngi bỏn ging nhm chn c nhng cõy tiờu t cht lng chn lm ging SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 62 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn 3.2.2.6 Giỏ c - Hin nay, giỏ thu mua ht tiờu trờn xó mc thp cha thnh lp c cỏc cụng ty thu mua v ch bin quy mụ ln, ngi dõn phi bỏn sn phm qua trung gian l thng lỏi v i lớ thu gom nờn giỏ bỏn cũn thp hn so vi th u trng tiờu th chớnh Rừ rng, nu cú iu kin bỏn sn phm trc tip cho cỏc cụng ty, ngi dõn s cú li hn nhiu giỏ bỏn cao hn Do ú, gii phỏp trc tiờn t H nõng cao giỏ bỏn l nhng h trng tiờu phi thnh lp mt t chc thu gom uy tớn xó Tr ng i h cK in h cú th ký kt hp ng bao tiờu hoc bỏn sn phm trc tip cho cỏc cụng ty ny SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 63 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn PHN III: KT LUN V KIN NGH KT LUN Trong quỏ trỡnh nghiờn cu lm ti Hiu qu sn xut h tiờu Xó Cam u Chớnh huyn Cam L-Tnh Qung Tr tụi cú mt s nhn xột nh sau: - Cam Chớnh l mt xó cú tim nng t thun li cho u t phỏt trin cõy t H cụng nghip di ngy cho giỏ tr kinh t cao, c bit l cao su v h tiờu Nhng sau cn bóo s 10 nm 2013 gn 200 cao su ca xó b góy lm cho cõy h tiờu c quan tõm nhiu hn h - Nhng nm qua giỏ h tiờu tng khin din tớch tiờu ca xó núi riờng v c in nc núi chung khụng ngng tng lờn Tuy nhiờn, cỏc h tng din tớch h tiờu mt cỏch t phỏt lm sõu bnh phỏt trin v cht lng h tiờu khụng cao Bờn cnh ú thi tit cK ngy cng din bin tht thng lm cho h tiờu cht hng lot Kh nng chm súc v u t h tiờu ca tng h gia ỡnh l khỏc iu kin lao ng, kinh t ca h l h khỏc nhau, iu ny cng nh hng n nng sut v cht lng ca h tiờu - Kt qu tớnh toỏn cho thy nu giỏ h tiờu mc 150 nghỡn ng/kg thỡ hiu qu sn xut mang li cho cỏc h trng tiờu rt ln iu ny thỳc y ngi dõn trng i thờm din tớch h tiờu - Cỏc h trng h tiờu trờn a bn xó ngy cng c s quan tõm ca chớnh quyn a phng v cỏc t chc phi chớnh ph Hin nay, d ỏn ROP ó h tr ngi ng dõn trờn a bn xó trng mi v phc hi cõy h tiờu mang li nhiu ý ngha thit thc Nhiu h tham gia d ỏn cho bit Cõy ó xanh tt tr li v cho nng sut tng i khỏ, cỏc loi bnh gõy hi c bn ó c khng ch v dn dn hi phc Bờn cnh ú xó cng a nhng sỏch h tr ngi dõn vay vi lói sut thp Tr u t phỏt trin sn xut h tiờu Bờn cnh nhng thun li sn xut h tiờu cng gp nhiu khú khn nh qu t nụng nghip ngy cng hn hp nhu cu s dng t phỏt trin c s h tng tng Giỏ h tiờu tng kộo theo giỏ choỏi v cỏc chi phớ sn xut h tiờu tng lờn Trong ú nhu cu trng mi cng nh din tớch h tiờu tng s lm giỏ h tiờu gim Ngoi ra, nhiu h dõn chy theo li nhun ó dựng cỏc thuc SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 64 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn kớch thớch sinh trng cõy tiờu nm nhanh phỏt trin, n ct ging t nhng cõy tiờu ny thỡ ging rt khú lờn, gõy thit hi ln cho ngi trng mi tiờu - Mun gii quyt nhng khú khn v thỏch thc trờn ngi dõn v chớnh quyn a phng cn hp tỏc cht ch v ng b nhm mang li hiu qu kinh t u cao Tuy nhiờn phỏt trin cõy h tiờu mang tớnh bn vng cn phi t chc sn xut cú s kim soỏt dch bnh t khõu ging n quy trỡnh chm súc v u t thõm canh t H Tp hun, chuyn giao tin b k thut giỳp nụng dõn nm bt c quy trỡnh m ging v trng mi cõy h tiờu Qua ú trao i kinh nghim v khuyn cỏo nhõn rng mụ hỡnh Túm li, tiờu cựa mun phỏt trin bn vng cho nng sut v giỏ tr cao thỡ in h ngi dõn, chớnh quyn a phng cn cú nhng nh hng ỳng n nhm a cõy h tiờu lờn mt tm cao mi Giỏ tr h tiờu mang li thỡ khụng cú th ph nhn cK nhng thng hiu li l mi quan tõm hng u Vỡ th h tiờu luụn l ch quan tõm ca vựng t bazan vỡ nú luụn khng nh giỏ tr ca mỡnh vi hng v cay, KIN NGH 2.1 i vi nh nc h nng m khụng ni no cú c i - nh hng phỏt trin sn xut lõu di v c th cho ngi dõn h thc hin ỳng theo ch trng chớnh sỏch ca ng v nh nc, trỏnh tỡnh tỡnh sn xut hng lot khụng kim soỏt c ng - Xõy dng cỏc khung chớnh sỏch cn thit cho phỏt trin h tiờu nh chớnh sỏch t ai, chớnh sỏch thng mi, chớnh sỏch v vn, - Tin hnh bo him nụng nghip cho ngi nụng dõn trng tiờu nhm hn ch ri ro iu kin sn xut h tiờu chu nhiu ri ro hin Tr - H tr doanh nghip xut khu tỡm th trng mi nhm n nh th trng tiờu th, trỏnh ph thuc quỏ nhiu vo th trng xut khu ln nhng nm qua - Nh nc cn nghiờn cu khoa hc k thut h tr cho ngi dõn nhm giỳp ngi dõn tng nng sut hiu qu sn xut trng tiờu, phũng tr sõu bnh hi SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 65 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn 2.2 i vi chớnh quyn a phng - Xó nờn cho ngi dõn trng cõy lõu nm trờn nhng vựng t 20 nm ngi dõn tng din tớch trng tiờu - Quy hoch tng th vựng phõn b din tớch trng h tiờu cho phự hp tim - u nng ca vựng cựa Bo m an ninh xó hi ca a phng ngi dõn an tõm sn xut, i t H sng c nõng lờn - Tng cng u t phỏt trin c s h tng phc v sn xut trng h tiờu - Chớnh quyn a phng cú th liờn h cỏc d ỏn v phỏt trin sn xut h tiờu in nõng cao hiu qu t quỏ trỡnh sn xut tiờu h nh d ỏn ROOTS ngi dõn phỏt trin sn xut trng h tiờu mt cỏch tt nht, - Chớnh quyn a phng xó cn m thờm nhiu t hun v k thut cho cK ngi dõn h thy c s quan tõm ca chớnh quyn - Cn cú s u t h tr vay v k thut ngi dõn cú iu kin u t vo sn xut dng cú hiu qu h - Cp giy s dng t lõu di ngi dõn yờn tõm u t thõm canh s i 2.3 i vi h sn xut h tiờu - Mnh dn vay u t mua sm thit b, t liu sn xut nhm phc v sn xut Tng cng thờm lng phõn bún cho h tiờu, c bit l phõn hu c nõng ng cao nng sut v cht lng cõy trng - i nhng mi trng, cn xem xột a hỡnh a cú phự hp hay khụng v h thng thoỏt nc thit k trỏnh tỡnh trng ngp ỳng to iu cho sõu bnh phỏt trin Tr - Tớch cc tham gia cỏc lp hun k thut trng v chm súc tiờu ca xó - Tỡnh hỡnh sõu bnh luụn din bin phc tp, cn quan sỏt thng xuyờn v da theo nhng biu hin ca cõy tiờu, xem xột ú l bnh gỡ, cn cú th bỏo vi cỏn b khuyn nụng t cỏch phũng tr, tr bnh SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 66 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn - Ging mua tn nhiu chi phớ, vỡ vy cn chn mua ging m bo t l sng cao, kh nng sinh trng tt Khụng nờn mua ging nhng h s dng thuc kớch thớch - Tớch cc tham gia cỏc d ỏn ROOTS hc kin thc phũng tr sõu bnh u - Cn cp nht thụng tin th trng sn xut trng h tiờu trờn th gii v Tr ng i h cK in h t H nc cú bin phỏp hn ch nhng tn tht SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 67 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn TI LIU THAM KHO Ngụ Th Nhung Hiu qu sn xut h tiờu trờn a bn Xó Vnh Kim, Huyn Vnh Linh, Tnh Qung Tr (khúa lun tt nghip i hc), i hc kinh t Hu , 2012 u Trn Th An Thc trng sn xut h tiờu ca cỏc h nụng dõn trờn a bn t H Xó Cam Ngha, Huyn Cam L, Tnh Qung Tr (khúa lun tt nghip i hc), i hc kinh t Hu, 2013 Nguyn Ngc Huy Hiu qu sn xut trng h tiờu trờn a bn xó Vnh Kim, huyn Vnh Linh, tnh Qung Tr (khúa lun tt nghip i hc), i hc kinh t Hu, 2013 h Bỏo cỏo tỡnh hỡnh KT-XH-QPAN Xó nm 2010, 2011, 2012, 2013 in Bỏo cỏo thng niờn nghnh h tiờu Vit Nam v Th Gii nm 2012-2013 cK Ti liu, s liu thng kờ ca Xó Cam Chớnh nm 2010, 2011, 2012, 2013 ỏn xõy dng nụng thụn mi Xó Cam Chớnh (Giai on 2010 - 2020) Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin k hoch trng mi v trng phc hi cõy h h tiờu trờn a bn huyn Cam L nm 2013 Lờ c Nim k thut trng, chm súc v phũng tr sõu bnh cõy tiờu nh xut bn lao ng xó hi i 10 ThS Nguyn Cụng nh Giỏo trỡnh marketing nụng nghip Trng i hc kinh t Hu 11 TS Hong Hu Hũa Giỏo trỡnh lý thuyt thng kờ Trng i hc kinh t Hu ng 12 Websites: http://peppervietnam.com/ http://www.baovecaytrong.com/kythuatcaytrongchitiet.php?Id=396&caytrongk ythuat=h%E1%BB%93%20ti%C3%AAu Tr http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_ti%C3%AAu http://hiephoihotieuchuse.com.vn/hotieuchuse.html http://idoc.vn/tai-lieu/cay-dac-san-vung-cay-tieu-piper-nigrum-l.html http://xttm.agroviet.gov.vn/XTTMSites/vi-VN/139/54/180/0/Default.aspx https://www.facebook.com/VuaHoTieu?hc_location=timeline SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 68 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Phm Th Thanh Xuõn http://www.baomoi.com/TIEU-CUA QUANG-TRI-CAY-NONG-HUONGVI-TIEU-CUA/45/13025990.epi http://hotieuvietnam.blogspot.com/ http://www.tuhaoviet.vn/index.php/dac-san-vung-mien/ho-tieu?limit=5&start=5 u http://trangvangnongnghiep.com/cay-tieu.html Tr ng i h cK in h t H http://www.trivietcorp.com/Tu-van/Cay-Tieu/CAY-HO-TIEU.aspx?lang=en-US SVTH: ng Vn Chung - Lp: K44 KTNN 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sản xuất hồ tiêu trên địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Hiệu quả sản xuất hồ tiêu trên địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Hiệu quả sản xuất hồ tiêu trên địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay