Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở xã Hương Toàn , thị xã Hương Trà , tỉnh Thừa Thiên Huế

83 38 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:57

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGUYỄN THỊ CẨM GIANG Tr ườ ng Đ ại họ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở XÃ HƯƠNG TOÀN,THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Niên khóa: 2010 -2014 Nguyễn Thị Cẩm Giang Page ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ng Đ ại họ cK HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở XÃ HƯƠNG TOÀN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên Hướng dẫn Th.S.Trần Đoàn Thanh Thanh Tr ườ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Cẩm Giang Lớp: K44 KTNN Niên khóa: 2009 -2013 Huế, tháng năm 2014 Nguyễn Thị Cẩm Giang Page Lời Cám Ơn Khóa luận tốt nghiệp kết bốn năm học tập, nghiên cứu trường uế Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế tháng thực tập phòng Kinh Tế thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tế H nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều mặt Với tình cảm chân thành, cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cá nhân, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu đề tài cK in h Trước hết, xin chân thành cám ơn dìu dắt, dạy dỗ thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Tế Huế - Những người cho hành trang bước vào đời Đặc biệt, xin chân thành cám ơn Thạc sĩ Trần Đoàn Thanh Thanh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành khóa luận họ Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới anh, chị, cô, cán làm việc phòng Kinh tế thị xã Hương trà, trân trọng cám ơn cán bộ, bà nông dân xã Hương Toàn nhiệt tình cung cấp thông tin giúp hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp Đ ại Xin cảm ơn tất người thân, bạn bè nhiệt tình động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Mặc dù có nhiều cố gắng, song kiến thức lực thân có hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Kính ng mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn bè để khóa luận hoàn thiện hoàn thiện Tr ườ Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Cẩm Giang Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Nguyễn Thị Cẩm Giang Page Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT iv uế DANH MỤC CÁC HÌNH v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi tế H TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài in h Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài: cK PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN họ 1.1.1 Nhũng vấn đề chung đất nông nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm đất nông nghiệp Đ ại 1.1.1.2 Khái niệm đất canh tác sản xuất nông nghiệp: 1.1.1.3 Đặc điểm đất sản xuất nông nghiệp 1.1.1.4 Vai trò đất đai sản xuất nông nghiệp ng 1.1.2 Những nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2.1 Bảo vệ nghiêm ngặt đất nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia ườ 1.1.2.2 Sử dụng đất nông nghiệp linh hoạt, tiết kiệm, hiệu bền vững 1.1.3 Khái niệm hiệu tiêu đánh giá kết quả, hiệu sử dụng đất 1.1.3.1 Hiệu sử dụng đất Tr 1.1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 11 1.2.1 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 11 1.2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp thị xã Hương Trà 13 Nguyễn Thị Cẩm Giang Page i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC TẠI XÃ HƯƠNG TOÀN 15 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ HƯƠNG TOÀN 15 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 15 uế 2.1.1.1 Vị trí địa lý .15 2.1.1.2 Địa hình, địa mạo 16 tế H 2.1.1.3 Điều kiện thời tiết, khí hậu 16 2.1.1.4 Thủy văn 16 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 17 2.1.2.1 Tình hình đất đai xã 17 in h 2.1.2.2 Dân số lao động 19 2.1.2.3 Cơ sở hạ tầng 20 cK 2.1.2.4 Cơ cấu ngành kinh tế xã Hương Toàn 21 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Hương Toàn 23 2.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯƠNG họ TOÀN 24 2.2.1 Biến động sử dụng đất nông nghiệp xã qua năm 24 Đ ại 2.2.2 Cơ cấu loại hình sử dụng đất canh tác xã năm 2013 27 2.2.3 Diện tích, suất, sản lượng số loại trồng xã 29 2.3 KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC CỦA CÁC HỘ ng ĐIỀU TRA 32 2.3.1 Tình hình hộ điều tra 32 ườ 2.3.2 Tình hình sử dụng đất đai hộ điều tra 33 2.3.3 Diện tích, suất, sản lượng số loại trồng hộ điều tra 34 Tr 2.3.4 Một số CTLC nông hộ xã Hương Toàn năm 2013 .35 2.3.5 HQKT công thức luân canh chủ yếu đất canh tác: 38 2.3.5.1 Mức đầu tư nông hộ CTLC 38 2.3.5.2 Hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác công thức luân canh hộ điều tra 41 2.3.6 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất hiệu sử dụng đất canh tác 44 2.3.6.1 Ảnh hưởng chi phí trung gian đến hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác 44 Nguyễn Thị Cẩm Giang Page ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh 2.3.6.2 Ảnh hưởng quy mô ruộng đất đến hiệu sử dụng đất 48 2.3.7 Những khó khăn gặp phải trình sản xuất 52 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 54 3.1 ĐỊNH HƯỚNG .54 uế 3.1.1 Lựa chọn loại hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững 54 3.1.2 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững cho xã Hương Toàn tế H tương lai 54 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CHO XÃ HƯƠNG TOÀN 56 3.2.1.Quy hoạch đất đai nông nghiệp cách hợp lý thực tốt việc quản lý theo in h luật đất đai hành .56 3.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức sản xuất, kỹ thuật cho hộ nông dân đị cK bàn xã 56 3.2.3 Đầu tư KHCN lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư 57 họ 3.2.4 Giải pháp phát triển hệ thống CTLC, đẩy mạnh thâm canh mở rộng diện tích cách 58 Đ ại 3.2.5 Đầu tư phát triển công trình thủy lợi, công trình thoát lũ 58 3.2.6 Giải pháp vốn, thị trường chế biến nông sản 58 PHẦN III: KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 60 ng 1.KẾT LUẬN 60 2.KIẾN NGHỊ .62 Tr ườ TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 Nguyễn Thị Cẩm Giang Page iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh DANH MỤC VIẾT TẮT : Công tức luân canh BQ : Bình quân DT : Diện tích ĐVT : Đơn vị tính NN : Nông nghiệp NTTS : Thủy sản LĐNN : Lao động nông nghiệp NS : Năng suất SL : Sản lượng GO : Giá trị sản xuất IC : Chi phí trung gian tế H h in cK họ VA uế CTLC : Gía trị tăng thêm : Tổng chi phí HQSDĐ : Hiệu sử dụng đất ĐCT : Đất canh tác BVTV : Bảo vệ thực vật VSMT : Vệ simh môi trường Tr ườ ng Đ ại TC Nguyễn Thị Cẩm Giang Page iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh DANH MỤC CÁC HÌNH Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Hình 1.1: Bản đồ vị trí xã Hương Toàn tổng thể thị xã Hương Trà T.T.Huế 15 Nguyễn Thị Cẩm Giang Page v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất nước ta 12 Thống kê diện tích đất nông nghiệp thị xã Hương Trà 14 Bảng 3: Tình hình sử dụng đất đai xã Hương Toàn 18 Bảng 4: Dân số lao động xã Hương Toàn qua năm 2011- 2013 20 Bảng 5: Một số tiêu kinh tế xã qua năm 2011- 2013 22 Bảng 7: Diện tích, suất, sản lượng số trồng chínhtrên địa bàn xã Hương Toàn 30 tế H uế Bảng 2: Bảng 8: Tình hình nhân lao động hộ năm 2013 33 h Bảng 9: Tình hình đất đai hộ điều tra 33 in Bảng 10: Năng suất, sản lượng số loại trồng hộ điều tra năm 2013 34 cK Bảng 11: Công thức luân canh số trồng hộ điều tra 35 Bảng 12: Lịch thời vụ loại trồng 37 Bảng 13: Mức đầu tư chi phí hộ điều tra đơn vị diện tích 40 họ Bảng 14: Hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác CTLC hộ điều tra 43 Bảng 15: Ảnh hưởng mức đầu tư chi phí trung gian đến kết hiệu kinh tế sử dụng đất Đ ại canh tác 47 Bảng 16: Ảnh hưởng công lao động đến kết hiệu sử dụng đất 51 Tr ườ ng Bảng 17: Khó khăn trình sản xuất hộ điều tra 52 Nguyễn Thị Cẩm Giang Page vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia Là điều kiện cho tồn phát triển sống trái đất Đất đai sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt sản xuất nông nghiệp đất đai tư liệu sản xuất vô quan uế trọng Dân số ngày gia tăng, nhu cầu người sản phẩm lấy từ đất ngày cao, hoạt động dịch vụ, nhà làm cho quỹ đất ngày bị thu hẹp Do tế H vấn đề đặt người phải khai thác sử dụng đất cho hợp lý mang lại hiệu cao Qua thời gian nghiên cứu tình hình sử dụng đất đai nông nghiệp xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà ,Thừa Thiên Huế, nhận thấy hiệu kinh tế sử dụng in h đất canh tác nông hộ không cao so với tiềm vốn có vùng Xuất phát từ vấn đề chọn đề tài “Hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã cK Hương Toàn , thị xã Hương Trà , tỉnh Thừa Thiên Huế” Nhằm nghiên cứu tìm giải pháp để nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác thông qua việc lựa chọn loại trồng mang lại theo CTLC đơn vị diện tích họ  Mục tiêu nghiên cứu: + Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề hiệu sử dụng đất Đ ại + Phân tích thực trạng sử dụng đất canh tác hộ nông dân xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác thời gian tới ng  Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp phân tích thống kê ườ + Phương pháp điều tra vấn +Phương pháp chuyên gia tham khảo Tr  Kết đạt được: + Đề tài nêu thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xá ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất canh tác xã thời gian tới + Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn xã Nguyễn Thị Cẩm Giang Page vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh Chủ động tìm dự án đầu tư vào loại trồng, vật nuôi giúp bà nông dân sản xuất Tạo điều kện cho bà nông dân vay vốn với lãi xuất ưu đãi, cho vay đối tượng, mục đích sử dụng, gắn chặt hoạt động cho vay với hệ thống khuyến nông uế dịch vụ vật tư Vấn đề tìm đầu cho sản phẩm quan trọng định đến thu nhập tế H người dân Do quyền địa phương, cần phải cung cấp đầy đủ thông tin giá mặt hàng nông nghiệp sản phẩm mà thị trường cần để giúp cho hộ nông dân có định vấn đề sản xuất tiêu thụ sản phẩm thị trường có lợi in h Hạn chế tình trạng mùa giá, dược giá mùa Phải cho người Tr ườ ng Đ ại họ cK dân biết nên trồng gì, để đạt hiệu kinh tế cao Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh PHẦN III KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 1.KẾT LUẬN Hương Toàn xã đồng thị xã Hương Trà có diện tích tự nhiên uế 1229,42 ha, diện tích nông nghiệp 748,92 ( chiếm 60,91%) xã có vị rí cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp Mặt khác Hương toàn có hệ tế H thống giao thông đường thuận tiện cho việc giao lưu với địa phương khác tỉnh thành phố, góp phần chuyến dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa Hiệu sử dụng đất nông hộ chịu ảnh hưởng nhân tố phân bón, in h giống trồng, thuốc BVTV, loại đất, trình độ canh tác… Mỗi nhân tố có mức ảnh hưởng khác đến hiệu sử dụng đất đai nông hộ Ngoài mức đầu tư cK nông hộ khác công thức luân canh khác mang lại hiệu kinh tế khác cho nông hộ Qua nghiên cứu thực trạng tình hình sử dụng đất địa bàn xã Hương Toàn họ với số liệu điều tra thực tế, xin rút số kết luận khái quát sau: Về thực trạng sử dụng đất canh tác: Đ ại Qua điều tra tình hình sử dụng đất canh tác thôn địa bàn xã phần lớn diện tích đất người dân sản xuất vụ/năm với CTLC như: lúa - lúa, lạc - sắn, ngô- sắn … Do để nâng cao hiệu sử dụng đất, người nông ng dân phải tăng cường đầu tư thâm canh, cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu ruộng đồng tạo điều kiện để nâng cao suất trồng mang lại hiệu ườ kinh tế cao - Nhìn chung, chất lượng đất đai địa bàn thấp, diện tích tương đối nhỏ Tr hẹp, manh mún, gặp nhiều khó khăn địa hình phức tạp, ảnh hưởng điều kiện khí hậu nên việc sử dụng đất đai vào sản xuất nông nghiệp chưa cao Trong lúc diện tích có xu hướng ngày giảm xuống chuyển đổi sang mục đích khác có cố gắng lớn quyền việc hạn chế tối đa xâm chiếm đất nông nghiệp đất canh tác Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh - Việc sử dụng khai thác đất đai chưa triệt để, hiệu mang lại chưa cao Sản xuất trồng trọt chưa tương xứng với tiềm sẵn có địa bàn - Trình độ lao động sản xuất thấp ,nhận thức văn hóa người dân hạn chế, chưa mạnh dạng đầu tư thâm canh phát triển sản xuất, chuyển đổi cấu uế trồng vật nuôi phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tế H Về hiệu sử dụng đất: - Mặc dù diện tích đất canh tác không tăng, nhờ sách thâm canh - tăng vụ thực tốt nên diện tích gieo trồng không ngừng tăng lên Từ h đó, làm tăng hệ số sử dụng ruộng đất năm sau cao năm trước in - Năng suất sản lượng số trồng không ngừng tăng lên đáp ứng phần nhu cầu nông hộ Tuy nhiên, sản xuất mang nặng tính tự cung, tự cấp cK chưa phát triển mạnh sản xuất hàng hoá - Sự chuyển dịch cấu trồng chậm năm qua họ có chuyển biến đáng kể Một số trồng vào canh tác, quy mô trồng có giá trị kinh tế không ngừng mở rộng Đ ại - Nhìn chung, chi phí trung gian đầu tư cho lúa cao hiệu mang lại thấp nhiều so với loại trồng khác ngô, lạc, sắn CTLC NgôSắn, Lạc - Sắn mang lại hiệu cao, có khả tích luỹ cho nông hộ CTLC Lạc- Sắn, Ngô - Sắn mang laị hiệu kinh tế cao, mang lại khả tích lũy ng nông hộ Tuy CTLC Lạc - Sắn sử dụng hiều lao động so với CTLC khác ườ sở để tạo việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn - Sự ảnh hưởng nhân tố chi phí trung gian, công lao động, quy mô đất Tr đai, kiến thức chủ hộ đến giá trị tăng thêm đất canh tác lớn - Mức đầu tư phân bón thuốc trừ sâu tự phát, gây lãng phí không mang lại hiệu kinh tế cho loại trồng Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh 2.KIẾN NGHỊ Xuất phát từ vấn đề tồn tạI trình sử dụng đất đai xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Hương Toàn, xin đưa số kiến nghị sau: uế * Đề xuất cấp quyền: tế H - Thực công tác quy hoạch tổng thể chi tiết sử dụng đất đai hợp lý, thống từ cấp Đặc biệt, có sách hợp lý khuyến khích hộ quan tâm đến sản xuất nông nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ có nhu cầu để h tăng hiệu sử dụng đất in - Liên hệ, xây dựng chương trình khuyến nông để tiến hành tập huấn kỹ thuật nâng cao lực quản lý cho nông hộ địa bàn để góp phần nâng cK cao hiệu sản xuất nông nghiệp nói chung, hiệu sử dụng đất canh tác nói riêng - Phát triển hệ thống sở hạ tầng nông thôn hệ thống thuỷ lợi hệ họ thống giao thông nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp Đ ại - Trước mắt cần tìm kiếm loại giống lúa, giống ngô, lạc có suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện tự nhiên xã để tăng hiệu cho việc sản xuất ng * Đối với nông dân: - Trước mắt, nên phát triển CTLC Lạc – Sắn, Ngô –Lạc Ngô- Ngô ườ Vì CTLC mang lại hiệu cao, riêng ngô sắn biết đầu tư ngày công lao động vào việc chế biến cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng nên Tr giải pháp tốt để mang lại thu nhập cho nông hộ nâng cao tích luỹ cho khu vực nông thôn - Dựa vào điều kiện có sẵn hệ thống thuỷ, chuyển số diện tích trồng lúa hiệu sang trồng ngô, lạc ,các loại rau, hoa để nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh - Giảm đáng kể lượng phân vô thuốc bảo vệ thực vật thấy không thật cần thiết thay vào nên sử dụng nhiều phân hữu cơ, phân chuồng, phân hoai mục biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp Điều tiết kiệm chi phí mà làm môi trường, bảo vệ, tăng chất lượng đất đai bảo đảm vệ sinh an toàn uế thực phẩm - Tham gia tích cực lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, kỹ quản lý nông hộ tế H địa phương tổ chức Đồng thời không ngừng tự nâng cao kiến thức sản xuất, kiến Tr ườ ng Đ ại họ cK in h thức thị trường để có định sản xuất đạt hiệu cao Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng kinh tế nông nghiệp, Chủ biên PGS PTS Phạm Văn Đình –TS Đỗ Kim Chung, Trường đại học NN1- Hà Nội 1997 Bài giảng thống kê nông nghiệp, PGS PTS Đỗ Thị Ngà Thanh –PGS Ngô Thị uế Thuận, Trường đại học nông nghiệp – Hà Nội 1997 Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khóa luận tốt nghiệp,“Đánh giá hiệu sử dụng đất tế H canh tác xã Quãng Phương, huyện Quãng Trạch, tỉnh Quãng Bình” Nguyễn Thị Huyền, Khóa luận tốt nghiệp, “Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An” in tỉnh Thừa Thiên Huế”, Khóa luận tốt nghiệp h “Đánh giá hiệu dụng đất nông nghiệp xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thống kê, kiểm kê diện tích đất đia xã Hương Toàn năm 2011,2012, 2013 đất đai năm 2013 cK Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Trà, thống kê, kiểm kê diện tích họ Phòng Kinh Tế Thị Xã Hương Trà, thống kê diện tích, suất, sản lượng số trồng năm xã Hương Toàn năm 2011, 2012, 2013 Uỷ ban nhân dân xã Hương Toàn, Báo cáo xây dựng nông thôn xã Hương Đ ại Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2012 10 Uỷ ban nhân dân xã Hương Trà, Báo cáo kinh tế, xã hội xã năm 2011, 2012, 2013 ng 11 website: www.gso.gov.vn/ - Tổng cục thống kê Việt Nam Tr ườ 12 wedsite: tailieu.vn/ Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh Mãphiếu:………… PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ (Xã Hương Toàn) Phiêu điều tra:“ Hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã Hương Toàn, thị uế xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huê” Người vấn: Nguyễn Thị Cẩm Giang Ngày:…./……/…… tế H Để kết quảphân tích giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương kính mong hộ cung cấp thông tin đầy đủ theo thực tiễn sản xuất gia đình Trân trọng cám ơn I Thông tin tổng quát: in h 1.Họ tên chủ hộ:……………………… Tuổi:………………… Giới tính:……………………… Trình độ học vấn chủ hộ……… cK Tình hình nhân lao động hộ: Tổng số nhân khẩu: Gồm Nam Nữ Tổng số lao động: Tổng số lao động: họ Số người sống gia đình: Đ ại Trong đó, lao động nông nghiệp: ; lao động phi nông nghiệp II Tình hình đất đai nông hộ: Chỉ tiêu Tổng sô Giao khoán Đấu thầu Thuê mướn Khai hoang S Tr ườ ng Tổng diện tích Nhà vườn 2.Đất sản xuất nông nghiệp a Đất trồng hàng năm b Đất trồng lâu năm ăn ĐVT 4.Đất lâm nghiệp 5.Đất mặt nước:(DT NTTS) 6.Các loại đất khác Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh III.Tình hình trang bị tư liệu sản xuất: Con Cày thủ công Cái Máy cày Cái Máy gặt lúa Cái Bình phun thuốc Cái Xe bò Cái Xe công nông Cái Vốn tín dụng Tr.đồng uế Trâu bò cày kéo Số lượng tế H ĐVT h Loại IV Tình hình sử dụng đất đai nông hộ: Cây trồng / Hình thức sở Chủ động tưới Công thức hữu tiêu(có/không) cK DT (m2) Số in Tư liệu khác họ luân canh Tr ườ ng Đ ại Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh V Chi phí doanh thu loại trồng phân theo công thức luân canh Số 1: Diện tích…….(sào); trồng cây………… Công thức luân canh: Cây Cây Cây Ghi Số Chiphí Số Chiphí Số Chi phí lượng (1000đ) lượng (1000đ) lượng uế Chỉ tiêu tế H 1.Tổng sản lượng (1000đ) 2.Giống 3.Phân bón tự có h Phân bón mua in -Phân chuồng -Đạm cK -Lân -Kali họ -NPK Thuốc BVTV -Trừ cỏ 6.Công LĐ -Làm đất Đ ại -Trừ sâu ng -Gieo trồng -Làm cỏ ườ -Bón phân -Thu hoạch Tr -Tuốt Chi phí khác (thủy lợi, thuê đất … ) Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh Số 2: Diện tích…….(sào); trồng cây………… Công thức luân canh: Số Chiphí lượng (1000đ) Sốlượng Chi phí 2.Giống (1000đ) in Phân bón mua -Phân chuồng -Lân -Kali -NPK Đ ại Thuốc BVTV họ cK -Đạm 6.Công LĐ Ghi h 3.Phân bón tự có -Trừ cỏ Số lượng Chi phí (1000đ) 1.Tổng sản lượng -Trừ sâu Cây tế H Chỉ tiêu Cây uế Cây ng -Làm đất -Gieo trồng ườ -Làm cỏ -Bón phân Tr -Thu hoạch -Tuốt Chi phí khác (thủy lợi, thuê đất … ) Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh Số 3: Diện tích…….(sào); trồng cây………… Công thức luân canh: Cây Số lượng Chi phí Số lượng Chi phí Số lượng Chi phí (1000đ) (1000đ) (1000đ) 1.Tổng sản lượng tế H 2.Giống 3.Phân bón tự có Phân bón mua h -Phân chuồng in -Đạm -Kali -NPK họ Thuốc BVTV -Trừ sâu -Gieo trồng Đ ại -Trừ cỏ -Làm đất cK Lân 6.Công LĐ Cây ng -Làm cỏ -Bón phân ườ -Thu hoạch -Tuốt Tr Chi phí khác (thủy lợi, thuê đất … ) Nguyễn Thị Cẩm Giang Ghi uế Chỉ tiêu Cây Page 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh Số 4: Diện tích…….(sào); trồng cây………… Công thức luân canh: Cây Cây Số Chi phí Số lượng Chi phí lượng (1000đ) (1000đ) 2.Giống 3.Phân bón tự có Chi phí lượng (1000đ) h Phân bón mua in -Phân chuồng -Đạm -Kali -NPK Thuốc BVTV Đ ại -Trừ sâu họ cK -Lân 6.Công lao động -Làm đất ng -Gieo trồng -Làm cỏ ườ -Bón phân -Thu hoạch Tr -Tuốt Chi phí khác (thủy lợi, thuê đất … ) Nguyễn Thị Cẩm Giang Ghi Số tế H 1.Tổng sản lượng -Trừ cỏ Cây uế Chỉ tiêu Page 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh V Giá bán loại nông sản gia đình thị trường năm 2013 Giá bán (kg) uế Cây trồng 1.L úa tế H 2.Ngô 3.Sắn 4.Lạc Tr ườ ng Đ ại họ cK in h 5.Rau loại Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh Câu hỏi vấn 1.Để đầu tư sản xuất nông nghiệp, ông bà có vay vốn tín dụng không? A Có B Không Số tiền Thời gian vay Lãi suất (%) (tháng) Mục đích tế H Nguồn vốn uế 2.Nếu có Vay ngân hàng Các quỹ tín dụng h Người thân in Khác 3.Theo ông bà chất lượng đất canh tác nào? B.Bình thường cK A Tốt C.Xấu 4.Theo ông bà việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV có xu hướng: Tăng Giảm Không tăng, không giảm họ Chỉ tiêu Phân hữu Phân vô Đ ại Thuốc BVTV 5.Theo ông bà việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất canh tác sang mục đích khác có ng hợp lý hay không? … ….……………………………………………………………………………… ườ ……………………………………………………………………………………… Trong trình sử dụng đất canh tác để sản xuất NN ông (bà) có gặp khó khăn Tr nào? A Vốn D.Thiếu kỹ thuật B.Chi phí đầu vào cao E Giá đấu thầu C Chất lượng đất F Thời tiết Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh 7.Nông sản sản xuất ông (bà): A.Bán C Khác B.Tiêu dùng 8.Theo ông bà cấu trồng hợp lý chưa? B.Chưa hợp lý uế A Hợp lý 9.Trong loại trồng hàng năm, công thức luân canh mang lại hiệu sử tế H dụng đất lớn nhất? 10.Ở địa phương ông (bà) có hướng dẫn kỹ thuật canh tác qua lớp tập huấn hay in h không? A Có B Không cK 11 Ý kiến ông bà giá loại nông sản nào? A.Tăng họ 12.Theo ông bà diện tích canh tác có xu hướng B.Giảm nào? Đ ại 13.Theo ông (bà ) để nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác cần có biện pháp Xin chân thành cám ơn ông (bà) cung cấp thông tin! Tr ườ ng Nguyễn Thị Cẩm Giang Page 73
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở xã Hương Toàn , thị xã Hương Trà , tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở xã Hương Toàn , thị xã Hương Trà , tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở xã Hương Toàn , thị xã Hương Trà , tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay