Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc vụ Đông Xuân ở xã Quang Thành – huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An

97 142 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:57

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN in h tế H uế - - cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LẠC VỤ ĐÔNG XUÂN họ Ở XÃ QUANG THÀNH – HUYỆN YÊN THÀNH ng Đ ại TỈNH NGHỆ AN Tr ườ Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Biên Lớp: K44 KTNN Niên khóa: 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Văn Lạc Huế, 05 năm 2014 LờiCả m Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Lời đầuênti xin bày tỏ òng l cảm ơn chân ành th tới thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy l cô khoa Kinh tếà vPhát triển suố t năm khóa họcã đdạy dỗ, truyền đạt cho kiến thức bổ ích Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Th.s Nguyễn V Lạc, người ã tận đ ìn t h bảo, hướng dẫn trongình quáthực tr tậpà v nghiên cứu đềài.t Tôi xin gửi lời cảm ơn chânành th tới toàn thể cô, chú, anh chị Ủy ban nhân dân ãx Qua ng Thành tận ình t giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trình thực tập đểànhothành đề àit nghiên cứu: “ Hiệu kinh tế sản xuất lạc vụ Đông Xuân ã Quang x Thành – Huyện ên Y Thành – Tỉnh Nghệ An” Cuối ùng c xin gửi lời cảm ơn chân ành thtới gia ìđnh bạn èb tôi, người luônênởđộng b viên tạo điều kiện cho ìnhtrhọc tập àv nghiên cứu đềài ttốt nghiệp Do hạn chế mặt kiến àthức kinh nghiệm v thời gian ên n trình nghiên cứu đềài tkhông tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp Quý thầyà cô bạn v èb để khóa luận ày ng hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế , ngày 12 tháng năm 2014 Sinh viên Hoàng ThịBiên GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ .v uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vii tế H ĐƠN VỊ QUY ĐỔI ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài h Mục đích nghiên cứu in Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu cK PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN họ 1.1.1 Lí luận chung hiệu kinh tế .4 1.1.2 Nguồn gốc, xuất xứ lạc Đ ại 1.1.3 Giá trị dinh dưỡng giá trị kinh tế lạc 1.1.3.1 Giá trị dinh dưỡng .9 1.1.3.2 Giá trị kinh tế 10 ng 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết hiệu sản xuất lạc 12 1.1.4.1 Các nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên 12 ườ 1.1.4.2 Các yếu tố thuộc sinh học 13 1.1.4.3 Yếu tố kinh tế xã hội .14 Tr 1.1.5 Đặc điểm kỹ thuật trồng lạc .16 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN .18 1.2.1 Tình hình sản xuất lạc giới 18 1.2.2 Tình hình sản xuất lạc Việt Nam 20 1.2.3 Tình hình sản xuất lạc tỉnh Nghệ An 22 SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN i GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LẠC Ở XÃ QUANG THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN 24 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .24 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .24 uế 2.1.1.1 Vị trí địa lý 24 2.1.1.2 Đặc điểm địa hình 24 tế H 2.1.1.3 Thổ nhưỡng thủy văn 24 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 25 2.1.2.1 Tình hình dân số lao động 25 2.1.2.2 Tình hình sử dụng đất đai .28 in h 2.1.2.3 Tình hình sở hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật 30 2.1.2.4 Tình hình phát triển kinh tế xã Quang Thành 33 cK 2.1.3 Đánh giá chung địa bàn nghiên cứu .35 2.1.3.1 Thuận lợi 35 2.1.3.2 Khó khăn 36 họ 2.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUANG THÀNH 37 2.3 HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LẠC CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA .39 Đ ại 2.3.1 Năng lực sản xuất hộ 39 2.3.1.1 Tình hình nhân lao động 39 2.3.1.2 Tình hình sử dụng đất đai hộ điều tra 41 ng 2.3.1.3 Tình hình trang bị vật chất, kỹ thuật .42 2.3.2 Tình hình đầu tư thâm canh nhóm hộ điều tra 44 ườ 2.3.2.1 Tình hình sử dụng giống lạc nhóm hộ điều tra 44 2.3.2.2 Tình hình sử dụng phân bón – thuốc BVTV hộ điều tra 46 Tr 2.3.2.3 Chi phí dịch vụ thuê 47 2.3.3 Kết hiệu sản xuất lạc năm 2013 hộ điều tra .48 2.3.3.1 Chi phí sản xuất hộ điều tra .48 2.3.3.2 Kết hiệu sản xuất lạc hộ điều tra .50 2.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA 52 SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN ii GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp 2.4.1 Ảnh hưởng quy mô đất đai 52 2.4.2 Ảnh hưởng chi phí trung gian đến kết hiệu sản xuất lạc hộ điều tra .55 2.4.3 Phân tích nhân tố ảnh hướng đến suất lạc qua hàm sản xuất Cobb – uế Douglash .58 2.4.4 Ảnh hưởng yếu tố khác 61 tế H 2.5 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LẠC Ở XÃ KỲ ĐỒNG 63 2.5.1 Chuỗi cung yếu tố đầu vào 64 2.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ LẠC TẠI ĐỊA PHƯƠNG 66 in h 2.6.1 Thuận lợi 66 2.6.2 Khó khăn 67 cK CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO .69 HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC .69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG .69 họ 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC .69 3.2.1 Giải pháp kỹ thuật 70 Đ ại 3.2.1.1 Giải pháp giống 70 3.2.1.2 Giải pháp phân bón 70 3.2.1.3 Giải pháp đầu tư, kỹ thuật trồng chăm sóc 71 ng 3.2.1.4 Giải pháp phòng ngừa sâu bệnh 71 3.2.2 Giải pháp đất đai 71 ườ 3.2.3 Giải pháp thị trường đầu vào, đầu 72 3.2.4 Giải pháp sở hạ tầng phục vụ sản xuất 72 Tr 3.2.5 Giải pháp khuyến nông 73 3.2.6 Mô hình liên kết 74 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 3.1 KẾT LUẬN 75 3.2 KIẾN NGHỊ 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN iii GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp : Bình quân BQC : Bình quân chung BQNK : Bình quân nhân BQLĐ : Bình quân lao động BVTV : Bảo vệ thực vật CN-XD : Công nghiệp – Xây dựng DT : Diện tích ĐVT : Đơn vị tính GO : Tổng giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã họ : Khoa học kỹ thuật : Lao động LĐNN : Lao động nông nghiệp NK : Nhân NN : Nông nghiệp NS : Năng suất QL : Thôn Quang Long SL : Sản lượn TC : Tổng chi phí sản xuất TL : Thôn Tiên Long TLSX : Tư liệu sản xuất TM-DV : Thương mại – dịch vụ UBND : Ủy ban nhân dân VA : Giá trị gia tăng Đ ại ng ườ Tr h in : Chi phí trung gian KHKT LĐ cK IC tế H BQ uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN iv GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ uế Sơ đồ 1: Chuỗi cung lạc xã Quang Thành 64 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Biểu đồ 1: Diện tích, sản lượng lạc Việt Nam giai đoạn (2011 – 2013) .21 SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN v GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình sản xuất lạc số nước giới giai đoạn 2011 – 2013 .19 uế Bảng 2: Tình hình sản xuất lạc Nghệ An giai đoạn 2011 – 2013 .22 Bảng 3: Tình hình dân số lao động xã Quang Thành năm 2013 .27 tế H Bảng 4: Tình hình đất đai xã Quang Thành năm 2013 29 Bảng 5: Tình hình sở hạ tầng trang bị kỹ thuật phục vụ đời sống 31 sản xuất xã Quang Thành 31 h Bảng : Tình hình phát triển kinh tế xã Quang Thành giai đoạn 2011 – 2013 34 in Bảng : Tình hình sản xuất lạc xã Quang Thành qua năm 2011 – 2013 38 Bảng 8: Tình hình nhân lao động hộ điều tra .40 cK Bảng 9: Tình hình sử dụng đất đai hộ điều tra năm 2013 (BQ/hộ) 42 Bảng 10: Tình hình trang bị vật chất, kỹ thuật hộ điều tra 43 Bảng 11: Tình hình sử dụng giống lúa hộ điều tra năm 2013 (BQ/sào) 45 họ Bảng 12: Tình hình đầu tư phân bón - thuốc BVTV hộ điều tra (BQ/sào) .47 Bảng 13: Chi phí dịch vụ thuê hộ điều tra năm 2013 (BQ/Sào) 48 Đ ại Bảng 14: Chi phí sản xuất lạc năm 2013 hộ điều tra (BQ/sào) .50 Bảng 15: Kết hiệu sản xuất lạc hộ điều tra năm 2013 51 Bảng 16: Ảnh hưởng quy mô đất đai đến kết hiệu sản xuất lạc ng hộ điều tra năm 2013 54 Bảng 17: Ảnh hưởng chi phí trung gian đến kết hiệu sản xuất lạc ườ hộ điều tra năm 2013 57 Bảng 18 : Kết xử lí hàm sản xuất Cobb – Douglash hộ điều tra sản xuất lạc Tr Đông Xuân năm 2013 59 Bảng 19: Những khó khăn hộ điều tra sản xuất lạc .68 SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN vi GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp TÓM TẮT NGHIÊN CỨU  Lí chọn đề tài Lạc công nghiệp ngắn ngày phổ biến nước ta nay, có giá trị kinh tế cao nhiều người dân quan tâm phát triển, đồng thời lạc số uế mặt hàng xuất quan trọng nước ta Quang Thành xã miền núi nằm phía Tây Bắc huyện Yên Thành, tế H người dân nơi sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp Vài năm trở lại đây, nhờ mạnh dạn thay đổi giống lạc mà kết sản xuất lạc bà nơi đạt khả quan, suất sản lượng tăng lên cách đáng kể Tuy nhiên đất đai ngày hạn hẹp, cạnh tranh gay gắt, thời tiết diễn biến thất thường, in h đồng thời tình hình sâu bệnh trở ngại cho người nông dân việc đánh giá hiệu kinh tế hoạt động sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng Xuất cK phát từ thực tiễn lựa chọn đề tài: “Hiệu kinh tế sản xuất lạc vụ Đông Xuân xã Quang Thành – huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An” để làm đề tài khóa luận họ  Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận, thực tiễn sản xuất hiệu sản xuất lạc Đ ại - Đánh giá kết hiệu kinh tế sản xuất lạc vụ Đông Xuân hộ địa bàn xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - Đề xuất số định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất lạc ng hộ địa bàn nghiên cứu  Dữ liệu phục vụ nghiên cứu ườ - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Dựa vào báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo quy hoạch sử dụng đất UBND xã Quang Thành, niêm giám thống kê Tr tỉnh Nghệ An, niêm giám thống kê nước số sách báo, tạp chí có liên quan, internet,… - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Được thu thập từ điều tra, vấn 60 hộ sản xuất lạc địa bàn nghiên cứu, cách xây dựng phiếu điều tra vào nội dung nghiên cứu theo phương pháp điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN vii GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp  Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử - Phương pháp thu thập số liệu:  Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Điều tra vấn chọn mẫu 60 hộ uế  Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp - Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo tế H - Phương pháp điều tra - Phương pháp thống kê mô tả hạch toán kinh tế: Được vận dụng để đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới suất lạc mô hình hàm sản xuất CobbDouglash theo phương pháp OLS phần mềm Eviews in h  Kết đạt Sau thời gian nghiên cứu, đánh giá kết hiệu sản xuất lạc xã cK Quang Thành, tìm hiểu thuận lợi khó khăn người dân trình sản xuất lạc, đạt kết sau: Yên Thành, tỉnh Nghệ An họ - Khái quát tình hình sản xuất lạc địa bàn xã Quang Thành, huyện - Đánh giá kết hiệu sản xuất lạc vụ Đông Xuân Đ ại - Tìm hiểu khó khăn nhu cầu người dân việc đẩy mạnh sản xuất lạc - Đưa giải pháp góp phần phát triển sản xuất lạc địa bàn thời Tr ườ ng gian tới SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN viii GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp quyền sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài cho người dân, trình cần tiến hành nhanh chóng để người dân an tâm sản xuất Một ruộng đất tập trung quy hoạch ruộng gần nhà thuận tiện cho người dân việc chăm sóc, áp dụng tiến khoa học – kỹ thuật vào sản xuất uế 3.2.3 Giải pháp thị trường đầu vào, đầu Cần có sách hỗ trợ giá yếu tố đầu vào giống, phân bón, thuốc tế H BVTV,…để người dân yên tâm sản xuất, đảm bảo cung ứng kịp thời chất lượng Giải tốt vấn đề tiêu thụ nông sản giúp tạo động lực thúc đẩy hộ nông dân yên tâm đầu tư sản xuất Tuy nhiên biến động thị trường nông sản khiến người dân chưa thể yên tâm sản xuất Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ hẹp, in h chủ yếu người nông dân bán cho tư thương, người thu gom, chợ, đại lý chưa có công ty thức đứng thu mua lạc cho người dân Do đó, tình trạng cK lúc bán người sản xuất bị ép giá tránh khỏi Chính vậy, để đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ, cần thiết phải: - Chính quyền địa phương cần tạo đầu thuận lợi cho người dân, cách họ liên kết với công ty đứng ký kết hợp đồng thu mua lạc ổn định cho hộ nông dân HTX nên đứng thu mua tìm kiếm thị trường tiêu thụ lạc cho người nông dân Đ ại - Xây dựng mở rộng hệ thống chợ nông thôn xã để phục vụ giao lưu, trao đổi hàng hóa thành thị nông thôn - Xây dựng mở rộng sở chế biến gần địa bàn để giảm bớt ng khâu trung gian, giảm chênh lệch giá, nâng cao hiệu sản xuất lạc cho người dân ườ - Mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất sang nước bạn Thái Lan, Indonesia thị trường lớn khác Nhật Bản, Canada,… Tr 3.2.4 Giải pháp sở hạ tầng phục vụ sản xuất Do hệ thống nhỏ lẻ, manh mún, hệ thống tưới tiêu gặp nhiều khó khăn, hệ thống kênh mương có bị xuống cấp, không đủ để phục vụ sản xuất nông nghiệp, vụ Hè Thu Vì vậy, đòi hỏi quyền địa phương, công ty thủy nông có quan tâm tưới tiêu kịp thời, hợp lý, có hệ thống kênh mương cấp thoát nước phục vụ cho sản xuất SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN 72 GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, cần có quan tâm hệ thống giao thông nội đồng, đầu tư tu sửa chưa trọng mức nên có nguy có bị xuống cấp trầm trọng Vì thế, cần có quan tâm hỗ trợ tỉnh, huyện quyền địa phương việc tu sửa, xây dựng hệ thống đường sá đầu tư xây dựng uế sở hạ tầng phục vụ trình sản xuất đời sống người dân nơi Để thành công cần có đóng góp người dân, ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản chung xã tế H 3.2.5 Giải pháp khuyến nông Sản xuất lạc địa bàn chủ yếu dựa vào kinh nghiêm truyền thống Do đó, để tăng suất đồng thời đảm bảo tính bền vững sản xuất đòi hỏi lớp tập huấn, buổi học ngắn truyền đạt kinh nghiệm Tuy nhiên, chưa phổ biến rộng rãi in h vào quần chúng nhân dân chưa người dân ý quan tâm họ có thời gian ngại giao tiếp học hỏi Điều đặt cho cán khuyến nông xã cK ban lãnh đạo HTX nên vào thực tế người dân để biết người dân gặp nhiều khó khăn, họ cần muốn để từ đề xuất biện pháp khắc phục Trong trình khuyến nông cho bà nông dân, để nội dung công tác họ khuyến nông thực người dân dễ tiếp thu cần thực theo phương châm: đơn giản, dễ tiếp thu, phải người dân tự thực hành, hoạt động Đ ại khuyến nông thực theo phương pháp sau: - Thực mô hình trồng lạc trình diễn đồng ruộng, sau mời người nông dân đến tham gia, học hỏi huấn luyện, tập huấn kỹ thuật mô ng hình trình diễn - Lựa chọn hộ trồng lạc giỏi, tiên tiến giúp họ xây dựng mô hình mẫu ườ có hiệu kinh tế cao sở mời người dân tới tham gia học hỏi kinh nghiệm - Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng phát thanh, truyền Tr hình, truyền thông nông thôn, báo chí,…xây dựng hệ thống khuyến nông với cán có trình độ chuyên môn, có tâm huyết để hướng dẫn cho người dân kỹ thuật trồng lạc có hiệu - Các tổ chức cần trực tiếp kiểm tra đồng ruộng, khảo sát để đưa biện pháp kịp thời phù hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với người dân công tác khuyến nông nhằm giảm thiểu tối đa thiên tai dịch bệnh SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN 73 GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp 3.2.6 Mô hình liên kết Để nâng cao hiệu sản xuất cần có liên kết bốn nhà, bao gồm: nhà nước, nhà khoa học, nhà nông nhà doanh nghiệp - Nhà nông: Là chủ thể sản xuất, tự chủ tự chịu trách nhiệm, trung tâm uế liên kết kinh tế, cần giúp đỡ tất chủ thể khác - Nhà khoa học: Đó viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tế H khuyến nông, BVTV, trạm giống, Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn bám sát tình hình thực tế trình sản xuất từ lúc trồng đến lúc thu hoạch, liên kết chặt chẽ với nhà nông, nghiên cứu hướng dẫn kỹ thuật định hướng kỹ thuật cho người dân - Nhà nước: Đóng vai trò tổ chức, điều phối thành phần (các nhà); có in h kế hoạch cụ thể cho tiến trình liên kết; thúc đẩy việc xây dựng mô hình hợp tác, Câu lạc bộ, nhóm sản xuất nông dân; có sách hay huy động nguồn vốn cK hỗ trọ cho nông dân sản xuất tiêu thụ - Nhà doanh nghiệp: Bao gồm doanh nghiệp chế biến, công ty thu mua lạc, công ty giống, vật tư, hợp tác xã,…trợ giúp nông dân vốn, vật tư, tiêu thụ nông họ sản hàng hóa, hỗ trợ thông tin thị trường Họ cần có sản phẩm đủ số lượng chất lượng để bán buôn với khách hàng, họ cần sách nhà Đ ại nước hỗ trợ để việc kinh doanh diễn thuận lợi, việc liên kết doanh nghiệp với nhà cần thiết Mô hình liên kết cần đảm bảo tính bền vững hiệu quả, tuân thủ nguyên tắc ng tự nguyện, bình đẳng, có lợi, quy định ràng buộc rõ ràng theo hợp đồng liên Tr ườ kết bên Hướng đến nông hộ nông nghiệp đại bền vững SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN 74 GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Thực đề tài nghiên cứu: “Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất lạc vụ uế Đông Xuân xã Quang Thành - Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An” rút kết luận sau: tế H - Sản xuất lạc ngành kinh tế quan trọng vùng nông thôn xã Quang Thành, góp phần lớn vào thu nhập, đặc biệt giải việc làm cho lao động gia đình, từ góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội xã Quang Thành - Kết sản xuất lạc địa phương đạt mức trung bình Để sản xuất sào h lạc, hộ nông dân phải đầu tư 1.525,18 nghìn đồng chi phí sản xuất, thu in 1,21 tạ sào, tương ứng với 2.488,84 nghìn đồng giá trị sản xuất Hiệu sản xuất lạc cK không cao so với trồng khác, đầu tư đồng chi phí trung gian họ thu 2,70 đồng giá trị sản xuất 1,70 đồng giá trị gia tăng - Nhìn chung địa nông dân trọng quan trọng quan tâm đầu tư họ diện tích đất đai manh mún, nhỏ lẻ nên khó áp dụng tiến KHKT, giới hóa vào sản xuất Canh tác lạc chưa đạt hiệu cao, chi phí đầu tư cao mà Đ ại hiệu lại thấp Do đất canh tác xấu nên người dân lạm dụng vào việc đầu tư để tăng suất Hệ thống tưới thủy lợi kênh mương nội đồng chưa hoàn chỉnh sử dụng lâu năm nên bị xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ tới suất lạc Toàn ng diện tích trồng lạc xã phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời - Điều kiện phát triển kinh tế xã hội xã thời gian qua có bước ườ tiến đáng kể, nhiên sở hạ tầng chưa phát triển toàn diện Phần lớn nhân dân xã có trình độ văn hóa nhận thức chưa đồng đều, nên khó khăn việc tiếp thu Tr tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để tăng suất lạc - Tuy nhiên, năm qua hoạt động sản xuất lạc xã đạt thành công định, diện tích giảm nhiều yếu tố ảnh hưởng nhờ áp dụng cải tiến giống TB25, L14, L26,…vào thay giống lạc địa phương kiến thức gieo trồng nâng cao cho kết hiệu sản xuất lạc khả quan so với năm trước SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN 75 GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp - Bên cạnh hiệu kinh tế vấn đề đầu vào, đầu ra, thời tiết sâu bệnh gây không khó khăn cho hộ Những năm gần giá lạc bán thị trường cao năm trước giá yếu tố đầu vào phân bón, giống, xăng dầu tăng lên làm giảm doanh thu thu nhập hộ uế - Sản lượng sản xuất hộ dùng để bán chủ yếu (chiếm 93,5%), giá lạc bán cao, từ 18.000 đồng đến 21.000đ/kg, cao nhiều so với nông tế H sản khác Lạc xuất chế biến thành nhiều sản phẩm có giá trị cao, nhiều người ưa chuộng Qua khẳng định lạc công nghiệp mang tính hàng hóa cao Trên sở phân tích trên, đề tài đề xuất hai nhóm giải pháp cụ thể hộ in h nông dân trồng lạc với quyền địa phương nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất địa bàn xã Quang Thành có hiệu ổn định thời gian tới Trong đó, cK giải pháp trước mắt cần giải là: hỗ trợ kỹ thuật, giống, ý công tác phòng trừ sâu bệnh, hạn chế rủi ro thiên tai, hỗ trợ vốn cho người sản xuất, tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường giá cả, mở rộng thị trường tiêu thụ Về lâu dài, họ quyền địa phương tích cực giao thêm đất trồng lạc cho hộ tạo điều kiện giúp hộ mở rộng quy mô sản xuất lạc Đ ại 3.2 KIẾN NGHỊ  Đối với nhà nước Vai trò nhà nước kinh tế nói chung nông nghiệp nói ng riêng quản lí tầm vĩ mô, nhà nước dùng sách vĩ mô để khuyến khích thúc đẩy sản xuất lạc ban hành, thực thi giám sát kiểm tra ườ việc thực chủ trương sách mà đề Các sách liên quan để phát triển lạc bao gồm: Tr - Cần hoàn thiện chế sách liên quan đến phát triển công nghiệp, có lạc sách đất đai, đặc biệt sách giao quyền sở hữu đất cho hộ gia đình, sách khuến nông, sách phát triển sở hạ tầng, đẩy nhanh việc thực hiên chương trình nông thôn SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN 76 GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp - Hỗ trợ trung hạn dài hạn với mức lãi suất ưu đãi để hộ yên tâm sản xuất, đồng thời có sách hỗ trợ giá đầu vào phân bón, giống, thuốc BVTV,…để người dân yên tâm sản xuất - Mở rộng thị trường nước, phát triển củng cố tổ chức uế kinh doanh xuất mạnh - Nhà nước nên đầu tư hỗ trợ nghiên cứu, dự báo thời tiết, thiên tai tế H cách xác để giảm thiểu tới mức thấp thiệt hại thiên tai gây ra, giúp người dân yên tâm tiến hành sản xuất, đồng thời phát triển hệ thống thủy lợi để phục vụ tưới tiêu cho lạc trồng khác địa bàn - Nhà nước nên nghiên cứu phát triển thêm loại giống chè phù hợp với in h điều kiện tự nhiên vùng, chuyển giao tiến khoa học – kỹ thuật cho người dân, loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng ngừa sâu bệnh hại cho lạc cK  Đối với quyền địa phương - Thực áp dụng tốt chủ trương, sách, nghị Nhà nước, tỉnh ủy, huyện phát triển mở rộng diện tích gieo trồng họ - Khuyến khích việc tích tụ ruộng đất có kiểm soát quản lý nhà nước Giải tốt việc giao đất, cho thuê đất ổn định lâu dài Thu hồi mảnh đất sử Đ ại dụng không hiệu tổ chức, cá nhân để giao cho đối tượng khác sửu dụng có hiệu - Tổ chức tìm kiếm nguồn vốn ưu đãi kếp hợp chặt chẽ với ngân hàng ng việc cho vay tín dụng sử dụng vốn vay - Trong thời gian tới xã nên phối hợp chặt chẽ với quan chức ườ địa bàn huyện, tỉnh, phối hợp với nhà nước đầu tư phát triển có sở hạ tầng nội đồng, tu bổ hoàn thiện hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng Tr - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật khuyến khích người dân tham gia, đồng thời tổ chức buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm hộ sản xuất lạc Cử cán khuyến nông, cán kỹ thuật tham gia lớp tập huấn kỹ thuật, tham gia học hỏi kinh nghiệm sản xuất địa phương khác để truyền đạt lại cho bà nông dân địa phương SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN 77 GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp - Nâng cao chất lượng quản lý điều hành dịch vụ HTX nông nghiệp - Tìm thị trường đầu cho người nông dân, khuyến khích hộ nông dân tập trung sản xuất Đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng đáng cảu người dân  Đối với hộ nông dân uế - Hộ nông dân có kế hoạch sản xuất phù hợp, cụ thể, chuyển đổi cấu trồng vật nuôi thích hợp với lực sản xuất mình, phù hợp với điều kiện địa phương tế H - Hộ nông dân cần đầu tư thâm canh, áp dụng giống vào gieo trồng để tăng suất Tuy nhiên không nên lạm dụng đầu vào làm tăng chi phí suất không cao in kỳ Mạnh dạn đưa giống lạc lai vào sản xuất h - Đầu tư mua sắm tư liệu sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất thời - Tích cực tham gia học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng chăm sóc vườn lạc cK thông qua hộ sản xuất giỏi Tham gia lớp tập huấn khuyến nông để hiểu biết học hỏi thêm kiến thức lạc, tiếp cận tiến khoa học công nghệ Tr ườ ng Đ ại họ - Phối hợp với cấp quyền để việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN 78 GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I.CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO UBND Xã Quang Thành, Báo cáo tình hình Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An uế ninh 2011 - 2013 Phạm Văn Đình, Trần Kim Chung (1997), Bài giảng Kinh tế nông nghiệp, tế H Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà (2012), Giáo trình quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, Nhà xuất Đại học Huế, Thừa Thiên Huế Trần Đoàn Thanh Thanh (2011), Bài giảng Nguyên lý phát triển nông thôn, h Đại học Kinh tế Huế, Thừa Thiên Huế II.CÁC KHÓA LUẬN cK loại trồng giai đoạn 2011 – 2013 in UBND xã Quang Thành, Báo cáo tình hình diện tích, suất, sản lượng họ Phạm Thị Huyền Hoài.2011 Hiệu sản xuất lúa xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế, Đại học Kinh Tế - Đại học Huế, Huế Đ ại Trần Thị Dướng.2012 Hiệu kinh tế số giống lạc lai vụ Đông Xuân xã kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế, Đại ng học Kinh Tế - Đại học Huế, Huế III.MỘT SỐ WEBSITE ườ Tổng cục thống kê Việt Nam : www.gso.gov.vn Tổng cục thống kê tỉnh Nghệ An: www.nghean.gov.vn Tr Tổng cục thống kê giới: www.fao.org www.agriviet.com www.vi.wikipedia.org http://www.rauhoaquavn.vn/default.aspx?ID=19&LangID=1&tabID=5&Ne wsID=299 SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Phiếu số:… PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ SẢN XUẤT LẠC uế Người điều tra: Hoàng Thị Biên Sinh viên trường ĐHKT Huế - Lớp K44KTNN tế H Ngày điều tra:……./……/2014 Địa điểm: Xóm……………, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An h I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN ng Đ ại họ cK in 1.Gia đình ông (bà) có trồng lạc không:  Có Không Có: Tiếp tục điều tra Không: Ngừng điều tra 2.Họ tên chủ hộ: …………………………….Tuổi: …….Giới tính:…… Trình độ văn hóa:……………………………………………………… 3.Tổng số nhân gia đình:………………… Số người độ tuổi lao động (18 – 60 tuổi):…………… Số người độ tuổi lao động:………… 4.Một số thông tin chung lao động tuổi tham gia lao động sản xuất Lao động Tuổi Trình độ văn hóa Nghề nghiệp * 1.LĐ1 2.LĐ2 3.LĐ3 4.LĐ4 5.LĐ5 Tr ườ Ghi chú: LĐ1 người định hoạt động sản xuất lạc hộ 5.Phân loại hộ: Nghèo Trung bình Khá Giàu 6.Tình hình tiếp cận dịch vụ hộ Chỉ tiêu Điện Thủy lợi Tivi, Radio Dịch vụ công cộng SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN Có Không GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp 7.Hiện ông (bà) trồng loại nào? uế ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ NĂM 2013 Loại đất Diện tích Giao Đấu Thuê, Khai (sào) khoán thầu mướn hoang Đất vườn, nhà Đất trồng năm 2.1 Cây công nghiệp ngắn ngày 2.2 Đất trồng lúa 2.3 Đất trồng màu Đ ại Ngô Khoai Rau 3.Đất khác Tổng ng - III cK Lạc Vừng họ - in h tế H II THU NHẬP CỦA HỘ TỪ TRỒNG TRỌT (1000đ) ườ Loại trồng Số vụ D.tích (sào) Tr Lạc Lúa Ngô Nông sản khác IV SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN Năng suất (tạ/sào) Sản lượng (tạ) Đơn giá (1000đ/kg) Thành tiền (trđ) GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc TÌNH HÌNH TRANG BỊ TƯ LIỆU SẢN XUẤT CỦA HỘ h 2.Phân bón - Phân chuồng - Phân vô ĐVT Kg Kg Số lượng Đơn giá Thành tiền (1000đ) Đ ại + Đạm + Lân + Kali ườ ng + NPK Vôi Thuốc BVTV Khác B Chi phí dịch vụ Thuê máy móc Thủy lợi phí LĐ thuê Khác C LĐ gia đình Tr Con Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Thời hạn sử dụng(năm) CHI PHÍ ĐẦU TƯ CHO SÀO LẠC NĂM 2013 Chi phí A Chi phí vật tư 1.Giống VII Thời hạn sử dụng (năm) in VI Giá trị (trđ) uế Trâu, bò cày kéo Xe kéo Cày tay Bừa tay Máy cày, máy kéo Máy bơm nước Bình phun thuốc Cuốc, cào,… Số lượng cK ĐVT tế H Tên TLSX họ V Khóa luận tốt nghiệp Kg 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ Công 1000đ Công TÌNH HÌNH SỬ DỤNG GIỐNG LẠC CỦA CÁC HỘ NĂM 2013 SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Số lượng (kg/sào) DT gieo trỉa (sào) Đơn giá (1000đ/kg) uế Loại giống - Khóa luận tốt nghiệp Nguồn vốn Số tiền vay (1000đ) Năm vay IX Còn nợ in cK họ Đ ại - NHNN & PTNT - NH CSXH 2.Quỹ tín dụng 3.Tổ chức NGO 4.Bà 5.Nguồn khác Lãi suất Mục đích (%/tháng) vay h 1.Ngân hàng Thời hạn vay (tháng) tế H VIII NGUỒN VỐN VAY ĐẦU TƯ CHO SẢN XUẤT LẠC CỦA NÔNG HỘ (1000đ) ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG KIẾN THỨC CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN ĐẾN KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC Tr ườ ng 1.Ông (bà) có tập huấn cách thức sản xuất lạc không?  Có  Không Nếu có: Trả lời tiếp câu câu Nếu không: Tiếp câu Cơ quan đoàn thể đứng tổ chức tập huấn cho ông (bà)?  Trung tâm khuyến nông  Chi hội phụ nữ Các tổ chức dự án  Khác Thời gian tập huấn bao nhiêu? 1 ngày 2 ngày 3 ngày Trên ngày Theo ông (bà) sào nên sử dụng kg lạc vỏ giống vừa? SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp X in h tế H uế 6-7 kg 8-9 kg Trên 9kg Theo ông (bà) loại đất thích hợp cho lạc sinh trưởng phát triển? Đất cát Đất thịt Đất cát pha thịt Đất khác Theo ông (bà) loại phân bón quan trọng lạc? Phân hữu Phân lân Phân đạm Vôi Phân Kali Phân khác Những khó khăn mà Ông (bà) gặp phải trình sản xuất lạc? Về kỹ thuật canh tác Về giống Về giá nguyên liệu đầu vào  Về giá SP bán Sâu bệnh Về đất đai Về vốn Khó khăn khác TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LẠC NĂM 2013 CỦA CÁC HỘ Ông (bà) bán lạc đâu? Tại nhà Tại chợ  Nhà thu gom Nơi khác Ông (bà) bán Lạc cho ai? Với giá (1000đ/kg) % SL Thời Yêu cầu Giá Phương Phương Thời sản điểm số lượng bán thức thức hạn xuất bán chất bán thanh lượng toán toán Đ ại họ Đối tượng cK ĐIỀU TRA ườ ng 1.Thu gom nhỏ 2.Thu gom lớn 3.Công ty 4.Khác Tr Chú ý: - Phương thức bán: Theo hợp đồng, bán lẻ - Phương thức toán: Tiền mặt, bán chịu, bù trừ tiền mua vật tư,… - Thời hạn toán: Trả ngay, sau ngày,… Ông (bà) định giá sản phẩm bán? Theo giá thị trường Hai bên tự thỏa thuận Tại Ông (bà) bán lạc nơi đó? SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN Khác GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Nếu bán theo giá thị trường Ông (bà) tham khảo giá đâu? cK in h tế H uế ……………………………………………………………………… Khi mua bán xong người chịu trách nhiệm vận chuyển? Ông (bà) Người mua Khác Chi phí vận chuyển tính hai bên? Ông (bà) chịu Người mua chịu Chia đôi Theo Ông (bà) thời điểm Lạc bán giá cao nhất? Giữa vụ thu hoạch Sau vụ thu hoạch tháng Sau vụ thu hoạch tháng Thời điểm khác Khi khối lượng cung ứng giá bán Ông (bà) bao nhiêu? - Khối lượng cung ứng bằng:……………% sản lượng sản xuất - Giá bán lúc là:…… đ/kg 10 Ông (bà) có kho bãi trữ không?  Có  Không 11 Theo Ông (bà) Lạc sản phẩm dễ hay khó bảo quản? Tại sao? họ ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 12 Ông (bà) có biết người mua Lạc ông (bà) dùng để làm không? Tr ườ ng Đ ại ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 13 Ông (bà) có biết nơi cuối Lạc đến đâu không? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 14 Trong trình sản xuất, phơi sấy, bảo quản Ông (bà) có người mua hỗ trợ không?  Có  Không 15 Ông (bà) có biết tên, địa chỉ, số điện thoại người mua lạc không?  Có  Không 16 Khi cần bán Lạc Ông (bà) gặp người mua cách nào?  Đến nhà  Gọi điện  Người mua tự đến 17 Hộ tiếp cận thông tin thị trường tiêu thụ lạc (giá cả, yêu cầu chất lượng,…) qua: 17.1 Hộ thu gom Có Không 17.2 Các hộ sản xuất khác Có Không 17.3 Khuyến nông xã Có Không 17.4 Báo chí Có Không SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Khóa luận tốt nghiệp tế H uế 17.5 Đài phát truyền hình Có Không 17.6 Internet Có Không 17.7 Khác Có Không 18 Những khó khăn mà Ông (bà) gặp phải trình đưa sản phẩm tiêu thụ thị trường gì? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 19 Với khó khăn thuận lợi Ông (bà) có kiến nghị với quyền địa phương để phát triển nâng cao hiệu sản xuất lạc địa bàn ? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Tr ườ ng Đ ại họ cK in h XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! SVTH: Hoàng Thị Biên_K44KTNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc vụ Đông Xuân ở xã Quang Thành – huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An, Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc vụ Đông Xuân ở xã Quang Thành – huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An, Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc vụ Đông Xuân ở xã Quang Thành – huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay