Hiệu quả kinh tế canh tác lạc ở xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

75 127 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:57

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN tế H uế  in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC cK HIỆU QUẢ KINH TẾ CANH TÁC CÂY LẠC họ Ở XÃ NAM SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG ườ ng Đ ại TỈNH NGHỆ AN Tr Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Hằng ThS Lê Sỹ Hùng Lớp: K44-KTNN Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng năm 2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng Lời Cảm Ơn Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp nỗ lực uế thân kết hợp với giúp đỡ từ tổ chức cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn: tế H Quý thầy cô trường Đại Học Kinh Tế Huế, dạy bảo tận tình cho kiến thức quý giá suốt bốn năm học vừa qua Tạo điều kiện để học tập nghiên cứu trau dồi vốn h hiểu biết Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc in đến thầy Lê Sỹ Hùng người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận cK tình để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Các cô thuộc phòng ban UBND xã Nam Sơn họ tạo điều kiện cho thu thập số thông tin số liệu cần thiết hộ gia đình chọn điều tra tận Đ ại tình giúp đỡ hoàn thành đề tài nghiên cứu Gia đình, hàng xóm lãng giềng, bạn bè người thân cận chăm sóc, động viên giúp đỡ vượt qua ng khó khăn học tập sống hàng ngày để vượt qua trở ngại Tr ườ Xin Chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên Trần Thị Hằng SVTH: Trần Thị Hằng ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục iii uế Danh mục chữ viết tắt ký hiệu vi Đơn vị quy đổi vii tế H Danh mục bảng biểu viii Tóm tắt nghiên cứu .ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ h 1.Tính cấp thiết đề tài in Mục tiêu nghiên cứu .2 cK Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU họ Chương I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận Đ ại 1.1.1 Lý luận hiệu kinh tế .4 1.1.1.1 Khái niệm ý nghĩa hiệu kinh tế .4 1.1.1.2 Bản chất hiệu kinh tế ng 1.1.1.3 Các phương pháp xác định hiệu kinh tế 1.1.2 Các tiêu đánh giá kết hiệu sản xuất ườ 1.1.3 Giá trị kinh tế lạc .8 Tr 1.1.3.1 Giá trị thực phẩm 1.1.3.2 Giá trị nông nghiệp: 1.1.3.3 Giá trị công nghiệp: 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết hiệu canh tác lạc .9 1.1.4.1 Các yếu tố điều kiện tự nhiên 1.1.4.2.Các nhân tố sinh học .10 SVTH: Trần Thị Hằng iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng 1.1.4.3 Yếu tố kinh tế xã hội 12 1.1.4.4 Yếu tố khoa học - kỹ thuật 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 14 1.2.1 Tình hình canh tác lạc nước .14 uế 1.2.1.1 Tình hình canh tác lạc Việt Nam .14 tế H 1.2.1.2 Tình hình canh tác lạc tỉnh Nghệ An 17 Chương II KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CANH TÁC LẠC Ở XÃ NAM SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 19 2.1 Tình hình xã Nam Sơn 19 h 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .19 in 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 21 cK 2.2 Tình hình canh tác lạc xã Nam Sơn 27 2.3 Tình hình hộ điều tra 28 họ 2.4 Kết hiệu canh tác lạc hộ điều tra năm 2013 .34 2.4.1 Chi phí canh tác cấu chi phí canh tác 34 2.4.2 Diện tích, suất, sản lượng lạc hộ điều tra có năm 2013 41 Đ ại 2.4.3 Kết hiệu nông hộ 42 2.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết hiệu canh tác lạc hộ điều tra 44 ng 2.6 Tình hình tiêu thụ lạc hộ điều tra 48 ườ Chương III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 50 3.1 Định hướng phát triển canh tác lạc xã 50 Tr 3.2 Mục tiêu phát triển 50 3.2.1 Mục tiêu chung: 50 3.2.2 Mục tiêu cụ thể: 51 3.3 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu canh tác lạc xã Nam Sơn 51 3.3.1 Các giải pháp kỹ thuật 51 3.3.2 Các giải pháp phòng ngừa sâu bệnh 52 SVTH: Trần Thị Hằng iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng 3.3.3 Giải pháp sở hạ tầng 52 3.3.4 Giải pháp đất đai 53 3.3.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ 53 3.3.6 Giải pháp sách 54 uế PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 tế H Kết luận 55 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tr ườ ng Đ ại họ cK in h PHỤ LỤC SVTH: Trần Thị Hằng v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU -  - Diện tích NS Năng suất SL Sản lượng NN Nông nghiệp HTX Hợp tác xã UBND Ủy ban nhân dân THCS Trung học s GO Tổng giá trị sản xuất IC Chi phí trung gian ng Đ ại họ Lợi nhuận Tổng chi phí Lao động BQ Bình quân BQC Bình quân chung BVTV Bảo vệ thực vật KH Kế hoạch ĐVT Đơn vị tính Tr ườ tế H Tổng giá trị gia tăng LN LĐ h in cK VA TC uế DT SVTH: Trần Thị Hằng vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng ĐƠN VỊ QUY ĐỔI uế Sào = 500 m2 Ha = 10000 m2 tế H Tấn = 1000 kg Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Tạ = 100 kg SVTH: Trần Thị Hằng vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng DANH MỤC BẢNG BIỂU -  - Bảng Diện tích số công nghiệp hàng năm nước ta năm ( 2010 - 2012 ) 15 Bảng Kết sản xuất lạc Việt Nam qua năm (2010-2012) 16 uế Bảng Diện tích, suất, sản lượng lạc Nghệ An qua năm (2010-2012) .18 Bảng Cơ cấu giá trị sản xuất xã qua năm 2011-2013 22 tế H Bảng Tình hình nhân lao động xã Nam Sơn năm 2013 24 Bảng Cơ cấu đất đai xã Nam Sơn qua năm 2011-2013 26 Bảng Diện tích, suất, sản lượng lạc xã Nam Sơn giai đoạn 2011-2013 28 h Bảng Tình hình nhân lao động hộ điều tra năm 2013 29 in Bảng :Cơ cấu đất đai bình quân hộ 32 Bảng 10 Cơ cấu chi phí canh tác theo vụ hộ điều tra 35 cK Bảng 11 Cơ cấu chi phí canh tác hộ điều tra vụ Đông Xuân theo xóm 37 Bảng 12 Cơ cấu chi phí canh tác hộ điều tra vụ Hè Thu theo xóm 39 Bảng 13 Diện tích, suất, sản lượng lạc hộ điều tra theo mùa vụ 41 họ Bảng 14 Kết hiệu canh tác lạc nông hộ (BQ/sào) 42 Đ ại Bảng 15 Ảnh hưởng chi phí trung gian đến kết hiệu canh tác hộ điều tra 44 Bảng 16 Ảnh hưởng quy mô đất đất đai đến kết hiệu canh tác lạc hộ điều tra 47 Tr ườ ng Bảng 17 Tình hình tiêu thụ lạc hộ điều tra (BQ hộ) 49 SVTH: Trần Thị Hằng viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng TÓM TẮT NGHIÊN CỨU -  Tính cấp thiết đề tài Ngoài lúa trồng chính, lạc đem lại suất cao cho bà uế nông dân xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Lạc nguyên liệu đầu vào cho nhiều nghành công nghiệp chế biến như: ép lấy dầu ăn sản phẩm tốt tế H cho tim mạch, nguyên liệu sản xuất bánh kẹo, chế biến thực phẩm, Có nhiều giá trị nông nghiệp lẫn công nghiệp Người dân Nam Sơn chủ yếu nông dân, sản xuất nông nghiệp nghành nghề h Nhưng theo xu hướng kinh tế công nghiệp, dịch vụ phát triển, in nhiều người bỏ ruộng, bỏ vườn để chuyển sang hướng kinh doanh có thu nhập cao hơn, không xã Nam Sơn mà xu toàn xã hội Nông nghiệp cK không trọng, người dân không mặn mà với ruộng đồng nữa, lại Để hiểu rõ điều thắc mắc chọn đề tài thuộc lĩnh vực nông họ nghiệp là: “ Hiệu kinh tế canh tác lạc xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An” để nghiên cứu đánh giá Mục tiêu nghiên cứu Đ ại - Đánh giá kết quả, hiệu kinh tế canh tác lạc năm 2013 thông qua tiêu địa bàn xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu thu nhập hộ sản ng xuất lạc - Đánh giá tình hình tiêu thụ thị trường tiêu thụ lạc địa bàn nghiên cứu ườ - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu canh tác lạc địa bàn xã thời Tr gian tới 3.Dữ liệu phân tích phương pháp nghiên cứu - Dữ liệu phân tích + Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội UBND Xã Nam Sơn 2012-2013 + Thông tin thu thập từ UBNN xã, phòng kinh tế xã Nam Sơn SVTH: Trần Thị Hằng ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng + Số liệu thu thập từ hộ điều tra thông qua hình thức vấn 60 hộ canh tác lạc địa bàn xã cách xây dựng phiếu điều tra vào nội dung nghiên cứu + Sách báo, tạp chí, luận văn, báo cáo, có liên quan đến đề tài nghiên cứu uế - Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thu thập số liệu tế H - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp + Phương pháp thống kê + Phương pháp so sánh + Phương pháp phân tích hồi quy cK Các kết nghiên cứu đạt in h + Phương pháp chuyên gia + Phân tích kết hiệu canh tác lạc địa bàn xã qua vụ Đông Xuân Hè Thu, từ thấy rõ suất vụ mùa hay gọi vụ Đông xuân cao họ vụ trái hay vụ Hè Thu + Phân tích giống lạc L14 có suất đạt hiệu kinh tế cao L23 cho Đ ại nên người dân địa bàn chủ yếu trồng giống lạc L14 + Nhận biết thuận lợi khó khăn trình canh tác lạc người dân Tr ườ ng + Đưa giải pháp thúc đẩy phát triển nhằm nâng cao hiệu canh tác lạc SVTH: Trần Thị Hằng x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng Tăng diện tích trồng lạc cách chuyển sang vùng đất Thâm canh tăng vụ, trồng xen với loại trồng khác Xây dựng sở hạ tầng giao thông, thủy lợi vùng trồng lạc để thuận tiện cho việc lại, thoát nước, tưới nước hạn chế tình trạng hạn hán, lũ lụt thiên tai gây uế làm ảnh hưởng tới phát triển trồng lạc 3.2.2 Mục tiêu cụ thể: tế H Hỗ trợ chi phí đầu vào cho bà hỗ trợ giá phân bón, hỗ trợ nilon phủ lạc để đảm bảo đạt hiệu canh tác cao Giúp người nông dân có thu nhập cao từ việc canh tác lạc Tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật canh tác lạc cho hộ nông in h dân, khuyến cáo công tác phòng chống tác hại từ lũ lụt, hạn hán, sâu bệnh suất lạc cK Cách phòng trừ sâu bệnh, loại thuốc giúp phòng trừ, hạn chế sâu hại ảnh hưởng tới Đảm bảo sản lượng lạc tăng lên, suất cao hơn, hiệu đạt tăng lên Đưa lạc vào danh sách trồng chủ đạo việc phát họ triển nông nghiệp địa phương Đảm bảo giữ nguyên diện tích trồng lạc, khuyến khích bà tăng diện tích Đ ại trồng lạc lên Tăng diện tích lạc vụ Hè Thu lên Mở rộng diện tích qua vùng đất trồng khác Tăng diện tích, tăng sản lượng, tăng thu nhập cho bà Phát huy tối đa tiềm năng, lợi tự nhiên địa bàn phát triển trồng lạc đưa ng trồng lạc có vị trí quan trọng sản xuất nông nghiệp hộ dân Tìm thị trường tiến hành thu mua tiêu thu lạc giúp bà có thị trường đầu ườ ổn định, thu nhập ổn định 3.3 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu canh tác lạc xã Nam Sơn Tr 3.3.1 Các giải pháp kỹ thuật - Giải pháp giống Giống yếu tố quan trọng hoạt động canh tác lạc, đóng vị trí không nhỏ việc nâng cao suất Nguồn gốc chất lượng giống ảnh hưởng lớn đến suất sản lượng hiệu canh tác loại giống SVTH: Trần Thị Hằng 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng Trước canh tác bà nên tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để đảm bảo giống phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu địa phương Ban khuyến nông xã cần trồng thử nghiệm loại đất xã đưa định có nên khuyến cáo bà sản xuất đại trà hay không Để đảm bảo hiệu uế giống lạc phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường mang lại hiệu thu nhập cao cho bà tế H Ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng loại giống có chất lượng cao, nghiên cứu lai tạo giống lạc có chất lượng cao, suất cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước lẫn xuất sang nước - Tăng diện tích, tăng quy mô việc thâm canh, luân canh, trồng xen loại in h trồng khác, sử dụng giống lạc ngắn ngày để tăng thêm vụ củ già cK - Sử dụng nilon phủ lạc để giá trị, chất lượng sản lượng lạc cao Đảm bảo - Khuyến khích hộ tăng diện tích vụ Hè Thu để tăng thêm diện tích, tăng sản lượng lạc địa phương lên họ 3.3.2 Các giải pháp phòng ngừa sâu bệnh Sâu bệnh nguyên nhân chủ yếu gây nên hư hại, làm suất Đ ại sản lượng lạc giảm: Cần đẩy mạnh công tác phòng trừ sâu bệnh phương pháp thủ công lẫn sử dụng phương pháp khác sử dụng thuốc BVTV cần hạn chế sử dụng ng thuốc BVTV dùng thực cần thiết nên dùng chế phẩm sinh học để hạn chế tác hại tới người quần thể sống xung quanh, thường xuyên ườ thăm ruộng để đảm bảo phát kịp thời sâu bệnh hại để thực tốt công tác phòng trừ đảm bảo tốt cho lạc sinh trưởng phát triển tốt hiệu kinh tế đạt cao Tr Công tác khuyến nông cần thực thường xuyên để đáp ứng nhu cầu giúp bà thực tốt công tác phòng trừ 3.3.3 Giải pháp sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng để phát triển hoạt động kinh tế phục vụ đời sống người hay hoạt động sản xuất thuận tiện thuận lợi cho công việc Đối với sở hạ tầng canh tác lạc số giải pháp sau: SVTH: Trần Thị Hằng 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng - Nhà nước hỗ trợ kinh phí, nhân dân góp sức để xây dựng hệ thống thủy lợi tốt, hợp lý, đảm bảo tốt công tác cung cấp nước thời tiết khô hạn, thoát nước tốt mùa mưa, mùa lũ tới - Đối với hệ thống giao thông cần củng cố, tu sửa, xây dựng hệ thống hệ thống giao thông tốt Việc lại, vận chuyển thuận tiện tế H 3.3.4 Giải pháp đất đai uế đường thuận lợi cho việc lại bà Nhân dân quyền góp sức để có Đất đai vừa đối tượng lao động vừa tư liệu lao động, người tác động vào đất đai, cải tạo sử dụng hợp lý chất lượng đất đai tốt Để sử dụng tốt tận dụng tốt đất đai cần có số giải pháp sau: dụng đất nông nghiệp sang mục đích khác in h - Cần giữ nguyên diện tích đất nông nghiệp, han chế việc chuyển đổi mục đích sử cK - Tận dụng triệt để diện tích đất sử dụng không ngừng cải tạo đất để tăng độ phì chất lượng đất tăng lên - Khuyến khích bà sử dụng đất mục đích để đảm bảo ổn định diện tích họ đất nông nghiệp, mang lại giá trị lâu dài - Cần sử dụng hợp lý loại phân bón, thuốc BVTV, chất kích thích để đảm Đ ại bảo chất lượng đất không bị ô nhiễm thoái hóa đất - Cần tăng diện tích đất trồng lạc việc trồng sang vùng đất mà loại trồng khác hiệu ng 3.3.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ Khi hoạt động sản xuất hàng hóa thị trường tiêu thụ vấn đề vô ườ quan trọng Việc sản xuất hàng hóa thị trường tiêu thụ dẫn tới nhiều vấn đề bất cập liên quan không tiêu thụ sản phẩm bị dư thừa, Tr người sản xuất thu nhập vốn để sản xuất tiếp Đối với canh tác lạc thi trường tiêu thụ bà niềm tin vào việc canh tác lạc không mang lại thu nhập cho bà chuyển sang trồng loại trồng khác Cần có số giải pháp như: SVTH: Trần Thị Hằng 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng - Cần phát triển giữ mối quan hệ liên minh tốt nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp – nhà nông để đảm bảo mối liên hệ tốt việc tiêu thụ cho bà - Thường xuyên tìm hiểu nắm bắt thông tin thị trường, theo dõi biến động uế giá để chủ động việc tiêu thụ nông hộ - Nhà nước cần quan tâm điều tiết mức giá phù hợp đảm bảo cho người tế H nông dân không bị thua lỗ Cần trọng tới thu nhập giá trị, hiệu hộ canh tác lạc 3.3.6 Giải pháp sách Nhà nước cấp quyền cần quan tâm tới hoạt động canh tác lạc in h người nông dân Cần có sách hợp lý, dắn, đặt vấn đề lợi ích nông dân lên hàng đầu Cần có sách đất đai, sách hỗ trợ chi phí phân cao cK bón, hỗ trợ nilon cho nông hộ để thu nhập người nông dân từ canh tác lạc tác bà họ Hỗ trợ kinh phí cho công trình giao thông, thủy lợi phục vụ tốt cho việc canh Cần có điều chỉnh giá đầu vào lẫn đầu ra, đảm bảo lợi ích Đ ại hướng tới lợi ích người nông dân Thông qua sách trợ giá để nâng cao Tr ườ ng thu nhập cho họ SVTH: Trần Thị Hằng 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nhận trình nghiên cứu đề tài “ Hiệu kinh tế uế canh tác lạc xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An” rút số kết luận sau: tế H Canh tác lạc tiềm để phát triển kinh tế người nông dân Với địa hình đất đai khí hậu thuận lợi xã Nam Sơn địa phương phù hợp có yếu tố cần thiết tốt để canh tác lạc Ngoài việc dùng làm thức ăn, chế biến thực h phẩm, ép dầu, việc canh tác lạc có giá trị kinh tế nông nghiệp nhằm cải in tạo đất, làm thức ăn chăn nuôi Có giá trị hàng hóa giúp bà có thu nhập, lại thuận lợi cho việc canh tác loại trồng khác Cần phát triển tăng diện tích để tăng cK thêm sản lượng cải thiện mức thu nhập cho người nông dân Nhìn chung hai mùa vụ vụ Đông Xuân vụ Hè Thu vụ Đông Xuân có họ suất sản lượng thu cao vụ có diện tích canh tác nhiều toàn diện tích canh tác lạc bà sử dụng để canh tác lạc vụ Đông Xuân địa bàn xã có thời tiết khí hậu thuận lợi cho việc canh tác lạc Đ ại vụ bà thường tập trung đầu tư mong đạt kết hiệu cao Còn vụ Hè Thu vụ trái bà có tinh thần làm thêm để thêm thu nhập có lạc để sử dụng với vụ thời tiết khí hậu không thuận lợi, ng mưa nhiều ngập úng nhiều diện tích canh tác với tâm lý người nông dân có tư tưởng làm ăn không Vì họ biết vụ thời tiết ườ có thay đổi thuận lợi tốt không bị Nhiều diện tích canh tác lạc bị ngập úng trắng, khiến nhiều hộ dân không mặn mà trồng vụ trái hay gọi vụ Tr Hè Thu Vì cần có giải pháp để hạn chế lũ lụt thiên tai gây ảnh hưởng tới việc canh tác lạc bà Cần khuyến khích hô dân tăng diện tích vụ Hè Thu, đầu tư chăm sóc kỹ thuật để nâng cao hiệu canh tác lạc tăng thu nhập tạo niềm tin cho bà Tiếp giống lạc đưa địa phương có nhiều như: shán dầu, L23, L14 số giống khác hầu hết hộ dân sử dụng giống lạc SVTH: Trần Thị Hằng 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng L14 để trồng giống lạc phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường Về thị trường đầu vào phân bón, thuốc BVTV, nilon phủ lạc, có xu hướng tăng giá biến động theo mùa vụ Trên sở số sách mà cấp đầu vào để hiệu kinh tế canh tác lạc bà nâng cao uế quyền cố gắng giúp đỡ bà việc trợ giá đầu vào nhằm giảm giá tế H Bên cạnh công tác khuyến nông thực tốt, trang bị cho bà kiến thức kỹ thuật chăm sóc phản ứng nhanh với biến cố xảy trình canh tác, thu hoạch, bảo quản tiêu thụ Về thị trường đầu ra, giá đầu thấp bên cạnh thị trường tiêu thụ không rõ in h ràng ổn định nhiều vấn đề xoay quanh giá Các hộ dân chưa tiếp cận với thị trường thông tin giá lẫn thông tin thị trường giá cK biến động Chủ yếu nông hộ tiêu thụ chợ với số lượng nhỏ lẻ, bán cho tư thương mua nhà số bà hàng xóm cần Chưa có doanh nghiệp hay Kiến nghị Đối với nhà nước họ đại lý thu gom Khiến nông hộ e ngại vấn đề tiêu thụ sản phẩm Đ ại Cần quan tâm đến vấn đề cấu trồng vật nuôi Làm tốt công tác quản lý có sách giải pháp tốt để phát triển nghành nông nghiệp thành nghành sản xuất hàng hóa đại trà cánh đồng Cần đưa giải ng pháp thích hợp cấu đất đai hợp lý hạn chế tình trạng thu hẹp diện tích đất nông nghiệp Đưa vùng canh tác vào thâm canh, luân canh chuyên canh loại ườ trồng cách hợp lý Các viện nghiên cứu, trại giống cần nghiên cứu lai tạo loại giống Tr trồng có tính tốt, suất cao, khả chống chịu tốt, phù hợp với dạng điều kiện thời tiết khí hậu khác địa phương Và phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường mang tính bền vững cao, không gây ảnh hưởng xấu tới phát triển khác SVTH: Trần Thị Hằng 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng Tìm giải pháp nghiên cứu tạo loại thuốc đặc trị loại bệnh hại, cần phát huy nghiên cứu chế phẩm sinh học không gây hại tới sống hệ sinh thái xung quanh Hỗ trợ chi phí đầu vào hỗ trợ giá phân bón, hỗ trợ nilon phủ lạc cho người uế nông dân hỗ trợ phương pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm mang lại hiệu kinh tế cho người nông dân Thường xuyên bám sát điều tiết giá thị trường đầu vào tế H chất lượng đầu vào dùng để canh tác lạc đảm bảo lợi ích cho người nông dân Hỗ trợ giá đầu ra, tìm thị trường tiêu thụ lớn để đảm bảo ổn định giá cả, tạo niềm tin để người nông dân canh tác in h Đối với quyền địa phương Thực tốt sách phát triển Đảng nhà nước đề ra, áp dụng tốt cK phù hợp với địa phương nhằm đạt hiệu tốt Phát triển sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi phục vụ việc tưới tiêu nước để canh tác lạc tốt họ Cần khuyến khích người nông dân mở rộng diện tích canh tác lạc việc hỗ trợ kỹ thuật, chi phí canh tác cho người nông dân Đ ại Làm tốt công tác khuyến nông, thường xuyên bám sát theo dõi tình hình phát triển thăm đồng theo dõi phát kịp thời sâu bệnh hại đưa giải pháp khắc phục khuyến cáo giúp hộ dân ứng phó kịp thời với loại sâu bệnh ng hại diễn biến tình hình khí hậu để đảm bảo hiệu canh tác lạc cho người nông dân ườ Hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho người nông dân Tập huấn kỹ thuật cho nghười nông dân, trao đổi kinh nghiệm với địa phương khác công tác quản lý, kỹ thuật Tr canh tác, thu nhận kinh nghiệm hữu ích áp dụng cho địa phương để phát triển địa bàn Tìm thị trường tiêu thụ, ổn định thị trường giá cho hộ canh tác Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư, hỗ trợ chi phí, kỹ thuật thu mua nông sản địa phương SVTH: Trần Thị Hằng 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng Đối với hộ canh tác Thực tốt sách cấp quyền đề ra, tăng đầu tư thâm canh Đầu tư kỹ thuật trồng chăm sóc Các nông hộ cần tìm hiểu nắm bắt thông tin thị trường giá đầu vào uế đầu để đảm bảo không bị ép giá Trao đổi kinh nghiệm với tránh việc sử dụng đất canh tác lạc sang mục đích tế H khác Để đảm bảo tối đa diện tích canh tác hộ gia đình Làm tốt công tác chuyển dịch cấu trồng cách hợp lý, phòng ngừa sâu bệnh hại, thường xuyên thăm đồng để phát ứng phó kịp thời với yếu tố ảnh hưởng xấu tới việc canh tác lạc in h Bồi dưỡng đất đai, hạn chế phân bón vô tăng lượng phân bón hữu để nhằm đảm bảo chất lượng đất đai không bị nhiễm độc thoái hóa cK Cần tiếp thu, học hỏi nhận thức đắn trình tham gia vào cộng Tr ườ ng Đ ại họ đồng việc canh tác để nâng cao thu nhập cho gia đình SVTH: Trần Thị Hằng 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th S Lê Sỹ Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GS.TS Ngô Đình Giao – PGS.TS Vũ Kim Dũng – PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình kinh tế vi mô, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội uế [2] Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 UBND xã Nam Sơn tế H [3] Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 UBND xã Nam Sơn [4] Lịch sử Đảng nhân dân xã Nam Sơn, nhà xuất Hà Nội, 2010 h [5] http://www.gso.gov.vn/ - Số liệu thống kê, nông nghiệp lâm nghiệp thủy in sản, năm 2012-Tổng cục thống kê [6] http://www.ngheandost.gov.vn/ - Một số kinh nghiệm sản xuất lạc trung quốc Tr ườ ng Đ ại họ cK [7] http://www.baomoi.com/ - Cơ hội cho lạc Nghệ An-Công Thương SVTH: Trần Thị Hằng PHỤ LỤC MÃ PHIẾU:……… PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ CANH TÁC LẠC uế ĐỀ TÀI: “HIỆU QUẢ KINH TẾ CANH TÁC LẠC tế H Ở XÃ NAM SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN” Người điều tra: Trần Thị Hằng Ngày điều tra: / / I THÔNG TIN CHUNG h 1.Họ tên chủ hộ :…………………………………………………………… in 2.Địa :……………………………………………………………………… Nam  Nữ  cK 3.Tuổi :……………… Giới tính: Trình độ văn hoá :…………………………………………………………… Tình hình nhân lao động họ - Số nhân sống gia đình :……… .người - Số lao động gia đình :……… người Trong đó: Nghề nghiệp ườ ng Đ ại Lao động Tuổi Trình độ học vấn LĐ1 LĐ2 LĐ3 LĐ4 LĐ5 Tình hình sử dụng dất đai nông hộ Chỉ tiêu đất đai Tr Tổng DT sử dụng DT đất DT đất sản xuất nông nghiệp DT đất lâm nghiệp 10 DT đất khác 11.DT đất trồng lạc Diện tích ( m2) Những thay đổi liên quan đến diện tích canh tác lạc:  Có thay đổi  Không thay đổi Nếu có thay đổi tăng (giảm) bao nhiêu: uế tế H II THÔNG TIN VỀ CANH TÁC LẠC CỦA CÁC NÔNG HỘ TRONG NĂM 2013 Tình hình trang bị vật chất, công cụ nông hộ điều tra 12 Ông/ bà có trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ phục vụ cho sản xuất lạc h không?  Không đầy đủ in  Có đầy đủ cK Nếu không đầy đủ sao? 13 Ông/ bà sử dụng thiết bị, máy móc có công nghệ tiên tiến dùng canh tác, thu hoạch chế biến lạc hay không?  Không họ  Có Tên máy móc, thiết bị: Đ ại Mua năm nào: Giá trị mua: Thời hạn sử dụng: 2.Kiến thức kỹ thuật canh tác lạc 2.1 Giống lạc ng 14 Ông /bà có biết loại giống lạc sử dụng địa phương  Có  Không Tr ườ Tên giống lạc: 15 Ông/ bà thường sử dụng giống lạc cho vụ: mùa (Đông Xuân) Vụ trái (Hè Thu) Tổng sản lượng trồng ( Sào) cần dùng (kg) thu (tạ) Vụ Vụ Vụ mùa (Đông Xuân) Vụ trái mùa (Hè (Đông Thu) Xuân) Vụ trái mùa (Hè (Đông Vụ trái (Hè Tổng chi phí cho loại giống ( triệu đồng) Vụ Thu) Xuân) mùa (Đông Xuân) (Hè Thu) h Thu) Vụ trái uế Vụ Lượng giống tế H Tên giống Diện tích gieo in cK 16.Ông/ bà thường mua giống chủng hay sản phẩm thu từ vụ trước  Là sản phẩm thu từ vụ trước họ  Giống chủng Nếu giống lấy từ sản phẩm vụ trước ông/ bà thường sử dụng giống vụ nào? Vì sao? Đ ại ng 2.2 Kỹ thuật trồng chăm sóc lạc 17 Ông/ bà có đọc sách báo tìm hiểu thông tin kỹ thuật trồng chăm sóc lạc ườ  Thường xuyên  Rất  Hầu không 18 Ông/ bà có tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, sâu bệnh hại biên Tr pháp phòng trừ cho lạc không  Có  Không 19 Ông/ bà có thực kỹ thuật trồng bón phân cho lạc không?  Có  Không Tại ông bà không bón theo quy trình kỹ thuật 20.Ông/ bà có phủ nilon cho lạc không  Có  Không Tại 21.Chi phí canh tác lạc ĐVT Giống Phân chuồng Phân đạm Phân kali Phân NPK Lân Vôi Chi phí thuốc BVTV Công lao động 10 Chi phí khác 11 Tổng Đơn Thành Số lượng giá tiền lượng Đơn Thành giá tiền in h Số tế H Chỉ tiêu Đ ại họ cK TT VỤ TRÁI uế VỤ MÙA 22 Vốn sử dụng canh tác lạc: Loại vốn ng TT Vốn tự có Vốn vay ườ Tr Vay tổ chức tín dụng Vay người thân Vay khác Giá trị (triệu đồng) Lãi suất (%/ tháng) Tình hình tiêu thụ sử dụng lạc 23.Ông bà thường tiêu thụ sử dụng lạc nào? Sản lượng (kg) Chỉ tiêu Lạc vụ mùa Lạc vụ trái uế Tổng sản lượng lạc 1.Để ăn tế H 2.Để giống 3.Để bán - Tư thương h - Bán lẻ chợ in - Bán lẻ nhà 24 Ông/ bà thường bán sản phẩm b.Ngay sau thu hoạch 25 Cách thức bán sản phẩm  Có  Không  Có  Không cK a Khi cần tiền  Bán phần họ  Bán hết sản phẩm lần 26 Ông /bà đánh tính ổn định giá thị trường đầu vào Đ ại đầu hoạt động canh tác, tiêu thụ lạc thời gian vừa qua ( khoanh tròn vào số thích hợp, đó: 1= Rất biến động; 2=Biến động; 3=Ít biến động; 4=Ổn định; 5=Rất ổn định) - Giá đầu ườ ng - Giá đầu vào 27 Ông/ bà đánh giá việc canh tác lạc địa phương có thuận lợi khó Tr khăn so với địa phương khác Thuận lợi: Khó khăn: uế 28 Ông/ bà có đề xuất kiến nghị với quyền địa phương để phát triển nâng cao hiệu canh tác lạc địa bàn : tế H Tr ườ ng Đ ại họ cK in h XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế canh tác lạc ở xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Hiệu quả kinh tế canh tác lạc ở xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Hiệu quả kinh tế canh tác lạc ở xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay