Hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Huế

78 132 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:57

I HC HU TRNG I HC KINH T KHOA K TON TI CHNH H u KHểA LUN TT NGHIP I HC i h cK in h t HIU QUA HUY ĩNG TIệN GặI TIT KIM TAI NGN HAèNG THặNG MAI Cỉ PHệN Aẽ CHU CHI NHAẽNH HU PHM TH OANH Khúa hc 2009 2013 I HC HU TRNG I HC KINH T KHOA K TON TI CHNH H u KHểA LUN TT NGHIP I HC i h cK in h t HIU QUA HUY ĩNG TIệN GặI TIT KIM TAI NGN HAèNG THặNG MAI Cỉ PHệN Aẽ CHU CHI NHAẽNH HU Sinh viờn thc hin: Phm Th Oanh Lp: K43A TCNH Niờn khúa: 2009 - 2013 Giỏo viờn hng dn: TS Hong Vn Liờm Hu, thỏng nm 2013 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏ nhõn tụi, c thc hin da trờn c s nghiờn cu lý thuyt, kin thc chuyờn ngnh, nghiờn cu kho sỏt thc tin Cỏc s liu, bng biu v kt qu nghiờn cu khúa lun l trung u thc, cỏc nhn xột, phng hng a xut phỏt t thc tin v kinh nghim hin cú H Sinh viờn thc hin i h cK in h t Phm Th Oanh i h cK in h t H u Trc ht, tụi xin by t s kớnh trng v lũng bit n sõu sc n Thy giỏo, TS Hong Vn Liờm Thy l ngi ó nh hng ti v tn tỡnh hng dn tụi sut quỏ trỡnh thc hin khúa lun ny Tụi xin gi li cm n n quý Thy cụ giỏo ó ging dy cho tụi v cỏc anh ch phũng PFC ngõn hng Chõu Chi nhỏnh Hu ó giỳp tụi sut quỏ trỡnh thc ti ngõn hng Cui cựng tụi gi s trõn trng v lũng bit n n tt c nhng ngi thõn v bn bố ó quan tõm, ng viờn v giỳp tụi thi gian qua i h cK in h t H u Sinh viờn thc hin Phm Th Oanh MC LC PHN I: T VN 1 Lý chn ti Mc tiờu nghiờn cu 2.1 Mc tiờu chung: 2.2 Mc tiờu c th: i tng nghiờn cu Phm vi nghiờn cu u Phng phỏp nghiờn cu Kt cu khoỏ lun tt nghip H PHN II: NI DUNG V KT QU NGHIấN CU CHNG 1: MT S Lí LUN C BN V HIU QU HUY NG TIN t GI TIT KIM CA NGN HNG THNG MI 1.1 Tng quan v ngõn hng thng mi h 1.1.1 Khỏi nim v ngõn hng thng mi 1.1.2 c im ca ngõn hng thng mi in 1.1.3 Chc nng c bn ca ngõn hng thng mi cK 1.1.4 Thu nhp chi phớ v li nhun ca ngõn hng thng mi 1.2 Vn huy ng v s cn thit phi huy ng h 1.2.1 Khỏi nim huy ng ngõn hng thng mi 1.2.2 c im ca huy ng ngõn hng thng mi .7 1.2.3 Vai trũ ca nghip v huy ng 1.2.4 C cu huy ng ngõn hng thng mi i 1.2.5 Nguyờn tc huy ng 1.3 Tin gi tit kim ngõn hng thng mi 1.3.1 Khỏi nim tin gi tit kim 1.3.2 Phõn loi tin gi tit kim ngõn hng thng mi .10 1.3.3 Vai trũ ca tin gi tit kim ngõn hng thng mi 10 1.4 Hiu qu huy ng v cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu huy ng tin gi tit kim 11 1.4.1 Khỏi nim v hiu qu huy ng .11 1.4.1.1 Hiu qu kinh t hc 11 1.4.1.2 Hiu qu huy ng ngõn hng thng mi 11 1.4.2 Tỡnh hỡnh huy ng tin gi tit kim ti ngõn hng Chõu Chi nhỏnh Hu .13 1.4.3 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu huy ng tin gi tit kim ngõn hng thng mi 14 1.4.3.1 Ch tiờu nh tớnh 14 1.4.3.2 Ch tiờu nh lng 16 CHNG 2: PHN TCH THC TRNG HIU QU HUY NG TIN GI TIT KIM CA NGN HNG CHU CHI NHNH HU 19 2.1 Tng quan v ngõn hng Chõu chi nhỏnh Hu 19 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin 19 u 2.1.2 B mỏy t chc .20 2.1.3 Kt qu hot ng kinh doanh ca ngõn hng t nm 2010-2012 23 H 2.2 Tỡnh hỡnh huy ng tin gi tit kim ti ngõn hng Chõu 29 2.2.1 T l tin gi tit kim (trờn tng ngun vn, trờn tng d n) .29 2.2.2 C cu tin gi tit kim 31 t 2.2.3 S tng trng tin gi tit kim qua cỏc nm .33 2.3 Hiu qu huy ng tin gi tit kim ti ngõn hng Chõu chi nhỏnh Hu qua cỏc ch h tiờu nh lng 36 in 2.3.1 Chi phớ huy ng tin gi tit kim 36 cK 2.3.2 Ngun tin gi tit kim vi vic s dng 39 2.3.2.1 So sỏnh tin gi tit kim vi vic s dng theo kỡ hn 39 2.3.2.2 T l d n cho vay trờn tin gi tit kim 41 2.3.3 T l thu t hot ng cho vay trờn lói chi cho huy ng tin gi tit kim 43 h 2.3.4 T l chờnh lch thu chi trờn chi phớ huy ng tin gi tit kim 44 i 2.4 ỏnh giỏ hiu qu huy ng tin gi tit kim qua cỏc ch tiờu nh tớnh 45 2.4.1 Kh nng ỏp ng tt nhu cu cho khỏch hng 45 2.4.2 Uy tớn ca ngõn hng .47 CHNG 3: GII PHP NHM NNG CAO HIU QU HUY NG TIN GI TIT KIM NGN HNG CHU CHI NHNH HU 48 3.1 Kt lun v hiu qu huy ng tin gi tit kim ca ngõn hng Chõu chi nhỏnh Hu 48 3.1.1 Nhng kt qu t c v huy ng tin gi tit kim .48 3.1.2 Nhng mt hn ch huy ng tin gi tit kim 49 3.1.3 Nhng yu t nh hng n hiu qu huy ng tin gi tit kim .51 3.1.3.1 Nhúm nhõn t mụi trng .51 3.1.3.2 Nhõn t thuc v chớnh sỏch Nh nc 51 3.1.3.3 Nhõn t thuc v khỏch hng 52 3.1.3.4 Nhõn t thuc v phớa ngõn hng 53 3.2 nh hng ca Ngõn hng Thng mi c phn Chõu Chi nhỏnh Hu v hot ng huy ng tin gi tit kim 55 3.2.1 nh hng hot ng chung ca Chi nhỏnh thi gian ti 55 3.2.2 nh hng ca chi nhỏnh v hot ng huy ng tin gi tit kim 55 3.3 xut cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu huy ng tin gi tit kim thi gian ti .56 3.3.1 Nhúm gii phỏp v tng trng ngun tin gi tit kim 56 3.3.1.1 a dng cỏc hỡnh thc gi tit kim dõn 56 3.3.1.2 Chớnh sỏch lói sut cnh tranh .58 u 3.3.1.3 Tớch cc tỡm kim ngun nhn ri dõn c 58 3.3.1.4 M rng v phỏt trin mng li chi nhỏnh, phũng giao dch .58 H 3.3.1.5 y mnh hot ng marketing 59 3.3.2 Nhúm gii phỏp nõng cao hiu qu ngun tin gi tit kim 60 3.3.2.1 Xõy dng mt chin lc khỏch hng trung thnh huy ng tin t gi tit kim 60 3.3.2.2 Tng cng o to cho i ng nhõn viờn 60 h 3.3.2.3 Khụng ngng nõng cao uy tớn, nõng cao cht lng phc v khỏch hng 60 in 3.3.2.4 Gn lin vic huy ng v s dng hiu qu 61 cK PHN III: KT LUN 63 Kt qu t c ca ti .63 Hn ch 63 Hng phỏt trin ca ti .64 i h TI LIU THAM KHO 65 DANH MC CC BNG Bng 2.1 Chi nhỏnh v cỏc phũng giao dch ca ACB CN Hu .20 Bng 2.2: Kt qu kinh doanh ca ACB Hu giai on 2010-2012 .24 Bng 2.3: ỏnh giỏ cht lng hot ng kinh doanh ca ngõn hng 28 Bng 2.4: T l tin gi tit kim trờn cỏc ngun 29 Bng 2.5: C cu tin gi tit kim .31 u Bng 2.6: S tng trng TGTK qua cỏc nm 33 Bng 2.7: Bin ng TGTK theo thi gian(2010-2012) .34 H Bng 2.8 : Phõn tớch thnh phn chi phớ huy ng TGTK 36 Bng 2.9: So sỏnh chi phớ huy ng TGTK ca ACB vi hi s 38 t Bng 2.10: So sỏnh TGTK v tng d n cho vay theo kỡ hn 40 Bng 2.11: Thu nhp t hot ng huy ng TGTK 43 i h cK in h Bng 2.12:Thang im bỡnh quõn Likert .45 DANH MC CC BIU Biu 2.1: Thu nhp ngõn hng nm 2010-2012 .25 Biu 2.2: Chi phớ ngõn hng t nm 2010-2012 26 Biu 2.3: Li nhun ca ACB t nm 2010-2012 28 Biu 2.4: C cu ngun huy ng .30 Biu 2.5: C cu TGTK theo kỡ hn .32 Biu 2.6: S tng trng TGTK qua cỏc nm 33 u Biu 2.7: Chi phớ huy ng TGTK t nm 2010-2012 37 Biu 2.8: So sỏnh chi phớ huy ng TGTK ca chi nhỏnh vi hi s t nm 2010- H 2012 .39 Biu 2.9: Mi quan h gia ngun v s dng 40 t Biu 2.10: Thu nhp t hot ng huy ng TGTK 43 i h cK in h Biu 2.11: Kt qu ỏnh giỏ ca khỏch hng v cht lng dch v ca ngõn hng 46 Khúa lun tt nghip 3.1.3 Nhng yu t nh hng n hiu qu huy ng tin gi tit kim 3.1.3.1 Nhúm nhõn t mụi trng Tỡnh hỡnh lm phỏt mc va phi, nn kinh t tng trng n nh, chớnh tr xó hi khụng cú s bin ng l iu kin thun li cho hot ng huy ng ca ngõn hng Ngc li, nu lm phỏt cao, kinh t suy thoỏi, chớnh tr xó hi cú s bin ng chc chn gõy khú khn cho vic thu hỳt ca ngõn hng V lm phỏt: nh im l vo thỏng 8/2011, lm phỏt lờn n 23% u trn lói sut huy ng 14% õy l nguyờn nhõn ti ngun TGTK vo nm 2011 ca ngõn hng l thp nht ba nm n thỏng 10/2012, t l lm phỏt gim cũn H 7%, so vi trn lói sut huy ng 8% vo cui nm 2012 thỡ lói sut thc nhn ca ngi dõn dng, ú nm 2012 TGTK tng mnh t V yu t chớnh tr xó hi: thc t Vit Nam tỡnh hỡnh chớnh tr xó hi n nh, iu ny to iu kin thun li cho tt c hot ng kinh doanh ca NH núi h chung v i vi hot ụng huy ng tit kim ca ngõn hng ACB Hu núi riờng in V iu kin t nhiờn: khỏch hng ca ngõn hng Chõu Hu ch yu cK trung a bn thnh ph Hu Do ú, iu kin t nhiờn ca thnh ph Hu cng l nhõn t nh hng n vic huy ng TGTK ca ngõn hng ACB Hu nm v trớ a lý vụ cựng thun li Ta lc s Trn Hng o, i t phớa Nam TP Hu h qua Cu Phỳ Xuõn, vi ct ốn giao thụng t i din vi ngõn hng thỡ õy l ni m khỏch hng d dng nhỡn thy õy cũn l ng ca nhng h kinh doanh, bờn i cnh ú l ch ụng Ba v siờu th Coopmart Ngoi ra, TP Hu l ni din cỏc hot ng sụi ni, c sc gn vi cỏc s kin du lch ln ca c nc, Festival Hu, thu hỳt rt nhiu khỏch du lch n giao dch vi ngõn hng V dõn s: Dõn s trờn a bn TP Hu tớnh n nm 2012 khong 342.550 ngi, ú dõn s tr khong 201.162 ngi, chim 58,72% [13] T l dõn s tr chim a s s to iu kin thỳc y cỏc hot ng kinh t t ú gia tng lng TGTK t dõn c 3.1.3.2 Nhõn t thuc v chớnh sỏch Nh nc Hot ng kinh doanh ca ngõn hng phi cú h thng lut iu chnh thỡ hot ng kinh doanh mi cú th an ton Trong vic huy ng ca ngõn hng núi Phm Th Oanh K43ATCNH 51 Khúa lun tt nghip chung v huy ng TGTK núi riờng u chu s qun lý iu hnh ca cỏc chớnh sỏch tin t chớnh ph v NHNN ban hnh C th: Chớnh sỏch thu nhp ca chớnh ph: nm va qua chớnh ph ó nhiu ln iu chnh v chớnh sỏch tin lng, mc lng c bn c iu chnh tng, to thu nhp cho ngi dõn tng lờn, to thu nhp n nh cho ngi lao ng thỡ ngi dõn s cú thờm phn tit kim gi vo ngõn hng Thu nhp nm 2012 bỡnh quõn ca TP Hu khong hn 1.600 USD, ch tiờu cho nm 2013 t khong 1.800 USD u [13] Thu nhp cng cao thỡ s tin tit kim dõn s cng ln Chớnh sỏch v lói sut: nu NHTW a mt mc lói sut cựng vi biờn H dao ng phự hp vi tỡnh hỡnh kinh t thỡ ngõn hng Chõu trờn c s ú s a mc lói sut linh hot hp dn thu hỳt nhiu khỏch hng hn t Chớnh sỏch tit kim: khuyn khớch cỏc n v kinh t v tng lp dõn c thc hin tit kim trỏnh lóng phớ, dựng nhn ri phỏt trin kinh t in h Chớnh sỏch thu: nh hng trc tip ti thu nhp v tit kim ca dõn c, vỡ vy nh hng n lng gi tin vo ngõn hng cK 3.1.3.3 Nhõn t thuc v khỏch hng Tõm lý ca khỏch hng h L mt nhõn t nh hng ln ti vic gi tin vo NH Nu khỏch hng tin tng gi tin vo ngõn hng an tõm hn tin nh thỡ vic thu hỳt vo ngõn i hng hiu qu hn Ngc li nu khỏch hng khụng tin tng vo ngõn hng thỡ h bo qun ti sn bng cỏch an ton ca h nh: tớch tr bng vng, mua t, hoc ngoi t mnh nh ụla Cng phi cp ti thúi quen ca khỏch hng, h cú thúi quen s dng dch v ca ngõn hng hay khụng? Chớnh sỏch chi tr lng qua h thng ngõn hng hay khụng? Khu mua sm toỏn bng th? i vi ACB Hu, l ngõn hng ụ th, a s khỏch hng l cỏn b cụng nhõn viờn, tiu thng nờn phn ln khỏch hng phn ln quen s dng cỏc dch v tin ớch ca ngõn hng, m vic gi tin tit kim vo ngõn hng l hot ng truyn thng nht Phm Th Oanh K43ATCNH 52 Khúa lun tt nghip Nhõn t thu nhp dõn c Kh nng huy ng ca ngõn hng t l thun vi thu nhp ca dõn c, cú ngha l thu nhp ca dõn c cng cao thỡ tin gi tit kim cng tng Tuy nhiờn lng tin dõn c khụng th xỏc nh mt cỏch d dng Do vy, mun dõn chỳng gi tin vo ngõn hng thỡ phi cú chớnh sỏch lói sut thớch hp cựng vi s hp dn v cỏc dch v ngõn hng Nhõn t thi v tiờu dựng u Thi v tiờu dựng cng cú nh hng ln n tỡnh hỡnh huy ng tin gi tit kim ca ACB Hu mt thi gian nht nh nhng thng cú tớnh chu k H hn Nh vo dp Tt Nguyờn ỏn thỡ ngi dõn tiờu dựng nhiu hn nờn lng tin 3.1.3.4 Nhõn t thuc v phớa ngõn hng Chớnh sỏch lói sut cnh tranh t tit kim gim sỳt, thm h cũn rỳt tin ó gi tit kim tiờu dựng sm tt h Tin gi tit kim l ngun rt nhy cm vi lói sut, chớnh vỡ th ngõn in hng cn phi c bit chỳ ý ti chớnh sỏch lói sut cho loi tin huy ng ny Hin cK nay, lói sut luụn c iu chnh theo NHNN Do ú cnh tranh vi ngõn hng khỏc, ACB thng xuyờn a cỏc chớnh sỏch khuyn mói nh tng qu, tng tin mt gi tin nhm y lói sut thc tng lờn, c bit trin khai gúi sn h phm Tit kim Lc bo ton thu hỳt c nhiu khỏch hng tham gia Chớnh sỏch khỏch hng i Tựy tng i tng khỏch hng m ACB Hu cú chớnh sỏch khỏc nhau, cú cỏch ng x phự hp Vi khỏch hng Vip (cn c vo s d tin gi, ngõn hng tớch im cho khỏch hng, vi s im t 100 im tr lờn, khỏch hng c xp loi khỏch hng Vip), ngõn hng thc hin chớnh sỏch u ói di hai hỡnh thc: V u ói ti chớnh: u ói lói sut; Min/ gim phớ th; Min/ gim phớ dch v V u ói phi ti chớnh: Phm Th Oanh K43ATCNH 53 Khúa lun tt nghip Cú chuyờn viờn ti chớnh cỏ nhõn giu kinh nghim chm súc, l u mi mi giao dch gia khỏch hng v ACB; Cung cp cỏc thụng tin ngõn hng v thụng tin c hi u t; u tiờn phc v ti cỏc h thng phũng VIP/ quy VIP ton h thng; u tiờn gii quyt nhanh h s; Chia s nim vui cựng Quý khỏch nhng dp sinh nht, l, tt V cụng ngh: u ACB bt u trc tuyn húa cỏc giao dch ngõn hng t thỏng 10/2001 thụng qua h qun tr nghip v ngõn hng bỏn l (TCBS - The Complete Banking Solution), H cú c s d liu trung v x lý giao dch theo thi gian thc Nm 2007, ACB ó nõng cp phn mm TCBS ca ton h thng t phiờn bn 2000 lờn phiờn bn 2007, t vi kh nng x lý v qun lý tng gp - 10 ln trc ú m bo cho s phỏt trin mnh m v bn vng ca ACB h Tip tc thc hin mc tiờu hin i húa ACB ca ton h thng v m rng th in trng hot ng, ACB Hu ó liờn tc u t trang thit b v c s vt cht phc v cK hot ng kinh doanh v m thờm Phũng giao dch mi Do ú, tỡnh hỡnh trng thit b v c s vt cht ca chi nhỏnh luụn tng trng qua cỏc nm Nm 2008 v 2009, Phũng giao dch Phỳ Hi v An Cu ln lt c khai trng Tuy ch l phũng giao dch h nhng trang thit b phc v hot ng õy rt hin i, t h thng mỏy tớnh, camera n cỏc bng in t u c u t k lng to nờn mt du n riờng ca ACB i Chớnh sỏch Marketing Khụng mt cú th ph nhn vai trũ to ln ca chớnh sỏch Marketing thi i ngy Ngõn hng Chõu Hu cng thc hin marketing cho hot ng kinh doanh ca mỡnh, cỏc chng trỡnh xó hi ngõn hng nh Chng trỡnh Cõy Xuõn 2013 - Cho c m mm, thm v tng qu cho tr em nghốo, m cụi cú hon cnh c bit khú khn ti Trung tõm Bo tr tr em phng An Tõy, chng trỡnh Thu yờu thng mang Tt Trung thu ý ngha n vi gn 100 tr em nghốo nhm a hỡnh nh ngõn hng n vi cụng chỳng nhiu hn na, qua ú cụng tỏc huy ng ca ngõn hng s thun li hn Phm Th Oanh K43ATCNH 54 Khúa lun tt nghip 3.2 nh hng ca Ngõn hng Thng mi c phn Chõu Chi nhỏnh Hu v hot ng huy ng tin gi tit kim 3.2.1 nh hng hot ng chung ca Chi nhỏnh thi gian ti - Trong thi gian sm nht phi t thờm phũng giao dch trờn a bn Mc ớch l m rng quy mụ hot ng, m rng mng li phõn phi v tng cng kh nng cnh tranh ca Chi nhỏnh trờn a bn - Quan tõm hn na n cht lng sn phm dch v, tng cng vic ci tin u quy trỡnh nghip v v a dng húa sn phm dch v, tuõn th cỏc cam kt cht lng dch v bờn v bờn ngoi H - Tip tc xõy dng, phỏt trin nhúm khỏch hng truyn thng v cú chớnh sỏch linh hot v thớch hp hn phc v nhúm khỏch hng ny Thu hỳt thờm cỏc khỏch t hng tim nng l cỏc doanh nghip va v nh trờn a bn thnh ph - Tng trng tớn dng trờn c s thn trng m bo tng trng mt cỏch n in trng cho vay cú ti sn m bo h nh, an ton v hiu qu Nõng cao t trng cho vay khỏch hng cỏ nhõn v t cK - y mnh vic xõy dng thờm nhiu h thng mỏy ATM - Tip tc quan tõm n hot ng o to ngun nhõn lc ni b, thu hỳt thờm ngun nhõn lc mi y mnh hn na vic ng dng cụng ngh ngõn hng vo hot h ng to iu kin nõng cao kh nng phc v khỏch hng - Tip tc y mnh cụng tỏc chm súc khỏch hng, tng cng hn na hot i ng qung cỏo, truyn thng, m rng th phn n cỏc tuyn, cỏc cm dõn c trờn a bn Tnh v cỏc vựng lõn cn 3.2.2 nh hng ca chi nhỏnh v hot ng huy ng tin gi tit kim - ACB CN Hu luụn khng nh huy ng TGTK l sn phm trng tõm cỏc sn phm huy ng Vỡ vy, chi nhỏnh ang khụng ngng phỏt trin hot ng ny nhm ỏp ng mc tiờu tng trng ngun ca ton chi nhỏnh - Mc tiờu TGTK n cui nm 2013 l 900 t ng, ú: + TGTK kỡ hn di 12 thỏng l 360 t ng + TGTK kỡ hn trờn 12 thỏng l 540 t ng Phm Th Oanh K43ATCNH 55 Khúa lun tt nghip 3.3 xut cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu huy ng tin gi tit kim thi gian ti TGTK l ngun rt quan trng ca ACB Hu Vic nõng hiu qu huy ng ngun TGTK ny cú ý ngha c bit quan trng vic m rng kinh doanh v gia tng li nhun ca ngõn hng Vỡ lý ny m ngõn hng trung mi n lc vic khai thỏc mi ngun tin nhn ri t xó hi Di õy l mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu huy ng TGTK ca chi nhỏnh thi gian ti: 3.3.1.1 a dng cỏc hỡnh thc gi tit kim dõn u 3.3.1 Nhúm gii phỏp v tng trng ngun tin gi tit kim H Tip tc hon thin cỏc hỡnh thc tit kim hin cú ti ngõn hng, ngoi a dng cỏc k hn huy ng, m rng thờm cỏc hỡnh thc huy ng TGTK mi t dõn c nh: - a dng húa k hn gi tin tit kim, cú th a dng tt c cỏc ngy h thỏng, k hn theo quý linh hot v thi hn gi cng l mt s hp dn i vi in ngi gi tin Ngoi cú th cú gii phỏp t ng chuyn húa tin gi khụng k hn cK sang cú k hn cho ngi dõn sau mt khong thi gian no ú Tỡm kim ngun tin nhn ri dõn c vi kỡ hn a dng khụng nhng ỏp ng nhu cu cho khỏch hng m cũn ỏp ng nhu cu s dng a dng ca ngõn hng h - Ngõn hng tip tc a dng húa sn phm TGTK v nõng cao sn phm hin cú nh tit kim Lc bo ton, tit kim linh hot, tit kim bng USD i - a nhiu sn phm TGTK mi mang li nhiu tin li cho ngi gi: + Tit kim cú mc ớch: ú l hỡnh thc tit kim trung di hn vi mc ớch nh xõy dng nh , mua ụtụNgi gi tin cú th tho thun vi ngõn hng hng thỏng trớch t tin lng ca mỡnh mt s tin nht nh chuyn vo ti khon TGTK cú mc ớch Vi ti khon ny, ngi gi s nhn c lói sut thp hn lói sut TGTK thụng thng, nhng h s c ngõn hng cho vay tin thc hin mc ớch s tin tit kim t ti 2/3 giỏ tr ký kt mua ti sn + Tit kim dng lóo: Hp ng tit kim dng lóo cú th coi l sn phm lai gia bo him v ngõn hng Nú thớch ng vi c im tõm lý ca ngi Vit Nam, nh cỏc li th sau: Phm Th Oanh K43ATCNH 56 Khúa lun tt nghip * Cung cp cho ngi dõn mt dch v qun lý ngun tớch lu ca cỏ nhõn m bo cuc sng v gi hoc ht kh nng lao ng, m khụng ũi hi quỏ nhiu giy t, th tc hnh chớnh nh cỏc loi bo him khỏc * Phn gc khụng mt i nu ngi th hng cht trc thi hn, m s c tha k trn theo phỏp lut, hoc cú th tr li ton b cựng lói sut (sau thi hn, ti thiu l 10 nm) cho ngi th hng sng, hay c chuyn i thnh cỏc khon tin thu nhp n nh trn i u * Tớnh linh hot, mm ca sn phm c th hin ch ngi gi tin c ton quyn quyt nh v s tin, tin gi mi ln tu theo kh nng tớch lu ca H mỡnh ch khụng b bú buc nh k, nh mc nh úng bo him * Khi cung cp loi hỡnh thc tit kim dng lóo ny, ngõn hng s khai thỏc t c u th v mt ti chớnh ca mt loi sn phm bo him truyn thng Ngõn hng thu nhn v qun lý c mt ngun tin n nh, liờn tc v lõu di Vỡ vy, cú quyn h quyt nh s dng cho vay trung v di hn in Ngõn hng ACB ó ỏp ng nhu cu trờn ca khỏch hng bng vic a gúi cK sn phm tit kim Lc bo ton t 5/12/2012, ỏp dng cho mi i tng khỏch hng Bờn cnh nhn c lói sut cnh tranh, vi mc gi ti thiu l 20 triu ng cho mi ch s hu thỡ khỏch hng c thờm quyn li bo him trng hp khụng may h gp ri ro y cỏc kỡ hn 3, 4, 6, 12 v 13 thỏng S tin bo him ti a trờn mi th tit kim lờn n 24 t ng Tuy nhiờn thi gian ỏp dng ca sn phm ch i mt thi gian ngn, t 5/12/2012 4/1/2013, ú thu hỳt ngun gi tit kim ngõn hng nờn ỏp dng sn phm di hn + Tit kim dnh cho tr em: õy cng l mt loi hỡnh thu hỳt tit kim ang c th trng mong i v rt cn thit i vi ngõn hng Hin cú nhiu khỏch hng cú nhu cu gi tit kim cho h ti ngõn hng giỏo dc tớnh tit kim cho chỳng thay vỡ b ng khụng sinh li Nhng trờn thc t ngõn hng ACB cha ỏp ng c bi vỡ cũn nhiu th tc rm r Hỡnh thc ny khụng nhng giỳp cho ngõn hng thu hỳt thờm c khon tin nhn ri dõn c m cũn mang tớnh cht giỏo dc tr em bit chi tiờu hp lý khon tin ca mỡnh tng lai Phm Th Oanh K43ATCNH 57 Khúa lun tt nghip 3.3.1.2 Chớnh sỏch lói sut cnh tranh Ngoi tr tin gi giao dch ớt nhy cm vi lói sut, cỏc ngun cú k hn u cú nhng phn ng nhanh nhy vi lói sut, chớnh vỡ vy ngõn hng a mc lói sut kộm cnh tranh s khú thu hỳt khỏch hng Ngõn hng cn chỳ trng tỡm hiu v lói sut huy ng trờn a bn cng nh vic cõn i ngun ca mỡnh a mc lói sut huy ng phự hp nht ACB Hu cn tin hnh cụng vic kho sỏt lói sut thng xuyờn hn bi vỡ thụng qua cụng vic ny, ngõn hng mi cú c c u s a cỏc gii phỏp phự hp Ngoi ra, b gii hn mc trn lói sut huy ng ca NHNN, ngõn hng nờn s dng cỏc bin phỏp nh: H - Thng vt cht: thng vt cht thụng qua x s cng l yu t kớch thớch huy ng tin gi Tp quỏn cu may ó hỡnh thnh khỏ m nột i sng xó hi, c t bit l tng lp cú mc sng trung bỡnh, vic a nhng gii thng ln bng cỏc tin nghi sinh hot cú th l mt ng lc khỏ hp dn huy ng tin gi tit kim, thm h chi phớ ti chớnh chi tr tin gi thp hn cỏc hỡnh thc huy ng khỏc in - Tng lói sut kch trn ng thi tng qu, tng tin mt ti ch cho khỏch cK hng h gi tin tựy theo s d tin gi ca khỏch hng, hay u tiờn giao dch cỏc dch v ca ngõn hng iu ny thu hỳt lng ln khỏch hng ti ngõn hng 3.3.1.3 Tớch cc tỡm kim ngun nhn ri dõn c h Ngõn hng cn phi ch ng hn na vic tỡm kim ngun nhn ri dõn c nh: Phũng giao dch ngõn qu tuyn nhõn viờn, chuyờn viờn quan h i khỏch hng vi nhim v ch yu l huy ng cỏ nhõn cho ngõn hng, nhm tip cn sỏt hn vi ngun nhn ri dõn c, gi in thoi cho khỏch hng gi m nhu cu gi tit kim, hoc i n tng nh khỏch hng qung bỏ Ngoi ra, ngõn hng nờn ỏp dng dch v ti nh, mobile banking, internet banking thun tin thu hỳt khỏch hng nhng ngi khụng cú thi gian i ti ngõn hng giao dch 3.3.1.4 M rng v phỏt trin mng li chi nhỏnh, phũng giao dch Chi nhỏnh nờn m rng mng li giao dch bng vic thnh lp thờm cỏc phũng giao dch Hin vi trờn a bn TP Hu cú chi nhỏnh v phũng giao dch, cỏc chi nhỏnh v phũng giao dch ch trung trung tõm thnh ph Tuy nhiờn cha ỏp ng c nhu cu cn thit lng khỏch rt ụng, nhiu ngi gi Phm Th Oanh K43ATCNH 58 Khúa lun tt nghip tin v ngi rỳt tin phi ch i lõu bi h n ngõn hng cú tin gi, n hn rỳt m gi ca h cng l gi hnh chớnh, ngõn hng cng ch lm vic nh thi gian quy nh Chớnh vỡ th nhiu ụng khỏch khụng ỏp ng tt nhu cu ca khỏch hng Ngõn hng cn m thờm cỏc phũng giao dch ni ụng dõn c (khu quy hoch mi, th trn lõn cn ) v nờn m thờm thi gian giao dch ngoi gi hnh chớnh nh thờm ca t 17h n 20h, giao dch thờm vo nhng ngy ngh nhng ngy l Nh th s ỏp ng tt hn cho nhng khỏch hng khụng cú thi gian n giao dch u vi ngõn hng vo cỏc ngy tun v gi hnh chớnh 3.3.1.5 y mnh hot ng marketing H Hin hot ng ca cỏc ngõn hng ngy cng tng v s lng cng nh cht lng, cnh tranh gia cỏc ngõn hng din gay gt Do ú ACB Hu cn cú cỏc t bin phỏp c th nhm thu hỳt khỏch hng v tho nhu cu ngy cng tng ca h Ngõn hng phi xõy dng mt chớnh sỏch marketing ngõn hng nng ng, vi h chớnh sỏch giỏ c, chớnh sỏch sn phm, chớnh sỏch khỏch hng phự hp in - y mnh cụng tỏc tip th, qung cỏo ngõn hng, cỏc hỡnh thc huy ng TGTK cK v nhn mnh nhng li ớch dnh cho khỏch hng hn cỏc NHTM khỏc, thng xuyờn cp nht mc lói sut huy ng cng nh khuyn mi thu hỳt s chỳ ý ca khỏch hng - Vi tc phỏt trin mnh v internet, ngõn hng cng nờn li dng iu ú h qung cỏo hỡnh nh thụng qua trang bỏo in t cú uy tớn Chi nhỏnh nờn thit k trang web riờng tht c sc gii thiu v ngõn hng, cỏc sn phm, dch v v cụng b i lói sut tin gi hng ngy cng nh cỏc hỡnh thc khuyn mi ca cỏc t huy ng - Qung cỏo thụng qua cỏc kờnh nh: in n phm trờn tỳi ng tin, t ri, brochure v cỏc sn phm tin gi tit kim phỏt cho khỏch hng h ti giao dch vi ngõn hng Tng cng s xut hin thng hiu ca ngõn hng ti cụng chỳng qua truyn hỡnh, qua i, cỏc trang bỏo a phng Cỏc hỡnh thc khuyn mi cú giỏ tr tựy theo mc tin m khỏch hng gi - Tip tc t chc hi ngh gp g khỏch hng theo nh k, qua ú to thờm mi quan h lõu di vi khỏch hng - Thc hin cụng tỏc t giỳp ngi dõn thay i thúi quen gi tin nh thay vo ú hóy ti ACB Hu hng dch v tin ớch t ngõn hng Phm Th Oanh K43ATCNH 59 Khúa lun tt nghip Nh vy, ACB Hu cn dng mt cỏch linh hot cú sỏng to cỏc gii phỏp khuch trng, qung cỏo trờn õy, s tng hiu qu huy ng TGTK thi gian ti, ng thi to u th cnh tranh ca ngõn hng v mi mt hot ng 3.3.2 Nhúm gii phỏp nõng cao hiu qu ngun tin gi tit kim Hot ng huy ng TGTK t c hiu qu khi: Quy mụ, c cu ngun huy ng ln ti tr cho cỏc danh mc ti sn v khụng ngng tng trng n nh u Chi phớ huy ng TGTK trờn mt ng TGTK thp nht tha hay thiu thc hin, tỏc gi xut mt s gii phỏp: H S ỏp ng kp thi, y nhu cu s dng vn, khụng cú tỡnh trng d t 3.3.2.1 Xõy dng mt chin lc khỏch hng trung thnh huy ng tin gi tit kim h Ngy khỏch hng tr thnh quan tõm hng u ca cỏc ngõn hng, in cnh tranh ngy cng gay gt hn trờn phm vi rng hn s phỏt trin ca cỏc lnh cK vc khoa hc, cụng ngh, thụng tin Chớnh vỡ vy, ngõn hng nờn xõy dng chin lc khỏch hng trung thnh to s gn bú vi s lng ln khỏch hng trờn c s ỏp ng mt cỏch tt nht nhu cu ca h h 3.3.2.2 Tng cng o to cho i ng nhõn viờn Thng xuyờn t chc cỏc khúa hun luyn trao i nõng cao nghip v cho nhõn viờn T chc cỏc lp hc ngn hn, vi s tham gia ca cỏc chuyờn gia v lnh i vc ngõn hng To cho nhõn viờn tớnh ch ng tip xỳc vi khỏch thuyt phc khỏch hng gi tit kim vo ngõn hng Nhõn viờn b phn giao dch phi thng xuyờn ci tin phong cỏch giao tip, thc hin minh giao dch lm hi lũng khỏch hng lm tt nhng cụng vic trờn, chi nhỏnh nờn cú ch quan tõm, khuyn khớch thớch ỏng v mt tinh thn cng nh vt cht i vi cỏn b thc s cú thnh tớch hot ng ca ngõn hng v trong cụng tỏc huy ng núi riờng 3.3.2.3 Khụng ngng nõng cao uy tớn, nõng cao cht lng phc v khỏch hng Uy tớn ca ACB núi chung v ACB Hu núi riờng cú c ngy hụm l mt s n lc rt ln ca ton th cỏn b nhõn viờn ngõn hng thi gian qua c bit Phm Th Oanh K43ATCNH 60 Khúa lun tt nghip vi hot ng huy ng TGTK dõn c thỡ uy tớn l yu t rt quan trng, nú l c s khỏch hng tin tng gi tin Vỡ th, vi s tớn nhim m ngõn hng ó li cho ngi dõn thi gian qua ngõn hng tip tc gi gỡn v nõng cao hn na lm tt iu ny ngõn hng cn phi thng xuyờn trỡ, ci tin v nõng cao cht lng phc v khỏch hng cú c s trung thnh ca khỏch hng Bờn cnh tũa nh s, trang trớ thm m v i ng nhõn viờn giao dch vi nhng khuụn mt nim n, l phộp thỡ ngõn hng cn cú phũng giao dch riờng, v u dnh mt khụng gian phc v khỏch hng khỏch hng ti giao dch ụng trỏnh s ch i lõu ngõn hng cú th t vn, gii thiu tin ớch v sn phm dch v H ca ngõn hng ang cú, cỏch s dng th, tin ớch ca th nh th no, hay gii thiu v sn phm mi ca ngõn hng cú nh vy cú th lm cho ngi ch i khụng cm t thy phớ thi gian phi ch i lõu, khỏch hng khụng pht lũng, m qua ú ngõn hng cng gii thiu v qung cỏo v sn phm dch v ca ngõn hng h 3.3.2.4 Gn lin vic huy ng v s dng hiu qu in Trong hot ng kinh doanh ngõn hng, gia ngun v s dng cú mi cK liờn h thng xuyờn, cht ch, h tr, chi phi ln Ngun l c s, tin ngõn hng thc hin u t, cho vay Ch ngõn hng tin hnh cho vay thỡ ng mi sinh li Do ú, s dng l cn c quan trng ngõn hng quyt nh h lng, c cu ngun cn huy ng Qun lý v s dng cú hiu qu chớnh l mt cỏch to v phỏt trin mt cỏch vng chc nht, vỡ ng i cho vay phỏt huy hiu qu lm cho kinh t phỏt trin, thu nhp ca ngi dõn tng lờn v nh ú ngõn hng cú th thu hỳt ngun ngy cng ln Chi nhỏnh cn c bit quan tõm v lm tt cụng tỏc qun lý, s dng vi phng chõm: Vic m rng tớn dng phi i ụi vi nõng cao cht lng tớn dng, m bo an ton v tng trng thc hin c phng chõm trờn thỡ: - Chi nhỏnh phi bỏm sỏt nh hng phỏt trin hot ng tớn dng ca Hi s: + M rng quy mụ hot ng, tng trng tớn dng ti a theo s ch o ca Hi s, ch tiờu tng trng tớn dng c giao cho tng nhõn viờn v hot ng bỏn hng ca nhõn viờn luụn c giỏm sỏt cht ch Phm Th Oanh K43ATCNH 61 Khúa lun tt nghip + m bo an ton v hiu qu hot ng tớn dng, t l n xu trờn tng d n phi m bo di 1% - Thng xuyờn gp g, trao i vi khỏch hng vi phng chõm: Lng nghe ý kin xut t cỏc n v, nm bt chớnh sỏch khỏch hng ca cỏc t chc tớn dng khỏc trờn a bn, t ú chnh sa kp thi nhng kin ngh ca khỏch hng trờn quan im bỡnh ng, hiu qu v an ton kinh doanh - Tin hnh phõn loi khỏch hng a nh hng u t cho tng nhúm u khỏch hng c th - i mi, nõng cao trang thit b hot ng ngõn hng, hin i hoỏ h thng H thụng tin qun lý cho cú kh nng cung cp kp thi, chớnh xỏc cỏc tớn hiu ca th trng t ú phũng kinh doanh a chin lc s dng phự hp, ỏp ng t mc tiờu kinh doanh Thc hin tt nhng gii phỏp ny s nõng cao hiu qu hot ng ca chi h nhỏnh, vic s dng cú hiu qu thỳc y quan h gia ngõn hng vi khỏch hng, in to cho ngõn hng ngy cng cú nhiu khỏch hng n giao dch v gi tin vi s i h cK lng ln T ú, gúp phn tng cng quy mụ v cht lng ngun huy ng Phm Th Oanh K43ATCNH 62 Khúa lun tt nghip PHN III: KT LUN Kt qu t c ca ti - Tng hp li mt s lớ thuyt v hot ng huy ng vn, huy ng tin gi tit kim v hiu qu huy ng TGTK - Phõn tớch tỡnh hỡnh huy ng TGTK ca ACB Hu t nm 2010-2012, qua ú thy c quy mụ, c cu v tc tng trng ca TGTK u - Thụng qua cỏc ch tiờu nh tớnh v nh lng, tỏc gi ó thc hin ỏnh giỏ kt qu t c v cũn hn ch ca chi nhỏnh H hiu qu huy ng TGTK ca chi nhỏnh t nm 2010-2012, qua ú nhn thy nhng - ch tiờu nh tớnh ỏnh giỏ mc hi lũng ca khỏch hng vi cht t lng dch v ca ngõn hng, tỏc gi ó tng hp c chớnh xỏc kt qu iu tra ca h ngõn hng v s dng nú vo mc ớch nghiờn cu ca mỡnh TMCP Chõu- CN Hu cK Hn ch in - a cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu huy ng TGTK ti ngõn hng - ti nghiờn cu ch yu da trờn phng phỏp phõn tớch s liu th cp h nờn tớnh chớnh xỏc ca vic phõn tớch cũn ph thuc vo cht lng s liu ACB CN Hu cung cp i - ỏnh giỏ hiu qu ca hot ng huy ng TGTK ngoi nhng ch tiờu trờn, cũn phi ỏnh giỏ cụng tỏc qun lý ri ro liờn quan n hot ng ny, nhiờn thi gian khụng cho phộp v ngun s liu him hoi nờn bn thõn tỏc gi cha cú iu kin i sõu nghiờn cu - Mt s nguyờn nhõn bin ng ca cỏc ch tiờu tỏc gi nờu cha y khụng cú iu kin tip xỳc vi nhng ngi cú kinh nghim ngõn hng trao i Phm Th Oanh K43ATCNH 63 Khúa lun tt nghip Hng phỏt trin ca ti - Phõn tớch sõu hn v hiu qu huy ng TGTK thụng qua vic tng hp, thu thp s liu ca i th cnh tranh phõn tớch, so sỏnh, ỏnh giỏ mt cỏch ton din, khỏch quan kt qu t c ca ACB CN Hu - ỏnh giỏ cụng tỏc qun lý ri ro ca hot ng huy ng TGTK bao gm ri i h cK in h t H u ro lói sut v ri ro khon Phm Th Oanh K43ATCNH 64 Khúa lun tt nghip TI LIU THAM KHO [1] Nguyn ng Dn & cng s, Nghip v Ngõn hng thng mi, Nh xut bn i hc Quc gia TP.H Chớ Minh, Tp.H Chớ Minh [2] V Cao m, Phng phỏp lun nghiờn cu khoa hc, Nh xut bn Giỏo dc Vit Nam [3] Trn Huy Hong v cng s, Qun tr ngõn hng, Nh xut bn Lao ng xó hi [4] Nguyn Minh Kiu (2009), Nghip v Ngõn hng thng mi, Nh xut bn thng u kờ [5] Nguyn Th Mựi v cng s, Qun tr Ngõn hng thng mi, Nh xut bn Ti H chớnh t [6] Lờ Vn T v cng s, Nghip v Ngõn hng thng mi, Nh xut bn Thng kờ [7] Hong Ngc Hũa (2010), Tng trng theo chiu sõu ngn chn suy gim h kinh t giai on hin nay, Theo cng sn in [8] Bch Quang (2013), Thy gỡ h lói sut, Bỏo in t Tha Thiờn Hu [9] Thụng t s 15/2009/TT-NHNN ngy 10/8/2009: Quy nh v t l ti a ca cK ngun ngn hn c s dng cho vay trung v di hn i vi TCTD [10] Quyt nh 254/Q-TTg ngy 01/03/2012: Phờ duyt ỏn C cu li h h thng cỏc t chc tớn dng giai on 2011-2015 [11] iu 4, khon Lut s 47/2010/QH12 ngy 16/06/2010 Lut cỏc TCTD [12] Quyt nh ca thng c NHNN s 1160/2004/Q-NHNN ngy 13 thỏng nm i 2004 ban hnh quy ch v TGTK [13] Bỏo cỏo phỏt trin kinh t xó hi nm 2012 v nhim v nm 2013 ca tnh Tha Thiờn Hu Phm Th Oanh K43ATCNH 65
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Huế, Hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Huế, Hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay