Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

98 185 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:56

Khóa luận tốt nghiệp ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH uế  tế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h Đề tài: in GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO K LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Đ ại họ c CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HẢI KHÓA HỌC 2009 – 2013 Khóa luận tốt nghiệp ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH uế  tế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h Đề tài: in GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO K LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ại họ c CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ Đ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phú Đông Hải Lớp: K43A TCNH Giáo viên hướng dẫn: ThS Đoàn Như Quỳnh Niên khóa: 2009 – 2013 Huế, tháng năm 2013 Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học Kinh Tế Huế truyền đạt cho em nhiều kiến thức sở chuyên ngành suốt trình học tập trường, tảng để em thực khoá luận Đặc biệt, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo ThS Đoàn Như Quỳnh, người uế tận tình hướng dẫn em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới cô chú, anh chị Ngân hàng Vietinbank Huế, H đặc biệt Hoàng Văn Khoa – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp cho em lời khuyên bổ ích chuyên môn trình nghiên cứu tế Cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè, đặc biệt ba mẹ người thân yêu kịp thời động viên mặt tinh thần vật chất để in h giúp đỡ em vượt qua khó khăn học tập sống Trong thời gian nghiên cứu, cố gắng sử dụng tất kiến thức K truyền thụ nhà trường để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Nhưng trải nghiệm thực tế thân hạn chế nên đôi lúc khó tránh khỏi thiếu sót Em họ c kính mong nhận cảm thông, tận tình bảo góp ý từ quý thầy cô bạn Huế, tháng năm 2013 Sinh viên thực Đ ại Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Phú Đông Hải Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng em Các số liệu sử dụng khóa luận trung thực xuất phát từ tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế Kết nghiên cứu em thực hướng dẫn, giúp đỡ cô ThS Đoàn Như Quỳnh cô chú, anh chị phòng Khách uế hàng Doanh nghiệp chưa công bố nghiên cứu khác H Huế, tháng năm 2013 Đ ại họ c K in h tế Sinh viên thực Nguyễn Phú Đông Hải Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 uế Phương pháp nghiên cứu H Kết cấu đề tài .3 tế PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI in 1.1 Khái niệm bảo lãnh bảo lãnh ngân hàng K 1.1.1 Lịch sử đời 1.1.2 Bảo lãnh họ c 1.1.2 Bảo lãnh ngân hàng .4 1.2 Đặc điểm, chức vai trò bảo lãnh ngân hàng 1.2.1 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng ại 1.2.2 Chức bảo lãnh ngân hàng .6 1.2.3 Vai trò bảo lãnh ngân hàng .8 Đ 1.3 Quyền trách nhiệm bên 10 1.4 Phân loại bảo lãnh ngân hàng 13 1.5 Rủi ro hoạt động bảo lãnh ngân hàng 19 1.6 Khái niệm điều kiện phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng 21 1.7 Các tiêu đánh giá phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng .22 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ 26 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế .26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng ban 27 2.1.3 Tình hình sử dụng lao động 29 uế 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank Huế giai đoạn 2010-2012 30 2.1.4.1 Tình hình huy động vốn 30 H 2.1.4.2 Tình hình cho vay 32 2.1.4.3 Kết hoạt động kinh doanh 34 tế 2.2 Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế 36 h 2.2.1 Cơ sở pháp lý thực hoạt động bảo lãnh Vietinbank Huế 36 in 2.2.2 Các quy định chung hoạt động bảo lãnh Vietinbank Huế 37 2.2.2.1 Đối tượng bảo lãnh 37 K 2.2.2.2 Phạm vi bảo lãnh 37 họ c 2.2.2.3 Điều kiện bảo lãnh .37 2.2.2.4 Biểu phí bảo lãnh 38 2.2.2.5 Quỹ bảo lãnh mức bảo lãnh .39 2.2.3 Các loại bảo lãnh Vietinbank Huế 39 ại 2.2.4 Quy trình phát hành bảo lãnh Vietinbank – Chi nhánh Huế 40 Đ 2.2.5 Phân tích tình hình hoạt động bảo lãnh Vietinbank Huế giai đoạn 2010 – 2012 43 2.2.5.1 Quy mô hoạt động bảo lãnh 43 2.2.5.2 Cơ cấu hoạt động bảo lãnh 45 2.2.5.3 Doanh thu hoạt động bảo lãnh .47 2.2.5.4 So sánh phí bảo lãnh .50 2.2.5.5 Rủi ro từ hoạt động bảo lãnh 50 2.2.6 Khả đáp ứng nhu cầu khách hàng 51 Khóa luận tốt nghiệp 2.3 Đánh giá hoạt động bảo lãnh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế 53 2.3.1 Những kết đạt nguyên nhân 53 2.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ 56 uế 3.1 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế 56 H 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng .56 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh 56 tế 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động bảo lãnh 57 3.2.1 Từ phía KH – Nhân tố khách quan .57 h 3.2.2 Môi trường kinh doanh NH – Mô hình SWOT 58 in 3.2.3 Môi trường vĩ mô – Mô hình PEST 60 K 3.3 Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế 62 họ c 3.3.1 Giải pháp tăng tính cạnh tranh mở rộng thị trường bảo lãnh 62 3.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh .64 ại 3.3.3 Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động bảo lãnh .66 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đ Kết luận Error! Bookmark not defined Kiến nghị Error! Bookmark not defined 2.1 Kiến nghị Chính phủ quan chức Error! Bookmark not defined 2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined 2.3 Kiến nghị Vietinbank Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Trụ sở phòng giao dịch Vietinbank Huế 27 Bảng 2.2: Tình hình lao động Vietinbank Huế qua năm 2010-2012 29 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn Vietinbank Huế giai đoạn 2010 – 2012 30 uế Bảng 2.4: Tình hình cho vay Vietinbank Huế giai đoạn 2010 – 2012 32 H Bảng 2.5: Tình hình kinh doanh Vietinbank Huế giai đoạn 2010 – 2012 34 Bảng 2.6: Biểu phí dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng 39 tế Bảng 2.7: Quy mô bảo lãnh Vietinbank Huế giai đoạn 2010 – 2012 43 h Bảng 2.8: Cơ cấu bảo lãnh Vietinbank Huế giai đoạn 2010 – 2012 .45 in Bảng 2.9: Doanh thu bảo lãnh Vietinbank Huế giai đoạn 2010 – 2012 48 K Bảng 2.10: So sánh mức phí bảo lãnh NH địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 50 họ c Bảng 2.11: Rủi ro bảo lãnh Vietinbank Huế giai đoạn 2010 – 2012 51 Bảng 2.12: Nhu cầu bảo lãnh DN khả đáp ứng Vietinbank Huế 52 Bảng 3.1: Mô hình SWOT 59 Đ ại Bảng 3.2: Mô hình PEST 60 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Sơ đồ bảo lãnh trực tiếp 16 Hình 1.2: Sơ đồ bảo lãnh gián tiếp .17 uế Hình 1.3: Sơ đồ bảo lãnh xác nhận 17 Hình 1.4: Sơ đồ đồng bảo lãnh 18 H Biểu đồ 2.1: Doanh số bảo lãnh Vietinbank Huế giai đoạn 2010 - 2012 44 tế Biểu đồ 2.2: Cơ cấu bảo lãnh Vietinbank Huế giai đoạn 2010 – 2012 46 Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng DT từ hoạt động bảo lãnh so với DT từ hoạt động dịch vụ 48 Đ ại họ c K in h Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng DT từ hoạt động bảo lãnh so với tổng DT 49 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT TMCP: Thương mại cổ phần Vietinbank: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại uế NH: Ngân hàng KH: Khách hàng H DN: Doanh nghiệp tế CN: Chi nhánh TG: Tiền gửi h DT: Doanh thu Đ ại họ c K in VNĐ: Việt Nam đồng Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC MỘT SỐ CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA  Anh/Chị có nhận xét loại hình bảo lãnh Chi nhánh? uế Theo Anh/Chị, thủ tục mức phí bảo lãnh Chi nhánh hợp lý chưa? Giải thích? H Anh/Chị có nhận xét tình hình bảo lãnh Chi nhánh? tế Theo Anh/Chị, việc đề xuất giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh Chi nhánh có cần thiết không? Giải thích? Đ ại họ c K in h Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh thời gian tới Chi nhánh gì? Cho biết đề xuất Anh/Chị để phát triển hoạt động bảo lãnh Chi nhánh? Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Qđ.35.29/BL 01/GĐNTL TC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY … uế Độc lập - Tự - Hạnh phúc tháng năm H Huế, ngày tế GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH CAM KẾT BẢO LÃNH Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương VN, Chi nhánh TTHUẾ h Tên doanh nghiệp đề nghị: Điện thoại: 0543825612 Số hồ sơ khách hàng (CIF): K Trụ sở giao dịch tại: in Đăng ký kinh doanh số: họ c Tài khoản giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương VN CN TTHuế TK ký quỹ bảo lãnh : Chi nhánh NHTMCP Công Thương VN CN TTHuế TK tiền gửi: Chi nhánh NHTMCP Công Thương VN CN TTHuế ại Người đại diện: - Chức vụ: Đ I Nội dung bảo lãnh Đề nghị Quý Ngân hàng phát hành cam kết bảo lãnh với nội dung sau: Loại bảo lãnh: Mẫu cam kết bảo lãnh: Theo mẫu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế ( đính kèm hợp đồng cấp bảo lãnh) Mục đích bảo lãnh: Khóa luận tốt nghiệp Số tiền đồng tiền bảo lãnh: (Bằng chữ: ) Thời hạn bảo lãnh: từ đến Cách thức phát hành cam kết bảo lãnh:  Thư  SWIFT Hình thức phát hành cam kết bảo lãnh:  Hợp đồng bảo lãnh  Thư tín dụng dự phòng  Hình thức khác:  Tiếng Việt  Tiếng Anh H Ngôn ngữ sử dụng cho cam kết bảo lãnh: uế  Thư bảo lãnh  Ngôn ngữ khác: tế Bên nhận bảo lãnh (tên, địa chỉ): Điều kiện NHCT thực nghĩa vụ bảo lãnh: in h - NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thừa thiên Huế toán cho bên nhận bảo lãnh nhận yêu cầu toán văn ký hợp lệ K bên nhận bảo lãnh thông báo rằng: đồng; họ c i Bên bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ theo điều kiện hợp ii Chỉ cụ thể vi phạm nghĩa vụ bên bảo lãnh 10 Cách thức gửi cam kết bảo lãnh: ại  Ngân hàng gửi cho bên nhận bảo lãnh Đ  Chúng nhận chuyển cho bên nhận bảo lãnh 11 Phí bảo lãnh: Theo quy định NHCT thời kỳ 12 Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ NHCT: Các tài liệu gửi kèm: 13 Giảm trừ bảo lãnh: II Chúng cam kết: - Giao dịch bảo lãnh hoàn toàn tuân thủ theo quy định hành pháp luật Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp - Chịu trách nhiệm tính pháp lý tính chân thực tất loại tài liệu xuất trình nêu - Chấp hành đầy đủ quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam liên quan đến khoản bảo lãnh - Thanh toán đầy đủ khoản chi phí liên quan chấp hành đầy đủ quy định Quý ngân hàng trình phát hành toán bảo lãnh Thanh toán phí phát sinh liên quan đến việc thực yêu cầu uế - cho ngân hàng nước và/hoặc người hưởng phí khác bên quy định trả H phí không toán khoản phí đó, trường hợp cam kết bảo lãnh toán, hết hiệu lực bị huỷ bỏ Thực nghiêm túc nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh theo Hợp đồng tế - kinh tế/Hồ sơ mời thầu tài liệu nói Trong trường hợp ngân hàng nhận in h Yêu cầu toán bên nhận bảo lãnh liên quan tới giao dịch bảo lãnh này, Đ ại họ c Quý ngân hàng K thực toán đầy đủ sau nhận Văn thông báo GIÁM ĐỐC Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Qđ.35.29/BL 06/HĐCBL TL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CẤP BẢO LÃNH Số: ………………… …… H Căn xác lập hợp đồng: uế (Áp dụng trường hợp khách hàng đề nghị bảo lãnh lần) Căn Bộ luật Dân nước CHXHCN Việt Nam + Căn Luật TCTD năm 2010; + Căn Thông tư quy định bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số tế + + in h 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn Quy định bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 1695/2012/QĐ- văn sửa đổi bổ sung K HĐQT-NHCT35 ngày 17/11/2012 Hội đồng quản trị NHTMCPCT Việt Nam Căn văn pháp luật liên quan + Căn Giấy đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh ngày họ c +  Căn vào hợp đồng kinh tế số ại  Theo thoả thuận bên, tháng năm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Đ Hôm nay, ngày nhánh Thừa Thiên Huế, gồm: BÊN BẢO LÃNH Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế Trụ sở tại: 20 đường Hà Nội – Tp.Huế Điện thoại: 054.3847095 Fax: 054.3822869 Người đại diện: Ông: Dương Tuấn Vinh Chức vụ: P Giám đốc Khóa luận tốt nghiệp Giấy uỷ quyền số 613/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 16/06/2012 Ông Phạm Huy Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ký Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh: Bà Trần Thị Tịnh Lạc Chức vụ: TPQLRR Người thẩm định khoản bảo lãnh: Chức vụ: TPKHDN uế (Sau gọi tắt bên A) BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH H Công ty 1: Đăng ký kinh doanh số: tế Trụ sở giao dịch2 tại: Người đại diện3: h in K (Sau gọi tắt Bên B) Chức vụ: Các bên thoả thuận ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh với nội dung sau: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ họ c Điều Trong hợp đồng này, cụm từ sau hiểu sau: - Bảo lãnh cam kết văn bên A với bên nhận bảo lãnh việc thực ại nghĩa vụ tài thay cho bên B bên B không thực thực không đầy đủ Đ nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh Bên B phải nhận nợ hoàn trả cho bên A số tiền trả thay - Bên nhận bảo lãnh tổ chức, cá nhân người cư trú người không cư trú có quyền thụ hưởng bảo lãnh bên A phát hành, theo yêu cầu bên B Ghi tên pháp nhân theo đăng ký kinh doanh Khóa luận tốt nghiệp - Cam kết bảo lãnh văn bảo lãnh bên A, theo hai hình thức thư bảo lãnh hợp đồng bảo lãnh - Các bên liên quan bên có liên quan đến việc bảo lãnh bên A cho bên B, như: bên bảo lãnh đối ứng; bên xác nhận bảo lãnh; bên bảo đảm cho nghĩa vụ bên B bên A; bên nhận bảo lãnh bên khác (nếu có) - Thời hạn hiệu lực bảo lãnh khoảng thời gian xác định từ thời điểm bên A uế phát hành cam kết bảo lãnh; bảo lãnh có hiệu lực theo thoả thuận bên A với bên B bên liên quan ( có) tuyên bố cam kết bảo lãnh thời điểm H chấm dứt hiệu lực cam kết bảo lãnh Thời điểm chấm dứt bảo lãnh quy định cụ thể khoản 6.2 điều hợp đồng NỘI DUNG BẢO LÃNH tế Điều 2.1 Loại bảo lãnh: in h 2.2 Mẫu cam kết bảo lãnh Bên B yêu cầu Bên A phát hành cho bên nhận bảo lãnh: Theo mẫu ngân hàng TMCP Công Thưuơng Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên 2.3 Mục đích bảo lãnh4: K Huế ( đính kèm hợp đồng cấp bảo lãnh) họ c 2.4 Bên nhận bảo lãnh: trung tâm phát triển quỹ đất huyện phú Vang-Phú đa, huyện Phú Vang, TTHuế 2.5 Trị giá bảo lãnh đồng tiền bảo lãnh: đến PHÍ BẢO LÃNH Đ Điều ại 2.6 Thời hạn hiệu lực bảo lãnh5: Từ - Phí bảo lãnh 0.75%/năm số dư bảo lãnh thực tế, tối thiểu 300.000đ Mức phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng thay đổi tuỳ thuộc vào quy định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thời kỳ - Các phí khác liên quan đến khoản bảo lãnh6: phí hồ sơ : 10.000 VNĐ Chi nhánh quy định thời hạn phù hợp phải quy định ngày hết hạn cụ thể bảo lãnh Khóa luận tốt nghiệp  Phương thức toán phí bảo lãnh : Thanh toán lần vào thời điểm phát hành bảo lãnh không thoái thu lý Điều BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM Để bảo đảm cho nghĩa vụ bên B bên A theo hợp đồng này, hai bên thống áp dụng biện pháp bảo đảm sau: Ký quỹ 100% từ tài khoản tiền gửi Điều ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BẢO LÃNH uế - NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thừa thiên Huế toán cho bên nhận bảo lãnh nhận yêu cầu toán văn ký hợp lệ bên H nhận bảo lãnh thông báo rằng: i Bên bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ theo điều kiện hợp tế đồng; GIẢM TRỪ, CHẤM DỨT NGHĨA VỤ BẢO LÃNH in Điều h ii Chỉ cụ thể vi phạm nghĩa vụ bên bảo lãnh 6.1 Giảm trừ nghĩa vụ bảo lãnh: K Gía trị bảo lãnh tự động giảm theo tỷ lệ tương ứng với giá trị hạng mục công trình hoàn thành bên bảo lãnh thực với bên nhận bảo lãnh Biên nghiệm thu họ c xuất trình tới Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế chứng xác định cho việc hạng mục công trình hoàn thành 6.2 Chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh: Nghĩa vụ bảo lãnh bên A chấm dứt theo - Cam kết bảo lãnh hết thời hạn hiệu lực; Đ - ại trường hợp sau: Bên A thực đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết; Bên nhận bảo lãnh có văn huỷ bỏ văn không chấp nhận cam kết bảo lãnh văn xác nhận chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh; CN ghi loại phí phải thu thích hợp tu ỳ theo quy định NHCT thời kỳ Khóa luận tốt nghiệp - Cam kết bảo lãnh thay biện pháp bảo đảm/bảo lãnh khác bên có liên quan thoả thuận; - Thời hạn hiệu lực bảo lãnh hết; - Bên nhận bảo lãnh đồng ý miễn thực nghĩa vụ bảo lãnh cho Bên A nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo quy định pháp luật; Theo thoả thuận bên có liên quan QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN Điều uế - 7.1.1 Quyền Bên A 7.1.1.1 Chấp nhận từ chối đề nghị cấp bảo lãnh; H 7.1 Quyền nghĩa vụ Bên A tế 7.1.1.2 Thu phí, điều chỉnh phí bảo lãnh; áp dụng, điều chỉnh lãi suất, lãi suất phạt ( xảy trường hợp trả thay phải ghi nợ bắt buộc) theo thoả thuận; in h 7.1.1.3 Yêu cầu bên B bên liên quan cung cấp đầy đủ, xác trung thực tài liệu, thông tin có liên quan đến việc thẩm định bảo lãnh ; K 7.1.1.4 Yêu cầu bên B có biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh; 7.1.1.5 Chấm dứt việc phát hành bảo lãnh xảy kiện sau: bảo lãnh họ c - Phát bên B cung cấp thông tin sai thật, vi phạm thoả thuận hợp đồng cấp - Bên A thực chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, cổ phần hoá doanh nghiệp ( ại Sau gọi tắt chuyển đổi doanh nghiệp) mà không thực theo điểm 7.2.2.9 Đ khoản 7.2 điều hợp đồng này; - Người điều hành bên B bị khởi tố hình - Bên B chủ động nộp bị chủ thể khác nộp đơn yêu cầu án tuyên bố phá sản theo luật phá sản; Bên B trình giải thủ tục giải thể; - Giá trị TSBĐ sau định giá lại không đủ để đảm bảo cho số dư bảo lãnh bên B bên A mà bên B không bổ sung tài sản tương ứng với phần chênh lệch thiếu thay biện pháp bảo đảm khác; Khóa luận tốt nghiệp - Bên bảo lãnh cho bên B bị phá sản, giải thể không khả thực nghĩa vụ bảo lãnh; - Khi có tài liệu, thông tin mà theo đánh giá bên A có khă dẫn đến thay đổi bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản, tài bên B, làm suy giảm khả thực nghĩa vụ bên A bảo lãnh 7.1.1.6 Tự động trích tài khoản ký quỹ, tài khoản tiền gửi; rút tiền từ sổ tiết kiệm, uế chiết khấu giấy tờ có giá; hạch toán ghi nợ yêu cầu bên B hoàn trả ngày số tiền mà bên A trả thay theo cam kết; H 7.1.1.7 Yêu cầu bên B sử dụng nguồn thu để trả nợ cho bên A trường hợp bên A phải trả thay bên B và/hoặc TSBĐ không đủ để trả nợ; tế 7.1.1.8 Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước khác phù hợp với quy định pháp luật NHNN in h 7.1.1.9 Các quyền khác theo thoả thuận bên phù hợp với quy định pháp luật 7.1.2 Nghĩa vụ Bên A K 7.1.2.1 Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến thẩm quyền phát hành cam kết bảo lãnh, thực nghĩa vụ bảo lãnh bên A cho bên B, bên nhận bảo lãnh họ c bên liên quan có yêu cầu 7.1.2.2 Kiểm tra, giá sát tình hình thực nghĩa vụ bảo lãnh cam kết bảo lãnh bên B thời hạn hiệu lực khoản bảo lãnh; ại 7.1.2.3 Thực đầy đủ, nghĩa vụ bảo lãnh bên nhận bảo lãnh xuất trình Đ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định cam kết bảo lãnh; 7.1.2.4 Hoàn trả đầy đủ TSBĐ giấy tờ có liên quan cho bên bảo lãnh bên có liên quan theo thoả thuận hợp đồng cấp bảo lãnh / HĐBĐ lý hợp đồng cấp bảo lãnh và/hoặc hợp đồng bảo đảm 7.1.2.5 Thực lưu giữ hồ sơ bảo lãnh theo quy định pháp luật; 7.1.2.6 Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận bên phù hợp với quy định pháp luật 7.2 Quyền nghĩa vụ bên B Khóa luận tốt nghiệp 7.2.1 Quyền bên B 7.2.1.1 Từ chối yêu cầu bên A yêu cầu không với thoả thuận hợp đồng cấp bảo lãnh cam kết bảo lãnh; 7.2.1.2 Yêu cầu bên A thực nghĩa vụ, trách nhiệm theo cam kết; 7.2.1.3 Khởi kiện theo quy định pháp luật bên A vi phạm nghĩa vụ cam kết; 7.2.1.4 Thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật bên uế liên quan thực chuyển nhượng quyền nghĩa vụ bảo lãnh bên khoản bảo lãnh H 7.2.2 Nghĩa vụ bên B 7.2.2.1 Cung cấp đầy đủ, xác trung thực thông tin, tài liệu theo yêu cầu tế bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực thông tin, tài liệu cung cấp; in h 7.2.2.2 Thực đầy đủ hạn nghĩa vụ cam kết với bên A thoả thuận quy định hợp đồng cấp bảo lãnh; K 7.2.2.3 Thanh toán đầy đủ hạn phí bảo lãnh cho bên A theo thoả thuận hợp đồng cấp bảo lãnh giấy tờ liên quan; họ c 7.2.2.4 Hoàn trả ngày cho bên A số tiền bên A thực nghĩa vụ trả thay ( bao gồm gốc, lãi chi phí trực tiếp phát sinh từ việc thực nghĩa vụ bảo lãnh) theo thoả thuận hợp đồng cấp bảo lãnh cam kết bên; ại 7.2.2.5 Chấp thuận uỷ quyền vô điều kiện cho bên A tự động trích tài khoản ký quỹ, tài Đ khoản tiền gửi, và/hoặc rút tiền từ sổ tiết kiệm, chiết khấu giấy tờ có giá; và/hoặc nhận nợ hoàn trả cho bên A số tiền bên A trả thay ( bao gồm gốc, lãi chi phí trực tiếp phát sinh từ việc thực nghĩa vụ bảo lãnh) theo thoả thuận bên A cam kết bên bên B không thực thực hoàn trả không đủ số tiền trả thay ngày cho bên A theo điểm 7.2.2.4 trên; 7.2.2.6 Chịu kiểm tra, kiểm soát, giám sát trách nhiệm, nghĩa vụ thực bảo lãnh bên A, bên bảo lãnh đối ứng, bên xác nhận bảo lãnh Khóa luận tốt nghiệp 7.2.2.7 Báo cáo tình hình hoạt động có liên quan đến giao dịch bảo lãnh cho bên A, bên bảo lãnh đối ứng, bên xác nhận bảo lãnh; 7.2.2.8 Tự nguyện vô điều kiện việc phối hợp với bên A, bên bảo lãnh đối ứng, bên xác nhận bảo lãnh bên liên quan trình xử lý tài sản bảo đảm ( xảy ra) 7.2.2.9 Thông báo kịp thời cho bên A về: - Những thay đổi cấu tổ chức máy, đặc biệt nhân chủ chốt gồm thành viên uế hội đồng quản trị hội đồng thành viên ( công ty TNHH), giám đốc, phó giám đốc phụ trách kinh doanh, kế toán trưởng giám đốc chi nhánh phụ thuộc ( trường H hợp giám đốc đơn vị uỷ quyền); - Những thay đổi vốn, tài sản, điều lệ, đăng ký kinh doanh, trụ sở, địa điểm kinh doanh tế bên bảo lãnh thay đổi nội dung dự án, phương án so với dự kiến ban đầu, làm suy giảm khả trả nợ cho bên A; in h - Thông tin chi tiết việc đổi xếp lại hoạt động kinh doanh bên B ( tiến trình chuyển đổi,…) K chuyển đổi, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp chuyển đổi giá trị doanh nghiệp 7.2.2.10 Chuyển tiền ký quỹ đủ 100% giá trị tất bảo lãnh cụ thể họ c bên A phát hành theo hợp đồng cấp bảo lãnh vòng 20 ngày kể từ có định chuyển đổi doanh nghiệp 7.2.2.11 Trường hợp chuyển đủ tiền theo quy định trên, phải thông báo ại văn cho bên A đề nghị chuyển số dư bảo lãnh sang doanh nghiệp Trường hợp Đ sáp nhập vào doanh nghiệp khác, phải có văn đồng ý tiếp nhận số dư bảo lãnh bên A doanh nghiệp nhận sáp nhập, trước chuyển giao tài sản Đơn vị kế nhiệm có trách nhiệm kế thừa toàn trách nhiệm quy định hợp đồng cấp bảo lãnh, nội dung mà người đại diện trước cam kết; 7.2.2.12 Ký văn sửa đổi, bổ sung hợp đồng cấp bảo lãnh trường hợp có phát sinh nội dung thay đổi; 7.2.2.13 Bồi thường cho bên A thiệt hại phát sinh chịu trách nhiệm trước pháp luật vi phạm thoả thuận cam kết hợp đồng cấp bảo lãnh Khóa luận tốt nghiệp 7.2.2.14 Chịu rủi ro yêu cầu bên A phát hành thư bảo lãnh theo mẫu chủ đầu tư 7.2.2.15 Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận bên phù hợp với quy định pháp luật Điều SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, điều khoản Hợp đồng phải hai bên uế thoả thuận văn đại diện có thẩm quyền hai bên ký; sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thay thế, bổ sung điều khoản tương ứng Hợp đồng XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG H Điều Trong thời gian hiệu lực Hợp đồng này, bên phát bên vi phạm tế Hợp đồng thông báo văn cho bên biết yêu cầu khắc phục vi phạm Hết thời hạn ghi thông báo mà bên không khắc phục bên yêu cầu in h quyền áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi liên quan đến Hợp đồng K Điều 10 LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 10.1 Hợp đồng điều chỉnh theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam họ c 10.2 Mọi bất đồng phát sinh trình thực hợp đồng bên trực tiếp thương lượng giải tinh thần thiện chí, bình đẳng, tôn trọng quyền lợi hợp pháp bên ại 10.3 Trong trường hợp không tự thương lượng tranh chấp phát sinh từ hợp Đ đồng có liên quan tới hợp đồng đưa giải án có thẩm quyền đóng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Điều 11 CÁC THỎA THUẬN KHÁC Các bên tôn trọng cam kết thực nội dung thoả thuận Hợp đồng Các tài liệu coi phận tách rời hợp đồng này, gồm: Văn sửa đổi, bổ sung hợp đồng cấp bảo lãnh; Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung cam kết bảo lãnh sau ngân hàng chấp thuận; Giấy đề nghị giải tỏa phần bảo lãnh sau ngân hàng chấp thuận; Giấy đề nghị giải tỏa toàn bảo lãnh sau ngân hàng chấp Khóa luận tốt nghiệp thuận; phụ lục hợp đồng này; hợp đồng bảo đảm (nếu có), cam kết bảo lãnh, Thông báo trích nợ thực nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết ) Trong trình thực hợp đồng này, có nội dung bị coi vô hiệu theo phán quan Nhà nước có thẩm quyền luật điều chỉnh thay đổi, nội dung lại giữ nguyên hiệu lực có giá trị thực với bên Điều 12 HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG uế Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết thúc bên hoàn thành nghĩa vụ thuận chấm dứt hợp đồng bảo lãnh trước thời hạn H phát sinh liên quan đến hợp đồng bên bảo lãnh bên bảo lãnh có thoả Hợp đồng gồm có 06 trang, lập thành 03 có giá trị pháp lý nhau, bên A giữ tế 02 bản, bên B giữ 01 Các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng phận h kèm theo có giá trị pháp lý theo Hợp đồng./ TP KHDN TP QLRR Đ ại họ c K Giám đốc in Đại diện bên A Đại diện bên B Khóa luận tốt nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế uế Sinh viên thực tập: Nguyễn Phú Đông Hải Thời gian thực tập: Từ 26/02/2013 Niên khóa: 2009 – 2013 đến H Lớp: K43A Tài – Ngân hàng 26/04/2013 tế ………………………………………………………………………………………… h ………………………………………………………………………………………… in ………………………………………………………………………………………… K ………………………………………………………………………………………… họ c ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ại ………………………………………………………………………………………… Đ Xác nhận quan, đơn vị thực tập (Ký ghi rõ họ tên đóng dấu) Huế, ngày tháng năm 2013 Người đánh giá (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế, Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế, Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay