Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Okuda Việt Nam

112 98 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:55

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Ktế iHnu hế tế H uế - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC Kọi nch CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY Tr ườ ngĐ ạĐi hạọ i ch TNHH OKUDA VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn Đặng Thị Hồng Anh ThS Bùi Văn Chiêm Lớp: K44A - Tổng Hợp Niên khóa: 2010- 2014 Huế, 05/2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm Lời cám ơn Với tình cảm chân thành, cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cá nhân quan tạo điều kiện, giúp đỡ nghiên cứu đề tài uế Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Bùi Văn Chiêm, người hướng dẫn tận tình, đầy trách nhiệm để hoàn thành đề tài nghiên cứu Qua hướng dẫn Ktế iHnu hế tế H thầy, không học nhiều kiến thức bổ ích mà học thầy phương pháp nghiên cứu khoa học, thái độ tinh thần làm việc nghiêm túc Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học kinh tế Huế, Phòng ban chức trực tiếp gián tiếp giúp đỡ suốt trình nghiên cứu đề tài Chúng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán công nhân viên cơng ty TNHH Okuda Việt Nam; nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ, cung cấp tài liệu thực tế thông tin cần thiết để hoàn thành đề tài Kọi nch Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, gia đình, bạn bè nhiệt Huế, ngày tháng năm 2014 Sinh viên thực Đặng Thị Hồng Anh Tr ườ ngĐ ạĐi hạọ i ch tình giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài SVTH: Đặng Thị Hồng Anh i Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm MỤC LỤC Lời cám ơn MỤC LỤC i uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v DANH MỤC CÁC BẢNG vi Ktế iHnu hế tế H DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ vii PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kọi nch PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các khái niệm liên quan đến tạo động lực cá nhân tổ chức i ch 1.1.1 Khái niệm động lực, tạo động lực vai trò việc tạo động lực cho người ạĐi hạọ lao động doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm động lực 1.1.1.2 Khái niệm tạo động lực ngĐ 1.1.1.3 Vai trò việc tạo động lực làm việc cho người lao động 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực cho người lao động ườ 1.1.2.1 Các yếu tố thuộc cá nhân người lao động 1.1.2.2 Các yếu tố thuộc công ty Tr 1.1.2.3 Các yếu tố thuộc công việc 10 1.1.2 Các học thuyết tạo động lực làm việc cho người lao động 12 1.1.2.1 Các học thuyết nhu cầu Maslow) 12 1.1.2.2 Các học thuyết thuộc trình tạo động lực 13 1.2 Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1 Thực tiễn công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Việt Nam 17 SVTH: Đặng Thị Hồng Anh ii Khóa luận tốt nghiệp 1.2.2 GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm Thực tiễn tình hình nguồn nhân lực địa bàn tỉnh Quảng Nam 18 1.2.3 Phương hướng giải pháp phát triển nhân lực tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 19 1.2.3.1 Phương hướng 19 uế 1.2.3.2 Giải pháp thực quy hoạch 20 1.3 Một số nghiên cứu tạo động lực làm việc trước 20 Ktế iHnu hế tế H 1.4 Đề xuất mô hình nghiên cứu 22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH OKUDA VIỆT NAM 24 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Okuda Việt Nam: 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 24 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty TNHH Okuda Việt Nam: 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH Okuda Việt Nam: 25 Kọi nch 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Okuda Việt Nam qua năm 2011 – 2013 27 2.1.5 Tình hình lao động từ năm 2011-2013 công ty TNHH Okuda Việt Nam 29 i ch 2.2 Các yếu tố tạo động lực làm việc người lao động công ty TNHH ạĐi hạọ Okuda Việt Nam 31 2.2.1 Khái quát đặc điểm tổng thể điều tra 31 2.2.1.1 Cơ cấu tổng thể điều tra phân theo giới tính 33 ngĐ 2.2.1.2 Cơ cấu tổng thể điều tra theo độ tuổi 33 2.2.1.3 Cơ cấu tổng thể điều tra phân theo trình độ học vấn 34 ườ 2.2.1.4 Cơ cấu tổng thể điều tra phân theo thu nhập 35 2.2.1.5 Cơ cấu tổng thể điều tra phân theo công việc 35 Tr 2.2.2 Các yếu tố tạo động lực cho người lao động công ty TNHH Okuda Việt Nam 36 2.2.2.1 Mô tả mức độ đồng ý nhân viên yếu tố tạo động lực làm việc công ty TNHH Okuda Việt Nam 36 2.2.3 Đánh giá hài lòng người lao động đến sách tạo động lực làm việc công ty TNHH Okuda Việt Nam 47 SVTH: Đặng Thị Hồng Anh iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm 2.2.4 So sánh động lực làm việc nhóm nhân viên 47 2.2.4.1 Theo giới tính 48 2.2.4.2 Theo độ tuổi 48 2.2.4.3 Theo mức thu nhập hàng tháng 49 uế 2.2.4.4 Theo trình độ học vấn 50 2.2.4.5 Theo công việc 50 Ktế iHnu hế tế H 2.2.5 Đánh giá độ tin cậy thang đo 50 2.2.6 Mô hình hồi quy 52 2.2.7 Nhận xét chung 55 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH OKUDA VIỆT NAM 56 3.1 Định hướng 56 3.2 Giải pháp để nâng cao động lực làm việc cho người lao động công ty TNHH Kọi nch Okuda Việt Nam 57 3.2.1 Nhóm lương sách phúc lợi 57 3.2.2 Môi trường làm việc 59 i ch 3.2.3 Mối quan hệ với cấp đồng nghiệp 59 ạĐi hạọ 3.2.4 Chính sách đào tạo thăng tiến 60 3.2.5 Sự hấp dẫn thân công việc 62 3.2.6 Sự trung thành với công ty 63 ngĐ PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 3.1 Kết luận 64 ườ 3.2 Kiến nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Tr PHỤ LỤC SVTH: Đặng Thị Hồng Anh iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm Nghĩa tiếng Việt TNHH Trách nhiệm hữu hạn HĐKD Hợp đồng kinh doanh LN Lợi nhuận QLDN Quản lý doanh nghiệp HĐTC Hợp đồng tài LNTT Lợi nhuận trước thuế SL Số lượng THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông Đvt Đơn vị tính TMCP Thương mại cổ phần Kọi nch Ktế iHnu hế tế H Từ viết tắt uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Số lượng Tr ườ ngĐ ạĐi hạọ i ch SL SVTH: Đặng Thị Hồng Anh v Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Ảnh hưởng nhân tố theo thuyết hai nhân tố Herberg 15 uế Bảng 2: kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2011-2013 28 Bảng 3: Tình hình nguồn nhân lực công ty TNHH Okuda Việt Nam 2011-2013 30 Ktế iHnu hế tế H Bảng 4: Đặc điểm tổng thể điều tra n 32 Bảng 5: Lương thưởng sách phúc lợi .36 Bảng 6: Môi trường làm việc 38 Bảng 7: Mối quan hệ với cấp đồng nghiệp 40 Bảng 8: Chính sách đào tạo thăng tiến .42 Bảng 9: Sự hấp dẫn công việc 44 Bảng 10: Sự trung thành với công ty 45 Bảng 11: Sự khác biệt đánh giá nhóm lao động phân theo độ tuổi .48 Kọi nch Bảng 12: Sự khác biệt đánh giá nhóm lao động phân theo thu nhập 49 Bảng 13: Đánh giá độ tin cậy thang đo 51 i ch Bảng 14: Kết xây dựng mô hình hồi quy 53 Tr ườ ngĐ ạĐi hạọ Bảng 15: Hệ số tương quan 54 SVTH: Đặng Thị Hồng Anh vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 1: Giới tính người vấn 33 Biểu đồ 2: Độ tuổi người lao động công ty TNHH Okuda Việt Nam 33 uế Biểu đồ 3: Cơ cấu tổng thể điều tra theo trình độ học vấn 34 Biểu đồ 4: Cơ cấu tổng thể theo thu nhập .35 Ktế iHnu hế tế H Biểu đồ 5: Cơ cấu tổng thể điều tra theo công việc 35 Biểu đồ : Sự hài lòng người lao động đến sách tạo động lực làm việc 47 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1: Bậc thang nhu cầu Abraham Maslow .12 Kọi nch Sơ đồ 2: Thuyết kì vọng 14 Sơ đồ 3: Mô hình nhân tố tạo động lực làm việc đề xuất .23 Tr ườ ngĐ ạĐi hạọ i ch Sơ đồ : sơ đồ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH Okuda Việt Nam .26 SVTH: Đặng Thị Hồng Anh vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Ngày nay, môi trường kinh doanh thường xuyên biến đổi tác động kinh tế giới chưa có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng xu hướng toàn cầu uế hóa ảnh hưởng mạnh đến kinh tế Việt Nam Môi trường cạnh tranh khốc liệt Ktế iHnu hế tế H doanh nghiệp gay gắt nguồn nguyên liệu, khách hàng, địa điểm kinh doanh… cạnh tranh nguồn nhân lực doanh nghiệp ngày ý, quan tâm Nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực sống doanh nghiệp nên nhà quản trị doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện sách phát triển nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực phải thực nhiều khía cạnh khác như: sách tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, thực sách đãi ngộ cho nhân viên… Việc có nguồn nhân lực hay không điều kiện cần Để thực công việc sản xuất kinh doanh có hiệu phụ Kọi nch thuộc lớn vào ý thức tham gia nhân viên vào công việc Chính vậy, vấn đề quan trọng làm đau đầu nhà quản trị doanh nghiệp i ch làm để thúc đẩy toàn thể nhân viên doanh nghiệp tham gia vào ạĐi hạọ việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tạo lợi so với đối thủ cạnh tranh Đồng thời, thu hút người có đủ lực, trình độ công ty Nguồn nhân lực công cụ quan trọng để tạo nên thành công ngĐ cho doanh nghiệp Nhưng để quản trị nguồn nhân lực có hiệu vấn đề dễ dàng Quản trị vừa khoa học vừa nghệ thuật, quản trị nhân lực không dựa vào lý thuyết mà phụ thuộc lớn vào kĩ kinh nghiệm ườ nhà lãnh đạo Việc tạo động thúc đẩy nhân viên làm việc việc làm mà nhà quản trị cần phải đặt lên hàng đầu thường xuyên ý, quan tâm Tr để thúc đẩy nhân viên cấp hoàn thành nhiệm vụ thực công việc cách có hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao suất lao động, giành lợi cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh để đứng vững thị trường Đối tượng quản trị nguồn nhân lực người, người có nhu cầu mong muốn khác phức tạp thay đổi theo thời gian hoàn cảnh SVTH: Đặng Thị Hồng Anh Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm Chính vậy, nhà quản trị doanh nghiệp cần phải quan tâm, ý đến nhu cầu mong muốn phận nhân viên để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng đáng để thúc đẩy động họ làm việc Các doanh nghiệp áp dụng nhiều sách động viên thực tế như: thực sách tăng uế lương trợ cấp cho nhân viên hoàn thành tốt công việc, tạo môi trường làm việc cho nhân viên tốt hơn, tạo tin tưởng cấp quản trị nhân viên cấp dưới, Ktế iHnu hế tế H có hội thăng tiến cho nhân viên…Tuy nhiên, việc áp dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác tùy vào công ty khác Xuất nhập hoạt động chủ yếu công ty TNHH Okuda Việt Nam việc cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm thị trường nước để tiêu thụ Tuy nhiên, giai đoạn ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới tình trạng nợ công châu Âu ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Chính vậy, ban lãnh đạo doanh nghiệp phải có sách, biện pháp kịp thời để nhân viên có Kọi nch thể tham gia vào công việc cách tốt nhất, tránh tâm lý hoang mang cho nhân viên đẫn đến làm giảm suất lao động đưa doanh nghiệp vượt qua khỏi thời kì khó i ch khăn Chính vậy, ban lãnh đạo doanh nghiệp phận nhân lực cần phải xem xét, xây dựng biện pháp để thúc đẩy nhân viên làm việc cách có hiệu ạĐi hạọ Để thực công việc đó, điều nhà quản trị cần phải nắm bắt nhu cầu phát sinh nhân viên để đáp ứng nhu cầu cách nhanh xác Từ đưa biện pháp, ngĐ công cụ thúc đẩy cách phù hợp Do đó, định chọn đề tài :“ Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho ườ người lao động công ty TNHH Okuda Việt Nam” Tr Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến tạo động thúc đẩy người lao động làm việc  Tìm hiểu nhân tố tạo thành động làm việc người lao động công ty TNHH Okuda Việt Nam  Đánh giá người lao động công ty TNHH Okuda Việt Nam đối yếu tố tạo động làm việc SVTH: Đặng Thị Hồng Anh Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm 3.6 trung thành với công ty anh (chi) se gan bo lau dai voi cong ty Frequency Percent Percent Cumulative Percent 4.3 4.3 4.3 khong dong y 15 16.0 16.0 20.2 trung lap 26 27.7 27.7 47.9 dong y 31 33.0 33.0 80.9 rat dong y 18 19.1 19.1 100.0 Total 94 100.0 100.0 Ktế iHnu hế tế H Valid rat khong dong y uế Valid Kọi nch anh (chi) san sang o lai cong ty du cong ty gap kho khan Valid i ch Frequency Percent Percent Percent 7.4 7.4 7.4 10 10.6 10.6 18.1 trung lap 30 31.9 31.9 50.0 dong y 38 40.4 40.4 90.4 rat dong y 9.6 9.6 100.0 Total 94 100.0 100.0 ạĐi hạọ Valid rat khong dong y Cumulative Tr ườ ngĐ khong dong y SVTH: Đặng Thị Hồng Anh Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm anh (chi) cam ket se lam viec tot hon neu yeu men cong ty Frequency Percent Percent Cumulative Percent 5.3 5.3 5.3 khong dong y 19 20.2 20.2 25.5 trung lap 22 23.4 23.4 48.9 dong y 35 37.2 37.2 86.2 rat dong y 13 13.8 13.8 100.0 Total 94 100.0 100.0 Ktế iHnu hế tế H Valid rat khong dong y uế Valid 3.7 Hài lòng chung Kọi nch nhung chinh sach tao dong luc lam viec cho nguoi lao dong tai cong ty TNHH Okuda lam anh (chi) hai long i ch Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent 8.5 8.5 8.5 khong dong y 16 17.0 17.0 25.5 trung lap 17 18.1 18.1 43.6 dong y 39 41.5 41.5 85.1 rat dong y 14 14.9 14.9 100.0 Total 94 100.0 100.0 Tr ườ ngĐ ạĐi hạọ Valid rat khong dong y SVTH: Đặng Thị Hồng Anh Khóa luận tốt nghiệp GVHD Th.S Bùi Văn Chiêm 3.8 giới tính gioi tinh nu Frequency Percent Percent Percent 43 45.7 45.7 45.7 51 54.3 54.3 100.0 100.0 100.0 Total 94 Ktế iHnu hế tế H Valid nam Cumulative uế Valid 3.9 Độ tuổi tuoi Valid Cumulative Frequency Percent Percent tuoi 29 >40 tuoi 94 63.8 30.9 30.9 94.7 5.3 5.3 100.0 100.0 100.0 ạĐi hạọ Total 63.8 i ch 30-40 63.8 Kọi nch Valid
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Okuda Việt Nam, Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Okuda Việt Nam, Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Okuda Việt Nam, PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ, Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 1 Các khái niệm liên quan đến tạo động lực cá nhân trong tổ chức, LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH, 1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Okuda Việt Nam, 2 Các yếu tố tạo động lực làm việc đối với người lao động tại công ty TNHH Okuda Việt Nam., TẠI CÔNG TY TNHH OKUDA VIỆT NAM, 2 Giải pháp để nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Okuda Việt Nam, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay