Giá trị bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An

95 51 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:47

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế -  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ng Đ ại họ cK in h GIÁ TRỊ BẢO TỒN LOÀI VƯN ĐEN MÁ TRẮNG (NOMASCUS LEUCOGENYS) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, TỈNH NGHỆ AN Tr ườ Sinh viãn thỉûc hiãûn: Giạo viãn hỉåïng dáùn: NGUÙN THË THY PGS TS BI DNG THÃØ Låïp Niãn khọa : K44 TNMT : 2010 - 2014 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế KHĨA HỌC: 2010 - 2014 Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Qua q trình cố gắng tìm hiểu thơng tin, điều tra khảo sát xử lí tổng hợp số liệu cách khách quan, cuối đề tài khóa luận "Giá trị bảo tồn lồi Vượn đen má trắng (Nomascus Leucogenys) vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An" hồn thành Để hồn thành đề tài này, bên cạnh cố gắng nổ lực thân, Tơi nhận nhiều giúp đỡ, động viên góp ý từ nhiều phía Vì vậy, Tơi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người đồng hành tơi suốt q trình thực đề tài Đầu tiên, tơi xin gửi lời cảm ơn đến q Thầy Trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt PGS.TS Bùi Dũng Thể - người tận tính truyền đạt, hướng dẫn đóng góp ý kiến, chia cho tơi kinh nghiệm vơ q báu q trình thực đề tài Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tồn thể anh chị em, nhân viên Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian nghiên cứu, kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Kính mong q thầy bạn đóng góp để đề tài hồn thiện Tơi xin cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 SVTH: Nguyễn Thị Thủy iii Khóa luận tốt nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Sinh viên thực Nguyễn Thị Thủy SVTH: Nguyễn Thị Thủy iv Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii uế DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH VẼ ix tế H DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TĨM TẮT NGHIÊN CỨU x TĨM TẮT NGHIÊN CỨU xi DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xiii PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài h Mục tiêu nghiên cứu in 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể cK Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu họ Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp chọn mẫu Đ ại 4.2 Phương pháp thu thập số liệu 4.2.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 4.2.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 4.3 Phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) 4.4 Phương pháp phân tích thống kê ng 4.5 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ườ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LỒI VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG VÀ PHƯƠNG Tr PHÁP ĐỊNH GIÁ NGẪU NHIÊN (CVM) 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Lồi Vượn đen má trắng 1.1.1.1 Đặc điểm phân bố mơ tả vật lý 1.1.1.2 Tập qn sinh sống lồi 1.1.1.3 Tình trạng bảo tồn lồi Vượn đen má trắng 1.1.2 Phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) 10 1.1.2.1 Khái qt phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) 10 SVTH: Nguyễn Thị Thủy v Khóa luận tốt nghiệp 1.1.2.2 Cơ sở lý thuyết cách thu thập WTP 12 1.1.2.3 Các bước tiến hành CVM 13 1.1.2.4 Ưu điểm hạn chế CVM 16 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 uế 1.2.1 Các nghiên cứu sử dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) định giá tài ngun mơi trường Thế giới [6] 19 1.2.2 Các nghiên cứu sử dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) tế H định giá tài ngun mơi trường Việt Nam [4] 21 CHƯƠNG 2: ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ BẢO TỒN LỒI VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG (NOMASCUS LEUCOGENYS) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, in h TỈNH NGHỆ AN 24 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 24 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 2.1.1.1 Vị trí địa lý 24 cK 2.1.1.2 Đặc điểm địa hình sơng ngòi, thác nước 25 2.1.1.3 Khí hậu 26 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 26 họ 2.1.2.1 Dân cư 26 2.1.2.2 Đặc điểm kinh tế 27 Đ ại 2.2 Định giá giá trị bảo tồn lồi Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An 28 2.2.1 Thiết lập tình giả định – Thiết kế bảng hỏi bước tiến hành ng điều tra 28 2.2.1.1 Thiết lập tình giả định 28 2.2.1.2 Thiết kế bảng hỏi bước tiến hành điều tra 29 ườ 2.2.2 Đặc điểm kinh tế xã hội đối tượng vấn 30 2.2.2.1 Độ tuổi, giới tính, dân tộc trình độ học vấn 30 Tr 2.2.2.2 Nghề nghiệp xếp hạng kinh tế hộ 32 2.2.3 Hiểu biết đối tượng tham gia vấn lồi Vượn đen má trắng 34 2.2.3.1 Khả nhìn thấy nghe thấy tiếng hót lồi 34 2.2.3.2 Đánh giá biến thiên số lượng lồi vòng 10 năm qua 35 2.2.3.3 Đánh giá tầm quan trọng việc bảo tồn lồi 38 2.2.4 Ước lượng mức sẵn lòng chi trả đối tượng tham gia vấn giá trị bảo tồn lồi Vượn đen má trắng 39 SVTH: Nguyễn Thị Thủy vi Khóa luận tốt nghiệp 2.2.4.1 Ước lượng WTP giá trị bảo tồn lồi Vượn đen má trắng 39 2.2.4.2 Điều chỉnh WTP loại bỏ đối tượng khơng sẵn lòng trả 44 2.2.4.3 Tổ chức thực hoạt động bảo tồn lồi Vượn đen má trắng 46 2.3 Phân tích ma trận SWOT cơng tác quản lý, bảo tồn lồi Vượn đen má trắng VQG Pù Mát, tỉnh Nghệ An 47 uế CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO TỒN LỒI VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG (NOMASCUS LEUCOGENYS) Ở VƯỜN tế H QUỐC GIA PÙ MÁT, TỈNH NGHỆ AN 50 3.1 Định hướng kế hoạch hành động bảo tồn lồi Vượn đen má trắng VQG Pù Mát, tỉnh Nghệ An 50 3.1.1 Thiết lập chương trình giám sát hoạt động lồi 50 in h 3.1.2 Tham quan học tập bảo tồn lồi Vườn quốc gia nước 50 3.1.3 Tăng cường ngăn chặn xâm phạm trái phép người vào khu vực có tồn lồi 50 cK 3.1.4 Tun truyền nâng cao nhận thức cộng đồng bảo tồn lồi Linh Trưởng 51 3.1.5 Kế hoạch thời gian hoạt động bảo tồn linh trưởng 51 họ 3.2 Giải pháp 52 3.2.1 Đào tạo nghiệp vụ cơng tác bảo tồn lồi cho cán 53 Đ ại 3.1.2 Phát triển du lịch sinh thái giáo dục bảo tồn 54 3.1.3 Đầu tư bảo vệ khu vực dành cho cơng tác bảo tồn 54 3.1.4 Đầu tư hoạt động quan trắc giám sát hành động lồi 55 ng 3.1.5 Phục hồi bảo vệ mơi trường sống lồi 56 3.1.6 Xây dựng mơ hình “đồng quản lý” cơng tác bảo tồn lồi 57 3.1.7 Hỗ trợ sách cho người dân 58 3.1.8 Khoanh ni, bảo vệ phục hồi rừng 58 ườ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 Tr Kiến nghị 61 2.1 Đối với phòng TNMT huyện Con Cng 61 2.2 Đối với VQG Pù Mát 61 2.3 Đối với người dân địa phương 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 65 SVTH: Nguyễn Thị Thủy vii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources): Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài ngun Thiên nhiên : Nguy cấp - DD : Thiếu số liệu xếp hạng - PGS : Phó giáo sư - IB : Nghiêm cấm khai thác - SWOT : Ma trận mạnh, điểm yếu, hội thách thức tế H uế - EN - CVM (Contingent Valuation Method): Định giá ngẫu nhiên : Đơn vị tính h - ĐVT in - WTP (Willingness To Pay): Mức sẵn lòng chi trả cK - WTA (Willingness To Accept): Mức sẵn lòng chấp nhận : Vườn quốc gia - THCS : Trung học sở - THPT : Trung học phổ thơng - SXNN : Sản xuất nơng nghiệp - CNVC : Cơng nhân viên chức - VĐMT : Tổ chức bảo tồn quốc tế : Vượn đen má trắng : Dự án lâm nghiệp xã hội bảo tồn thiên nhiên Nghệ An ng - SFNC Đ ại - CI họ - VQG : Động vật hoang dã - GPS : Hệ thống thơng tin địa lý - LT : Linh trưởng - ĐDSH : Đa dạng sinh học Tr ườ - ĐVHD - BQL : Ban quản lý - TNMT : Tài ngun mơi trường - NCKH – HTQT : Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế - KBT : Khu bảo tồn SVTH: Nguyễn Thị Thủy viii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Biểu đồ 2.1: Thể giới tính đối tượng vấn (ĐVT: %) 31 Biểu đồ 2.2: Thể độ tuổi đối tượng vấn (ĐVT: %) 31 uế Biểu đồ 2.3: Thể trình độ học vấn đối tượng vấn (ĐVT: %) 32 Biểu đồ 2.4 Thể tỷ lệ nhìn thấy nghe lồi VĐMT (ĐVT: %) 35 tế H Biểu đồ 2.5 Thể mức độ đánh giá tầm quan trọng việc bảo tồn lồi (ĐVT: %) 38 Biểu đồ 2.6 Thể sẵn lòng chi trả cho việc bảo tồn lồi VĐNT (ĐVT: %) 40 h Biểu đồ 2.7 Thể tin tưởng vào tổ chức thực bảo tồn đối tượng cK Vị trí địa lý Vườn Quốc Gia Pù Mát 25 Tr ườ ng Đ ại họ Hình 2.1 in tham gia vấn (ĐVT: %) 46 SVTH: Nguyễn Thị Thủy ix Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các bước nghiên cứu đề tài Bảng 2.1 Các tính sinh sản lồi Vượn đen má trắng uế Bảng 2.2 Trình tự tiến hành phương pháp CVM 19 tế H Bảng 2.3 Mức giá trung bình WTP 20 Bảng 2.4 Số liệu tính tốn mức giá thu tiền quỹ hỗ trợ khu bảo tồn Houay Nhang theo kế hoạch năm 21 Bảng 2.5 Tổng mức sẵn lòng chi trả du khách 22 Thống kê mơ tả đặc điểm kinh tế - xã hội đối tượng vấn 33 in Bảng 2.7 h Bảng 2.6 Đặc điểm chung đối tượng điều tra 30 cK Bảng 2.8 Đánh giá mức độ quan trọng ngun nhân gây suy giảm lồi 36 Bảng 2.9 Thống kê mơ tả giá trị WTP đối tượng tham gia vấn 41 Bảng 2.10 Số liệu tính tốn mức giá chi trả cho hoạt động bảo tồn lồi VĐMT theo họ kế hoạch 20 năm 42 Bảng 2.11 Kết hồi quy biến phụ thuộc WTP 43 Bảng 2.12 Lý khơng sẵn lòng trả đối tượng tham gia vấn 45 Đ ại Bảng 2.13 Thống kê mơ tả mức sẵn lòng trả điều chỉnh đối tượng tham gia vấn 45 Bảng 2.14 Số liệu tính tốn mức giá chi trả điều chỉnh cho hoạt động bảo tồn ng lồi VĐMT theo kế hoạch 20 năm 46 ườ Bảng 2.15 Phân tích ma trận SWOT cơng tác quản lý, bảo tồn lồi VĐMT VQG Pù Mát 47 Bảng 2.16 Lịch trình hoạt động 52 Tr Bảng 2.17 Đánh giá mức độ quan trọng mục đích sử dụng nguồn kinh phí cơng tác bảo tồn lồi VĐMT 53 SVTH: Nguyễn Thị Thủy x Khóa luận tốt nghiệp Ơng (bà) đánh giá số lượng lồi Vượn đen má trắng 10 năm trở lại đây?  Tăng lên (Bỏ qua câu 4) uế  Khơng thay đổi  Giảm (Tiếp tục từ câu 4) tế H Nếu đánh giá tăng theo ơng (bà) ngun nhân tăng lên số lượng lồi Vượn đen má trắng gì?  Do điều kiện sinh sống thuận lợi cK  Khác (xin ghi cụ thể) in  Do nguồn thức ăn lồi dồi h  Do cơng tác bảo tồn lồi (Bảo vệ, chăm sóc …) Nếu đánh giá giảm theo ơng (bà) mức độ quan trọng ngun nhân Rất khơng quan trọng 5.Rất quan trọng (tích vào chọn) Tiêu chí Mức độ quan trọng Do tập qn làm nương rẫy (du canh,du cư…) Do điều kiện sinh sống thu hẹp (chặt phá rừng, ườ Bình thường ng STT Khơng quan trọng Đ ại Quan trọng họ dẫn đến việc giảm số lượng lồi Vượn đen má trắng cháy rừng…) Do bị săn bắn q nhiều Do bị mắc bẫy lồi khác Khác (xin ghi cụ thể) Tr ……………………………………………… SVTH: Nguyễn Thị Thủy 68 Khóa luận tốt nghiệp Ơng (bà) có biết lồi Vượn đen má trắng Vườn Quốc Gia Pù Mát nằm danh sách lồi q có nguy tuyệt chủng tồn cầu khơng?  Có  Khơng Xin ơng (bà) cho biết đánh giá ơng (bà) mức độ việc bảo tồn lồi uế Vượn đen má trắng  Rất khơng quan trọng tế H  Khơng quan trọng  Bình thường  Quan trọng  Rất quan trọng in h Ơng (bà) có biết hay tham gia chương trình dự án địa phương ơng (bà) mà liên quan đến việc bảo tồn lồi Vượn đen má trắng khơng? cK  Khơng  Có Xin ơng (bà) cho biết cụ thể tên chương trình dự án mà ơng (bà) tham gia: ………………………………………………………………………… họ Hiện Nhà nước có chủ trương bảo tồn lồi Vượn đen má trắng mong muốn nhân dân đóng góp để tạo nguồn vật chất cho hoạt động bảo vệ Đ ại đồng thời để tăng tính đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Pù Mát Nếu chủ trương sách thực Ơng (bà) sẵn lòng đóng góp chứ?  Có (chuyển tới câu 10)  Khơng (trả lời câu 9) ng Nếu khơng sẵn lòng, lý khiến Ơng (bà) từ chối?  Tơi khơng quan tâm đến vấn đề ườ  Tơi cảm thấy việc bảo tồn lồi Vượn đen má trắng khơng quan trọng  Tơi khơng tin vào việc chi trả giải vấn đề Tr  Tơi tin đối tượng khác cần chi trả Chính phủ tổ chức khác  Tơi trả người khác đồng ý trả  Lý khác SVTH: Nguyễn Thị Thủy 69 Khóa luận tốt nghiệp 10 Nếu đồng ý, Ơng (bà) sẵn sàng đóng góp mức cao cho năm vòng 20 năm? (Xin điền số lượng vào bên dưới) …………………… (nghìn đồng/năm) uế 11 Ơng (bà) tin tưởng khoản đóng góp thực quan quản lý nào? tế H  Chính quyền địa phương xã  Vườn quốc gia Pù Mát  Phòng TNMT huyện Con Cng in  Quỹ bảo tồn quốc gia h  Sở TNMT tỉnh Nghệ An cK 12 Với mong muốn khoản đóng góp thực cách hiệu nhất, xin cho biết đánh giá ơng (bà) mức độ quan trọng mục 1.Rất khơng quan trọng 2.Khơng quan trọng STT 3.Bình thường 5.Rất quan trọng Đ ại 4.Quan trọng họ đích sử dụng nguồn kinh phí cơng tác bảo tồn lồi Vượn đen má trắng Tiêu chí (tích vào chọn) Mức độ quan trọng ng Đào tạo nghiệp vụ cơng tác bảo tồn lồi cho cán kiểm lâm, PCCCR, cán kiểm tra, ườ giám sát ĐDSH Phát triển du lịch sinh thái giáo dục bảo tồn Đầu tư bảo vệ khu vực dành cho cơng tác bảo tồn Tr Đầu tư hoạt động quan trắc giám sát hành động lồi Vượn đen má trắng, chi cho hoạt động viễn thám, phục vụ nghiên cứu ĐDSH bảo tồn lồi SVTH: Nguyễn Thị Thủy 70 Khóa luận tốt nghiệp Phục hồi bảo vệ mơi trường sống lồi Vượn đen má trắng (thức ăn, nơi trú ngụ di chuyển…) Xây dựng mơ hình “đồng quản lý” cơng tác uế bảo tồn lồi (thiết lập đội ngũ bảo tồn viên thơn lâm sản săn bắt động vật hoang dã…) Hỗ trợ sách cho người dân (tạo sinh kế bền vững, đào tạo nghề, việc làm cho niên địa phương, tìm kiếm ngun liệu khác thay cho tế H giám sát đối tượng vào VQG khai thác sống lồi Vượn đen má trắng…) in h việc khai thác củi gỗ ảnh hưởng đến mơi trường cK Khoanh ni,bảo vệ phục hồi rừng (tạo hành lang xanh thuận lợi cho cơng tác bảo tồn, tạo thu gỗ…) Khác (xin ghi cụ thể) họ nhập cho người dân thơng qua lâm sản ngồi Tr ườ ng Đ ại ………………………………………………… SVTH: Nguyễn Thị Thủy 71 Khóa luận tốt nghiệp Kết hồi quy biến phụ thuộc WTP SUMMARY OUTPUT 0.938794418 R Square 0.881334959 Adjusted R Square 0.874422432 Standard Error 69.86848644 Observations 110 tế H Multiple R uế Regression Statistics ANOVA SS MS Regression 3734376.462 622396.077 Residual 104 502805.3559 4881.605397 Total 110 4237181.818 Significance F 127.498236 2.3314E-45 in cK t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% họ Standard Error Coefficients F h df -303.1575315 53.195495 -5.69893243 1.15411E-07 -408.6582465 -197.6568166 -408.6582465 -197.6568166 tuổi 9.684042099 12.62543768 0.767026249 0.444820507 -15.35553507 34.72361927 -15.35553507 34.72361927 Giới tính 12.903856 15.80136962 0.816628957 0.416025257 -18.43443295 44.24214495 -18.43443295 44.24214495 Trình độ học vấn 29.16066393 9.953223229 2.929770915 0.00417763 9.420793719 48.90053414 9.420793719 48.90053414 Nghề nghiệp -3.129214198 5.435090033 -0.575742845 0.566044807 -13.90843309 7.65000469 -13.90843309 7.65000469 Xếp hạng kinh tế hộ 129.4695809 15.46951397 8.36933734 3.02546E-13 98.78944934 160.1497124 98.78944934 160.1497124 Đánh giá mức độ bảo tồn lồi 66.32109282 6.94271744 9.552612992 7.31514E-16 52.55185063 52.55185063 80.090335 80.090335 ng Đ ại Intercept ườ Kết hồi quy biến kinh tế - xã hội đối tượng điều tra Trình độ học vấn Giới tính Nghề nghiệp Xếp hạng kinh tế hộ 2.660550459 1.266055046 2.733944954 3.201834862 1.844036697 0.055637325 0.04252121 0.147836477 0.175736795 0.075074221 Median 3 Mode 1 0.58087073 0.443934468 1.543458129 1.834746004 0.783797876 0.337410805 0.197077812 2.382262997 3.366292898 0.61433911 Tr Mean Tuổi Standard Error Standard Deviation Sample SVTH: Nguyễn Thị Thủy 72 Khóa luận tốt nghiệp Variance -0.321014707 -0.863435568 -1.487857697 -1.004550172 -1.314538879 Skewness -0.078331969 1.073661877 0.180616632 0.465740076 0.283201782 Range Minimum 1 1 Maximum Sum 290 138 298 349 201 Count 110 110 110 110 0.110282828 0.084284413 0.293037535 110 tế H Confidence Level(95.0%) uế Kurtosis 0.348340805 0.148810125 Kết hồi quy mức giá sẵn lòng chi trả đối tượng điều tra Mức sẵn lòng trả (loại bỏ người khơng trả) h mức sẵn lòng trả(bao gồm người khơng trả) 337.6146789 Standard Error 18.96887443 15.66016336 400 400 400 400 198.0408632 151.0211463 39220.18349 22807.38663 in Mean cK Median Mode Standard Deviation họ Sample Variance Kurtosis Skewness Minimum Maximum Sum Count -0.770686968 -0.90153252 -0.209824713 0.190544073 700 600 100 700 700 36800 36800 110 94 37.59959878 31.10243546 Đ ại Range ng Confidence Level(95.0%) 395.6989247 Tr ườ Kết xử lý SPSS Thon Frequency Valid lang xieng Percent Valid Percent Cumulative Percent 33 30.0 30.0 30.0 thai son 44 40.0 40.0 70.0 co phat 33 30.0 30.0 100.0 110 100.0 100.0 Total SVTH: Nguyễn Thị Thủy 73 Khóa luận tốt nghiệp Tuoi Frequency 9 tu 16 den 40 42 38.2 38.2 39.1 tu 41 den 60 61 55.5 55.5 94.5 5.5 5.5 110 100.0 100.0 tren 60 Total Percent Valid Percent Cumulative Percent in Frequency 75.5 cK 83 nu 75.5 75.5 100.0 27 24.5 24.5 110 100.0 100.0 họ Total 100.0 h gioi tinh Valid nam uế tế H Valid duoi 16 Percent Valid Percent Cumulative Percent Đ ại hoc van Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 37 33.6 33.6 33.6 tieu hoc 15 13.6 13.6 47.3 trung hoc co so 18 16.4 16.4 63.6 trung hoc thong 20 18.2 18.2 81.8 20 18.2 18.2 100.0 110 100.0 100.0 ườ ng Valid khong biet chu tren trung hoc Tr thong Total SVTH: Nguyễn Thị Thủy 74 Khóa luận tốt nghiệp nghe nghiep Frequency 20.9 20.9 20.9 di rung 28 25.5 25.5 46.4 lam thue 14 12.7 12.7 59.1 buon ban 16 14.5 14.5 thu cong nghiep 12 10.9 cnvc 13 11.8 3.6 110 100.0 73.6 10.9 84.5 11.8 96.4 3.6 100.0 100.0 in Total tế H huu tri uế 23 h Valid sxnn Percent Valid Percent Cumulative Percent cK xep hang kinh te Frequency trung binh kha gia 39.1 39.1 39.1 42 38.2 38.2 77.3 25 22.7 22.7 100.0 110 100.0 100.0 Đ ại Total 43 họ Valid ho ngheo Percent Valid Percent Cumulative Percent tung nghe hoac nhin thay loai VDMT Frequency ng Valid roi ườ chua Tr Total Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 109 99.1 99.1 99.1 9 100.0 110 100.0 100.0 danh gia ve so luong loai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent giam di 109 99.1 Missing System 110 100.0 Total SVTH: Nguyễn Thị Thủy 100.0 100.0 75 Khóa luận tốt nghiệp tap quan lam nuong ray Frequency 9 binh thuong 34 30.9 31.2 32.1 quan 67 60.9 61.5 93.6 6.4 6.4 109 99.1 100.0 110 100.0 rat quan Total Missing System 100.0 h Total uế khong quan tế H Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid binh thuong Total 7.3 7.3 7.3 52 47.3 47.7 55.0 49 44.5 45.0 100.0 109 99.1 100.0 110 100.0 Đ ại Missing System họ quan rat quan Total Percent Valid Percent Cumulative Percent cK Frequency in dieu kien sinh song thu hep Percent Valid Percent Cumulative Percent binh thuong 7.3 7.3 7.3 quan 42 38.2 38.5 45.9 rat quan 59 53.6 54.1 100.0 Total 109 99.1 100.0 110 100.0 Tr Valid Frequency ườ ng san ban qua nhieu Missing System Total SVTH: Nguyễn Thị Thủy 76 Khóa luận tốt nghiệp bi mac bay cua loai khac Frequency 7.3 7.3 7.3 binh thuong 62 56.4 56.9 64.2 quan 33 30.0 30.3 94.5 5.5 5.5 109 99.1 100.0 110 100.0 rat quan Total Missing System 100.0 h Total uế khong quan tế H Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Frequency co Percent Valid Percent Cumulative Percent 93 84.5 85.3 85.3 16 14.5 14.7 100.0 109 99.1 100.0 cK Valid in hieu biet nguy co tuyet chung loai VDMT khong họ Total Missing System 110 100.0 Đ ại Total muc quan cua viec bao ton loai Frequency rat khong quan ng Valid 3.6 3.7 3.7 khong quan 6.4 6.4 10.1 binh thuong 3.6 3.7 13.8 quan 18 16.4 16.5 30.3 rat quan 76 69.1 69.7 100.0 109 99.1 100.0 110 100.0 ườ Tr Percent Valid Percent Cumulative Percent Total Missing System Total SVTH: Nguyễn Thị Thủy 77 Khóa luận tốt nghiệp tham gia du an bao ton loai nao chua Frequency 83 75.5 76.1 76.1 chua 26 23.6 23.9 100.0 Total 109 99.1 100.0 110 100.0 Missing System Total su san long dong gop 94 85.5 khong 15 13.6 Total 109 99.1 86.2 13.8 100.0 100.0 họ Missing System 86.2 in co cK Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent h Frequency uế co tế H Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 110 Đ ại Total 100.0 ly khong tra Valid khong quan tam 2.7 20.0 20.0 khog quan 4.5 33.3 53.3 co doi tuong khac tra 4.5 33.3 86.7 1.8 13.3 100.0 Total 15 13.6 100.0 95 86.4 110 100.0 ng ườ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent neu co nguoi khac tra Tr cung Missing System Total SVTH: Nguyễn Thị Thủy 78 Khóa luận tốt nghiệp thuc hien boi co quan quan ly nao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent quy bao ton quoc gia Total Missing System Total 90 81.8 95.7 95.7 3.6 4.3 100.0 94 85.5 100.0 16 14.5 110 100.0 uế VQG pu mat tế H Valid muc san long tra h 18.2 21.3 22.3 14.5 17.0 39.4 25 22.7 26.6 66.0 14 12.7 14.9 80.9 14 12.7 14.9 95.7 3.6 4.3 100.0 94 85.5 100.0 16 14.5 110 100.0 200 20 300 16 họ 500 600 Total Đ ại 700 Missing System dao tao nghiep vu cho can bo ườ ng Total Tr 1.1 400 Valid 1.1 100 cK Valid in Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent binh thuong 42 38.2 44.7 44.7 quan 44 40.0 46.8 91.5 7.3 8.5 100.0 94 85.5 100.0 16 14.5 110 100.0 rat quan Total Missing System Total SVTH: Nguyễn Thị Thủy 79 Khóa luận tốt nghiệp du lich sinh thai va bao ton Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.4 7.4 7.4 binh thuong 30 27.3 31.9 39.4 quan 46 41.8 48.9 88.3 rat quan 11 10.0 11.7 Total 94 85.5 100.0 16 14.5 110 100.0 Missing System Total 100.0 h bao ve khu vuc bao ton uế khong quan tế H Valid rat khong quan khong quan binh thuong Total Đ ại Missing System Total 1.1 1.1 1.8 2.1 3.2 49 44.5 52.1 55.3 36 32.7 38.3 93.6 5.5 6.4 100.0 94 85.5 100.0 16 14.5 110 100.0 họ quan rat quan cK Valid in Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ng dau tu quan trac va giam sat hanh dong cua loai rat khong quan 1.8 2.1 2.1 khong quan 12 10.9 12.8 14.9 binh thuong 46 41.8 48.9 63.8 quan 29 26.4 30.9 94.7 4.5 5.3 100.0 94 85.5 100.0 16 14.5 110 100.0 Tr ườ Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent rat khong quan Total Missing System Total SVTH: Nguyễn Thị Thủy 80 Khóa luận tốt nghiệp phuc hoi bao ve moi truong song cua loai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 17 15.5 18.1 18.1 quan 66 60.0 70.2 88.3 rat quan 11 10.0 11.7 100.0 Total 94 85.5 100.0 16 14.5 110 100.0 Missing System Total uế binh thuong tế H Valid h xay dung mo hinh dong quan ly binh thuong quan Missing System 1.1 17.3 20.2 21.3 74 67.3 78.7 100.0 94 85.5 100.0 16 14.5 110 100.0 Đ ại Total 1.1 19 họ rat quan Total cK Valid in Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ho tro chinh sach cho nguoi dan ng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent binh thuong 1.1 1.1 quan 10 9.1 10.6 11.7 rat quan 83 75.5 88.3 100.0 Total 94 85.5 100.0 16 14.5 110 100.0 Tr ườ Valid Missing System Total SVTH: Nguyễn Thị Thủy 81 Khóa luận tốt nghiệp khoanh nuoi bao ve va phuc hoi rung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1.1 1.1 quan 24 21.8 25.5 26.6 rat quan 69 62.7 73.4 100.0 Total 94 85.5 100.0 16 14.5 110 100.0 Missing System Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Total uế binh thuong tế H Valid SVTH: Nguyễn Thị Thủy 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, Giá trị bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, Giá trị bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay