Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Dệt May Huế

87 143 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:47

Khóa luận tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ ủng hộ thầy cô, bạn bè anh chị cán Công ty cổ phần Dệt May Huế! Trước hết, xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho trình hoàn thành đề tài Thực sự, ý kiến đóng góp quý báu Đặc biệt xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Phát – người tận tình hướng dẫn hoàn thành luận văn Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tất cán bộ, công nhân viên người lao động Công ty cổ phần Dệt- May Huế (Hue Garment Textile Joint Stock Company- HUEGATEX) Đặc biệt, cho gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Phòng Nhân Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tập hoành thành luận văn Bên cạnh đó, xin cảm ơn bạn bè, người thân- người đứng đằng sau để cổ vũ, động viên, tạo điều kiện hoàn thành nghiên cứu cách tốt Cuối cùng, cố gắng nỗ lực thân việc thực luận văn này, luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong góp ý giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn để khóa luận hoàn thiện hơn! Một lần nữa, xin ghi nhận tất giúp đỡ quý báu Huế, tháng năm 2012 Sinh viên thực Lê Thị Linh Chi Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - - Khóa luận tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát MỤC LỤC Lời cám ơn Danh mục bảng biểu, hình vẽ PHẦN I:ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu .8 4.1.1 Số liệu thứ cấp 4.1.2 Số liệu sơ cấp 4.2 Xử lý số liệu 10 4.3 Kết cấu đề tài 10 Phần II: NỘI DUNG & KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN .11 1.1 Tổng quan thỏa mãn công việc nhân viên 11 1.1.1 Sự thỏa mãn công việc .11 1.1.1.1 Định nghĩa mức độ thỏa mãn chung công việc 11 1.1.1.2 Định nghĩa mức độ thỏa mãn với thành phần công việc 11 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc 12 1.1.2.1 Đặc điểm công việc 12 1.1.2.2 Tiền lương 12 1.1.2.3 Đồng nghiệp 12 1.2.2.4 Lãnh đạo 13 1.1.2.5 Cơ hội đào tạo thăng tiến .13 1.1.2.6 Môi trường làm việc 13 1.1.3 Lý thuyết thỏa mãn công việc 14 1.1.3.1 Thuyết nhu cầu Maslow 14 1.1.3.2 Thuyết ERG Alderfer 14 1.1.3.3 Thuyết hai nhân tố Herzberg 15 1.1.3.4 Thuyết công Adams (1963) 16 1.1.3.5 Thuyết kỳ vọng V.Vroom (1964) 16 1.1.4 Các giả thuyết mô hình nghiên cứu .18 1.1.4.1 Mô hình nghiên cứu 18 1.1.4.2 Các giả thuyết 18 1.2 Các kinh nghiệm để giải vấn đề nghiên cứu .19 Chương 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN .21 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Dệt- May Huế 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 22 2.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 22 2.1.4 Tình hình lao động Công ty qua năm 2009- 2011 24 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty qua năm 2009- 2011 26 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - - Khóa luận tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát 2.2 Đo lường mức độ thỏa mãn công việc nhân viên làm việc Công ty cổ phần Dệt May Huế 28 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 28 2.2.2 Xây dựng thang đo .29 2.2.3 Mẫu điều tra cách thức điều tra, xử lý số liệu 30 2.2.4 Kết thu thập liệu sơ cấp 32 2.2.4.1 Xét theo giới tính .33 2.2.4.2 Xét theo độ tuổi 33 2.2.4.3 Xét theo chức vụ 34 2.2.4.4 Về trình độ chuyên môn .34 2.2.4.5 Về kinh nghiệm làm việc 34 2.2.4.6 Xét theo thu nhập hàng tháng 35 2.2.5 Đánh giá thang đo .35 2.2.5.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 35 2.2.5.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 39 2.2.5.3 Kiểm định tính phân phối chuẩn số liệu .41 2.2.6 Mô hình điều chỉnh 42 2.2.6.1 Nội dung điều chỉnh 42 2.2.6.2 Các giả thuyết mô hình điều chỉnh .43 2.2.7 Kiểm định hồi quy phụ thuộc sách người lao động đến sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Công ty .43 2.2.7.1 Kiểm định độ phù hợp mô hình 44 2.2.7.2 Kết phân tích hồi quy đa biến đánh giá quan trọng nhân tố .45 2.2.8 Kiểm định giả thuyết 46 2.2.9 Kiểm định tác động khác Chức vụ đến mức độ thỏa mãn công việc người lao động Công ty cổ phần Dệt May Huế 48 2.2.10 Kết thống kê mức độ thỏa mãn công việc nhân viên theo nhóm yếu tố 50 2.2.10.1 Mức độ thỏa mãn theo yếu tố Thu nhập 50 2.2.10.2 Mức độ thỏa mãn theo yếu tố Đồng nghiệp 50 2.2.10.3 Mức độ thỏa mãn theo yếu tố Đặc điểm công việc 51 2.2.10.4 Mức độ thỏa mãn theo yếu tố Lãnh đạo 52 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY HUẾ .54 3.1 Định hướng 54 3.2 Một số giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn công việc nhân viên Công ty cổ phần Dệt May Huế 55 3.2.1 Về bố trí công việc 56 3.2.2 Về công tác đánh giá trình lao động .56 3.2.3 Về công tác đào tạo 57 3.2.4 Về môi trường không khí làm việc 57 3.2.5 Về đồng cảm vấn đề cá nhân 59 3.2.6 Về ý thức làm chủ nhân viên 59 3.2.7 Về sách phân phối thu nhập .59 Phần III: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 61 1.Kết luận .61 2.Hạn chế đề tài đề nghị nghiên cứu 61 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - - Khóa luận tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Tài liệu tham khảo Phụ lục Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - - Khóa luận tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Danh mục hình vẽ Trang Hình 1:Thuyết nhu cầu Maslow 14 Hình 2:Thuyết ERG Alderfer 15 Hình 3:Thuyết hai nhân tố Herzberg 16 Hình 4:Thuyết kỳ vọng V.Vroom (1964) .17 Hình 5:Mô hình nghiên cứu 18 Hình 6:Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 23 Hình 7:Quy trình nghiên cứu .28 Hình 8:Mẫu phân theo giới tính 33 Hình 9:Mẫu phân theo độ tuổi .33 Hình 10:Mẫu phân theo chức vụ 34 Hình 11:Mẫu phân theo trình độ chuyên môn .34 Hình 12:Kinh nghiệm làm việc .35 Hình 13:Mẫu phân theo thu nhập hàng tháng .35 Hình 14:Mô hình điều chỉnh 42 Danh mục bảng Bảng 1:Cơ cấu mẫu nghiên cứu Bảng 2:Tình hình lao động Công ty qua năm 2009 – 2011 .26 Bảng 3:Kết hoạt động sản xuất- kinh doanh Công ty qua năm 2009- 2011 27 Bảng 4:Các thang đo nghiên cứu 29 Bảng 5:Tổng hợp sơ lược đối tượng điều tra 32 Bảng 6:Hệ số Cronbach Alpha nhân tố Đặc điểm công việc 36 Bảng 7:Hệ số Cronbach Alpha nhân tố Cơ hội đào tạo thăng tiến 36 Bảng 8:Hệ số Cronbach Alpha nhân tố Môi trường làm việc 37 Bảng 9:Hệ số Cronbach Alpha nhân tố Đồng nghiệp 37 Bảng 10:Hệ số Cronbach Alpha nhân tố Lãnh đạo 38 Bảng 11:Hệ số Cronbach Alpha nhân tố Thu nhập 38 Bảng 12:Hệ số Cronbach Alpha nhân tố Ý thức gắn kết 39 Bảng 13:Kiểm định KMO & Bartlett’s Test 40 Bảng 14:Kết phân tích nhân tố biến độc lập 40 Bảng 15:Kiểm định tính phân phối chuẩn số liệu 42 Bảng 16:Kiểm định độ phù hợp mô hình 44 Bảng 17:Kiểm định tượng đa cộng tuyến…… 44 Bảng 18: Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter sau loại biến 45 Bảng 19: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 45 Bảng 20: Kiểm định giả thuyết 48 Bảng 21:Kết kiểm định Leneve đồng phương sai .48 Bảng 22:Kết Anova so sánh mức độ thỏa mãn công việc theo Chức vụ 49 Bảng 23:Kết Krustal – Wallis thống kê hang theo Chức vụ 49 Bảng 24:Kết kiểm định Krustal – Wallis so sánh mức độ thỏa mãn công việc theo Chức vụ 49 Bảng 25:Kết thống kê mức độ thỏa mãn theo yếu tố Thu nhập .50 Bảng 26:Kết thống kê mức độ thỏa mãn theo yếu tố Đồng nghiệp 51 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - - Khóa luận tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Bảng 27: Kết thống kê mức độ thỏa mãn theo yếu tố Đặc điểm công việc 51 Bảng 28: Kết thống kê mức độ thỏa mãn theo yếu tố Đặc điểm công việc 52 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực nguồn lực sống đồng thời nguồn vốn bền vững Bước vào kỉ hội nhập, cạnh tranh phát triển, đứng trước thách thức thời đại kinh tế tri thức lẽ thời đại kinh tế tri thức, vai trò lao động trí óc ngày trở nên quan trọng hơn, nguồn lực người nguồn lực quý xã hội ngày nay, nguồn lực mang tính chiến lược việc quản lý nguồn nhân lực phải đặt tầm cao chiến lược Mỗi công ty, để tồn phát triển môi trường cạnh tranh gay gắt nay, việc làm hài lòng khách hàng bên ngoài, người mua sản phẩm thị trường phải quan tâm đến thỏa mãn đội ngũ nhân viên, khách hàng nội công ty Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, khách hàng nội công ty trở nên khó tính Điều buộc lãnh đạo công ty phải trổ hết tài nghệ để giữ chân thượng đế Một khảo sát thực Career Builder – website việc làm hàng đầu giới rằng, bất mãn tăng lên giới làm công, bốn người có người cảm thấy chán nản với công việc số người chán nản tăng trung bình 20% bốn năm gần đây, có sáu số mười người hỏi có ý định rời bỏ công việc để tìm bến đỗ vòng hai năm tới Huế thành phố khép kín, chậm chịu tác động tình hình giới, song “phòng bệnh chữa bệnh”, việc ban lãnh đạo quan tâm đến thỏa mãn nhân viên công việc công ty để nâng cao thỏa mãn ấy, giữ chân nhân tài điều không thừa Điều hoàn toàn áp dụng vào điều kiện hoạt động Công ty cổ phần Dệt May Huế Bên cạnh đối thủ cạnh tranh vốn có ngày gay gắt Công ty may Việt tiến, Công ty An Phước, Công ty Nhà Bè…sẽ xuất thêm đối thủ quốc tế với qui mô lực cạnh tranh mạnh hơn, điều kiện kinh doanh mà ngày khó khăn khắc nghiệt Trước thực tế đó, chưa có nghiên cứu thống đo lường yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn cán công nhân viên công ty, Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - - Khóa luận tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát từ lúc này, ban lãnh đạo Công ty cần phải quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu mức độ thỏa mãn công việc nhân viên làm việc công ty để biết nhân viên có thỏa mãn không, yếu tố làm cho họ thỏa mãn bất mãn, từ có sách áp dụng hợp lý, nâng cao mức độ thỏa mãn cho nhân vieenc Xuất phát từ lý đó, chọn đề tài: “Đo lường mức độ thỏa mãn công việc nhân viên Công ty cổ phần Dệt May Huế” làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa mặt lý luận thực tiễn vấn đề liên quan đến hài lòng nhân viên doanh nghiệp công ty cổ phần Dệt May Huế - Đo lường mức độ thỏa mãn với công việc nhân viên công ty cổ phần Dệt May Huế - Đánh giá yếu tố định đến gắn bó nhân viên công ty - Từ nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hài lòng công ty xây dựng lòng trung thành nhân viên công ty thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng thỏa mãn công việc nhân viên thức làm việc công ty cổ phần Dệt May Huế - Phạm vi nghiên cứu:  Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực nhân viên thức làm việc công ty cổ phần Dệt May Huế  Phạm vi thời gian: - Các thông tin thứ cấp thu thập khoảng thời gian từ năm 2009 – 2011 - Các thông tin sơ cấp liên quan đến việc điều tra vấn trực tiếp nhân viên thức làm việc phòng, ban công ty cổ phần Dệt May Huế thực từ tháng đến tháng năm 2012 - Các giải pháp xây dựng dự kiến áp dụng cho giai đoạn kinh doanh năm tới doanh nghiệp Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu 4.1 Thu thập số liệu 4.1.1 Số liệu thứ cấp Đề tài thu thập số liệu thứ cấp bao gồm thông tin liên quan đến vấn đề lý luận thỏa mãn công việc nhân viên, yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc nhân viên; thông tin đội ngũ lao động cấu quản lý công ty từ nguồn số liệu phòng Nhân công ty cổ phần Dệt May Huế 4.1.2 Số liệu sơ cấp Khóa luận tiến hành qua hai bước: nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ thực thông qua phương pháp định tính vơi kỹ thuật vấn sâu 20 nhân viên, lãnh đạo để điều chỉnh, hoàn thiện khái niệm phương pháp đo lường sử dụng khóa luận phù hợp với điều kiện công ty Nghiên cứu thức thực thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng, thực cách gửi phiếu vấn đến người lao động, hướng dẫn, gợi ý để họ điền vào phiếu vấn sau thu lại để tiến hành phân tích Dựa kết giai đoạn trên, bảng hỏi thiết kế để tiến hành điều tra vấn nhằm tìm hiểu thực trạng đánh giá nhân viên công ty cổ phần Dệt May Huế mức độ thỏa mãn công việc Việc điều tra vấn thực khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm 2012 Để xác định cỡ mẫu điều tra đảm bảo đại diện cho tổng thể nghiên cứu, công thức Cochran (1977) tổng thể vô hạn sử dụng với giá trị lựa chọn sau: ss  Z  p  1  p  c2 Với ss cỡ mẫu tổng thể, Z giá trị ngưỡng phân phối chuẩn với Z =1,96 tương ứng với độ tin cậy 95%; p= 0,5 tỉ lệ mức tối đa, c = 5% sai số Sau cỡ mẫu ss điều chỉnh theo số cá thể tổng thể nghiên cứu theo công thức: ss '  ss ss  1 pop Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - - Khóa luận tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Trong ss’ cỡ mẫu cần thiết, pop số cá thể tổng thể nghiên cứu, tương ứng đề tài số nhân viên công ty cổ phần Dệt May Huế (pop = 2770) Kết tính toán cho thấy cỡ mẫu ss’ gần 190 Tuy nhiên, theo Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang, cỡ mẫu dùng phân tích nhân tố đến lần số biến quan sát để kết điều tra có ý nghĩa Như vậy, với số lượng 27 biến quan sát thiết kế điểu tra cần phải đảm bảo có 108 quan sát mẫu điều tra Trên thực tế, để hạn chế rủi ro trình điều tra, 20% số nhân viên chọn thêm, số nhân viên cần điều tra 130 Cỡ mẫu tính toán gần tương đương với kết tính theo công thức Cochran  Phương pháp chọn mẫu: Kết hợp chọn mẫu phân tầng tỷ lệ chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống + Chọn mẫu phân tầng: Các nhân viên công ty cổ phần Dệt May Huế chia thành mảng phân loại khác dựa vị trí làm việc công ty Mẫu nghiên cứu lựa chọn có tỉ lệ loại nhân viên theo tiêu chí tương ứng với tỉ lệ tổng thể + Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống: nhóm nhân viên, ta có danh sách quan sát xếp theo trật tự bảng chữ Chọn ngẫu nhiên đơn giản quan sát danh sách, cách k quan sát lại chọn quan sát vào mẫu (k tỉ lệ số quan sát tổng thể với quy mô mẫu.) Cơ sở liệu nhân viên công ty cổ phần Dệt May Huế đến tháng năm 2012 có 2770 nhân viên Cơ cấu mẫu nghiên cứu tính toán cụ thể bảng sau: Bảng 1: Cơ cấu mẫu nghiên cứu Cơ cấu mẫu Số nhân viên Mảng nhân viên Số lượng Tỷ lệ (người) (người) (%) Nhà Máy Sợi 769 41 27,3 Nhà Máy Dệt Nhuộm-May 1767 96 64 Lao Động Phụ Trợ 61 Lao động phục vụ 59 Khối quản lý 127 4,7 Tổng cộng 2770 130 100,00 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 10 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Scale Statistics Mean Variance 11,9769 Std Deviation N of Items 1,77172 3,139  Scale: Lãnh đạo Case Processing Summary N Cases Valid % 130 100,0 ,0 130 100,0 Excluded( a) Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,894 Item Statistics Mean Std Deviation N Lanh dao co tac phong lich su, nha nhan voi nhan vien 4,1231 ,70453 130 Lanh dao luon tao co hoi, ho tro anh/chi cong viec 4,0846 ,62300 130 Lanh dao ton va biet lang nghe y kien cua nhan vien 3,9923 ,81170 130 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Lanh dao co tac phong lich su, nha nhan voi nhan vien Scale Variance if Item Deleted 8,0769 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing 1,761 Corrected Item-Total Correlation ,835 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,811 Trang - 73 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Lanh dao luon tao co hoi, ho tro anh/chi cong viec 8,1154 2,103 ,736 ,901 Lanh dao ton va biet lang nghe y kien cua nhan vien 8,2077 1,499 ,836 ,820 Scale Statistics Mean Variance 12,2000 Std Deviation N of Items 1,95452 3,820  Scale: Đồng nghiệp Case Processing Summary N Cases Valid % 130 100,0 ,0 130 100,0 Excluded(a) Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,824 Item Statistics Mean Std Deviation N Cac dong nghiep cong ty luon phoi hop voi cong viec 3,9154 ,58448 130 Cac dong nghiep cong ty rat than thien voi 3,8154 ,77544 130 Cac dong nghiep cong ty luon trao doi, chia se, giup lan cong viec 3,8769 ,72620 130 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 74 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted Scale Mean if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Cac dong nghiep cong ty luon phoi hop voi cong viec 7,6923 1,858 ,668 ,785 Cac dong nghiep cong ty rat than thien voi 7,7923 1,422 ,671 ,777 Cac dong nghiep cong ty luon trao doi, chia se, giup lan cong viec 7,7308 1,454 ,732 ,703 Scale Statistics Mean Variance 11,6077 Std Deviation N of Items 1,80652 3,264  Scale: Thu nhập Case Processing Summary N Cases Valid Excluded(a) Total % 130 100,0 ,0 130 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,852 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing N of Items Trang - 75 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Item Statistics Mean Std Deviation N Muc luong hien ma anh/chi nhan duoc tuong xung voi ket qua cong viec cua anh/chi 3,8077 ,70542 130 Anh/chi co the song hoan toan dua vao thu nhap cua anh/chi tai cong ty 3,6385 ,75743 130 Cac khoan thuong va phuc loi cong ty da dang 3,6077 ,82119 130 Tien luong va phan phoi thu nhap cong ty la cong bang 3,7000 ,68934 130 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Muc luong hien ma anh/chi nhan duoc tuong xung voi ket qua cong viec cua anh/chi 10,9462 3,664 ,739 ,794 Anh/chi co the song hoan toan dua vao thu nhap cua anh/chi tai cong ty 11,1154 3,514 ,728 ,797 Cac khoan thuong va phuc loi cong ty da dang 11,1462 3,506 ,643 ,838 Tien luong va phan phoi thu nhap cong ty la cong bang 11,0538 3,850 ,677 ,820 Scale Statistics Mean 14,7538 Variance Std Deviation N of Items 2,48113 6,156 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 76 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp  Scale: Ý thức gắn kết với công ty Case Processing Summary N Cases Valid % 130 100,0 ,0 130 100,0 Excluded(a) Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,254 Item Statistics Mean Std Deviation N Anh/chi san sang hy sinh quyen loi ca nhan can thiet de giup cong ty cong 4,3077 ,55470 130 Su song c 4,2615 ,45841 130 Anh/chi coi cong ty nhu mai nha thu hai cua minh 2,6769 1,15615 130 Anh/chi vui mung chon cong ty de lam viec 4,2846 ,45298 130 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Anh/chi san sang hy sinh quyen loi ca nhan can thiet de giup cong ty cong 11,2231 1,989 ,159 ,178 Su song c 11,2692 1,919 ,328 ,054 Anh/chi coi cong ty nhu mai nha thu hai cua minh 12,8538 1,351 -,053 ,697 Anh/chi vui mung chon cong ty de lam viec 11,2462 1,892 ,359 ,030 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 77 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Scale Statistics Mean 15,5308 Variance Std Deviation N of Items 1,59548 2,546 Phụ lục A.2 – Phân tích nhân tố biến độc lập Phân tích nhân tố tất biến quan sát ( 22 biến) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,866 1766,493 Df 231 Sig ,000 Communalities Initial Extraction Anhchi duoc cong ty bo tri cong viec phu hop voi chuyen mon dao tao 1,000 ,692 Cong viec cho phep Anh/chi su dung tot nang luc ca nhan cua minh 1,000 ,654 Cong viec tao su thu hut va hap dan Anh/chi 1,000 ,590 Cong viec co nhieu thach thuc, tao co hoi cho anh.chi tu sang tao, phat trien ca nhan 1,000 ,663 Co che danh gia ket qua hoan cong viec cua anh/chi tai cong ty cong bang, chinh xac 1,000 ,572 Anh/ chi duoc tham gia nhung khoa huan luyen va dao tao theo yeu cau cua cong viec 1,000 ,614 Cong viec hien tai tao nhiu co hoi thang tien cho anh/chi 1,000 ,771 Anh/chi biet cac dieu kien can thiet de duoc thang tien cong ty 1,000 ,533 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 78 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Chinh sach de bat cong ty duoc thuc hien cong bang 1,000 ,550 Chuc nang, nhiem vu cong viec giua cac ca nhan va bo phan la khong chong cheo 1,000 ,621 Moi truong lam viec dam bao ve sinh sach se 1,000 ,764 Cong ty luon dam bao tot cac dieu kien an toan, bao ho lao dong 1,000 ,748 Cac dong nghiep cong ty luon phoi hop voi cong viec 1,000 ,704 Cac dong nghiep cong ty rat than thien voi 1,000 ,809 Cac dong nghiep cong ty luon trao doi, chia se, giup lan cong viec 1,000 ,772 Lanh dao co tac phong lich su, nha nhan voi nhan vien 1,000 ,703 Lanh dao luon tao co hoi, ho tro anh/chi cong viec 1,000 ,702 Lanh dao ton va biet lang nghe y kien cua nhan vien 1,000 ,718 Muc luong hien ma anh/chi nhan duoc tuong xung voi ket qua cong viec cua anh/chi 1,000 ,735 Anh/chi co the song hoan toan dua vao thu nhap cua anh/chi tai cong ty 1,000 ,737 Cac khoan thuong va phuc loi cong ty da dang 1,000 ,707 Tien luong va phan phoi thu nhap cong ty la cong bang 1,000 ,657 Extraction Method: Principal Component Analysis Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 79 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Total Variance Explained Comp onent Initial Eigenvalues Total % of Varia nce Cumulati ve % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Varian ce Cumul ative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Varian ce Cumulati ve % 9,304 42,29 42,293 9,304 42,293 42,293 3,570 16,226 16,226 1,893 8,606 50,898 1,893 8,606 50,898 3,148 14,311 30,537 1,543 7,013 57,911 1,543 7,013 57,911 3,120 14,183 44,720 1,160 5,273 63,184 1,160 5,273 63,184 3,079 13,996 58,717 1,115 5,069 68,253 1,115 5,069 68,253 2,098 9,536 68,253 ,970 4,411 72,664 ,812 3,692 76,356 ,663 3,013 79,369 ,567 2,575 81,944 10 ,540 2,457 84,401 11 ,484 2,198 86,599 12 ,434 1,971 88,570 13 ,416 1,890 90,460 14 ,356 1,616 92,076 15 ,317 1,442 93,518 16 ,305 1,386 94,904 17 ,291 1,321 96,225 18 ,244 1,109 97,335 19 ,193 ,876 98,211 20 ,173 ,784 98,995 21 ,142 ,644 99,639 22 ,079 ,361 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 80 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Rotated Component Matrix(a) Component Anhchi duoc cong ty bo tri cong viec phu hop voi chuyen mon dao tao ,805 Cong viec cho phep Anh/chi su dung tot nang luc ca nhan cua minh ,594 Cong viec tao su thu hut va hap dan Anh/chi ,633 Cong viec co nhieu thach thuc, tao co hoi cho anh.chi tu sang tao, phat trien ca nhan ,554 Co che danh gia ket qua hoan cong viec cua anh/chi tai cong ty cong bang, chinh xac ,679 Anh/ chi duoc tham gia nhung khoa huan luyen va dao tao theo yeu cau cua cong viec ,623 Cong viec hien tai tao nhiu co hoi thang tien cho anh/chi ,801 Anh/chi biet cac dieu kien can thiet de duoc thang tien cong ty ,529 Chinh sach de bat cong ty duoc thuc hien cong bang ,538 Chuc nang, nhiem vu cong viec giua cac ca nhan va bo phan la khong chong cheo ,557 Moi truong lam viec dam bao ve sinh sach se ,777 Cong ty luon dam bao tot cac dieu kien an toan, bao ho lao dong ,786 Cac dong nghiep cong ty luon phoi hop voi cong viec Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing ,732 Trang - 81 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Cac dong nghiep cong ty rat than thien voi ,736 Cac dong nghiep cong ty luon trao doi, chia se, giup lan cong viec ,824 Lanh dao co tac phong lich su, nha nhan voi nhan vien ,624 Lanh dao luon tao co hoi, ho tro anh/chi cong viec ,530 Lanh dao ton va biet lang nghe y kien cua nhan vien ,572 Muc luong hien ma anh/chi nhan duoc tuong xung voi ket qua cong viec cua anh/chi ,687 Anh/chi co the song hoan toan dua vao thu nhap cua anh/chi tai cong ty ,790 Cac khoan thuong va phuc loi cong ty da dang ,599 Tien luong va phan phoi thu nhap cong ty la cong bang ,674 Extraction Method: Principal Component Analysis Phụ lục A.3 – Phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha thang đo  Scale: Đặc điểm công việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,844  Scale: Lãnh đạo Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,877 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing N of Items Trang - 82 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp  Scale: Đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,835  Scale: Thu nhập Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,852 Phụ lục A.4 – Phân tích hồi quy tuyến tính Model Summary(b) Model R R Square ,738(a) Adjusted R Square ,544 ,526 Std Error of the Estimate Durbin-Watson ,45521 1,911 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: Nhin chung, anh/chi hai long voi cong viec cua minh tai cong ty ANOVA(b) Sum of Squares Model df Mean Square Regression 30,682 6,136 Residual 25,695 124 ,207 Total 56,377 129 F Sig 29,614 ,000(a) a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: Nhin chung, anh/chi hai long voi cong viec cua minh tai cong ty Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 83 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error 3,931 ,040 REGR factor score for analysis ,221 ,040 REGR factor score for analysis ,116 REGR factor score for analysis Standardized Coefficients t Sig Beta B Std Error 98,455 ,000 ,335 5,518 ,000 ,040 ,176 2,905 ,004 ,214 ,040 ,323 5,329 ,000 REGR factor score for analysis ,359 ,040 ,543 8,955 ,000 REGR factor score for analysis -,031 ,040 -,046 -,764 ,446 a Dependent Variable: Nhin chung, anh/chi hai long voi cong viec cua minh tai cong ty Phụ lục A.5 – Kiểm định tác động khác Chức vụ ANOVA Nhin chung, anh/chi hai long voi cong viec cua minh tai cong ty Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2,160 2,160 Within Groups 54,217 128 ,424 Total 56,377 129 F Sig 5,100 ,026 Ranks Chuc vu Nhin chung, anh/chi hai long voi cong viec cua minh tai cong ty N Mean Rank Quan ly 37 75,82 khong phai quan ly 93 61,39 Total Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing 130 Trang - 84 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Test Statistics(a,b) Nhin chung, anh/chi hai long voi cong viec cua minh tai cong ty Chi-Square 4,854 df Asymp Sig ,028 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Chuc vu A.6 Kết thống kê mức độ thỏa mãn công việc nhân viên theo nhóm yếu tố  Mức độ thỏa mãn theo yếu tố Thu nhập Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Std Deviation Mean Statistic Std Error Statistic Muc luong hien ma anh/chi nhan duoc tuong xung voi ket qua cong viec cua anh/chi 130 2,00 5,00 3,8077 ,06187 ,70542 Anh/chi co the song hoan toan dua vao thu nhap cua anh/chi tai cong ty 130 2,00 5,00 3,6385 ,06643 ,75743 Cac khoan thuong va phuc loi cong ty da dang 130 1,00 5,00 3,6077 ,07202 ,82119 Tien luong va phan phoi thu nhap cong ty la cong bang 130 1,00 5,00 3,7000 ,06046 ,68934 Valid N (listwise) 130 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 85 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp  Mức độ thỏa mãn theo yếu tố Đồng nghiệp Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Std Deviation Mean Statistic Std Error Statistic Chuc nang, nhiem vu cong viec giua cac ca nhan va bo phan la khong chong cheo 130 2,00 5,00 3,7769 ,06008 ,68500 Cac dong nghiep cong ty rat than thien voi 130 2,00 5,00 3,8154 ,06801 ,77544 Cac dong nghiep cong ty luon phoi hop voi cong viec 130 2,00 5,00 3,9154 ,05126 ,58448 Cac dong nghiep cong ty luon trao doi, chia se, giup lan cong viec 130 1,00 5,00 3,8769 ,06369 ,72620 Valid N (listwise) 130  Mức độ thỏa mãn theo yếu tố Đặc điểm công việc Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Std Deviation Mean Statistic Std Error Statistic Cong viec tao su thu hut va hap dan Anh/chi 130 3,00 5,00 3,8154 ,05960 ,67954 Cong viec co nhieu thach thuc, tao co hoi cho anh.chi tu sang tao, phat trien ca nhan 130 2,00 5,00 3,7846 ,05980 ,68182 Co che danh gia ket qua hoan cong viec cua anh/chi tai cong ty cong bang, chinh xac 130 2,00 5,00 3,8538 ,05686 ,64833 Cong viec hien tai tao nhiu co hoi thang tien cho anh/chi 130 2,00 5,00 3,6308 ,07173 ,81781 Anh/chi biet cac dieu kien can thiet de duoc thang 130 1,00 5,00 3,6846 ,06646 ,75775 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 86 - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp tien cong ty Chinh sach de bat cong ty duoc thuc hien cong bang 130 Valid N (listwise) 130 1,00 5,00 3,8077 ,07252 ,82684  Mức độ thỏa mãn theo yếu tố Lãnh đạo Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Std Deviation Mean Statistic Std Error Statistic Moi truong lam viec dam bao ve sinh sach se 130 2,00 5,00 4,0846 ,06277 ,71566 Cong ty luon dam bao tot cac dieu kien an toan, bao ho lao dong 130 1,00 5,00 4,1154 ,06142 ,70033 Lanh dao co tac phong lich su, nha nhan voi nhan vien 130 2,00 5,00 4,1231 ,06179 ,70453 Lanh dao luon tao co hoi, ho tro anh/chi cong viec 130 2,00 5,00 4,0846 ,05464 ,62300 Lanh dao ton va biet lang nghe y kien cua nhan vien 130 2,00 5,00 3,9923 ,07119 ,81170 Valid N (listwise) 130 Người thực hiện: Lê Thị Linh Chi – K42 Marketing Trang - 87 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Dệt May Huế, Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Dệt May Huế, Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Dệt May Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay