Đẩy nhanh phát triển nền NNHH ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

102 36 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:46

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ tế H uế -   - h 1.1 1.1.1 1.1.1 cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐẨY NHANH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP họ HÀNG HÓA Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, ng Đ ại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên hướng dẫn: Văn Thị Hằng TS Trần Xuân Châu Tr ườ Sinh viên thực hiện: Lớp: K44 - KTCT Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, 05/2014 Lời Cảm Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Trong thời gian thực đềtài khóa luận tố t nghiệp mình, em nhận sựchỉbảo tận tình giáo viên hướng dẫn phía nhà trường, quan thực tập tạo điề u kiện thuận lợi Lờ i đầ u tiên em xin gử i lờ i m ơn chân th ành sựtri ân sâu sắ c tớ i quý Thầ y, Cô khoa Kinh tếchính trị , Trư ng Đạ i Họ c Kinh TếHuế- Đạ i Họ c Huếđã tậ n tình truyề n đạ t cho em vố n kiế n thứ c quý báu suố t năm họ c tậ p Vớ i vố n kiế n thứ c đư ợ c tiế p thu trình họ c tậ p không chỉlà nề n tả ng cho trình nghiên u đềtài mà hành trang quí báu đểem bư c vào đờ i mộ t cách vữ ng chắ c tựtin Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầ y giáo TS.Trần Xuân Châu suố t thời gian vừa qua tận tình chỉdạy, hướng dẫn giúp đỡem đểem có thểhoàn thành tố t khóa luận tố t nghiệp Em chân thành m ơn Cô, Chú, Anh, Ch ịtrong Phòng Kinh tếvà Chi cụ c thố ng kê thịxã Hươngủ Th y cho phép tạ o điề u kiệ n thuậ n lợ i đểem thự c tậ p tạ i quan Em xin gử i lờ i m ơn ế đn gia đình, ngư i thân bạ n bè bên cạ nh em, độ ng viên, khích lệvà ủ ng hộem suố t thờ i gian qua Cuối em kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc Cô, Chú, Anh, Chịtrong Phòng Kinh tếthịxã Hươngủ Thy dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Kính chúc gia đình, người thân bạn bè luôn mạnh khỏe Em xin chân thành cảm ơn! Huế,ngày 17 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Văn ThịHằng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu MỤC LỤC Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Lịch sử nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4.2.1 Về không gian: .3 4.2.2 Về thời gian 4.2.3 Nội dung Phương pháp nghiên cứu .4 5.1 Phương pháp chung 5.2 Phương pháp cụ thể Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài .5 NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA 1.1 Quan niệm, đặc trưng, vai trò phát triển NNHH 1.1.1 Quan niệm NNHH, phát triển NNHH .6 1.1.2 Đặc trưng phát triển NNHH 1.1.3 Vai trò phát triển NNHH .11 1.1.3.1.Cung cấp lương thực, thực phẩm, tăng dự trữ quôc gia, đảm bảo an ninh lương thực 11 1.1.3.2 Tạo động lực cho trình CNH, HDH 12 1.1.3.3 Phát triển NNHH tạo nên biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội nông thôn 13 1.1.3.4 Thay đổi tư kinh tế, mở mang thêm kiến thức kinh nghiệm thực tế 14 1.2 Nội dung, xu hướng phát triển NNHH 14 1.2.1 Nội dung phát triển NNHH 14 1.2.1.1 NNHH tạo khối lượng, chất lượng nông sản hàng hóa cao, chủng loại phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất 14 SVTH: Văn Thị Hằng – Lớp: K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế 1.2.1.2 Phát triển NNHH toàn diện, chuyên môn hóa theo ngành, vùng để có tỷ suất hàng hóa cao, tốc độ tăng trưởng nhanh ổn định 15 1.2.1.3 Tổ chức hợp lý sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế NN - NT theo hướng ngày đại 16 1.2.1.4 Phát triển NNHH gắn với phát triển bền vững; đẩy nhanh CNH NN, NT xây dựng NTM 17 1.2.2 Xu hướng phát triển NNHH 18 1.2.2.1 Nền NNHH phải áp dụng biện pháp thâm canh cao .18 1.2.2.2 Nền NN có cấu sản xuất hợp lý, theo xu hướng hình thành vùng chuyên canh sản xuất NNHH 19 1.2.2.3 Xu hướng thực NN sinh thái bền vững 19 1.2.2.4 Xu hướng gắn bó ngày chặt chẽ với thị trường giới 20 1.2.2.5 Xu hướng thể hóa kinh tế NN 20 1.3 Những nhân tố tác động đến phát triển NNHH 21 1.3.1 Trình độ phát triển kinh tế thị trường 21 1.3.2 Các điều kiện tự nhiên 21 1.3.3 Dân cư, lao động trình độ người sản xuất kinh doanh NN 21 1.3.4 Hệ thống sở vật chất kỹ thuật việc áp dụng rộng rãi tiến khoa học kỹ thuật 22 1.3.5 Nguồn vốn đầu tư 22 1.3.6 Xây dựng thị trường đầu vào đầu cho phát triển NNHH 23 1.3.7 Môi trường thể chế 23 1.3.8 Sự liên kết kinh tế hộ tự chủ với thành phần kinh tế khác 24 1.4 Các tiêu chí đánh giá phát triển NNHH 25 1.4.1 Nền NNHH phải có sản lượng lớn, suất hàng hóa cao với cấu sản phẩm đa dạng, mang lại hiệu kinh tế lớn 25 1.4.2 Cơ cấu sản xuất tiến 26 1.4.3 Tỷ suất hàng hóa cao, thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng .26 1.4.4 Thúc đẩy phân công lao động xã hội chuyển dịch cấu kinh tế .27 1.4.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật khả áp dụng thành tựu KHKT vào trình sản xuất kinh doanh NN .28 1.4.6 Nâng cao chất lượng sống phát triển toàn diện nông thôn 29 1.5 Kinh nghiệm phát triển NNHH số địa phương .29 1.5.1 Kinh nghiệm tỉnh 29 1.5.2 Kinh nghiệm tỉnh .30 SVTH: Văn Thị Hằng – Lớp: K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế 1.5.3 Một số kinh nghiệm tham khảo cho phát triển NNHH thị xã Hương Thủy 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 32 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 32 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 32 2.1.1.1.Vị trí địa lý .32 2.1.1.2 Khí hậu 32 2.1.1.3 Địa hình 32 2.1.1.4 Đất đai .33 2.1.1.5 Nguồn nước 33 2.1.1.6 Tài nguyên rừng 33 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội .34 2.1.2.1 Dân số lao động 34 2.1.2.2 Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất NN 34 2.1.2.3 Tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm qua .35 2.1.3 Tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến việc phát triển NNHH thị xã Hương Thủy 35 2.2 Khái quát phát triển NNHH thị xã Hương Thủy .36 2.2.1 Sản xuất NN có nhiều chuyển biến 37 2.2.2 Sự chuyển dich cấu kinh tế 47 2.2.3 Sự phát triển kinh tế trang trại 51 2.3 Đánh giá phát triển NNHH thị xã Hương Thủy thời gian qua 53 2.3.1 Tạo khối lượng nông sản hàng hóa lớn, suất hàng hóa cao với cấu sản phẩm đa dạng, đạt hiệu kinh tế lớn .53 2.3.2 Cơ cấu sản xuất NN chuyển dịch theo hướng tiến bộ, có tính chuyên môn hóa cao theo ngành, theo vùng 56 2.3.3 Sản phẩm nông sản bước đầu gắn liền với thị trường tiêu thụ, có tỷ suất hàng hóa cao 56 2.3.4 Sản xuất NNHH phát triển theo hướng ngày đại 58 2.3.5 Sự phát triển NNHH bước đầu tạo liên kết kinh tế với đơn vị, tổ chức khác kinh tế 59 2.3.6 Sự phát triển NNHH thị xã Hương Thủy bước đầu tạo hiệu kinh tế xã hội 61 2.4 Những vấn đề đặt NNHH thị xã .62 SVTH: Văn Thị Hằng – Lớp: K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế 2.4.1 Quy mô sản xuất nhỏ, manh mún; công tác chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi chậm 62 2.4.2 Quá trình phân công lao động diễn chậm, trình độ lao động NNHH hạn chế 63 2.4.3 Khả tiếp cận thị trường nông dân hạn chế 64 2.4.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật, khả ứng dụng KHKT vào sản xuất chưa cao 64 2.4.5 Chất lượng, sức cạnh tranh nông sản thấp 65 CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG THỜI GIAN TỚI 66 3.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu nhằm đẩy nhanh phát triển NNHH huyện thời gian tới 66 3.1.1 Quan điểm phát triển NNHH 66 3.1.2 Phương hướng phát triển NNHH 66 3.1.3 Mục tiêu phát triển 67 3.1.3.1 Mục tiêu tổng quát: 67 3.1.3.2 Mục tiêu cụ thể: 67 3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh phát triển NNHH địa bàn thị xã thời gian tới 68 3.2.1 Hoàn thiện công tác quy hoạch đất đai, vùng sản xuất chuyên môn hóa 68 3.2.2 Đẩy nhanh phân công lại lao động xã hội NN, NT 69 3.2.3 Tăng cường khả tiếp cận thị trường nông hộ sản xuất NNHH .70 3.2.4 Nâng cấp phát triển sở vật chất, tăng khả áp dụng KHKT cho nông dân 71 3.2.5 Tăng khả liên kết hộ nông dân với đơn vị, tổ chức khác .72 3.2.6 Nâng cao vai trò quản lí hỗ trợ Nhà nước 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 KẾT LUẬN 76 KIẾN NGHỊ .76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC SVTH: Văn Thị Hằng – Lớp: K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Công nghiệp hóa, đại hóa ĐVT : Đơn vị tính GO : Giá trị sản xuất HĐND : Hội đông nhân dân HTX : Hợp tác xã KH - CN : Khoa học - công nghệ KHKT : Khoa học kỹ thuật NN : Nông nghiệp NT : Nông thôn NNHH : Nông nghiệp hàng hóa NTM : Nông thôn TT : Trồng trọt : Vườn, ao, chuồng, rừng ườ Tr SVTH: Văn Thị Hằng – Lớp: K44 KTCT tế H h : Vườn, ao, chuồng ng VACR: in cK : Ủy ban nhân dân Đ ại VAC họ UBND uế CNH, HĐH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu DANH MỤC BẢNG uế Bảng 1.1 Lương thực bình quân/ người/ năm Thừa Thiên Huế .13 Bảng 1.2 Thu nhập bình quân đầu người dân cư nông thôn Thừa Thiên Huế .13 tế H Bảng 2.1 Diện tích, sản lượng lương thực quy thóc qua năm 38 Bảng 2.2 Diện tích, sản lượng, suất lúa 40 Bảng 2.3 Tổng hợp diện tích, suất, sản lượng màu lương thực 41 Bảng 2.4 Sản lượng ngành chăn nuôi qua năm .42 h Bảng 2.5 Kết phần chăn nuôi nông hộ, trang trại năm 2013 43 Bảng 2.6 Sản xuất thủy sản giai đoạn 2010-2013 46 in Bảng 2.7 Chuyển dịch cấu ngành nông- lâm- thủy sản từ 2010- 2013 48 cK Bảng 2.8 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp từ 2010-2013 48 Bảng 2.9 Kết sản xuất lúa thương phẩm lúa giống 49 Bảng 2.10 Các tiêu phản ánh phát triển kinh tế trang trại năm 2013 52 họ Bảng 2.11 Đánh giá hiệu sử dụng đất 54 Bảng 2.12 Năng suất số trồng, vật nuôi thị xã 55 Bảng 2.13 Thực trạng trang bị KH – KT nông hộ trang trại 58 Tr ườ ng Đ ại Bảng 2.14 Thu nhập bình quân lao động NN 62 SVTH: Văn Thị Hằng – Lớp: K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản giai đoạn 2010- 2013 37 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ 2.2 Giá trị sản xuất ngành trồng trọt 39 SVTH: Văn Thị Hằng – Lớp: K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước có truyền thống phát triển nông nghiệp Nhưng điều kiện phát triển kinh tế thị trường, Công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp uế nông thôn phải thay đổi phương thức phát triển nông nghiệp, thực nông nghiệp hàng hóa Phát triển nông nghiệp hàng hóa, thực quan hệ hàng tế H hóa tiền tệ phát triển nông nghiệp phương thức phát triển tối ưu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung nước, đồng thời đường giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng nông dân, nông thôn khỏi lạc hậu quy luật h chung phát triển kinh tế xã hội in Nền nông nghiệp nước ta có nhiều chuyển biến lớn đạt nhiều thành tựu to lớn từ sau đất nước tiến hành đổi Nông nghiệp kinh tế nông thôn chuyển cK từ sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp theo phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất kinh doanh hàng hóa theo chế thị trường, hướng vào xuất Không nằm họ quy luật chung phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp thị xã Hương Thủy thay đổi để phù hợp với điều kiện Thị xã Hương Thủy thành lập theo nghị số 08/ NQ-CP ngày Đ ại 09/02/2010 thủ tướng phủ sở huyện Hương Thủy Thị xã Hương Thủy nằm phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 46.062 ha, dân số 100.054 người ( năm 2012) Địa bàn hội tụ nhiều điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã ng hội để phát triển nông nghiệp hàng hóa Đây vùng đồng chuyển tiếp gò đồi, tạo đa dạng địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu giúp thị xã phát triển nông, ườ lâm, ngư nghiệp Phía đông thị xã giáp huyện Phú Lộc, phía Tây giáp thị xã Hương Trà huyện A Lưới, phía Nam giáp huyện Nam Đông, phía Bắc giáp thành Tr phố Huế Địa điểm cho phép Hương Thủy tiếp thu nguồn giống trồng, vật nuôi, khoa học kỹ thuật xung quanh Khi Hương Thủy nâng cấp lên thành thị xã cấu kinh tế phải chuyển dịch theo hướng tiến bộ: tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp Nhưng sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp phải làm tảng, tạo sở vật chất cho ngành khác phát triển, nâng cao thu nhập cho dân cư nông SVTH: Văn Thị Hằng – Lớp: K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu 18 TS Nguyễn Văn Phúc, “ Công nghiệp nông thôn Việt Nam, Thực trạng giải pháp phát triển, 2004 19 GS.TS Lương Xuân Quỳ- GS.PTS Nguyễn Thế Nhã, “Đổi tổ chức quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp nông thôn”, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 1999 uế 20 Trần Đoàn Thanh Thanh, Bài giảng “Nguyên lý Phát triển nông thôn”, 2011 21 Nguyễn Trần Trọng, “ Vấn đề lương thực toàn cầu- đôi điều suy nghĩ - tăng tế H trưởng nghịch lý”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 364 ( tháng 9/2008) 22 Bảo Trung, “ Kết nối sản xuất hộ nông dân với thị trường”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 417 ( Tháng 2/2013) 23 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh h tế - xã hội thị xã hội Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 in B Nước cK 23 Word Commission on Enviroment and Development (1987), Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, New York 24 John Wesley & Atiqur Rahman, “Thách thức việc chấm dứt đói nghèo C Các trang web họ nông thôn”, Tạp chí Chính sách phát triển, 2001, tập 19 (số 4), trang 553- 562 Đ ại 25 http://www.agroviet.gov.vn (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) 26 http://www.gso.gov.vn (Tổng cục thống kê Việt Nam) Tr ườ ng 27 http://www.vneconomiy.com.vn (Thời báo kinh tế) SVTH: Văn Thị Hằng – Lớp: K44 KTCT 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế PHỤ LỤC Bản đồ hành thị xã Hương Thủy Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Một số hình ảnh nông nghiệp hàng hóa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào Ông (Bà)! Tôi Văn Thị Hằng, sinh viên khoa Kinh tế Chính trị, trường Đại học Kinh tế Huế Hiện làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Đẩy nhanh phát triển Nông uế nghiệp hàng hóa thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Kính mong ông (bà) giúp đỡ để hoàn thành đề tài Xin cảm ơn! tế H I THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỢP TÁC XÃ Tên Hợp tác xã: Địa chỉ: h Hoạt động: in Tổng số xã viên: Trình độ: Đại học:… Cao đẳng… cK Cán quản lý: Trung cấp:… họ Tổng diện tích gieo trồng xã: Diện tích gieo trồng HTX đảm nhận: Các dịch vụ cung ứng hợp tác xã: Đ ại TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CUNG ỨNG DỊCH VỤ ng CỦA HTX Tổng chi phí: ườ Tổng doanh thu: Thị trường tiêu thụ dịch vụ Trong xã Trong huyện Trong tỉnh Ngoại tỉnh Quốc tế Tr Nội xã viên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu HTX có thường xuyên tiếp cận, mua phát minh khoa học, máy móc thị trường không? Có Không Cán quản lý, kỹ thuật có thường xuyên học hỏi, tiếp nhận kỹ thuật sản xuất NN Có uế không? Không Có tế H HTX có tập huấn kỹ thuật cho nông dân không? Không Những thuận lợi sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo hướng hàng hóa: in h Những khó khăn sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo hướng hàng hóa: : cK KIẾN NGHỊ: : họ Tr ườ ng Đ ại Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hợp tác HTX! Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào Ông (Bà)! Tôi Văn Thị Hằng, sinh viên khoa Kinh tế Chính trị, trường Đại học Kinh tế Huế Hiện làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Đẩy nhanh phát triển Nông uế nghiệp hàng hóa thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Kính mong ông (bà) giúp đỡ để hoàn thành đề tài Xin cảm ơn! tế H I THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TRANG TRẠI Họ tên chủ trang trại: - Địa chỉ: h - Trình độ văn hóa: in - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Chưa qua đào tạo cK Đại học Chuyên ngành: Trang trồng trọt Trang trại chăn nuôi Trang trại lâm nghiệp họ Loại hình trang trại: Trang trại nuôi trồng thủy sản Đ ại Trang trại tổng hợp Loại hình sản xuất Nông nghiệp ( trồng gì, nuôi …?): ng ườ Tổng số lao động trang tại:……(người).Trong đó: Danh mục Tr - Lao động gia đình ● Lao động ● Lao động phụ - Lao động thuê mướn ●Lao động thường xuyên ●Lao động mùa vụ Số lượng (người) Tiền thuê/ ngày Trình độ lao (nghìn đồng) động Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI Diện tích đất trang trại sử dụng (ha): Vốn sản xuất kinh doanh: ĐVT: Triệu đồng Số vốn uế Chỉ tiêu 1.TỔNG SỐ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH tế H 1.1 Vốn chủ trang trại 1.2 Vốn vay 1.3 Vốn khác h Tài sản in 2.1 Tài sản cố định (chuồng trại, máy móc…) cK 2.2 Tài sản lưu động (phân bón, thức ăn chăn nuôi…) TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT Số lượng Giá trị (đơn vị triệu đồng) Đ ại Tên máy họ 3.1 Máy móc, kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất: 3.2 Trong sản xuất, hoạt động cuả máy móc chiếm phần trăm tổng ng quy trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ (%): 3.3 Trang trại có xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm không? ườ Có  Không  TÌNH HÌNH HỢP TÁC VỚI ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT Tr NÔNG NGHIỆP 4.1 Ông (bà) có tham gia tổ chức liên doanh hợp tác sản xuất tiêu thụ: Tổ hợp tác Hợp tác xã Câu lạc Cụm sản xuất Hình thức khác… Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu 4.2 Trại trại hợp tác với HTX khâu nào? Làm đất Thủy lợi Mua giống Mua vật tư NN Hướng dẫn kỹ thuật Thu mua sản phẩm uế Khác: 4.4 Chất lượng, giá dịch vụ mà trang trại sử dụng HTX nào?? tế H Không tốt, giá cao giá thị trường Tốt giá thấp giá thị trường Không tốt giá thấp thị trường 4.5 Các công ty giống, vật tư, HTX có cho Ông (bà) mua chịu trước không? h Không  in Có 4.6 Trang trại có nhận hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng cK thủy sản cán chuyên sâu nông nghiệp không (như công tác thú y, phòng chóng dịch bệnh, cách thâm canh sản xuất…)? Có Không họ 4.8 Trang trại có hợp đồng thu mua với công ty chế biến, xuất nông sản Có Không Đ ại không ? THỊ TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM 5.1 Sản phẩm trang trại để làm gì? ng Bán phần sản phẩm, lại để tự cấp (chiếm…….%)  Bán phần lớn sản lượng (chiếm…….%) ườ  Bán toàn sản phẩm 5.2 Sản phẩm đưa thị trường cách nào? Tr Trang trại đem nông sản bán trực tiếp thị trường Thông qua tư thương, thương lái Thông qua HTX, hộ sản xuất khác Hợp đồng với sở chế biến, nhà xuất Hình thức khác ( ) Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu 5.3 Thị trường tiêu thụ nông sản trang trại là:  Trong phạm vi xã Trong phạm vi huyện Trong tỉnh uế Trong nước KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 6.1 Kết sản xuất: Chỉ tiêu Sản lượng/ Giá bán số lượng sản xuất in Lúa Màu cK Hồ tiêu Hoa Trâu bò Khác Đ ại Lợn họ Khác Chăn nuôi: Lâm nghiệp ng Trồng rừng Khác ườ Nuôi thủy sản Cá Tr Tôm Ếch Khác Tổng Chi phí h Trồng trọt: Gia cầm Giá trị tế H Xuất nước _ _ Lợi nhuận Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu 6.2 Năng suất trồng, vật nuôi: Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trang trại (triệu đồng/ năm): uế KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA TRANG TRẠI tế H Theo Ông (bà), thuận lợi phát triển Nông nghiệp theo hướng hàng hóa: Theo Ông (bà), khó khăn phát triển Nông nghiệp theo hướng hàng hóa? in h Ông (bà) cần hỗ trợ để phát triển kinh tế trang trại: Chế biến sản phẩm Về khoa học công nghệ: Giống Chế biến Đ ại Quy trình sản xuất Thị trường tiêu thụ họ Đào tạo quản lý Cho vay vốn cK Đào tạo kỹ thuật chuyên môn ng Đề nghị khác( ghi cụ thể): Tr ườ Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông (bà) Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào Ông (Bà)! Tôi Văn Thị Hằng, sinh viên khoa Kinh tế Chính trị, trường Đại học Kinh tế Huế Hiện làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Đẩy nhanh phát triển Nông nghiệp uế hàng hóa thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Kính mong ông (bà) giúp đỡ để hoàn thành đề tài Xin cảm ơn! tế H I THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NÔNG HỘ Thông tin chủ nông hộ: Tên chủ hộ: - Địa chỉ: - Trình độ văn hóa: - Trình độ chuyên môn: in h - Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Chưa qua đào tạo cK Đại học họ Chuyên ngành: Loại hình sản xuất Nông nghiệp ( trồng gì, nuôi …?): Đ ại Tổng số lao động nông hộ:….(người).Trong đó: Danh mục Lao động gia đình ng - ● Lao động ườ ● Lao động phụ - Lao động thuê mướn Tr ●Lao động thường xuyên ●Lao động mùa vụ Số lượng (người) Tiền thuê/ ngày (nghìn đồng) Trình độ lao động Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NÔNG HỘ Diện tích đất hộ gia đình sử dụng (ha): Vốn sản xuất kinh doanh: ĐVT: Triệu đồng Số vốn uế Chỉ tiêu 1.Tổng số vốn tế H 1.1 Vốn gia đình 1.2 Vốn vay 1.4 Vốn khác h Tài sản in 2.1 Tài sản cố định (chuồng trại, máy móc…) 2.2 Tài sản lưu động (phân bón, thức ăn chăn nuôi…) 3.1 Chi phí thuê đất họ 3.2 Chi phí thuê lao dộng cK Chi phí đầu tư thực năm 2013 3.3 Chi phí mua giống, con, vật tư NN nghiệp Đ ại 3.4 Chi phí thiết bị đầu tư, kỹ thuật sản xuất, vật tư nông 3.5 Mua tài sản cố định, nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định ng 3.6 Chi phí khác TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT Tên máy Số lượng Giá trị (đơn vị triệu đồng) Tr ườ 3.1.Máy móc, kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất: 3.2.Gia đình có xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm không? Có Không Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu 3.3.Ông (bà) học kỹ thuật sản xuất NN đâu? Tự học kinh nghiệm thực tế Dự lớp tập huấn Được đào tạo trường chuyên môn TÌNH HÌNH HỢP TÁC VỚI CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN uế SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Tổ hợp tác Hợp tác xã Câu lạc Cụm sản xuất tế H 4.1 Ông (bà) có tham gia tổ chức liên doanh, hợp tác sản xuất tiêu thụ: Không tham gia 4.2 Gia đình hợp tác với HTX khâu nào? Thủy lợi Mua giống,vật tư NN Hướng dẫn kỹ thuật in cK Thu mua sản phẩm h Làm đất Khác: 4.4 Theo ông bà, chất lượng giá dịch vụ HTX nào? họ Không tốt (thủ tục rườm rà, thời gian), giá cao giá thị trường Tốt giá thấp giá thị trường Đ ại Không tốt, giá thấp thị trường 4.5 Ông (bà) có nhận hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cán chuyên sâu NN (như ban Khuyến nông, phòng Kinh tế…) không? Không ng Có 4.6 Ông (bà) có hợp đồng thu mua với công ty chế biến, xuất nông sản ườ không ? Có Không Tr THỊ TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM 5.1 Gia đình mua giống, vật tư NN đâu: 5.2 Sản phẩm gia đình để làm gì? Bán phần sản phẩm, lại để tự cấp (chiếm…….%) Bán phần lớn sản lượng (chiếm…….%) Bán toàn sản phẩm Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu 5.2 Sản phẩm đưa thị trường cách nào? bán trực tiếp thị trường thông qua tư thương, thương lái thông qua HTX, hộ sản xuất khác 5.3 Thị trường tiêu thụ nông sản gia đình là: Trong tỉnh Trong phạm vi huyện rong nước tế H Trong phạm vi xã Xuất nước KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Tr ườ ng Đ ại Trồng trọt: Lúa Màu Hồ tiêu Hoa Khác Chăn nuôi: Trâu bò Lợn Gia cầm Khác Lâm nghiệp Trồng rừng Khác Nuôi thủy sản Cá Tôm Ếch Khác Tổng in Giá bán Giá trị sản xuất cK Sản lượng/ số lượng họ Chỉ tiêu h 6.1 Kết sản xuất: uế hợp đồng với sở chế biến, nhà xuất hình thức khác _ _ Chi phí Lợi nhuận Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xuân Châu 6.2 Năng suất trồng, vật nuôi: 6.3 Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp gia đình (triệu đồng/ năm): 6.4 Thu nhập từ NN có đáp ứng nhu cầu sống gia đình không? Có Không uế KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN, VÀ KIẾN NGHỊ CỦA NÔNG HỘ 7.2 Theo Ông (bà), khó khăn phát triển NN theo hướng hàng hóa? tế H Về lao động ( ) Về đất đai ( ) Về vốn ( ) Về thị trường ( ) h Khoa học kỹ thuật ( ) in Thời tiết, dịch bệnh ( ) cK Khác ) 7.3 Ông (bà) cần hỗ trợ để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa: Đào tạo quản lý họ Đào tạo kỹ thuật chuyên môn Cho vay vốn Mở rộng thị trường tiêu thụ Hỗ trợ giá yếu tố đầu vào Giống  Đ ại Về khoa học công nghệ: Đất đai Quy trình sản xuất chế biến  Đề nghị khác( ghi cụ thể): ng Tr ườ Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông (bà)!
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy nhanh phát triển nền NNHH ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đẩy nhanh phát triển nền NNHH ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đẩy nhanh phát triển nền NNHH ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay