ĐÁNH GIÁ Ý THỨC VĂN MINH THƯƠNG MẠI CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐÔNG BA THÀNH PHỐ HUẾ

121 139 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:46

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH in h tế H uế -  - họ cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ng Đ ại ĐÁNH GIÁ Ý THỨC VĂN MINH THƯƠNG MẠI CỦA TIỂU THƯƠNG CH ĐÔNG BA Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: ườ NGUYỄN PHƯỚC HUẤN ĐOÀN PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC Tr Lớp: K43 QTKDTM Niên khóa: 2009 – 2013 Huế, tháng năm 2013 Lời Cảm Ơn! Nghiên cứu ý thức tốn khó phức tạp Vì vậy, q trình thực nghiên cứu, với vốn kiến thức có hạn điều kiện thời gian, hồn cảnh khác có hạn , nghiên cứu khơng tránh khỏi hạn chế sai sót định Qua q trình cố gắng tìm kiếm thơng tin, điều tra khảo sát xử lí, tổng hợp số liệu, nội dung nghiên cứu cách khách quan, cuối đề tài Đánh giá ý uế thức văn minh thương mại tiểu thương chợ Đơng ba hồn thành Để hồn thành đề tài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu nhận nhiều giúp tế H đỡ , động viên góp ý từ nhiều phía, kết thúc nghiên cứu nhóm muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người đồng hành nhóm suốt q trình nghiên cứu h Đầu tiên, nhóm nghiên muốn gửi lời cảm ơn đến giá viên hướng dẫn – thầy in Nguyễn Tài Phúc, nguời hướng dẫn tận tình đóng góp ý kiến, chia cK kinh nghiệm vơ q báu q trình thực đề tài để nghiên cứu hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn Bản quản lý chợ Đơng Ba dành thời gian q họ báu cung cấp thơng tin cần thiết để thực nghiên cứu đồng thời đưa lời khun hữu ích Đ ại Cuối tơi thật lòng cảm ơn đến tiểu thương người dân Tr ườ ng khơng ngại thời gian tham gia vào phòng vấn, giúp cho nghiên cứu trơi chảy Huế, tháng năm 2013 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc MỤC LỤC o0o -PHẦN MỞ ĐẦU uế I LÝ DO NGHIÊN CỨU tế H II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU h NỘI DUNG NGHIÊN CỨU in CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU cK 1.1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Ý THỨC LÀ GÌ họ 1.1.2 CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA Ý THỨC 1.1.3 CẤU TRÚC CỦA Ý THỨC Đ ại 1.1.3.1 MẶT NHẬN THỨC 1.1.3.2 MẶT THÁI ĐỘ 10 1.1.3.3 MẶT NĂNG ĐỘNG CỦA Ý THỨC 10 ng 1.1.4 SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI 11 ườ 1.1.5 MƠ HÌNH TPB VỀ HÀNH VI CĨ DỰ ĐỊNH CỦA ICEK AJZEN 15 1.1.6 VĂN MINH THƯƠNG MẠI 17 Tr 1.1.6.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VĂN MINH THƯƠNG MẠI TRONG MƠI TRƯỜNG KINH DOANH HỘI NHẬP VÀ CẠNH TRANH 17 1.1.6.2 CÁC NỘI DUNG TRONG VĂN MINH THƯƠNG MẠI 17 1.5 VỀ VIỆC ÁP DỤNG LÝ THUYẾT VÀO NGHIÊN CỨU 22 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 22 CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHỢ ĐƠNG BA 25 2.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỢ ĐƠNG BA 25 2.1.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 25 2.1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CHỢ ĐƠNG BA 27 uế 2.1.3.1 SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHỢ 27 tế H 2.1.3.2 CHỨC NĂNG CỦA TỪNG TỔ 28 2.1.3.3 CƠ CẤU KINH DOANH 29 2.2 VĂN HĨA BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐƠNG BA TRƯỚC KHI CUỘC VẬN h ĐỘNG VĂN MINH ĐƠ THỊ 31 in 2.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 31 cK 2.2.1 KIỂM TRA PHÂN PHỐI CHUẨN 32 2.2.2 NHẬN THỨC VỀ VĂN MINH THƯƠNG MẠI 34 họ 2.2.2.1 BIẾT VỀ VĂN MINH THƯƠNG MẠI 34 2.2.2.2 HIỂU VỀ VĂN MINH THƯƠNG MẠI 36 Đ ại 2.2.3 THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI VĂN MINH THƯƠNG MẠI 40 2.2.3.1 THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI VIỆC CĨ THÁI ĐỘ TỐT VỚI KHÁCH HÀNG 40 ng 2.2.3.2 THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI VIỆC BÁN ĐÚNG GIÁ 46 2.2.3.3 THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI VIỆC NIÊM YẾT GIÁ 51 ườ 2.2.3.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA TIỂU THƯƠNG ĐỐI VỚI HÀNH VI VĂN MINH THƯƠNG MẠI 53 Tr 2.2.4 Ý ĐỊNH HÀNH VI VĂN MINH THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH ĐĨ 56 2.2.4.1 Ý ĐỊNH THỰC HIỆN HÀNH VI VĂN MINH THƯƠNG MẠI 56 2.2.4.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HÀNH VI VĂN MINH THƯƠNG MẠI 57 2.2.5 HÀNH VI THỂ HIỆN Ý THỨC VĂN MINH THƯƠNG MẠI 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 2.3 MƠ HÌNH Ý THỨC CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐƠNG BA 62 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC ĂN MINH THƯƠNG MẠI CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐƠNG BA 65 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI VĂN MINH THƯƠNG MẠI 65 uế 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC VĂN MINH THƯƠNG tế H MẠI CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐƠNG BA 68 3.2.1 VỀ PHÍA BAN QUẢN LÝ CHỢ 68 3.2.2 VỀ PHÍA TIỂU THƯƠNG 69 h 3.2.3 VỀ PHÍA NGƯỜI DÂN 71 in KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 cK KẾT LUẬN 72 KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 73 họ PHỤ LỤC 75 Tr ườ ng Đ ại PHỤ LỤC 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU uế o0o -Văn minh thương mại TPB Theory of Planned Behavior – Lý thuyết hành động có dự định Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H VMTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC HÌNH VẼ o0o -Trang uế Mơ hình 1: Cấu trúc ý thức 11 tế H Mơ hình 2: Mơ hình TPB đơn giản 15 Mơ hình 3: Các u cầu sản phẩm 19 Mơ hình 4: Kỹ thuật chào hàng 20 h Mơ hình 5: Ngun tắc 5S trưng bày sản phẩm 21 in Mơ hình 6: Mơ hình TPB nghiên cứu Lan Phương Ngọc Thúy 24 cK Mơ hình 7: Cơ cấu tổ chức ban quản lý chợ Đơng Ba 28 Mơ hình 8: Sơ đồ chợ Đơng Ba 29 Biểu đồ 1: Thống kê tiểu thương tham gia tập huấn VMTM biết họ VMTM 34 Biểu đồ :Thống kê tiểu thương hiểu Thái độ Phục vụ Bán giá Đ ại 36 Biểu đồ 3: Thống kê tiểu thương hiểu Niêm yết giá 37 ng Biểu đồ 4: Thống kê kỳ vọng tiểu thương ảnh hưởng người thân đến việc Có thái độ tốt với khách hàng 43 ườ Mơ hình 9: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc có thái độ tốt với khách hàng 63 Tr Mơ hình 10: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc bán giá 63 Mơ hình 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc niêm yết giá 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC BẢNG o0o -Trang Bảng 1: So sánh kết tham gia tập huấn VMTM biết VMTM 35 uế Bảng 2: Thống kê thành phân VMTM theo sơ người biết đến 35 tế H Bảng 3: Kiểm định One Sample t-Test mức độ hiểu tiểu thương VMTM 38 Bảng 4: Kiểm định ảnh hưởng tham gia tập huấn VMTM đến mức độ hiểu h VMTM tiểu thương 39 in Bảng 5: Thống kê niềm tin kết việc Có thái độ tốt với khách hàng 40 cK Bảng 6: Kiểm định One Sample t-Test niềm tin kết việc Có thái độ tốt với khách hàng 41 họ Bảng 7: Thống kê Đánh giá kết việc Có thái độ tốt với khách hàng 42 Bảng 8: Kiểm định One Sample t-Test Đánh giá kết việc Có thái độ tốt Đ ại với khách hàng 42 Bảng 9: Kiểm định One Sample t-Test kỳ vọng ảnh hưởng người thân đến việc Có thái độ tốt với khách hàng 44 ng Bảng 10: Thống kê thái độ tiểu thương rào cản việc Có thái độ tốt với khách hàng 44 ườ Bảng 11: Kiểm định One Sample t-Test thái độ tiểu thương rào cản việc Có thái độ tốt với khách hàng 45 Tr Bảng 12: Thống kê niềm tin tiểu thương chợ Đơng Ba kết việc bán giá 46 Bảng 13: Kiểm định One Sample t-Test niềm tin tiểu thương chợ Đơng Ba kết việc bán giá 46 Bảng 14: Thống kê đánh giá tiểu thương việc giảm thu nhập lần bán 47 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Bảng 15: Kiểm định One Sample t-Test đánh giá tiểu thương việc giảm thu nhập lần bán 48 Bảng 16: Trung bình Kỳ vọng tiểu thương ảnh hưởng người xung quanh đến việc Bán giá 48 uế Bảng 17: Kiểm định One Sample t-Test kỳ vọng tiểu thương ảnh hưởng người xung quanh đến việc Bán giá 49 tế H Bảng 18: Trung bình Độ quan tâm tiểu thương chủ thể định hướng 50 Bảng 19: Kiểm định ý kiến tiểu thương chợ Đơng Ba mức độ quan tâm đến h chủ thể định hướng 50 in Bảng 20: kiểm đinh One Sample t-Test ảnh hưởng Ế ẩm đến bán giá 51 cK Bảng 21: Kiểm định One Sample t-Test đánh giá tiểu thương tồn lợi ích từ việc Niêm yết giá 52 họ Bảng 22:Kiểm định One Sample t-Test đánh giá tiểu thương việc bán hàng nhanh chóng khách hàng thoải mái 52 Đ ại Bảng 23: Kiểm định One Sample t-Test kỳ vọng tiểu thương ảnh hưởng người xung quanh đến việc Niêm yết giá 53 Bảng 24: Hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến Thái độ hành vi có thái độ tốt ng với khách hàng 54 Bảng 25: Ý định thực Văn minh thương mại 56 ườ Bảng 26: Kiểm định One Sample t-Test ý định thực hành vi VMTM tiểu Tr thương chợ Đơng Ba 57 Bảng 27: Hệ số β kiểm định ba mơ hình hồi quy tuyến tính 58 Bảng 28: Thống kê hành vi thể ý thức VMTM 60 Bảng 29: kết hồi quy Binary Hành vi VMTM 60 Bảng 30: Tính xác dự đốn mơ hình hồi quy Binary 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHẦN MỞ ĐẦU uế I LÝ DO NGHIÊN CỨU tế H Ngày 13 tháng năm 2009 siêu thị BigC Huế thức vào hoạt động khu vực bờ Nam thành phố Huế Trước ngày 24 tháng năm2008, siêu thị Coopmart Huế khai trương 06 Trần Hưng Đạo, Huế, trở thành siêu thị cạnh tranh trực tiếp h với chợ Đơng Ba in Chợ Đơng Ba chợ lớn Huế, với tổng diện tích mặt xây dựng lên đến 15.597m² Ngồi ban quản lý chợ quản lý khu Hoa Viên Chương Dương, cK bến bãi đỗ xe ơtơ, xe lam, nơi giữ xe đạp, xe máy nâng tổng diện tích mặt thuộc chợ lên 47.614m² với 2.543 hộ kinh doanh cố định, 141 lơ bạ, 500 - 700 hộ bn bán rong Nét đặc trưng văn hóa mua hàng bán hàng chợ Đơng Ba họ nói riêng chợ truyền thống nói chung “ trả giá” hay “thách giá” Người dân quen với việc mặc giá siêu thị xâm nhập vào thị trường bán lẻ Các Đ ại siêu thị có đặc điểm chung thân thiện, gần gũi với khách hàng, mang đến cho khách hàng tiện lợi nhiều dịch vụ tăng thêm Các siêu thị kinh doanh 20.000 mặt hàng nội địa ngoại nhập, với chất lượng tốt hàng thực phẩm, thời trang ng dệt may, hố mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống, chế biến, đơng lạnh, rau củ quả… Đặc biệt siêu thị khai thác loại đặc ườ sản xứ Huế đưa vào kinh doanh như: loại thực phẩm tươi sống, rượu Hồng Đế Minh Mạng, mè xửng Thiên Hương, thịt nguội, loại mắm, nước mắm….với Tr chất lượng đảm bảo, giá phải Người tiêu dùng cần hàng hóa việc vào siêu thị, chọn cho giỏ hàng xe hàng tự lựa chọn mua Nhờ vào sách giá phù hợp, trưng bày hàng hóa khoa học thái độ phục vụ khách hàng thân thiện, siêu thị dần chiếm lấy lòng tin người tiêu dùng Để khơi phục lòng tin người tiêu dùng xây dựng chợ Đơng Ba thân thiện nhiều mặt, cuối năm 2011 Sở Cơng Thương Thừa Thiên Huế xây Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc CÁC KIỂM ĐỊNH ONE SAMPLE T-TEST CÁC BIẾN THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI VIỆC NIÊM YẾT GIÁ One-Sample Statistics Mean moi niem yet gia gip cho van minh hon niem yet gia giup viec ban hang nhanh chong niem yet gia giup khach hang nhung nguoi than cua toi nghi toi nen niem yet gia yet gia nhung nguoi ban xung quanh ng Đ ại deu niem yet gia niem yet gia giup khach tro lai ườ mua niem yet gia thu hut khach Tr moi niem yet gia gip cho van minh hon niem yet gia giup viec ban hang nhanh chong niem yet gia giup khach hang thoai mai hon 150 3.0400 1.41838 11581 150 3.0467 1.36267 11126 150 3.0400 1.44650 11811 150 3.0533 t 11213 1.43675 11731 150 3.1133 1.40247 11451 150 3.0800 1.46329 11948 3.0400 1.41364 11542 họ khach hang nghi toi nen niem 1.37327 cK thoai mai hon 2.9933 tế H niem yet gia thu hut khach 150 h mua Std Error Mean in niem yet gia giup khach tro lai Std Deviation uế N 150 One-Sample Test Test Value = 3.5 95% Confidence Interval of the Difference df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper -4.519 149 000 -.50667 -.7282 -.2851 -3.972 149 000 -.46000 -.6888 -.2312 -4.074 149 000 -.45333 -.6732 -.2335 -3.895 149 000 -.46000 -.6934 -.2266 -3.808 149 000 -.44667 -.6785 -.2149 Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 98 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc toi nen niem yet gia khach hang nghi toi nen niem yet gia nhung nguoi ban xung quanh deu niem yet gia -3.377 149 001 -.38667 -.6129 -.1604 -3.515 149 001 -.42000 -.6561 -.1839 -3.985 149 000 -.46000 -.6881 -.2319 uế nhung nguoi than cua toi nghi One-Sample Statistics Mean hon la mot dieu khach hang thoai mai hon la mot dieu Std Error Mean 150 3.6467 1.03714 08468 150 3.6133 1.31989 10777 in One-Sample Test h viec ban hang nhanh chong Std Deviation tế H N cK Test Value = t viec ban hang nhanh chong df khach hang thoai mai hon la -3.588 Mean Difference Lower Upper 149 000 -.35333 -.5207 -.1860 149 000 -.38667 -.5996 -.1737 Đ ại mot dieu of the Difference Sig (2-tailed) họ -4.172 hon la mot dieu 95% Confidence Interval ườ ng HỒI QUY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ Có thái độ tốt với khách hàng a Thái độ kết hành vi Tr Model b Model Summary R R Square 691 a 478 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 467 Durbin-Watson 82965 1.739 a Predictors: (Constant), thai tot giup cho van minh hon, thai tot thu hut khach moi, thai tot giup khach tro lai mua b Dependent Variable: co thai tot voi khach hang se thu duoc nhieu loi ich Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 99 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc b ANOVA Model Sum of Squares Regression df Mean Square F 91.879 30.626 Residual 100.494 146 688 Total 192.373 149 Sig 44.494 000 a uế a Predictors: (Constant), thai tot giup cho van minh hon, thai tot thu hut khach moi, thai tot giup khach tro lai mua a Standardized Coefficients Coefficients B 1(Constant) 1.813 186 065 012 372 5.388 000 751 1.331 075 012 436 6.356 000 762 1.313 -.002 010 -.009 -.148 883 911 1.098 khach moi thai tot giup cho Tolerance VIF 000 Đ ại van minh hon Sig 9.744 họ thai tot thu hut t cK khach tro lai mua Beta Collinearity Statistics Model thai tot giup Std Error in Unstandardized h Coefficients tế H b Dependent Variable: co thai tot voi khach hang se thu duoc nhieu loi ich a Dependent Variable: co thai tot voi khach hang se thu duoc nhieu loi ich b Thái độ định hướng chủ quan ng b ườ Model Model Summary R R Square 638 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 407 402 Durbin-Watson 91820 1.815 Tr a Predictors: (Constant), nhung nguoi than cua toi nghi toi nen co thai tot voi khach hang b Dependent Variable: toi nen co thai tot voi khach hang b ANOVA Model Sum of Squares Regression 85.463 df Mean Square Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 85.463 F 101.370 Sig .000 a 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Residual 124.777 148 Total 210.240 149 843 a Predictors: (Constant), nhung nguoi than cua toi nghi toi nen co thai tot voi khach hang b Dependent Variable: toi nen co thai tot voi khach hang Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std Error (Constant) 2.346 156 115 011 uế a Collinearity Statistics tế H Coefficients Beta t 000 10.068 000 VIF 1.000 1.000 h 638 Tolerance 15.063 nhung nguoi than cua toi nghi toi nen co thai tot voi khach Sig hang in a Dependent Variable: toi nen co thai tot voi khach cK hang c Thái độ rào cản hành vi b Model Summary R R Square 638 a Std Error of the Square Estimate họ Model Adjusted R 407 402 Durbin-Watson 91820 1.815 Đ ại a Predictors: (Constant), nhung nguoi than cua toi nghi toi nen co thai tot voi khach hang ng b Dependent Variable: toi nen co thai tot voi khach hang Model Tr ườ Regression b ANOVA Sum of Squares df Mean Square 85.463 85.463 Residual 124.777 148 843 Total 210.240 149 F Sig 101.370 000 a a Predictors: (Constant), nhung nguoi than cua toi nghi toi nen co thai tot voi khach hang b Dependent Variable: toi nen co thai tot voi khach hang Coefficients Model a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại Collinearity t Sig Statistics 101 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc (Constant) B Std Error 2.346 156 115 011 Beta 15.063 000 10.068 000 Tolerance VIF 1.000 1.000 nhung nguoi than cua toi nghi toi nen co thai 638 tot voi khach hang uế a Dependent Variable: toi nen co thai tot voi khach hang tế H Có thái độ tốt với khách hàng a Thái độ kết hành vi b Model Summary R Square Estimate R Square 736 a 541 Durbin-Watson 528 87619 1.816 in Std Error of the h Model Adjusted R a Predictors: (Constant), ban dung gia lam giam thu nhap moi lan ban, ban dung gia giup cK khach tro lai mua, ban dung gia giup thu hut khach moi, ban dung gia giup cho van minh hon b Dependent Variable: ban dung gia se co nhieu loi ich b Model Sum of Squares Regression df Mean Square 131.242 Đ ại họ ANOVA F 32.811 768 Residual 111.318 145 Total 242.560 149 Sig 42.738 000 a a Predictors: (Constant), ban dung gia lam giam thu nhap moi lan ban, ban dung gia giup khach tro ng lai mua, ban dung gia giup thu hut khach moi, ban dung gia giup cho van minh hon Tr ườ b Dependent Variable: ban dung gia se co nhieu loi ich Model (Constant) ban dung gia giup khach tro lai mua Coefficients a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error 1.499 222 040 014 Beta Collinearity Statistics t 208 Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại Sig 6.749 000 2.865 005 Tolerance 599 VIF 1.671 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc hut khach moi ban dung gia giup cho van minh hon ban dung gia lam giam thu nhap moi lan ban 073 014 353 5.142 000 672 1.489 059 013 327 4.567 000 619 1.616 -.003 014 -.011 -.200 842 984 1.016 uế ban dung gia giup thu a Dependent Variable: ban dung gia se co nhieu loi ich tế H b Thái độ định hướng chủ quan b Model Summary R Square Estimate R Square 744 a 554 545 Durbin-Watson 82112 1.584 in Std Error of the h Model Adjusted R a Predictors: (Constant), nhung nguoi ban xung quanh deu ban dung gia, nhung nguoi quan cK voi toi nghi toi nen ban dung gia, khach hang nghi toi nen ban dung gia b Dependent Variable: Toi nen ban dung gia b Model họ ANOVA Sum of Squares Regression Total Mean Square 122.395 40.798 98.438 146 674 220.833 149 Đ ại Residual df F Sig 60.511 000 a a Predictors: (Constant), nhung nguoi ban xung quanh deu ban dung gia, nhung nguoi quan voi toi nghi toi nen ban dung gia, khach hang nghi toi nen ban dung gia Tr ườ ng b Dependent Variable: Toi nen ban dung gia Model Coefficients Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B (Constant) nhung nguoi quan voi toi nghi toi nen ban dung gia khach hang nghi toi nen ban dung gia a Std Error Beta t Sig Tolerance VIF 1.359 183 7.428 000 051 012 273 4.232 000 734 1.362 083 014 400 6.081 000 705 1.418 Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 103 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc nhung nguoi ban xung quanh 061 deu ban dung gia 014 272 4.417 000 806 1.241 a Dependent Variable: Toi nen ban dung gia c Thái độ rào cản hành vi b R R Square 638 a Std Error of the Square Estimate 407 403 Durbin-Watson 87371 1.925 tế H Model Adjusted R uế Model Summary a Predictors: (Constant), ban thuong e am khong b Dependent Variable: co can tro viec ban dung gia b Regression df Mean Square 77.561 77.561 cK Sum of Squares in Model h ANOVA Residual 112.979 148 Total 190.540 149 F Sig 101.602 000 a 763 họ a Predictors: (Constant), ban thuong e am khong b Dependent Variable: co can tro viec ban dung gia Model (Constant) a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B ng Đ ại Coefficients Std Error Collinearity Statistics Beta t Sig 3.682 144 25.555 000 -.107 011 -.638 -10.080 000 ban thuong e 1.000 VIF 1.000 ườ am khong Tolerance a Dependent Variable: co can tro viec ban dung gia Tr Có thái độ tốt với khách hàng a Thái độ kết hành vi b Model Summary Model R R Square 845 a 714 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 704 Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 75962 Durbin-Watson 1.445 104 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc a Predictors: (Constant), niem yet gia giup khach hang thoai mai hon, niem yet gia giup khach tro lai mua, niem yet gia thu hut khach moi, niem yet gia gip cho van minh hon, niem yet gia giup viec ban hang nhanh chong b Dependent Variable: niem yet gia se co nhieu loi ich b Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 207.069 83.091 144 290.160 149 F 41.414 Sig 71.772 000 a tế H Model uế ANOVA 577 a Predictors: (Constant), niem yet gia giup khach hang thoai mai hon, niem yet gia giup khach tro lai mua, niem yet gia thu hut khach moi, niem yet gia gip cho van minh hon, niem yet gia giup viec ban in b Dependent Variable: niem yet gia se co nhieu loi ich h hang nhanh chong Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B 781 141 060 013 047 tro lai mua niem yet gia thu hut khach moi ng niem yet gia gip cho van minh hon niem yet gia giup viec ườ ban hang nhanh chong niem yet gia giup khach t Sig Tolerance VIF 000 295 4.649 000 494 2.026 014 228 3.397 001 442 2.264 036 014 173 2.554 012 433 2.310 039 016 177 2.477 014 389 2.574 029 012 147 2.334 021 504 1.983 Tr hang thoai mai hon Beta Collinearity Statistics 5.560 Đ ại niem yet gia giup khach Std Error họ Model (Constant) a cK Coefficients a Dependent Variable: niem yet gia se co nhieu loi ich Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 105 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc b Thái độ định hướng chủ quan b Model Summary Model R Adjusted R Std Error of the Square Estimate R Square 814 a 663 656 Durbin-Watson 76691 1.761 uế a Predictors: (Constant), nhung nguoi ban xung quanh deu niem yet gia, nhung nguoi quan voi toi nghi toi nen ban dung gia, khach hang nghi toi nen niem yet gia tế H b Dependent Variable: toi nen niem yet gia b ANOVA Regression Residual Total df Mean Square 168.963 85.871 146 254.833 149 F 56.321 Sig 95.759 000 a h Sum of Squares 588 in Model cK a Predictors: (Constant), nhung nguoi ban xung quanh deu niem yet gia, nhung nguoi quan voi toi nghi toi nen ban dung gia, khach hang nghi toi nen niem yet gia họ b Dependent Variable: toi nen niem yet gia Coefficients (Constant) nhung nguoi quan voi ng toi nghi toi nen ban dung gia khach hang nghi toi nen niem yet gia ườ Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Đ ại Model nhung nguoi ban xung quanh B Std Error 1.101 137 057 013 072 067 Beta t Sig Tolerance VIF 8.028 000 280 4.536 000 606 1.650 013 370 5.625 000 532 1.879 013 311 5.035 000 605 1.654 Tr deu niem yet gia a a Dependent Variable: toi nen niem yet gia Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 106 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc HỒI QUY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THỰC HIỆN HÀNH VI VĂN MINH THƯƠNG MẠI Có thái độ tốt với khách hàng Variables Entered/Removed b Variables Variables Entered Removed Method co thai tot voi khach hang la viec de dang, co thai tot voi khach hang se thu Enter khach hang tế H duoc nhieu loi ich, toi nen co thai tot voi uế Model a a All requested variables entered in h b Dependent Variable: ban se khong cai va va co thai khong tot voi khach hang b Model Summary R R Square 868 a Std Error of the Square Estimate cK Model Adjusted R 754 749 Durbin-Watson 47104 1.954 họ a Predictors: (Constant), co thai tot voi khach hang la viec de dang, co thai tot voi khach hang se thu duoc nhieu loi ich, toi nen co thai tot voi khach hang Model b ANOVA Sum of Squares Regression ng Đ ại b Dependent Variable: ban se khong cai va va co thai khong tot voi khach hang Residual Mean Square F 99.100 33.033 32.394 146 222 131.493 149 148.883 Sig .000 a ườ Total df a Predictors: (Constant), co thai tot voi khach hang la viec de dang, co thai tot voi khach hang Tr se thu duoc nhieu loi ich, toi nen co thai tot voi khach hang Model b Dependent Variable: ban se khong cai va va co thai khong tot voi khach hang Coefficients a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 107 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc co thai tot voi khach hang se thu duoc nhieu loi ich toi nen co thai tot voi khach hang co thai tot voi khach hang la viec de dang 2.224 268 8.287 000 274 045 331 6.119 000 577 1.734 308 045 390 6.908 000 529 1.889 -.238 046 -.291 -5.178 000 535 1.870 Bán giá Variables Entered/Removed b tế H a Dependent Variable: ban se khong cai va va co thai khong tot voi khach hang uế 1(Constant) Variables Entered Removed in Model h Variables co can tro viec ban dung gia, ban dung gia a Enter cK se co nhieu loi ich, Toi nen ban dung gia Method a All requested variables entered họ b Dependent Variable: ban se dua muc gia dung b Model Summary R R Square Đ ại Model 895 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 802 797 Durbin-Watson 45876 1.989 a Predictors: (Constant), co can tro viec ban dung gia, ban dung gia se co nhieu loi ich, Toi nen ban dung gia ườ ng b Dependent Variable: ban se dua muc gia dung Tr Model b ANOVA Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 124.106 41.369 30.728 146 210 154.833 149 F 196.559 Sig .000 a a Predictors: (Constant), co can tro viec ban dung gia, ban dung gia se co nhieu loi ich, Toi nen ban dung gia b Dependent Variable: ban se dua muc gia dung Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 108 GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B 2.594 273 246 042 304 046 -.314 048 ban dung gia se co nhieu loi ich Toi nen ban dung gia co can tro viec ban dung gia Std Error Collinearity Statistics Beta t Sig Tolerance 9.513 000 308 5.882 000 363 6.678 000 VIF 497 2.012 460 2.173 tế H Model (Constant) a uế Khóa luận tốt nghiệp -.348 -6.546 480 2.084 in h a Dependent Variable: ban se dua muc gia dung 000 cK Niêm yết giá b Model Summary R R Square 923 a Std Error of the Square Estimate họ Model Adjusted R 852 849 Durbin-Watson 53640 2.132 a Predictors: (Constant), có can tro viec niem yet gia, toi nen niem yet gia, niem yet gia se Đ ại co nhieu loi ich b Dependent Variable: ban se niem yet gia tren san pham Model Sum of Squares Regression ng Residual ườ b ANOVA Total df Mean Square 241.652 80.551 42.008 146 288 283.660 149 F 279.958 Sig .000 a a Predictors: (Constant), có can tro viec niem yet gia, toi nen niem yet gia, niem yet gia se co nhieu Tr loi ich b Dependent Variable: ban se niem yet gia tren san pham Coefficients Model a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại Collinearity t Sig Statistics 109 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Std B Error (Constant) 1.963 317 niem yet gia se co nhieu loi ich 330 058 toi nen niem yet gia 385 có can tro viec niem yet gia -.312 Tolerance VIF 6.191 000 334 5.725 000 298 3.359 054 365 7.172 000 392 2.553 053 -.312 -5.873 000 359 2.788 a Dependent Variable: ban se niem yet gia tren san in h tế H pham uế Beta cK HỒI QUY ẢNH HƯỞNG CỦA Ý ĐỊNH ĐẾN HÀNH VI VĂN MINH THƯƠNG MẠI Có thái độ tốt với khách hàng Step họ Model Summary -2 Log likelihood 80.043 a Nagelkerke R Square Square 308 518 Đ ại Cox & Snell R a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 ườ ng Classification Table Tr Step Predicted hanh vi thai voi khach hang Observed hanh vi thai voi khach hang a khơng khơng có Overall Percentage có Percentage Correct 12 13 48.0 120 96.0 88.0 a The cut value is 500 Variables in the Equation Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 110 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc B Step a c5.40 Constant S.E Wald df Sig Exp(B) 2.055 366 31.439 000 7.806 -5.333 1.181 20.380 000 005 a Variable(s) entered on step 1: c5.40 tế H uế Bán giá Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 123.801 a 242 362 h in a Estimation terminated at iteration number because cK parameter estimates changed by less than 001 Observed Step họ Classification Table hanh vi gia ca khơng Predicted hanh vi gia ca khơng Percentage có Correct 16 20 44.4 111 97.4 Đ ại a có Overall Percentage 84.7 ườ ng a The cut value is 500 Tr Step a c5.41 Constant Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) 1.351 250 29.280 000 3.863 -3.663 879 17.370 000 026 a Variable(s) entered on step 1: c5.41 Niêm yết giá Model Summary Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 111 Khóa luận tốt nghiệp Step GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 144.419 a 345 460 a Estimation terminated at iteration number because Classification Table uế parameter estimates changed by less than 001 a tế H Predicted hanh vi niem yet gia Observed hanh vi niem yet gia có khơng 57 có 14 Correct 20 74.0 59 80.8 h Step khơng Percentage 77.3 in Overall Percentage cK a The cut value is 500 Variables in the Equation B a c5.42 Constant 1.220 -4.259 Wald df Sig Exp(B) 196 38.689 000 3.388 731 33.926 000 014 họ Step S.E Tr ườ ng Đ ại a Variable(s) entered on step 1: c5.42 Nguyễn Phước Huấn Đồn – K43 QTKD Thương Mại 112
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ Ý THỨC VĂN MINH THƯƠNG MẠI CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐÔNG BA THÀNH PHỐ HUẾ, ĐÁNH GIÁ Ý THỨC VĂN MINH THƯƠNG MẠI CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐÔNG BA THÀNH PHỐ HUẾ, ĐÁNH GIÁ Ý THỨC VĂN MINH THƯƠNG MẠI CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐÔNG BA THÀNH PHỐ HUẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay