Đánh giá về hoạt động truyền thông PR của công ty TNHH Bia Huế

144 341 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:46

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế -  - cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN Đ ại họ THƠNG PR CỦA CƠNG TY TNHH BIA HUẾ Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Tr ườ ng Sinh viên thực hiện: TÔ THỊ THU TRANG Lớp: K43 QTKDTM Niên khóa: 2009 – 2013 Huế, tháng năm 2013 SVTH: Tơ Thị Thu Trang ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo Lời Cảm Ơn Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp xin chân thành cảm ơn uế quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho bốn năm học qua tế H Đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô giáo ThS Lê Thò Phương Thảo quan tâm bảo, giúp đỡ tận tình trình thực nghiên cứu đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cô chú, anh chò h Công ty TNHH Bia Huế tạo điều kiện giúp đỡ in trình thực tập Công ty cK Và cuối xin cảm ơn gia đình, bạn bè người thân yêu bên điểm tựa vững cho chia sẻ, động viên, giúp đỡ hoàn thành luận văn họ Mặc dù cố gắng hoàn thành tốt đề tài điều kiện thời gian lực nhiều hạn chế, đề tài nhiều điểm Đ ại thiếu sót Kính mong quý thầy cô giáo bạn bè góp ý, giúp đề tài ngày hoàn thiện Huế, ngày 14 tháng 05 năm 2013 Sinh viên Tô Thò Thu Trang Tr ườ ng Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Tơ Thị Thu Trang iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ viii uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .ix PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ tế H Lí chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung h 2.2 Mục tiêu cụ thể in Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu cK Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Khơng gian họ 3.2.2 Thời gian Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu Đ ại 4.1.1 Dữ liệu thứ cấp 4.1.2 Dữ liệu sơ cấp 4.2 Phương pháp chọn mẫu .3 ng 4.3 Thang đo .4 4.4 Phương pháp phân tích .4 ườ Bố cục đề tài: .6 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .7 Tr CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG PR 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái qt chung truyền thơng PR .7 1.1.1.1 Một số định nghĩa PR: SVTH: Tơ Thị Thu Trang iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo 1.1.1.2 Đặc điểm PR 1.1.1.3 Vai trò PR Doanh nghiệp .9 1.1.1.4 Cơng cụ truyền thơng PR .10 1.1.2 Phân biệt PR với quảng cáo .12 uế 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động PR 13 1.1.3.1 Các nhân tố bên ảnh hưởng tới kết Truyền thơng PR 13 tế H 1.1.3.2 Các nhân tố bên ngồi ảnh hưởng đến kết Truyền thơng PR .13 1.1.4 Phương pháp đánh giá hiệu hoạt động truyền thơng PR 14 1.1.4.1 Phương pháp đánh giá từ phía cung .14 1.1.4.2 Phương pháp đánh giá từ phía cầu 14 in h 1.2 Cơ sở thực tiễn 16 1.2.1 Tình hình thị trường hoạt động truyền thơng PR cơng ty bia cK giới 16 1.2.2 Tình hình thị trường hoạt động truyền thơng PR cơng ty bia Việt Nam 18 họ CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG PR 20 CỦA CƠNG TY TNHH BIA HUẾ .21 Đ ại 2.1 Tổng quan cơng ty TNHH Bia Huế .21 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty .21 2.1.1.1 Q trình hình thành .21 ng 2.1.1.2 Q trình phát triển 21 2.1.2 Chức nhiệm vụ cơng ty .23 ườ 2.1.2.1 Chức 23 2.1.2.2 Nhiệm vụ 23 Tr 2.1.3 Các sản phẩm cơng ty 23 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Cơng ty TNHH Bia Huế 25 2.1.4.1 Mơ hình tổ chức máy quản lý Cơng ty .25 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phận quản lý .26 2.1.5 Tình hình nguồn lực cơng ty .30 2.1.5.1 Tình hình lao động 30 v SVTH: Tơ Thị Thu Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo 2.1.5.2 Tình hình tài sản cơng ty TNHH Bia Huế .31 2.1.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 34 2.1.6.1 Về doanh thu .34 2.1.6.2 Về chi phí 34 uế 2.1.6.3 Về lợi nhuận .34 2.2 Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thơng PR Cơng ty tế H TNHH Bia Huế 36 2.2.1 Tình hình triển khai hoạt động truyền thơng PR Cơng ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 36 2.2.1.1 Truyền thơng qua phương tiện truyền thơng, báo chí internet in h 36 2.2.1.2 Truyền thơng qua hoạt động xã hội 38 cK 2.2.1.3 Truyền thơng qua hoạt động tổ chức kiện 39 2.2.1.4 Truyền thơng qua hoạt động tài trợ 40 2.2.2 Phân tích đánh giá khách hàng hoạt động truyền họ thơng PR cơng ty TNHH Bia Huế 41 2.2.2.1 Mức độ nhận biết khách hàng sản phẩm cơng ty Đ ại TNHH Bia Huế .42 2.2.2.2 Mức độ nhận biết khách hàng hoạt động truyền thơng PR cơng ty TNHH Bia Huế 48 ng 2.2.2.3 Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thơng PR cơng ty TNHH Bia Huế 52 ườ 2.2.2.4 Thái độ khách hàng hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế .67 Tr 2.2.2.5 Tác động hoạt động truyền thơng PR đến khách hàng 71 2.2.3 Kết luận chung 76 CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG HIỆU QUẢ 78 HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG PR TẠI CƠNG TY TNHH BIA HUẾ 78 3.1 Căn đề xuất giải pháp: .78 SVTH: Tơ Thị Thu Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo 3.1.1 Mục tiêu hoạt động truyền thơng PR cơng ty TNHH Bia Huế thời gian tới 78 3.1.2 Phân tích ma trận SWOT cơng ty TNHH Bia Huế 79 3.1.3 Đề xuất khách hàng: .81 uế 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động truyền thơng PR .81 3.2.1 Giải pháp chung 82 tế H 3.2.2 Giải pháp cụ thể 82 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 Kết luận 86 Kiến nghị 87 in h 2.1 Đối với Cơng ty Bia Huế 87 2.2 Đối với Nhà nước 87 Tr ườ ng Đ ại họ cK TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 SVTH: Tơ Thị Thu Trang vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo Nghĩa DN Doanh nghiệp KH Khách hàng UBND Ủy Ban Nhân Dân VN Việt Nam NVL Ngun vật liệu DT Doanh thu CP Chi phí LN Lợi nhuận h in TNDN Thu nhập doanh nghiệp Tài sản ngắn hạn cK TSNH TSDH Tài sản dài hạn TSCĐHH Đầu tư ngắn hạn họ ĐTNH ĐTDH tế H Từ viết tắt uế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Đầu tư dài hạn Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định hữu hình XDCB Xây dựng +/- Chênh lệch, so sánh Tr ườ ng Đ ại TSCĐVH SVTH: Tơ Thị Thu Trang viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 1: Nhận biết khách hàng nhãn hiệu Bia Huế 43 uế Biểu đồ 2: Mức độ hài lòng khách hàng việc tiêu dùng sản phẩm cơng ty TNHH Bia Huế 46 tế H Biểu đồ 3: Nhận biết khách hàng hoạt động PR cơng ty Bia Huế 48 Biểu đồ 4: Đánh giá khách hàng khâu tổ chức hoạt động truyền thơng PR cơng ty TNHH Bia Huế 54 Biểu đồ 5: Đánh giá khách hàng nội dung hoạt động truyền thơng PR in h cơng ty Bia Huế .56 Biểu đồ 6: Đánh giá khách hàng đối tượng hoạt động truyền thơng PR cK cơng ty Bia Huế 57 Biểu đồ 7: Đánh giá khách hàng tính chất hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 58 họ Biểu đồ 8: Đánh giá chung hài lòng khách hàng hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 61 Đ ại Biểu đồ 9: Đánh giá thái độ khách hàng hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế .68 Biểu đồ 10: Tác động hoạt động truyền thơng PR cơng ty TNHH Bia Huế đến ng khách hàng .72 Đồ thị 1: Giá trị phần dư chuẩn đốn giá trị dự đốn chuẩn đốn 63 Tr ườ Đồ thị 2: Phân phối phần dư 63 SVTH: Tơ Thị Thu Trang ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình lao động cơng ty qua năm (2010-1012) .30 Bảng 2: Tình hình tài sản cơng ty qua năm (2010-1012) 33 Bảng 3: Kết sản xuất kinh doanh cơng ty qua năm (2010-1012) 35 uế Bảng 4: Đặc điểm khách hàng vấn .42 Bảng 5: Khách hàng biết đến nhãn hiệu cơng ty TNHH Bia Huế 44 tế H Bảng : Nguồn thơng tin khách hàng biết đến nhãn hiệu cơng ty TNHH Bia Huế .44 Bảng : Tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm cơng ty TNHH Bia Huế 45 Bảng 8: Kết kiểm định Chi-bình phương mối liên hệ độ tuổi khách in h hàng với nhận biết hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 49 Bảng 9: Liên hệ độ tuổi khách hàng với nhận biết hoạt động 49 cK truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 49 Bảng 10 : Kết kiểm định Chi-bình phương mối liên hệ nghề nghiệp khách hàng với nhận biết hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 50 họ Bảng 11: Liên hệ độ tuổi khách hàng với nhận biết hoạt động 50 truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 50 Đ ại Bảng 12: Kết kiểm định Chi-bình phương mối liên hệ nghề nghiệp khách hàng nhận biết hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 51 Bảng 13: Khách hàng biết đến hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế ng tham gia 51 Bảng 14 : Kiểm định Cronbach’s Alpha độ tin cậy thang đo 53 ườ Bảng 15: Kiểm định Cronbach’s Alpha độ tin cậy thang đo sau loại biến 53 Bảng 16: Kiểm định One Sample T-Test giá trị trung bình mức độ đồng ý Tr khách hàng ý kiến “Tần xuất xuất thơng tin hoạt động cao” hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 55 Bảng 17: Kiểm định One Sample T-Test giá trị trung bình mức độ đồng ý với ý kiến đánh giá tính chất hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 60 Bảng 18: Kiểm định One Sample T-Test giá trị trung bình mức độ đồng ý với ý kiến đánh giá hài lòng hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 62 x SVTH: Tơ Thị Thu Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo Bảng 19: Đánh giá độ phù hợp mơ hình 64 Bảng 20: Phân tích phương sai ANOVA 65 Bảng 21: Phân tích hồi quy 66 Bảng 22: Kiểm định One Sample T-Test giá trị trung bình mức độ đồng ý với ý uế kiến đánh giá thái độ khách hàng hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế 69 tế H Bảng 23: Kiểm định Kolmogorov - Smirnov phân phối chuẩn biến biểu thị thái độ khách hàng hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế .70 Bảng 24: Kiểm định Kruskal – Wallis khác biệt thái độ hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế đối tượng có độ tuổi khác .71 in h Bảng 25: Kiểm định One Sample T-Test giá trị trung bình mức độ đồng ý với ý kiến đánh giá tác động hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế đến cK khách hàng .73 Bảng 26 : Kiểm định Kolmogorov - Smirnov phân phối chuẩn biến “Mức độ tiêu dùng sản phẩm cơng ty tăng lên” 75 họ Bảng 27 : Kiểm định Kruskal – Wallis khác biệt tác động “Mức độ tiêu dùng sản phẩm cơng ty tăng lên” đối tượng có thu nhập khác 75 Tr ườ ng Đ ại Bảng 28 – Ma trận SWOT Cơng ty TNHH Bia Huế .79 SVTH: Tơ Thị Thu Trang xi N anh/chi hai long voi cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue Mean 3.72 Std Error Mean 521 043 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế 149 Std Deviation One-Sample Test Test Value = -6.605 148 Mean Difference Lower Upper 000 -.282 -.37 -.20 h anh/chi hai long voi cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue Sig (2tailed) df tế H t uế 95% Confidence Interval of the Difference in Phụ lục : Đánh giá thái độ khách hàng hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế cK Thái độ Valid Đ ại N họ anh/chi quan tam den anh/chi thuong xuyen cac hoat dong truyen anh/chi ung ho cac hoat tham gia cac hoat dong thong PR cua cong ty dong truyen thong PR truyen thong PR cua Bia Hue cua cong ty Bia Hue cong ty Bia Hue 149 149 149 11 11 11 3.43 3.95 3.30 Missing ng Mean ườ anh/chi quan tam den cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue Tr Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y 12 7.5 8.1 8.1 binh thuong 72 45.0 48.3 56.4 dong y 54 33.8 36.2 92.6 rat dong y 11 6.9 7.4 100.0 149 93.1 100.0 Total Missing khong tra loi Total 11 6.9 160 100.0 dong y rat dong y Total Missing khong tra loi 16.9 103 64.4 19 11.9 149 93.1 11 6.9 160 100.0 Tr ườ ng Đ ại họ cK Total 27 18.1 Cumulative Percent 18.1 69.1 87.2 12.8 100.0 100.0 h binh thuong Valid Percent in Valid Percent tế H Frequency uế anh/chi ung ho cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue anh/chi thuong xuyen tham gia cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue 29 18.1 19.5 binh thuong 61 38.1 40.9 dong y 45 28.1 30.2 rat dong y 14 8.8 149 93.1 11 6.9 160 100.0 cK Total 19.5 60.4 9.4 90.6 100.0 100.0 h khong tra loi Cumulative Percent tế H khong dong y Total Missing Valid Percent in Valid Percent uế Frequency One-Sample Statistics Mean họ N anh/chi danh gia tan xuat xuat hien thong tin ve cac hoat dong qua cac kenh thong tin cao Std Deviation Std Error Mean 3.36 772 063 anh/chi quan tam den cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue 149 3.43 747 061 anh/chi ung ho cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue 149 3.95 555 045 anh/chi thuong xuyen tham gia cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue 149 3.30 889 073 Tr ườ ng Đ ại 149 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower anh/chi danh gia tan xuat xuat hien thong tin ve cac hoat dong qua cac kenh thong tin cao Upper 148 000 -.644 -.77 anh/chi quan tam den cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue -9.326 148 000 -.570 -.69 anh/chi ung ho cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue -1.181 148 239 -.054 anh/chi thuong xuyen tham gia cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue -9.674 148 000 tế H h in cK họ Đ ại ng ườ Tr -.705 -.52 uế -10.191 -.45 -.14 04 -.85 -.56 Kiểm định phân phối chuẩn thái độ khách hàng hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế Kolmogorov-Smirnova df Sig .281 149 anh/chi ung ho cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue 357 149 anh/chi thuong xuyen tham gia cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue 234 000 000 tế H anh/chi quan tam den cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue uế Statistic 149 h a Lilliefors Significance Correction 000 in Kiểm định khác biệt thái độ khách hàng hoạt động truyền thơng PR cơng ty Bia Huế nhóm tuổi cK Test Statisticsa,b họ anh/chi thuong xuyen anh/chi quan tam den cac anh/chi ung ho cac hoat tham gia cac hoat dong hoat dong truyen thong dong truyen thong PR cua truyen thong PR cua cong PR cua cong ty Bia Hue cong ty Bia Hue ty Bia Hue df Asymp Sig Đ ại Chi-Square 20.433 5.185 2.655 4 000 269 617 ng a Kruskal Wallis Test Tr ườ b Grouping Variable: tuoi Phụ lục 7: Đánh giá tác động hoạt động truyền thơng PR đến khách hàng Tác động tang muc anh/chi tin muc tieu anh/chi biet ro ghi nho cua tuong hon ve dung cua hon ve cong ty anh/chi ve viec tieu dung anh/chi ve san va san pham thuong hieu Bia san pham cua pham cua cong cua cong ty Hue cong ty ty tang len Missing 149 149 149 11 11 11 11 11 3.88 3.95 3.96 3.67 3.74 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Mean 149 149 uế Valid tế H N anh/chi gioi thieu san pham cua cong ty Bia Hue toi ban be va nguoi than anh/chi biet ro hon ve cong ty va san pham cua cong ty 1.9 2.0 binh thuong 36 22.5 24.2 dong y 86 53.8 57.7 rat dong y 24 15.0 149 93.1 11 6.9 160 100.0 Total Missing khong tra loi cK Total 2.0 26.2 tế H Cumulative Percent 16.1 83.9 100.0 100.0 h khong dong y Valid Percent in Valid Percent uế Frequency tang muc ghi nho cua anh/chi ve thuong hieu Bia Hue Valid binh thuong Đ ại dong y Tr ườ Total Valid Cumulative Percent 19.4 20.8 20.8 95 59.4 63.8 84.6 23 14.4 15.4 100.0 149 93.1 100.0 11 6.9 160 100.0 khong tra loi ng Missing Valid Percent 31 rat dong y Total Percent họ Frequency anh/chi tin tuong hon ve viec tieu dung san pham cua cong ty Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent binh thuong 31 19.4 20.8 20.8 dong y 93 58.1 62.4 83.2 rat dong y 25 15.6 16.8 100.0 Missing khong tra loi Total 149 93.1 11 6.9 160 100.0 100.0 muc tieu dung cua anh/chi ve san pham cua cong ty tang len khong dong y binh thuong 63 39.4 dong y 65 khong tra loi Tr ườ ng Đ ại Total in 40.6 cK Total h rat dong y Missing Valid Percent rat khong dong y 7 1.3 42.3 43.6 43.6 87.2 100.0 19 11.9 12.8 149 93.1 100.0 11 6.9 160 100.0 họ Valid Percent Cumulative Percent tế H Frequency uế Total anh/chi gioi thieu san pham cua cong ty Bia Hue toi ban be va nguoi than 55 34.4 36.9 dong y 78 48.8 52.3 rat dong y 16 10.0 10.7 149 93.1 11 6.9 160 100.0 khong tra loi 36.9 89.3 100.0 100.0 in Total Cumulative Percent tế H binh thuong Total Missing Valid Percent h Valid Percent uế Frequency cK Kiểm định tác động hoạt động truyền thơng PR đến khách hàng One-Sample Statistics Mean họ N Std Deviation Std Error Mean 149 3.88 687 056 tang muc ghi nho cua anh/chi ve thuong hieu Bia Hue 149 3.95 602 049 anh/chi tin tuong hon ve viec tieu dung san pham cua cong ty 149 3.96 614 050 muc tieu dung cua anh/chi ve san pham cua cong ty tang len 149 3.67 730 060 anh/chi gioi thieu san pham cua cong ty Bia Hue toi ban be va nguoi than 149 3.74 641 053 Tr ườ ng Đ ại anh/chi biet ro hon ve cong ty va san pham cua cong ty One-Sample Test uế Test Value = t Sig (2tailed) df 148 033 tang muc ghi nho cua anh/chi ve thuong hieu Bia Hue -1.089 148 278 anh/chi tin tuong hon ve viec tieu dung san pham cua cong ty -.801 148 muc tieu dung cua anh/chi ve san pham cua cong ty tang len -5.498 Upper -.23 00 -.054 -.15 04 425 -.040 -.14 06 148 000 -.329 -.45 -.21 000 -.262 -.37 -.16 Đ ại họ h -.121 -4.985 148 ng anh/chi gioi thieu san pham cua cong ty Bia Hue toi ban be va nguoi than Lower in -2.147 Mean Difference cK anh/chi biet ro hon ve cong ty va san pham cua cong ty tế H 95% Confidence Interval of the Difference Tr ườ Kiểm định phân phối chuẩn tác động mức độ tiêu dùng tăng lên muc tieu dung cua anh/chi ve san pham cua cong ty tang len a Lilliefors Significance Correction Kolmogorov-Smirnova Statistic df 257 Sig 149 000 Kiểm định khác đánh giá mức độ tiêu dùng sản phẩm cơng ty tăng lên nhóm thu nhập khác Test Statisticsa,b Chi-Square uế muc tieu dung cua anh/chi ve san pham cua cong ty tang len 349 Asymp Sig .840 a Kruskal Wallis Test cK in h b Grouping Variable: thu nhap tế H df Phụ lục 8: Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 544a 295 291 439 636b 404 396 405 660c 436 424 395 456 441 389 ng R Đ ại Model họ Model Summarye 676d Durbin-Watson ườ a PRedictors: (Constant), TC b PRedictors: (Constant), TC, DT Tr c PRedictors: (Constant), TC, DT, ND d PRedictors: (Constant), TC, DT, ND, TChat e Dependent Variable: anh/chi hai long voi cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue 2.217 ANOVAe 11.866 Residual 28.295 147 192 Total 40.161 148 Regression 16.226 8.113 Residual 23.935 146 164 Total 40.161 148 Regression 17.513 Residual 22.648 Total 40.161 Regression 18.332 Total 49.489 5.838 145 000a 000b 37.375 000c 30.233 000d 156 148 4.583 21.829 144 152 40.161 148 Đ ại Residual 61.648 uế h 11.866 Sig in Regression F cK Mean Square họ df tế H Sum of Squares Model a PRedictors: (Constant), TC ng b PRedictors: (Constant), TC, DT c PRedictors: (Constant), TC, DT, ND ườ d PRedictors: (Constant), TC, DT, ND, TChat Tr e Dependent Variable: anh/chi hai long voi cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue Model Coefficientsa Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig Collinearity Statistics 9.283 000 511 065 7.852 000 1.275 249 5.129 000 TC 423 062 449 6.765 000 DT 284 055 343 5.157 000 1.037 257 4.041 000 TC 363 064 386 5.636 DT 243 056 293 ND 166 058 201 (Constant) 533 333 TC 322 DT 177 ND 208 TChat 192 TC (Constant) (Constant) 1.000 ng ườ 1.000 925 1.082 925 1.082 000 829 1.207 4.367 000 863 1.158 2.870 005 796 1.256 1.602 111 342 4.879 000 768 1.302 062 213 2.867 005 681 1.469 060 251 3.476 001 725 1.380 083 170 2.325 021 709 1.410 a Dependent Variable: anh/chi hai long voi cac hoat dong truyen thong PR cua cong ty Bia Hue Tr VIF 066 Đ ại họ 544 tế H 218 h 2.027 Tolerance in (Constant) Beta cK Std Error uế B ng ườ Tr Đ ại h in cK họ uế tế H
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá về hoạt động truyền thông PR của công ty TNHH Bia Huế, Đánh giá về hoạt động truyền thông PR của công ty TNHH Bia Huế, Đánh giá về hoạt động truyền thông PR của công ty TNHH Bia Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay